Mô hình công ty mẹ công ty con tại công ty TNHH một thành viên thuốc lá Thăng Long: thực trạng và giải pháp

98 30 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 07:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ MƠ HÌNH CƠNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Tài ngân hàng NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ MÔ HÌNH CƠNG TY MẸ - CƠNG TY CON TẠI CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ngành: Tài ngân hàng Chuyên ngành: Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Ngọc Hà Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Nếu khơng nêu trên, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm đề tài NGƢỜI CAM ĐOAN Nguyễn Thị Thanh Huyền i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG I MÔ HÌNH CƠNG TY MẸ - CƠNG TY CON VÀ SỰ CHUYỂN ĐỔI TỔNG CƠNG TY NHÀ NƢỚC SANG MƠ HÌNH CÔNG TY MẸ CÔNG TY CON 1.1 Khái qt mơ hình cơng ty mẹ - công ty 1.1.1 Khái niệm công ty mẹ - công ty 1.1.2 Các đặc trưng pháp lý công ty mẹ - công ty - 1.1.3 Quyền trách nhiệm công ty mẹ với công ty 1.1.4 Mối quan hệ chi phối công ty mẹ công ty - 1.1.5 Cơ chế tài mơ hình Cơng ty mẹ - Cơng ty 10 1.1.6 Ưu – nhược điểm mơ hình Cơng ty mẹ - Công ty 11 1.2 Sự chuyển đổi mơ hình tổng cơng ty nhà nước sang mơ hình cơng ty mẹ cơng ty Việt Nam 12 1.2.1 Khái quát tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước 12 1.2.2 Sự cần thiết phải chuyển đổi mơ hình tổng cơng ty sang mơ hình cơng ty mẹ - công ty Việt Nam - 17 1.2.3 Các vấn đề cần lưu ý chuyển đổi - 20 CHƢƠNG II THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI MƠ HÌNH CƠNG TY MẸ CÔNG TY CON TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG .23 2.1 Giới thiệu chung công ty TNHH thành viên thuốc Thăng Long 23 2.1.1 Công ty mẹ 23 2.1.2 Các công ty - 27 2.2 Tình hình thực tái cấu Cơng ty TNHH thành viên Thuốc Thăng Long 39 2.2.1 Mơ hình cấu, tổ chức 39 2.2.2.Hệ thống quản trị - 39 ii 2.2.3 Tình hình sản xuất kinh doanh - 42 2.3 Đánh giá chung 70 2.3.1 Những kết đạt 70 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân - 72 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH CƠNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG 79 3.1 Định hướng quan điểm phát triển mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty Công ty thuốc Thăng Long 79 3.1.1 Định hướng phát triển 79 3.1.2 Quan điểm lãnh đạo công ty 80 3.2 Các giải pháp nhóm cơng ty mẹ - công ty 81 3.2.1 Tiến hành cổ phần hóa cơng ty mẹ - cơng ty - 81 3.2.2 Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế ISA thay chuẩn mực kế tốn Việt Nam 82 3.2.3 Phát triển nguồn nhân lực 82 3.2.4 Về xây dựng, triển khai thực hiện, áp dụng quy chế - 82 3.2.5 Về công tác xây dựng, quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm - 83 3.2.6 Về việc mua sắm khai thác nguồn cung nguyên phụ liệu đầu vào84 3.2.7 Về việc tổ chức phối hợp sản xuất nhóm công ty mẹ - công ty 84 3.2.8 Về máy móc thiết bị sản xuất lực sản xuất 84 3.2.9 Về hạ tầng công nghệ thông tin ứng dụng vào Nhóm cơng ty 85 3.2.10 Về xuất 85 3.2.11 Về kỹ thuật công nghệ, nghiên cứu phát triển 85 3.2.12 Về công tác tiền lương - 86 3.3 Kiến nghị với sách Nhà nước cơng tác chống bn lậu thuốc lá, kiểm sốt hàng giả, hàng chất lượng 86 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Hình 2.1: Mơ hình công ty mẹ - công ty cấp 25 Hình 2.2: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Thuốc Thăng Long 25 Bảng 2.1: Chỉ tiêu phản ánh kết kinh doanh Công ty Thuốc Thăng Long năm 2014 2015 .30 Bảng 2.2: Kết kinh doanh năm 2014, 2015 Công ty Thuốc Bắc Sơn 34 Bảng 2.3: Kết kinh doanh năm 2014, 2015 Công ty Thuốc Thanh Hóa 38 Bảng 2.4: Chỉ tiêu tính hình tài Cơng ty mẹ Tổ hợp Cơng ty năm 2015, 2016 51 Bảng 2.5: Đánh giá tổng quát hiệu hoạt động kinh doanh Công ty mẹ .53 Bảng 2.6: Đánh giá tổng qt hiệu hoạt độngkinh doanh Nhóm Cơng ty 55 Bảng 2.7: Tình hình đầu tư vốn ngồi Công ty mẹ 58 LỜI NÓI ĐẦU Sự cần thiết việc nghiên cứu đề tài Sắp xếp, đổi doanh nghiệp nhà nước, mà tập trung tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nội dung quan trọng công cải cách kinh tế Mục đích q trình xếp, đổi để doanh nghiệp nhà nước có cấu hợp lý hơn, tập trung vào ngành, lĩnh vực then chốt, cung cấp sản phẩm, dịch vụ cơng ích thiết yếu cho xã hội quốc phòng, an ninh, làm nòng cốt để kinh tế nhà nước thực vai trò chủ đạo, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng, điều tiết kinh tế ổn định kinh tế vĩ mô Đồng thời, q trình giúp doanh nghiệp nhà nước nâng cao sức cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu doanh nghiệp kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất Đứng trước hạn chế mơ hình tổng cơng ty hiệu mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty con, Hội nghị lần thứ Ban chấp hành TW khóa XI, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 20201 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 20152, Đảng đề chủ trương thí điểm chuyển Tổng cơng ty sang hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty với mục đích phân rõ vốn, tài sản, quyền lợi, nghĩa vụ đơn vị tổng công ty, đảm bảo lợi ích Nhà nước Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc chuyển đổi mơ hình từ tổng cơng ty sang cơng ty mẹ - cơng ty nhiều bất cập, việc chuyển đổi đơn vị cụ thể nhiều điểm chưa hồn thiện, vừa làm vừa rút kinh nghiệm Điều xuất phát từ nhiều nguyên nhân, vĩ mô vi mô, khung pháp lý chưa hoàn thiện, điều kiện nhân lực, tài cho q trình chuyển đổi nhiều tổng cơng ty chưa quan tâm đầu tư mức, việc tiếp nhận mơ hình quản lý với Chương trình hành động Chính phủ: Triển khai thực chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2020 ban hành kèm theo Nghị số 10/NQ-CP ngày 24 tháng năm 2012 Nghị số 10/2011/QH13 ngày 08 tháng 11 năm 2011 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011 – 2015 cán bộ, lãnh đạo quen với mơ hình quản lý cũ v.v… Điều tác động không nhỏ đến hiệu trình chuyển đổi Được thành lập từ năm 1957 sở Nhà máy thuốc Thăng Long, Công ty TNHH thành viên thuốc Thăng Long thành lập vào năm 2005 trở thành công ty thành viên Tổng công ty thuốc Việt Nam Khi Tổng công ty thuốc Việt Nam chuyển đổi sang hoạt động mơ hình cơng ty mẹ - công ty con3, Công ty TNHH thành viên thuốc Thăng Long chuyển đổi sang hoạt động theo mơ hình này, đó, Cơng ty trở thành công ty mẹ ba công ty khác (bao gồm Công ty thuốc Bắc Sơn, Cơng ty thuốc Thanh Hóa, Cơng ty thuốc Đà Nẵng) Sau mười năm hoạt động, mơ hình công ty mẹ - công ty triển khai giúp công ty mẹ công ty có thêm nhiều quyền tự chủ, tồn nhiều hạn chế Vậy q trình chuyển đổi mơ hình công ty TNHH thành viên thuốc Thăng Long diễn nào? Quá trình chuyển đổi đạt thành cơng có hạn chế gì? Cần làm để nâng cao chất lượng hoạt động mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty Công ty TNHH thành viên thuốc Thăng Long? Đây câu hỏi mà tác giả tìm lời giải đáp thơng qua việc nghiên cứu đề tài “ Mơ hình cơng ty mẹ - công ty công ty TNHH thành viên thuốc Thăng Long: thực trạng giải pháp” Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện nay, hội thảo, gặp gỡ Chính phủ tổng cơng ty, mơ hình cơng ty mẹ - công ty bàn luận, xem xét đạo tiến trình tái cấu tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước Bên cạnh đó, có khơng cơng trình, luận văn thạc sỹ, tiến sỹ nghiên cứu vai trò, vị trí cơng ty mẹ - cơng ty con, cần thiết tác dụng mô hình Một số cơng trình tiêu biểu kể đến là: Xem Quyết định số 232/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 23/09/2005 việc phê duyệt đề án chuyển Tổng công ty thuốc Việt Nam sang hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - công ty - Nguyễn Thị Mai Phương, Những vấn đề pháp lý đổi tổ chức tổng cơng ty Nhà nước theo mơ hình cơng ty mẹ - công ty con, Luận án tiến sĩ luật học, Viện Nhà nước & Pháp luật, 2007, 180 tr - Nguyễn Thị Lan Hương, “Quan hệ pháp lý công ty mẹ - công ty Nhật Bản số liên hệ với Việt Nam”, 2002, Tạp chí Nhà nước pháp luật, 2002, số 12(176), tr 54-59; - Trần Nguyễn Thùy Dương, “Vấn đề bảo lãnh công ty mẹ việc vay vốn công ty nhóm cơng ty tổng cơng ty nhà nước”, Tạp chí Khoa học pháp lý, 2016, số 01(95), tr 9-14; - Vương Thị Bạch Tuyết, “Kinh nghiệm tổ chức cơng tác kế tốn theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty con”, Tạp chí Tài chính, 2017, số 651, tr 107-108; - Hà Thị Thanh Bình, “Một số kiến nghị góp phần hồn thiện quy định pháp luật điều chỉnh giao dịch công ty nhóm cơng ty mẹ - cơng ty con”, Tạp chí Khoa học pháp lý, 2017, số 3(106), tr 36-45; - Nguyễn Thị Phương Hà, “Bàn nhận diện mối quan hệ công ty mẹ công ty con”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, 2017, số 6(350), tr 57-62; - Phạm Quang Trung, Mơ hình cơng ty mẹ - công ty tái cấu tài tổng cơng ty lớn, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2007, 215 tr Có thể thấy, cơng trình nêu chủ yếu nhấn mạnh đến số vấn đề lý luận mơ hình cơng ty mẹ - công ty con, việc chuyển đổi mơ hình tổng cơng ty sang mơ hình cơng ty mẹ - công ty con, vấn đề pháp lý, tài chính, kế tốn… Tuy nhiên, nghiên cứu sau thời điểm Luật Doanh nghiệp năm 2015 có hiệu lực chủ đề chưa nhiều Ngoài ra, chưa có cơng trình nghiên cứu trường hợp chuyển đổi sang mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty Công ty TNHH thành viên thuốc Thăng Long Do đó, đề tài nghiên cứu luận văn góp phần làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn việc chuyển đổi sang mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty Công ty TNHH thành viên thuốc Thăng Long Mục đích nghiên cứu đề tài Đề tài có mục đích nghiên cứu sau đây: - Làm rõ vấn đề lý thuyết mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty việc chuyển đổi mơ hình tổng cơng ty sang công ty mẹ - công ty Việt Nam - Phân tích thực trạng chuyển đổi sang mơ hình công ty mẹ - công ty hoạt động Công ty TNHH thành viên thuốc Thăng Long sau chuyển đổi - Đánh giá thành cơng, hạn chế tìm ngun nhân, từ đó, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động mơ hình cơng ty mẹ công ty Công ty TNHH thành viên thuốc Thăng Long Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn việc áp dụng mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty Công ty TNHH thành viên thuốc Thăng Long 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về thời gian, đề tài tập trung nghiên cứu việc áp dụng mơ hình cơng ty mẹ công ty Công ty TNHH thành viên thuốc Thăng Long kể từ năm 2005 trở lại Các giải pháp khuyến nghị mà đề tài đặt áp dụng khoảng thời gian năm, đến 2023, sau tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tế Về khơng gian, đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động thị trường Việt Nam nước ngồi Cơng ty TNHH thành viên thuốc Thăng Long với ý nghĩa công ty mẹ Công ty thuốc Đà Nẵng, Bắc Sơn, Thanh Hóa với ý nghĩa cơng ty Về nội dung, việc áp dụng mơ hình cơng ty mẹ công ty thể nhiều nội dung Tuy nhiên, giới hạn đề tài này, tác giả tập trung làm rõ vấn đề hệ thống quản trị tình hình sản xuất kinh doanh Công ty TNHH thành viên thuốc Thăng Long Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp vật biện chứng, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê toán học Những đóng góp luận văn 78 tiêu kim ngạch xuất chưa khả quan Công ty gặp khó khăn cơng tác tăng giá sản phẩm với đối tác lâu năm Do sát nhập nên mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty nhiều lúng túng, thiếu kinh nghiệm việc kết hợp mơ hình, chưa tận dụng mạnh tổ hợp Công tác phối hợp kế hoạch sản xuất, tận dụng thiết bị hạn chế, cơng ty phải phát triển sản phẩm cho thị trường nội địa cấu chủng loại sản phẩm xuất nhỏ lẻ, dàn trải Cơng tác phối hợp, chia sẻ thông tin, phối hợp công mẹ - công ty để tận dụng lợi phát triển sản phẩm mới, khách hàng chưa phát huy 79 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH CƠNG TY MẸ CÔNG TY CON TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG 3.1 Định hƣớng quan điểm phát triển mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty Công ty thuốc Thăng Long Công tác tái cấu nhóm cơng ty phát huy hiệu bước đầu năm 2016 chưa khai thác hết tiềm giai đoạn bắt đầu triển khai Trong thời gian tới, công tác tái cấu triển khai đầy đủ chi tiết phát huy hết mạnh nhóm cơng ty 3.1.1 Định hƣớng phát triển Tại Hội nghị tổng kết kết sản xuất kinh doanh năm 2016, triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty mẹ thông báo kế hoạch giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dài hạn cho Nhóm cơng ty sau tái cấu Về định hướng phát triển, nhóm cơng ty xác định bước tái cấu nội cho phù hợp với nhiệm vụ yêu cầu, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh đảm bảo vai trò chủ đạo, đầu mối sản xuất thuốc điếu phía Bắc Tổng Công ty, để phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn tới Đảm bảo việc làm, nâng cao chất lượng sống cho người lao động Song song đó, nhóm cơng ty xác định tiếp tục nâng cao lực cạnh tranh, giữ vững phát triển thị trường nội địa, tìm kiếm đối tác xuất để mở rộng thị trường Chủ động đề biện pháp nhằm giữ vững tốc độ tiêu thụ sản phẩm chủ lực, tăng dần tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao Tiến tới kiện toàn hệ thống kênh phân phối, tập trung phát triển thị trường Trong trọng nâng cao hiệu hoạt động đội ngũ nhân viên thị trường, tăng cường hợp tác quốc tế Trong chiến lược phát triển trung dài hạn, việc chuẩn hóa hệ thống quản trị nội bộ, tăng cường ứng dụng hệ thống quản trị tiên tiến, thích ứng 80 với môi trường cạnh tranh ngày gay gắt đóng vai trò quan trọng Nhóm cơng ty xác định tăng cường đầu tư đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung trọng khía cạnh kỹ thuật phối chế, kỹ thuật vận hành sửa chữa máy móc thiết bị nhân lực quản trị trung, cao cấp Bên cạnh đó, cần có biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, triệt để tn thủ quy trình cơng nghệ, tạo ý thức tự giác cho thành viên công ty tôn trọng sản phẩm, tôn trọng người tiêu dùng Tiếp tục trì hiệu quả, hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 sách chất lượng cơng ty Máy móc thiết bị sản xuất cần cải tiến đại hóa, cơng nghệ phối chế tạo bước đột phá chất lượng sản phẩm, khẳng định vị công ty thị trường tiêu thụ nước Để ổn định tình hình giai đoạn thực trình tái cấu, đảm bảo nguyên tắc bước, thận trọng hiệu quả, công tác bàn giao bước đầu tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản, tài chính, nguồn lực người Bước tiếp theo, đơn vị hoạt động ổn định, công ty mẹ tiếp tục bàn giao cơng tác khác Đảng, Cơng đồn, Đồn Thanh niên 3.1.2 Quan điểm lãnh đạo công ty Trong năm gần đây, bên cạnh điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhóm công ty mẹ - công ty phải đối mặt với mn vàn khó khăn, thách thức; sách nghiêm ngặt kiểm sốt thuốc lá, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại ngày tinh vi, tạo cạnh tranh không lành mạnh Đứng trước thực trạng đó, lãnh đạo cơng ty xác định bên cạnh giải pháp, định hướng cụ thể đặt ra, nhóm cơng ty mẹ - cơng ty thống quan điểm việc phát triển nhóm cơng ty theo nghị Chính phủ tái cấu hệ thống, tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao lực cạnh tranh Nhóm cơng ty mẹ - công ty xác định trì tốc độ tăng trưởng nhóm, hồn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động 81 Công ty xây dựng triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn cho nhóm cơng ty sau tái cấu Trong đó, đầu việc tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp, mở rộng thị phần, nâng cao uy tín thương hiệu, tập trung vốn nguồn lực khác nâng cao lực cạnh tranh cho tồn nhóm cơng ty Về cơng tác sản xuất, cần tận dụng mạnh lực máy móc thiết bị dơi dư cơng ty cong nhóm cơng ty để khai thác sử dụng, giảm nguy phải đầu tư nâng cao hiệu sử dụng vốn; củng cố tầng bước nâng cao chất lượng số sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh Về công tác thị trường: tập trung khai thác thị trường nước, không ngừng mở rộng thị trường nâng cao thị phần Quản lý điều tiết không để cạnh tranh nội hướng cạnh tranh bên ngồi Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với hệ thống phân phối sản phẩm chung Tổng công ty 3.2 Các giải pháp nhóm cơng ty mẹ - cơng ty 3.2.1 Tiến hành cổ phần hóa cơng ty mẹ - cơng ty Trong chế tín dụng ngày chặt chẽ, việc thu hút vốn xã hội thơng qua cổ phần hay thị trường chứng khốn đường tất yếu Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm đa dạng hóa sở hữu, chuyển từ hình thức sở hữu đơn sang đa sở hữu Việc đa dạng hóa sở hữu tạo kênh thu hút vốn mới, giúp doanh nghiệp tiếp cận với nhiều nguồn vốn khác từ bên để tăng lực tài chính, phục vụ cơng tác đầu tư phát triển tăng khả cạnh tranh thời kỳ hội nhập Hiện nay, công tác chuyển đổi từ mơ hình Tổng cơng ty, Cơng ty nhà nước sang mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty con, cổ phần hóa triển khai Tuy nhiên, số điểm cần lưu ý: cần đưa giá trị thương hiệu vào giá trị doanh nghiệp làm tăng giá trị thực doanh nghiệp, số lượng cổ phần bán bên chiếm tỷ lệ thấp nên chưa đạt mục tiêu đa dạng hóa sở hữu thu hút nguồn vốn bên 82 3.2.2 Áp dụng chuẩn mực kế tốn quốc tế ISA thay chuẩn mực kế toán Việt Nam Thực tế từ hoạt động cho thấy, quy mô doanh nghiệp lớn cần kiểm soát chặt chẽ Việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế làm cho hệ thống kiểm tra, kiểm soát hoạt động dễ dàng hơn, làm tăng tính minh bạch cơng ty mẹ cơng ty con, hạn chế tình trạng tham nhũng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cổ phần hóa cơng ty mẹ - cơng ty con, tiến tới niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán, thu hút đầu tư, tăng hiệu hoạt động công ty mẹ công ty 3.2.3 Phát triển nguồn nhân lực Việc chuyển đổi sang mơ hình cơng ty mẹ - công ty làm thay đổi chức quản lý, điều đòi hỏi nhóm cơng ty cần có đội ngũ quản lý, chuyên viên nghiên cứu có trình độ cao Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo phải chấp nhận từ bỏ thói quen mơ hình quản lý cũ, thay vào mơ hình đòi hỏi nỗ lực kỹ mà hiệu phụ thuộc phần lớn vào yếu tố người Cơng ty mẹ cần rà sốt phân loại đội ngũ cán quản lý, chuyên viên có, xác định nhu cầu số lượng chất lượng nhận theo nhóm, từ lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, thu hút nhân từ bên Chính nhân tố từ bên ngồi đem lại sức sống cho doanh nghiệp Cần xác định rõ trách nhiệm chế tạo động lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân cán quản lý – người đại diện công ty mẹ trực tiếp quản lý phần vốn cơng ty Ngồi ra, cần đưa chế độ khuyến khích vật chất, đãi ngộ xứng đáng xử phạt nghiêm minh để tạo động lực cho nhà quản lý phát huy khả năng, toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ giao 3.2.4 Về xây dựng, triển khai thực hiện, áp dụng quy chế - Bổ sung nguồn nhân lực có trình độ kinh nghiệm chun mơn pháp chế phù hợp, giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng ban hành quy chế, quy định để quản trị công ty công ty 83 - Thực thông báo tiến độ ban hành quy chế, quy trình, quy định Kế hoạch đến hết quý III/2017 ban hành 17 quy chế, quy trình nội cơng ty - Thực rà sốt, sửa đổi quy chế, quy định cũ khơng phù hợp, dự thảo quy chế, quy định nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp với mơ hình cơng ty mẹ - công ty - Các công ty khẩn trương thực xây dựng quy chế, quy định nội mà tổng công ty công ty mẹ ban hành - Công ty tập trung tăng cường nhận thức việc chấp hành pháp luật điều lệ, quy chế, quy định nội tồn thể lãnh đạo, cơng nhân viên công ty công ty 3.2.5 Về công tác xây dựng, quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm - Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực: mời giảng viên có uy tín, có kinh nghiệm thực tế ngành giảng dạy cho cán công nhân viên, hỗ trợ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, tạo điều kiện thực hành nâng cao tay nghề cho công nhân, nhân viên - Nâng cao chất lượng công tác sửa chữa trung tu máy móc thiết bị: đơi với cơng tác đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề kỹ sư, lên lịch trình trùng tu bảo dưỡng định kỳ hợp lý, phù hợp với tiến độ sản xuất - Xây dựng kế hoạch cải tạo - đầu tư để nâng cao chất lượng mở rộng hệ thống nhà xưởng, kho bãi phù hợp với kế hoạch nâng cấp, tăng suất máy móc thiết bị - Xây dựng kế hoạch chuẩn hóa tiêu chuẩn nguyên vật liệu nhu cầu cung ứng công ty mẹ cơng ty - Bố trí sản xuất khoa học, đảm bảo đồng hiệu Cân đối vật tư đáp ứng đủ theo yêu cầu sản xuất Kiểm sốt vật tư tồn kho, khơng để thiếu ảnh hưởng đến sản xuất thừa gây ứ đọng vốn Thực nghiêm chế độ xuất - nhập vật tư, xếp vật tư gọn gàng khoa học 84 - Có biện pháp xử lý hàng tồn kho hợp lý kịp thời, hạn chế làm ảnh hưởng đến giá vốn sản phẩm bán ra, làm 3.2.6 Về việc mua sắm khai thác nguồn cung nguyên phụ liệu đầu vào - Xây dựng kế hoạch chuẩn hóa tiêu chuẩn nguyên vật liệu - Tổ chức khóa học nâng cao kiến thức, trình độ cho nguồn nhân lực quản lý chất lượng 3.2.7 Về việc tổ chức phối hợp sản xuất nhóm cơng ty mẹ - công ty - Tăng cường công tác hỗ trợ chéo, phối hợp xây dựng triển khai sản xuất, trung tu máy móc thiết bị,… - Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, nguồn lực để nâng cao chất lượng máy móc thiết bị (sửa chữa bảo dưỡng, vận hành thiết bị, kiểm tra, kiểm soát) - Phát huy vai trò cơng ty mẹ việc phối hợp, tận dụng tối đa cơng suất sản xuất tồn tổ hợp công ty mẹ - công ty con, đảm bảo đáp ứng tiến độ khách hàng yêu cầu tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng lợi nhuận cho đơn vị tổ hợp - Đưa sản phẩm công ty vào hệ thống phân phối chung Tổng công ty hệ thống phân phối Thăng Long theo định hướng phát triển sản phẩm tổ hợp 3.2.8 Về máy móc thiết bị sản xuất lực sản xuất - Cơng ty có kế hoạch đầu tư thiết bị thay thiết bị lạc hậu, suất thấp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, lực sản xuất để phục vụ nhu cầu nước tìm kiếm hội mở rộng thị trường xuất - Thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thực định mức sản xuất để có điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống định mức theo hướng tiết kiệm, tiên tiến, phù hợp - Tiếp tục trì cơng tác hỗ trợ trung tu, sửa chữa máy móc thiết bị Xây dựng kế hoạch tổng thể để thực công ty tổ hợp, đảm bảo 85 chất lượng thiết bị sản lượng sản xuất năm Hỗ trợ công tác đào tạo thợ sửa chữa, vận hành thiết bị có nhu cầu 3.2.9 Về hạ tầng công nghệ thông tin ứng dụng vào Nhóm cơng ty - Đầu tư hạ tầng cơng nghệ thông tin ứng dụng cộng nghệ thông tin tập trung, đồng bộ, không dàn trải, tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu cao - Thiết lập hệ thống thơng tin nội Nhóm cơng ty - Xây dựng hệ thống email, xây dựng cầu truyền hình nhóm cơng ty mẹ - cơng ty Triển khai xây dựng hệ thống phần mềm báo cáo tổng hợp đồng nhóm cơng ty mẹ - cơng ty 3.2.10 Về xuất - Củng cố mối quan hệ với đối tác truyền thống, ổn định giữ vững thị trường xuất có - Tận dụng thị trường xuất khẩu, tập khách hàng tổ hợp công ty mẹ- con, hỗ trợ công ty công tác phát triển khách hàng, phối chế sản phẩm xuất Tăng cường trao đổi thông tin thị trường, giá cả, khách hàng để hỗ trợ lẫn - Xây dựng lộ trình tăng giá hàng xuất đảm bảo lãi tối ưu cho công ty - Nhạy bén, linh hoạt với thay đổi giá nguyên vật tư phụ liệu, sử dụng quy mô mua để giảm giá thành đầu vào, làm nghiêm túc xác cơng tác hồn thuế, để tăng hiệu tài sản xuất hàng xuất 3.2.11 Về kỹ thuật công nghệ, nghiên cứu phát triển - Hỗ trợ công tác thu mua nguyên vật liệu (nếu cần) Giới thiệu nhà cung cấp nguyên liệu, hương liệu, vật tư cho công ty để chủ động việc tiếp cận, lựa chọn đa dạng nguồn nguyên liệu, hương liệu phục vụ công tác phát triển sản phẩm - Hỗ trợ kỹ thuật phối chế phương diện công ty có nhu cầu 86 - Tiếp tục rà soát đánh giá khả tiêu thụ sản phẩm nội địa nhóm cơng ty, tập trung phát triển sản phẩm truyền thống mạnh, loại bỏ sản phẩm khơng có hiệu kinh tế - Không ngừng cải tiến để bước nâng cao chất lượng sản phẩm, ứng dụng sáng tạo tiến khoa học công tác nghiên cứu, phối chế để tạo sản phẩm có chất lượng, hình thức đẹp, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng nước Cải tiến sản phẩm, giảm hàm lượng Tar/Nicotine để đáp ứng tốt tiêu chuẩn thị trường cao cấp 3.2.12 Về công tác tiền lƣơng - Tổ chức khóa tập huấn công tác lao động – tiền lương cho công ty để phổ biến, hướng dẫn triển khai quy định Nhà nước - Tổ chức tuyển dụng, bổ sung lao động có chun mơn, nghiệp vụ, phân công lao động làm việc lĩnh vực đào tạo giúp tăng hiệu cơng việc - Nhóm cơng ty tiếp tục trì chế độ lương, thưởng theo quy định nhà nước điều lệ nhóm cơng ty Động viên cán cơng nhân viên kịp thời nhằm tạo động lực làm việc, tăng suất lao động 3.3 Kiến nghị với sách Nhà nƣớc công tác chống buôn lậu thuốc lá, kiểm soát hàng giả, hàng chất lƣợng Hiện nay, tình trạng vận chuyển, tàng trữ, bn bán thuốc nhập lậu ngày tràn lan, có chiều hướng tăng mạnh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành công nghiệp thuốc nước Hệ lụy gây thất thu ngân sách Nhà nước 10.000 tỷ đồng/ năm; làm sản lượng nguyên liệu 18 ngàn ( tương đương diện tích trồng 10 ngàn ha), 43.000 lao động nông nghiệp việc làm, gây thiệt hại nặng nề cho ngành công nghiệp thuốc Nguyên nhân chủ yếu phát sinh từ nhu cầu người tiêu dùng lợi nhuận khủng từ việc buôn lậu thuốc Trong doanh nghiệp thuốc nước ln phải tn thủ theo quy định kiểm sốt chất lượng sản phẩm, in hình cảnh báo, chịu loại thuế theo quy định đa số thuốc nhập lậu hồn tồn khơng qua 87 kiểm định chất lượng, khơng in hình cảnh báo gây phản cảm, trốn thuế, Với thực trạng cạnh tranh bất lợi vậy, hoạt động ngành thuốc nước nói chung khơng thể cân với nguồn thuốc điếu nhập lậu Mặc dù quan quản lý nhà nước có biện pháp mạnh tay, ban hành nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, kiểm soát hoạt động thuốc nhập lậu, triển khai nhiều đợt truy quét, nhiên theo thống kê Hiệp hội thuốc Việt Nam cho thấy 0,5% số lượng thuốc điếu nhập lậu bị kiểm soát Hoạt động vận chuyển, buôn lậu giảm lực lượng chức triển khai đợt truy qt, sau hoạt động lại diễn bình thường, chí gia tăng Thực tế cho thấy, trước thuốc lậu xuất số địa phương biên giới Tây Nam xuất tỉnh thành Về số lượng, chủng loại thuốc nhập lậu đa dạng hơn, đủ loại phân khúc từ rẻ tiền đến trung- cao cấp Về giá bán, trước lợi nhuận thuốc điếu nhập lậu khơng vượt q 50%, chênh lệch giá 100% Một bao thuốc nhập lậu biên giới có giá ngàn đồng, đến Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh nâng lên 15 – 16 ngàn đồng/ bao Trước thực trạng đó, tác giả xin đưa số ý kiến đóng góp biện pháp kiểm sốt công tác chống buôn lậu thuốc lá, nhằm bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ thị trường thuốc nước: Một là, đặt vấn đề kiểm tra, kiểm soát thị trường mặt hàng thuốc lậu vấn đề điểm, mũi nhọn công tác quản lý thị trường thời gian tới Hai là, tiến hành rà soát, kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh, điểm kinh doanh thuốc lá, dịch vụ kinh doanh thuốc lá: nhà hàng, quán bar, vũ trường,… Tăng cường công tác kiểm tra bày, bán thuốc lậu tủ, quầy,…Xử lý mạnh tay triệt để đường dây, ổ nhóm bn lậu thuốc Ba là, yêu cầu địa phương nước vào cuộc, phối hợp với lực lượng công an lực lượng quản lý thị trường lập danh sách địa bàn thường xun có hoạt động bn bán, vận chuyển thuốc lậu để triệt phá Bốn là, tăng cường tuyên truyền người tiêu dùng quay lưng với thuốc nhập lậu không đảm bảo chất lượng, vận động công nhân viên không hút thuốc 88 khơng rõ nguồn gốc Đồng thời, có biện pháp khuyến khích để ưu tiên sử dụng sản phẩm hợp pháp, thực vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Năm là, trích Quỹ phòng chống tác hại thuốc để hỗ trợ cho công tác phòng chống thuốc nhập lậu: kinh phí, trang thiết bị phương tiện, biên chế cho lực lượng trực tiếp kiểm tra, kiểm sốt chống bn lậu thuốc Sáu là, ngành thuốc cần phải giám sát hệ thống phân phối đảm bảo chất lượng đầu ra, giá bán sản phẩm Bảy là, giám sát chặt chẽ cơng tác kiểm tra, kiểm sốt thuốc lậu, nghiêm cấm hành vi gian lận, nhận hối lộ cán kiểm tra Tám là, trọng hợp tác công tác chống buôn lậu kinh doanh thuốc lậu qua biên giới với quan chức nước bạn, đặc biệt biên giới Campuchia 89 KẾT LUẬN Mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty trở nên ngày phổ biến Việt Nam với không doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp tư nhân Mơ hình có nhiều ưu điểm cấu tổ chức chế quản lý, thể mối quan hệ chặt chẽ, ràng buộc cơng ty mẹ cơng ty con, mối quan hệ liên kết vốn Thơng qua việc chi phối vốn, công ty mẹ thực vai trò điều tiết cơng ty hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với đường lối chủ trương Đảng, kế hoạch chủ trương Nhà nước Cùng với ưu điểm mơ hình trình bày trên, mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty sử dụng để xác lập mối quan hệ công ty nhóm, tập đồn Tóm lại, mơ hình cơng ty mẹ – cơng ty giúp giải số vướng mắc mang tính nguyên tắc quản lý Nó điều kiện cần để đổi chế quản lý hệ thống doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi mơ hình Tổng cơng ty Nhà nước sang mơ hình Tập đồn kinh tế nước khác Bản luận văn tác giải với đề tài “Mô hình cơng ty mẹ - cơng ty Cơng ty TNHH thành viên Thuốc Thăng Long – Thực trạng giải pháp” với mục đích góp phần làm rõ thêm mơ hình đặc biệt, viết sâu phân tích thực tế đơn vị từ vị trí cơng ty con, trở thành công ty mẹ công ty khác Do nhiều yếu tố đề tài rộng, trình độ hạn chế kinh nghiệm thực tế chưa tích lũy nhiều nên luận văn khó tránh khỏi hạn chế định Tác giả mong muốn hy vọng tiếp tục nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy giáo, bạn đồng nghiệp để bổ sung, sửa chữa hoàn thiện đề tài Đề tài tiếp tục mục tiêu nghiên cứu tác giả thời gian 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Công Thương, Công văn số 6269/BCT-TCCB việc “Phê duyệt Đề án Tái cấu công ty thuốc lá: Thăng Long, Bắc Sơn, Đà Nẵng”, Hà Nội năm 2015 Chính phủ, Nghị định số 69/2014/NĐ-CP “Tập đồn kinh tế Nhà nước Tổng Cơng ty Nhà nước”, Hà Nội năm 2014 Công ty thuốc Bắc Sơn, Biên bàn giao việc chuyển Công ty Thuốc Bắc Sơn làm Công ty Công ty Thuốc Thăng Long, Bắc Ninh năm 2015 Công ty thuốc Đà Nẵng, Biên bàn giao việc chuyển Công ty Thuốc Đà Nẵng làm Công ty Công ty Thuốc Thăng Long, Đà Nẵng năm 2016 Công ty Thuốc Thăng Long, Báo cáo đánh giá kết thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 năm gần nhất, Hà Nội năm 2017 Công ty Thuốc Thăng Long, Báo cáo tài Cơng ty Thuốc Thăng Long năm 2015 2016, Hà Nội năm 2015, 2016 Công ty thuốc Thăng Long, Báo cáo tổng kết việc Đánh giá tình hình thực đề án tái cấu Công ty thuốc điếu, Hà Nội năm 2017 Công ty Thuốc Thăng Long, Quyết định 171/QĐ-TLVN việc Điều chỉnh vốn điều lệ Công ty Thuốc Thăng Long, Hà Nội năm 2016 Công ty Thuốc Thăng Long, Quyết định số 111/QĐ-TLTL việc Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động kiểm sốt nội Cơng ty TNHH thành viên Thuốc Thăng Long, Hà Nội năm 2016 10 Công ty Thuốc Thăng Long, Quyết định số 111/QĐ-TLTL việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi, chế độ làm việc, quyền lợi kiểm sốt viên Cơng ty Thuốc Thăng Long bổ nhiệm, Hà Nội năm 2016 11 Công ty Thuốc Thăng Long, Quyết định số 179/QĐ-TLTL việc bổ nhiệm Ơng Đỗ Điệp Anh – Phó Giám đốc Công ty Thuốc Thăng Long làm người đại diện quản lý phần vốn góp, Hà Nội năm 2016 91 12 Công ty Thuốc Thăng Long, Quyết định số 270, 271,272 / QĐ – TLTL việc bổ nhiệm kiểm sốt viên Cơng ty con: Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bắc Sơn, Hà Nội, 2016 13 Công ty Thuốc Thăng Long, Quyết định số 304/QĐ-TLTL việc ông Nguyễn Quang Huy – Kế toán trưởng Công ty làm người đại diện quản lý phần vốn góp, Hà Nội năm 2016 14 Công ty Thuốc Thăng Long, Quyết định số 442/QĐ-TLTL việc Ban hành Quy chế thực công tác cán Công ty Thuốc Thăng Long, Hà Nội năm 2016 15 Công ty Thuốc Thăng Long, Quyết định số 466, 467, 468, 469, 470, 471/QĐ – TLTL việc bổ nhiệm cán quản lý 16 Công ty thuốc Thanh Hóa, Báo cáo hồ sơ, tài liệu bàn giao Cơng ty Thuốc Thanh Hóa Cơng ty Thuốc Thăng Long, Thanh Hóa năm 2016 17 Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thuốc Thăng Long, Báo cáo tài hợp Nhóm Cơng ty mẹ - Công ty năm 2015, Hà Nội năm 2015 18 Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thuốc Thăng Long, Báo cáo tài hợp Nhóm Cơng ty mẹ - Cơng ty năm 2016, Hà Nội năm 2016 19 Quốc hội, Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, Hà Nội năm 2012 20 Quốc hội, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Hà Nội năm 2014 21 Quốc hội, Luật Doanh nghiệp, Hà Nội năm 2014 22 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 166/QĐ-TTg việc “Phê duyệt Đề án Tái cấu Tổng Công ty Thuốc Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015”, Hà Nội năm 2013 23 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg việc ban hành “Quy chế giám sát đánh giá hiệu hoạt động Doanh nghiệp Nhà nước, Hà Nội năm 2003 92 24 Thủ tướng phủ, Quyết định số 318/2005/QĐ-TTG việc “chuyển đổi Nhà máy Thuốc Thăng Long thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thuốc Thăng Long”, Hà Nội năm 2005 25 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 321/2005/QĐ-TTg việc “Chuyển Nhà máy Thuốc Bắc Sơn thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thuốc Bắc Sơn”, Bắc Ninh năm 2005 26 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 232/2005/QĐ-TTg việc “Phê duyệt đề án chuyển Tổng công ty Thuốc Việt Nam sang hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ - Công ty con”, Hà Nội năm 2005 27 Tổng Công ty Thuốc Việt Nam, Quyết định số 252/QĐ-TLVN việc “Chuyển Công ty Thuốc Bắc Sơn trở thành Công ty Công ty Thuốc Thăng Long”, Hà Nội năm 2015 28 Tổng Công ty Thuốc Việt Nam, Quyết định số 55/QĐ-TLVN việc “Giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho Công ty năm 2015”, Hà Nội năm 2015 29 Chuẩn mực kế toán quốc tế ISA, danh mục 22.8 ... CƠNG TY MẸ - CƠNG TY CON TẠI CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG 2.1 Giới thiệu chung công ty TNHH thành viên thuốc Thăng Long 2.1.1 Công ty mẹ 2.1.1.1 Quá trình hình thành cơng ty thuốc. .. Long Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long đơn vị thành viên Tổng Công ty Thuốc Việt Nam Công ty mẹ Công ty con: Công ty thuốc Đà Nẵng, Công ty thuốc Bắc Sơn, Cơng ty thuốc Thanh Hóa Theo Báo cáo thực. .. CHƢƠNG II THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI MƠ HÌNH CƠNG TY MẸ CƠNG TY CON TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG .23 2.1 Giới thiệu chung công ty TNHH thành viên thuốc Thăng Long
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình công ty mẹ công ty con tại công ty TNHH một thành viên thuốc lá Thăng Long: thực trạng và giải pháp, Mô hình công ty mẹ công ty con tại công ty TNHH một thành viên thuốc lá Thăng Long: thực trạng và giải pháp