Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào lĩnh vực Bất động sản ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

118 34 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 08:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA HÀN QUỐC VÀO LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại NHỮ THỊ THÙY LINH Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA HÀN QUỐC VÀO LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ngành: Kinh doanh Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại Mã số: 60340121 Họ tên: Nhữ Thị Thùy Linh Người hướng dẫn Khoa học: PGS TS Phạm Duy Liên Hà Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đề tài: “Đầu tư trực tiếp Hàn Quốc vào lĩnh vực Bất động sản Việt Nam – Thực trạng giải pháp” cơng trình nghiên cứu cá nhân chưa công bố cơng trình khoa học khác thời điểm Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc rõ ràng phép công bố Hà Nội ngày 28 tháng 03 năm 2018 Tác giả luận văn ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU viii LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỂ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ SỰ CẦN THIẾT TRONG VIỆC THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM 1.1 Bất động sản thị trường bất động sản 1.1.1 Khái niệm, đặc diểm phân loại bất động sản 1.1.1.1 Khái niệm bất động sản 1.1.1.2 Đặc điểm bất động sản 1.1.1.3 Phân loại bất động sản 10 1.1.2 Khái niệm, đặc diểm phân loại thị trường bất động sản 11 1.1.2.1 Khái niệm thị trường bất động sản 11 1.1.2.2 Đặc điểm thị trường bất động sản 12 1.2.3 Phân loại thị trường bất động sản 15 1.1.3 Vai trò bất động sản phát triển kinh tế 17 1.2 Sự cần thiết việc thu hút đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực bất động sản 20 1.2.1 Đầu tư trực tiếp nước ngồi tính tất yếu việc thu hút đầu tư trực tiếp nước 20 1.2.1.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngồi 20 1.2.1.2 Tính tất yếu việc thu hút đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực bất động sản 22 1.2.2 Tác động việc thu hút đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực bất động sản quốc gia 23 iii Chương 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA HÀN QUỐC VÀO LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 26 2.1 Quan hệ kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 26 2.1.1 Thương mại 26 2.1.2 Đầu tư – kinh doanh 27 2.1.3 Hợp tác phát triển 28 2.2 Các văn luật điều chỉnh đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam 30 2.2.1 Luật Đầu tư 2014 31 2.2.2 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 nghị định 76/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 32 2.2.3 Luật Đất đai 2013 nghị định 43/2014/NĐ-CP 01/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 34 2.2.4 Luật Nhà 2014 37 2.3 Thực trạng đầu tư trực tiếp Hàn Quốc vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam 38 2.3.1 Thực trạng đầu tư trực tiếp Hàn Quốc vào Việt Nam 38 2.3.2 Thực trạng đầu tư trực tiếp Hàn Quốc vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam (giai đoạn 1988-2017) 42 2.3.2.1 Quy mô vốn đầu tư trực tiếp Hàn Quốc vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam 42 2.3.2.2 Cơ cấu đầu tư trực tiếp Hàn Quốc lĩnh vực bất động sản Việt Nam 52 2.3.2.3 Phân tích q trình thực dự án đầu tư trực tiếp Hàn Quốc vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam qua dự án tiêu biểu 57 2.4 Đánh giá tình hình thu hút đầu tư trực tiếp Hàn Quốc vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam 60 iv 2.4.1 Những kết đạt việc thu hút đầu tư trực tiếp Hàn Quốc vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam 60 2.4.2 Những khó khăn mà nhà đầu tư Hàn Quốc gặp phải đầu tư vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam 62 2.4.2.1 Nhóm khó khăn sách pháp luật 62 2.4.2.2 Nhóm khó khăn nội lĩnh vực bất động sản 65 2.4.2.3 Nhóm khó khăn từ thị trường tương tác 67 2.4.2.4 Nhóm khó khăn khác 70 Chương 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA HÀN QUỐC VÀO LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM 72 3.1 Xu hướng phát triển lĩnh vực bất động sản Việt Nam 72 3.2 Các giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp Hàn Quốc vào lĩnh vực Bất động sản Việt Nam 75 3.2.1 Nhóm giải pháp sách pháp luật 75 3.2.1.1 Cải cách thủ tục hành 75 3.2.1.2 Giải vướng mắc việc phân cấp, thể chế địa phương 78 3.2.1.3 Giải pháp đẩy nhanh sách đền bù giải phóng mặt 79 3.2.2 Nhóm giải pháp nhằm giải khó khăn nội lĩnh vực bất động sản Việt Nam 80 3.2.2.1 Biện pháp giảm giá nhà đất, văn phòng cho th 80 3.2.2.2 Cơng khai hố minh bạch thông tin thị trường bất động sản Việt Nam 80 3.2.3 Nhóm giải pháp nhằm phát triển thị trường tương tác 81 3.2.3.1 Kiềm chế ổn định lạm phát, giảm thâm hụt ngân sách 81 v 3.2.3.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường bất động sản Việt Nam 82 3.2.4 Nhóm giải pháp khác 83 3.2.4.1 Giải pháp phát triển sở hạ tầng 83 3.2.4.2 Giải vấn đề bất đồng ngôn ngữ 84 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC vi vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Danh mục bảng Bảng 2.1: Cơ cấu FDI Hàn Quốc theo ngành (chỉ tính dự án hiệu lực tính đến ngày 20/12/2017) 40 Bảng 2.2: 10 đối tác FDI nước lớn vào lĩnh vực BĐS Việt Nam (lũy tiến từ 01/01/1988 – 20/12/2017) 43 Bảng 2.3: FDI Hàn Quốc vào lĩnh vực BĐS Việt Nam theo năm 45 Bảng 3.1: Tổng thu chi ngân sách nhà nước năm 2015-2017 68 Danh mục biểu đồ Biểu đồ 2.1: Phân bổ vốn FDI Hàn Quốc vào Việt Nam (Tính dự án hiệu lực từ ngày 1/1/1988 đến 20/12/2017) 52 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 2008-2017 67 Biểu đồ 3.1: Tăng trưởng GDP GDP bình quân đầu người Việt Nam (giai đoạn 2008-2017) 72 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Danh mục từ viết tắt Tiếng Việt STT Chữ viết tắt BĐS Nghĩa Bất động sản Danh mục từ viết tắt Tiếng Anh STT Chữ viết tắt APEC CPI EDCF Nghĩa Tiếng Anh Nghĩa Tiếng Việt Asia Pacific Economic Khối hợp tác kinh tế Châu Cooperation Á- Thái Bình Dương Consumer Price Index Chỉ số giá tiêu dùng Economic Development Quỹ Hợp tác phát triển kinh Cooperation Fund tế Hàn Quốc FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội KOICA Korea International Cơ quan hợp tác quốc tế Cooperation Agency Hàn Quốc ODA VKFTA Official Development Assistance Hỗ trợ phát triển thức Vietnam Korea Free Trade Hiệp định thương mại tự Agreement Việt Nam – Hàn Quốc viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Về mặt lý thuyết, luận văn hệ thống lý thuyết bất động sản thị trường bất động sản, làm rõ tầm quan trọng đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam Về mặt phân tích thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngồi nói chung Hàn Quốc nói riêng vào lĩnh vực bất động sản Việt nam, với giới hạn thời gian kinh nghiệm thân số bất cập việc tìm kiếm thơng tin liệu, tác giả vẽ lên tranh toàn cảnh quy mô cấu vốn đầu tư Hàn Quốc vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam giai đoạn từ năm 1998 đến thời điểm Theo thấy hành vi xu hướng nhà đầu tư Hàn Quốc, mong muốn nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam Trong phần này, tác giả sử dụng thông tin thứ cấp chủ yếu từ nguồn Cục Đầu tư Nước – Bộ Kế hoạch Đầu tư, Tổng cục Thống kê Việt Nam số báo phân tích trang báo có uy tín Từ kết phân tích thực trạng vốn đầu tư Hàn Quốc vào lĩnh vực bất đông sản, tác giả kết hợp với vấn đề cộm việc thu hút vốn đầu tư nước ngồi nói chung vào lĩnh vực bất động sản nói riêng để thấy vướng mắc, khó khăn mà nhà đầu tư gặp phải Cuối cùng, luận văn đề xuất số phương án để khắc phục vướng mắc, khó khăn mà nhà đầu tư gặp phải, với hy vọng sau áp dụng phương án đó, giúp thu hút ngày nhiều vốn đầu tư Hàn Quốc vào lĩnh vực bất động sản đầy tiềm Việt Nam, góp phần xây dựng thị trường bất động sản phát triền bền vững, đóng góp cho phát triển chung kinh tế nước nhà ix 59 Ecuador 56,70 60 Saint Vincent and the Grenadines 47,60 61 Swaziland 45,00 62 Saint Kitts and Nevis 39,69 63 Liechtenstein 35,60 64 Isle of Man 35,07 65 Panama 10 31,00 66 Bulgaria 30,79 67 Ukraina 23 29,52 68 Pakistan 31 28,73 69 Irắc 27,23 70 Các tiểu vương quốc Ả Rập thống 15 26,57 71 Phần Lan 18 22,60 72 Ireland 17 20,60 73 Costa Rica 16,66 74 Belarus 16,20 75 Armenia 12,98 76 El Salvador 10,00 77 Dominica 8,36 78 Island of Nevis 7,50 79 Cu Ba 6,70 x 80 Jordan 4,55 81 Andorra 3,80 82 Slovenia 3,27 83 Guatemala 3,22 84 Nigeria 28 3,15 85 Turks & Caicos Islands 3,10 86 Brazil 2,80 87 Ả Rập Xê Út 2,28 88 Ai Cập 2,05 89 Serbia 1,58 90 Kuwait 1,40 91 Nam Phi 1,22 92 Syrian Arab Republic 1,20 93 Rumani 1,20 94 CHDCND Triều Tiên 1,20 95 Guinea Bissau 1,19 96 Mông Cổ 1,10 97 Ma rốc 1,05 98 Ghana 1,02 99 Bangladesh 0,62 100 Libăng 0,51 xi 101 United States Virgin Islands 0,50 102 Guam 0,50 103 Kazakhstan 0,44 104 Grenada 0,40 105 Sudan 0,31 106 Afghanistan 0,30 107 Argentina 0,28 108 Estonia 0,25 109 Maldives 0,23 110 Monaco 0,21 111 Bồ Đào Nha 0,13 112 Uruguay 0,10 113 Antigua and Barbuda 0,10 114 Palestine 0,09 115 Nepal 0,08 116 Turkmenistan 0,07 117 Iran (Islamic Republic of) 0,05 118 Yemen 0,05 119 Mexico 0,05 120 Uganda 0,04 121 Chile 0,02 xii 122 Latvia 0,01 123 Ethiopia 0,01 124 Venezuela 0,01 125 Cameroon 0,01 Tổng 24.748 (Nguồn: Cục Đầu tư nước – Bộ Kế hoạch Đầu tư) 318.722,62 xiii Phụ lục 2: 20 dự án FDI vào BĐS lớn (1/1/1988 – 28/2/2018) STT Năm Tên dự án Tên nhà đầu Đặc điểm Nước đầu tư dự án tư Tổng vốn đầu tư Vốn điều lệ (USD) Nơi tiếp nhận đầu tư Ghi Kinh doanh bất động 2008 Dự án Công ty sản, dịch vụ, du lịch, Sunrise Phú TNHH New resort, khách sạn, văn Yên City Việt Nam phòng, nhà biệt thự, Brunei 4.345.870.000 800.000.000 Canada 4.230.000.000 795.000.000 Phú Yên cho thuê 2008 Dự án Hồ Tràm Strip Khu du lịch 2009 sinh thái bãi biển rồng Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm Cơng ty TNHH tập đồn Bãi Biển Rồng Xây dựng, khu kinh doanh nghỉ dưỡng, giải trí, vui chơi có Bà Rịa Vũng Tàu thưởng Xây dựng khách sạn, Thu hồi giấy sòng bài, trung tâm thương mại - hội nghị quốc tế, khu vui chơi giải trí Hoa Kỳ 4.150.000.000 - Quảng Nam phép tháng 11 năm 2010 xiv VinaCapital, Chow-Tai4 2010 Dự án khu Fook (Hong nghỉ dưỡng Kong), tập Nam Hội An đoàn The Suncity Group (Macau) 2008 1996 2009 giải trí có thưởng, khu Hong Kong, vui chơi, khu chung Macau thành viên đại học quốc tế (Khu Quốc tế Việt đô thị đại học giáo dục, khu dân cư, Nam quốc tế Berjaya khu thương mại, giải Berjaya Vietnam trí, thể thao) TNHH phát Nam triển Khu phố Thăng Long Nam Thành phố Công ty Nhơn TNHH thành Trạch phố Nhơn Berjaya Trạch Berjaya N/A Malay-sia 3.500.000.000 750.000.000 Singapore 2.110.674.000 427.676.439 Quảng Nam du thuyền Đại học Khu phố 4.000.000.000 cư, khu biệt thự, bến Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Thăng Long nghỉ dưỡng phức hợp, Khu Đô thị Công ty Xây dựng khu du lịch TP Hồ Chí Minh Xây dựng chung cư, biệt thự, tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại, trung tâm Hà Nội mua sắm giải trí, bệnh viện, trường học Xây dung đô thị đại tọa lạc không gian xanh Thu hồi giấy Malaysia 2.000.000.000 400.000.000 Đồng Nai phép năm 2013 xv Công ty 2008 Khu du lịch TNHH Starbay Việt thành viên Nam Starbay Việt Nam 2008 2014 hợp nghỉ dưỡng phức hợp, sân golf, hộ cho thuê Khu công Công ty Khách sạn sao, vui viên văn hóa TNHH Good chơi, giải trí, hội nghị giới kì Choice USA - ẩm thực, triển lãm diệu Việt Nam quốc tế Cty TNHH Xây dựng tổ hợp cao Dewan ốc 65 tầng hệ thống International khách sạn cao 45 tầng, Việt Nam công viên bãi biển Dự án phát 10 Xây dựng, vận hành tổ triển bãi biển Phoenix British Virgin 1.648.000.000 330.000.000 Kiên Giang Islands Hoa Kỳ 1.299.000.000 466.000.000 Bà Rịa Vũng Tàu Thu hồi giấy phép tháng 02 năm 2012 Thu hồi giấy Ấn Độ 1.250.000.000 N/A Khánh Hòa phép tháng 09 năm 2015 Đầu tư, xây dựng Công viên 11 2008 Phần mềm Thủ Thiêm Công ty TNHH TA Associates Vietnam sở hạ tầng, cao ốc văn phòng thương mại, nhà cho thuê, sản xuất-kinh doanh gia công phần mềm đào tạo nguồn nhân lực Singapore 1.207.830.600 180.000.000 TP Hồ Chí Minh Thu hồi giấy phép tháng 11 năm 2011 xvi Phát triển vận hành khu phức hợp bao Dự án Thành 12 2015 phố Đế Vương Công ty gồm trung tâm thương TNHH Liên mại cao cấp, khách doanh Thành sạn sao, văn phòng phố Đế Vương làm việc hộ British Virgin TP Hồ Chí 1.200.000.000 Minh Islands dịch vụ, bãi đậu xe ngầm… liên doanh Tập đoàn Dự án Thành 13 2012 phố vườn Tokyu Bình Dương Tokyu Nhật Bản Tổng Xây dựng khu đô công ty Đầu tư thị theo phong cách Phát triển Nhật Bản 1.200.000.000 N/A Bình Dương Nhật Bản cơng nghiệp (Becamex IDC) Công ty Đầu 14 1996 Khu đô thị An Phú tư phát triển, Xây dựng Du lịch An Phú Thịnh Phát triển xây dựng khu nhà cơng trình cơng cộng, trung tâm dịch vụ cơng cộng British Virgin Islands 997.562.000 TP Hồ Chí Minh xvii Trung tâm 15 2008 tài Việt Nam Khai thác, phát triển Tập đoàn kinh doanh bất Berjaya động sản: khách sạn, Có khả Malaysia 930.000.000 186.000.000 TP Hồ Chí thực Minh năm cao ốc cho thuê 2018 Nhà đầu tư Dự án xây 16 2010 dừng hoạt dựng trung Công ty động năm tâm hội nghị TNHH Xây dựng trung tâm Skybridge hội nghị quốc tế Skybridge Dragon Sea Mỹ 902.578.426 171.489.954 Bà Rịa - 2015 Vũng Tàu chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt Dragon Sea GCNĐT Thủ Thiêm 17 2017 Eco Smart City Tập đồn Xây dựng cơng Lotte + trình thương mại dịch Hàn Quốc, Mitsubishi + vụ tổng hợp dân cư Nhật Bản Toshiba đa chức 2007 dựng công viên Yên Sở N/A 864.000.000 864.000.000 TP Hồ Chí Minh Xây dựng khu dân cư Dự án xây 18 886.000.000 Gamuda Land thương mại, công viên độ thị khu thương mại hàng đầu Malaysia Hà Nội xviii Thành phố 19 2008 Đồng Nai Waterfront 20 2008 Công ty Xây dựng khu cao ốc TNHH thành văn phòng, khu phố Water thương mại, dịch vụ, Front khu nhà Chung cư Công ty cao cấp TNHH Hi Xây dựng khu chung Cleve Văn Brand Việt cư cao cấp Phú Nam (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) Singapore 750.000.000 750.000.000 Đồng Nai Hàn Quốc 660.000.000 99.000.000 Hà Nội xix Phụ lục 3: Tình hình FDI nước Việt Nam theo ngành (Lũy kế dự án hiệu lực đến ngày 20/02/2018) Tổng vốn đầu tư STT Chuyên ngành Số dự án đăng ký (Triệu USD) Công nghiệp chế biến, chế tạo Hoạt động kinh doanh bất động sản Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa Dịch vụ lưu trú ăn uống Xây dựng Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 12.594 188.522,501 655 53.561,336 117 21.064,681 652 12.008,287 1.511 10.844,027 2.884 6.256,882 Khai khoáng 105 4.875,953 Vận tải kho bãi 673 4.666,155 Nông nghiêp, lâm nghiệp thủy sản 514 3.531,520 10 Thông tin truyền thông 1.683 3.361,539 2.535 3.139,466 133 2.779,050 68 2.338,469 134 1.867,048 82 1.487,764 11 Hoạt động chuyên môn, khoa học cơng nghệ 12 Nghệ thuật, vui chơi giải trí 13 Cấp nước xử lý chất thải 14 Y tế hoạt động trợ giúp xã hội 15 Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm xx 16 Giáo dục đào tạo 386 761,458 17 Hoạt động dịch vụ khác 150 754,676 18 Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ 313 533,128 7,940 25.194 322.361,880 19 Hoạt đông làm thuê công việc hộ gia đình Tổng (Nguồn: Cục Đầu tư Nước – Bộ Kế hoạch Đầu tư) xxi Phụ lục 4: 50 thành phố có giá th văn phòng đắt giới Top 50 Most Expensive Office Rent Markets (In US$ per sq ft per annum) Rank Market (Q2 2017) Prime Rent Hong Kong (Central), Hong Kong 269.26 Beijing (Finance Street), China 174.07 Hong Kong (West Kowloon), Hong Kong 163.57 New York (Midtown Manhattan), U.S 153.50 Beijing (CBD), China 151.87 London (West End), United Kingdom 136.38 Tokyo (Marunouchi/Otemachi), Japan 132.09 Shanghai (Pudong), China 120.11 New York (Midtown-South Manhattan), U.S 113.53 10 New Delhi (Connaught Place - CBD), India 110.85 11 Shanghai (Puxi), China 97.47 12 Paris, France 92.30 13 London (City), United Kingdom 90.27 14 Dubai, United Arab Emirates 89.85 15 San Francisco (Downtown), U.S 88.63 16 Mumbai (Bandra Kurla Complex), India 84.10 17 Sydney, Australia 83.39 xxii 18 Moscow, Russian Federation 80.36 19 Stockholm, Sweden 79.56 20 Geneva, Switzerland 79.55 21 Shenzhen, China 77.16 22 Boston (Downtown), U.S 77.01 23 San Francisco (Peninsula), U.S 76.44 24 New York (Downtown Manhattan), U.S 75.35 25 Los Angeles (Suburban), U.S 73.83 26 Seoul (CBD), South Korea 73.16 27 Zurich, Switzerland 72.75 28 Dublin, Ireland 71.32 29 Singapore, Singapore 68.24 30 Mumbai (Nariman Point - CBD), India 64.27 31 Seoul (Yeouido), South Korea 61.86 32 Milan, Italy 61.72 33 Taipei, Taiwan 60.02 34 Washington, D.C (Downtown), U.S 59.70 35 Helsinki, Finland 56.52 36 Istanbul, Turkey 56.08 37 Guangzhou, China 55.62 38 Frankfurt, Germany 54.01 xxiii 39 Oslo, Norway 53.00 40 São Paulo, Brazil 51.80 41 Mexico City, Mexico 49.96 42 Munich, Germany 48.91 43 Brisbane, Australia 48.46 44 Ho Chi Minh City, Vietnam 48.39 45 Tel Aviv, Israel 47.93 46 Seattle (Downtown), U.S 47.65 47 Perth, Australia 47.04 48 Rome, Italy 46.58 49 Amsterdam, Netherlands 46.15 50 Seattle (Suburban), U.S 44.89 Source: CBRE Research, Q2 2017 ... tiếp Hàn Quốc vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam 38 2.3.1 Thực trạng đầu tư trực tiếp Hàn Quốc vào Việt Nam 38 2.3.2 Thực trạng đầu tư trực tiếp Hàn Quốc vào lĩnh vực bất động. .. quan trọng đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam Về mặt phân tích thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngồi nói chung Hàn Quốc nói riêng vào lĩnh vực bất động sản Việt nam, với giới... đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực bất động sản 22 1.2.2 Tác động việc thu hút đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực bất động sản quốc gia 23 iii Chương 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào lĩnh vực Bất động sản ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp, Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào lĩnh vực Bất động sản ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan