PHÁT TRIỂN QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM NAM PHI

117 37 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 21:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - NAM PHI Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế TRIỆU HỒNG ĐĂNG Hà Nội - năm 2018 Sample output to test PDF Combine only BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - NAM PHI Ngành: Kinh tế học Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 8310106 Họ tên học viên: Triệu Hồng Đăng Người hướng dẫn: PGS TS Bùi Thị Lý Hà Nội - năm 2018 Sample output to test PDF Combine only i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu trích dẫn luận văn hồn tồn trung thực Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả Triệu Hồng Đăng Sample output to test PDF Combine only ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, thầy cô, nhà khoa học Trường Đại Học Ngoại thương, thầy cô Khoa Kinh tế quốc tế, Khoa Sau đại học giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Bùi Thị Lý tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình tơi thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè người thân ln đồng hành, động viên, khích lệ q trình tơi thực luận văn Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Triệu Hồng Đăng Sample output to test PDF Combine only iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC BẢNG viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN x MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - NAM PHI 1.1 Khái quát quan hệ kinh tế thương mại song phương 1.1.1 Khái niệm quan hệ kinh tế thương mại song phương 1.1.2 Những lĩnh vực quan hệ kinh tế thương mại song phương 1.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế thương mại song phương 1.2 Những nhân tố tác động đến quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Nam Phi11 1.2.1 Đặc điểm thị trường Nam Phi 11 1.2.2 Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nam Phi 26 1.2.3 Quan điểm, sách thương mại, cam kết, thỏa thuận Việt Nam Nam Phi 28 1.2.4 Các hoạt động quảng bá xúc tiến Chính phủ doanh nghiệp hai nước 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - NAM PHI (2009 - 2017) 37 2.2 Những kết đạt quan hệ thương mại hàng hóa Việt Nam Nam Phi 37 2.1.1 Tổng kim ngạch xuất nhập Việt Nam với Nam Phi 37 Sample output to test PDF Combine only iv 2.1.2 Kim ngạch xuất Việt Nam sang Nam Phi có biến động có xu hướng ngày tăng 38 2.1.3 Cơ cấu xuất Việt Nam sang Nam Phi 39 2.1.4Kim ngạch nhập Việt Nam từ Nam Phi có biến động có xu hướng ngày tăng 46 2.1.5 Cơ cấu nhập Việt Nam từ Nam Phi có chuyển biến có lợi cho Nam Phi 47 2.1.6 Cán cân thương mại Việt Nam với Nam Phi ln xuất siêu có lợi cho Việt Nam 52 2.2 Những kết đạt quan hệ kinh tế khác 53 2.2.1 Quan hệ kinh tế hai nước mở rộng sang lĩnh vực đầu tư, nông nghiệp 53 2.2.2 Hai bên nỗ lực mở rộng quan hệ kinh tế hai nước sang nhiều lĩnh vực khác 54 2.3 Những hạn chế quan hệ kinh tế thương mại hai nước 55 2.3.1 Kim ngạch xuất kim ngạch nhập thấp chiếm tỷ trọng nhỏ 55 2.3.2 Vị đối tác thương mại hai nước vị trí thấp 55 2.3.3 Cơ cấu thương mại hai nước thiếu hàng hóa mà hai bên mạnh 56 2.3.4 Cán cân thương mại bất lợi cho Nam Phi 56 2.3.5 Các quan hệ kinh tế hai nước lĩnh vực khác hạn chế chưa phát triển 56 2.4 Những nguyên nhân hạn chế quan hệ kinh tế thương mại hai nước 57 2.4.1 Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nam Phi chưa nâng lên tầm cao 57 Sample output to test PDF Combine only v 2.4.2 Hai bên thiếu cam kết, thỏa thuận làm sở cho quan hệ kinh tế thương mại hai nước 57 2.4.3 Năng lực cạnh tranh hàng hóa hai nước nhiều hạn chế 58 2.4.4 Hoạt động quảng bá xúc tiến doanh nghiệp hạn chế58 2.4.5 Công tác nghiên cứu cung cấp thơng tin thị trường hai nước hạn chế 59 2.5 Những thách thức cho quan hệ kinh tế thương mại hai nước thời gian tới 59 2.5.1Khoảng cách địa lý xa xôi hai nước 59 2.5.2 Thị trường hai nước có mức độ cạnh tranh gay gắt 60 2.6 Kinh nghiệm Trung Quốc phát triển quan hệ kinh tế thương mại với Nam Phi 60 2.6.1 Trung Quốc xây dựng phát triển mối quan hệ ngoại giao tầm cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nam Phi 61 2.6.2 Trung Quốc có nhiều cam kết, thỏa thuận với Nam Phi 62 2.6.3 Trung Quốc thực mạnh mẽ hoạt động quảng bá xúc tiến Nam Phi 63 2.6.4 Hàng hóa Trung Quốc có sức cạnh tranh cao thị trường Nam Phi 64 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - NAM PHI 65 3.1 Triển vọng quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Nam Phi 65 3.1.1 Hai nước có khả nâng cao kim ngạch trao đổi thương mại 65 3.1.2Hai bên có nhiều khả hợp tác nhiều lĩnh vực 66 3.2 Định hướng phát triển quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Nam Phi 67 3.2.1 Tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại hàng hóa hai nước 67 3.2.2 Tiếp tục triển khai quan hệ kinh tế triển khai thực tế đạt thỏa thuận 67 Sample output to test PDF Combine only vi 3.2.3 Mở rộng quan hệ kinh tế hai nước sang lĩnh vực 67 3.3 Giải pháp phát triển quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Nam Phi thời gian tới 68 3.3.1 Những giải pháp vĩ mô 68 3.3.2 Những giải pháp vi mô 74 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC 82 Sample output to test PDF Combine only vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANC Africa National Congress Đảng Đại hội dân tộc Phi DA Democratic Alliance Đảng Liên minh dân chủ GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội IFP Inkatha Freedom Party Đảng Tự Inkatha ITC International Trade Centre Trung tâm Thương mại quốc tế ITAC Trade Administration Uỷ ban quản lý thương mại Nam Phi Commission of South Africa JSE The Johannesburg Stock Thị trường chứng khoán Johannesburg Exchange LPI Logistics Performance Index Chỉ số logistics NNP New National Party Đảng Dân tộc PAC Pan Africanists Congress Đảng Đại hội Pan Phi SARS South Africa Revenue Cơ quan Thuế Nam Phi Service WTO World Trade Organization Sample output to test PDF Combine only Tổ chức thương mại giới viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: GDP Nam Phi 2011 - 2016 (theo giá cố định 2010) 18 Bảng 1.2: Tốc độ tăng trưởng GDP Nam Phi 2011 - 2016 19 Bảng 1.3: Tỷ trọng ngành GDP Nam Phi 2011 - 2016 20 Bảng 1.4: Chi tiêu Nam Phi 2011 - 2016 (theo giá cố định 2010) 23 Bảng 1.5: Tổng kim ngạch xuất Việt Nam 2009 - 2017 83 Bảng 1.6: Kim ngạch xuất Việt Nam sang Nam Phi 2009 - 2017 84 Bảng 1.7: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất Việt Nam sang Nam Phi 2009 - 2017 85 Bảng 1.8: Tỷ trọng Kim ngạch xuất Việt Nam sang Nam Phi 2009 - 2017 86 Bảng 2.1: Tổng kim ngạch xuất nhập Việt Nam với Nam Phi 2009 - 2017 38 Bảng 2.2: Kim ngạch xuất Việt Nam sang Nam Phi 2009 - 2017 39 Bảng 2.3: Kim ngạch nhập Việt Nam từ Nam Phi 2009 - 2017 47 Bảng 2.4: Cán cân thương mại Việt Nam với Nam Phi 2009 - 2017 53 Bảng 2.5: Tỷ trọng tổng kim ngạch xuất theo nhóm hàng Việt Nam 2009 - 2017 87 Bảng 2.6: Tổng kim ngạch nhập Việt Nam 2009 - 2017 88 Bảng 2.7: Kim ngạch nhập Việt Nam từ Nam Phi 2009 - 2017 89 Bảng 2.8: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập Việt Nam từ Nam Phi 2009 - 2017 90 Bảng 2.9: Tỷ trọng kim ngạch nhập Việt Nam từ Nam Phi 2009 2017 91 Bảng 2.10: Tỷ trọng tổng kim ngạch nhập theo nhóm hàng Việt Nam 2009 - 2017 92 Bảng 2.11: Kim ngạch xuất Nam Phi 2009 - 2016 93 Sample output to test PDF Combine only 88 Bảng 2.6: Kim ngạch xuất Việt Nam sang Nam Phi 2009 - 2017 (Khơng bao gồm nhóm hàng Đá q, kim loại quý sản phẩm) Đơn vị tính: USD STT 10 11 12 13 14 15 16 17 NĂM 2009 2010 XUẤT KHẨU 178.571.466 316.787.258 Điện thoại loại 137.988.876 linh kiện Giày dép loại 35.868.432 40.809.713 Máy vi tính, sản phẩm 5.322.357 8.353.961 điện tử linh kiện Máy móc, thiết bị, dụng 5.638.003 cụ phụ tùng khác Hàng dệt, may 10.241.276 18.419.673 Hạt tiêu 3.775.287 5.037.976 Gỗ sản phẩm gỗ 2.239.411 3.222.295 Cà phê 12.843.856 15.773.996 Hạt điều 5.031.121 Sản phẩm hóa chất 4.304.150 2.639.015 Phương tiện vận tải 1.602.922 3.761.665 phụ tùng Sản phẩm từ sắt thép 3.257.307 4.652.546 Bánh kẹo sản phẩm từ ngũ cốc Gạo 16.367.271 13.365.042 Chất dẻo nguyên liệu Than đá 9.094.630 Giấy sản phẩm từ 1.005.108 638.506 giấy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 357.546.185 522.363.208 764.247.725 793.200.130 1.038.860.139 868.783.019 751.572.370 106.779.530 231.127.147 461.853.677 444.488.427 61.873.154 68.529.174 81.298.215 91.979.843 109.413.477 117.446.727 105.523.014 29.453.311 39.757.055 37.564.471 55.859.126 159.995.991 100.381.395 94.237.069 5.950.795 12.551.873 18.068.819 20.258.281 22.261.113 14.705.067 33.987.349 20.784.630 7.770.923 3.513.506 18.945.520 7.043.702 10.592.049 15.385.216 9.331.725 6.361.269 15.953.511 7.630.966 19.877.480 18.118.124 12.270.483 7.957.213 11.833.046 7.913.098 13.787.130 21.067.280 14.341.403 10.319.147 21.078.354 8.831.871 8.265.018 20.132.084 16.609.027 12.803.870 10.305.388 11.748.327 8.821.136 19.880.430 24.200.184 21.562.007 14.593.771 7.741.413 9.593.501 16.472.128 8.276.991 9.930.172 8.032.469 8.457.927 6.699.920 6.076.115 5.802.306 6.688.200 5.814.663 4.837.810 5.498.068 6.309.173 6.609.842 6.333.673 11.736.271 6.059.242 8.938.092 7.171.212 3.836.593 1.959.384 2.861.918 2.778.687 2.083.364 3.454.370 17.219.981 14.393.322 2.403.023 5.684.468 4.607.680 17.327.655 1.260.345 17.058.626 655.360 9.365.267 867.443 3.049.397 960.837 4.226.785 13.381.499 379.820 412.569 Nguồn: Tổng cục Hải quan www.customs.gov.vn tính tốn tác giả Sample output to test PDF Combine only 575.088.734 465.248.351 356.119.664 384.781 89 Bảng 2.7: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất Việt Nam sang Nam Phi 2009 - 2017 (Khơng bao gồm nhóm hàng Đá quý, kim loại quý sản phẩm) Đơn vị tính: % STT 10 11 12 13 14 15 16 17 NĂM XUẤT KHẨU Điện thoại loại linh kiện Giày dép loại Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác Hàng dệt, may Hạt tiêu Gỗ sản phẩm gỗ Cà phê Hạt điều Sản phẩm hóa chất Phương tiện vận tải phụ tùng Sản phẩm từ sắt thép Bánh kẹo sản phẩm từ ngũ cốc Gạo Chất dẻo nguyên liệu Than đá Giấy sản phẩm từ giấy 2009 2010 77,40 2011 12,87 2012 46,10 2013 46,31 2014 3,79 2015 30,97 2016 -16,37 2017 -13,49 -22,62 116,45 99,83 -3,76 29,38 -19,10 -23,46 13,78 51,61 10,76 18,63 13,14 18,95 7,34 -10,15 56,96 252,57 34,98 -5,51 48,70 186,43 -37,26 -6,12 5,55 110,93 43,95 12,12 9,89 -33,94 131,13 -38,69 12,84 54,25 9,04 20,11 40,00 301,36 -25,98 20,09 81,05 -15,79 8,34 87,66 17,76 31,49 25,09 -25,83 3,70 -30,64 16,28 16,88 29,68 78,13 11,61 -40,05 -4,44 15,81 24,08 -51,11 33,02 6,73 -1,25 29,82 -39,54 59,84 -15,48 -4,12 21,73 -32,32 23,92 -49,75 -19,11 -20,79 134,68 61,53 -4,51 15,27 -13,06 -16,80 13,65 14,75 42,83 42,07 -4,18 85,30 -48,37 47,51 -19,77 -46,50 46,06 -2,91 -25,02 65,81 -1,55 -48,00 -45,10 32,36 -67,44 10,77 79,86 33,45 43,89 22,81 -18,34 -36,47 -68,37 307,40 -16,41 47,14 -57,52 -18,94 20,39 -47,55 -100,00 -40,51 8,62 -6,74 -100,00 Nguồn: Tổng cục Hải quan www.customs.gov.vn tính toán tác giả Sample output to test PDF Combine only 90 Bảng 2.8: Tỷ trọng Kim ngạch xuất Việt Nam sang Nam Phi 2009 - 2017 (Khơng bao gồm nhóm hàng Đá q, kim loại q sản phẩm) Đơn vị tính: % STT 10 11 12 13 14 15 16 17 NĂM XUẤT KHẨU Điện thoại loại linh kiện Giày dép loại Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác Hàng dệt, may Hạt tiêu Gỗ sản phẩm gỗ Cà phê Hạt điều Sản phẩm hóa chất Phương tiện vận tải phụ tùng Sản phẩm từ sắt thép Bánh kẹo sản phẩm từ ngũ cốc Gạo Chất dẻo nguyên liệu Than đá Giấy sản phẩm từ giấy 2009 100,00 2010 100,00 2011 100,00 2012 100,00 2013 100,00 2014 100,00 2015 100,00 2016 100,00 2017 100,00 43,56 29,86 44,25 60,43 56,04 55,36 53,55 47,38 20,09 12,88 17,30 13,12 10,64 11,60 10,53 13,52 14,04 2,98 2,64 8,24 7,61 4,92 7,04 15,40 11,55 12,54 1,78 1,66 2,40 2,36 2,55 2,14 1,69 4,52 2,41 5,81 1,59 1,02 4,98 1,59 0,83 5,81 2,17 0,98 5,30 1,97 2,96 2,95 1,79 1,22 3,05 1,46 3,81 2,37 1,61 1,04 1,55 1,04 1,80 2,66 1,81 1,30 2,66 1,11 1,04 1,94 1,60 1,23 0,99 1,13 0,85 2,29 2,48 0,89 1,90 1,14 0,97 3,22 1,94 1,28 1,10 1,07 0,89 0,90 1,19 1,70 1,11 0,88 0,73 0,47 0,63 0,84 1,82 1,47 1,85 1,21 1,54 0,76 0,86 0,83 0,51 0,26 0,36 0,27 0,24 0,46 2,18 0,16 1,64 0,06 1,08 0,10 0,41 0,13 5,74 2,11 1,25 7,19 9,17 0,56 4,22 1,18 3,30 2,87 3,74 1,09 1,88 0,31 0,60 0,20 0,11 0,08 0,05 Nguồn: Tổng cục Hải quan www.customs.gov.vn tính tốn tác giả Sample output to test PDF Combine only 91 Bảng 2.9: Tỷ trọng tổng kim ngạch xuất theo nhóm hàng Việt Nam 2009 - 2017 (Khơng bao gồm nhóm hàng Đá q, kim loại quý sản phẩm) Đơn vị tính: % STT 10 11 12 13 14 15 16 17 NĂM XUẤT KHẨU Điện thoại loại linh kiện Giày dép loại Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác Hàng dệt, may Hạt tiêu Gỗ sản phẩm gỗ Cà phê Hạt điều Sản phẩm hóa chất Phương tiện vận tải phụ tùng Sản phẩm từ sắt thép Bánh kẹo sản phẩm từ ngũ cốc Gạo Chất dẻo nguyên liệu Than đá Giấy sản phẩm từ giấy 2009 0,33 0,38 2012 0,46 2013 0,58 2014 0,53 0,64 2016 0,49 2017 0,35 5,98 1,67 1,82 2,17 1,88 1,91 1,36 0,79 0,88 0,80 0,94 0,94 0,97 0,89 0,91 0,90 0,72 0,19 0,23 0,63 0,51 0,35 0,49 1,03 0,53 0,36 0,18 0,14 0,23 0,30 0,28 0,27 0,15 0,27 1,57 0,16 1,20 0,09 0,85 0,44 0,63 0,15 1,06 0,09 0,69 0,48 1,80 0,10 1,18 0,14 0,43 0,52 3,06 0,10 1,38 0,14 0,44 0,48 2,02 0,10 1,19 0,17 0,59 0,44 1,06 0,09 1,32 0,19 0,39 0,49 1,16 0,08 1,51 0,11 0,49 0,35 1,10 0,09 1,31 0,13 0,26 0,23 0,76 0,17 0,24 0,18 0,13 0,13 0,10 0,08 0,09 0,09 0,54 0,56 0,58 0,46 0,75 0,35 0,50 0,36 0,17 0,43 0,63 0,60 0,39 0,58 0,59 0,28 0,61 0,16 0,43 0,24 0,12 0,19 0,11 1,08 0,09 0,74 0,61 0,36 2010 0,46 2011 0,41 0,12 0,47 0,56 0,82 0,46 0,49 0,58 0,50 0,17 0,09 0,09 0,08 Nguồn: Tổng cục Hải quan www.customs.gov.vn tính tốn tác giả Sample output to test PDF Combine only 2015 92 Bảng 2.10: Tổng kim ngạch nhập Việt Nam 2009 - 2017 (Không bao gồm nhóm hàng Đá quý, kim loại quý sản phẩm) Đơn vị tính: USD STT NĂM NHẬP KHẨU 10 11 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 69.456.706.561 83.732.949.857 104.484.463.812 113.442.756.304 131.520.720.454 147.250.716.712 164.989.029.398 174.240.910.723 210.494.654.762 Kim loại thường 1.624.965.230 2.523.490.143 khác Chất dẻo nguyên 2.813.160.518 3.776.382.316 liệu Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 12.673.170.499 13.577.933.484 khác 279.059.988 293.991.133 Hàng rau 5.360.906.858 6.154.860.864 Sắt thép loại Sản phẩm hóa chất 1.579.949.915 2.054.217.632 904.799.043 1.151.773.763 Gỗ sản phẩm gỗ 1.624.704.373 2.119.042.491 Hóa chất 901.288.792 Phế liệu sắt thép 282.479.174 337.081.094 Hàng thủy sản 810.781.975 1.176.108.582 Xơ, sợi dệt loại 2.697.020.172 2.631.719.722 2.923.758.356 3.431.107.498 4.234.425.607 4.814.117.738 5.427.530.304 4.761.227.464 4.804.083.702 5.713.790.415 6.315.907.308 5.956.818.151 6.261.617.045 7.315.301.890 15.533.386.210 16.036.548.487 18.684.856.510 22.424.061.653 27.580.217.089 28.542.507.038 33.673.226.515 293.478.013 335.215.548 405.598.191 521.879.633 622.076.725 925.090.954 1.547.036.262 6.431.114.079 5.966.145.877 6.656.578.410 7.719.477.721 7.477.526.019 8.051.788.283 9.012.526.372 2.396.406.166 2.447.366.523 2.809.557.813 3.213.487.797 3.414.033.270 3.814.984.222 4.546.250.517 1.362.296.808 1.359.159.409 1.648.451.193 2.233.470.384 2.167.238.419 1.876.162.518 2.175.541.446 2.717.067.482 2.780.270.467 3.032.018.557 3.317.510.890 3.143.043.205 3.209.833.006 4.087.798.661 1.147.439.537 1.415.358.547 1.247.066.154 1.241.564.176 808.574.359 870.652.994 1.399.310.749 541.161.230 654.522.279 720.274.033 1.066.501.931 1.067.780.160 1.111.642.155 1.439.847.080 1.537.483.015 1.408.007.715 1.517.186.269 1.557.871.032 1.519.035.395 1.609.006.238 1.814.179.553 Nguồn: Tổng cục Hải quan www.customs.gov.vn tính tốn tác giả Sample output to test PDF Combine only 93 Bảng 2.11: Kim ngạch nhập Việt Nam từ Nam Phi 2009 - 2017 (Khơng bao gồm nhóm hàng Đá q, kim loại q sản phẩm) Đơn vị tính:USD STT 10 11 NĂM NHẬP KHẨU Kim loại thường khác Chất dẻo nguyên liệu Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác Hàng rau Sắt thép loại Sản phẩm hóa chất Gỗ sản phẩm gỗ Hóa chất Phế liệu sắt thép Hàng thủy sản Xơ, sợi dệt loại 2009 2010 124.888.595 164.606.609 24.891.030 39.054.558 3.014.052 163.250 2011 2012 2013 2014 149.786.771 111.076.847 154.736.477 144.527.419 33.381.225 22.393.452 38.505.162 20.769.645 339.337 4.518.981 4.349.713 19.093.029 2.285.824 8.521.875 9.575.130 54.484.666 4.972.800 6.169.323 3.330.986 24.547.695 6.236.131 2.223.502 3.585.860 62.626.259 1.436.597 13.770.344 7.726.584 1.424.214 5.457.953 62.248.828 858.371 846.149 1.618.197 5.496.984 5.281.191 3.776.583 4.467.555 2.583.541 14.422.691 6.288.058 4.545.942 2.362.313 9.056.801 7.314.979 3.110.563 3.109.402 3.061.331 5.819.586 36.512.697 63.359.640 1.379.308 305.005 6.182.580 4.621.492 10.449.777 3.673.643 2.551.639 41.158.812 13.573.489 5.449.356 11.865.916 4.762.729 2.033.166 1.154.318 10.454.722 13.012.004 8.369.376 10.989.866 8.317.028 9.945.909 3.723.023 6.248.224 2.332.425 3.497.919 3.375.366 3.484.573 Nguồn: Tổng cục Hải quan www.customs.gov.vn tính tốn tác giả Sample output to test PDF Combine only 2015 2016 2017 114.896.904 146.228.619 236.282.311 14.742.437 8.263.728 92.774.086 21.276.051 28.001.669 22.362.732 94 Bảng 2.12: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập Việt Nam từ Nam Phi 2009 - 2017 (Không bao gồm nhóm hàng Đá quý, kim loại quý sản phẩm) Đơn vị tính: % STT 10 11 NĂM NHẬP KHẨU Kim loại thường khác Chất dẻo nguyên liệu Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác Hàng rau Sắt thép loại Sản phẩm hóa chất Gỗ sản phẩm gỗ Hóa chất Phế liệu sắt thép Hàng thủy sản Xơ, sợi dệt loại 2009 2010 31,80 56,90 -94,58 2011 -9,00 -14,53 107,86 2012 -25,84 -32,92 1231,71 2013 39,31 71,95 -3,75 2014 -6,60 -46,06 338,95 2015 -20,50 -29,02 11,43 2016 27,27 -43,95 31,61 2017 61,58 1.022,67 -20,14 272,81 12,36 -42,59 -3,93 -28,49 18,30 -42,17 458,25 -54,95 25,40 -63,96 7,65 -43,90 23,90 -35,95 52,21 -0,60 -40,25 -66,99 17,22 118,41 -43,91 -41,34 60,69 -48,03 -19,23 -0,04 90,10 73,53 -77,89 -1,68 95,63 42,85 18,15 -56,15 -35,04 -100,00 119,54 17,91 13,55 29,65 -20,32 -97,20 -22,98 53,58 -29,91 -21,83 14,72 192,41 24,46 31,31 19,58 67,83 49,97 3,24 69,78 -100,00 Nguồn: Tổng cục Hải quan www.customs.gov.vn tính tốn tác giả Sample output to test PDF Combine only 95 Bảng 2.13: Tỷ trọng kim ngạch nhập Việt Nam từ Nam Phi 2009 - 2017 (Không bao gồm nhóm hàng Đá quý, kim loại quý sản phẩm) Đơn vị tính: % STT 10 11 NĂM NHẬP KHẨU Kim loại thường khác Chất dẻo nguyên liệu Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác Hàng rau Sắt thép loại Sản phẩm hóa chất Gỗ sản phẩm gỗ Hóa chất Phế liệu sắt thép Hàng thủy sản Xơ, sợi dệt loại 2009 100,00 19,93 2,41 2010 100,00 23,73 0,10 2011 100,00 22,29 0,23 2012 100,00 20,16 4,07 2013 100,00 24,88 2,81 2014 100,00 14,37 13,21 2015 100,00 12,83 18,52 2016 100,00 5,65 19,15 2017 100,00 39,26 9,46 1,83 5,18 6,39 4,95 3,41 2,61 3,89 1,77 6,10 43,63 3,98 4,94 2,67 14,91 3,79 1,35 2,18 38,05 0,87 9,19 5,16 0,95 3,64 41,56 0,57 4,09 8,15 2,80 2,76 32,87 1,24 4,06 1,53 4,73 2,01 3,76 40,95 0,20 4,28 3,20 7,23 2,54 1,77 28,48 11,81 4,74 10,33 4,15 1,77 1,00 7,15 5,72 5,69 2,55 1,60 2,31 5,51 4,65 4,21 2,64 1,48 1,47 0,68 1,30 Nguồn: Tổng cục Hải quan www.customs.gov.vn tính tốn tác giả Sample output to test PDF Combine only 96 Bảng 2.14: Tỷ trọng tổng kim ngạch nhập theo nhóm hàng Việt Nam 2009 - 2017 (Khơng bao gồm nhóm hàng Đá quý, kim loại quý sản phẩm) Đơn vị tính: % STT 10 11 NĂM NHẬP KHẨU Kim loại thường khác Chất dẻo nguyên liệu Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác Hàng rau Sắt thép loại Sản phẩm hóa chất Gỗ sản phẩm gỗ Hóa chất Phế liệu sắt thép Hàng thủy sản Xơ, sợi dệt loại 2009 0,18 1,53 0,11 2010 0,20 1,55 0,00 0,02 1,02 0,31 0,68 0,21 0,30 0,20 2011 0,14 1,24 0,01 2012 0,10 0,85 0,09 2013 0,12 1,32 0,08 2014 0,10 0,61 0,30 0,06 0,06 0,03 0,03 0,40 0,30 0,19 0,17 6,95 0,43 0,21 0,32 0,10 0,20 5,43 0,16 0,08 0,37 0,23 0,11 2,58 0,21 1,55 0,04 0,26 0,19 0,19 5,08 0,04 Nguồn: Tổng cục Hải quan www.customs.gov.vn tính tốn tác giả Sample output to test PDF Combine only 2015 0,07 0,35 0,36 2016 0,08 0,17 0,45 2017 0,11 1,71 0,31 0,02 0,02 0,01 0,04 1,18 0,06 0,33 0,16 0,08 3,32 2,18 0,07 0,35 0,22 0,06 0,14 1,13 0,10 0,22 0,20 0,07 0,39 0,84 0,12 0,22 0,29 0,09 0,25 97 Bảng 2.15: Kim ngạch xuất Nam Phi sang Trung Quốc 2009 - 2016 Đơn vị:nghìn USD STT HS 10 11 12 13 14 15 26 72 47 51 71 74 75 27 41 08 22 23 '39 '38 '85 Nhóm hàng XUẤT KHẨU Quặng loại Sắt thép loại Giấy sản phẩm từ giấy Lông động vật, sợi lông động vật Đá quý, kim loại quý sản phẩm Đồng sản phẩm đồng Nickel sản phẩm nickel Nhiên liệu, dầu lửa sản phẩm Da sống da thuộc Hoa Đồ uống, rượu dấm Phế liệu thực phẩm, thức ăn gia súc Nhựa san phẩm nhựa Sản phẩm hóa chất Máy móc thiết bị điện phụ tùng 2009 5.670.123 3.422.282 987.989 78.635 124.316 242.334 110.305 81.956 198.109 17.747 3.460 6.775 8.418 95.403 15.509 7.146 2010 8.095.329 5.274.228 929.665 94.668 84.756 248.880 150.725 151.900 520.183 30.500 6.508 11.444 38.394 85.398 22.114 21.777 Nguồn: Trung tâm thương mại quốc tế - ITC www.trademap.org Sample output to test PDF Combine only 2011 2012 2013 12.494.809 10.337.483 12.046.038 8.417.838 6.839.805 8.058.584 1.192.258 735.821 1.091.010 172.399 159.978 210.036 128.719 191.436 212.038 236.331 209.452 332.509 223.669 206.244 237.807 132.631 89.093 100.275 1.375.739 1.105.286 951.585 31.109 35.505 80.847 10.692 13.583 38.603 20.993 26.051 22.383 18.224 24.389 2.161 100.212 90.764 85.261 24.867 15.507 33.217 12.343 20.027 6.184 2014 8.680.022 5.574.880 1.157.230 343.412 209.077 216.247 170.462 89.388 203.186 65.403 39.799 32.105 23.017 102.628 27.690 11.396 2015 5.802.848 3.433.541 723.305 316.709 140.770 286.106 174.314 101.365 145.603 63.231 41.887 47.507 13.490 31.286 57.162 7.747 2016 6.812.081 3.996.923 1.244.684 282.280 213.181 181.365 154.569 138.684 89.804 60.035 57.618 38.229 32.751 31.602 30.495 23.946 98 Bảng 2.16: Kim ngạch nhập Nam Phi từ Trung Quốc 2009 - 2016 Đơn vị:nghìn USD STT HS 85 84 64 39 61 10 11 12 62 29 94 73 72 87 99 13 90 14 15 95 40 Nhóm hàng NHẬP KHẨU Máy móc thiết bị điện phụ tùng Máy móc thiết bị phụ tùng Giày dép Nhựa san phẩm nhựa Quần áo phụ kiện dệt móc Quần áo phụ kiện khơng dệt móc Hóa chất hữu Đồ nội thất, giường, đệm Sản phẩm từ sắt thép Sắt thép loại Phương tiện vận tải phụ tùng Hàng hóa khác Dụng cụ thiết bị quang học, nhiếp ảnh Đồ chơi, dụng cụ thể thao linh kiện Cao su sản phẩm từ cao su 2009 2010 8.325.306 11.480.151 1.847.780 2.589.542 1.808.953 2.455.507 410.220 546.387 203.369 291.311 318.239 429.467 2012 14.610.765 2.645.503 3.587.770 697.708 409.222 473.975 2013 2014 2015 16.005.957 15.449.362 14.603.198 3.814.651 3.779.528 3.865.641 3.594.890 3.307.060 2.950.206 676.075 621.107 517.632 457.352 495.384 408.720 507.393 478.315 378.823 2016 13.536.720 3.416.696 2.746.627 500.053 450.152 411.440 351.696 194.100 224.595 253.209 174.710 169.659 29.934 487.261 273.338 342.770 325.195 120.162 350.822 38.414 500.473 307.244 400.263 465.391 206.159 418.632 58.967 466.691 335.366 462.213 477.444 223.297 483.686 138.016 497.219 337.354 446.480 459.865 352.418 414.717 201.801 466.893 352.064 414.939 396.201 373.234 392.581 201.464 457.856 330.959 372.747 352.551 428.371 308.988 137.881 409.891 346.864 344.535 340.828 316.624 278.898 258.036 121.933 172.000 213.185 215.534 241.265 259.147 233.794 238.160 229.793 112.122 303.367 217.850 348.900 275.233 346.078 271.793 299.545 285.974 317.381 269.280 208.561 218.259 237.608 224.018 Nguồn: Trung tâm thương mại quốc tế - ITC www.trademap.org Sample output to test PDF Combine only 2011 14.194.866 3.012.377 3.346.150 685.701 390.978 459.287 99 Bảng 2.17: Kim ngạch xuất sang 20 đối tác lớn Việt Nam 2009 - 2017 (Không bao gồm nhóm hàng Đá quý, kim loại quý sản phẩm) STT NĂM 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Đơn vị: USD 2015 2016 2017 Tồng KNXK 54.364.773.623 69.412.695.520 94.236.892.348 113.983.396.650 131.453.225.967 149.544.991.820 161.415.513.303 175.712.761.433 213.463.554.956 HOA KỲ TRUNG QUỐC NHẬT BẢN HÀN QUỐC 11.321.096.845 14.186.740.260 4.908.809.661 7.307.579.826 6.250.668.522 7.694.187.025 2.059.804.077 3.089.181.399 16.855.205.695 11.123.455.174 10.742.319.193 4.711.751.114 19.558.745.241 12.386.359.708 13.023.538.575 5.576.761.737 23.563.321.423 13.232.976.974 13.586.540.402 6.613.583.244 28.264.385.610 14.930.874.943 14.650.085.605 7.137.344.412 33.118.954.057 17.109.303.862 14.084.778.867 8.910.085.241 38.141.348.711 21.960.058.118 14.616.881.730 11.390.522.909 41.315.593.671 35.462.685.632 16.782.396.437 14.806.205.856 10 HỒNG CÔNG HÀ LAN ĐỨC ANH ARẬP THÁI LAN 1.025.015.818 1.334.490.091 1.881.953.620 1.328.761.986 351.540.227 1.263.673.254 1.453.734.601 1.687.717.367 2.367.455.673 1.680.157.601 498.744.839 1.180.447.329 2.190.975.020 2.147.871.840 3.360.815.686 2.396.694.599 909.654.577 1.790.561.438 3.690.036.459 2.475.989.520 4.089.933.462 3.031.804.417 2.057.464.109 2.830.432.240 4.095.916.832 2.933.736.689 4.732.409.486 3.695.969.743 4.105.461.777 3.101.542.286 5.190.967.951 3.763.732.880 5.172.737.493 3.647.100.059 4.591.277.273 3.473.301.490 6.949.741.155 4.760.576.192 5.704.821.551 4.643.551.964 5.652.101.469 3.181.881.410 6.076.027.763 6.011.626.551 5.955.680.721 4.896.186.801 4.957.471.271 3.688.384.543 7.545.375.343 7.106.148.870 6.358.588.931 5.420.427.158 5.023.399.168 4.783.800.081 11 12 13 14 15 16 MALAIXIA ẤN ĐỘ ÁO PHÁP Ô X TRÂY LIA XINH GA PO 1.681.601.173 419.576.976 103.386.156 766.720.900 2.232.452.951 2.076.253.481 2.093.117.890 991.629.596 144.022.672 1.041.888.258 2.692.838.365 2.121.313.573 2.832.413.077 1.553.921.231 461.537.115 1.605.734.527 2.503.930.883 2.285.653.117 4.500.284.114 1.782.177.796 1.065.231.610 2.119.078.546 3.188.635.164 2.367.682.539 4.921.950.968 2.353.556.547 1.905.214.111 2.163.096.210 3.491.584.175 2.655.751.166 3.928.389.684 2.511.031.090 2.158.851.542 2.363.730.497 3.970.943.550 2.944.011.375 3.583.773.265 2.472.422.817 2.188.817.250 2.919.040.558 2.897.829.760 3.263.293.955 3.341.986.324 2.687.193.236 2.631.290.421 2.971.335.419 2.847.842.100 2.419.889.199 4.208.977.389 3.755.684.777 3.705.957.120 3.326.546.085 3.283.792.593 2.961.061.054 17 18 19 20 33 IN ĐÔ NÊ XI A PHI LIP PIN CAMPUCHIA ITALIA NAM PHI 748.220.042 1.461.857.755 1.146.930.905 803.878.732 178.571.466 1.433.419.468 1.706.401.278 1.551.665.790 979.587.023 316.787.258 2.358.900.369 1.535.312.982 2.406.826.665 1.534.002.805 357.546.185 2.357.706.297 1.871.461.816 2.829.110.594 1.875.681.414 522.363.208 2.451.491.284 1.693.634.124 2.920.700.084 2.290.210.448 764.247.725 2.891.202.873 2.311.051.168 2.687.909.226 2.741.330.328 793.200.130 2.851.195.238 2.019.975.059 2.412.720.005 2.851.550.360 1.038.860.139 2.617.850.587 2.219.874.629 2.199.398.046 3.264.814.561 868.783.019 2.863.610.446 2.835.374.888 2.776.140.217 2.738.780.954 751.572.370 Nguồn: Tổng cục Hải quan www.customs.gov.vn tính tốn tác giả Sample output to test PDF Combine only 100 Bảng 2.18: Vị trí 20 đối tác xuất lớn Việt Nam 2009 - 2017 (Không bao gồm nhóm hàng Đá quý, kim loại quý sản phẩm) STT NĂM HOA KỲ TRUNG QUỐC NHẬT BẢN HÀN QUỐC HỒNG CÔNG 10 11 HÀ LAN ĐỨC ANH ARẬP THÁI LAN MALAIXIA 12 13 14 15 16 17 ẤN ĐỘ ÁO PHÁP Ô X TRÂY LIA XINH GA PO IN ĐÔ NÊ XI A 18 19 20 33 PHI LIP PIN CAMPUCHIA ITALIA NAM PHI 2009 2010 15 10 11 25 12 22 44 19 20 13 18 32 2011 13 10 11 25 16 19 39 18 14 12 20 28 2012 12 13 24 15 17 28 16 11 10 19 20 32 2013 12 17 10 21 25 15 13 14 19 11 18 31 Nguồn: Tổng cục Hải quan www.customs.gov.vn tính tốn tác giả Sample output to test PDF Combine only 2014 12 11 16 21 19 10 14 15 23 13 17 30 Đơn vị: ví trí thứ 2015 10 11 12 18 22 19 13 14 20 16 15 30 2016 12 10 17 21 13 14 11 16 23 18 15 29 2017 10 11 15 17 13 14 19 18 22 23 12 30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 33 101 Bảng 2.19: Kim ngạch nhập từ 20 đối tác lớn Việt Nam 2009 - 2017 (Khơng bao gồm nhóm hàng Đá quý, kim loại quý sản phẩm) STT NĂM Tồng KNXK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Đơn vị: USD 2015 2016 2017 69.456.706.561 83.732.949.857 104.484.463.812 113.442.756.304 131.520.720.454 147.250.716.712 164.989.029.398 174.240.910.723 210.494.654.762 16.433.721.205 20.013.457.593 24.583.031.421 28.775.421.288 36.893.975.482 43.649.533.391 49.463.330.250 49.998.163.510 58.207.833.784 6.964.601.466 9.703.839.171 13.150.477.594 15.512.361.146 20.682.457.922 21.739.126.063 27.604.833.418 32.130.977.381 46.683.981.142 7.425.850.131 8.989.906.898 10.365.494.968 11.571.004.164 11.574.813.109 12.889.970.931 14.324.577.013 15.027.113.137 16.562.627.850 6.240.262.913 6.960.184.298 8.525.356.617 8.515.431.225 9.414.185.553 11.078.410.409 10.990.883.832 11.233.175.709 12.702.942.881 TRUNG QUỐC HÀN QUỐC NHẬT BẢN ĐÀI LOAN 10 THÁI LAN HOA KỲ MALAIXIA XINH GA PO ẤN ĐỘ IN ĐÔ NÊ XI A 4.511.855.960 2.988.769.857 2.504.734.791 4.248.355.912 1.634.810.335 1.546.115.586 5.598.426.802 3.746.369.435 3.413.391.716 4.101.144.202 1.755.641.495 1.909.185.863 6.378.789.952 4.512.030.437 3.919.719.822 6.390.575.285 2.338.662.037 2.247.554.956 5.787.995.416 4.793.936.062 3.412.029.833 6.690.983.604 2.151.931.119 2.247.447.855 6.313.583.312 5.170.781.186 4.099.465.057 5.689.339.095 2.868.672.097 2.371.973.074 7.086.756.077 6.238.420.347 4.207.384.601 6.838.853.015 3.077.454.895 2.493.757.226 8.272.194.441 7.758.306.990 4.198.966.248 6.037.089.881 2.601.386.258 2.739.736.438 8.842.683.781 8.684.007.582 5.171.337.890 4.762.798.943 2.648.654.415 2.990.631.353 10.483.360.228 9.189.731.742 5.860.216.162 5.301.473.980 3.746.241.893 3.639.836.054 11 12 13 14 15 16 ĐỨC Ô X TRÂY LIA ACHENTINA BRAXIN ITALIA HỒNG CÔNG 1.587.295.592 1.033.939.329 587.258.267 372.779.721 726.204.037 651.972.396 1.742.397.881 1.387.309.066 826.295.919 543.573.419 822.469.252 796.551.169 2.198.556.500 1.744.375.300 858.905.520 938.261.506 998.756.680 874.697.790 2.377.327.436 1.757.711.449 915.541.322 1.019.324.669 972.056.308 926.186.335 2.964.700.019 1.571.609.498 1.241.604.643 1.294.619.174 1.176.831.308 1.013.663.309 2.619.864.951 2.040.263.711 1.715.350.802 1.849.414.670 1.336.746.499 998.590.078 3.213.309.353 2.008.774.496 2.163.197.510 2.437.069.524 1.453.057.924 1.270.242.640 2.850.215.353 2.411.018.127 2.672.225.009 1.722.310.359 1.427.002.190 1.445.777.568 3.170.175.060 3.153.181.180 2.548.488.506 1.834.575.752 1.654.950.143 1.619.464.740 17 18 19 20 42 NGA AILEN ARẬP XÊÚT PHÁP NAM PHI 1.414.733.006 116.078.093 351.953.689 848.033.123 124.888.595 999.097.073 110.450.496 601.467.795 949.918.817 164.606.609 694.013.728 267.264.582 783.516.053 1.184.867.421 149.786.771 829.370.100 647.027.766 886.534.417 1.575.305.535 111.076.847 855.252.845 958.461.603 1.238.816.531 983.702.654 154.736.477 826.842.349 211.734.524 1.336.920.760 1.104.725.976 144.527.419 741.975.647 286.265.355 1.105.834.791 1.253.058.777 114.896.904 1.130.999.244 1.026.830.841 1.165.277.421 1.141.149.114 146.228.619 1.385.397.210 1.380.524.591 1.283.085.739 1.255.600.952 236.282.311 Nguồn: Tổng cục Hải quan www.customs.gov.vn tính tốn tác giả Sample output to test PDF Combine only 102 Bảng 2.20: Vị trí 20 đối tác xuất lớn Việt Nam 2009 - 2017 (Khơng bao gồm nhóm hàng Đá q, kim loại quý sản phẩm) STT NĂM TRUNG QUỐC HÀN QUỐC NHẬT BẢN ĐÀI LOAN THÁI LAN HOA KỲ 10 11 12 MALAIXIA XINH GA PO ẤN ĐỘ IN ĐÔ NÊ XI A ĐỨC Ô X TRÂY LIA 13 14 15 16 17 18 ACHENTINA BRAXIN ITALIA HỒNG CÔNG NGA AILEN 2009 19 ARẬP XÊÚT 20 PHÁP 42 NAM PHI 2010 11 10 13 17 22 15 16 12 42 23 14 40 2011 10 11 12 15 20 16 17 13 42 19 14 34 2012 10 11 12 17 15 14 16 21 32 20 13 43 2013 11 10 12 18 14 15 17 20 23 19 13 47 Nguồn: Tổng cục Hải quan www.customs.gov.vn tính tốn tác giả Sample output to test PDF Combine only 2014 10 11 12 14 13 16 17 21 19 15 18 41 Đơn vị: vị trí thứ 2015 11 10 12 14 13 16 18 19 39 15 17 45 2016 11 10 14 13 12 15 16 22 36 19 17 49 2017 12 10 13 11 14 16 15 19 21 17 18 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 42 ... đến quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Nam Phi Chương Thực trạng quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Nam Phi 2009 - 2017 Chương Định hướng giải pháp phát triển quan hệ kinh tế thương mại Việt. .. TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - NAM PHI 1.1 Khái quát quan hệ kinh tế thương mại song phương 1.1.1 Khái niệm quan hệ kinh tế thương mại song phương Quan hệ kinh tế đối ngoại... niệm quan hệ kinh tế song phương tổng thể mối quan hệ kinh tế hai quốc gia với nhau, phận quan hệ kinh tế quốc tế phận quan hệ kinh tế đối ngoại quốc gia Quan hệ kinh tế bao gồm quan hệ thương mại,
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM NAM PHI, PHÁT TRIỂN QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM NAM PHI

Từ khóa liên quan