Hoàn thiện quản lý tài chính phục vụ công tác đào tạo tại Học viện Chính trị khu vực I

111 28 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 20:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN PHƢƠNG QUỲNH Hà Nội – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỀ TÀI: HỒN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I Ngành: Tài - Ngân hàng - Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN PHƢƠNG QUỲNH GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: PGS, TS NGUYỄN THỊ MÙI Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tôi, số liệu sử dụng phân tích luận văn có nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định, Các kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2018 Nguyễn Phƣơng Quỳnh LỜI CÁM ƠN Trân trọng cảm ơn thầy cô giáo khoa Tài – Ngân hàng, khoa Đào tạo sau đại học, trường Đại học Ngoại thương tạo điều kiện tốt để học viên thực luận văn Đặc biệt, xin cảm ơn chân thành đến cô giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Mùi quan mà học viên có điều kiện gặp gỡ, phân tích lĩnh vực liên quan, đóng góp thông tin vô quý báu ý kiến xác đáng để học viên hồn thành đề tài MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ 10 LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu cơng trình Mục đích nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại đơn vị nghiệp công lập 1.1.3 Đặc điểm đơn vị nghiệp công lập 1.1.4 Vai trò đơn vị nghiệp công lập kinh tế 11 1.2 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 12 1.2.1 Khái niệm quản lý tài ĐVSNCL 12 1.2.2 Phân cấp công tác quản lý tài ĐVSN 13 1.2.3 Nội dung quản lý tài đơn vị nghiệp công lập 13 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập 15 1.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI ĐVSNCL 17 1.3.1 Sự đầy đủ, cập nhật hệ thống văn quy định quản lý tài ĐVSNCL 17 1.3.2 Sự phù hợp, tuân thủ quy trình quản lý tài ĐVSNCL 18 1.3.3 Hiệu quản lý nguồn thu, chi ĐVSNCL 18 1.4 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 19 1.4.1 Tổ chức máy đặc điểm hoạt động đào tạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 19 1.4.2 Quản lý tài Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 21 1.4.3 Phân cấp quản lý tài Học viện 22 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I 24 2.1 TỔNG QUAN VỀ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 24 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ 24 2.2 QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I 28 2.2.1 Công tác lập kế hoạch dự toán thu chi 29 2.2.2 Chấp hành dự toán thu, chi tài 32 2.2.3 Thực trạng công tác toán thu, chi 55 2.3 Tình hình thực tiêu cơng tác quản lý tài Học viện Chính trị khu vực I 56 2.3.1 Hệ thống văn quy định quản lý tài phù hợp với mơ hình hoạt động Học viện Chính trị khu vực I 56 2.3.2 Sự phù hợp, tn thủ quy trình, chế quản lý tài Học viện Chính trị khu vực I 58 2.3.3 Hiệu quản lý nguồn thu, chi Học viện Chính trị khu vực I 60 2.4 Đánh giá kết thực quản lý tài phục vụ hoạt động đào tạo Học viện Chính trị khu vực I 64 2.4.1 Những kết đạt 64 2.4.2 Hạn chế 65 Chƣơng GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I 69 3.1 ĐỊNH HƢỚNG MỤC TIÊU QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I 69 3.1.1 Mục tiêu quản lý tài Học viện Chính trị khu vực I 69 3.1.2 Định hướng hoàn thiện quản lý tài phục vụ hoạt động đào tạo Học viện Chính trị khu vực I 71 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU I 74 3.2.1 Hoàn thiện máy tổ chức quản lý, quản lý tài phục vụ hoạt động đào tạo 74 3.2.2 Hồn thiện quy trình nghiệp vụ quản lý tài phục vụ hoạt động đào tạo81 3.3 KIẾN NGHỊ 87 3.3.1 Đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 87 3.3.2 Đối với Chính phủ 89 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 Giám đốc HVCTQG HCM phê duyệt 29 ảng 2.2 Tổng hợp số lượng học viện HVCT KVI quản lý, giai đoạn 2015-2017 32 Bảng 2.3: Tổng hợp số lượng đề tài phân cấp, giai đoạn 2015-2017 33 Bảng 2.4: Nguồn tài HVCT KVI, giai đoạn 2015-2017 38 Hình 2.1: Tỷ trọng nguồn NSNN, NTSN HVCT KVI, giai đoạn 2015-2017 40 Bảng 2.5: Nguồn thu Ngân sách nhà nước HVCT KVI, 40 giai đoạn 2015-2017 40 Bảng 2.6: Chi tiết nguồn thu 43 Bảng 2.7: Cơ cấu chi nguồn ngân sách Nhà nước đào tạo hệ HVCT KVI, 49 giai đoạn 2015 – 2017 49 Bảng 2.8 Tổng hợp khoản chi từ nguồn thu nghiệp HVCT KVI, 50 giai đoạn 2015-2017 50 Bảng 2.9: Số liệu toán thu, chi hoạt động nghiệp giai đoạn năm 2015-2017 53 DANH MỤC SƠ ĐỒ, PHỤ LỤC Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy Học viện Chính trị khu vực I 27 Sơ đồ 3.1: Tổ chức máy Học viện Chính trị khu vực I theo hướng tinh gọn 77 Phụ lục 01: Cơ cấu tổ chức máy HVCT QG HCM 96 Phụ lục 02: Sơ đồ quản lý tài Học viện CTQG HCM 97 Phụ lục 03: Tổng hợp dự toán thu nghiệp năm 2018 HVCT KVI 98 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU GDĐT DIỄN GIẢI Bộ Giáo dục đào tạo BHXH Bảo hiểm xã hội ĐVSN Đơn vị nghiệp Học viện Chính trị quốc gia HVCTQG HCM Hồ Chí Minh HVCT KVI Học viện Chính trị khu vực I HVCT KVII Học viện Chính trị khu vực II HVCT KVIII Học viện Chính trị khu vực III HVCT KVIV Học viện Chính trị khu vực IV KBNN Kho bạc Nhà nước 10 NCKH Nghiên cứu khoa học 11 NSNN Ngân sách Nhà nước 12 SNCL Sự nghiệp cơng lập 13 SNCT Sự nghiệp có thu 14 TSCĐ Tài sản cố định 15 TTLT Thông tư liên tịch 16 XDCB Xây dựng TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: “Hoàn thiện quản lý tài phục vụ cơng tác đào tạo Học viện Chính trị khu vực I ” Tác giả luận văn: Nguyễn Phương Quỳnh Khóa: 23 Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Mùi Từ khóa: Quản lý tài Nội dung tóm tắt Lý chọn đề tài: Thực Nghị định số 43/NĐ-CP ban hành 25 tháng 04 năm 2006 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Từ năm 2009, Học viện Chính trị khu vực I (HVCT KVI) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (HVCTQG HCM) giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài Trong chín năm thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính, bên cạnh kết đạt đổi hoạt động đào tạo khoa học, tăng cường sở vật chất, cải thiện đời sống cán viên chức, công tác quản lý tài chính, tài sản đầu tư xây dựng HVCT KVI tồn số hạn chế cơng tác lập, chấp hành dự tốn tốn ngân sách nhà nước Nhận thức rõ vấn đề đặt ra, với mong muốn góp phần khắc phục bất cập đổi chế quản lý tài nhằm phục vụ tốt hoạt động đào tạo phù hợp với nhiệm vụ trị giao, học viên chọn đề tài nghiên cứu “Hồn thiện quản lý tài phục vụ cơng tác đào tạo Học viện Chính trị khu vực I ” Mục đích nghiên cứu: Làm rõ lý luận Quản lý tài phục vụ đơn vị nghiệp cơng lập, phân tích, đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài phục vụ hoạt động đào tạo Học viện Chính trị khu vực I ương khóa XII rà sốt, cấu tổ chức máy, biên chế, xếp lại nhân sở xác định vị trí việc làm dựa trình độ, lực chun mơn Xây dựng hồn thiện quy chế chi tiêu nội để làm toán quản lý chi tiêu phạm vi khả chi trả đơn vị, kiểm soát chi kho bạc, để cấp quản lý trực dõi, kiểm tra thực việc chi tài Phần lớn dịch vụ nhà cung cấp bên ngồi thực thơng qua hợp đồng thuê khoán dịch vụ vệ sinh mơi trường, chăm sóc vườn hoa cảnh, văn ph ng phẩm, mực in, xăng xe, vật dụng, chè nước HVCT KVI thực bổ sung vào quy chế chi tiêu nội cần thực theo quy trình nội chi phát sinh làm kiểm soát chi Chú trọng việc quản lý chặt chẽ chi trả thu nhập tăng thêm, trích lập sử dụng quỹ, nguồn vốn tài sản Học viện cần tính tốn cân việc tái đầu tư thông qua quỹ phát triển hoạt động nghiệp với chi trả thu nhập tăng thêm nhằm động viên khuyến khích kịp thời cơng chức, viên chức Việc trích lập sử dụng quỹ phải dựa sở kết hoạt động tài chính, đảm bảo tính kế thừa phải theo quy định Học viện cần quản lý tốt nguồn kinh phí, tốn nguồn nội dung phát sinh Định kỳ xác định kết tài để tiến hành phân bổ chi phí phát sinh cho nhiệm vụ phù hợp với thực tế triển khai hoạt động chung hoạt động đào tạo NCKH Hàng năm, HVCT KVI thường xuyên tổng hợp báo cáo đơn vị cấp tình hình thực thu – chi nghiệp, xây dựng phương án thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đồng thời báo cáo vướng mắc, khó khăn gặp phải trình thực để quan quản lý nghiên cứu có phương án, hướng dẫn tháo gỡ kịp thời Đối với nguồn kinh phí chi khơng thường xun.Việc quản lý nhiệm vụ chi khơng thường xun dựa tính chất nhiệm vụ giao Đối với công tác mua sắm, công tác cải tạo, sửa chữa tài sản để phục vụ hoạt động đào tạo NCKH cần có kế hoạch, phương án theo quy hoạch tổng thể, để hạn chế đầu tư dàn trải gây lãng phí nguồn nhân lực, k m hiệu sử dụng vốn, đề xuất thực hiệu GĐ phê 85 duyệt xin ý kiến Giám đốc HVCTQG HCM phê duyệt danh mục Thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực đầu tư tài cho hoạt động đào tạo với đơn vị chủ quản để có điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo hiệu tránh lãng phí Mặt khác, xây dựng sở vật chất phải tận dụng tối đa công phục vụ cho hoạt động dạy – học Cuối năm, khoản chi thường xuyên c n dư, HVCT KVI phải đối chiếu số dư tiền gửi Kho bạc báo cáo HVCTQG HCM để tổng hợp để gửi ộ Tài x t chuyển kinh phí theo thơng tư quy định Nhà nước Để thực tốt, kịp thời nhiệm vụ giao, cơng tác tốn cần phải đẩy nhanh tiến độ tránh gây nợ động vốn xây dựng k o dài sang năm sau, không tất toán tài khoản dự án Học viện cần thực dứt điểm kiến nghị đồn thanh, kiểm tra hoạt động tài phục vụ đào tạo khoa học Thực nghiêm túc quy định nhà nước việc hướng dẫn thực Luật thuế ên cạnh đó, Học viện cần lưu ý số giải pháp giảm chi không thuường xuyên sau: Thứ nhất, HVCT KVI cần đổi cấu lại tổng thể chi thường xuyên để khắc phục tình hình NSNN gặp khó khăn, bội chi cao, nghĩa vụ công nợ tăng nhanh Trong thời gian tới, Học viện cần tập trung mạnh mẽ cơng tác lập dự tốn sát với nhiệm vụ giao, có chiến lược trung dài hạn, ưu tiên chiến lược phục vụ hoạt động đào tạo giai đoạn, tránh khoản chi phát sinh Thứ hai, Học viện trọng huy động nguồn lực tài đáp ứng nhu cầu phục vụ hoạt động đào tạo, đặc biệt tăng cường đầu tư, nâng cấp sở hạ tầng, thiết bị công nghệ Thứ ba, trọng dành tỷ lệ nguồn kinh phí để nâng cao chất lượng đào tạo cho giảng viên Học viện cần xây dựng sách, tiền lương, chế độ ưu đãi cho giảng viên, đảm bảo thu nhập tương xứng, đồng thời tạo điều kiện, hỗ trợ việc đào tạo thường xuyên, đào tạo lại để cập nhật tin tức thời sự, tin tức trị…trong nước quốc tế Đặc biệt ý bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ khắc phục tình trạng “thiếu thầy” Học viện, tăng số lượng phải đảm bảo chất lượng giảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Tạo động lực, chế khuyến khích giảng viên để tham gia giảng dạy theo hướng áp dụng mới, sử dụng phương tiện đại, tích cực tham gia biên soạn, nâng cấp tập giảng, dự giờ, nghiên cứu khoa học phấn đấu trở thành giảng viên vừa gi i kiến thức vừa tốt kĩ Tạo điều kiện để 86 cán bồi dưỡng nước ngân sách cần tiến hành liên kết với đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học với đội ngũ cán giảng viên Học viện để tham gia sinh hoạt chuyên môn, hội thảo khoa học, truyền đạt kinh nghiệm lĩnh vực 3.2.2.3 Đổi cơng tác kế tốn, tốn Quyết tốn khâu kiểm tra, đánh giá, rà soát, chỉnh lý lại tồn việc sử dụng kinh phí kế toán phản ánh sau chu kỳ hoạt động tài Để hồn thiện cơng tác kế tốn, toán đơn vị hệ thống Học viện cần đổi hướng vào số điểm sau: Tăng cường công tác nâng cao chất lượng tự kiểm tra tài lập báo cáo tốn, tình hình sử dụng kinh phí đầy đủ, chi tiết theo quy định Kiểm tra lại việc hạch toán kế toán, toán ngân sách để phản ánh số thực thu, chi kinh phí phát sinh thực tế đơn vị thời gian chỉnh lý tốn góp phần nâng cao tính xác số liệu thu, chi Chỉnh lý toán thao tác nghiệp vụ tiến hành thời gian lập báo cáo toán để đảm bảo tính phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh Tính thận trọng, xác trình duyệt tốn đề cao để tốn nguồn, khoản mục, chế độ, sách 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Những năm qua, điều kiện đất nước nhiều khó khăn, kinh tế phát triển song với quan tâm Nhà nước tới nghiệp giáo dục đào tạo có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, tạo điều kiện nhiều việc sử dụng nguồn vốn ngân sách phục vụ nghiệp vụ chuyên môn thông qua Nghị định 43, Nghị định số 16 Chính phủ chế tự chủ đơn vị công lập Nghị số 05/2005/NĐCP Chính phủ sách khuyến khích xã hội hóa Tuy nhiên, cơng tác rà sốt, dự tốn kinh phí, phân bổ ngân sách, phối hợp thanh, kiểm tra nguồn ngân sách 87 đầu tư cho hoạt động phục vụ đào tạo trường Đảng có số hạn chế Để nghiệp HVCT KVI tăng trưởng, học viên xin đề xuất số kiến nghị sau: Đề nghị HVCTQG HCM sớm xây dựng tiêu chí định mức phân bổ ngân sách văn hướng dẫn chế độ sách tài chính, hướng dẫn cơng tác quản lý tài chính, quản lý tài sản cơng tồn hệ thống Trong năm tài chính, đề nghị HVCTQG HCM sớm phân bổ, cấp ngân sách cho đơn vị Việc phân bổ ngân sách cần bám sát vào Nghị định 16 Chính phủ, cấp ngân sách dựa kết đầu đơn vị tính đặc thù hệ thống Học viện Tăng tính tự chủ tài cho Học viện khu vực, tăng cường phân cấp, phân quyền đầu tư mua sắm sữa chữa từ nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động nghiệp đơn vị Hiện HVCTQG HCM có văn mức phân quyền sửa chữa cơng trình xây dựng 500 triệu đồng, chưa có văn phân quyền mua sắm trang thiết bị, đề nghị cho phân quyền mua sắm, sửa chữa mức phù hợp để tạo tính chủ động cho Học viện khu vực Trong điều kiện sở vật chất, hạ tầng ký túc xá HVCTKV I c n chưa đáp ứng đủ nhu cầu chất lượng số lượng, đề nghị HVCTQG HCM sớm phê duyệt cấp vốn đầu tư cho triển khai danh mục đầu tư phát triển xây dựng nhà ký túc xá học viên 15 tầng cho HVCT KVI Đề nghị phân cấp, phân quyền nhiều cho HVCT KVI Để bảo vệ trước Bộ Tài việc tăng nguồn ngân sách chi thường xuyên không thường xuyên cho hệ thống Học viện, đề nghị hệ thống HVCTQG HCM cần đẩy mạnh thúc đẩy việc xây dựng phương án tự chủ tài với Bộ Tài Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương bãi b chế độ trợ cấp sinh hoạt phí (bãi b quy định số 38 Ban Tổ chức Trung ương) cho học viên CCLLCT hệ tập trung, nên dành số tiền để đầu tư cho nâng cao chất lượng đào tạo NCKH; Thực thu học phí học viên cao cấp tập trung Do phát triển quy mơ vị trí chức năng, nhiêm vụ mở rộng nên HVCT KVI đề nghị HVCTQG HCM thực việc phân bổ thêm tiêu đào tạo cao cấp tỉnh thành phía Bắc cho HVCT KVI; hoàn thiện hệ thống thể chế quy định nói 88 chung quy định cơng tác quản lý tài chính, quản lý tài sản hệ thống Học viện 3.3.2 Đối với Chính phủ Đổi tổ chức hoạt động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phù hợp với giai đoạn mới: Đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc HVCT KVI tham gia với an Giám đốc HVCTQG HCM phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, ộ Nội vụ, Học viện Hành quốc gia xây dựng đề án “Đổi tổ chức hoạt động HVCTQG HCM tình hình mới“, cụ thể sau: Căn vào Quyết định số 224-QĐ/TW ngày 06 tháng 01 năm 2014, Nghị định 48/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2014 chức nhiệm vụ, tổ chức máy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Trong trình hoạt động, đặc biệt hoạt động đối ngoại học viện phát sinh số bất cập, cụ thể - Về quản trị nội bộ: HVCTQG HCM vừa quan thuộc Ban Chấp hành Trung ương (tương đương ban Đảng Trung ương), vừa quan thuộc Chính phủ Vì vậy, trình xây dựng kế hoạch, thực kế hoạch gặp nhiều khó khăn - Về hoạt động đối ngoại: Để nghiên cứu giảng dạy tập trung vào khoa học trị mà chủ yếu khoa học Mác-Lê có vấn đề khoa học trị đại mục tiêu ưu tiên Trong đó, để đào tạo để trở thành khách mục tiêu đào tạo Học viện, ngồi kiến thức học thuật khoa học trị Mác-Lê cần kiến thức quản lý hành nhà nước, ví ộ trưởng Chủ tịch UBND tỉnh, ngồi kỹ trị cần có nhiều kỹ khác kỹ ngoại giao, mở rộng quan hệ, kỹ đàm phán, định Vì vậy, trình làm việc hay trao đổi hợp tác với đối tác nước ngồi, hầu hết đối tác thuộc nước khơng hệ thống khó thống chủ đề làm việc gặp nhiều khó khăn sâu vào trao đổi học thuật Điển đưa học viên (cấp chiến lược) nghiên cứu thực tế nhiều yếu tố không tương đồng nội dung, chương trình đào tạo Nhận thấy bất cập trên, theo Nghị Trung ương khóa XII tiếp tục xếp tổ chức lại ĐVSNCL, đề nghị sáp nhập Học viện Chính trị 89 quốc gia Hồ Chí Minh với Học viện Hành thành đầu mối mang tên Học viện quốc gia Hồ Chí Minh gộp chức năng, nhiệm vụ Học viện trực thuộc quan đầu mối chủ trì trực tiếp Ban Chấp hành Trung ương Theo đó, cấu tổ chức máy nhà nước phần giảm cồng kềnh, số đầu mối đơn vị hành giảm tiến tới tinh gọn máy, tinh giản biên chế, góp phần cải thiện suất lao động, tạo lực hút nhân tài khu vực công, hạn chế nhũng nhiễu, gọn nh máy nhà nước, giảm bớt gánh nặng NSNN; Bên cạnh đó, Chính phủ khuyến khích liên kết sở đào tạo, bồi dưỡng với thực tế sở địa phương, nghiên cứu đặc biệt coi trọng đóng góp tài cho đào tạo từ địa phương, ộ, Ngành, doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành mơ hình xây dựng học viện trị đại Cải thiện thu nhập, chăm lo đời sống vật chất điều kiện việc cho cán bộ, viên chức quan hành Nhà nước: Hiện nay, mức thu nhập tiền lương cán bộ, viên chức c n thấp thấp khu vực sản xuất kinh doanh Điều chưa bảo đảm cho công chức sống chủ yếu tiền lương Thu nhập lương lớn nguyên nhân tiêu cực, tham nhũng Có thể thấy được, quan hệ tiền lương chưa hợp lý, tiền lương chưa gắn chặt với vị trí, chức danh hiệu cơng tác, chất lượng cung cấp dịch vụ cơng Vì vậy, kiến nghị với Chính phủ cần có quan niệm đầu tư vào tiền lương, đầu tư cho phát triển, cấu lại chi ngân sách nhà nước, đó, tăng nguồn huy động ngồi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển sở hạ tầng, giảm áp lực ngân sách mức tổng đầu tư toàn xã hội để tăng nguồn chi trả lương công chức, viên chức đảm bảo họ có mức lương bình qn trung bình lao động khu vực thị trường tạo động lực để phát triển kinh tế nâng cao chất lượng thực thi công vụ; thực điều chỉnh mức lương tối thiểu cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiếp cải cách đột phá ngạch lương, thang lương bậc lương, tiến tới đảm bảo tất công chức, viên chức sống thu nhập từ lương, tồn tâm tồn ý cống hiến vào cơng việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động máy nhà nước - Đề xuất Chính phủ ban hành Hướng dẫn cụ thể vấn đề kết cấu lương, đặc biệt việc xác định giá dịch vụ giáo dục sở thực tính theo mức lương 90 sở, hệ số tiền lương, ngạch bậc, chức vụ sở giáo dục đại học công lập định mức lao động theo quy định Trên sở khung học phí mới, Học viện Chính trị khu vực chủ động tự quy định mức thu cho phù hợp 91 KẾT LUẬN Những năm học qua, bối cảnh hệ thống HVCTQG HCM thực nhiều Nghị quan trọng Đảng mục tiêu đổi toàn diện đơn vị nghiệp giáo dục đào tạo, đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị đồng thời nâng cao chất lượng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán lãnh đạo, quản lý đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Vì vậy, đề tài “Hồn thiện quản lý tài phục vụ hoạt động đào tạo Học viện Chính trị khu vực I” đề tài có yếu tố lý luận thực tiễn, nhiên đề tài dễ thực Qua nghiên cứu lý luận thực tiễn, đề tài xây dựng số hệ thống lý luận quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập, quản lý tài HVCTQG HCM; Phân tích thực trạng chế quản lý tài phục vụ hoạt động đào tạo Học viện Chính trị khu vực I giai đoạn 2015-2017, đồng thời đưa kết quả, thành tựu đạt số hạn chế nguyên nhân hạn chế Từ đó, đề xuất định hướng giải pháp hồn thiện quản lý tài phục vụ hoạt động đào tạo HVCT KVI Do quy mơ, số lượng cơng việc, tính chất cấu hoạt động phức tạp, thân có nhiều cố gắng hạn chế khả thời gian thực hiện, nên luận văn không tránh kh i thiếu sót Kính mong nhận góp dẫn giúp đỡ thầy cô hướng dẫn nhà chuyên môn để tác giả tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện./ 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO an Thường vụ ĐU (2018), Chỉ thị số 11-CT/ĐU ngày 07/02/2018 Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực Nghị TW khóa XII Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Bộ Tài (2006), Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 việc hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Thông tư số 51/2012/TT- GDĐT ngày 18/10/2012 Bộ Giáo dục Đào tạo quy định tổ chức hoạt động tra sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Công văn số 3878/ GDĐT-PC ngày 24/7/2014 Bộ Giáo dục Đào tạo việc hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế sở giáo dục đại học Bộ Giáo dục Đào tạo (2017), Thông tư số 25/2017/TT- GDĐT ngày 10/10/2017 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sỹ, tiến sỹ Bộ Giáo dục đào tạo (2014), Công văn số 3878/ GDĐT-PC ngày 24/7/2014 Bộ Giáo dục Đào tạo việc hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế sở giáo dục đại học Chính phủ (2002), Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 chế độ tài áp dụng cho đơn vị hành nghiệp có thu Chính phủ (2005), Nghị số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 đổi toàn diện giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 Chính phủ (2006), Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập 93 10 Chính phủ (2011), Quy định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy tổ chức pháp chế 12 Chính phủ (2015), Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, Quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập 13 Đảng ủy (2018), Chỉ thị số 11-CT/ĐU ngày 07/02/2018 an Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực Nghị TW khóa XII Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 14 Trung ương (2017), Nghị số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 BCH Trung ương tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập 15 Dương Đăng Chinh, TS Phạm Văn Khoan (2005), Quản lý tài cơng, Nxb Tài chính, Hà Nội 16 Đỗ Minh Cương - Nguyễn Thị Đoan (1999), Phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục Đại học Việt Nam, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 17 Giám đốc HVCTQG HCM (2014), Quyết định số 2952/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quy định chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Học viện Chính trị khu vực I 18 Lê Xuân Trường (2010), Hoàn thiện chế quản lý tài đơn vị nghiệp giáo dục, đào tạo đại học cao đẳng công lập, Đề tài cấp bộ, Học viện Tài 19 Phạm Xuân Trường (2010), Quản lý tài Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 20 Phạm Chí Thanh (2011): Đổi sách tài khu vực nghiệp cơng Việt Nam, Luận án tiến sỹ bảo vệ trường Đại học Kinh tế quốc dân 21.Báo cáo Tổng cục thống kê, địa http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=&ItemID=18470, cập ngày 20/01/2018 94 truy 22 Báo cáo tài Học viện Chính trị khu vực I năm 2015, 2016, 2017 23 Báo cáo tổng kết năm học 2015, 2016, 2017 95 Phụ lục 01: Cơ cấu tổ chức máy HVCT QG HCM Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ Các Hội đồng Các đơn vị tham mưu Cơng đồn, Đoàn TNCSHCM, Hội CCN Đảng HVCT-HC quốc gia HCM Các đơn vị giảng dạy nghiên cứu Vụ Tổ chức – Cán Các đơn vị trực thuộc Viện Triết học Viện Quan hệ quốc tế Viện NC TG&TN Viện Kinh tế trị học Viện Văn hóa & Phát triển Viện nghiên cứu quyền người Viện Chủ nghĩa xã hội học Viện Chính trị học Viện Thơng tn khoa học Viện HCM lãnh tụ Đảng Viện Xã hội học Tạp chí lý luận trị Viện Kinh tế Viện ĐT, Đ C , LĐ, QL Viện Nhà nước & Pháp luật TT nghiên cứu Ấn Độ Vụ Quản lý đào tạo Vụ Quản lý khoa học o Vụ trường trị Vụ Hợp tác quốc tế Vụ Kế hoạch – Tài Ban Thanh tra Văn ph ng HV Viện Lịch sử Đảng Viện Xây dựng Đảng Học viện Chính trị khu vực I Học viện Chính trị khu vực II Học viện Chính trị khu vực III Học viện Chính trị khu vực IV Học viện Báo trị & Tuyên truyền Học viện Xây dựng Đảng Nhà xuất CT-HC Viện Lãnh đạo học CSC Văn ph ng Đảng – Đoàn thể Trung tâm KT&Đ CL 96 Phụ lục 02: Sơ đồ quản lý tài Học viện CTQG HCM Cấp I an Giám đốc HVCT QGHCM Vụ Kế hoạch – Tài Cấp II Cấp III Văn ph ng HVCT QG HCM o Phòng Tài vụ - VP HVCT QG HCM Học viện Chính trị KV I Phòng Tài vụ - VP HVCT KV I Học viện Chính trị KV II Phòng Tài vụ - VP HVCT KV II Học viện Chính trị KV III Phòng Tài vụ - VP HVCT KV III Học viện Chính trị KV IV Học viện BT&TT Nhà Xuất CT-HC 97 Phòng Tài vụ - VP HVCT KV IV Phòng Tài vụ - VP BT&TT Phòng Tài vụ - VP CT-HC Phụ lục 03: Tổng hợp dự toán thu nghiệp năm 2018 HVCT KVI Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Số lƣợn g học viên, sinh viên Số tháng học năm 2018 Định mức thu học phí Số tiền Tổng số 49,179,460 I Thu nghiệp 46,119,460 Thu học phí Đào tạo sau đại học 3,939,460 Lớp trường (2016-2018) Lớp chuyển tiếp (20172019) Lớp tuyển (20182020) 220 Thu lệ phí tuyển sinh 250 124 173 10 651,000 (mức tính 60 tín chỉ/20 tháng) 2,010,260 (mức tính 60 tín chỉ/20 tháng) 1,162 1,278,200 (mức tính 60 tín chỉ/20 tháng) 420 105,000 1,050 1,162 Thu đào tạo chức - Các lớp trường (20162018) 2250 1,100 7,425,000 - Các lớp chuyển tiếp (20172019) 1980 10 1,150 22,770,000 - Các lớp tuyển (khóa 1980 1,200 11,880,000 42,075,000 98 Ghi Mức thu thực theo Quyết định số 4939/QĐ HVCTQ G ngày 16/11/20 15 2018-2020) II Thu đào tạo, bồi dƣỡng ngắn hạn, đào tạo liên kết III Thu nghiệp khác 3,060,000 Thu liên doanh, liên kết Thu cho thuê mặt - Cho thuê nhà khách 10 40,000 400,000 - Cho thuê nhà ăn 10 76,000 760,000 Thu khác 1,900,000 - Học lại thi lại, gia hạn 1,000,000 - Ôn thi cao học, chuyển đổi 400,000 - Thu khác 500,000 1,160,000 Nguồn: Báo cáo nguồn dự toán năm 2018 HVCT KVI 99 ... Chƣơng GI I PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ T I CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO T I HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I 69 3.1 ĐỊNH HƢỚNG MỤC TIÊU QUẢN LÝ T I CHÍNH T I HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I ... tiêu quản lý t i Học viện Chính trị khu vực I 69 3.1.2 Định hướng hồn thiện quản lý t i phục vụ hoạt động đào tạo Học viện Chính trị khu vực I 71 3.2 GI I PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ... quản lý t i phục vụ hoạt động đào tạo Học viện Chính trị khu vực I Đ i tượng nghiên cứu: Quản lý t i phục vụ hoạt động đào tạo ĐVSN Học viện Chính trị khu vực I Phạm vi nghiên cứu đề t i: Nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý tài chính phục vụ công tác đào tạo tại Học viện Chính trị khu vực I, Hoàn thiện quản lý tài chính phục vụ công tác đào tạo tại Học viện Chính trị khu vực I