Đầu tư ra nước ngoài của một số NHTMCP Việt Nam: Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng Techcombank

134 30 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 08:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO NGÂN HÀNG TECHCOMBANK Ngành: Tài – Ngân hàng Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng – Bảo hiểm Mã số: 8340201 TRẦN THỊ HOÀI TRANG Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Phúc Hiền HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận án tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam Các kết chưa công bố nghiên cứu khác Học viên Trần Thị Hoài Trang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỔ TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN MỞ ĐẦU Chương 1: Cơ sở lý luận pháp lý đầu tư quốc tế trực tiếp nước 16 1.1 Khái niệm đặc điểm đầu tư quốc tế trực tiếp nước 16 1.1.1 Khái niệm 16 1.1.2 Đặc điểm đầu tư quốc tế trực tiếp 18 1.2 Nhân tố tác động đầu tư quốc tế trực tiếp 19 1.2.1 Nhân tố chung tác động đến ĐTQTRNN 19 1.2.2 Những nhân tố thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngồi 21 1.3 Hình thức đầu tư quốc tế trực tiếp nước 23 1.4 Cơ sở pháp lý đầu tư quốc tế trực tiếp nước Việt Nam 28 1.4.1 Một số văn pháp luật hành quy định hoạt động đầu tư nước 29 1.4.2 Những đặc điểm pháp lý hoạt động đầu tư nước 31 1.4.3 Những đặc điểm pháp lý hoạt động đầu tư nước tổ chức tín dụng 34 Chương 2: Kinh nghiệm đầu tư nước số Ngân hàng TMCP Việt Nam 36 2.1 Đầu tư nước Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 36 2.1.1 Tổng quan tình hình đầu tư nước ngồi Vietcombank 36 2.1.2 Đánh giá kết tình hình đầu tư nước ngồi Vietcombank 40 2.2 Đầu tư nước Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) 44 2.2.1 Tổng quan tình hình đầu tư nước BIDV 44 2.3 Đầu tư nước Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) 62 2.3.1 Tổng quan tình hình đầu tư nước ngồi SHB 62 2.3.2 Đánh giá kết tình hình đầu tư nước ngồi SHB 67 2.4 Đầu tư nước ngồi Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SacomBank) 73 2.4.1 Tổng quan tình hình đầu tư nước SacomBank 73 2.4.2 Đánh giá kết tình hình đầu tư nước SacomBank 79 2.5 Bài học kinh nghiệm từ ngân hàng trước 84 2.6 Đánh giá điều kiện đầu tư nước NHTMCP Việt Nam 88 2.6.1 Thuận lợi 88 2.6.2 Thách thức 90 Chương 3: Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) 93 3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh Techcombank 93 3.1.1 Giới thiệu chung Techcombank 93 3.1.2 Kết hoạt động kinh doanh 102 3.1.3 Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh Techcombank 109 3.2 Chiến lược định hướng phát triển Techcombank 111 3.2.1 Trong ngắn hạn 111 3.2.2 Trong dài hạn 113 3.3 Một số kiến nghị đầu tư nước cho Techcombank 115 3.3.1 Chuẩn bị kỹ trước định đầu tư nước 115 3.3.2 Thực phân tích thị trường cách thận trọng 118 3.3.3 Xây dựng khung sách QTRR thị trường nước ngồi 121 3.3.4 Xây dựng quy trình thẩm định dự án đầu tư nước 123 3.3.5 Xây dựng quy trình đánh giá hiệu dự án đầu tư nước 126 3.3.6 Hoàn thiện chiến lược nhân xuất sắc cho dư án đầu tư quốc tế 127 KẾT LUẬN 129 TÀI LIỆU THAM KHẢO 132 DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT DN ĐTQTRNN FDI NH NHNN NHTM NV & TTTC QTRR QTRRNN QTRRTT QTRRTTNN RRTT TCTD TMCP TNDN Doanh nghiệp Đầu tư quốc tế nước Foreign Direct Investment Ngân hàng Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Nguồn vốn thơng tin tài Quản trị rủi ro Quản trị rủi ro nước Quản trị rủi ro thị trường Quản trị rủi ro thị trường nước Rủi ro thị trường Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần Thu nhập doanh nghiệp DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỔ Bảng 2.1: Bảng cân đối kế toán rút gọn Vietcombank năm 2017 36 Bảng 2.2: Bảng báo cáo kết kinh doanh rút gọn Vietcombank năm 2017 38 Bảng 2.3: Danh sách đầu tư nước ngồi Vietcombank tính đến năm 2017 41 Bảng 2.4: Kết tình hình đầu tư nước Vietcombank năm 2017 41 Bảng 2.5: Bảng cân đối kế toán rút gọn BIDV năm 2017 45 Bảng 2.6: Bảng báo cáo kết kinh doanh rút gọn BIDV năm 2017 47 Bảng 2.7: Danh sách công ty BIDV đầu tư nước 51 Bảng 2.8: Kết kinh doanh nước BIDV 52 Biểu đồ 2.1: Sự thay đổi vốn điều lệ Ngân hàng Liên doanh Lào Việt 54 Biểu đồ 2.2: Tổng tài sản, dư nợ tín dụng, huy động vốn lợi nhuận trước thuế Ngân hàng Liên doanh Lào Việt đến hết năm 2016 55 Bảng 2.9: Kết kinh doanh công ty Bảo hiểm Lào Việt (LVI) năm 2017 58 Bảng 2.10: Kết kinh doanh Công ty Bảo hiểm Campuchia - Việt Nam (CVI) năm 2017 61 Bảng 2.11: Bảng cân đối kế toán rút gọn SHB năm 2017 63 Bảng 2.12: Bảng báo cáo kết kinh doanh rút gọn SHB năm 2017 66 Bảng 2.13: Kết kinh doanh nước SHB năm 2017 68 Bảng 2.14: Bảng cân đối kế toán rút gọn Sacombank năm 2017 74 Bảng 2.15: Bảng báo cáo kết kinh doanh rút gọn Sacombank năm 2017 77 Bảng 2.16: Kết kinh doanh công ty trực thuộc Sacombank nàm 2016 79 Bảng 2.17: Tình hình kinh doanh từ nước Sacombank năm 2017 79 Biểu đồ 2.4: Lợi nhuận trước thuế Sacombank Lào 81 giai đoạn 2012-2016 81 Biểu đồ 2.3: Lợi nhuận trước thuế Sacombank Campuchia 83 giai đoạn 2012-2016 83 Bảng 2.18: Bài học kinh nghiệm NHTMCP đầu tư nước 85 Bảng 3.1: Bảng cân đối kế toán rút gọn Techcombank năm 2017 102 Bảng 3.2: Bảng báo cáo kết kinh doanh rút gọn Sacombank năm 2017 105 Bảng 3.3 Cơ cấu dư nợ theo thời hạn cho vay Techcombank năm 2017 107 Biểu đồ 3.1: Cơ cấu dư nợ theo khách hàng Techcombank năm 2017 108 Bảng 3.4: Cơ cấu dư nợ theo khách hàng Techcombank năm 2017 108 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Dựa sở lý thuyết pháp lý đầu tư trực tiếp nước ngoài, viết nghiên cứu thực trạng đầu tư nước số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam bao gồm: Vietcombank, BIDV, SHB Sacombank Từ đánh giá làm chưa làm ngân hàng công mở rộng thị trường khu vực Cũng từ đánh giá đó, viết áp dụng với thực tế kinh doanh, tình hình tài chiến lược phát triển ngân hàng Techcombank để đưa số học kinh nghiệm cho ngân hàng kế hoạch phát triển dài hạn thị trường quốc tế Với mục đích đề từ ban đầu, sau phân tích thực trạng đầu tư nước ngồi bốn ngân hàng thương mại cổ phần nêu trên, viết rút sáu học kinh nghiệm lớn cho thân ngân hàng Techcombank nghiệp đầu tư trực tiếp nước MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tồn cầu hóa gia tăng dòng chảy xun biên giới người, dịch vụ, vốn, thông tin văn hóa Đầu tư trực tiếp nước ngồi hoạt động kinh tế thúc đẩy q trình tồn cầu hóa diễn nhanh hơn, tới nơi toàn giới Việt Nam đến ngưỡng cửa hội nhập tồn diện khơng thể dừng lại việc tăng cường thu hút đầu tư từ nước Đối với lĩnh vực ngân hàng, việc đầu tư nước định hướng tất yếu Bất ngân hàng muốn chinh phục thị trường giới, khẳng định nên tài vững mạnh nước nhà trước bạn bè khu vực Cụ thể hơn, việc Ngân hàng Việt Nam tiến hành dự án đầu tư nước ngồi mang lại lợi ích vơ to lớn, kể đến như: Thứ nhất, ngân hàng đầu tư tận dụng lợi so sánh nước nhận đầu tư Đối với ngân hàng đầu tư, họ nhận thấy tỷ suất lợi nhuận đầu tư nước có xu hướng ngày giảm, kèm theo tượng thừa tương đối tư Bằng đầu tư nước ngồi, ngân hàng tận dụng lợi chi phí sản xuất thấp nước nhận đầu tư (do giá lao động rẻ, chi phí khai thác thấp, có hạn chế vốn công nghệ nên chưa khai thác, tiềm lớn) để đưa sản phẩm mang tính cạnh tranh Thứ hai, thơng qua đầu tư trực tiếp nước ngồi, ngân hàng mở rộng thị trường, khẳng định sức mạnh vị tài trường quốc tế Từ năm 2008, sóng đầu tư nước ngồi thành viên hệ thống ngân hàng Việt Nam bắt đầu khởi động nhiều hình thức ngày mạnh mẽ Thị trường đánh giá xu hướng hoàn toàn hợp lý đường ngân hàng khơng phải trải tồn hoa hồng Ngày 11/11/2014, SHB tổ chức Lễ khai trương đưa vào hoạt động chi nhánh thứ ba Toul Pouk Thủ Phnom Penh Campuchia Trước đó, năm 2010, Agribank thức đánh dấu diện Campuchia với việc khai trương chi nhánh Thủ đô Phnom Penh Cũng năm 2014, NHNN chấp thuận cho HDBank thành lập văn phòng đại diện Myanmar, Ngân hàng tiến hành bước để văn phòng đại diện vào hoạt động từ tháng 12/2014 Là ngân hàng tiên phong mở rộng hoạt động Lào năm 2008, đến nay, hệ thống Sacombank nước gồm chi nhánh, quầy giao dịch Thủ đô Viêng Chăn Còn Vietinbank, diện Lào từ năm 2011 thức vào hoạt động năm 2012, ngân hàng có chi nhánh Thủ Viêng Chăn phòng giao dịch thị xã Pakse - trung tâm kinh tế, thương mại, văn hóa tỉnh Nam Lào Dự kiến đến cuối năm, VietinBank nâng cấp VietinBank chi nhánh Lào thành Ngân hàng phát triển mạng lưới tỉnh, thành khu kinh tế Lào Đặc biệt, tháng 9/2011, với việc mở chi nhánh TP Frankfurt (Đức), VietinBank đánh dấu cột mốc quan trọng trở thành ngân hàng Việt mở rộng hệ thống sang châu Âu năm sau, VietinBank Chi nhánh Berlin thức vào hoạt động Riêng Ngân hàng Techcombank, với chiến lược dài hạn trở thành Ngân hàng tốt Đông Nam Á, việc Techcombank bước chân vào thị trường khu vực chuyện sớm muộn Tuy nhiên, DN hay ngân hàng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước định đầu tư nước ngoài, việc đầu tư vào thị trường nước ngồi tốn kém, sai lầm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh đơn vị Rất nhiều cơng ty đầu tư nước ngồi khơng thể cạnh tranh nước sở tại, phải đóng cửa nước Điều không xảy với riêng DN Việt Nam Vì thế, bên cạnh chiến lược thận trọng, DN hay ngân hàng cần phải tâm đến cùng, để xây dựng công ty hoạt động kinh doanh lâu dài thị trường nước ngồi, khơng ngắn hạn - năm Xuất phát từ thực tế đó, tơi tiến hành nghiên cứu với đề tài: “Đầu tư nước số NHTMCP Việt Nam: Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng Techcombank” hi vọng góp phần vào cơng phát triển thị trường quốc tế Ngân hàng Techcombank gợi mở số thực tế ngân hàng 119 đẳng cho doanh nghiệp buộc doanh nghiệp phải kinh doanh chân chính, có trách nhiệm Tuy nhiên hệ thống pháp luật khơng hồn thiện có ảnh hưởng khơng nhỏ tới mơi trường kinh doanh gây khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Pháp luật đưa quy định cho phép, không cho phép đòi hỏi buộc doanh nghiệp phải tuân thủ Chỉ cần thay đổi nhỏ hệ thống luật pháp thuế, đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vấn đề đặt doanh nghiệp phải hiểu rõ tinh thần luật pháp chấp hành tốt quy định pháp luật, nghiên cứu để tận dụng hội từ điều khoản pháp lý mang lại có đối sách kịp thời trước nguy đến từ quy định pháp luật tránh thiệt hại thiếu hiểu biết pháp lý kinh doanh - Chính phủ: Chính phủ có vai trò to lớn việc điều tiết vĩ mô kinh tế thơng qua sách kinh tế, tài chính, tiền tệ chương trình chi tiêu Trong mối quan hệ với doanh nghiệp phủ vừa đóng vai trò người kiểm sốt, khuyến khích, tài trợ, quy định, ngăn cấm, hạn chế vừa đóng vai trò khách hàng quan trọng doanh nghiệp (trong chương trình chi tiêu phủ) sau phủ đóng vai trò nhà cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp cung cấp thông tin vĩ mô, dịch vụ công cộng khác Để tận dụng hội, giảm thiểu nguy doanh nghiệp phải nắm bắt cho quan điểm, quy định, ưu tiên chương trình chi tiêu phủ phải thiết lập quan hệ tốt đẹp, chí thực vận động hành lang cần thiết nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp 3.3.2.2 Môi trường kinh tế Đây yếu tố quan trọng thu hút quan tâm tất nhà quản trị Sự tác động yếu tố mơi trường có tính chất trực tiếp động 120 so với số yếu tố khác môi trường tổng quát Những diễn biến môi trường kinh tế chứa đựng hội đe doạ khác doanh nghiệp ngành khác có ảnh hưởng tiềm tàng đến chiến lược doanh nghiệp Có nhiều yếu tố mơi trường vĩ mơ nói yếu tố sau có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Tốc độ tăng trưởng kinh tế: Nền kinh tế giai đoạn có tốc độ tăng trưởng cao tạo nhiều hội cho đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, ngược lại kinh tế sa sút dẫn đến giảm chi phí tiêu dùng đồng thời làm tăng lực lượng cạnh tranh Thông thường gây nên chiến tranh giá ngành - Lãi suất xu hướng lãi xuất kinh tế Lãi suất xu hướng lãi xuất kinh tế có ảnh hưởng đến xu tiết kiệm, tiêu dùng đầu tư ảnh hưởng tới hoạt động doanh nghiệp Lãi xuất tăng hạn chế nhu cầu vay vốn để đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng tới mức lời doanh nghiệp Đồng thời lãi xuất tăng khuyến khích người dân gửi tiền vào ngân hàng nhiều làm cho nhu cầu tiêu dùng giảm xuống - Chính sách tiền tệ tỷ giá hối đối Chính sách tiền tệ tỷ giá hối đối tạo vận hội tốt cho doanh nghiệp nguy cho phát triển doanh nghiệp đặc biệt tác động điều chỉnh quan hệ xuất nhập Thơng thường phủ sử dụng công cụ để điều chỉnh quan hệ xuất nhập theo hướng có lợi cho kinh tế - Lạm phát Lạm phát nhân tố quan trọng cần phải xem xét phân tích Lạm phát cao hay thấp có ảnh hưởng đến tốc độ đầu tư vào kinh tế Khi lạm phát q cao khơng khuyến khích tiết kiệm tạo rủi ro lớn cho đầu tư cuả doanh nghiệp, sức mua xã hội bị giảm sút làm cho kinh tế bị đình trệ Trái lại 121 thiểu phát làm cho kinh tế bị trì trệ Việc trì tỷ lệ lạm phát vừa phải có tác dụng khuyến khích đầu tư vào kinh tế, kích thích thị trường tăng trưởng - Hệ thống thuế mức thuế Các ưu tiên hay hạn chế phủ với ngành cụ thể hố thơng qua luật thuế Sự thay đổi hệ thống thuế mức thuế tạo hội nguy doanh nghiệp làm cho mức chi phí thu nhập doanh nghiệp thay đổi 3.3.3 Xây dựng khung sách QTRR thị trường nước ngồi 3.3.1.1 Mục tiêu sách QTRR thị trường nước ngồi - Chính sách quản trị rủi ro thị trường tảng, chuẩn mực bảo đảm tính an tồn, hiệu quả, bền vững hoạt động kinh doanh Techcombank Chính sách bao gồm nguyên tắc, định hướng, phương thức, chuẩn mực việc thực quản trị rủi ro thị trường - Việc thiết lập Chính sách nhằm đưa nguyên tắc cho việc thống hiểu biết thông dụng sử dụng quản trị rủi ro thị trường, thống khung mẫu đo lường rủi ro nhằm tạo điều kiện cho việc quản lý cách hiệu rủi ro thị trường - Chính sách tạo điều kiện phát triển linh hoạt cho hoạt động kinh doanh ngân hàng, phù hợp với chiến lược kinh doanh, mục tiêu Ngân hàng thời kỳ, đồng thời bảo đảm việc kiểm soát rủi ro, tuân thủ pháp luật 3.3.1.2 Nguyên tắc chung sách QTRR thị trường nước - Rủi ro Thị trường nước (RRTTNN): rủi ro khả mát xảy biến động giá thị trường nước ngoài, đặc biệt thay đổi lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán, giá thị trường hàng hóa tương lai nước ngồi RRTTNN phát sinh hình thức khác rủi ro tài rủi ro tín dụng hay rủi ro khoản pham vi nước ngồi - Chính sách kết hợp với quy định, hướng dẫn khác hệ thống Quản Trị Rủi Ro Thị Trường nước (QTRR TT NN) đưa nguyên tắc, 122 thống QTRR TT NN từ việc định dạng, đo lường, kiểm soát đến báo cáo RRTTNN Việc thực trái với sách bị nghiêm cấm trừ có thơng qua Hội Đồng Quản Trị hay Ủy ban Kiểm toán Rủi ro (ARCO) - Các quy định, hướng dẫn khác hệ thống QTRR TT NN cần phải đảm bảo phù hợp sách Các quy định, hướng dẫn QTRR TT NN cần phải cung cấp hướng dẫn chi tiết khía cạnh khác QTRR TT NN - Hệ thống sách, quy định hướng dẫn QTRR TT NN cần phải cập nhật xem xét lại thường xuyên cho phù hợp với thay đổi thị trường nước ngồi, thay đổi mơi trường pháp lý chiến lược ngân hàng QTRR - Hội Đồng Quản Trị thông qua Ủy ban ARCO, định mức độ RRTT mà Ngân hàng chấp nhận Các định mức độ RRTTNN thực thông qua quy định vị rủi ro, thiết lập hạn mức RRTTNN phù hợp với khả Techcombank tình hình thị trường nước sở - Bộ phận QTRR hoạt động kinh doanh Nguồn vốn - QTRR hoạt động kinh doanh Nguồn vốn, Ngân hàng đầu tư Định chế tài (Ngân hàng) - Khối QTRR: báo cáo trực tiếp cho Giám đốc khối QTRR độc lập với Khối Nguồn vốn Thị trường Tài (Khối NV & TTTC) Việc trì tính độc lập phận QTRRTTNN Khối NV & TTTC, cho phép phận đảm nhiệm chức QTRR TT ngân hàng từ việc phát triển mơ hình đo lường rủi ro, đề sách, quy định cho việc QTRRTTNN thực kiểm soát RRTT độc lập - Việc tổ chức đơn vị kinh doanh, sách điều chuyển vốn nội bộ, chương trình sản phẩm quy định khác phải đảm bảo tất RRTTNN phát sinh từ đơn vị kinh doanh khối NV & TTTC phải chuyển sang khối NV & TTTC để quản lý tập trung khối - Khối NV & TTTC chịu trách nhiệm quản trị rủi ro thị trường nước ngồi thơng qua việc thực chức kinh doanh đảm bảo trạng thái rủi ro nằm hạn mức cho phép Bất định chấp nhận rủi ro phải xem 123 xét khía cạnh việc chấp nhận rủi ro bù đắp hội tạo lợi nhuận lớn tương ứng 3.3.1.2 Cơng cụ thực sách QTRR thị trường nước ngồi - Techcombank thực việc QTRRTTNN thơng qua việc xây dựng mơ hình đo lường rủi ro, thiết lập, quản lý hạn mức RRTTNN Việc trì báo cáo trạng thái RRTTNN cho phép thông tin mức độ RRTTNN Techcombank cập nhật, nhờ định quản lý đưa kịp thời - Mơ hình đo lường rủi ro thị trường: việc xây dựng mơ hình đo lường RRTTNN phải đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế thực tế kinh doanh thị trường nước sở Nguyên tắc cho phép Khối NV & TTTC thực kinh doanh tài thị trường ngồi nước có cơng cụ đo lường rủi ro phù hợp Các mơ hình đo lường cần phải kiểm chứng lại định kỳ nhằm khẳng định tính xác phù hợp mơ hình - Hệ thống hạn mức RRTTNN: công cụ thiết lập nhằm QTRR TTNN thông qua việc đảm bảo RRTTNN ngân hàng phù hợp với vị rủi ro sản phẩm NV & TTTC ban hành Các hạn mức RRTTNN định thơng qua quy trình phê duyệt hạn mức Tất đơn vị kinh doanh khối NV & TTTC phép kinh doanh khuôn khổ hạn mức RRTTNN phê duyệt Các hạn mức RRTTNN phải kiểm soát việc tuân thủ hàng ngày Bộ phận QTRRNN hoạt động kinh doanh Nguồn vốn - Các báo cáo QTRR TTNN: công cụ chủ yếu việc thông tin trạng thái RRTTNN đến cấp lãnh đạo cao cấp ngân hàng Hội Đồng Quản Trị Các báo cáo cần phải thực hàng ngày Trong trường hợp có vi phạm hạn mức, cần có báo cáo riêng vi phạm sớm 3.3.4 Xây dựng quy trình thẩm định dự án đầu tư nước Đánh giá ý tưởng đầu tư: 124 Bộ phận đề xuất đầu tư cần tự đánh giá mặt lợi ích, chi phí tầm ảnh hưởng ý tưởng đầu tư, lập yêu cầu để trình xin ngân sách đầu tư cho dự án theo quy trình hướng dẫn liên quan tham chiếu mục tài liệu nội Xây dựng ngân sách cho dự án: Ngân sách đầu tư cho dự án tập hợp đơn vị đầu mối (ví dụ IT cho dự án liên quan tới hệ thống công nghệ), gửi cho khối nghiệp vụ có liên quan (Khối QTRR, Khối Corm&Legal, Khối Tài Chiến lược…) để chấm điểm xếp hạng ưu tiên dự án đầu tư dựa theo bốn (4) tiêu chí: - Quy định NHNN quy định pháp luật yêu cầu tuân thủ TCB: dựa khả đàm phán thời hạn thực đầu tư theo quy định Tiêu chí đánh giá độc lập CORM & Legal - Đánh giá tài chính: Được đánh giá độc lập phận Thẩm định dự án thuộc Khối Tài & Chiến lược, sử dụng mơ hình phân tích tài thích hợp với dự án - Sự phù hợp: đánh giá mặt chiến lược, lợi cạnh tranh so với ngân hàng đối thủ kiến trúc IT - Giảm thiểu rủi ro: xét khả giảm thiếu rủi ro hoạt động, mức độ phức tạp rủi ro thực dự án, rõ ràng định nghĩa, điều khoản, phạm vi dự án v.v rủi ro mặt kỹ thuật Về trách nhiệm thực đánh giá độc lập tiêu chí xếp hạng: - CORM & Legal thực đánh giá độc lập tiêu chí tuân thủ quy định NHNN quy định pháp luật yêu cầu tuân thủ TCB; đánh giá độc lập rủi ro hoạt động - Bộ phận Thẩm định đầu tư – Khối Tài & Chiến lược thực đánh giá độc lập mặt tài dự án - Các tiêu chí lại đánh giá khối nghiệp vụ phù hợp phận Chiến lược thuộc Khối Tài & Chiến lược, Khối Vận hành Công nghệ, Khối Quản trị rủi ro khối nghiệp vụ khác tùy theo đặc điểm tính chất dự 125 án Khối Tài & Chiến lược đơn vị đầu mối điều phối khối khác tham gia đánh giá * Khởi tạo dự án: Bộ phận đề xuất đầu tư xem xét dự án tất khía cạnh sau lập trình u cầu khởi tạo dự án: - Cơ sở dự án (nhu cầu/lý thay đổi) - Lợi ích chi phí (ở mức sơ bộ) - Các rủi ro - Mức độ phù hợp dự án với chiến lược tổng quan TCB hay khối/bộ phận - Độ ưu tiên so với dự án khác (Có lựa chọn tốt hơn?) * Kiểm tra ngân sách yêu cầu khởi tạo dự án: Yêu cầu khởi tạo dự án gửi Bộ phận thẩm định đầu tư quản lý chi phí Khối Tài & Chiến lược để tiến hành kiểm tra nguồn ngân sách cho dự án Trường hợp dự án chưa phê duyệt ngân sách, yêu cầu khởi tạo dự án gửi lại cho Bộ phận đề xuất đầu tư để tìm nguồn tài trợ cho dự án Trường hợp dự án phê duyệt ngân sách, phận đề xuất đầu tư thực tiếp bước cần thiết giai đoạn khởi tạo dự án theo hướng dẫn quy trình liên quan tham chiếu mục tài liệu nội Lập kế hoạch theo dõi lợi ích chi phí Kế hoạch cần tóm tắt phần lợi ích chi phí dự án, mơ tả phương pháp đo lợi ích chi phí, người chịu trách nhiệm, tần suất đo báo cáo triển khai sau dự án kết thúc Kế hoạch cần cập nhật thời gian dự án lợi ích dự tính, chi phí dự tính hay thay đổi cần phận đề xuất đầu tư phê duyệt Kế hoạch theo dõi lợi ích – chi phí cần thống ý kiến với phận Thẩm định đầu tư (là đầu mối) MI Policy – Khối Tài & Chiến lược phương pháp ghi nhận hệ thống nhằm đảm bảo khả theo dõi đánh giá hiệu đầu tư sau dự án vào hoạt động 126 Thẩm định hiệu đầu tư mặt tài chính: Kế hoạch sau Bộ phận đề xuất đầu tư lập chuyển qua Bộ phận Thẩm định đầu tư thuộc Khối Tài & Kế hoạch để thực thẩm định hiệu đầu tư mặt tài dự án Việc thẩm định bao gồm nội dung sau: - Thẩm định phù hợp cấu nguồn vốn đầu tư với kế hoạch phê duyệt; - Thẩm định tính khả thi hiệu dự án đầu tư mặt tài chính; - Thẩm định yếu tố chung khác phù hợp mặt chiến lược phát triển Techcombank và/hoặc mục tiêu chiến lược khối kinh doanh, phận; đánh giá khách hàng, thị trường, sản phẩm, dịch vụ v.v Phê duyệt dự án Các cấp có thẩm quyền định xem xét đề xuất đầu tư dự án thông qua kế hoạch đề xuất, báo cáo Thẩm định đầu tư thông tin khác nhằm đưa định đầu tư không đầu tư dự án Nếu thông qua định đầu tư dự án, chuyển qua bước thực dự án Nếu không thông qua định đầu tư dự án, chuyển qua bước kết thúc quy trình thẩm định 3.3.5 Xây dựng quy trình đánh giá hiệu dự án đầu tư nước Thực báo cáo kết sau triển khai Bộ phận đề xuất đầu tư thực báo cáo kết sau dự án kết thúc vào vận hành theo định kỳ kế hoạch theo dõi lợi ích – chi phí Về mặt hiệu tài chính, báo cáo kết sau dự án cần phản ánh lợi ích – chi phí ghi nhận thực tế hệ thống theo phương pháp ghi nhận Kế hoạch theo dõi lợi ích – chi phí thống với MI Policy – Khối Tài & Chiến lược giai đoạn Khởi tạo dự án Giải thích chênh lệch lợi ích khơng thu được, kế hoạch hành động để cải thiện lợi ích thực tế 127 Báo cáo gửi tới Bộ phận Thẩm định đầu tư – Khối Tài Chính & Chiến lược Thực đánh giá độc lập sau triển khai Bộ phận Thẩm định đầu tư – Khối Tài & Chiến lược thực đối chiếu liệu lợi ích – chi phí dự án hệ thống, đưa ý kiến đánh giá độc lập hiệu tài thực tế dự án Báo cáo kết dự án Ý kiến đánh giá độc lập hiệu tài thực tế dự án phận Thẩm định đầu tư trình lên cấp có thẩm quyền - Ủy ban công nghệ (IT steering committee) – với dự án đầu tư IT - Hội Đồng Chi Phí – dự án khác 3.3.6 Hoàn thiện chiến lược nhân xuất sắc cho dư án đầu tư quốc tế Để chuẩn bị cho tương lai, năm qua Techcombank cần tốn nhiều tâm sức hầu hết ngân hàng khác hệ thống cho chương trình tuyển dụng đào tạo Ngân hàng hiểu rằng, tài sản q giá người, ngân sách dành cho đào tạo chưa bị cắt giảm Việc cán nhân viên đào tạo chuyên nghiệp yếu tố then chốt củng cố giá trị tảng “Nhân xuất sắc” nói riêng giá trị tảng khác Techcombank nói chung Bên cạnh đó, việc trọng vào cơng tác đào tạo góp phần tạo lực cống hiến vượt trội, tạo nên thành công tổ chức Khi khát vọng thành công doanh nghiệp trở thành thực tạo giá trị thặng dư cho khách hàng, cho cổ đơng, cho cán nhân viên Tổng hòa mối quan hệ đó, cơng tác đào tạo có ý nghĩa quan trọng việc tạo nên Techcomers mang ADN tinh thần khát vọng, minh bạch đạo đức nghề nghiệp chuyên nghiệp, hiểu biết sâu rộng, từ củng cố niềm tin khách hàng với Techcombank, tạo nên gắn kết bền vững 128 Techcombank cần phá bỏ lối mòn cũ kỹ đào tạo, mà không đo đếm đầu ra, cân đong tác động Techcombank nên xây dựng khung lực, gắn liền với u cầu vị trí cơng việc Trước đào tạo nhân mảng hoạt động đó, ngân hàng cần nhìn lại, đánh giá cơng việc theo định hướng mới, cho nhân viên biết họ cần nắm giữ gì, cần có kỹ gì, đảm bảo nhân viên đào tạo lực ấy, họ chắn đạt mục tiêu Bên cạnh với việc đào tạo lớp học, Techcombank cần khẳng định đào tạo thực tiễn công việc yêu cầu bắt buộc các quản lý Người lãnh đạo tạo cho nhân viên hội thể họ học vào cơng việc, họ làm tốt, lãnh đạo động viên tư vấn, cho họ cách thức để làm tốt Ngược lại, nhân viên làm chưa tốt, người quản lý phải cho họ biết để chỉnh sửa hoàn thiện tốt Như vậy, nhân có thành cơng hay không, phần nhờ đào tạo phần lớn phụ thuộc vào nỗ lực thân họ nỗ lực dẫn dắt người lãnh đạo trực tiếp 129 KẾT LUẬN Trong xu toàn cầu hố, để tăng cường quy mơ, nâng cao lực cạnh tranh, nhiều nhà băng chọn cho hướng vươn khai thác thị trường khu vực đầy tiềm Theo chuyên gia ngành tài chính, việc mở rộng hoạt động nước ngồi khơng giúp ngân hàng mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng mới, mà giúp phân tán rủi ro tăng vị thế, tầm ảnh hưởng ngân hàng Việt khu vực mà hỗ trợ doanh nghiệp Việt đầu tư nước Điểm danh thị trường thấy, tính đến thời điểm này, khơng ngân hàng Việt diện thị trường nước ngồi Trong đó, khơng ngân hàng ln trì tốc độ tăng trưởng cao phát triển mạnh mẽ Tính đến hết tháng 8/2016, Việt Nam có 10 ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động sang nước khu vực Lào, Campuchia, Myanmar, Singapore, Hồng Kơng, Pháp, Đức…Trong đó, hai thị trường có số lượng ngân hàng “đổ bộ” nhiều Lào Campuchia, với tổng số 10 ngân hàng hàng chục chi nhánh hoạt động Theo đánh giá giới chuyên gia, Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, với việc ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự (FTA), gia nhập Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC) Như với cam kết gia nhập AEC, nước thành viên phải mở cửa tất ngành dịch vụ với mức sở hữu nước lên đến 70% Bên cạnh đó, theo Hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU, ngành ngân hàng lĩnh vực Việt Nam cam kết mở cửa với EU Do vậy, để cạnh tranh với ngân hàng lớn khu vực giới rào cản thị trường dỡ bỏ, ngân hàng nội khơng cách khác phải có tầm vóc lớn mạnh Và việc chinh phục thị trường khu vực, quốc tế giúp nhà băng nội chủ động hội nhập Có thể thấy ngân hàng “nhắm” tới nhiều vào thị trường nước khu vực ASEAN kinh tế đánh giá nổi, nhiều tiềm 130 Hơn nữa, theo chuyên gia, thị trường ASEAN có đường biên giới gần với Việt Nam, có tương đồng truyền thống văn hóa thương mại, lượng hàng hóa giao thương doanh nghiệp Việt Nam lớn Vì thế, diện ngân hàng Việt Nam hai thị trường phục vụ hoạt động doanh nghiệp Việt Nam liên quan tới vốn, phương tiện toán, kinh doanh ngoại tệ… Trong đó, đánh giá Hiệp hội Các nhà đầu tư nước sang Lào, Campuchia, hiệu đầu tư ngân hàng Việt Nam sang Lào, Campuchia thời gian qua tốt Quan trọng hơn, việc ngân hàng nội tăng cường “xuất ngoại” thúc đẩy hoạt động giao thương Việt Nam với nước khu vực Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo, đầu tư nước ngoài, ngân hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro áp lực Do vậy, bên cạnh tự lực ngân hàng thương mại, NHNN quan quản lý phải có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ quản lý việc ngân hàng đầu tư nước Trước việc đầu tư ạt NHTM nước thời gian qua, đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn đầu tư gián tiếp nước ngồi Theo đó, doanh nghiệp đầu tư gián tiếp nước phải thông qua cổ phiếu, chứng quỹ đầu tư chứng khốn, trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu Chính phủ Ngoài ra, tỷ lệ đầu tư an toàn tổ chức tự doanh NHTM, cơng ty tài tổng hợp 7% vốn tự có Đồng thời, ngân hàng phải đảm bảo tuân thủ quy định hành pháp luật giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng thương mại, cơng ty tài tổng hợp Tuy vậy, chuyên gia cảnh báo NHTM phải thận trọng nghiên cứu thị trường trước đầu tư cạnh tranh thị trường vô khốc liệt Mỗi thị trường có “luật chơi” riêng nước Điển với quy định tất chi nhánh ngân hàng ngoại phải gửi số tiền nhiều chục triệu USD 131 Ngân hàng Trung ương Myanmar mà không trả lãi, gây tốn không nhỏ cho ngân hàng ngoại Ngoài ra, tất ngân hàng ngoại cấp giấy phép hoạt động hạn chế, không phục vụ khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp địa, trừ hợp tác với ngân hàng Myanmar Ngoài áp lực cạnh tranh, ngân hàng Việt phải đối mặt với rủi ro tài chính, nợ xấu thị trường mà ngân hàng Việt đầu tư đa phần phát triển Quy mơ vốn nhỏ, lực quản lý, tài chính, cơng nghệ, nhân lực, khác biệt văn hóa, pháp lý… hạn chế khiến ngân hàng nội khó vươn tới thị trường phát triển Techcombank khơng thể nằm ngồi xu hướng Tuy nhiên Techcombank cần lựa chọn đường đắn chiến lược rõ ràng để quan trị rủi ro xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp 132 TÀI LIỆU THAM KHẢO Akamatsu, Kaname (1962) "A Historical Pattern of Economic Growth in Developing Countries," The Developing Economies, Preliminary Issue No 1, pp 3–25 Báo cáo tài hợp năm 2017 – Ngân hàng BIDV Báo cáo tài hợp năm 2017 – Ngân hàng Sacombank Báo cáo tài hợp năm 2017 – Ngân hàng SHB Báo cáo tài hợp năm 2017 – Ngân hàng Techcombank Báo cáo tài hợp năm 2017 – Ngân hàng Vietcombank Báo cáo thường niên năm 2016 – Ngân hàng BIDV Báo cáo thường niên năm 2016 – Ngân hàng Sacombank Báo cáo thường niên năm 2016– Ngân hàng SHB 10 Báo cáo thường niên năm 2017 – Ngân hàng Techcombank 11 Dunning, John H (1981), International Production and the Multinational Enterprise, London: George Allen and Unwin 12 Dunning, John H (2001) "The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future," International Journal of the Economics of Business, Vol 8, No 2, pp 173–190 13 Hymer, Stephen H (1960, published 1976), The International Operations of National Firms: a Study of Direct Foreign Investment, Cambridge, MA: MIT Press 14 Luật Đầu tư 2014 15 Ngân hàng Việt “hái ngọt” từ đầu tư nước ngoài” theo infomoney.vn đăng tải website tapchitaichinh.vn ngày 04/04/2017 16 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP đầu tư nước 17 Nguyễn Thị Thanh Minh (2010), Thực trạng đầu tư trực tiếp nước Trung Quốc học kinh nghiệm cho Việt Nam 133 18 Những số bất ngờ đầu tư nước Ngân hàng Việt Nam, Hoàng Ly, cafef.vn ngày 29/09/2017 19 Rugman A M (1987), "The Firm-Specific Advantages of Canadian Multinationals," Journal of International Economics Studies, Vol 2, No 1, pp 1–14 20 UNCTAD (2003), World Investment Report 2003 21 Vernon, Raymond (1966) "International Investment and International Trade in the Product Cycle," Quarterly Journal of Economics, Vol 80, No 2, pp 190– 207 ... giá kết đầu tư nước Ngân hàng nêu - Phân tích kết hoạt động kinh doanh năm 2016-2017 Ngân hàng Techcombank chiến lược đầu tư nước ngân hàng 13 - Đưa số học kinh nghiệm cho Ngân hàng Techcombank. .. tài: Đầu tư nước số NHTMCP Việt Nam: Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng Techcombank hi vọng góp phần vào cơng phát triển thị trường quốc tế Ngân hàng Techcombank gợi mở số thực tế ngân hàng 10... sở lý luận pháp lý đầu tư quốc tế trực tiếp nước Chương 2: Kinh nghiệm đầu tư nước số NHTMCP Việt Nam Chương 3: Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) 16 Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư ra nước ngoài của một số NHTMCP Việt Nam: Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng Techcombank, Đầu tư ra nước ngoài của một số NHTMCP Việt Nam: Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng Techcombank

Từ khóa liên quan