HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

119 38 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 20:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh TRẦN MẠNH DŨNG HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Hoàn thiện chiến lược kinh doanh Tổng công ty viễn thông Mobifone Ngành: Kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên: Trần Mạnh Dũng NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Bùi Liên Hà Hà Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Hồn thiện chiến lược kinh doanh Tổng cơng ty viễn thông Mobifone” đề tài nghiên cứu độc lập riêng tôi, đưa dựa sở tìm hiểu, phân tích đánh giá số liệu Tổng công ty viễn thông Mobifone Các số liệu trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu có nội dung tương đồng khác Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Trần Mạnh Dũng ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quan, tổ chức cá nhân Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng biết ơn chân thành đến tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương, Phòng Đào tạo Khoa Sau đại học trường tập thể thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn TS Bùi Liên Hà, người trược tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp Tổng công ty viễn thông Mobifone giúp đỡ thu thập thông tin tổng hợp số liệu suốt trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn Xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ đóng góp nhiều ý kiến q báu để tơi hồn thiện luận nghiên cứu Do thời gian nghiên cứu kiến thức hạn chế, luận văn hồn thiện khơng thể tránh khỏi sơ suất thiếu sót, em mong nhận ý kiến thầy cô giáo bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Mạnh Dũng iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .v DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH VẼ vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 10 1.1 Tổng quan chiến lược kinh doanh 10 1.1.1 Khái niệm chiến lược 10 1.1.2 Khái niệm chiến lược kinh doanh 11 1.1.3 Vai trò chiến lược kinh doanh .15 1.1.4 Phân loại chiến lược kinh doanh 16 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 25 1.2.1 Yếu tố môi trường bên 25 1.2.2 Yếu tố môi trường bên 27 1.3 Các công cụ phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh 28 1.3.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên EFE .28 1.3.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên IFE 29 1.3.3 Ma trận SWOT 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE 32 2.1 Tổng quan Tổng công ty viễn thông Mobifone 32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 32 2.1.2 Các sản phẩm dịch vụ 34 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân 35 2.1.4 Hạ tầng sở vật chất kỹ thuật 40 2.1.5 Thực trạng hoạt động kinh doanh Tổng công ty viễn thông Mobifone 40 2.2 Phân tích yếu tố tác động đến chiến lược kinh doanh Tổng công ty viễn thông Mobifone .44 iv 2.2.1 Phân tích yếu tố mơi trường bên ngồi 44 2.2.2 Phân tích yếu tốt mơi trường bên 56 2.2.3 Những điểm mạnh, điểm yếu 59 2.3 Chiến lược kinh doanh Tổng công ty viễn thông Mobifone .60 2.3.1 Chiến lược tổng quát .60 2.3.2 Chiến lược cấp kinh doanh 61 2.3.3 Chiến lược cấp chức 63 2.4 Đánh giá chiến lược kinh doanh Tổng công ty viễn thông Mobifone .71 2.4.1 Ưu điểm 71 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 72 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE 74 3.1 Phương hướng phát triển Tổng công ty viễn thông Mobifone đến năm 2023 74 3.1.1 Định hướng phát triển 74 3.1.2 Mục tiêu tiêu chủ yếu 75 3.2 Phân tích ma trận SWOT 76 3.3 Các giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh Tổng công ty viễn thông Mobifone 83 3.3.1 Chiến lược tổng quát .83 3.3.2 Chiến lược cấp kinh doanh 84 3.3.3 Chiến lược cấp chức 84 3.3.4 Một số điểm hồn thiện chiến lược đề xuất so với chiến lược .89 3.3.5 Điều kiện cần để thực chiến lược 90 3.4 Kiến nghị nhằm thực thành công giải pháp .90 3.4.1 Đối với Nhà nước, Bộ Thông tin Truyền thông quan 90 3.4.2 Đối với Tổng Công ty Viễn thông MobiFone .91 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh 3G Third- generation technology 4G/LTE 5G Tiếng Việt Four- generation technology Thế hệ thứ tư chuẩn công nghệ Long Term Evolution thông tin di động Five- generation technology ATVSLĐ BTS Thế hệ thứ ba chuẩn công nghệ thông tin di động Thế hệ thứ năm chuẩn công nghệ thông tin di động An toàn vệ sinh lao động Base Trasmision Station Trạm thu phát sóng BTTTT Bộ Thơng tin Truyền thông CBCNV Cán công nhân viên CNTT Công nghệ thông tin ĐTDĐ Điện thoại di động EFE External Factors Environment (matrix) Ma trận đánh giá yếu tố bên GSM Global System for Mobile Communications Hệ thống thơng tin di động tồn cầu GTGT Giá trị gia tăng HĐTV Hội đồng thành viên IFE Internal Factors Environment (matrix) MobiFone OTT Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Giải pháp cung cấp nội dung cho người sử dụng dựa tảng Internet Over The Top QSPM Quantitative Planning Matrix R&D Research and Development SMS SXKD Ma trận đánh giá yếu tố nội Strategic Ma trận hoạch định chiến lược Nghiên cứu phát triển Dịch vụ tin nhắn ngắn điện thoại di động Sản xuất kinh doanh vi SWOT Strong-WeeaknessOpportunityThreaten Ma trận điểm mạnh - điểm yếu - hội - thách thức TNHH Trách nhiệm hữu hạn VNPT Tập đồn bưu viễn thơng Việt Nam WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại quốc tế vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Trang Bảng 1.1: Các loại chiến lược phổ biến 21 Bảng 2.1: Sản phẩm dịch vụ cung cấp Tổng công ty viễn thông Mobifone 35 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh Tổng Công ty viễn thông Mobifone giai đoạn 2015-2017 41 Bảng 2.3: Tốc độ tăng tổng sản phẩm nước qua năm 2015 – 2017 46 Biểu đồ 2.1: Thê bao sử dụng nhà mạng Việt Nam năm 2017 51 Bảng 2.4: Ma trận đánh giá yếu tố bên EFE .54 Bảng 2.5: Ma trận yếu tố bên IFE .58 Bảng 2.6: So sánh giá cước dịch vụ thoại SMS nhà cung cấp 62 Bảng 2.7: So sánh đặc điểm gói cước viễn thông .63 Bảng 3.1: Ma trận SWOT Tổng công ty viễn thông MobiFone 77 Bảng 3.2: Ma trận cho QSPM cho nhóm S-O 79 Bảng 3.3: Ma trận QSPM cho nhóm S-T 80 Bảng 3.4: Ma trận QSPM cho nhóm W-O 81 Bảng 3.5: Ma trận QSPM cho nhóm W-T 82 DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH VẼ Trang Sơ đồ 1.1: Các cấp chiến lược 18 viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Chiến lược kinh doanh đóng vai trò quan trọng, định sống doanh nghiệp Doanh nghiệp muốn tồn doanh nghiệp phải có chiến lược đắn phù hợp Từ việc nghiên cứu, ứng dụng sở lý luận, học thuyết cạnh tranh, mơ hình xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh, luận văn cung cấp hệ thống lý thuyết chiến lược kinh doanh sản phẩm chặt chẽ; phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh cơng ty từ đề xuất giải pháp phù hợp cho Tổng công ty viễn thông Mobifone giai đoạn đến năm 2023, giúp Tổng công ty viễn thông Mobifone nắm bắt tận dụng hội, khai thác lực vượt trội, khắc phục hạn chế để quản trị rủi ro, trì chiếm lĩnh vị trí hàng đầu thị trường thơng tin di động Việt Nam, hồn thành sứ mệnh, tầm nhìn MobiFone Luận văn dừng lại việc đánh giá chiến lược đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược Việc đánh giá kết thực thi chiến lược kinh doanh đề phụ thuộc vào thực tế trình triển khai, thực kiểm sốt Mặc dù cố gắng hoàn thành luận văn phạm vi khả cho phép, nhiên lý khách quan thời gian nghiên cứu bị hạn chế nên việc phân tích, đánh giá chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Bản thân tác giả mong nhận cảm thơng tận tình bảo, đóng góp ý kiến thầy, cô bạn học viên để luận văn hoàn thiện 95 13 Harold Koontz, 1972, Principles of Management McGraw-Hill 14 Michael E.Porter,1998 Competitive Strategy,2nd, Free Press 15 Michael E.Porter, 1996 What is Strategy?, Harvard Business Review 16 Philip Sadler, 2003 Stratery Management, 2nd, Kogan Page Limited 17 Tom Peters and Robert Waterman, 1982, In Search of Excellence 18 Tony Morden, 2007 Principles of Strategic Management Ashgate Website 19 http://www.mobifone.vn/ - Website Tổng Công ty viễn thông Mobifone 20 http://mic.gov.vn/Pages/trangchu.aspx - Website Bộ Thông tin Truyền thông 96 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUN GIA Kính thưa quý Ơng/Bà, tơi Trần Mạnh Dũng, học viên cao học khóa Đại học Ngoại Thương Hà Nội khóa 23 Hiện tơi thực luận văn thạc sỹ kinh tế “Hoàn thiện chiến lược kinh doanh Tổng công ty Viễn thông Mobifone” Với mục đích nghiên cứu khoa học, nhằm hồn thiện luận văn, mong quý Ông/Bà dành thời gian trả lời số câu hỏi Những ý kiến giá trị Ông/Bà sử dụng vào mục đích khoa học phạm vi đề tài nghiên cứu, đồng thời giữ bí mật Dưới bảng liệt kê vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh chiến lược kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông Việt Nam Tổng công ty viễn thông MobiFone Xin Ông/Bà vui lòng đánh giá lựa chọn (đánh dấu x) số mức độ từ đến 5, đó: Số Mức độ tương ứng Hồn tồn khơng quan trọng Khơng quan trọng Tương đối quan trọng Quan trọng Rất quan trọng TT E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 Nội dung đánh giá Suy thoái kinh tế giới ảnh hưởng tới hoạt động MobiFone mức Chính sách kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động MobiFone Yếu tố vùng miền có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh MobiFone mức Khoa học cơng nghệ có tầm quan trọng hoạt động MobiFone Việc gia nhập TPP tác động đến MobiFone mức độ Công nghệ tác động đến hoạt động kinh doanh MobiFone mức độ Mức độ lựa chọn 97 E.7 E.8 E.9 E.10 E.11 E.12 I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 I.10 I.11 I.12 Mức độ sẵn sàng MobiFone tham gia bán lẻ thiết bị viễn thơng, truyền hình trả tiền Thị trường nội địa ảnh hưởng tới hoạt động MobiFone mức Xu hướng tích hợp ứng dụng thiết bị đầu cuối ảnh hưởng tới MobiFone mức Ảnh hưởng nhà cung cấp đến hoat động MobiFone mức Áp lực cạnh tranh từ quy định chuyển mạng giữ số Các sản phẩm thay ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp ngành viễn thông Cơ cấu máy quản lý ảnh hưởng đến hoạt động SXKD Hoạt động sau bán hàng ảnh hưởng đến kết SXKD MobiFone Hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng đến kết SXKD mức Trình độ đội ngũ nhân vận hành ảnh hưởng đến kết SXKD mức Việc thiếu hụt nhân chất lượng cao có ảnh hưởng đến kết SXKD mức Năng lực marketing cách thức tổ chức hệ thống bán hàng ảnh hưởng tốt đến hoạt động SXKD mức Lợi thị trường miền Nam Khả đội ngũ tham gia vào lĩnh vực truyền hình, bán lẻ thiết bị viễn thơng Khả tài doanh nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động SXKD mức độ Năng lực nghiên cứu ứng dụng (R&D) doanh nghiệp có vai trò hoạt động MobiFone Năng lực để đáp ứng u cầu đổi cơng nghệ có ảnh hưởng đến hoạt động SXKD mức Uy tín, hình ảnh doanh nghiệp bạn hàng, đối tác ảnh hưởng Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Ông/ Bà! 98 Phụ lục Phương pháp tính tốn ma trận yếu tố bên (EFE) Bảng 1: Ý kiến chuyên gia theo thang điểm Likert STT 10 Các yếu tố bên ngồi Suy thối kinh tế giới ảnh hưởng tới hoạt động MobiFone mức Chính sách kinh tế vĩ mơ ảnh hưởng đến hoạt động MobiFone Yếu tố vùng miền có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh MobiFone mức Khoa học công nghệ có tầm quan trọng hoạt động MobiFone Việc gia nhập TPP tác động đến MobiFone mức độ Tổng điểm Làm tròn 12 0,06 0,06 Số người 1 20 0,1 0,1 1 20 0,1 0,1 12 0,06 0,06 12 0,06 0,06 20 0,1 0,1 25 0,13 0,13 12 0,06 0,06 12 0,06 0,06 25 0,13 0,13 2 2 3 Công nghệ tác động đến hoạt động kinh doanh MobiFone mức độ Mức độ sẵn sàng MobiFone tham gia bán lẻ thiết bị viễn thơng, truyền hình trả tiền Thị trường nội địa ảnh hưởng tới hoạt động MobiFone mức Xu hướng tích hợp ứng dụng thiết bị đầu cuối ảnh hưởng tới MobiFone mức Ảnh hưởng nhà cung cấp đến hoat động MobiFone mức Mức độ quan trọng 2 2 99 STT 11 12 Các yếu tố bên Áp lực cạnh tranh từ quy định chuyển mạng giữ số Các sản phẩm thay ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp ngành viễn thông Tổng cộng Mức Số Tổng Làm độ người điểm quan tròn trọng 1 21 0,11 0,11 6 0,03 0,03 197 1.00 1.00 * Ghi chú: Thang điểm chia theo phương pháp likert: điểm - Hồn tồn khơng quan trọng - Quan trọng mức độ cực yếu; điểm - Không quan trọng - Quan trọng mức độ trung bình; điểm - Tương đối quan trọng - Quan trọng mức độ trung bình; điểm - Quan trọng - Quan trọng mức độ khá; điểm - Rất quan trọng - Quan trọng mức độ cao 100 Bảng 2: Ý kiến chuyên gia điểm phân loại TS Tổng điểm Điểm TB Làm tròn 13 2,16 18 3 17 2.83 13 2.16 13 2.16 18 3 6 24 4 STT Các yếu tố bên ngồi Suy thối kinh tế giới ảnh hưởng tới hoạt động MobiFone mức 2 Chính sách kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động MobiFone 3 Yếu tố vùng miền có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh MobiFone mức Khoa học cơng nghệ có tầm quan trọng hoạt động MobiFone Việc gia nhập TPP tác động đến MobiFone mức độ Công nghệ tác động đến hoạt động kinh doanh MobiFone mức độ Mức độ sẵn sàng MobiFone tham gia bán lẻ thiết bị viễn thông, truyền hình trả tiền Thị trường nội địa ảnh hưởng tới hoạt động MobiFone mức 13 2,16 Xu hướng tích hợp ứng dụng thiết bị đầu cuối ảnh hưởng tới MobiFone mức 2 12 2 10 Ảnh hưởng nhà cung cấp đến hoat động MobiFone mức 24 4 101 STT Các yếu tố bên Áp lực cạnh tranh từ 11 12 quy định chuyển mạng giữ số Các sản phẩm thay ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp thông ngành viễn Tổng cộng * Ghi điểm phân loại sau: điểm - Yếu nhiều nhất; điểm - Yếu nhất; điểm - Mạnh nhất; điểm - Mạnh nhiều nhất; 3 Điểm TB Tổng điểm TS Làm tròn 19 3,16 6 1 102 Phụ lục Phương pháp tính tốn ma trận yếu tố bên (IFE) Bảng 1: Ý kiến chuyên gia theo thang điểm Likert STT Các yếu tố bên Số người Tổng điểm Mức độ quan trọng 10 0,06 13 0,08 Cơ cấu máy quản lý ảnh hưởng đến hoạt động SXKD Hoạt động sau bán hàng ảnh hưởng đến kết SXKD MobiFone 3 Hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng đến kết SXKD mức 10 0,06 Trình độ đội ngũ nhân vận hành ảnh hưởng đến kết SXKD mức 10 0,06 10 0,06 2 1 13 0,08 2 20 0,12 3 15 0,09 2 15 0,09 10 0,06 10 Việc thiếu hụt nhân chất lượng cao có ảnh hưởng đến kết SXKD mức Năng lực marketing cách thức tổ chức hệ thống bán hàng ảnh hưởng đến hoạt động SXKD mức Lợi thị trường miền Nam Khả đội ngũ tham gia vào lĩnh vực truyền hình, bán lẻ thiết bị viễn thơng Khả tài doanh nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động SXKD mức độ Năng lực nghiên cứu ứng dụng (R&D) doanh nghiệp có vai trò hoạt động MobiFone 1 103 STT Các yếu tố bên Số người Tổng điểm Mức độ quan trọng 11 Năng lực để đáp ứng u cầu đổi cơng nghệ có ảnh hưởng đến hoạt động SXKD mức 1 20 0,12 12 Uy tín, hình ảnh doanh nghiệp bạn hàng, đối tác ảnh hưởng 2 20 0,12 166 1.00 Tổng cộng * Ghi chú: điểm phân loại sau: điểm - Yếu nhiều nhất; điểm - Yếu nhất; điểm - Mạnh nhất; điểm - Mạnh nhiều nhất; 104 Phụ lục Sản phẩm dịch vụ cung cấp Tổng công ty viễn thơng Mobifone TT NHĨM DỊCH VỤ PHÂN NHÁNH NHỎ TÊN DỊCH VỤ Dịch vụ Thoại I DỊCH VỤ CƠ BẢN II DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Dịch vụ nhắn tin (SMS) Funring Funring sáng tạo Amusic Kết nối âm nhạc ÂM NHẠC mMusic Nhạc tui mKa Thế giới nhạc Call Busy Call Baring eStatus MCA mStatus FunStatus TIỆN ÍCH Buzz Me Lời nhắn thoại Tổng đài onecontact SMS Barring Notify me mKids Safetext Mobile TV MobiFone TV PHIM, VIDEO VÀ TRUYỀN HÌNH Dịch vụ truyền hình di động AloTV VTVPlus TVPlay Kênh Dịch vụ Film mFilm 105 TT NHÓM DỊCH VỤ PHÂN NHÁNH NHỎ TÊN DỊCH VỤ Onphim Trang phim hay Kfilm Myphim mHDViet OnPhim mCine mPlay 8Clip Clipzone MobiClip Clip360 Dịch vụ Clip Cùng cười Quá hài Clip giải trí Smovies Clipbox Hài 4G Xemlien Văn hóa phương đơng Khác An ninh trật tự Tổng đài giải trí vui vẻ mGame GAME GameZone Yomi Phong thủy mizu Bí mật chòm THƠNG TIN THƯỜNG THỨC Phong Thủy Lịch ngày tốt Phong thủy 365 Tử vi đông tây Vạn điều hay Vạn cát tường Tư vấn giới tính Bí mật Eva 106 TT NHĨM DỊCH VỤ PHÂN NHÁNH NHỎ TÊN DỊCH VỤ Đẹp 18 Sắc màu phái đẹp Xổ số Tin tức hàng ngày Xổ số phát tài Thông tin xố số uTeen Giảm giá 247 SuperSIM Halovietnam Index99 Khác mwork mLaw An tồn giao thơng LiveInfo Esport Gaming Like1 VTV Showbiz AloVTV Vteen 4Teen Myfoto Amobi 2Funny CỔNG THƠNG TIN GIẢI TRÍ TỔNG HỢP YourTV Mobiradio Happycall Tổng đài alome iCall Cổng thông tin giới trẻ M14 mplus uTeen vTeen Disney mFun 107 TT NHÓM DỊCH VỤ PHÂN NHÁNH NHỎ TÊN DỊCH VỤ Thế giới thần tượng i-Cute mRadio mVoice mWorld LiveStar QuizIT mContest Tranh tài vớt đồ DỊCH VỤ TƯƠNG TÁC mWin Đấu trường tri thức mFriend FunClass FunQuiz FunFootball 90 phút Xembongda CR7 mThethao Nhịp đập thể thao THỂ THAO mSport Luckysport Mạng xã hội thể thao VOV mBongda HDViet Football mCare SỨC KHỎE Sức khỏe Bác sỹ Bạn mBaby Poki 10 GIÁO DỤC Doclien mTokid BibiBook 108 TT NHÓM DỊCH VỤ PHÂN NHÁNH NHỎ TÊN DỊCH VỤ mBook iBook mEnglish English360 ProMe mFunkid mStudy 2Learn 11 Nhà nông xanh NƠNG NGHIỆP Bạn nhà nơng Lì xì 12 Ví điện tử di động Vimo TÀI CHÍNH Thanh tốn qua tài khoản di động Windows Phone Store 13 Mobile Ads QUẢNG CÁO DI ĐỘNG SMS Brandname MyFoto Voicefun 14 MẠNG XÃ HỘI mSocial Voicechat Zoota mDeal 15 KHUYẾN MẠI Giảm giá 24/7 vSale Chuyển vùng quốc tế thông thường Chuyển vùng quốc tế máy bay tàu biển III DỊCH VỤ CHUYỂN VÙNG QUỐC TẾ Thuê bao MobiFone nước Dịch vụ CallRoam Saver Dịch vụ Call Me Gói cước DataRoam Saver Gói cước Roam Saver 109 TT NHÓM DỊCH VỤ PHÂN NHÁNH NHỎ TÊN DỊCH VỤ Gói cước Roam Like Home Gói cước DataRoame Like Home Thuê bao nước đến Việt Nam Global Saving VoIP 1313 Dịch vụ SMS quốc tế Dịch vụ thoại quốc tế (IDD/VoIP131) ... luận chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng chiến lược kinh doanh Tổng công ty viễn thơng Mobifone Chương 3: Giải pháp hồn thiện chiến lược kinh doanh Tổng công ty viễn thông Mobifone. .. giá chiến lược kinh doanh Tổng cơng ty viễn thơng Mobifone, từ đánh giá thành công hạn chế chiến lược kinh doanh Tổng công ty viễn thông Mobifone 8 Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chiến. .. giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh Tổng công ty viễn thông Mobifone 83 3.3.1 Chiến lược tổng quát .83 3.3.2 Chiến lược cấp kinh doanh 84 3.3.3 Chiến lược cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE, HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

Từ khóa liên quan