Nghiên cứu, xây dựng quy trình quản lý đầu tư áp dụng cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone

102 56 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 22:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Nghiên cứu, xây dựng quy trình quản lý đầu tư áp dụng cho Tổng cơng ty Viễn thông MobiFone Ngành: Kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên : Nguyễn Ngọc Khánh Người hướng dẫn : TS Hà Công Anh Bảo Hà Nội-2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Các kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khoa học Các số liệu luận văn sử dụng trung thực, nguồn trích dẫn có thích rõ ràng, minh bạch, có tính kế thừa, phát triển từ tài liệu, tạp chí, cơng trình nghiên cứu cơng bố Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả Nguyễn Ngọc Khánh LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy cô giáo trường Đại học Ngoại Thương, đặc biệt thầy cô Khoa Sau đại học Khoa Quản trị kinh doanh giúp đỡ, tạo điều kiện cho học viên trình học tập bậc cao học nhà trường Người viết luận văn xin trân trọng cảm ơn TS Hà Công Anh Bảo, người hướng dẫn khoa học tận tâm nhiệt tình hướng dẫn tác giả hồn thiện luận văn thạc sĩ Cuối cùng, tác giả cảm ơn gia đình, bạn bè trường Đại học Ngoại Thương, đồng nghiệp Tổng công ty Viễn thông MobiFone giúp đỡ, tạo điều kiện, phối hợp cung cấp tài liệu, thông tin cho tác giả suốt trình viết đề tài luận văn Mặc dù cố gắng từ việc nghiên cứu, sưu tầm tài liệu nước, song luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong nhận góp ý q thầy bạn MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH .ix TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU x LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1 Quản lý đầu tư .6 1.2 Dự án đầu tư 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Đặc điểm dự án đầu tư .7 1.2.3 Yêu cầu dự án đầu tư 1.2.4 Phân loại dự án đầu tư 1.3 Quản lý dự án đầu tư 10 1.3.1 Khái niệm 10 1.3.2 Mục tiêu quản trị dự án đầu tư .12 1.3.3 Đặc điểm quản lý dự án đầu tư .12 1.3.4 Chức quản lý dự án đầu tư 13 1.3.5 Tác dụng quản lý dự án đầu tư .14 1.4 Nội dung quản lý dự án đầu tư 14 1.4.1 Quản lý dự án theo lĩnh vực 14 1.4.2 Quản lý dự án theo chu kỳ dự án 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE 21 2.1 Giới thiệu chung Tổng công ty Viễn thông MobiFone 21 2.1.1 Thông tin chung 21 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 21 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ 21 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 22 2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh .23 2.2 Quy trình quản lý dự án đầu tư Tổng công ty Viễn thông MobiFone 25 2.2.1 Xây dựng chủ trương, kế hoạch đầu tư 25 2.2.2 Chuẩn bị đầu tư 30 2.2.3 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 36 2.2.4 Thực dự án đầu tư 36 2.2.5 Nghiệm thu 43 2.2.6 Tạm ứng, toán, toán dự án đầu tư .46 2.2.7 Giám sát đánh giá đầu tư 46 2.3 Tình hình thực công tác đầu tư 51 2.4 Những mặt hạn chế quy trình quản lý đầu tư 64 2.4.1 Thẩm quyền phê duyệt dự án, xác định chủ đầu tư .64 2.4.2 Xây dựng chủ trương, kế hoạch đầu tư 65 2.4.3 Chuẩn bị đầu tư 65 2.4.4 Thanh toán, toán vốn đầu tư dự án 66 2.4.5 Nghiệm thu, bàn giao cơng trình xây dựng 66 2.4.6 Giám sát, đánh giá đầu tư .67 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE 68 3.1 Phương hướng phát triển Tổng công ty Viễn thông MobiFone .68 3.1.1 Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2020 68 3.1.2 Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2018-2020 69 3.2 Một số đề xuất sửa đổi quy trình quản lý đầu tư 71 3.2.1 Các nội dung cập nhật, bổ sung vào quy trình 71 3.2.2 Đề xuất cải tiến, hoàn thiện quy trình 82 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO .98 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Từ viết tắt BBNT BCKT BCKTKT BCQT BĐT BMT Bộ TTTT CNTT CO CQ DA DAC DT ĐVSD ĐT FAC HĐ HĐTV HMCT HSDT HSĐX HSMQT HSMST HSMT HSYC HTMĐTQG Ban KHCL KHĐT KHLCNT KSĐC KT NTSB NTHT NTCV NTHM NTBG Viết đầy đủ : Biên nghiệm thu : Báo cáo kiểm toán : Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật : Báo cáo toán : Báo Đấu thầu : Bên mời thầu : Bộ Thông tin truyền thông : Công nghệ thông tin : Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (đối với thiết bị) : Giấy chứng nhận chất lượng (đối với thiết bị) : Dự án đầu tư : Biên nghiệm thu giao hàng (đối với thiết bị) : Dự toán : Đưa vào sử dụng : Đầu tư : Biên nghiệm thu cuối (đối với thiết bị) : Hợp đồng : Hội đồng thành viên : Hạng mục cơng trình : Hồ sơ dự thầu : Hồ sơ đề xuất : Hồ sơ mời thầu quốc tế : Hồ sơ mời sơ tuyển : Hồ sơ mời thầu : Hồ sơ yêu cầu : Hệ thống mạng lựa chọn nhà thầu quốc gia : Ban Kế hoạch - Chiến lược : Kế hoạch đầu tư : Kế hoạch lựa chọn nhà thầu : Khảo sát địa chất : Kế Toán : Nghiệm thu sơ : Nghiệm thu hồn thành : Nghiệm thu cơng việc : Nghiệm thu hạng mục : Nghiệm thu bàn giao 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 PAC PTML QLDA QT TGĐ TGSD TC TK TKBVTC TKDT TKKT TKTC-DT TS TSCĐ Ban ĐT Ban KT Ban TC Ban PTML Ban QLDAKT KHLCNT : Biên nghiệm thu sơ (đối với thiết bị) : Phát triển mạng lưới : Quản lý dự án : Quyết tốn dự án hồn thành : Tổng giám đốc : Thời gian sử dụng : Tài : Thiết kế : Thiết kế vẽ thi cơng : Thiết kế dự tốn : Thiết kế kỹ thuật : Thiết kế thi cơng- Dự tốn : Tài sản : Tài sản cố định : Ban Đầu tư : Ban Kế tốn : Ban Tài : Ban Phát triển mạng lưới : Ban Quản lý dự án kiến trúc : Kế hoạch lựa chọn nhà thầu DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH Hình 1.1: Chu kỳ dự án đầu tư Hình 1.2: Chu trình quản lý dự án 12 Sơ đồ 1.1: Quy trình quản lý thời gian tiến độ .16 Sơ đồ 1.2: Quy trình quản lý chi phí 17 Sơ đồ 1.3: Quy trình quản lý chất lượng 18 Sơ đồ 1.4: Tổ chức Tổng Công ty Viễn thông MobiFone 23 Sơ đồ 1.5: Quy trình xây dựng kế hoạch đầu tư .26 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ triển khai nghiệm thu thiết bị hệ thống 88 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ triển khai nghiệm thu thiết bị lẻ .90 Bảng 2.1: So sánh kết thực công tác đầu tư qua năm 52 Bảng 2.2: Tỷ lệ thực tiêu kế hoạch đầu tư hàng năm 53 Bảng 2.3: Kết thực công tác đầu tư 10 tháng đầu năm 2017 55 Bảng 3.1: Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2018-2020 68 Bảng 3.2: Kế hoạch đầu tư thiết bị 3G/4G MobiFone .69 Bảng 3.3: Kế hoạch đầu tư tồn Tổng cơng ty giai đoạn 2018-2020 .70 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Luận văn nghiên cứu sở lý luận chung dự án đầu tư quản lý đầu tư Tìm hiểu, phân tích thực trạng cơng tác quản lý đầu tư Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Tập trung phân tích hạn chế, vướng mắc trình triển khai theo quy trình quản lý đầu tư tại, nội dung chưa cập nhật bổ sung theo quy định, văn hướng dẫn Nhà nước ban hành gần Thông qua việc phân tích thực trạng áp dụng quy trình quản lý đầu tư Tổng Công ty Viễn thông MobiFone kết hợp với sở lý luận chung, quy định, văn hướng dẫn Nhà nước ban hành để đề xuất nội dung cần cải tiến, sửa đổi, bổ sung nhằm hồn thiện quy trình quản lý đầu tư, làm sở để ban hành quy trình quản lý đầu tư thức áp dụng cho tồn Tổng cơng ty Viễn thơng MobiFone Luận văn kết cấu làm chương trình bày vấn đề nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu luận văn: Chương 1: Tổng quan quản lý đầu tư Chương cung cấp lý luận chung quản lý đầu tư quản lý dự án đầu tư vấn đề liên quan, bao gồm sở lý thuyết để xây dựng quy trình quản lý đầu tư Chương 2: Thực trạng áp dụng quy trình quản lý đầu tư Tổng công ty Viễn thông MobiFone Chương tìm hiểu giới thiệu thơng tin chung Tổng cơng ty viễn thơng MobiFone quy trình quản lý đầu tư áp dụng tạm thời Tổng cơng ty Khảo sát tình hình thực tế Tổng công ty Viễn thông MobiFone việc thực cơng tác đầu tư, đồng thời phân tích điểm hạn chế, vướng mắc q trình triển khai cơng tác đầu tư theo quy trình (ban hành tạm thời) Chương 3: Một số đề xuất sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý đầu tư Tổng cơng ty Viễn thơng MobiFone Chương tìm hiểu phương hướng phát triển Tổng công ty Viễn thông MobiFone, định hướng kế hoạch Tổng công ty Cùng với phân tích Chương 2, Chương luận văn đưa số đề xuất sửa đổi bổ sung quy trình quản lý đầu tư tại, bao gồm đề xuất cập nhật bổ sung quy định 77 SƠ ĐỒ NỘI DUNG TRIỂN KHAI 1.Ký Hợp đồng 2.Giao nhiệm vụ triển khai Hợp đồng Đơn vị giám sát Đơn vị vận hành Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Hợp đồng (hoặc Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng) bên ký kết, đơn vị chủ trì dự án trình Lãnh đạo Tổng Công ty/đơn vị ký giao nhiệm vụ triển khai Hợp đồng cho đơn vị có liên quan bao gồm:  Đơn vị giám sát (ĐVGS): Đơn vị Lãnh đạo giao nhiệm vụ chủ trì việc theo dõi, giám sát nhà thầu  Đơn vị vận hành (ĐVVH): Đơn vị giao tiếp nhận bàn giao thiết bị, quản lý vận hành khai thác hệ thống sau nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng  Đơn vị chủ trì dự án (Tùy theo hợp đồng ĐVVH đồng thời ĐVGS ĐVGS đơn vị chủ trì dự án) 3.Triển khai nghiệm thu Hợp đồng 3.1 Phê duyệt TKKT TKBVTC (nếu có) Bao gồm cơng việc sau Đối với dự án lựa chọn nhà thầu theo hình thức EPC có yêu cầu chủ đầu tư phải phê duyệt thiết kế kỹ thuật (TKKT thiết kế bước TKBVTC thiết kế bước), sau hợp đồng có hiệu lực, đơn vị chủ trì dự án phải yêu cầu nhà thầu tiến hành khảo sát lập hồ sơ thiết kế cho toàn hợp đồng để người có thẩm quyền phê duyệt Hồ sơ thiết kế bao gồm nội dung: - Danh mục, số lượng chủng loại thiết bị; - Bản vẽ lắp đặt cấu hình thiết bị site Đối với thiết bị trạm thu phát sóng, thiết bị truyền dẫn viba lập vẽ lắp đặt điển hình cho vài loại trạm tiêu biểu HĐ ngoại: Phòng XNK làm thủ tục hải quan Bàn giao lại cho Nhà thầu HĐ nội: Nhà thầu bàn giao cho ĐVVH Đơn vị chủ trì dự án phải tập hợp đủ hồ sơ trình Lãnh đạo Tổng Cơng ty trước thời điểm giao hàng theo hợp đồng tối thiểu 20 ngày làm việc 78 TKKTTK TKBVTC phải thẩm định trước phê duyệt 3.2 Phê duyệt: - Vị trí lắp đặt - Cấu hình kết nối - Phương án tích hợp - Bài đo kiểm tra - Bài đo kiểm tra - Kịch kinh doanh 3.3 Tiếp nhận bàn giao hàng hóa - Trước bắt đầu triển khai lắp đặt, ĐVVH xây dựng trình Người có thẩm quyền phê duyệt: Vị trí lắp đặt thiết bị, Sơ đồ bố trí mặt bằng, Cấu hình kết nối thiết bị truyền dẫn, Phương án tích hợp - Trong thời gian tối đa 20 ngày làm việc kể từ hợp đồng có hiệu lực, đơn vị chủ trì dự án phải yêu cầu nhà thầu hồn thiện trình Người có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đo nghiệm thu hệ thống cung cấp hợp đồng - Đối với hợp đồng mà phần nhập thiết bị thuộc trách nhiệm MobiFone: Phòng XNK tiến hành thủ tục hải quan, nghiệm thu giao hàng theo quy định, sau thông quan bàn giao thiết bị lại cho nhà thầu để triển khai tiếp Lập Biên nghiệm thu giao hàng (DAC) + Thành phần ký biên bản: Người có thẩm quyền; Đơn vị chủ trì dự án; Phòng XNK (HĐ ngoại); Nhà thầu + Phạt chậm giao hàng (nếu có) - Đối với hợp đồng khác: Nhà thầu trực tiếp bàn giao thiết bị cho đơn vị vận hành Đơn vị vận hành có trách nhiệm kiểm sốt chặt chẽ chủng loại, số lượng thiết bị hợp đồng Sau hồn thành nhận hàng ký biên bàn giao thiết bị + Thành phần ký biên bản: Đơn vị vận hành (Lãnh đạo đơn vị; Trưởng phận chuyên môn; cán kỹ thuật trực tiếp tham gia bàn giao) Nhà thầu 3.4 Giám sát, phối hợp triển khai lắp đặt nghiệm thu Đơn vị giám sát triển khai hợp đồng phải tổ chức tổ cán giám sát phối hợp với nhà thầu giai đoạn triển khai lắp đặt, cài đặt kiểm tra, kiểm thử kỹ thuật thiết bị/hệ thống cung cấp theo hợp đồng Công tác giám sát phải đảm bảo tính chặt chẽ mặt pháp lý đảm bảo chất lượng cơng trình giai đoạn dự án, đảm bảo tiêu chất lượng tiến độ theo cam kết hợp đồng Sau hồn thành cơng tác triển khai, lắp đặt, kiểm thử hiệu chỉnh hệ thống đơn vị giám sát, triển 79 khai hợp đồng phối hợp với nhà thầu để tiến hành kiểm tra, nghiệm thu onsite tổng thể hệ thống để ký biên nghiệm thu kỹ thuật Biên nghiệm thu kỹ thuật site (Onsite Acceptance) lập cho địa điểm lắp đặt thiết bị Biên bao gồm nội dung test phần cứng, tính năng/chức phần mềm tổng thể hoạt động hệ thống - Nghiệm thu kỹ thuật site (Onsite Technical Acceptance): + Nội dung: Test phần cứng/phần mềm, tính năng, chức hệ thống Ngày khởi cơng, hồn thành ngày nghiệm thu kỹ thuật Ngày sẵn sàng vị trí/CSHT để lăp đặt thiết bị + Thành phần: Đơn vị giám sát; Đơn vị vận hành Nhà thầu Đối với hợp đồng có nhiều địa điểm đặt thiết bị truyền dẫn viba trạm thu phát sóng BTS/Node B phép ký biên tổng hợp nghiệm thu kỹ thuật trạm (Over-all Onsite Acceptance) - Nghiệm thu kỹ thuật tổng (General Technical Acceptance): + Nội dung: + Thành phần: Lãnh đạo Đơn vị giám sát; Lãnh đạo Đơn vị vận hành Nhà thầu Đơn vị chủ trì cơng tác giám sát triển khai lắp đặt có trách nhiệm gửi văn báo cáo thường xuyên tiến độ dự án Kết thúc trình triển khai lắp đặt, cài đặt nghiệm thu kỹ thuật hệ thống/thiết bị theo hợp đồng, nhà thầu đơn vị giám sát triển khai hợp đồng phải ký Biên xác nhận tiến độ triển khai dự án chậm tiến độ Biên xác nhận tiến độ triển khai hợp đồng phải đính kèm biên họp hàng tuần liên quan đến việc chậm tiến độ thành phần hồ sơ nghiệm thu hợp đồng gửi cho đơn vị chủ trì dự án làm sở để xác định phạt chậm tiến độ triển khai dự án - Nội dung: theo hợp đồng 3.5 Triển khai khóa đào tạo - Thủ tục Nghiệm thu đào tạo + Thành phần: Người có thẩm quyền; Đơn vị chủ trì dự án, Đơn vị chức quản lý nhân (nếu có); Nhà thầu 80 - Thủ tục nghiệm thu sơ - PAC (Hoặc Nghiệm thu bàn giao sơ đưa vào sử dụng HĐ nội) 3.6 Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng + Theo quy định Hợp đồng Quyết định bàn giao quản lý, vận hành khai thác Đánh giá tuổi thọ kỹ thuật hệ thống nâng cấp + Thành phần: Người có thẩm quyền; Đơn vị chủ trì dự án; Đơn vị chức khác liên quan; Đơn vị Vận hành.; Nhà thầu - Đánh giá tiến độ triển khai Phạt chậm tiến độ triển khai (nếu có) Đối với hợp đồng ngoại, sau có PAC, đơn vị chủ trì dự án trình Người có thẩm quyền định giao quản lý, vận hành khai thác thiết bị cho đơn vị vận hành - Mua bảo hiểm cho thiết bị 3.7 Chạy thử nghiệm hệ thống (nếu có) -Nghiệm thu giai đoạn chạy thử nghiệm thiết bị (Đối với hợp đồng có quy định thời gian thử nghiệm hệ thống) +Thành phần: Lãnh đạo Đơn vị vận hành Nhà thầu 3.8 Nghiệm thu Báo cáo tối ưu (Nếu có) -Nghiệm thu Báo cáo tối ưu (Đối với hợp đồng có hạng mục tối ưu hóa mạng) + Thành phần: Người có thẩm quyền (hoặc Trưởng đơn vị ủy quyền); Đơn vị chủ trì dự án; Lãnh đạo Đơn vị vận hành; Đơn vị chức khác (nếu có); Nhà thầu - Thủ tục nghiệm thu cuối – FAC (Hoặc Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hợp đồng nội) 3.9 Nghiệm thu cuối (thanh lý hợp đồng) + Theo quy định Hợp đồng + Thành phần: Người có thẩm quyền; Đơn vị chủ trì dự án; Phòng XNK (HĐ ngoại) Nhà thầu Sơ đồ 3.6: Sơ đồ triển khai nghiệm thu thiết bị hệ thống 81 SƠ ĐỒ NỘI DUNG TRIỂN KHAI 1.Ký Hợp đồng 2.Giao nhiệm vụ triển khai Hợp đồng Đơn vị giám sát Đơn vị vận hành Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Hợp đồng (hoặc Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng) bên ký kết, đơn vị chủ trì dự án trình Lãnh đạo Tổng Công ty/đơn vị ký giao nhiệm vụ triển khai Hợp đồng cho đơn vị có liên quan bao gồm:  Đơn vị giám sát (ĐVGS): Đơn vị Lãnh đạo giao nhiệm vụ chủ trì việc theo dõi, giám sát nhà thầu  Đơn vị vận hành (ĐVVH): Đơn vị giao tiếp nhận bàn giao thiết bị, quản lý vận hành khai thác hệ thống sau nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng  Đơn vị chủ trì dự án (Tùy theo hợp đồng ĐVVH đồng thời ĐVGS ĐVGS đơn vị chủ trì dự án) 3.Triển khai nghiệm thu Hợp đồng 3.1 Tiếp nhận bàn giao hàng hóa 3.2 Giám sát, phối hợp triển khai lắp đặt nghiệm thu Bao gồm công việc sau Nhà thầu trực tiếp bàn giao thiết bị cho đơn vị vận hành Đơn vị vận hành có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ chủng loại, số lượng thiết bị hợp đồng Sau hoàn thành nhận hàng ký biên bàn giao thiết bị + Thành phần ký biên bản: Đơn vị vận hành ( Lãnh đạo đơn vị; Trưởng phận chuyên môn; cán kỹ thuật trực tiếp tham gia bàn giao) Nhà thầu Đơn vị giám sát triển khai hợp đồng phải tổ chức tổ cán giám sát phối hợp với nhà thầu giai đoạn triển khai lắp đặt, cài đặt kiểm tra, kiểm thử kỹ thuật thiết bị/hệ thống cung cấp theo hợp đồng Công tác giám sát phải đảm bảo tính chặt chẽ mặt pháp lý đảm bảo chất lượng cơng trình giai đoạn dự án, đảm bảo tiêu chất lượng tiến độ theo cam kết hợp đồng 82 Sau hoàn thành công tác triển khai, lắp đặt, kiểm thử hiệu chỉnh hệ thống đơn vị giám sát, triển khai hợp đồng phối hợp với nhà thầu để tiến hành kiểm tra, nghiệm thu onsite tổng thể hệ thống để ký biên nghiệm thu kỹ thuật Biên nghiệm thu kỹ thuật site (Onsite Acceptance) lập cho địa điểm lắp đặt thiết bị Biên bao gồm nội dung test phần cứng, tính năng/chức phần mềm tổng thể hoạt động hệ thống - Nghiệm thu kỹ thuật site (Onsite Technical Acceptance): + Nội dung: Test phần cứng/phần mềm, tính năng, chức hệ thống Ngày khởi cơng, hồn thành ngày nghiệm thu kỹ thuật Ngày sẵn sàng vị trí/CSHT để lăp đặt thiết bị + Thành phần: Đơn vị giám sát; Đơn vị vận hành Nhà thầu Kết thúc trình triển khai lắp đặt, cài đặt nghiệm thu kỹ thuật hệ thống/thiết bị theo hợp đồng, nhà thầu đơn vị giám sát triển khai hợp đồng phải ký Biên xác nhận tiến độ triển khai dự án chậm tiến độ Biên xác nhận tiến độ triển khai hợp đồng phải đính kèm biên họp hàng tuần liên quan đến việc chậm tiến độ thành phần hồ sơ nghiệm thu hợp đồng gửi cho đơn vị chủ trì dự án làm sở để xác định phạt chậm tiến độ triển khai dự án 3.3 Triển khai khóa đào tạo(nếu có) 3.4 Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng- lý hợp đồng - Nội dung: theo hợp đồng - Thủ tục Nghiệm thu đào tạo + Thành phần: Người có thẩm quyền; Đơn vị chủ trì dự án, Đơn vị chức quản lý nhân (nếu có); Nhà thầu Sau bên hoàn thành giao nhận, cài đặt, lắp đặt, nghiệm thu thiết bị theo quy định hợp đồng, đơn vị chủ trì dự án tập hợp hồ sơ lập Biên nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, đồng thời Biên lý Hợp đồng Quyết toán A-B với nhà thầu + Thành phần: Người có thẩm quyền; Đơn vị chủ trì dự án; Nhà thầu Sơ đồ 3.7: Sơ đồ triển khai nghiệm thu thiết bị lẻ 83 b Nghiệm thu, bàn giao sở hạ tầng trạm BTS Nguyên tắc bàn giao: - Trạm đủ điều kiện lắp đặt thiết bị trạm có tối thiểu: Nhà trạm, cột ăng ten, điện A/C, tiếp đất chống sét, cắt lọc sét, điều hòa - Ban QLDA hạ tầng Chủ đầu tư, bên A thực nghiệm thu, toán, bàn giao với nhà thầu đảm bảo tiến độ theo hợp đồng ký - Ban QLDA hạ tầng phải đảm bảo chất lượng CSHT nghiệm thu, bàn giao với nhà thầu, tuân thủ qui định Tổng công ty pháp luật - Lắp đặt thiết bị: Trung tâm đo kiểm sửa chữa thiết bị viễn thông (TT ĐKSC) chủ động khảo sát, kiểm tra vị trí TTML Ban QLDA hạ tầng thông báo đủ điều kiện lắp đặt thiết bị, phản hồi tồn (nếu có) để Ban QLDA hạ tầng TTML hoàn thiện - Bàn giao phần xây dựng Ban QLDA hạ tầng TTML: + Ngay sau thời điểm nghiệm thu bàn giao từ nhà thầu thi công xây dựng (bên B), Ban QLDA hạ tầng thực bàn giao sở hạ tầng cho TTML Hồn thành bàn giao trước thời điểm phát sóng + Ban QLDA hạ tầng ghi nhận trạng trạm bàn giao gửi thông tin cho TTML + TTML chủ động kiểm tra trạm đủ điều kiện bàn giao theo thông tin Ban Hạ tầng cung cấp, ký biên bàn giao, ghi rõ tồn yêu cầu Ban QLDA hạ tầng hồn thiện (nếu có) - Bàn giao thiết bị phụ trợ (điều hòa, ổn áp, cắt lọc sét, máy phát điện, ); Thiết bị nhà trạm (shelter, encloser, vỏ máy phát điện): + Đối với thiết bị phụ trợ, thiết bị nhà trạm lắp đặt vào nhà trạm chưa nghiệm thu với nhà thầu cung cấp, lắp đặt: Ban QLDA hạ tầng ghi nhận trạng gửi thông tin cho TTML với nội dung bàn giao xây dựng Ban QLDA hạ tầng TTML xác nhận số lượng, nhãn hiệu, chủng loại,… + Đối với thiết bị phụ trợ, thiết bị nhà trạm nghiệm thu với nhà thầu cung cấp, lắp đặt: Ban QLDA hạ tầng thực bàn giao cho TTML theo mẫu quy định - Trách nhiệm đơn vị bàn giao: + Ban QLDA hạ tầng: Có trách nhiệm bàn giao CSHT hồn tồn (nếu có) theo ý kiến TTML thiết kế duyệt vòng 30 ngày làm việc; Hồn thành tốn cơng trình, bàn giao 01 hồ sơ liên quan cho TTML (chi tiết danh mục hồ sơ bàn giao quy định Phụ lục số 04 05) 84 + TTML: Tiếp nhận, quản lý tài sản; Tiếp nhận cơng trình hồn thành sửa chữa cải tạo, cơng cụ dụng cụ; Quản lý hồ sơ liên quan nhận bàn giao từ Ban QLDA hạ tầng; Theo dõi quản lý tài sản, ghi nhận, trích khấu hao tài sản theo hướng dẫn Ban Kế toán - Thời điểm bàn giao cho TTML phải đảm bảo: + Sau thời điểm hoàn thành nghiệm thu, bàn giao với nhà thầu xây dựng (bên B) + Biên bàn giao Ban QLDA hạ tầng TTML phải ký trước thời điểm phát sóng thiết bị 3.2.2.3 Quy trình bảo trì cơng trình xây dựng a Quy định chung Yêu cầu bảo trì cơng trình xây dựng quy định sau: - Cơng trình, hạng mục cơng trình xây dựng đưa vào khai thác, sử dụng phải bảo trì; - Quy trình bảo trì phải chủ đầu tư tổ chức lập phê duyệt trước đưa hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng vào khai thác, sử dụng; phải phù hợp với mục đích sử dụng, loại cấp cơng trình xây dựng, hạng mục cơng trình, thiết bị xây dựng lắp đặt vào cơng trình; - Đối với cơng trình xây dựng đưa vào khai thác, sử dụng chưa có quy trình bảo trì chủ sở hữu người quản lý, sử dụng cơng trình tổ chức lập phê duyệt quy trình bảo trì cơng trình xây dựng, tổ chức kiểm định chất lượng cơng trình xây dựng làm sở để lập quy trình bảo trì cơng trình xây dựng cần thiết Trong quy trình bảo trì phải xác định rõ thời gian sử dụng lại cơng trình; - Việc bảo trì cơng trình phải bảo đảm an tồn cơng trình, người tài sản Chủ sở hữu người quản lý sử dụng cơng trình có trách nhiệm bảo trì cơng trình xây dựng, máy, thiết bị cơng trình Việc bảo trì cơng trình xây dựng, thiết bị cơng trình phải thực theo kế hoạch bảo trì quy trình bảo trì phê duyệt Khơng bắt buộc phải lập quy trình bảo trì riêng cho cơng trình cấp III trở xuống, nhà riêng lẻ cơng trình tạm Trường hợp có tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì có quy trình bảo trì cơng trình tương tự phù hợp chủ sở hữu người quản lý sử dụng cơng trình 85 áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật quy trình cho cơng trình mà khơng cần lập quy trình bảo trì riêng b Quy định chi tiết: Trình tự thực bảo trì cơng trình xây dựng: - Lập phê duyệt quy trình bảo trì cơng trình xây dựng - Lập kế hoạch dự toán kinh phí bảo trì cơng trình xây dựng - Thực bảo trì quản lý chất lượng cơng việc bảo trì - Đánh giá an tồn chịu lực an tồn vận hành cơng trình - Lập quản lý hồ sơ bảo trì cơng trình xây dựng Nội dung quy trình bảo trì cơng trình xây dựng: - Các thông số kỹ thuật, công nghệ công trình, phận cơng trình thiết bị cơng trình; - Quy định đối tượng, phương pháp tần suất kiểm tra cơng trình; - Quy định nội dung dẫn thực bảo dưỡng cơng trình phù hợp với phận cơng trình, loại cơng trình thiết bị lắp đặt vào cơng trình; - Quy định thời điểm dẫn thay định kỳ thiết bị lắp đặt vào cơng trình; - Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa hư hỏng cơng trình, xử lý trường hợp cơng trình bị xuống cấp; - Quy định thời gian sử dụng cơng trình; - Quy định nội dung, thời gian đánh giá định kỳ cơng trình phải đánh giá an tồn q trình khai thác sử dụng theo quy định pháp luật có liên quan; - Xác định thời điểm, đối tượng nội dung cần kiểm định định kỳ; - Quy định thời điểm, phương pháp, chu kỳ quan trắc cơng trình có u cầu thực quan trắc; - Các dẫn khác liên quan đến bảo trì cơng trình xây dựng quy định điều kiện nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh mơi trường q trình thực bảo trì cơng trình xây dựng Trách nhiệm đơn vị: - Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: lập bàn giao cho chủ đầu tư quy trình bảo trì cơng trình xây dựng, phận cơng trình với hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế sở; cập nhật quy trình bảo trì cho phù hợp với nội dung thay đổi thiết kế q trình thi cơng xây dựng (nếu có) trước nghiệm thu hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng đưa vào sử dụng 86 - Nhà thầu cung cấp thiết bị lắp đặt vào cơng trình: lập bàn giao cho chủ đầu tư quy trình bảo trì thiết bị cung cấp trước lắp đặt vào cơng trình - Trường hợp nhà thầu thiết kế xây dựng cơng trình, nhà thầu cung ứng thiết bị khơng lập quy trình bảo trì, chủ đầu tư th đơn vị tư vấn khác có đủ điều kiện lực để lập quy trình, bảo trì có trách nhiệm chi trả chi phí tư vấn - Chủ đầu tư tổ chức lập phê duyệt quy trình bảo trì Chủ đầu tư, chủ sở hữu người quản lý, sử dụng cơng trình th đơn vị tư vấn có đủ điều kiện lực để thẩm tra phần tồn quy trình bảo trì cơng trình xây dựng nhà thầu thiết kế lập làm sở cho việc phê duyệt - Chủ sở hữu người quản lý sử dụng cơng trình: - Lập kế hoạch bảo trì cơng trình xây dựng năm sở quy trình bảo trì phê duyệt trạng cơng trình - Tự tổ chức thực việc kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa cơng trình theo quy trình bảo trì cơng trình phê duyệt đủ điều kiện lực thuê tổ chức có đủ điều kiện lực thực - Kiểm tra cơng trình thường xun, định kỳ đột xuất trực quan, số liệu quan trắc thường xuyên (nếu có) thiết bị kiểm tra chuyên dụng cần thiết - Bảo dưỡng cơng trình bước theo quy định quy trình bảo trì cơng trình xây dựng Kết thực cơng tác bảo dưỡng cơng trình phải ghi chép lập hồ sơ; chủ sở hữu người quản lý, sử dụng cơng trình có trách nhiệm xác nhận việc hồn thành công tác bảo dưỡng quản lý hồ sơ bảo trì cơng trình xây dựng - Tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác thi công sửa chữa; lập, quản lý lưu giữ hồ sơ sửa chữa công trình theo quy định pháp luật quản lý cơng trình xây dựng quy định pháp luật khác có liên quan - Thỏa thuận với nhà thầu sửa chữa cơng trình quyền trách nhiệm bảo hành, thời gian bảo hành, mức tiền bảo hành cơng việc sửa chữa q trình thực bảo trì cơng trình xây dựng -Tổ chức đánh giá định kỳ an toàn chịu lực an tồn vận hành cơng trình (đối với cơng trình quan trọng quốc gia, cơng trình quy mơ lớn, kỹ thuật phức tạp, ảnh hưởng đến toàn cộng đồng), gửi kết đánh giá đến quan có thẩm quyền để theo dõi kiểm tra: 87 + Cơ quan chuyên môn xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng Bộ quản lý cơng trình xây dựng chun ngành kiểm tra cơng trình cấp I trở lên theo chuyên ngành quản lý; + Sở Xây dựng Sở quản lý cơng trình xây dựng chun ngành kiểm tra cơng trình địa bàn từ cấp II trở xuống theo chuyên ngành quản lý; + Nội dung đánh giá bao gồm an toàn chịu lực an tồn vận hành q trình khai thác, sử dụng cơng trình Việc đánh giá an tồn phòng cháy chữa cháy, an toàn hạt nhân nội dung đánh giá an toàn khác thực theo quy định pháp luật có liên quan Điều chỉnh quy trình bảo trì cơng trình xây dựng: - Chủ sở hữu người quản lý sử dụng cơng trình quyền điều chỉnh quy trình bảo trì phát thấy yếu tố bất hợp lý ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình, gây ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng cơng trình chịu trách nhiệm định mình; - Nhà thầu lập quy trình bảo trì có nghĩa vụ sửa đổi, bổ sung thay đổi nội dung bất hợp lý quy trình bảo trì lỗi gây có quyền từ chối u cầu điều chỉnh quy trình bảo trì khơng hợp lý chủ sở hữu người quản lý sử dụng cơng trình; - Chủ sở hữu người quản lý sử dụng cơng trình có quyền th nhà thầu khác có đủ điều kiện lực thực sửa đổi, bổ sung thay đổi quy trình bảo trì trường hợp nhà thầu lập quy trình bảo trì ban đầu không thực việc Nhà thầu thực sửa đổi, bổ sung quy trình bảo trì cơng trình xây dựng phải chịu trách nhiệm chất lượng công việc thực hiện; - Đối với cơng trình sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì để thực bảo trì, tiêu chuẩn sửa đổi thay chủ sở hữu người quản lý sử dụng cơng trình có trách nhiệm thực bảo trì theo nội dung sửa đổi; - Chủ sở hữu người quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm phê duyệt nội dung điều chỉnh quy trình bảo trì, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác 88 KẾT LUẬN Trong bối cảnh Tổng công ty MobiFone nỗ lực mở rộng đầu tư giai đoạn 2018-2020 sau tách khỏi Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam để hồn thiện sở hạ tầng, mạng lưới riêng MobiFone, đủ sức cạnh tranh với nhà mạng khác vấn đề hoàn thiện quy định pháp lý công tác đầu tư, hướng dẫn tổ chức triển khai thực thống phạm vi tồn Tổng cơng ty trở nên cấp thiết lúc hết Với mục đích rà sốt, nghiên cứu bổ sung, hồn thiện cập nhật quy định để xây dựng quy trình đầu tư thức áp dụng thống tồn Tổng cơng ty nhằm đảm bảo cơng tác đầu tư tuân thủ quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng hiệu đầu tư, luận văn hoàn thành mục tiêu đề ra, cụ thể sau: - Hoàn thành việc nghiên cứu, tìm hiểu quy định chung đầu tư, quản lý đầu tư, mục đích, yêu cầu quản lý đầu tư; phân loại dự án đầu tư; trình tự đầu tư; trách nhiệm Bộ, ngành quản lý đầu tư; Quy trình quản lý đầu tư trách nhiệm đơn vị tham gia từ bước xây dựng chủ trương đầu tư nghiệm thu, bàn giao giám sát đánh giá hiệu đầu tư - Hồn thành việc nghiên cứu mơ hình, phân tích, đánh giá trạng tình hình thực công tác đầu tư xây dựng Tổng công ty; phân tích ưu điểm, hạn chế quy trình quản lý đầu tư hành Tổng cơng ty Trên sở nghiên cứu, phân tích nêu trên, luận văn đề xuất nội dung nhằm hồn thiện quy trình đầu tư (đã ban hành tạm thời) để đảm bảo mục tiêu đầu tư tuân thủ quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng hiệu đầu tư Đây sở để ứng dụng xây dựng quy trình quản lý đầu tư thức Tổng cơng ty, góp phần nâng cao lực quản lý tổ chức triển khai thực đầu tư, nâng cao hiệu đầu tư dự án hiệu sử dụng vốn đầu tư hàng năm Tổng công ty 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Đáng, Quản lý dự án, NXB Đồng Nai, 2005 Đỗ Trọng Hồi, Giáo trình quản trị dự án đầu tư, Trường đại học Đà Lạt, 2002 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014; Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; MobiFone, Báo cáo tổng kết năm 2017, 2017 10 MobiFone, Kế hoạch 2018-2020, 2018 11 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết số điều Luật đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định giá đất; 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 13 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật kinh doanh bất động sản; 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu thông tư hướng dẫn; 15 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng thông tư hướng dẫn; 16 Nghị định số 46/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng thơng tư hướng dẫn; 90 17 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng thông tư hướng dẫn; 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng thông tư hướng dẫn; 19 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 Chính phủ giám sát đánh giá đầu tư thông tư hướng dẫn; 20 Từ Quang Phương, Giáo trình quản lý dự án đầu tư, NXB Lao động – Xã hội, 2005 21 Quyết định số 1798/QĐ-BTTT ngày 01/12/2014 Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông việc thành lập Tổng công ty Viễn thông MobiFone sở tổ chức lại Công ty TNHH thành viên Thông tin di động; 22 Quyết định số 1524/QĐ-BTTT ngày 14/9/2015 Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông định ban hành điều lệ tổ chức hoạt động Tổng Công ty Viễn thông MobiFone; 23 Quyết định số 2189/QĐ-MOBIFONE-HĐTV ngày 05/11/2015 Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone việc Ban hành tạm thời quy trình quản lý đầu tư; 24 Quyết định số 36/QĐ-MOBIFONE-HĐTV ngày 8/1/2016 Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone việc quy định phân cấp, ủy quyền triển khai công tác đầu tư xây dựng Tổng công ty Viễn thông MobiFone 25 Quyết định 1432/QĐ-MOBIFONE-HĐTV-KT ngày 25/7/2016 việc Ban hành Quy trình tốn nội Tổng cơng ty Viễn Thông MobiFone 26 Quyết định số 891/QĐ-MOBIFONE-HĐTV-KHCL ngày 23/5/2016 việc Ban hành quy trình xây dựng phê duyệt kế hoạch đầu tư hàng năm Tổng công ty viễn thông MobiFone 27 Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 Bộ Tài quy định tốn dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 28 Trịnh Quốc Thắng, Giáo trình quản lý dự án xây dựng, NXB Khoa học – Kỹ thuật, 2006 91 29 Trung tâm thông tin tư vấn doanh nghiệp, Quản lý chất lượng dự án, NXB Lao động - Xã hội, 2008 ... trạng áp dụng quy trình quản lý đầu tư Tổng cơng ty Viễn thơng MobiFone Chương tìm hiểu giới thiệu thông tin chung Tổng công ty viễn thông MobiFone quy trình quản lý đầu tư áp dụng tạm thời Tổng. .. tác giả chọn đề tài Nghiên cứu, xây dựng quy trình quản lý đầu tư áp dụng cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone để nghiên cứu với mục tiêu nghiên cứu cải tiến quy trình đầu tư (đã ban hành tạm... xuất, xây dựng quy trình đầu tư thức Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu, tìm hiểu quy định chung đầu tư, quản lý đầu tư, mục đích, yêu cầu quản lý đầu tư; Phân loại dự án đầu tư; Trình tự đầu tư;
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, xây dựng quy trình quản lý đầu tư áp dụng cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Nghiên cứu, xây dựng quy trình quản lý đầu tư áp dụng cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm