CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU HÀNG HÓA MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

108 75 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 22:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC PHƢƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU HÀNG HÓA - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh NGUYỄN PHƢƠNG QUỲNH Hà Nội – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC PHƢƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU HÀNG HĨA - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM Ngành : Kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 HỌ TÊN HỌC VIÊN: NGUYỄN PHƢƠNG QUỲNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN MINH THƢ Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các tài liệu trích dẫn theo nguồn cơng bố Kết nêu Luận văn trung thực nội dung Luận văn chưa công bố cơng trình khoa học Tác giả Nguyễn Phương Quỳnh LỜI CẢM ƠN Luận văn “Các phương thức giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa – Một số vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng theo quy định pháp luật Việt Nam” kết trình cố gắng thân giúp đỡ, động viên khích lệ thầy cô, bạn bè đồng nghiệp người thân Qua trang viết tác giả xin gửi lời cảm ơn tới người giúp đỡ thời gian học tập - nghiên cứu khoa học vừa qua Tôi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Nguyễn Minh Thư trực tiếp tận tình hướng dẫn cung cấp tài liệu thông tin khoa học cần thiết cho luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học Ngoại thương, khoa Sau đại học tạo điều kiện cho hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Cuối tơi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo đồng nghiệp Cục Sở hữu trí tuệ giúp đỡ tơi q trình học tập thực Luận văn Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018 Tác giả Nguyễn Phương Quỳnh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC PHƢƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU HÀNG HÓA 1.1 Tổng quan quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa .7 1.1.1 Khái quát nhãn hiệu hàng hóa 1.1.1.1 Khái niệm đặc điểm 1.1.1.2 Phân loại nhãn hiệu hàng hóa .13 1.1.2 Khái quát quyền sở hữu trí tuệ 15 1.1.3 Khái quát quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa .16 1.2 Tổng quan phương thức giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa 19 1.2.1 Khái quát tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa 19 1.2.1.1 Khái niệm tranh chấp 19 1.2.1.2 Khái niệm tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa .20 1.2.1.3 Phân loại tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu 22 1.2.2 Khái quát phương thức giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa .24 1.2.2.1 Khái niệm giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu 24 1.2.2.2 Các phƣơng thức giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa .25 CHƢƠNG II: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CÁC PHƢƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU HÀNG HĨA THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM 34 2.1 Thực trạng quy định pháp luật phương thức giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa Việt Nam 34 2.1.1 Luật quốc tế 34 2.1.2 Nhóm quy định chung 38 2.1.3 Nhóm quy định riêng 39 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hòa theo quy định pháp luật Việt Nam 42 2.2.1 Thực tiễn áp dụng pháp luật phương thức giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa thông qua quan nhà nước Việt Nam 42 2.2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật phương thức giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa ngồi quan nhà nước Việt Nam 53 2.2.3 Đánh giá chung thực tiễn áp dụng pháp luật phương thức giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa Việt Nam 59 2.2.3.1 Những điểm đạt đƣợc 64 2.2.3.2 Hạn chế tồn 66 2.2.3.3 Nguyên nhân hạn chế tồn 72 CHƢƠNG III: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ CÁC PHƢƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU HÀNG HĨA TẠI VIỆT NAM 73 3.1 Định hướng nhằm hoàn thiện pháp luật áp dụng cách hợp lý phương thức giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa Việt Nam 73 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật áp dụng cách hợp lý phương thức giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa Việt Nam 74 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện pháp luật phương thức giải tranh chấp quyền SHTT NHHH 74 3.2.2 Nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động áp dụng cách hợp lý phương thứ giải tranh chấp quyền SHTT NHHH 74 3.3 Kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật áp dụng cách hợp lý phương thức giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa Việt Nam 75 3.3.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam quy định phương thức giải tranh chấp quyền SHTT NHHH 75 3.3.2 Kiến nghị đẩy mạnh hoạt động áp dụng cách hợp lý phương thức giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa 81 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .96 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH Bảng 2.1: Số liệu thực thi giải tranh chấp quyền SHTT bộ, ngành .43 Bảng 2.2: Số vụ vi phạm số tiền phạt vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa 2012 – 2016 44 Hình 2.1: Sơ đồ mối quan hệ biện pháp thực thi 62 DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT SHTT Sở hữu trí tuệ SHCN Sở hữu cơng nghiệp CQQLNN Cơ quan quản lý nhà nước LSHTT Luật Sở hữu trí tuệ BLDS Bộ Luật Dân LTM Luật Thương mại BLTTDS Bộ Luật Tố tụng dân TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Nhãn hiệu đời xuất phát từ nhu cầu trao đổi hàng hóa người, khơng để phục vụ cho nhu cầu thân mà đủ để trao đổi với người khác, chí mở rộng hoạt động trao đổi khỏi giới hạn khu vực nơi sinh sống Cùng với phát triển không ngừng sản xuất hàng hóa giai đoạn nay, quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu trở lên bật hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ Nhãn hiệu hàng hóa cơng cụ giúp người tiêu dùng phân biệt sản phẩm dịch vụ nhà sản xuất với nhà sản xuất khác Chính thế, nhãn hiệu có vai trò vơ quan trọng, góp phần tạo nên thương hiệu sản phẩm, dịch vụ lòng người tiêu dùng Tuy nhiên kéo theo đó, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu xảy ngày phổ biến với mức độ tinh vi, phức tạp ngày tăng Luận văn phân tích từ chất quyền sở hữu trí tuệ nói chung quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa nói riêng Để từ đó, đưa nhận định cách phân loại tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu phương thức giải tranh chấp tương ứng Luận văn đưa thực tiễn áp dụng pháp luật vào phương thức giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ số quốc gia giới để so sánh với Việt Nam Đồng thời, trình nghiên cứu, qua việc phân tích số liệu số vụ việc trình giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa, để rút kết luận điểm đạt điểm tồn tại, hạn chế pháp luật quy định hoạt động áp dụng phương thức giải tranh chấp nêu Kết thúc, luận văn đưa kiến nghị cụ thể xây dựng hoàn thiện pháp luật Việt Nam giải tranh chấp nhãn hiệu thực tiễn thực thi pháp luật điều chỉnh có liên quan 84 * Kiến nghị nâng cao lực tác phong làm việc cán chuyên trách Một giải pháp khác liên quan đến thực thi quyền nâng cao lực cán chuyên trách kiến thức sở hữu trí tuệ nói chung nhãn hiệu nói riêng Cụ thể các quan thực thi quyền Hải quan, Quản lý thị trường, Công An kinh tế Hiện nay, hầu hết cán hoạt động quan quản lý, quan hành Cục Quản lý cạnh tranh, Hải quan, Cục Quản lý thị trường… quan địa phương cán kiêm nhiệm, chưa đào tạo bản, chuyên sâu, chuyên trách tài sản trí tuệ hoạt động thực thi pháp luật quyền SHTT, đặc biệt hoạt động nghiên cứu pháp luật SHTT nên cần có phân tách trách nhiệm mở rộng thẩm quyền, đào tạo kiến thức nghiệp vụ chuyên trách cho cán Tăng cường lực thực thi đào tạo cán làm công tác bảo vệ quyền SHTT, giải tranh chấp quyền SHTT nhãn hiệu hàng hóa khơng tỉnh, thành phố lớn mà cho vùng sâu, vùng xa kiến thức, kinh nghiệm cập nhật yêu cầu, đòi hỏi thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ sở hữu nhãn hiệu Cùng với đó, q trình xác lập thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu, cần liên tục nhấn mạnh phát huy vai trò chủ chốt quan nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm cán chuyên trách Trong thực tiễn xảy khơng trường hợp, thiếu cẩn trọng quan nhà nước chuyên trách để xảy tranh chấp khơng đáng có bên chủ thể quyền sở hữu trí tuệ cách hiểu khác vấn đề Điều dẫn đến thời gian giải vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa bị kéo dài, gây nhiều tổn thất mặt thời gian, công sức chi phí cho bên quan ban ngành khác có liên quan Giải pháp đặt thường xuyên thực công tác kiểm tra, rà soát hoạt động quan chức năng, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng cụ thể rõ ràng thủ tục hành chính, đồng thời cần xây dựng chế sách ràng buộc trách nhiệm liên đới phát thiếu sót, thiếu thận trọng quan nhà nước nguyên nhân có liên quan đến tranh chấp, gây tổn thất cho bên liên quan Đồng 85 thời, cần đẩy mạnh đổi tác phong cách thức làm việc cán bộ, quan quản lý nhà nước từ mệnh lệnh hành sang hợp tác, giúp đỡ chủ thể khởi kiện, khiếu nại; tạo tâm lý thoải mái, tin tưởng cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa để tranh chấp giải nhanh gọn từ giai đoạn đầu, từ cấp sở Một giải pháp khác để nâng cao hiệu hoạt động thực thi pháp luật hệ thống quan quản lý nhà nước tăng cường nguồn nhân lực số lượng, chất lượng Các quan quản lý nhà nước cần tuyển dụng thêm cán phụ trách công tác khiếu nại nói chung chuyên trách tiếp nhận xử lý khiếu nại, yêu cầu chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa nhằm đảm bảo cho Cục có lực lượng cán chuyên trách có đủ lực cần thiết để thực trách nhiệm nhiệm vụ giúp Chính phủ thống quản lý nhà nước giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa * Kiến nghị tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức quan quản lý nhà nước Các quan quản lý nhà nước, đặc biệt Cục SHTT cần phát huy vai trò hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến kiến thức tới toàn thể doanh nghiệp, người dân đối tượng có liên quan trực tiếp tới tài sản trí tuệ nói chung quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa nói riêng Cục SHTT cần thể rõ vai trò đầu mối giúp Chính phủ Bộ KH&CN thực thống quản lý nhà nước SHTT trực tiếp quản lý nhà nước SHCN, nhấn mạnh mục tiêu tuyên truyền hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ cho trường đại học, viện nghiên cứu doanh nghiệp nhằm tăng cường liên kết-hợp tác để góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ phát triển kinh tế-xã hội Các hoạt động SHTT triển khai rộng rãi trung ương địa phương Từ thực tiễn đó, việc tuyên truyền phổ biến kiến thức SHTT cho cộng đồng cần thiết giúp người tiêu dùng, doanh nghiệp nhà khoa học có nhận thức vai trò tầm quan trọng quyền SHTT, tuân thủ pháp luật SHTT, đồng thời biết tự bảo vệ mình, tránh tình trạng xâm phạm quyền SHTT, biết khai thác lợi ích to lớn quyền SHTT hoạt động sản xuất kinh doanh nghiên cứu triển khai 86 Nhiệm vụ quan trọng quan thi hành pháp luật xây dựng chế giải tranh chấp tối ưu, đảm bảo quyền lợi cho chủ sở hữu nhãn hiệu người tiêu dùng xã hội Tuy nhiên, bên cạnh việc giải tranh chấp, nhiệm vụ quan thi hành pháp luật tìm ngun nhân triệt tiêu nguyên nhân để xảy tranh chấp Các trường hợp chồng lấn quyền liên quan đến quyền tác giả, tên miền, đăng ký kinh doanh cần hỗ trợ cơng bố cơng khai để người dân tiếp cận cân nhắc trước xây dựng nhãn hiệu Như trình bày, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu lúc xảy có hành vi vi phạm quyền Do vậy, quan chức cần tăng ngân sách để chi đầu tư mạnh hoạt động truyền thông, công tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu Cần có văn giải thích rõ ràng “nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn khó phân biệt với nhãn hiệu khác” quy định Luật SHTT để tạo điều kiện thuận lợi cho quan thực thi cách chủ động xác Sớm tháo gỡ khó khăn tài để quan đủ trang thiết bị, phương tiện cần thiết phục vụ hoạt động hỗ trợ đẩy mạnh công tác tuyền truyền doanh nhân, chủ sở hữu nhãn hiệu, giúp họ hiểu quy tắc việc xem xét, đánh giá thẩm định nhãn hiệu, coi nhãn hiệu trùng, nhãn hiệu tương tự có khả gây nhầm lẫn Từ đó, tránh tranh chấp khơng đáng có quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu tương lai * Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế Có thể nhận định hợp tác quốc tế SHTT có đóng góp quan trọng trình xây dựng phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam, đặc biệt bối cảnh Việt Nam chuyển đổi từ kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế Trong giai đoạn chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế SHTT hướng đến mục tiêu xây dựng phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ quốc gia phục vụ công hội nhập kinh tế quốc tế đất nước Thực mục tiêu năm qua, Việt Nam không ngừng củng cố quan hệ với đối tác truyền thống mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác 87 quốc tế khác Các nội dung hợp tác đa dạng hỗ trợ hoàn thiện hệ thống văn pháp luật, đại hóa quan sở hữu trí tuệ, truyên truyền nâng cao nhận thức công chúng SHTT Trong tương lai, quan quản lý nhà nước sở hữu trí tuệ thực thi quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam cần tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế lĩnh vực bảo vệ tài sản trí tuệ giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa Trong xu tồn cầu hóa nay, với xuất nhiều hình thức nhãn hiệu khác nhau, mức độ phức tạp tranh chấp ngày tăng lên Do vậy, việc tăng cường hợp tác quốc tế vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu cần thiết Việc hợp tác khơng dừng lại mức quan quản lý nhà nước Chính phủ mà cần phải mở rộng đến tận tổ chức phi Chính phủ, tổ chức xã hội Cần triển khai hàng loạt dự án ví dụ Dự án nâng cao lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ với mục đích đào tạo nâng cao lực nguồn nhân lực thực thi quyền, tăng cường hệ thống thu thập cung cấp thông tin quan quản lý quan thực thi quyền tuyên truyền nâng cao nhận thức công chúng tơn trọng quyền sở hữu trí tuệ Bên cạnh đó, phối hợp với đối tác nước trao đổi kinh nghiệm chia sẻ kiến thức thương mại hóa tài sản trí tuệ đề nghị Tổ chức Sở hữu trí tuệ giới (WIPO) hỗ trợ xây dựng trung tâm hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Các hoạt động tương tự cần triển khai khuôn khổ hợp tác song phương với Úc, Pháp, Hoa Kỳ, v.v Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác hội nhập theo chiều sâu thể qua việc tham gia chủ động, tích cực vào diễn đàn quốc tế để đàm phán xây dựng định chế sở hữu trí tuệ quốc tế ký kết hiệp định song phương có nội dung sở hữu trí tuệ Nội dung hợp tác không dừng lại mức trao đổi, cung cấp thông tin mà cần phối hợp chặt chẽ hành động lẽ tranh chấp không dừng lại chủ thể Việt Nam mà chủ thể có quốc tịch nước ngồi có khơng có hoạt động sản xuất kinh doanh lãnh thổ Việt Nam 88 * Kiến nghị nâng cao vai trò tổ chức trung gian hòa giải Để giải nhanh gọn, hiệu tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu, khơng thể khơng kể đến vai trò hiệp hội, ngành nghề liên quan đến ngành nghề bên tham gia tranh chấp Lý tổ chức vốn có mối quan hệ bên tham gia tranh chấp, đồng thời lại có am hiểu định ngành nghề lĩnh vực kinh doanh bên, thế, việc tổ chức hiệp hội nhận thức sâu sắc vai trò hoạt động hòa giải, tranh chấp xảy bên dễ dàng việc trao đổi, thống ý chí bên giải hiệu tranh chấp Cần thành lập tổ chức hòa giải chuyên nghiệp tổ chức Quy trình giải tranh chấp cần đơn giản hóa, đặc biệt vụ tranh chấp có tính chất đơn giản, chứng rõ ràng Có hòa giải viên chun nghiệp tranh chấp, khiếu nại giải từ cấp sở, tránh cho bên tổn thất thời gian, tiền bạc, căng thẳng quan hệ xã hội, tránh việc khiếu nại, khiếu kiện tòa án kéo dài Điều tiết kiệm chi phí chung xã hội cho cơng tác giải tranh chấp, góp phần ổn định xã hội, hạn chế khiếu nại vượt cấp tình trạng tải tranh chấp hiệp hội ngành nghề Trong tương lai, cần thiết thành lập tổ chức trung gian, chuyên hòa giải tranh chấp lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu nói riêng Tổ chức cần có tham gia tổ chức, hiệp hội nêu với chuyên gia SHTT (giám định viên, thẩm định viên, người cấp chứng SHCN) Điều cần tiếp thu kinh nghiệm số quốc gia khác giới tồn thiết chế Hoa Kỳ Nhật Bản Những tổ chức trung tâm trọng tài, văn phòng luật sư, cơng ty tư vấn, hoạt động dựa nguồn thu từ phí hòa giải cho bên chủ thể tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt phát triển mơ hình trung tâm trọng tài phù hợp chuyên nghiệp Đây phương pháp giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu mà không cần phải sử dụng đến thủ tục hành chính thức Cơ quan quản lý nhà nước hay tòa án Văn phòng tư vấn hòa giải làm việc với bên chủ thể tranh chấp, sử dụng kỹ phương pháp không nghi thức, khác với thủ tục hành nghiêm khắc 89 quan nhà nước hay tòa án nên dễ dàng giúp hai phía tranh chấp đến thỏa thuận hợp lý Những tổ chức hoạt động với tư cách độc lập, hỗ trợ nhà nước việc thi hành định giải tranh chấp Có vậy, hoạt động giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu thực nâng cao hiệu giải * Kiến nghị nâng cao hiệu hoạt động thiết chế trọng tài Bên cạnh đó, thiết chế trọng tài, thiết chế giải tranh chấp vô hiệu với nhiều điểm ưu việt sử dụng nhiều doanh nghiệp, nhà sản xuất, thương nhân Tuy nhiên, biện pháp sử dụng chủ yếu lĩnh vực tài ngân hàng, xuất nhập khẩu, sản xuất, thương mại mà chưa có vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ với nhãn hiệu ghi nhận giải trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) Do vậy, thiết chế trọng tài nói chung Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam nói riêng cần đẩy mạnh vai trò tiếng nói tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa Một giải pháp đưa xây dựng, hoàn thiện bổ sung Quy tắc tố tụng trọng tài Thứ nhất, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa khơng phải phát sinh hợp đồng, vậy, việc quy định quy tắc Tố tụng trọng tài cứng nhắc tạo e ngại bên chủ thể tranh chấp cân nhắc lựa chọn phương án Thứ hai, việc tính phí trọng tài áp dụng mức tính theo phần trăm (%) giá trị hợp đồng chưa phù hợp với chất tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa Vì vậy, cần xây dựng biểu phí riêng, áp dụng mức phí cố định vụ án giải tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ nói chung nhãn hiệu hàng hóa nói riêng Ngồi ra, Trung tâm trọng tài nên xây dựng quy tắc tố tụng phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam, Quy tắc trọng tài Uncitral thực tiễn Việt Nam hoạt động trọng tài thương mại Bên cạnh đó, cần tăng cường sở vật chất, đầu tư trang thiết bị đại phục vụ cho hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu giải tranh chấp ngày tăng yêu cầu hội nhập quốc tế Thứ ba, yêu cầu phải nâng cao tính chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế Trung tâm trọng tài; trung tâm trọng tài trọng xây dựng đội ngũ trọng tài viên có chất 90 lượng, chuyên nghiệp, có trình độ ngoại ngữ phù hợp đáp ứng u cầu giải tranh chấp bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hội nhập quốc tế Cần phát triển đội ngũ trọng tài viên có chuyên mơn sở hữu trí tuệ để sẵn sàng hỗ trợ phán xử vụ việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa khiến bên chủ thể tranh chấp hoàn toàn yên tâm với chất lượng phán trọng tài Thêm nữa, trung tâm trọng tài chủ động xây dựng chế, sách thu hút đội ngũ trọng tài viên quốc tế, luật sư nước ngoài, chuyên gia, luật sư nước giỏi chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ tham gia giải tranh chấp trọng tài Mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu giải tranh chấp thương mại quốc tế, nâng cao tính cạnh tranh trung tâm trọng tài nước với trung tâm trọng tài khu vực quốc tế Song song đó, trung tâm trọng tài nên tăng cường chế hợp tác trung tâm trọng tài với tổ chức trọng tài quốc tế để học hỏi kinh nghiệm, nhận hỗ trợ cần thiết tăng cường lực cho tổ chức hoạt động Việc hồn thiện đội ngũ trọng tài viên số lượng chất lượng cách thường xuyên bổ sung trọng tài viên người có kiến thức chun mơn nghiệp vụ cao sở hữu trí tuệ, có kinh nghiệm xử lý giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu, đồng thời phải nắm vững kiến thức pháp luật có liên quan Ngồi ra, thường xun tổ chức khóa đào tạo kỹ xét xử cho trọng tài viên, tiến hành giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tổ chức trọng tài quốc tế đảm bảo cho trọng tài viên cập nhật kiến thức bồi dưỡng trình độ Thứ tư, điểm nhấn đáng lưu ý, khuyến khích trung tâm trọng tài nỗ lực quảng bá hình ảnh, hoạt động trọng tài Việt Nam diễn đàn nước quốc tế; khuyến khích nhà đầu tư nước quốc tế sử dụng trung tâm trọng tài nước để giải tranh chấp Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam cần tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh hoạt động quảng bá vai trò đến với nhà doanh nghiệp, nhà sản xuất, chủ thể kinh doanh, để họ nhận thức phạm vi, chức thẩm quyền giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ cân nhắc trung tâm trọng tài lựa chọn để giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa 91 * Kiến nghị chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa Trên thực tế Việt Nam nay, nhiều cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh chưa ý thức hết quyền lợi ích hợp pháp tài sản trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa, đặc biệt cá nhân, tổ chức kinh doanh nhỏ lẻ cá nhân, tổ chức khu vực hạn chế kiến thức tiêu dùng vùng sâu, vùng xa Do vậy, việc tiếp cận lựa chọn phương thức giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa nhiều hạn chế Trước hết cần hiểu rằng, việc lựa chọn phương thức giải tranh chấp vấn đề thuộc quyền chủ thể có pháp lý từ quyền tự thỏa thuận, tự định đoạt Tuy nhiên, lựa chọn lại phụ thuộc nhiều vào văn hóa hiểu biết pháp lý phương thức giải tranh chấp Sự thiếu hiểu biết khơng thể tạo văn hóa thực thi pháp lý tốt Chính thể, thân chủ thể quyền cần phải tự nâng cao hiểu biết mình, quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu phương thức giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ Bản thân doanh nghiệp cần ý thức vai trò đăng ký nhãn hiệu quản trị nhãn hiệu Đăng ký nhãn hiệu với quan xác lập quyền biện pháp để tự bảo vệ tài sản trí tuệ Nhãn hiệu tài sản trí tuệ vơ hình, quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu dễ bị xâm phạm, theo hình thức vơ đa dạng, tinh vi phức tạp Bản thân doanh nghiệp cần đẩy mạnh hoạt động quản trị rủi ro củ mình, phải đẩy mạnh việc nghiên cứ, thăm dò thị trường để xác định rủi ro doanh nghiệp gặp phải tài sản trí tuệ mà cụ thể nhãn hiệu hàng hóa, từ đưa biện pháp phòng tránh, giải sớm kịp thời Vì vậy, doanh nghiệp cần có phòng ban cán chun trách, thường xuyên theo dõi, cập nhật kịp thời để phát nhanh chóng hành vi xâm phạm nhãn hiệu, có, để thơng báo kịp thời cho quan có chức Đồng thời, doanh nghiệp cần không ngừng học hỏi, tiếp thu kiến thức quy định có liên quan lĩnh vực Để từ đó, doanh nghiệp biết được, Tòa án khơng phải thiết chế giúp họ giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu 92 Trong thời đại thơng tin ngày nay, kênh nguồn thơng tin tiếp cận vô khổng lồ Thông qua hội thảo, đào tạo, phổ biến kiến thức Internet phương tiện thông tin đại chúng, bên chủ thể hồn tồn có nhiều cách thức để tiếp cận với quy định pháp luật, xu chung giới Giáo dục ý thức cho doanh nhân, nhà sản xuất kinh doanh khơng sớm vậy, hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức cần thực ngay, thường xuyên phổ cập Hơn nữa, hoạt động phải diễn quy mô rộng khắc nước, đặc biệt vùng nông thôn, miền núi không tập trung vào khu vực thành thị, thành phố Đây quyền chủ thể kinh doanh sản xuất mà quốc gia phải lưu ý coi trọng Mỗi doanh nhân phải ln có ý thức tự bảo vệ mình, tự trang bị cho kiến thức để bảo vệ trước hành vi vi phạm đối thủ cạnh tranh, đối tác kinh doanh Các quan quản lý nhà nước phát hành miễn phí ấn phẩm tiêu dùng có thơng tin sản phẩm, doanh nghiệp với nhãn hiệu đăng ký, cung cấp kiến thức phương thức khiếu nại, khiếu kiện Sự chủ động bên chủ thể góp phần tạo văn hóa pháp lý lành mạnh, chí có nhiều ý kiến đóng góp cho quan lập pháp thi hành pháp luật Từ tạo cầu nối, tiếng nói chung, giúp cho quan nhà nước có điều chỉnh phù hợp với thực tiễn thay đổi liên tục môi trường 93 KẾT LUẬN Nhãn hiệu hàng hóa đối tượng vô quan trọng Sở hữu trí tuệ pháp luật hầu hết quốc gia giới quy định Ngày nay, xét kía cạnh kinh tế, nhãn hiệu có hai chức chủ yếu giúp người tiêu dùng lựa chọn phân biệt sản phẩm dịch vụ cung cấp doanh nghiệp khác khuyến khích doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ với chất lượng phù hợp với mong muốn người tiêu dùng Từ đó, nhãn hiệu có vai trò to lớn việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Những nghiên cứu nhãn hiệu nói chung giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu nói riêng ngày trở nên cần thiết phức tạp, giá trị ngày gia tăng nhãn hiệu mà gắn với nhu cầu cấp thiết sử dụng nhãn hiệu công cụ cạnh tranh doanh nghiệp Hiện giới có tồn đa dạng phương thức giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu Tại Việt Nam, ba phương thức giải tranh chấp nhắc tới văn pháp luật gồm có: tòa án, quan hành chính, trọng tài, thương lượng hòa giải Có thể khái qt lại thành hai nhóm phương thức giải nhóm phương thức giải tranh chấp thông qua quan nhà nước nhóm phương thức giải tranh chấp quan nhà nước Các phương thức giải tranh chấp thông qua quan nhà nước cần thiết, xuất phát từ chất nhãn hiệu loại tài sản vô hình, tồn dạng thơng tin nên khả bị xâm phạm quyền lớn so với loại tài sản thông thường Những tranh chấp xuất phát từ hành vi xâm phạm quyền không ảnh hưởng trực tiếp tới bên chủ thể hợp pháp quyền mà ảnh hưởng tới lợi ích hợp pháp người tiêu dùng toàn xã hội Do đó, giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa thơng qua quan nhà nước giúp điều chỉnh lại quan hệ chủ thể, xử lý hành vi vi phạm để mang tính răn đe thiết lập kỉ cương, trật tự xã hội Các phương thức giải tranh chấp quan nhà nước phong phú linh hoạt, thiết lập dựa nguyên tắc tự ý chí quyền tự định đoạt đương Các phương thức đảm bảo quyền tự bên 94 giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cơng sức bên tranh chấp Tuy nhiên, phương thức tồn hạn chế định việc công nhận cho thi hành kết giải tranh chấp văn hóa pháp lý doanh nhân thói quen sử dụng biện pháp thương lượng hòa giải có tranh chấp xảy Các văn pháp luật Việt Nam mặt bước đầu đưa quy định giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa Tuy nhiên phương thức giải tranh chấp ngồi quan nhà nước vần chưa quy định đầy đủ Trong đó, phương thức giải tranh chấp quan hành trọng nhấn mạnh, tạo nên sức ép gánh nặng lên máy hành nhà nước Các quy định pháp luật sở hữu trí tuệ giải tranh chấp liên quan nhiều bất cập Trong thực tiễn giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu, xuất nhiều vướng mắc liên quan tới việc lựa chọn phương thức giải tranh chấp mà doanh nghiệp phải đối mặt xuất phát từ bất cập nêu cách áp dụng pháp luật quan hành nhiều điểm chưa thống Do vậy, hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu công tác giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu nhu cầu thiết yếu nhằm đảm bảo quyền lợi đáng chủ thể quyền, đồng thời đảm bảo lợi ích hợp pháp người tiêu dùng Bên cạnh kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật, giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực thi pháp luật giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu cần xem xét triển khai Có thể nói, cơng hồn thiện pháp luật q trình không ngừng nghỉ Trong kinh tế xã hội mà thay đổi diễn hàng ngày với tốc độ chóng mặt, cần thường xuyên rà soát, sâu vào nghiên cứu thực tiễn, học tập với kinh nghiệm quốc gia khác bảo vệ thực thi quyền sở hữu trí tuệ nói chung quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu nói riêng Tranh chấp điều khơng thể tránh khỏi kinh tế quốc gia Nhưng điều quan trọng cần khơng ngừng cải thiện, đào sâu tìm hiểu nguyên nhân tranh chấp, tìm cách triệt tiêu ngun nhân này, 95 khơng ngừng tìm hiểu nhằm nâng cao hiệu giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu Có xây dựng mơi trường cạnh tranh cơng bằng, bình đẳng lành mạnh với đối tượng, nơi đó, quyền lợi ích hợp pháp chủ thể toàn xã hội bảo đảm quy định pháp luật 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ KHCN & Cục SHTT, Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ 2015 & 2016, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2017 Bộ Luật Dân năm 2005 Bộ Luật Tố tụng dân năm 2015 C Mác Ph Ăngghen: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1993, tr.221 Đinh Văn Thanh, Đinh La Hằng, Nhãn hiệu hàng hóa pháp luật dân sự, Nxb Công An nhân dân, Hà Nội 2004, tr.86 Hiến pháp năm 2013 Hiệp định khía cạnh liên quan tới thương mại quyền sở hữu trí tuệ TRIPS Hiệp ước Luật nhãn hiệu hàng hóa Chính phủ Việt Nam Chính phủ nước ban hành, 1994 Lê Xuân Thảo, Đổi hồn thiện pháp luật Sở hữu trí tuệ, Nxb Tư pháp, Hà Nội 2005, tr.20 10 Luật Hải quan năm 2014 11 Luật Khiếu nại năm 2011 12 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 13 Luật Thương mại năm 2005 14 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 15 Luật xử lý vi phạm hành năm 2012 16 Ludger Kolbeck, Biên hội nghị, ký yếu hội thảo: Giải tranh chấp kinh doanh phá sản doanh nghiệp, chủ trì trung tâm nghiên cứu hỗ trợ pháp lý thuộc trường Đại học khoa học xã hội nhân văn tài trợ Konrad Adenauer Stiftung, Nxb Giao thông vận tải Hà Nội, Hà Nội 2000, tr.116 - tr.120 17 Nguyễn Thị Quỳnh, Hết quyền nhãn hiệu pháp luật, thực tiễn quốc tế Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2012, tr.88 19 Thanh tra, Bộ KHCN, Hoạt động Thanh tra Bộ KH năm 2015 97 phương hướng nhiệm vụ năm 2016, Hội nghị tăng cường phối hợp thực thi quyền SHTT, ngày 17-18 tháng 03 năm 2016, Hà Nội 2016 20 Thông tư số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DLBKH&CN-BTP 21 Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung số điều thơng tư 01/2007/TT-BKHCN 22 Tòa án nhân dân tối cao Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản phối hợp tổ chức, Tọa đàm nhằm nâng cao lực giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, Hà Nội 2016, ngày 22-23/09/2016 23 Trần Văn Hải, Nguyên tắc “First-to-file” bảo hộ nhãn hiệu với tượng đầu nhãn hiệu, Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam, số 17/2014 24 Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, Nxb Đà Nẵng – Trung tâm từ điển học, 2002 25 Elena Nosyreva, Alternative Dispute Resolution in the United States and Russia: A Comparative Evaluation, 2001, tr.2 26 WIPO, WIPO Intellectual Handbook: Policy, Law and Use, Second Edition, WIPO Pubplication, 2004, tr.3, tr.67-68 ẤN PHẨM ĐIỆN TỬ 27 Đặng Hoàng Oanh, Giải tranh chấp thương mại Nhật Bản: Nét đặc thù pháp lý Á Đông, 2009, Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tư pháp, đường dẫn: http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thong-tinkhac.aspx?ItemID=1005 Ngày truy cập: 20/01/2018 28 The Trademark Act of Japan, truy cập theo đường dẫn sau: https://www.jpo.go.jp/english/faqs/trademark.html#anchor9-1 Ngày truy cập: 13/03/2018 29 http://www.businessdictionary.com/definition/goods.html Ngày truy cập: 12/01/2018 98 30 http://www.wipo.int/trademarks/en/ Ngày truy cập: 12/01/2018 31 http://www.jpo.go.jp/seido_e/s_shouhyou_e/effects_trademark.htm Ngày truy cập: 12/01/2018 32 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/BasicFacts.pdf Ngày truy cập: 20/01/2018 33 https://www.most.gov.vn/thanhtra/tin-tuc/7/83/So-do-cac-bien-phap-thucthi.aspx Ngày truy cập: 21/01/2018 34 https://www.most.gov.vn/thanhtra/chuyen-muc/14/csdl.aspx Ngày truy cập: 21/01/2018 ... sở lý luận phương thức giải tranh chấp quy n sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa Chƣơng 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật phương thức giải tranh chấp quy n sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa theo quy. .. định cách phân loại tranh chấp quy n sở hữu trí tuệ nhãn hiệu phương thức giải tranh chấp tương ứng Luận văn đưa thực tiễn áp dụng pháp luật vào phương thức giải tranh chấp quy n sở hữu trí tuệ. .. 1.2.2.2 Các phƣơng thức giải tranh chấp quy n sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa .25 CHƢƠNG II: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CÁC PHƢƠNG THỨC GIẢI QUY T TRANH CHẤP QUY N SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU HÀNG HÓA MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM, CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU HÀNG HÓA MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Từ khóa liên quan