Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty ETL Public Company

115 22 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 21:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG  - LUẬN VĂN THẠC SĨ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ETL PUBLIC COMPANY Chuyên ngành: Quản trị Kinh Doanh CHITLATDA CHAMPAPHANH Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Công ty ETL Public Company Ngành: Quản trị học Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Học viên: CHITLATDA CHAMPAPHANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐOÀN NGỌC TIẾN Hà Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Tơi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Kết luận khoa học luận văn kết trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc tơi, trung thực chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, Ngày …… tháng …… năm 2018 Tác giả luận văn Chitlatda Champaphanh ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu Trường Đại học Ngoại Thương, Q thầy Khoa sau đại học tồn thể thầy cô trường tạo điều kiện cho tơi học tập, nghiên cứu hồn thành khóa học Luận văn tốt nghiệp Đồng thời, Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Đoàn Ngọc Tiến, người dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ, góp ý tận tình cho tơi q trình thực luận văn Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 Tác giả luận văn Chitlatda Champaphanh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ vii DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC SƠ ĐỒ .vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN viii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân 1.1.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.1.2 Mối quan hệ quản trị nhân quản trị nguồn nhân lực 1.1.3 Vai trò quản trị nguồn nhân lực 10 1.2 Các nội dung quản trị nguồn nhân lực 11 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực 11 1.2.2 Phân tích cơng việc 11 1.2.3 Công tác tuyển dụng 13 1.2.4 Đánh giá hồn thành cơng việc 14 1.2.5 Đào tạo nguồn nhân lực 16 1.2.6 Lương, thưởng sách đãi ngộ 17 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản trị nguồn nhân lực 17 1.3.1 Nhóm yếu tố ảnh hưởng mơi trường bên ngồi 18 1.3.2 Nhóm yếu tố ảnh hưởng môi trường bên 19 1.4 Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực số tập đồn kinh tế, cơng ty lĩnh vực viễn thông 20 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực tập đoàn Ericsson 20 1.4.2 Kinh nghiệm công ty Mobifone Việt Nam 22 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút cho Công ty ETL Public 23 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY ETL iv PUBLIC 26 2.1 Một số nét tổng quan công ty ETL Public 26 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Công Ty 28 2.1.3 Thống kê lao động 31 2.1.4 Những tồn thách thức lao động 33 2.2 Các yếu tố môi trƣờng ảnh hƣởng đến quản trị nguồn nhân lực Công ty ETL Public 34 2.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng mơi trường bên ngồi 34 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng môi trường bên 39 2.3 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực Công ty ETL Public 42 2.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực 42 2.3.2 Phân tích cơng việc 43 2.3.3 Công tác tuyển dụng 46 2.3.4 Đánh giá hồn thành cơng việc 47 2.3.5 Công tác đào tạo 50 2.3.6 Lương, thưởng, sách đãi ngộ 54 2.4 Đánh giá chung 62 2.4.1 Kết đạt 62 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 63 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY ETL PUBLIC CHO ĐẾN NĂM 2020 64 3.1 Quan điểm quản trị nguồn nhân lực công ty đến năm 2020 64 3.1.1 Tác động Hội nhập quốc tế đến Quản trị Nguồn nhân lực Công ty ETL Public 64 3.1.2 Quan điểm hoàn thiện Quản trị nguồn nhân lực Công ty ETL Public năm 2020 70 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Công ty năm 2020 74 3.2.1 Hồn thiện cơng tác hoạch định nguồn nhân lực 74 3.2.2 Hồn thiện cơng tác tuyển dụng 75 v 3.2.3 Hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực 75 3.2.4 Hoàn thiện công tác tiền lương 77 3.2.5 Tạo môi trường điều kiện làm việc thuận lợi cho nhân viên 83 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 01 …………………………………………………………………… 87 PHỤ LỤC 02…………………………………………………………………… 94 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHDCND Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân NNL Nguồn nhân lực QTNNL Quản trị nguồn nhân lực DN Doanh nghiệp CNTT Công nghệ thông tin vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Thống kê số lao động Cơng ty ETL theo giới tính 31 Bảng 2.2: Thống kê số lao động Công ty ETL Public theo thâm niên công tác năm 2017 32 Bảng 2.3: Thống kê lao động Cơng ty ETL Public theo trình độ Những thông tin cá nhân 31 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Hiểu biết nhiệm vụ trách nhiệm cơng việc 45 Hình 2.2: Mức độ công đánh giá thực công việc 49 Hình 2.3: Mức độ thay đổi công việc năm tới 52 Hình 2.4: Nhận thức kỹ cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc 54 Hình 2.5: Đánh giá hệ thống thù lao lao lao động 58 Hình 2.6: Đánh giá thù lao lao động/kết đánh giá thực công việc 60 Hình 2.7: Đánh giá mơi truờng làm việc Những thông tin cá nhân 57 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Công ty ETL Public 28 viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Luận văn nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp hồn thiện quản trị nguồn nhân lực Cơng ty ETL Public Company” Trước tiên, viết nêu nhìn tổng quan đầu quản trị nguồn nhân lực: khái niệm, vai trò, mối quan hệ quản trị nhân quản trị nguồn nhân lực; tiếp đó, viết đề cập nội dung quản trị nguồn nhân lực, yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Luận văn nêu số kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực tập đoàn kinh tế, công ty viễn thông lớn rút học kinh nghiệm cho công ty ETL Public Tiếp theo, luận văn tìm hiểu tổng quan Cơng ty ETL Public bao gồm: lịch sử hình thành phát triển, cấu máy tổ chức, thống kê lao động khó khăn tồn vấn đề lao động Tiếp theo, luận văn tập trung phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực Công ty theo nội dung đưa phần Từ thực trạng trên, luận văn đưa đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty ETL Public: thành tựu đạt được, hạn chế tồn Cuối cùng, sở nghiên cứu tác động hội nhập kinh tế quốc tế đến quản trị nguồn nhân lực Công ty ETL Public quan điểm quản trị nguồn nhân lực công ty năm 2020, tác giả đề xuất số hồn thiện quản trị nguồn nhân lực Cơng ty thời gian tới 91 92 Phụ lục 01: Phiếu điều tra (Dịch) Để giúp cho công tác nghiên cứu Quản trị nguồn nhân lực Công ty ETL Public đưa biện pháp đẩy mạnh cơng tác này, nhóm nghiên cứu thực điều tra thông qua bảng hỏi Rất mong anh/chị cộng tác cách trả lời câu hỏi sau Anh/chị hiểu biết nhiệm vụ trách nhiệm liên quan đến cơng việc nào? (Xin hỏi khoanh tròn vào số gần với ý kiến anh/chị) Hồn tồn Khơng khơng rõ ràng rõ ràng Bình thường Khá rõ ràng Hoàn toàn rõ ràng Mức độ rõ ràng thông tin liên quan đến cơng việc mà Cơng ty cung cấp cho anh/chị (Xin khoanh tròn vào số gần vớii ý kiến anh/chị) Hồn tồn Khơng khơng rõ ràng rõ ràng Bình thường Khá rõ ràng Hoàn toàn rõ ràng 89 Cơng ty có tiến hành đánh giá kết thực công việc cán công nhân viên quan hay khơng? ρ Có ρ Khơng Nếu có, chu kỳ đánh giá lâu lần? ρ tháng ρ tháng ρ tháng ρ 12 tháng ρ Khác (xin nêu cụ thể) Nhận xét anh/chị mức độ công hệ thống đánh Công ty áp dụng (Xin khoanh tròn vào số gần với ý kiến anh/chị) Hồn tồn khơng cơng Ít công Công Khá công Hồn tồn cơng 5 Mục đích việc đánh giá thực công việc Công ty: (có thể đánh dấu vào lựa chọn) ρ Trả lương ρ Ra định đào tạo, phát triển ρ Ra định thăng tiến ρ Ra định thưởng, phạt ρ Khác (xin nêu cụ thể) 90 Trong năm tới, công việc anh/chị thay đổi mức độ nào? (Xin khoanh tròn vào số gần với ý kiến anh/chị) Hoàntoàn Thay đổi khơng thay đổi Thay đổi Thay đổi vừa phải nhiều Thay đổi hồn tồn Khả thích nghi anh/chị với thay đổi liên quan đến công việc thân (Xin khoanh tròn vào số gần với ý kiến anh/chị) Hồn tồn Khó thích nghi Bình thường Khá thích Hồn tồn thích nghi nghi khơng thích nghi Anh/chị có sắn sàng chuẩn bị để thích nghi với thay đổi liên quan đến công việc không? ρ Không có ý kiến ρ Hồn tồn khơng chuẩn bị ρ Có chuẩn bị Nếu có chuẩn bị, anh chị dự định làm gì? (xin nêu cụ thể) Mức độ ổn định công việc mà anh/chị đảm nhận (Xin khoanh tròn vào số gần với ý kiến anh/chị) Hồn tồn ổn định Bình thường Khá ổn định khơng ổn định Hồn toàn ổn định 91 10 Theo anh/chị, để đáp ứng yêu cầu công việc tương lai, thân cần phải bổ sung thêm kiến thức kỹ gì? (có thể đánh dấu vào lựa chọn) ρ Kỹ năng, kiến thức chun mơn ρ Kỹ làm việc theo nhóm ρ Tiếng Anh ρ Kỹ sử dụng máy vi tính ρ Kỹ đàm phán ρ Kỹ giao tiếp ρ Kỹ giải vấn đề ρ Kỹ quản lý ρ Khác (xin nêu cụ thể) 11 Mức độ phù hợp chuyên ngành mà anh/chị đào tạo với công việc thân (Xin khoanh tròn vào số gần với ý kiến anh/chị) Hồn tồn phù hợp Bình thường Khá phù hợp Hoàn toàn phù hợp không phù hợp 12 Mức độ cần thiết phải nâng cao trình độ học vấn để đáp ứng yêu cầu công việc tốt anh/chị (Xin khoanh tròn vào số gần với ý kiến anh/chị) Hồn tồn Khơng cần khơng cần thiết thiết Bình thường Khá cần thiết Hồn toàn cần thiết 92 13 Anh/chị đánh hệ thống thù lao lao động (trả cơng lao động) Cơng ty Hồn tồn khơng cơng Bình thường Khơng cơng Khá cơng Hồn tồn cơng bằng 14 Theo anh/chị hệ thống thù lao lao động (trả cơng lao động) Cơng ty thực dựa kết thực công việc hay chưa? Hồn tồn Khơng hồn khơng dựa vào tồn dựa vào Có dựa vào Phần lớn dựa Hồn tồn dựa vào vào 15 Nếu có hội chuyển sang cơng ty khác để có mức thù lao anh/chị có ý định chuyển sang cơng ty hay khơng? *có *khơng *Khơng có ý kiến 16 Anh chị đánh Môi trường làm việc đơn vị nơi anh chị cơng tác? *Tốt *Chưa tốt *Khơng có ý kiến Nếu “Chưa tốt” theo anh chị đâu điểm chưa tốt? Có thể có nhiều lựa chọn:  Thiếu quan tâm hỗ trợ lẫn thành viên quan  Thiếu đoàn kết nội  Lãnh đạo quan tâm tới cán nhân viên quan  Đánh giá công việc không công bằng, tạo tin tưởng Khác: (viết cụ thể): Khác (nêu cụ thể): 93 Những thông tin cá nhân Giới tính:  Nam  Nữ Tình trạng nhân:  Chưa có gia đình  50 Chức vụ công tác:       Nhân viên Tổ trưởng Cán quản lý cấp phòng Cán quản lý cấp nhà máy Cán quản lý cấp chi nhánh Cán khác Anh/chị làm việc nhiều năm vị trí cơng việc  Dưới năm     Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh chị! 94 PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA (Số phiếu phát tra 150, số phiếu thu hợp lệ 120) – Dưới bảng số liệu tổng hợp phần mềm Excel Câu 1: Hiểu biết nhiệm vụ trách nhiệm Phương án lựa Hồn tồn khơng Khơng rõ ràng Bình thường Khá rõ ràng Hồn tồn rõ Tổng số điểm trung ràng phiếu bình 120 2.5 Hồn tồn rõ Tổng số điểm trung ràng phiếu bình 120 2.4 chọn rõ ràng Số lượt lựa chọn 19 51 30 13 điểm tương ứng Câu 2: Mức độ rõ ràng thông tin công việc (được Công ty cung cấp) Phương án lựa chọn Số lượt lựa Hồn tồn khơng Khơng rõ ràng Bình thường Khá rõ ràng rõ ràng 18 56 29 12 5 chọn điểm tương ứng Câu 3: Công ty tiến hàng đánh giá kết thực công việc cán cơng nhân viên 95 Phương án lựa Có Không phiếu chọn Số lượt lựa chọn Tổng số 82 38 120 tháng tháng tháng 42 12 tháng 50 Câu 4: độ công hệ thống đánh Công ty áp dụng Phương án lựa Hồn tồn khơng Ít cơng chọn cơng lượt lựa Bình thường Khá cơng Hồn tồn Tổng số công phiếu 18 51 32 12 chọn điểm tương ứng Câu 5: Quan điểm mục đích việc đánh giá cơng việc 120 điểm trung bình 2.5 96 Phương án lựa Trả lương Ra định Ra chọn đào tạo Số lượt lựa 40 định Ra định phiếu thăng tiến thưởng, phạt 31 35 10 Tổng số Khác 120 chọn STT Câu 6: Mức độ thay đổi công việc năm tới Phương án lựa Hồn tồn khơng Thay đổi Thay đổi Thay đổi Thay đổi Tổng số chọn thay đổi vừa phải nhiều phiếu hoàn toàn Số lượt lựa chọn 10 19 58 26 điểm tương 120 điểm trung bình 3.0 ứng Câu 7: Khả thích nghi thay đổi liên quan đến công việc thân Phương án lựa Hồn tồn khơng Khó thích chọn thích nghi nghi Bình thường Khá thích nghi Hồn tồn Tổng số thích nghi phiếu điểm trung bình 97 Số lượt lựa 12 19 44 30 15 120 3.1 chọn điểm tương ứng Câu 8: Mức độ sẵn sàng chuẩn bị để thích nghi với thay đổi liên quan đến cơng việc Phương án lựa chọn Hồn tồn Khơng có ý kiến Có chuẩn bị khơng chuẩn Tổng số bị Số lượt lựa 44 64 phiếu 12 120 chọn Dự định chuẩn bị Học tập để bồi dưỡng thêm kiến thức Câu 9: Mức ổn định cơng việc đảm nhận Phương án lựa Hồn tồn khơng Ít ổn định Bình thường Khá ổn định Hoàn toàn ổn Tổng số điểm trung 98 chọn ổn định định Số lượt lựa phiếu 20 52 37 120 bình 3.9 chọn điểm tương ứng Câu 10: Kỹ cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc tương lai Phương án lựa Kỹ kiến Kỹ làm chọn thức chun mơn việc theo Tiếng anh nhóm Số lượt lựa 67 Kỹ sử Kỹ đàm Kỹ Kỹ giải dụng máy phán giao tiếp vấn đề tính 25 45 10 34 chọn Số thứ tự ưu tiên lựa chọn 7 Câu 11: Mức độ phù hợp chuyên ngành đào tạo công việc Phương án lựa Hồn tồn khơng chọn phù hợp Ít phù hợp Bình thường Khá phú hợp Hồn tồn phù hợp Tổng số phiếu điểm trung bình 99 Số lượt lựa 14 23 39 28 16 120 3.1 chọn điểm tương ứng Câu 12: Mức cần thiết phải nâng cao trình độ học vấn để đáp ứng u cầu cơng việc Phương án lựa Hồn tồn khơng chọn cần thiết Số lượt lựa Khơng cần Bình thường Khá cần thiết Hoàn toàn thiết cần thiết Tổng số phiếu 21 54 32 120 Bình thường Khá cơng Hồn tồn Tổng số cơng phiếu điểm trung bình 3.8 chọn điểm tương ứng Câu 13: đánh giá hệ thống thù lao lao động Phương án lựa Hồn tồn khơng Khơng công chọn công Số lượt lựa 42 54 120 điểm trung bình 2.7 100 chọn điểm tương ứng Câu 14: Hệ thống thù lao lao động có dựa kết thực công việc hay chưa Phương án lựa Hồn tồn khơng Khơng hồn chọn dựa vào Số lượt lựa Có dựa vào tồn dựa vào Phần lớn dựa Hoàn toàn dựa vào vào 21 53 30 11 5 Khơng có ý Tổng số kiến phiếu 120 chọn điểm tương ứng Câu 15: Chuyển công ty trả mức lương cao Phương án lựa Có Khơng chọn Số lượt lựa chọn 38 74 Tổng số phiếu 120 điểm trung bình 2.4 101 Câu 16: đánh giá môi trường làm việc Phương án lựa Tốt Chưa tốt chọn Số lượt lựa 35 61 Khơng có ý Tổng số kiến phiếu 24 120 chọn 19Thiếu quan tâm hỗ trợ lẫn thành viên quan 17Thiếu đoàn kết nội 34Lãnh đạo quan tâm tới cán nhân viên quan 21đánh giá công việc không công bằng, tạo tin tưởng 0Khác ... đến Quản trị Nguồn nhân lực Công ty ETL Public 64 3.1.2 Quan điểm hoàn thiện Quản trị nguồn nhân lực Công ty ETL Public năm 2020 70 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản. .. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ETL PUBLIC - Chương 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY ETL PUBLIC CHƢƠNG... kinh tế quốc tế đến quản trị nguồn nhân lực Công ty ETL Public quan điểm quản trị nguồn nhân lực công ty năm 2020, tác giả đề xuất số hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Công ty thời gian tới 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty ETL Public Company, Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty ETL Public Company