Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn

115 115 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 07:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN Chuyên ngành: Tài ngân hàng NGUYỄN THỊ HƯỜNG HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐAI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Ngành: Tài - Ngân hàng - Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Nguyễn Thị Hường Người hướng dẫn: Nguyễn Thục Anh HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tên là: Nguyễn Thị Hường Sinh ngày: 24/12/1991 Là học viên cao học lớp: TCNH 23B Chuyên ngành: Tài ngân hàng Trường: Đại học Ngoại Thương Hà Nội Tôi xin cam đoan: Luận văn thạc sĩ “Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn” tơi thực hướng dẫn TS Nguyễn Thục Anh Các tài liệu, số liệu, dẫn chứng mà sử dụng đề tài có thực thân tơi thu thập, xử lý mà khơng có chép khơng hợp lệ Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm cam đoan Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Hường ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quan, tổ chức cá nhân Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng biết ơn chân thành đến tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương, Phòng Đào tạo Khoa Sau đại học trường tập thể thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường Tôi xin trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Thục Anh, người trược tiếp hướng dẫn suốt q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến cán bộ, nhân viên phòng kế tốn Cơng ty Xi Măng Bỉm Sơn giúp đỡ thu thập thông tin tổng hợp số liệu suốt q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Do thời gian nghiên cứu kiến thức hạn chế, luận văn hồn thiện khơng thể tránh khỏi sơ suất thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến thầy cô giáo bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Hường iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC B ẢNG .viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN x MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, vài trò đặc điểm vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Phân lo ại vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3 Nguồn hình thành vốn kinh doanh doanh nghiệp 10 1.2 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 14 1.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng vốn kinh doanh 14 1.2.2 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 15 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 22 1.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan 22 1.3.2 Nhóm nhân tố khách quan 26 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN TỪ NĂM 2008-2016 30 iv 2.1 Khái quát Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Xi măng Bỉm Sơn 30 2.1.2 Tổ chức hoạt động, quy trình cơng nghệ thị trường Cơng ty 31 2.1.3 Phân tích mơ hình SWOT Cơng ty 36 2.1.4 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh Công ty 38 2.2 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn từ năm 2008 đến năm 2016 41 2.2.1 Tổng quan vốn nguồn hình thành vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 41 2.2.2 Tình hình đảm bảo nguồn vốn kinh doanh công ty .48 2.2.3 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 50 2.2.4 Hiệu sử dụng vốn cố định Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 55 2.2.5 Hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 59 2.2.6 Xem xét ảnh hưởng yếu tố đến hiệu sử dụng vốn thơng qua phân tích Dupont 74 2.3 Một số nhận xét hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty từ năm 2008 đến năm 2016 77 2.3.1 Những kết đạt 77 2.3.2 Những hạn chế, tồn 78 2.3.3 Nguyên nhân 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG II .81 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 82 3.1 Định hướng phát triển kinh doanh Công ty từ năm 2018 đến năm 2020 82 3.1.1 Bối cảnh kinh tế xã hội 82 v 3.1.2 Định hướng phát triển kinh doanh Công ty từ năm 2018 đến năm 2020 85 3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 86 3.2.1 Xác định nhu cầu vốn kinh doanh 86 3.2.2 Tăng cường nguồn vốn dài hạn, đảm bảo ổn định tài 87 3.2.3 Tăng cường công tác quản lý sử dụng vốn lưu động 88 3.2.4 Tăng cường công tác quản lý sử dụng vốn cố định 90 3.2.5 Một số giải pháp khác 91 3.2.6 Bài học kinh nghiệm từ Công ty xi măng khác 94 3.3 Một số kiến nghị với quan Nhà Nước Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 95 3.3.1 Một số kiến nghị với quan Nhà Nước 96 3.3.2 Một số kiến nghị với Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 97 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 98 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 103 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Nguyên nghĩa BGĐ Ban giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn BCC Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn BTS Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn HT1 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông HĐQT Hội đồng quản trị LNST Lợi nhuận sau thuế TNDN Thu nhập doanh nghiệp 10 TSCĐ Tài sản cố định 11 TSCĐHH Tài sản cố định hữu hình 12 TSCĐVH Tài sản cố định vơ hình 13 TSLĐ Tài sản lưu động 14 VCĐ Vốn cố định 15 VLĐ Vốn lưu động 16 VKD Vốn kinh doanh 17 VCSH Vốn chủ sở hữu STT vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tình hình vốn kinh doanh công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn giai đoạn 2008 - 2016 43 Biểu đồ 2: Tình hình vốn kinh doanh số công ty ngành năm 2009, 2013, 2016 44 Biểu đồ 3: Tình hình nguồn vốn kinh doanh công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn giai đoạn 2008 -2016 47 Biểu đồ 4: Tình hình đảm bảo nguồn vốn kinh doanh công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn giai đoạn 2008 -2016 48 Biểu đồ 5: Nguyên giá, giá trị lại tỷ suất đầu tư cơng ty CP xi măng Bỉm Sơn giai đoạn 2008 - 2016 .56 Biểu đồ 6: Tình hình quản lý sử dụng vốn lưu động công ty CP xi măng Bỉm Sơn giai đoạn 2008 - 2016 61 Biểu đồ 7: Tình hình khoản phải thu ông ty CP xi măng Bỉm Sơn giai đoạn 2008 - 2016 63 Biểu đồ 8: Tình hình Vốn tiền Cơng ty CP xi măng Bỉm Sơn giai đoạn 2008 – 2016 .67 Biểu đồ 9: Tình hình hàng tồn kho Cơng ty CP xi măng Bỉm Sơn giai đoạn 2008 - 2016 70 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình vốn kinh doanh cơng ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn giai đoạn 2008 – 2016 .43 Bảng 2.2: Tình hình vốn kinh doanh số công ty ngành năm 2009, 2013, 2016 43 Bảng 2.3: Tình hình nguồn vốn kinh doanh Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn Bỉm Sơn giai đoạn 2008 – 2016 .48 Bảng 2.4: Tình hình đảm bảo nguồn vốn kinh doanh công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn giai đoạn 2008 -2016 .48 Bảng 2.5: Tình hình đảm bảo nguồn vốn kinh doanh số Công ty ngành năm 2009, 2013, 2016 49 Bảng 2.6: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn giai đoạn 2008 -2016 50 Bảng 2.7: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh số công ty ngành năm 2009, 2013, 2016 51 Bảng 2.8 : Hệ số sinh lời ròng tổng tài sản công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn giai đoạn 2008 -2016 51 Bảng 2.9: Hệ số sinh lời ròng tổng tài sản số công ty ngành năm 2009, 2013, 2016 53 Bảng 2.10 : Hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn giai đoạn 2008 -2016 53 Bảng 2.11 : Hệ số sinh lời hoạt động công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn giai đoạn 2008 -2016 .54 Bảng 2.12 : Hệ số sinh lời trước thuế lãi vay công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn giai đoạn 2008 -2016 55 89 sử dụng vốn kinh doanh nói chung hiệu sử dụng vốn lưu động nói riêng cơng ty Cơng ty cần cần tiếp tục trì quản lý chặt chẽ hàng tồn kho biện pháp sau: - Xác định đắn lượng hàng hóa cần mua kỳ lượng hàng tồn kho thường xuyên Công ty cần tính đến lượng đặt hàng tối ưu lượng lưu kho bình quân, kết hợp với chi phí lưu kho, chi phí đặt hàng để có mức lựa chọn hợp lý Để làm điều đó, cơng ty xem xét áp dụng mơ hình EOQ để tính tốn lượng đặt hàng tối ưu, mức dự trữ hàng tồn kho bình quân, điểm đặt hàng lại… - Căn vào giá hàng hóa thị trường giá gốc loại hàng hóa để lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cuối kỳ, công ty cần kiểm tra, đánh giá lại vật tư hàng hóa, vốn tiền đối chiếu sổ sách kế toán để xử lý chênh lệch * Tăng cường quản lý vốn tiền Bên cạnh tiêu Hàng tồn kho tiêu vốn tiền Cơng ty có tỷ trọng lớn Tiền mặt làm chức phương tiện lưu thông, vật trung gian trao đổi hàng hóa, tài sản linh hoạt nhất, thể tính chủ động kinh doanh, dự trữ tiền mặt nhiều Cơng ty chủ động có khả tốn nhanh Tuy nhiên, tỷ lệ sinh lời trực tiếp tiền mặt thấp Vì vậy, việc trì mức tiền mặt hợp lý nhằm thỏa mãn nhu cầu chi tiêu tiền mặt Công ty vấn đề quan trọng liên quan tới hiệu kinh doanh Công ty Để xác định lượng tiền mặt cần thiết, Cơng ty phải dựa kinh nghiệm để tính tốn lượng tiền mặt tồn quỹ phải đủ để toán chi phí tiền phát sinh lại nên đầu tư vào khoản đầu tư ngắn hạn khác Công ty cần xác định khoản tiền chuyển sang đầu tư ngắn hạn phải có tính khoản cao để cần Cơng ty dễ chuyển sang tiền mặt để tốn khoản nợ chi phí phát sinh bất thường, vừa đảm bảo độ an tồn mà mang lại sinh lời cho Cơng ty Với phần lớn lượng tiền ngân hàng chủ yếu tồn hình thức tiền gửi khơng kỳ hạn lãi suất thấp, Cơng ty chuyển đổi phần tiền gửi thành tiền gửi có kỳ hạn ngắn, tháng, để hưởng mức lãi suất cao mức tiền gửi khơng kỳ hạn mà đảm bảo tính chủ động kinh doanh 90 * Đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm, tăng vòng quay vốn kinh doanh Vòng quay vốn kinh doanh tăng phản ảnh hiệu sử dụng vốn kinh doanh tăng Để tăng số vòng quay vốn, công ty cần phải tăng doanh thu đồng vốn kinh doanh, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Những năm gần đây, nhu cầu tiêu thụ xi măng thấp, nhu cầu xi măng thị trường dân dụng, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh đơn vị Để đạt mục tiêu doanh thu lợi nhuận, ngồi việc Cơng ty phải triển khai giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả, suất, giảm chi phí công đoạn Công ty thực đồng giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, bám sát hệ thống nhà phân phối, đánh giá kết thực hệ thống phân phối để xây dựng phương án phân phối theo sản lượng cam kết; tiếp tục tìm kiếm, phát triển thị trường xi măng rời; xếp lại hệ thống nhà phân phối theo hướng tinh gọn; xây dựng sách khuyến khích hệ thống phân phối để thực mục tiêu đề Đẩy mạnh tiến độ dự án nghiền xi măng đến đóng bao nhằm đáp ứng nhu cầu sản lượng chất lượng xi măng tình hình 3.2.4 Tăng cường công tác quản lý sử dụng vốn cố định Đối với công ty sản xuất xi măng, vốn cố định chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản Trong giai đoạn từ 2010 trở sau, TSCĐ Công ty chiếm 75% tổng tài sản Công tác quản lý vốn cố định, bảo dưỡng, sửa chữa Tài sản cố định, đổi thiết bị công nghệ ảnh hưởng lớn đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Để hoạt động SXKD diễn tốt nữa, đạt hiệu cao nữa, Công ty nên quan tâm tới công tác quản lý, đổi số TSCĐ có khả phát huy hiệu hoạt động kinh doanh Cụ thể, để nâng cao hiệu quản lý, sử dụng TSCĐ có Cơng ty cần phải: - Tiếp tục trì khả khai thác tồn TSCĐ có vào hoạt động kinh doanh tận dụng tối đa suất có Cụ thể, trụ sở Cơng ty, phòng ban, trang thiết bị, phương tiện vận tải không ảnh hưởng nhiều tới hiệu hoạt động kinh doanh bàn ghế, tủ tài liệu, quạt, đèn hay nhà kho, phương tiện di chuyển…v.v nên tận dụng triệt để hoạt động 91 - Nên phân loại TSCĐ sử dụng hiệu quả, tài sản cũ lạc hậu để có kế hoạch lý nhượng bán thu hồi vốn nhanh kịp thời để tái đầu tư vào TSCĐ Nâng cao việc kiểm tra định kỳ TSCĐ để tránh bị hư hỏng không sử dụng Đối với TSCĐ liên quan tới cơng nghệ phầm mềm kế tốn, Cơng ty nên trọng đầu tư, đổi nâng cấp để hoạt động nhanh hơn, bắt kịp xu thời đại - Đối với máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất cải tiến để nâng cao cơng nghệ Cơng ty cần mua sắm linh kiện để lắp ráp thay thế, đồng thời đầu tư chất xám để kéo dài thời gian hoạt động, đa dạng hóa tính nâng cao hiệu suất sử dụng máy tính, máy in Đây phương án đầu tư có hiệu có tác dụng hạn chế chi phí mà tăng lợi ích thu - Việc đầu tư, nâng cấp, cải tiến máy mọc thiết bị cần đôi với việc đào tạo đội ngũ cán có trình độ, lự để vận hành máy móc thiết bị đại; bố trí người việc phù hợp với lực trình độ,…đảm bảo TSCĐ sử dụng tối đa công suất 3.2.5 Một số giải pháp khác 3.2.5.1 Kiểm sốt chi phí Như phân tích Chương 2, số vòng quay vốn kinh doanh Công ty lớn, hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cao so với công ty ngành, so sánh tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ cơng ty so với HT1 thấp Chứng tỏ cơng tác quản lý chi phí chưa tốt, đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp Vì cơng tác quản lý chi phí phải ưu tiên trọng Để quản lý tốt chi phí Cơng ty, tác giả xin đưa số biện pháp sau: - Giảm thiểu chi phí giá thành: Đối với nguyên liệu đầu vào cát, đá vôi, công ty can thiệp giảm giá thành tổng sản phẩm ký kết hợp đồng mua với số lượng lớn hơn, cam kết toán trước hạn để ưu đãi giá Ngồi Cơng ty nên can thiệp, tránh rủi ro tăng giá thành bất ngờ hợp đồng cam kết, hợp đồng quyền chọn…v.v Điều quan trong điều kiên mà giá cát năm gần tăng mạnh 92 - Lập dự tốn chi phí hàng năm: Cơng ty phải tính tốn trước chi phí cho sản xuất kinh doanh kỳ kế hoạch Để làm điều đòi hỏi Cơng ty phải có hệ thống định mức chi phí hồn chỉnh phù hợp để làm sở cho việc lập dự tốn khoản chi phí kỳ Cơng ty cần tiến hành loại bỏ chi phí bất hợp lý, hợp lệ trình kinh doanh, đảm bảo tiết kiệm chi tiêu, nâng cao hiệu sử dụng đồng vốn - Giảm chi phi quản lý doanh nghiệp: Cơng ty tiến hành chế độ khoán với việc sử dụng dịch vụ điện, điện thoại, đồ dùng văn phòng,… phòng ban nhằm hạn chế việc sử dụng bừa bãi dịch vụ vào việc riêng tư việc khơng cần thiết dẫn đến lãng phí Đồng thời, khoản chi phí tiếp khách, hội họp, kiểm định hàng hóa, chi phí vận chuyển,… phải lập hóa đơn chi tiết cho khoản để làm cho việc toán 3.2.5.2 Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động Đội ngũ lao động nhân tố định đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường, nguồn nhân lực coi tài sản quý quốc gia Đầu tư vào người đầu tư có lợi hiệu định tới việc sử dụng, khai thác nguồn lực khác Nếu doanh nghiệp có đủ vốn, máy móc thiết bị đại khơng có đội ngũ lao động có trình độ cao khơng thể vận hành, khai thác triệt để chúng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Ngược lại, doanh nghiệp có đội ngũ lao động giỏi khai thác tốt nguồn lực khác giúp cho doanh nghiệp tăng suất, nâng cao hiệu quả, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí… Do đó, cơng ty cần phải phát huy sức mạnh đội ngũ lao động, tạo điều kiện để họ có hội thăng tiến phát triển Để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, công ty cần : - Nâng cao tiêu chuẩn tuyển chọn lao động, đảm bảo chất lượng lao động tuyển thêm - Khuyến khích người lao động khơng ngừng học hỏi nâng cao kiến thức để đáp ứng u cầu kỹ thuật 93 - Có sách lương thưởng công bằng, động viên, quan tâm hỗ trợ kịp thời công nhân viên người lao động công ty - Bên cạnh việc ngâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, cơng ty nên tổ chức buổi giao lưu, tạo hội để người lao động hiểu rõ máy quản lý, đồng thời hội để máy quản lý hiểu rõ tâm tư người lao động, để mà người lao động cần để đáp ứng kịp thời - Trích lập ngân quỹ phục vụ cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động… 3.2.5.3 Hoàn thiện chiến lược kinh doanh, tăng cường hoạt động Marketing, mở rộng kênh phân phối sản phẩm Hiệu sử dụng vốn kinh doanh có liên quan chặt chẽ đến kết trình tiêu thụ, phản ánh trực tiếp qua doanh thu, lợi nhuận Do đó, cơng tác hồn thiện chiến lược kinh doanh, tăng cường cơng tác marketing, mở rộng kênh phân phối sản phẩm ảnh hưởng lớn đến trình quản lý sử dụng vốn kinh doanh công ty Chiến lược kinh doanh hợp lý, hoạt động marketing hiệu quả, mở rộng kênh phân phối sản phẩm giúp cho công ty gia tăng doanh thu, từ góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn đặc biệt điều kiện nhu cầu đầu Công ty ngành bão hòa Trước hết, để tăng thị phần qua tăng doanh thu Công ty phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, đánh giá thị trường Phân khúc thị trường theo tính chất đặc điểm vùng, ngành để đưa kế hoạch kinh doanh cho thị trường cụ thể Bên cạnh đó, Cơng ty đưa sách kinh doanh chiết khấu, thưởng theo doanh thu đại lý công ty thương mại xi măng đạt vượt tiêu đề Ngoài ra, hoạt động Marketing hiệu làm tăng hình ảnh, thương hiệu sản phẩm đến người tiêu dùng việc nỗ lực việc hỗ trợ hoạt động quảng cáo, khuyến Cơng ty triển khai vật phẩm quảng cáo dành cho nhà phân phối hay đại lý, hay tối đa hóa hội hình ảnh đến khách hàng cách 94 đặt sản phẩm, bao bì, mức giá thích hợp cửa hiệu, tầm nhìn người tiêu dùng Hoạt động marketing gắn liền với chiến lược phân phối doanh nghiệp, chiến lược phân phối khác định phương pháp triển khai marketing khác Cuối cùng, Cơng ty khơng ngừng mở rộng tìm kiếm khu vực thị trường mới, có khả phát triển tốt để đạt doanh thu tiêu thụ đề 3.2.6 Bài học kinh nghiệm từ Công ty xi măng khác Với đặc điểm ngành nghề vốn đầu tư lớn, thù hồi vốn lâu, sản xuất xi măng có tính mùa vụ phụ thuộc vào phát triển phát triển thị trường bất động sản, nhu cầu xây dựng Đặc biệt giai đoạn cầu xi măng bão hào, số công ty, nhà máy sản xuất xi măng gặp nhiều khó khăn triển khai dự án Nhà máy xi măng Hạ Long (Quảng Ninh), khởi công xây dựng từ tháng 6/2006 Tập đồn Sơng Đà làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 4.000 tỉ đồng, thời gian thi công chậm 45 tháng, tổng mức đầu tư tăng thêm 2.776 tỉ đồng Đi vào sản xuất từ đầu năm 2010, số vốn vay lớn (5.196 tỉ đồng), nên đến hết tháng 3/2012 dự án lỗ 1.215 tỉ đồng, Xi măng Hạ Long lại tiếp tục đối mặt với số nợ phải trả giai đoạn 2012-2015 1.200 tỉ đồng Năm 2015, VICEM Chính phủ, Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ tiếp cận tái cấu toàn diện Xi măng Hạ Long tinh thần “doanh nghiệp tự tái cấu trúc” Trước Xi măng Hạ Long thua lỗ nhiều năm sản xuất, thị trường cấu vay nợ lớn Sau VICEM tiếp quản, đơn vị có lãi, đủ dòng tiền trả nợ cho nước ngồi Tổng cơng ty cấu vốn chủ sở hữu thơng qua hình thức phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ để trả cho Bộ Tài khoản mà quan trả nợ thay Nhiều năm Xi măng Hạ Long bù hết lỗ lũy kế từ VICEM, công ty sản xuất kinh doanh vượt công suất thiết kế, có đủ dòng tiền trả nợ Đây học điển hình cho Cơng ty xi măng Bỉm Sơn doanh nghiệp sản xuất xi măng nói chung điều kiện cung vượt cầu, việc đầu tư 95 sản xuất với chi phí vốn lớn đòi hỏi cơng ty tính tốn đầu cho Cơng ty nhằm cân lại khoản lãi vốn vay dùng cho đầu tư Hầu hết công ty sử dụng tỷ trọng vốn vay lớn, tạo rủi ro tài cao doanh nghiệp khơng đạt tiêu đầu doanh thu Ví dụ thứ hai Công ty Xi măng Tam Điệp trước chuyển từ Ninh Bình VICEM, chủ yếu vốn vay Vào cuối năm 2016, vốn đầu tư chủ sở hữu 1.132 tỷ đồng Tuy nhiên, số lỗ luỹ kế lớn (1.120 tỷ đồng) nên vốn chủ sở hữu 68,86 tỷ đồng Đặc biệt hệ số nợ phải trả vốn chủ sở hữu 28 lần, hệ số toán nợ ngắn hạn 0,55 Như vậy, công ty gần hết vốn, an tồn tài nghiêm trọng khơng đảm bảo khả tốn nợ, hoạt động cơng ty hồn tồn phụ thuộc vào khoản vay, chiếm dụng hỗ trợ từ công ty mẹ - Vicem Theo báo cáo ban quản trị công ty, nguyên nhân thương hiệu doanh nghiệp yếu nên nhiều năm lỗ, lỗ chủ yếu chi phí tài Hiện VICEM thiết lập lại thị trường, cấu tài tiếp tục cấu xi măng Tam Điệp đề án cổ phần hóa VICEM Như vậy, ngồi việc chủ động nâng cao hiệu kinh doanh, công ty cần quan tâm đến công tác củng cố máy, quản trị, xếp lao động, hướng tới hiệu tiết kiệm nhân công, nguồn lực, tinh giản máy Từ ví dụ trên, áp điều kiện thị trường cung cầu ngành xi măng liên tục có vấn đề nhiều năm gần Khi mà quốc gia khác giới có xu hướng đóng cửa nhà máy xi măng Việt Nam mở liên tục Các cơng ty cần có cân nhắc tiếp tục mở rộng duyệt dự án đầu tư lĩnh vực Đặc biệt, phải kể đến giá xi măng nước ta nửa Indonesia, Philippines cố gắng tăng công suất để bán cho nước láng giềng, mà nguyên liệu làm xi măng tài ngun đá vơi, cát… đồng nghĩa với việc nhường lợi ích tài nguyên bán giá thấp cho nước ngồi Đồng thời phải tính tốn giá trị dòng tiền thu tương lai tiếp tục đầu từ vào dự án 96 3.3 Một số kiến nghị với quan Nhà Nước Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 3.3.1 Một số kiến nghị với quan Nhà Nước Bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp nước đối mặt với cạnh tranh gay găt Chính Phủ Việt Nam đưa nhiều văn pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nước tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất góp phần phát triển kinh tế đất nước sách giảm thuế, giãn thuế, gói tín dụng nhà nước, gói hỗ trợ lãi suất,… tác giả đưa số kiến nghị sau nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp Thứ nhất, sách tài khóa : Hai cơng cụ sách tài khóa thuế chi tiêu phủ Nộp Thuế nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thực hiện, sách thuế ln có tác động lớn tới tâm lý sức chịu đựng doanh nghiệp Tác giả kiến nghị Nhà nước cần đưa sách thuế linh hoạt hơn, áp mức thuế cụ thể với loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù riêng để khuyến khích số mặt hàng bình dân Các sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp cách thiết thực giảm thuế giá trị gia tăng, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp vừa góp phần tạo khoản vốn cho doanh nghiệp tổ chức sản xuất với giá thành hợp lý hơn, từ kích thích tiêu dùng để giảm hàng tồn kho, vừa giúp doanh nghiệp có thêm hội đầu tư, tạo cơng ăn việc làm giúp xã hội giảm gánh nặng Thứ nhất, sách tiền tệ: Bên cạnh sách Tài khóa Phủ Với điều hành sách tiền tệ linh hoạt Ngân hàng Nhà nước, mặt lãi suất giảm xuống nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhiên có nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay ưu đãi Vì vậy, đề xuất Nhà nước cần có điều kiện cho vay mở rộng giữ ổn định mức lãi suất thấp thời gian định giúp doanh nghiệp tính chiến lược đầu tư dài hạn tăng tính cạnh tranh Thứ ba, cải cách thủ tục hành pháp lý: 97 Cải cách thủ tục hành theo hướng gọn nhẹ, tinh giảm giúp doanh nghiệp tận dụng hội kinh doanh, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa Xây dựng phát triển thị trường lành mạnh, phản ánh quy luật cung cầu thị trường, đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 3.3.2 Một số kiến nghị với Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việ t Nam - Xây dựng chế, sách tạo cạnh tranh lành mạnh nội ngành, nghiên cứu quản lý tốt chế giao khốn chi phí sở đơn giá tổng hợp Tiếp tục huy động nguồn vốn có lãi suất hợp lý đơn vị thành viên vay VLĐ bảo lãnh cho công ty khoản vay để thực dự án đầu tư lớn - Đảm bảo kỷ luật tốn cơng nợ nội Tổng cơng ty, đơn vị sản xuất với đơn vị dịch vụ cung ứng Phân cấp mạnh mẽ cho đơn vị thành viên công tác quản lý huy động sử dụng vốn nhằm phát huy tính sáng tạo tự chủ đơn vị thành viên - Khi có rủi ro xảy với Cơng ty thành viên, kiến nghị Tổng cơng ty có biện pháp hỗ trợ xẩy rủi ro Công ty thành viên kịp thời 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG III Như vậy, qua số giải pháp kiến nghị nêu cho thấy Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn cần thực trình thay đổi, phát triển doanh nghiệp theo hướng đặt năm tới, loại bỏ yếu tồn trước để nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Dù tình hình kinh tế Việt Nam năm qua nhiều khó khăn, song với nỗ lực tồn thể cán cơng nhân viên, tin tưởng Công ty xi măng Bỉm Sơn tiếp tục phát triển để trở thành đơn vị dẫn đầu ngành 99 KẾT LUẬN Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh, để tạo cạnh tranh đứng vững kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải quan tâm mức tới việc quản lý vốn lưu động vốn cố định nói chung, khoản tiền tương đương tiền, hàng tồn kho khoản công nợ, tài sản cố định nói riêng Bên cạnh giảm thiểu chi phí quản lý doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động phát triển thị trường Mặt khác doanh nghiệp tế bào kinh tế, sức cạnh tranh kinh tế nước định hoạt động tính hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để gia tăng sức cạnh tranh, đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải làm tốt công tác quản lý, điều hành vốn doanh nghiệp cho hiệu Như vậy, vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh đề tài mang tính thời cấp bách, có ý nghĩa đặt biệt quan trọng doanh nghiệp Thực tế nay, hầu hết doanh nghiệp tình trạng thiếu vốn kinh doanh vậy, doanh nghiệp ln tìm cách sử dụng vốn cách hiệu Nhận thức tầm quan trọng vốn hiệu sử dụng vốn kinh doanh giai đoạn Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn cố gắng hồn thiện tốt cơng tác quản lý sử dụng vốn kinh doanh hiệu quả, nhiên gặp số vấn đề liên quan đến cân đối tài ngắn hạn, nguyên nhân cơng ty giảm thiểu tối đa chi phí sử dụng vốn việc thay nguồn vốn dài hạn nguồn vốn tạm thời Trên sở kiến thức lý luận, kết phân tích thực trạng nguyên nhân, tìm hiểu hội, thách thức định hướng phát triển Công ty thời gian tới, tác giả mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng VKD Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn Đây sở để Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tham khảo định quản trị định tài 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tài liệu tham khảo tiếng việt GS.Ngô Thế Chi PGS Nguyễn Trọng Cơ, Giáo trình Phân tích Tài doanh nghiệp, NXB tài chính, Hà Nội ,tái lần thứ 3- năm 2015 Nguyễn Trọng Cơ Nghiêm Thị Thà, Giáo trình Đọc phân tích báo cáo tài doanh nghiệp, NXB tài chính, Hà Nội 2015 Chuyên đề 6, Phân tích tài doanh nghiệp nâng cao Bộ Tài Dương Đăng Chinh, Giáo trình lý thuyết tài chính, NXB Tài Chính, Hà Nội 2009 Nguyễn Văn Kỳ, Hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Sông Đà 11 – Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2015 Nguyễn Đình Kiệm Bạch Đức Hiển, Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội 2010 Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan, Giáo trình Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin, Nhà xuất trị quốc gia – thật 2013 Trần Ngọc Thơ, Tài doanh nghiệp đại, NXB Thống kê, Hà Nội 2005 Bùi Văn Vần Vũ Văn Ninh, Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội 2015 10 Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2008, Thanh Hóa 2009 11 Cơng ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2009, Thanh Hóa 2010 12 Cơng ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2010, Thanh Hóa 2011 101 13 Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011, Thanh Hóa 2012 14 Cơng ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2012, Thanh Hóa 2013 15 Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013, Thanh Hóa 2014 16 Cơng ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014, Thanh Hóa 2015 17 Cơng ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2015, Thanh Hóa 2016 18 Cơng ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2016, Thanh Hóa 2017 19 Cơng ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Hồ sơ lực, Thanh Hóa 2017 20 Cơng ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Báo cáo thường niên 2016, Thanh Hóa 2017 21 Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Điều lệ công ty Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa 2017 22 Cơng ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2009, Hồ Chí Minh 2010 23 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013, Hồ Chí Minh 2014 24 Cơng ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2016, Hồ Chí Minh 2017 25 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2009, Hà Nam 2010 26 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013, Hà Nam 2014 102 27 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2016, Hà Nam 2017  Tài liệu tham khảo website 28 Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, địa chỉ: https://ximangbimson.com.vn/ 29 Cổng thông tin điện tử phủ, Cơng văn số 1581/VPCP-V.I Văn phòng Chính phủ: V/v xử lý kiến nghị Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam năm 2017 địa chỉ: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id =2&mode=detail&document_id=188454 truy cập ngày 10/2/2017 103 PHỤ LỤC Báo cáo tài cơng ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ... nguồn vốn kinh doanh công ty .48 2.2.3 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 50 2.2.4 Hiệu sử dụng vốn cố định Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 55 2.2.5 Hiệu sử dụng vốn. .. Để thực đề tài Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn , tác giả tiến hành phân tích thực trạng sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Xi măng. .. kinh doanh, từ đưa giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty, tác giả lựa chọn đề tài: Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn, Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn

Từ khóa liên quan