Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam: Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng

97 52 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 07:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP FINTECH TẠI VIỆT NAM: TRƢỜNG HỢP CỦA TIMO VỚI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng NGUYỄN VIỆT TRINH Hà Nội- 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP FINTECH TẠI VIỆT NAM: TRƢỜNG HỢP CỦA TIMO VỚI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG Ngành: Tài - Ngân hàng - Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 NGUYỄN VIỆT TRINH Ngƣời hƣớng dẫn: PGS, TS Nguyễn Việt Dũng Hà Nội - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn tự thân thực không chép cơng trình nghiên cứu người khác để làm sản phẩm riêng Các thơng tin sử dụng luận văn có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Em hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực nguyên luận văn Tác giả Nguyễn Việt Trinh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP FINTECH 1.1 Giới thiệu chung hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 1.1.1 Khái niệm, hoạt động trình phát triển ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng .4 1.1.1.2 Các hoạt động ngân hàng cung cấp .5 1.1.1.3 Quá trình phát triển ngân hàng .5 1.1.2 Khái niệm, hoạt động trình phát triển doanh nghiệp fintech 1.1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp fintech 1.1.2.2 Các hoạt động doanh nghiệp fintech .7 1.1.2.3 Quá trình phát triển doanh nghiệp fintech 1.1.3 Hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 10 1.1.3.1 Khái niệm hợp tác 10 1.1.3.2 Vì có hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech? .10 1.1.3.3 Các mơ hình hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 14 1.2 Cơ hội thách thức hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 16 1.2.1 Những vấn đề hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 16 1.2.1.1 Quan điểm Nhà nước hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 16 1.2.1.2 Tư quản lý kinh doanh dịch vụ ngân hàng .18 1.2.1.3 Những mạnh định ngân hàng 19 1.2.1.4 Quản lý rủi ro hợp tác 20 1.2.2 Cơ hội hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 22 1.2.2.1 Cơ hội hợp tác ngân hàng 22 1.2.2.2 Cơ hội hợp tác doanh nghiệp fintech 23 1.2.3 Thách thức hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 24 1.2.3.1 Thách thức hợp tác ngân hàng .24 1.2.3.2 Thách thức doanh nghiệp fintech 28 1.3 Hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech giới kinh nghiệm cho Việt Nam 29 1.3.1 Tình hình hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech giới 29 1.3.2 Kinh nghiệm hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 31 CHƢƠNG II: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG VÀ NGÂN HÀNG SỐ TIMO 33 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng ngân hàng số Timo 33 2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển hoạt động ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 33 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 33 2.1.1.2 Các sản phẩm, dịch vụ VPBank cung cấp 35 2.1.2 Lịch sử hình thành, phát triển hoạt động ngân hàng số Timo 35 2.1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 35 2.1.2.2 Các hoạt động Timo 36 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 36 2.1.3.1 Kết kinh doanh ngân hàng VPBank 36 2.1.3.2 Kết kinh doanh từ dịch vụ ngân hàng công nghệ số 38 2.2 Hợp tác ngân hàng VPBank ngân hàng số Timo 38 2.2.1 Vì ngân hàng số Timo đời? 38 2.2.1.1 Chiến lược số hóa hoạt động ngân hàng VPBank 38 2.2.1.2 Tăng tập khách hàng 39 2.2.2 Khuôn khổ hợp tác VPBank Timo 40 2.2.2.1 Mơ hình hợp tác VPBank Timo .40 2.2.2.2 Đánh giá hợp tác Timo VPBank 41 2.3 Cơ hội hợp tác VPBank Timo 46 2.3.1 Cơ hội hợp tác 46 2.3.1.1 Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 46 2.3.1.2 Internet điện thoại di động phát triển Việt Nam 47 2.3.1.3 Sự thay đổi hành vi khách hàng 49 2.3.1.4 Cơ hội trước đối thủ cạnh tranh 49 2.3.1.5 Chủ trương đề án tốn khơng dùng tiền mặt 50 2.3.2 Cơ hội hợp tác VPBank 51 2.3.2.1 Cơ hội kinh doanh “Ngân hàng số” 51 2.3.2.2 Cơ hội giảm chi phí giao dịch chi phí quản lý 55 2.3.2.3 Cơ hội học hỏi chuỗi giá trị kinh doanh Timo 55 2.3.3 Cơ hội hợp tác với VPBank Timo 55 2.3.3.1 Cơ hội uy tín 55 2.3.3.2 Cơ hội vốn 55 2.3.3.3 Học hỏi chuỗi giá trị kinh doanh Timo 56 2.4 Thách thức hợp tác VPBank Timo 56 2.4.1 Thách thức hợp tác 56 2.4.1.1 Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 56 2.4.1.2 Thị trường cung cấp dịch vụ ngân hàng Việt Nam 57 2.4.1.3 Thách thức từ Khách hàng 60 2.4.1.4 Chi phí đầu tư công nghệ 60 2.4.1.5 Thách thức vấn đề pháp lý 61 2.4.1.6 Thách thức từ khác biệt mơ hình kinh doanh 61 2.4.2 Thách thức hợp tác với Timo VPBank 61 2.4.2.1 An ninh công nghệ thông tin 62 2.4.2.2 Thách thức trình vận hành Timo 63 2.4.2.3 Thách thức chiến lược kinh doanh Timo 63 2.4.2.4 Thách thức chia sẻ thông tin KH 64 2.4.3 Thách thức hợp tác với VPBank Timo 64 2.4.3.1 Khác biệt quản trị văn hóa 64 2.4.3.2 Quy trình vận hành xây dựng sản phẩm 64 2.4.3.3 Quy định pháp lý không rõ ràng 65 CHƢƠNG III: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG VÀ NGÂN HÀNG SỐ TIMO 66 3.1 Định hƣớng hợp tác với doanh nghiệp Fintech VPBank 66 3.1.1 Mục tiêu số hóa hoạt động ngân hàng 66 3.1.2 Tạo hệ sinh thái ngân hàng – doanh nghiệp fintech VPBank trọng tâm 68 3.2 Giải pháp tăng cƣờng hợp tác VPBank Timo 69 3.3 Kiến nghị nhằm tăng cƣờng hợp tác ngân hàng doanh nghiệp Fintech 74 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 78 3.3.2 Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước 80 3.3.2.1 Hồn thiện chế, sách 80 3.3.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực 82 3.3.2.3 Tăng cường hợp tác gia tăng đầu tư 83 3.3.2.4 Thu hút khách hàng 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: Số liệu số người không sử dụng dịch vụ tài 11 Hình 2: Số lượng người dùng điện thoại di động toàn giới từ năm 2013 đến năm 2019 (đơn vị: tỷ người) .12 Hình 3: Danh sách dịch vụ ngân hàng 13 Hình 4: Hiệu mơ hình hợp tác fintech ngân hàng 14 Hình 5: Tỷ lệ khách hàng ngân hàng sử dụng dịch vụ công ty Fintech (%), 2016 25 Hình 6: Giá trị giao dịch tồn cầu công ty fintech (2014 - 2016), ước tính đến 2020 (Đơn vị: Triệu USD) 26 Hình 7: Số người sử dụng internet giới 47 Hình 8: Tỷ lệ dân số sử dụng internet .48 Hình 9: Tỷ lệ thiết bị kết nối internet 48 Hình 10: Phí dịch vụ tài khoản Timo 56 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Số lượng khách hàng lũy kế (Đơn vị: nghìn khách hàng) 36 Bảng 2: Số lượng thẻ (Đơn vị: nghìn thẻ) 36 Bảng 3: Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng (Đơn vị: tỷ đồng) 37 Bảng 4: Nguồn vốn huy động theo loại hình khách hàng (Đơn vị: tỷ đồng) 37 Bảng 5: Lãi từ hoạt động dịch vụ (Đơn vị: triệu đồng) 38 Bảng 6: Một số tiêu số lượng người dùng dịch vụ ngân hàng công nghệ số VPBank .38 Bảng 7: Chuỗi giá trị kinh doanh Timo hợp tác với VPBank 41 Bảng 8: So sánh ngân hàng truyền thống ngân hàng số Timo .42 Bảng 9: Một số tiêu kinh doanh ngân hàng số Timo 45 Bảng 10: Các doanh nghiệp fintech Việt Nam 58 Bảng 11: Thống kê tình hình triển khai ngân hàng số 59 Bảng 12: Chính sách phát triển Fintech quốc gia 74 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết đầy đủ Từ viết tắt ATM Automated teller machine (Máy rút tiền tự động) HĐQT Hội đồng quản trị HR Human Resource (Nguồn nhân lực) VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại LOS Loan Origination system (Hệ thống Khởi tạo khoản vay) KH Khách hàng CRM Customer relationship management (Hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng) 10 NH Ngân hàng 11 POS Point of Sale (Thiết bị chấp nhận sử dụng thẻ) 12 NHTW Ngân hàng Trung ương TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Luận văn gồm chương: Chương I Cơ sở lý luận hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech Chương II Cơ hội thách thức hợp tác ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ngân hàng số Timo Chương III Kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường hợp tác ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ngân hàng số Timo Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết với phương pháp chuyên gia phối hợp tổng kết kinh nghiệm nhằm tìm biện pháp hữu hiệu việc đưa kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường hợp tác ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ngân hàng số Timo, luận văn khái quát hóa lý thuyết chung hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech, đồng thời kết đạt hội thách thức hợp tác ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ngân hàng số Timo Từ việc hội thách thức đến từ thị trường tài ngân hàng, phát triển internet điện thoại di động, thay đổi hành vi khách hàng vấn đề liên quan đến tuân thủ pháp luật, đảm bảo an ninh thông tin, chia sẻ thông tin khách hàng cho đối tác fintech hợp tác ngân hàng, để từ đó, luận văn đưa khuyến nghị cụ thể, có minh họa để nhằm tăng cường hợp tác ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ngân hàng số Timo Ngoài ra, luận văn đề xuất với quan hữu quan việc tăng cường liên kết, hỗ trợ hoàn thiện hành lang pháp lý hoạt động fintech lĩnh vực cung cấp dịch vụ ngân hàng truyền thông nâng cao nhận thức người dân, xây dựng, giám sát khung quản trị rủi ro liên quan đến hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech nhằm tăng cường hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech, nơi mà hai bên tận dụng lợi để hợp tác phát triển 73 Thứ tám, nâng cao trình độ tư cho đội ngũ cán Timo VPBank: Để trì lượng khách hàng thơng qua họ để quảng bá sản phẩm đến đối tượng khách hàng khác, ngân hàng cần củng cố nâng cao quan hệ với khách hàng Bộ phận chăm sóc khách hàng ngân hàng cần phải đầu tư đầy đủ trang thiết bị vật chất huấn luyện đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Mặt khác, ngân hàng cần có kế hoạch xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân viên tận tâm, sẵn sàng, hỗ trợ tư vấn khách hàng cách đầy đủ kịp thời để cung cấp dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số đến nhóm, khách hàng cụ thể Đào tạo đội ngũ nhân viên làm chủ kỹ thuật đại, có kỹ giao tiếp, xử lý tình tốt, chuyên nghiệp nhằm mang đến chất lượng dịch vụ cao, đáp ứng kỳ vọng khách hàng Đội ngũ nhân viên không giỏi lực chun mơn để giải thích thắc mắc sản phẩm cho khách hàng, mà có thái độ vui tươi tiếp đón khách hàng, tạo cho khách hàng thoải mái hài lòng Thứ chín, nơi mà hoạt động VPBank hạn chế Timo hỗ trợ ngược lại Theo ông Kim Jong-geuk, Giám đốc Điều hành Lotte Card, nhà cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng lớn thứ Hàn Quốc, sóng fintech Hàn Quốc giống Việt Nam Các công ty Fintech đột ngột xuất công nghệ sáng tạo, nhiên ngân hàng Hàn Quốc không e dè phía Việt Nam, vũ khí mạnh fintech cho vay P2P (kết nối trực tiếp người vay với người cho vay qua Internet) khơng cạnh tranh trực tiếp với mơ hình ngân hàng truyền thống Hầu hết fintech Hàn Quốc dừng việc cho vay tiêu dùng, tức khoản vay có kỳ hạn ngắn định mức thấp Thêm nữa, quy mơ tài fintech không cho phép họ giảm sâu lãi suất nhằm cạnh tranh với lãi suất từ phía ngân hàng Ngồi ra, ngân hàng có lượng khách hàng trung thành riêng, với nhiều loại hình cho vay đa dạng mà Fintech chưa thể đáp ứng cho vay chấp, cho vay mua nhà… Do đó, việc kết hợp fintech ngân hàng nên hiểu đem lại lợi ích cho hai bên 74 Như ơng Phùng Duy Khương, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam nhận định: “Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, đơn vị dù lớn làm hết tất việc” 3.3 Kiến nghị nhằm tăng cƣờng hợp tác ngân hàng doanh nghiệp Fintech Tại nhiều quốc gia, mục tiêu hàng đầu nhà quản lý sách phát triển Fintech thúc đẩy mở rộng hoạt động, tạo mơi trường thuận lợi cho phát triển mơ hình kinh doanh Bảng dẫn chứng số sách nước việc thúc đẩy phát triển Fintech, học tập từ kinh nghiệm phát triển fintech số quốc gia đây: Bảng 12: Chính sách phát triển Fintech quốc gia Quốc gia Hoa Kỳ Một số sách phát triển Fintech Fintech thường quy định Hoa Kỳ cấp liên bang tiểu bang Nhìn chung, quan điểm sách nhằm điều chỉnh Fintech thúc đẩy đổi mới, đồng thời đảm bảo cho người tiêu dùng bảo vệ theo luật pháp Anh Mục tiêu chủ yếu phủ đảm bảo hỗ trợ cho việc phát triển mơ hình kinh doanh cơng nghệ Việc khuyến khích đổi dịch vụ tài cho ưu tiên hàng đầu, phủ tạo mơi trường pháp lý phù hợp để đảm bảo công ty sáng tạo cạnh tranh phát triển Úc Chính phủ cam kết thiết lập trung tâm Fintech thông qua: Tăng đầu tư vào nghiên cứu khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học (STEM); cấp giấy phép hội đủ điều kiện Các doanh nghiệp thử nghiệm hiệu chỉnh sản phẩm mà khơng cần phải đáp ứng yêu cầu giấy phép thời gian 12 tháng Hồng Kơng Chính phủ thúc đẩy phát triển, Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đóng vai trò tiên phong thúc đẩy ứng dụng cơng nghệ DLT/Blockchain 75 Quốc gia Một số sách phát triển Fintech để toán liên ngân hàng, chứng khoán, cho vay xếp hạng tín dụng nhận dạng số Tiến hành nhiều chương trình để hỗ trợ việc mở rộng Fintech Tăng cường vốn đầu tư mạo hiểm cho khu vực tư nhân cho doanh nghiệp khởi nghiệp Fintech với nguồn tài cơng bổ sung Nhật Bản Xây dựng quy định API, đầu tư ngân hàng dự án Fintech, gọi vốn tiền kỹ thuật số, yêu cầu tài để đáp ứng cơng nghệ Hình thành Bộ phận hỗ trợ Fintech ủy ban để thúc đẩy hoạt động Fintech Việc sửa đổi Đạo luật Ngân hàng Nhật Bản có hiệu lực vào tháng 4/2017 cho phép ngân hàng công ty ngân hàng sở hữu 5% vốn công ty công nghệ, tạo nhiều thuận lợi cho ngân hàng tham gia liên kết với công ty Fintech Trung Hoa Đưa yêu cầu cho hoạt động tài internet cho vay ngang hàng, tốn qua internet/di động, mua tài sản thơng qua internet bảo hiểm internet Vào tháng 11/2016, ban hành Luật An ninh mạng có hiệu lực vào ngày 01/6/2017, đặt quy tắc xây dựng, vận hành, trì sử dụng mạng, theo dõi quản lý an ninh mạng bảo vệ liệu mạng áp dụng cho tất nhà khai thác mạng, có tác động đáng kể đến hoạt động Fintech Trung Hoa Singapore Vào tháng 5/2016 Văn phòng Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Fintech mắt để phục vụ toàn diện cho tất vấn đề liên quan đến Fintech, thúc đẩy Singapore trở thành trung tâm Fintech Ủy ban tiền tệ Singapore cam kết 225 triệu đô la Singapore khoảng thời gian năm để hỗ trợ đổi Gia tăng hoạt động khởi nghiệp Fintech, tăng cường nghiên cứu nâng cao học tập, phát triển nhà đầu tư kết nối với thị trường khu vực Ở cấp độ toàn cầu, tham gia hoạt động thỏa thuận hợp tác với 76 Quốc gia Một số sách phát triển Fintech nhà quản lý quốc gia Úc, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Pháp Thái Lan Vào tháng 02/2017, quy định cho phép công ty tham gia thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ tài thời gian tối đa năm mà tuân thủ yêu cầu cấp phép áp dụng cho tư vấn đầu tư, quản lý quỹ tư nhân mơi giới chứng khốn, kinh doanh tư vấn Để đủ điều kiện, người nộp đơn phải chứng minh có kế hoạch cung cấp "dịch vụ tài sáng tạo", có đủ vốn, hệ điều hành nhân để cung cấp sản phẩm, dịch vụ có liên quan, chiến lược rút lui rõ ràng hết hạn hoạt động Nếu sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm chứng minh thành công, xem xét cho phép cơng ty có giấy phép để thực việc kinh doanh có liên quan Malaysia Vào tháng 12/2015, ban hành hướng dẫn nhận dạng thị trường, quản lý quỹ gọi vốn Đến tháng 10/2016 ban hành Khung Quy tắc Fintech, thử nghiệm giải pháp Fintech thời gian định Mặt khác, tạo môi trường thân thiện với Fintech, Liên minh cộng đồng Fintech lập vào tháng 9/2015 đóng vai trò trung tâm nâng cao nhận thức, ni dưỡng cho phát triển Fintech Nhóm thúc đẩy Cơng nghệ Tài thành lập vào tháng 6/2016, chịu trách nhiệm xây dựng tăng cường sách quản lý để tạo thuận lợi cho việc áp dụng đổi cơng nghệ tài Hiệp hội Fintech Malaysia thành lập vào tháng 11/2016 tiếng nói cộng đồng Fintech Malaysia liên kết với ngành, nhà quản lý việc hoạch định sách Nguồn: Baker McKenzie (2017), International Comparative Fintech Overview Clipford Chance (2017), The Fintech Market in Asia Pasific- An overview Qua số học nước nói trên, có đề xuất để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp fintech Việt Nam nói chung hợp tác 77 ngân hàng doanh nghiệp fintech Việt Nam, đặc biệt học tập mơ hình Phòng Thí nghiệm Sáng tạo Fintech (Fintech Innovation Lab) Singapore sau để đề xuất mơ hình nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển fintech Việt Nam sau sau: Về đối tượng gồm: Thứ nhất, doanh nghiệp fintech: không hạn chế tổ chức tài chính, doanh nghiệp fintech công ty cung ứng dịch vụ tài cung ứng dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp Thứ hai, đơn vị/ quan giám sát việc thực kiểm thử Mục tiêu: Thứ nhất, doanh nghiệp fintech: cần hiểu rõ mục tiêu nguyên tắc môi trường thử nghiệm để đảm bảo tuân thủ quy định mặt pháp lý Mơi trường pháp lý thử nghiệm khơng phù hợp số trường hợp Dịch vụ tài dự kiến cung ứng tương tự dịch vụ cung ứng thị trường, trừ doanh nghiệp khởi nghiệp chứng minh được: (i) công nghệ khác biệt sử dụng (ii) công nghệ sử dụng cách khác biệt Thứ hai, Đơn vị/ quan giám sát cũng nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá hồ sơ xin cấp phép công ty Fintech, chẳng hạn như: Nội dung 1, dịch vụ tài dự kiến cung ứng có công nghệ sử dụng công nghệ cũ theo phương thức cải tiến Nội dung 2, dịch vụ tài dự kiến cung ứng đáp ứng nhu cầu thị trường mang lại lợi ích cho người tiêu dùng Nội dung 3, doanh nghiệp fintech có khả triển khai dịch vụ tài dự kiến cung ứng quy mô rộng sau rời khỏi môi trường pháp lý thử nghiệm hay không? Nội dung 4, kịch kiểm tra kết dự kiến từ việc thí điểm dịch vụ tài mơi trường thử nghiệm cần xác định rõ ràng phải thông báo cho đơn vị/ quan giám sát chi tiết trình kiểm tra theo kế hoạch phê duyệt 78 Nội dung 5, điều kiện ranh giới thích hợp cần xác định cụ thể môi trường pháp lý thử nghiệm nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng đồng thời trì an tồn, lành mạnh lĩnh vực tài Nội dung 6, rủi ro trọng yếu bắt nguồn từ dịch vụ tài dự kiến cung ứng cần đánh giá giảm thiểu Để từ đó, Đơn vị/ quan giám sát ban hành hướng dẫn khung pháp lý thử nghiệm lĩnh vực fintech tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho công ty fintech tham gia cung ứng dịch vụ tài đổi mới, đầu tư vào sở hạ tầng tài thu hút, trọng dụng nhân tài Có thể nói, với thân người viết đề tài này, thấy phương pháp hợp lý nhằm hỗ trợ hợp tác phát triển fintech, đặc biệt hợp tác với ngân hàng 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Thứ nhất, vấn đề pháp lý Fintech lĩnh vực lại liên tục phát triển, đổi với tốc độ nhanh chóng, hành lang pháp lý hành Việt Nam cho hoạt động doanh nghiệp fintech nhìn chung chưa đầy đủ Khuôn khổ pháp lý chủ yếu điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp fintech cung ứng dịch vụ trung gian toán NHNN cần xác định ưu tiên thời gian tới tập trung xây dựng, hồn thiện khn khổ pháp lý cho hoạt động công ty Fintech lĩnh vực ngân hàng Bổ sung, sửa đổi quy định ngành NH để tương thích, phù hợp với bối cảnh số hóa phát triển fintech Đối với giải pháp, nghiệp vụ công ty fintech mà khuôn khổ pháp lý hành chưa quy định, NHNN có kế hoạch nghiên cứu, áp dụng cách thức quản lý theo khuôn khổ pháp lý thử nghiệm phù hợp với thực tiễn, thông lệ quốc tế, tiến tới việc ban hành khn khổ pháp lý quản lý thức Bên cạnh xây dựng quy định pháp luật phù hợp, NHNN cần ý đến việc quy định thông tư cần rõ ràng, chi tiết, không nên chung chung dẫn đến việc hiểu sai quy định Có vậy, phát triển doanh nghiệp fintech đảm bảo Ngân hàng hợp tác với fintech thường xuyên “lo lắng” trước rủi ro pháp luật mà gặp phải 79 Thứ hai, tăng cường phát triển hạ tầng cơng nghệ thơng tin, an tồn, an ninh thơng tin cho ngành Ngân hàng nâng cấp Hệ thống toán điện tử liên ngân hàng (IBPS); Thúc đẩy việc kết nối liên thơng tiêu chuẩn hóa lĩnh vực toán; Tăng cường quản lý, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống toán; tổ chức triển khai Chiến lược giám sát hệ thống toán Việt Nam đến năm 2020; tăng cường hoạt động giám sát hệ thống toán theo nguyên tắc giám sát quốc tế…Hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ hoạt động tốn, phát triển hạ tầng CNTT, an tồn, an ninh bảo mật Thứ ba, định hướng xây dựng mơ hình chi nhánh đại - giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng - giúp họ tương tác tốt Việc xây dựng chi nhánh chủ yếu dựa vào tảng công nghệ tự động hóa, kết nối đa chiều thơng minh hóa Thứ tư, đẩy mạnh thiết kế bán theo gói sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho phân khúc khách hàng phù hợp thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử cá nhân phát triển thiết bị tự phục vụ Thứ năm, cần trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng Yếu tố người then chốt, định đến thành công trình xây dựng NHTW đại Việc đào tạo, quan tâm tới chất lượng nguồn nhân lực công nghệ cao thực NHNN tồn hệ thống TCTD Về phía NHNN, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết, NHNN chủ động tiếp cận vấn đề liên quan đến Fintech lĩnh vực ngân hàng thông qua việc thành lập Ban đạo lĩnh vực Fintech với nhiệm vụ nghiên cứu xử lý vấn đề liên quan đến khn khổ pháp lý, hồn thiện hệ sinh thái Fintech Việt Nam, bảo đảm phát triển lành mạnh, hài hòa hệ thơng ngân hàng, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Fintech, phù hợp với chủ trương định hướng Chính phủ Đối với giải pháp nghiệp vụ công ty Fintech mà phạm vi hành chưa quy định NHNN có kế hoạch nghiên cứu, áp dụng cách thức quản lý theo khuôn khổ pháp lý thử nghiệm, phù hợp với thực tiễn, thông lệ quốc tế, tiến tới ban hành khuôn khổ pháp lý quản lý thức thời gian tới 80 Vấn đề thích ứng với sóng Fintech đưa trao đổi, thảo luận, theo để thích ứng doanh nghiệp cần tiến hành nghiên cứu, đánh giá, phân tích đưa định hướng triển khai phù hợp (i) mơ hình quản trị, kinh doanh; (ii) thị phần/doanh thu khách hàng; (iii) kênh phân phối sản phẩm dịch vụ nhiều vấn đề liên quan khác Bên cạnh đó, cần tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức người dân dịch vụ tài ngân hàng điện tử, đặc biệt cần phải giải tỏa tâm lý lo ngại người dân vấn đề an tồn tốn điện tử Thứ hai cần phải tăng cường có hành lang pháp lý để bảo vệ quyền lợi bên có liên quan người dân, doanh nghiệp thân định chế tài cung cấp dịch vụ tốn điện tử Cuối cần có hạ tầng công nghệ thông tin ổn định đảm bảo q trình tác nghiệp khơng có cố đáng tiếc xảy 3.3.2 Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước 3.3.2.1 Hoàn thiện chế, sách Hồn thiện đầy đủ, đồng chế, sách thúc đẩy phát triển hoạt động Fintech, bao gồm: Thứ nhất, xây dựng đầy đủ đồng quy định Fintech: Thiết lập quy tắc quy định cho hệ sinh thái Fintech Trong đó: (i) Quy định rõ mơ hình kinh doanh cơng ty Fintech, loại hình hoạt động cơng ty đầu tư quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; xác định cụ thể địa vị pháp lý, mô hình tổ chức, hoạt động, quyền lợi, trách nhiệm nghĩa vụ bên liên quan đến hoạt động công ty quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Quy định chi tiết điều kiện thành lập hoạt động, nguyên tắc đầu tư khởi nghiệp sáng tạo công ty quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo bao gồm yêu cầu tài chính, tiêu chuẩn người đại diện theo pháp luật công ty, nguồn nhân lực, điều lệ, tổ chức quản lý hoạt động đặc biệt hoạt động cung ứng dịch vụ xuyên biên giới,… 81 (ii) Quy định cho phép công ty Fintech tham gia thử nghiệm sản phẩm dịch vụ tài thời gian định trước cấp phép thức, nhằm tạo điều kiện cho cơng ty Fintech hội đủ điều kiện, chứng minh khả cung cấp sản phẩm, dịch vụ Fintech tiện ích hiệu quả; đồng thời, đảm bảo có đủ vốn, hệ điều hành nhân để cung cấp sản phẩm, dịch vụ (iii) Quy định đầy đủ sản phẩm dịch vụ, thiết lập tiêu chuẩn danh mục sản phẩm dịch vụ để công ty Fintech hoạt động cách minh bạch, bao gồm hoạt động người vay người cho vay giao dịch trực tiếp với nhau; dự án cần huy động vốn để nhà đầu tư lựa chọn góp vốn vào dự án; dịch vụ tốn, chuyển tiền ngồi nước trực tuyến cho doanh nghiệp cá nhân; kết nối trực tiếp hoạt động đầu tư, bảo hiểm, tư vấn tài chính, giao dịch bất động sản; phân tích liệu, chấm điểm tín dụng; sử dụng cơng nghệ để thúc đẩy việc tuân thủ quy định pháp luật, Thứ hai, thiết lập sách, bao gồm thiết lập mục tiêu kinh tế sách tổng thể cho hệ sinh thái Fintech: Hình thành mục tiêu kinh tế sách phát triển kinh tế tổng thể, theo ngành địa phương, tạo định hướng cho hoạt động Fintech cung ứng sản phẩm, dịch vụ phù hợp Bên cạnh đó, có sách miễn, giảm thuế; sách hỗ trợ tiếp cận nguồn tài trợ, tổ chức kiện miễn phí; hỗ trợ việc xây dựng phát triển mạng lưới kết nối với chuyên gia, nhà đầu tư nước quốc tế; hỗ trợ đào tạo nhân lực cố vấn kỹ thuật, xây dựng môi trường thân thiện ổn định cho bên tham gia vào hoạt động Fintech ngày phát triển Thứ ba, hình thành trung tâm Hiệp hội Fintech: Bên cạnh hoạt động Ban Chỉ đạo lĩnh vực Fintech, cần hình thành trung tâm Fintech khu vực, thành phố lớn với vai trò trung tâm nâng cao nhận thức, nuôi dưỡng, trực tiếp hỗ trợ điều kiện chun mơn, kỹ thuật hướng dẫn sách cho phát triển Fintech Đồng thời, thành lập Hiệp hội Fintech tiếng nói cộng đồng Fintech, tạo liên kết tổ chức, cá nhân tham gia với nhà quản lý việc hoạch định sách 82 Thứ tư, Bộ, ngành liên quan (Bộ Khoa học Cơng nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ) cần có phối hợp chặt chẽ việc hồn thiện khuôn khổ pháp lý/quản lý đồng quán, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho phát triển Fintech nhằm thúc đẩy phát triển động, bền vững ổn định hệ thống tài ngân hàng Việt Nam bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thứ năm, cần nghiên cứu thấu hiểu rõ làm chủ cơng nghệ có tính đổi mới, sáng tạo (như blockchain, công nghệ sổ phân tán - DLT ) trước áp dụng Việt Nam, đảm bảo tránh rủi ro mang lại hiệu cao cho xã hội Thứ sáu, cần tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật tư vấn tổ chức quốc tế ADB, WBG hợp tác song phương với quan quản lý nước để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hữu ích quản lý doanh nghiệp Fintech 3.3.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực Cần có quy định khuyến khích sở đào tạo tổ chức đào tạo nhân lực cho phát triển hệ sinh thái Fintech cấp độ chương trình đào tạo bao gồm nội dung: Một là, tổng quan: Chương trình cung cấp cho người học nhìn tổng quan giới ln phát triển Fintech, giúp người học hiểu nguyên tắc tài đại phát triển kỹ cần thiết Hai là, công nghệ: Đào tạo tập trung vào phát triển công nghệ liệu lớn, truyền thông xã hội, API, ML, UX, NLP, Robotics; mạng ngang hàng, ngân hàng số, cổng toán, phân tích liệu, nhận diện kỹ thuật số,… Ba là, quản lý cơng nghệ: Chương trình đào tạo hướng vào phân tích cơng nghệ, bảo mật, an ninh thơng tin, đại hóa cơng nghệ thơng tin doanh nghiệp, hệ thống thơng tin tài chính, quản lý ứng dụng công nghệ, đạo đức quản lý công nghệ,… Bốn là, sản phẩm dịch vụ Fintech: Tập trung vào đào tạo ứng dụng phát triển dịch vụ dựa tảng công nghệ bao gồm đào tạo chun sâu phân 83 tích Fintech thơng qua mơ hình hóa tín dụng, Blockchains dựa liệu; tư vấn trực tuyến hệ thống hóa hoạt động thương mại; ứng dụng Fintech tài doanh nghiệp, tài cá nhân, tốn, tài tiêu dùng, cho vay trực tuyến; quản lý tài sản, quản lý rủi ro Fintech,… Năm là, thực hành: Chương trình thực hành cấu trúc tốt với mục đích tạo nhà đổi Fintech tương lai Người học tham gia vào xu hướng nhất, ý tưởng phù hợp với phát triển Fintech Các sở đào tạo kết nối với tổ chức tham gia vào hoạt động Fintech, tổ chức thực tập trao đổi sinh viên với nước ngoài, tạo điều kiện cho người học tiếp cận thực tiễn nghiên cứu giải pháp sáng tạo cơng nghệ, mơ hình kinh doanh sản phẩm, dịch vụ, Tạo nguồn nhân lực làm công việc chuyên môn, lãnh đạo, quản lý chuyên gia với kỹ kỹ thuật tiên tiến, tầm nhìn rộng ứng dụng cần thiết lĩnh vực dịch vụ tài để tham gia vào hoạt động Fintech 3.3.2.3 Tăng cường hợp tác gia tăng đầu tư Hiện tại, số công ty Fintech, nhà cung cấp Internet di động, nhà đầu tư tìm hiểu hội chưa khai thác để tham gia vào Fintech thời gian tới Với chế, sách hợp tác rõ ràng nhiều thuận lợi, việc tăng cường hợp tác công ty tham gia vào hoạt động Fintech với tổ chức tài truyền thống, có tương hỗ bên phát huy lợi hạ tầng cơng nghệ, sản phẩm dịch vụ tiện ích Fintech cung cấp, khai thác tiềm lực tài số lượng khách hàng lớn từ tổ chức tài truyền thống, mở rộng thêm quy mơ hoạt động, gia tăng mức độ tiếp cận khách hàng, góp phần giảm thiểu chi phí, hướng đến đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ công ty Fintech Đối với đầu tư, nhà nước đầu tư hỗ trợ vào nghiên cứu phát triển công nghệ, truyền thông, quảng bá hoạt động Fintech với tạo kết nối đầu tư, khai thác hợp tác chặt chẽ công ty công nghệ, viễn thông, công ty Fintech, ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ Fintech Bên cạnh, tiếp tục thực liên kết với tổ chức khoa học công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ hỗ trợ, tư vấn đầu tư, lựa chọn công nghệ đầu tư, phần mềm ứng dụng 84 có hiệu cho doanh nghiệp Đầu tư doanh nghiệp tổ chức tài lựa chọn công nghệ phần mềm ứng dụng Fintech theo hướng gia tăng sử dụng trí thơng minh nhân tạo để có ứng dụng tạo sản phẩm dịch vụ tài đa dạng, nhiều tiện ích, thay cho sản phẩm, dịch vụ tài truyền thống Đầu tư doanh nghiệp hướng vào công nghệ liệu lớn, mạng ngang hàng, nhận diện kỹ thuật số, ML, UX, NLP, công nghệ Blockchain, Robotics,…sẽ trở thành tảng sở hạ tầng quan trọng cho việc phát triển Fintech thời gian tới 3.3.2.4 Thu hút khách hàng Trên tảng chế, sách hoàn thiện, phối hợp đồng tổ chức tham gia vào quản lý hoạt động Fintech, đảm bảo kỹ thuật, công nghệ nguồn nhân lực kết nối, hợp tác với tổ chức tài truyền thống, việc thu hút khách hàng tài thơng qua (i) đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ; (ii) hỗ trợ tích cực cho phổ cập tài kiến thức Fintech Về đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ: Tiếp tục phát triển hoạt động toán đáp ứng nhu cầu khách hàng gia tăng hoạt động gọi vốn, Blockchain, quản lý tài cá nhân, quản lý POS, quản lý liệu, cho vay so sánh thông tin Đồng thời, mở rộng hoạt động bao gồm cung ứng sản phẩm, dịch vụ thị trường vốn, tiền gửi, ngân hàng bán lẻ, ngân hàng bán buôn, ngoại hối, thương mại điện tử, dịch vụ bảo hiểm, quản lý tài sản, quản lý rủi ro, quản lý khoản, quản lý quỹ, quản lý kinh doanh, quản lý đầu tư, tư vấn tài chính, tạo tảng giao dịch bất động sản trực tuyến, phân tích liệu khách hàng, nhận diện khách hàng, phân tích liệu tài chính, chấm điểm tín dụng, sử dụng cơng nghệ để quản lý, giám sát tính tn thủ quy định pháp luật, Về hỗ trợ tích cực cho phổ cập tài kiến thức Fintech: Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tác động đến gia tăng nhu cầu doanh nghiệp cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ đa dạng nhiều tiện ích với triển khai chương trình hướng dẫn, hỗ trợ tích cực cho phổ cập tài chính, kiến thức Fintech theo nội dung phù hợp cho nhóm đối tượng khách hàng, giúp khách hàng nhận biết lợi ích từ ứng dụng công nghệ mà Fintech đem lại, hiệu sử dụng sản phẩm, dịch vụ Fintech góp phần thu hút khách hàng cung ứng dịch vụ tài 85 KẾT LUẬN Qua q trình tìm hiểu hoạt động doanh nghiệp fintech, vận dụng kiến thức học chương trình học hoạt động liên quan đến ngân hàng thương mại, tơi có nhìn sâu sắc tổng quát hội thách thức hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech Việt Nam nói chung, trường hợp Timo VPBank nói riêng Và hợp tác lả xu hướng tất yếu diễn cách để ngân hàng áp dụng giải pháp cơng nghệ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu thị trường hành vi khách hàng ngày có nhiều thay đổi với doanh nghiệp fintech để tiếp cận nguồn vốn, kinh nghiệm, tin tưởng khách hàng hội thị trường Có thể nói, hợp tác hoạt động ngân hàng doanh nghiệp fintech khái niệm mẻ lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam, mở nhiều hội nhằm gia tăng tập khách hàng mới, nâng cao trải nghiệm khách hàng xu hướng phát triển nhanh chóng internent điện thoại di động Tuy nhiên, thách thức trình hợp tác tuân thủ pháp luật, đảm bảo quản trị rủi ro, thông tin khách hàng chia sẻ hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech lớn Do đó, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp fintech nên kết hợp với Ngân hàng Nhà nước, quan quản lý Nhà nước xây dựng nên quy định, quy chế, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện kinh tế, tài Việt Nam, để từ có phối hợp vận hành hoạt động trơn tru thành phần kinh tế nhằm thúc đẩy kinh tế Việt Nam hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững Bài luận văn tránh khỏi thiếu sót mà nguyên nhân thời gian kinh nghiêm nghiên cứu khoa học hạn chế thân Đồng thời kiến thức chuyên mơn nghiệp vụ ngân hàng có hạn Vì mong nhận đánh giá, nhận xét thầy giáo tồn thể bạn quan tâm tới đề tài 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Brett King, Bank 3.0 Tương lai ngân hàng kỷ nguyên số, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, 2014 Deloitte, The Connecting Global FinTech: Interim Hub Review 2017, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/Innovation/d eloitte-uk-con necting-global-fintech-hub-federation-innotribe-innovate- finance.pdf, truy cập tháng 4/2018 Hà Văn Dương, Hà Phạm Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Mỹ Lệ, FINTECH: Hệ sinh thái nước vận dụng Việt Nam, Tạp chí ngân hàng, số 1/2018 Earn & Young, EY FinTech Adoption Index 2017, địa www.ey.com/ /ey-fintech index /ey-fintech-adoption-index-2017.pdf, truy cập tháng 4/2018 Earn & Young, The Rise of Fintech in China, địa https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-rise-of-fintech-inchina/$FILE/ey-the-rise-of-fintech-in-china.pdf, truy cập tháng 4/2018 FinTech News, Vietnam FinTech Startups, địa http://fintechnews.sg/vietnam-fintech-startups/, truy cập tháng 4/2018 Phạm Xuân Hòe & Nguyễn Thị Minh Ngọc, Start-up FINTECH, hội hợp tác thách thức cạnh tranh ngân hàng, Tạp chí ngân hàng, số 14/2017 MagnaCarta Commumnications, Innovation, Distributed Mapping the fintech bridge in the open source era, địa https://www.aciworldwide.com/-/media/files/collateral/trends/2017-fintechdisruptors-report.pdf, truy cập tháng 4/2018 Trần Hoàng Ngân, Nguyễn Hồng Nhung, Phát triển dịch vụ ngân hàng không chi nhánh Việt Nam: Cơ hội thách thức, Tạp chí ngân hàng, số 13/2017 10 Ngân hàng Nhà nước, Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, địa https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/hdk/cntt/udptcntt 87 /udptcntt_chitiet?centerWidth=80%25&dDocName=CNTHWEBAP0116224 05341&leftWidth=20%25&rightWidth=0%25&showFooter=false&showHea der=false&_adf.ctrlstate=kgud742oe_404&_afrLoop=8253759160076432#%40%3F_afrLoop% 3D8253759160076432%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DC NTHWEBAP011622405341%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3 D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrlstate%3D49r4rwjw4_370, truy cập tháng 4/2018 11 Pwc, Global FinTech Report 2017, truy cập địa https://www.pwc.com/gx/en/ industries/financial-services/assets/pwc-globalfintech-report-2017.pdf, truy cập tháng 4/2018 12 Vũ Hồng Thanh, Ngân hàng số - hướng phát triển cho ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí ngân hàng, số 21/2016 13 Nguyễn Văn Thuận & Nguyễn Khắc Minh, Xử lý rủi ro thời đại ngân hàng kỹ thuật số, Tạp chí ngân hàng, số 22/2016 14 Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình Tài chỉnh – Tiền tệ Ngân hàng, NXB Thống kê, 2009 15 Tô Huy Vũ, Thống kê ngân hàng trước tác động cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Tạp chí ngân hàng, số 24/2017 ... nghiệm hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 31 CHƢƠNG II: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG VÀ NGÂN HÀNG SỐ TIMO 33 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Việt Nam. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP FINTECH TẠI VIỆT NAM: TRƢỜNG HỢP CỦA TIMO VỚI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM. .. ngân hàng 22 1.2.2.2 Cơ hội hợp tác doanh nghiệp fintech 23 1.2.3 Thách thức hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 24 1.2.3.1 Thách thức hợp tác ngân hàng .24 1.2.3.2 Thách thức doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam: Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng, Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam: Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng

Từ khóa liên quan