Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Bee Logistics Việt Nam

143 70 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 07:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BEE LOGISTICS VIỆT NAM HỌ TÊN HỌC VIÊN: NGUYỄN DIỆU LY Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BEE LOGISTICS VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh HỌ TÊN HỌC VIÊN: NGUYỄN DIỆU LY Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BEE LOGISTICS VIỆT NAM Ngành: Kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 8340101 HỌ TÊN HỌC VIÊN: NGUYỄN DIỆU LY Ngƣời hƣớng dẫn: GS.TS Hoàng Văn Châu Hà Nội, 2018 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iv LỜI CẢM ƠN v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN .xi LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP LOGISTICS 1.1 Khái niệm lực cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh 1.1.3 Các mơ hình cạnh tranh 1.2 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp 12 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp 12 1.2.2 Đặc điểm lực cạnh tranh doanh nghiệp 12 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 13 1.3 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Logistics 18 1.3.1 Khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp Logistics 18 1.3.2 Đặc điểm lực cạnh tranh doanh nghiệp Logistics 19 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp Logistics 20 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp Logistics 25 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BEE LOGISTICS VIỆT NAM 31 2.1 Tổng quan Công ty Bee Logistics Việt Nam 31 2.1.1 Thông tin 31 2.1.2 Sơ đồ tổ chức Công ty Bee Logistics Việt Nam 31 2.1.3 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Bee Logistics Việt Nam 32 2.1.4 Lĩnh vực kinh doanh, đối tác, khách hàng thị trường hoạt động 35 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2015-2017 36 2.2 Các đối thủ cạnh tranh cơng ty Bee Logistics Việt Nam 37 2.3 Phân tích lực cạnh tranh công ty Bee Logistics Việt Nam so với đối thủ cạnh tranh trực tiêu chí cạnh tranh 41 2.3.1 Tốc độ tăng trưởng thị phần 47 2.3.2 Chất lượng dịch vụ 54 2.3.3 Hiệu kinh doanh 69 2.3.4 Trình độ khoa học cơng nghệ 73 2.3.5 Chất lượng nguồn lực 73 2.3.6 Giá trị vơ hình doanh nghiệp 76 2.3.7 Khả hội nhập quốc tế 78 2.4 Đánh lực cạnh tranh Công ty Bee Logistics Việt Nam 83 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BEE LOGISTICS VIỆT NAM 88 3.1 Cơ hội thách thức ngành Logistics Việt Nam thời gian tới 88 3.1.1 Cơ hội 88 3.1.2 Thách thức 90 3.2 Định hƣớng phát triển kinh doanh thuận lợi khó khăn Công ty Bee Logistics thời gian tới 91 3.2.1 Định hướng phát triển kinh doanh Công ty Bee logistics Việt Nam thời gian tới 91 3.2.2 Các thuận lợi khó khăn Cơng ty Bee logistics Việt Nam thời gian tới 92 3.3 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty Bee Logistics Việt Nam 93 3.3.1 Nâng cao lực điều hành, chất lượng nguồn lực phân bổ nguồn lực 93 3.3.2 Hồn thiện quy trình cung cấp dịch vụ logistics 96 3.3.3 Tăng cường marketing quảng bá doanh nghiệp 97 3.3.4 Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng riêng cho doanh nghiệp 98 3.3.5 Đẩy mạnh hợp tác liên kết với doanh nghiệp nước lĩnh vực logistics 98 3.3.6 Phát triển hồn thiện hệ thống thơng tin thị trường phản hồi khách hàng 99 3.3.7 Tăng cường lực tài 101 việc 102 3.3.9 Học hỏi kinh nghiệm từ đối thủ cạnh tranh nước 103 3.3.10 Xây dựng chiến lược chun mơn hóa đa dạng hóa ngành logistics 103 3.3.11 Tăng cường đầu tư mở rộng thị trường 104 3.3.12 Nâng cao chất lượng để tăng uy tín giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp 104 KẾT LUẬN 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 PHỤ LỤC i iv LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty Bee Logistics Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác thời điểm Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 Tác giả Luận văn NGUYỄN DIỆU LY v LỜI CẢM ƠN Trong trình thực Luận văn Thạc sỹ “Nâng cao lực cạnh tranh Công ty Bee Logistics Việt Nam” tác giả nhận đƣợc hƣớng dẫn giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể, tác giả xin đƣợc bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân, tập thể giúp đỡ tác giả học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Sau Đại học Trƣờng Đại học Ngoại Thƣơng tạo điều kiện cho đƣợc thực luận văn thạc sỹ kinh tế Tôi xin trân trọng cảm ơn Giảng viên hƣớng dẫn GS.TS Hoàng Văn Châu tận tình hƣớng dẫn tơi hồn thành luận văn thạc sỹ kinh tế Lời cảm ơn sâu sắc tơi xin đƣợc gửi tới Ban giám đốc tồn nhân viên Bộ phận Kinh doanh, Bộ phận hàng nhập, Bộ phận giao nhận vận tải Công ty Bee Logistics Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội 442 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội hỗ trợ giúp đỡ để tơi hồn thành Luận văn Thạc sỹ Tôi xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ đầy đủ Bee logistics Công ty Bee Logistics Việt Nam CTCP Công ty cổ phần Gemadept Công ty Cổ phần Gemadept Hải An Công ty Cổ phần vận tải xếp dỡ Hải An Safi Công ty Cổ phần đại lý Safi Sotrans Công ty Cổ phần Kho vận miền nam Tân Cảng Công ty Cổ phần đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng TNHH Trách nhiệm hữu hạn Viconship Công ty Cổ phần Container Việt Nam Vinafreight Công ty Cổ phần Vinafreght Vinalink Công ty Cổ phần Vinalink Vinatrans Công ty Cổ phần kho vận ngoại thƣơng vii DANH MỤC BẢNG BIỂU HỆ THỐNG CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1 Các đối tác Công ty Bee Logistics Việt Nam 36 Bảng 2.2 Kết hoạt động kinh doanh Công ty Bee Logistics 36 Việt Nam giai đoạn 2015-2017 Bảng 2.3 Tổng kết SWOT Công ty Bee Logistics Việt Nam 42 Bảng 2.4 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh công ty 45 ngành Logistics Việt Nam Bảng 2.5 Xếp hạng số công ty giao nhận vận tải Việt Nam 2015- 46 2017 theo lợi nhuận sau thuế Bảng 2.6 Doanh thu cung cấp dịch vụ năm 2016 2017 số 48 doanh nghiệp logistics cạnh tranh trực tiếp với Bee Logistics Việt Nam Bảng 2.7 Thị phần số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải hàng 49 hóa nội địa/quốc tế cạnh tranh trực tiếp với Bee Logistics Việt Nam năm 2017 Bảng 2.8 Thị phần số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đại lý vận tải 49 cạnh tranh trực tiếp với Bee Logistics Việt Nam năm 2017 Bảng 2.9 Thị phần số doanh nghiệp cung cấp giao nhận hàng hóa 50 xuất nhập cạnh tranh trực tiếp với Bee Logistics Việt Nam năm 2017 Bảng 2.10 Thị phần số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kê khai Hải 51 quan cạnh tranh trực tiếp với Bee Logistics Việt Nam năm 2017 Bảng 2.11 Thị phần số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kho bãi 51 cạnh tranh trực tiếp với Bee Logistics Việt Nam năm 2017 Bảng 2.12 Thị phần số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giải pháp 52 phân phối cạnh tranh trực tiếp với Bee Logistics Việt Nam năm 2017 Bảng 2.13 Thị phần số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khác cạnh 52 114 34 Đài tiếng nhân dân TP HCM, http://voh.com.vn/kinh-te/nang-cao-nang-luc-canhtranh-logistic-267828.html, truy cập ngày 16/06/2018 35 ThS Lê Thị Thanh Huyền, Nâng cao lực cạnh tranh phát triển dịch vụ logistics Việt Nam, địa http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/nangcao-nang-luc-canh-tranh-va-phat-trien-dich-vu-logistics-viet-nam-106894.html truy cập ngày 18/08/2017, Tạp chí tài 2014 36 Vietnam Report 500, www.vnr500.com.vn truy cập ngày 08/02/2018 i PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu khảo sát chất lƣợng dịch vụ Công ty Bee logistics Việt Nam năm 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG BEE LOGISTICS CORP Tầng Tòa nhà Hải Âu 39B Đƣờng Trƣờng Sơn Phƣờng Quận Tân Bình TP.Hồ Chí Minh Việt Nam ĐT: (84-28) 62647272; Fax: (84-28) 62647373 Email: info@beelogistics.com Website: http://www.beelogistics.com/ PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ Kính gửi: Quý khách hàng BEE LOGISTICS CORP trân trọng cảm ơn Quý khách tin tƣởng sử dụng dịch vụ BEE LOGISTICS CORP thời gian vừa qua.Nhằm mục đích thu thập ý kiến đóng góp phản hồi Quý khách mong Quý khách dành chút thời gian để trả lời câu hỏi bên dƣới nhằm giúp công ty cải thiện nâng cao chất lƣợng phục vụ ngày tốt Số điện thoại: Tên khách hàng: Để trả lời câu hỏi Quý khách vui lòng đánh dấu X vào ô trống bên cạnh đáp án mà Quý khách lựa chọn a Quý khách hoạt động xuất nhập thị trƣờng: Từ tháng/năm :……………… b Quý khách biết BEE LOGISTICS CORP qua phƣơng tiện thông tin ? □ 1.Internet □ 2.Báo chí tạp chí □ Website: http://www.beelogistics.com/ □ Gia đình/ Bạn bè □ Tivi □ Nguồn khác PHẦN I: DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA NỘI ĐỊA/QUỐC TẾ Câu Thủ tục tiếp cận dịch vụ vận tải hàng hóa nội địa/quốc tế BEE LOGISTICS CORP đánh giá theo tiêu chí dƣới đây: 1.Dễ dàng nhanh chóng 2.Bình thƣờng 3.Còn phức tạp nhiều thủ tục 4.Khác………………………… Câu 2.Thời gian vận chuyển hàng hóa BEE LOGISTICS CORP có đáp ứng đƣợc u cầu q khách khơng? 1.Có 2.Khơng ii Có thể chấp nhận đƣợc 4.Khác……………………… Câu 3.Chất lƣợng vận chuyển hàng hóa BEE LOGISTICS CORP đáp ứng nhu cầu quý khách chƣa? 1.Có 2.Khơng Có thể chấp nhận đƣợc 4.Khác……………………… Câu 4: Giá vận chuyển hàng hóa BEE LOGISTICS CORP so với hãng tàu khác là? Cao Thấp Tƣơng đƣơng Câu 5: Loại hình vận chuyển đƣợc BEE LOGISTICS sử dụng có đa dạng khơng? 1.Có 2.Khơng Có thể chấp nhận đƣợc 4.Khác……………………… Câu 6: Cách xử lý tình phát sinh nhân viên BEE LOGISTICS CORP có đem lại hài lòng cho q khách khơng? 1.Rất hài lòng 2.Hài lòng 4.Khơng hài lòng Có thể chấp nhận đƣợc 5.Rất khơng hài lòng Khác…………………………………… Câu 7.Theo Quý khách thái độ phục vụ nhân viên kinh doanh BEE LOGISTICSCORP.là: 1.Thân thiện lịch có thái độ tốt phục vụ công tới tất khách hàng Thiếu tính chuyên nghiệp quan tâm tới khách hàng 3.Khác…………………………………………………………………… Câu Với mong muốn dịch vụ vận tải hàng hóa nội địa/quốc tế BEE LOGISTICS CORP mang lại hài lòng cho khách hàng xin nêu ý kiến đánh giá Q khách dịch vụ chúng tơi (Ngồi nội dung trên) ………………………………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………………… PHẦN II: DỊCH VỤ KHO BÃI/GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU Câu 1.Các loại hình dịch vụ kho bãi BEE LOGISTICS CORP cung cấp đáp ứng đƣợc nhu cầu giao dịch Quý khách chƣa? 1.Đáp ứng đƣợc Có thể chấp nhận đƣợc 2.Chƣa đáp ứng đƣợc 4.Khác……………… Câu 2.Các phƣơng thức giao nhận hàng hóa xuất nhập BEE LOGISTICS CORP cung cấp có mang lại thuận tiện cho Q khách khơng? 1.Có 2.Khơng Có thể chấp nhận đƣợc 4.Khác……………… Câu 3.Thời gian giao nhận hàng hóa xuất nhập BEE LOGISTICS CORP có đáp ứng đƣợc u cầu q khách khơng? 1.Có 2.Khơng Có thể chấp nhận đƣợc 4.Khác……………………… iii Câu 4.Chất lƣợng giao nhận hàng hóa xuất nhập BEE LOGISTICS CORP đáp ứng nhu cầu q khách chƣa? 1.Có 2.Khơng Có thể chấp nhận đƣợc 4.Khác……………………… Câu 5: Giá thức giao nhận hàng hóa xuất nhập BEE LOGISTICS CORP so với hãng tàu khác là? Cao Thấp Tƣơng đƣơng Câu Theo Quý khách dịch vụ tracking hàng hóa xuất nhập có đáp ứng đủ nhu cầu thông tin Quý khách không? 1.Đáp ứng đủ nhu cầu tối thiểu chuyên nghiệp 2.Chƣa đáp ứng đủ Đáp ứng đủ nhƣng thiếu chuyên nghiệp 4.Khác……………………… Câu 7.Theo Quý khách thái độ phục vụ nhân viên kinh doanh BEE LOGISTICSCORP.là: 1.Thân thiện lịch có thái độ tốt phục vụ cơng tới tất khách hàng Thiếu tính chuyên nghiệp quan tâm tới khách hàng 3.Khác…………………………………………………………………… Câu Với mong muốn dịch vụ kho bãi/giao nhận hàng hóa xuất nhập BEE LOGISTICS CORP mang lại hài lòng cho khách hàng xin nêu ý kiến đánh giá Quý khách dịch vụ chúng tơi (Ngồi nội dung trên) ………………………………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………………… PHẦN III: DỊCH VỤ KÊ KHAI HẢI QUAN Câu 1.Thủ tục kê khai hải quan BEE LOGISTICSCORP.thực thuộc tiêu chí dƣới đây: 1.Đơn giản 2.Phức tạp nhiều thủ tục Khác…………………………………… Câu 3.Thời gian kê khai hải quan BEE LOGISTICS CORP có đáp ứng đƣợc u cầu q khách khơng? 1.Có 2.Khơng Có thể chấp nhận đƣợc 4.Khác……………………… Câu 4.Chất lƣợng kê khai hải quan BEE LOGISTICS CORP đáp ứng nhu cầu quý khách chƣa? 1.Có 2.Khơng Có thể chấp nhận đƣợc 4.Khác……………………… Câu 5: Giá kê khai hải quan BEE LOGISTICS CORP so với forwarder khác là? Cao Thấp Tƣơng đƣơng Câu 6: Cách xử lý tình phát sinh nhân viên BEE LOGISTICS CORP có đem lại hài lòng cho q khách khơng? iv 1.Rất hài lòng 2.Hài lòng 4.Khơng hài lòng Có thể chấp nhận đƣợc 5.Rất khơng hài lòng Khác…………………………………… Câu 7.Theo Quý khách thái độ phục vụ nhân viên hàng xuất nhập BEE LOGISTICSCORP.là: 1.Thân thiện lịch có thái độ tốt phục vụ cơng tới tất khách hàng Thiếu tính chuyên nghiệp quan tâm tới khách hàng 3.Khác…………………………………………………………………… Câu Với mong muốn dịch vụ kê khai hải quan BEE LOGISTICS CORP mang lại hài lòng cho khách hàng xin nêu ý kiến đánh giá Quý khách dịch vụ chúng tơi (Ngồi nội dung trên) ………………………………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………………… PHẦN IV: CÁC CÂU HỎI HỖ TRỢ KHÁC Câu 1.Q khách có sẵn lòng giới thiệu sản phẩm dịch vụ BEE LOGISTICS CORP đến ngƣời khác khơng? 1.Sẽ khơng giới thiệu 2.Có thể giới thiệu 3.Chắc chắn giới thiệu Câu 2.Nếu cho thang điểm từ 01 đến 10 để đánh giá chất lƣợng dịch vụ củaBEE LOGISTICS CORP Quý khách đánh giá điểm? Ý kiến khác(Ngồi nội dung nói Q khách ý kiến khác vui lòng ghi rõ dƣới ) …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn hợp tác Quý khách ! Ngày tháng năm Ngƣời khảo sát v Phụ lục 2: Kết khảo sát nội tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh Công ty Bee logistics Việt Nam ngày thực 01/07/2017 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG BEE LOGISTICS CORP Tầng Tòa nhà Hải Âu 39B Đƣờng Trƣờng Sơn Phƣờng Quận Tân Bình TP.Hồ Chí Minh Việt Nam ĐT: (84-28) 62647272; Fax: (84-28) 62647373 Email: info@beelogistics.com Website: http://www.beelogistics.com/ KẾT QUẢ KHẢO SÁT NỘI BỘ CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG (BEE LOGISTICS CORP.) Đối tƣợng phát phiếu: Cán nhân viên cơng ty BEE LOGISTICS tồn chi nhánh Hội đồng quản trị Và Ban Giám đóc Bee Logistics chi nhánh công ty Bee Logistics Số phiếu phát ra: 600 Số phiếu thu về: 598 Số phiếu hợp lệ: 584 Số phiếu không hợp lệ: 14 Kết khảo sát: TT Rất quan trọng Quan trọng Bình thƣờng (1) (2) (3) Tiêu chí khảo sát Không quan trọng Đánh (4) giá Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu Doanh thu 245 41,95 252 43,15 87 14,90 Thị phần 476 81,51 108 18,49 Tốc độ tăng doanh thu 245 41,95 332 58,05 Tốc độ tăng thị phần 476 81,95 108 18,49 Danh mục dịch vụ 265 45,38 265 45,38 Thời gian giao nhận 354 60,52 230 39,38 Độ an toàn vận chuyển 435 74,49 149 25,51 Giá 523 89,55 61 10,45 Chất lƣợng kho bãi 365 62,50 219 37,50 Hệ thống quản lý chất lƣợng 241 41,27 343 58,73 Năng lực bán hàng 584 100 Thái độ phục vụ 584 100 % THỊ PHẦN DN CHẤT LƢỢNG SP/DV CHẤT LƢỢNG NGUỒN 54 9,25 vi LỰC Nguồn nhân lực 324 55,48 260 44,52 Cơ sở vật chất 356 60,96 206 35,27 22 3,77 Máy móc trang thiết bị 275 47,09 218 37,33 91 15,58 Vốn đầu tƣ 214 36,64 329 56,34 41 7,02 Bộ máy quản lý 209 35,79 324 55,48 51 8,73 Cơ chế điều hành 276 47,26 308 52,74 Sự phân bổ nguồn lực 135 23,12 264 45,21 Tỷ lệ kí đƣợc hợp đồng 580 99,32 0,68 Hiệu SXKD 584 100,00 Sự quay lại KH 346 59,25 238 40,75 Phầm mềm bán hàng 215 36,82 276 47,26 93 15,92 Phần mềm kế toán 187 32,02 123 21,06 274 46,92 Phần mềm quản lý KH 324 55,48 253 43,32 1,20 Phần mềm quản lý nhân 246 42,12 216 36,99 122 20,89 Uy tín 546 93,49 38 6,51 Thƣơng hiệu 584 100,00 Khả liên kết hợp tác 324 55,48 235 40,24 Khả mở rộng thị trƣờng 435 74,49 149 25,51 CƠ CHẾ QUẢN LÝ 185 31,68 HIỆU QUẢ SXKD 1 TRÌNH ĐỘ KHCN GIÁ TRỊ VƠ HÌNH 1 HỘI NHẬP QUỐC TẾ 25 4,28 1 vii Phụ lục 3: Các chí số Tài Cơng ty Logistisc cạnh tranh trực tiếp vớiBee Logistics Việt Nam năm 2017 Đơn vị: VNĐ CÁC TIÊU CHÍ KẾT QUẢ KINH DOANH GEMADEPT VICONSHIP VINATRANS VINALINK VINAFREIGHT Doanh thu cung cấp DV 3.923.234.657.315 1.302.882.705.987 369.471.796.053 824.845.686.597 1.887.535.440.076 Giá vốn hàng bán 2.898.998.171.102 895.119.284.963 142.023.152.012 797.138.489.615 1.806.732.378.695 85.720.158.701 14.864.655.867 0 16.442.476.645 1.024.236.486.213 407.763.421.024 162.532.102.306 27.707.196.982 75.545.045.898 LN Trƣớc thuế 650.453.683.673 298.484.309.043 46.561.365.412 31.020.208.755 54.881.544.315 LN sau thuế TNDN 581.291.529.916 263.827.929.843 38.223.984.410 24.913.451.021 45.062.548.561 Tài sản ngắn hạn 2.157.600.902.843 492.369.580.154 235.456.545.697 262.975.236.999 501.272.297.117 Nợ ngắn hạn 2.103.523.895.570 369.161.250.744 54.365.214.562 81.860.374.080 472.202.293.897 Tổng tài sản 11.237.009.319.535 2.479.002.339.512 425.462.012.365 340.813.520.969 738.674.099.318 7.092.032.548.072 1.709.545.678.532 370.840.671.017 201.271.079.889 261.144.974.574 ROE 0,0517 0,1064 0,0898 0,0731 0,0610 ROA 0,0820 0,1543 0,1031 0,1238 0,1726 CP bán hàng LN gộp CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Vốn chủ sở hữu CHỈ SỐ TÀI CHÍNH viii CÁC TIÊU CHÍ KẾT QUẢ KINH DOANH SOTRANS HẢI AN TÂN CẢNG SAFI BEE LOGISTICS Doanh thu cung cấp DV 1.482.673.097.596 777.929.634.332 832.761.179.362 723.215.083.817 920.529.617.400 Giá vốn hàng bán 1.194.100.072.413 574.310.554.828 677.845.055.991 547.332.981.664 741.321.023.145 91.616.665.933 10.621.042.982 59.704.299.229 9.536.452.145 LN gộp 288.488.373.650 203.619.079.504 154.916.173.371 175.882.102.153 175.025.614.564 LN Trƣớc thuế 661.701.511.231 172.583.237.739 117.448.965.838 50.155.482.048 69.733.320.539 LN sau thuế TNDN 535.599.310.447 152.543.578.885 96.610.383.320 39.146.997.035 55.786.657.230 1.255.909.221.063 367.766.929.223 389.771.986.179 404.126.592.129 453.621.145.320 Nợ ngắn hạn 511.162.734.280 280.238.841.235 159.045.434.678 209.778.849.017 103.564.521.300 Tổng tài sản 2.481.451.850.244 1.309.508.970.601 850.364.243.649 578.464.859.781 658.462.321.456 Vốn chủ sở hữu 1.531.653.960.645 836.147.235.257 640.578.032.833 366.537.182.404 561.320.145.264 ROE 0,2158 0,1165 0,1136 0,0677 0,0847 ROA 0,3497 0,1824 0,1508 0,1068 0,0994 CP bán hàng CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tài sản ngắn hạn CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ix Phụ lục Biểu phí hàng xuất Cơng ty Logistics cạnh tranh trực tiếp với Bee Logistics Việt Nam năm 2017 Đơn vị: VNĐ TIÊU CHÍ GEMADEPT VICON SHIP VINA TRANS VINA LINK VINA SOTRANS FREIGHT HẢI AN 2.200.000 2.500.000 2.000.000 2.900.000 3.000.000 800.000 TÂN CẢNG 2.000.000 2.200.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 2.200.000 2.200.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 2.600.000 2.800.000 2.500.000 2.500.000 800.000 800.000 800.000 800.000 700.000 1.800.000 1.700.000 1.500.000 1.800.000 1.500.000 1.600.000 800.000 1.000.000 500.000 500.000 700.000 600.000 500.000 800.000 800.000 1.000.000 1.000.000 800.000 500.000 1.000.000 1.000.000 800.000 1.000.000 800.000 1.200.000 1.000.000 800.000 500.000 1.000.000 1.000.000 800.000 1.000.000 800.000 SAFI BEE LOGISTICS Hàng container Phí xếp dỡ hàng thơng thƣờng DC 20’ Phí xếp dỡ hàng nguy hiểm DC 20’ Phí vận đơn Phí chỉnh sửa vận đơn Phí truyền liệu Phí VGM 800.000 800.000 700.000 1.700.000 1.800.000 1.700.000 800.000 1.800.000 truyền qua Portal Phí truyền VGM thủ cơng Hàng lẻ x Phí kho hàng 115.000 120.000 110.000 120.000 110.000 130.000 120.000 115.000 110.000 110.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 600.000 800.000 600.000 600.000 800.000 700.000 800.000 800.000 700.000 800.000 1.800.000 1.700.000 1.500.000 1.800.000 1.500.000 1.600.000 800.000 1.000.000 500.000 500.000 700.000 600.000 500.000 800.000 800.000 1.000.000 1.000.000 800.000 500.000 1.000.000 1.000.000 800.000 1.000.000 800.000 1.200.000 1.000.000 800.000 500.000 1.000.000 1.000.000 800.000 1.000.000 800.000 30 USD 30 USD 30 USD 35 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD Phí đóng kiện 100 USD 150 USD 50 USD 100 USD 100 USD 120 USD 100 USD 120 USD 100 USD 100 USD Phí làm CO 80 USD 70 USD 70 USD 70 USD 70 USD 80 USD 80 USD 80 USD 80 USD 65 USD Phí khai quan 55 USD 55 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD lẻ/CBM Phí xếp dỡ hàng lẻ/CBM Phí vận đơn Phí chỉnh sửa vận đơn Phí truyền liệu Phí 1.700.000 1.800.000 1.700.000 1.800.000 truyền VGM qua Portal Phí truyền VGM thủ cơng Phí theo yêu cầu Phí làm điện giao hàng xi Phụ lục Biểu phí hàng nhập Cơng ty Logistics cạnh tranh trực tiếp với Bee Logistics Việt Nam năm 2017 TIÊU CHÍ VICON VINA VINA VINA SHIP TRANS LINK FREIGHT 2.200.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 2.200.000 2.200.000 2.900.000 3.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 2.600.000 2.800.000 2.500.000 2.500.000 30 USD 30 USD 30 USD 35 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 80 USD 80 USD 80 USD 80 USD 80 USD 80 USD 80 USD 80 USD 80 USD 80 USD 800.000 1.000.000 500.000 500.000 700.000 600.000 500.000 800.000 800.000 600.000 700.000 700.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 115.000 120.000 110.000 120.000 110.000 130.000 120.000 115.000 110.000 110.000 GEMADEPT SOTRANS HẢI AN TÂN CẢNG SAFI BEE LOGISTICS Hàng container Phí xếp dỡ hàng thơng thƣờng DC 20’ Phí xếp dỡ hàng nguy hiểm DC 20’ Phí chứng từ hàng nhập D/O Phí chỉnh manifest Phí truyền liệu Phí dịch vụ hàng nhập Hàng lẻ Phí kho hàng lẻ/CBM xii Phí xếp dỡ hàng lẻ/CBM Phí chứng từ hàng nhập D/O Phí chỉnh manifest Phí truyền liệu 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 30 USD 30 USD 30 USD 35 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 80 USD 80 USD 80 USD 80 USD 80 USD 80 USD 80 USD 80 USD 80 USD 80 USD 800.000 1.000.000 500.000 500.000 700.000 600.000 500.000 800.000 800.000 1.100.000 1.200.000 1.100.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 30 USD 30 USD 30 USD 35 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 55 USD 55 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD Phí cân cont rỗng 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 CIC/CBM Phí theo yêu cầu Phí làm điện giao hàng Phí khai quan xiii Phụ lục Biểu cƣớc vận tải container nội địa số tuyến Cơng ty Logistics cạnh tranh trực tiếp với Bee Logistics Việt Nam năm 2017 TUYẾN VẬN TẢI Hà Nội – Hải Phòng Hà Nội – TP Đà Nẵng Hà Nội – TP Hồ Chí Minh Hải Phòng – TP Hồ Chí Minh VICON VINA VINA VINA SHIP TRANS LINK FREIGHT 3.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.500.000 2.500.000 3.200.000 3.000.000 3.500.000 3.500.000 6.900.000 7.800.000 7.200.000 7.500.000 6.900.000 7.500.000 7.200.000 7.200.000 7.500.000 7.200.000 7.500.000 7.500.000 8.000.000 8.200.000 7.000.000 7.500.000 7.500.000 7.800.000 8.000.000 8.000.000 3.900.000 3.800.000 4.200.000 4.500.000 3.900.000 3.500.000 4.200.000 4.200.000 4.500.000 4.200.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 2.500.000 3.000.000 2.500.000 3.000.000 2.200.000 2.300.000 2.800.000 4.500.000 4.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.500.000 5.000.000 5.000.000 GEMADEPT SOTRANS HẢI AN TÂN CẢNG SAFI BEE LOGISTICS TP Hồ Chí Minh – Bình Dƣơng Hải Phòng – Đà Nẵng viii ... sỹ Nâng cao lực cạnh tranh công ty Bee Logistics Việt Nam kế thừa điểm để nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp logistics Việt Nam bối cảnh hội nhập Luận văn Thạc sỹ Nâng cao lực cạnh cạnh tranh. .. đề lực cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp Logistics  Chƣơng 2: Thực trạng v Năng lực cạnh tranh Công ty Công ty Bee Logistics Việt Nam  Chƣơng 3: Đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh. .. trạng lực cạnh tranh công ty Bee Logistics Việt Nam đánh giá lợi bất lợi cạnh tranh Bee Logistics Việt Nam tƣơng quan xii với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Những mặt tồn cạnh tranh Bee Logistics Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Bee Logistics Việt Nam, Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Bee Logistics Việt Nam

Từ khóa liên quan