Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam

113 151 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 20:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh NGUYỄN ĐÌNH TRUNG Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam Ngành: Kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: NGUYỄN ĐÌNH TRUNG Người hướng dẫn: PGS.TS BÙI ANH TUẤN Hà Nội, 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân, xuất phát từ yêu cầu phát sinh công việc để hình thành hướng nghiên cứu Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng tuân thủ nguyên tắc kết trình bày luận văn thu thập trình nghiên cứu trung thực, chưa công bố Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Đình Trung ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu Trường Đại học Ngoại Thương, tơi hồn thành Luận văn Thạc sỹ với kết đề tài nghiên cứu “Hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Tổng công ty Tài nguyên Môi trƣờng Việt Nam” Luận văn hoàn thành nỗ lực, phấn đấu thân, quan tâm giúp đỡ quý thầy, quý cô giảng dạy Trường Đại học Ngoại Thương trang bị nguồn kiến thức Quản trị kinh doanh gợi mở cho tơi hướng nghiên cứu q trình học tập Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn PGS, TS Bùi Anh Tuấn quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn tận tình nội dung phương pháp nghiên cứu khoa học để tơi hồn thành Luận văn Xin chân thành cảm ơn tới thầy, cô giáo công tác Trường Đại học Ngoại Thương; Ban lãnh đạo Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp tài liệu, số liệu, giúp tơi có sở để nghiên cứu hoàn thành Luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn chia sẻ, động viên, ủng hộ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ suốt trình học tập để đạt kết nghiên cứu Tác giả luận văn Nguyễn Đình Trung iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG, HÌNH vi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Tổng quan quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực 1.1.3 Chức quản trị nguồn nhân lực 1.1.4 Vai trò quản trị nguồn nhân lực 1.2 Nội dung công tác quản trị nguồn nhân lực 10 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực 10 1.2.2 Phân tích cơng việc 12 1.2.3 Công tác tuyển dụng 20 1.2.4 Đào tạo phát triển 23 1.2.5 Bố trí sử dụng nguồn nhân lực 28 1.2.6 Đánh giá thực công việc 29 1.2.7 Đãi ngộ 32 1.3 Những nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị nguồn nhân lực 34 1.3.1 Những nhân tố bên 34 1.3.2 Những nhân tố bên 35 1.4 Công tác quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp 37 1.4.1 Quan điểm sách quản trị nguồn nhân lực 37 1.4.2 Tổ chức máy làm công tác quản trị nguồn nhân lực 41 1.4.3 Đội ngũ nhân lực làm công tác Quản trị nguồn nhân lực 44 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG VIỆT NAM 46 iv 2.1 Khái quát Tổng công ty Tài nguyên Môi trƣờng Việt Nam 46 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Tổng công ty 46 2.1.2 Chức lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 47 2.1.3 Cơ cấu tổ chức đặc điểm nguồn nhân lực Tổng công ty 49 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty giai đoạn 2015 - 2017 52 2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị nguồn nhân lực công tác quản trị nguồn nhân lực Tổng công ty 54 2.3 Các hoạt động quản trị nguồn nhân lực Tổng công ty 56 2.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực 56 2.3.2 Phân tích cơng việc 58 2.3.3 Tuyển dụng 58 2.3.4 Đào tạo 60 2.3.5 Bố trí sử dụng nguồn nhân lực 61 2.3.6 Đánh giá thực công việc 62 2.3.7 Chính sách đãi ngộ 63 2.4 Đánh giá chung thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Tổng công ty 65 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG VIỆT NAM 69 3.1 Định hƣớng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020 69 3.1.1 Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020 69 3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020 69 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Tổng công ty 70 3.2.1 Các giải pháp hoạch định nhân lực 70 3.2.2 Các giải pháp tổ chức phân tích cơng việc 71 v 3.2.3 Các giải pháp tuyển dụng 73 3.2.4 Các giải pháp đào tạo 77 3.2.5 Các giải pháp bố trí sử dụng nguồn nhân lực 85 3.2.6 Các giải pháp đánh giá thực công việc 89 3.2.7 Các giải pháp sách đãi ngộ 90 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 97 vi DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng 1: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty 53 Bảng 2: Phân tích số lượng, chất lượng tăng, giảm nhân lực năm 2017 59 Bảng 3: Bảng tổng hợp ý kiến đánh giá công tác tuyển dụng Tổng công ty 59 Bảng 4: Bảng tổng hợp ý kiến đánh giá kiến thức nghề nghiệp 60 Bảng 5: Ý kiến phẩm chất cần bồi dưỡng cho nhân viên 82 Hình 1: Sơ đồ tổ chức Tổng Công ty Môi trường Việt Nam 51 Hình 2: Đánh giá người lao động mức lương hưởng .63 Hình 3: Lý người lao động không rời bỏ công ty có hội nhận mức lương cao 64 vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Tên luận văn: Hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Tổng Công ty Tài nguyên Mơi trường Việt Nam Tác giả: Nguyễn Đình Trung Chun ngành: Quản trị kinh doanh Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS Bùi Anh Tuấn Nghiên cứu Luận văn nhằm phân tích thực trạng cơng tác quản trị nguồn nhân lực Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam thơng qua việc phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực Từ thực trạng tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm gần kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao Đời sống người dân nâng lên Khi kinh tế phát triển, vai trò vị trí lao động quan trọng, có lực lượng lao động có chất lượng cao có khả tiếp thu áp dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ mới, công nghệ cao, sử dụng hiệu nguồn lực vật chất khác sản xuất hàng hoá Đối với doanh nghiệp, để nâng cao lực cạnh tranh yếu tố quan trọng cần phải nâng cao chất lượng lao động Trong bối cảnh hội nhập kinh tế giới, Việt Nam gia nhập WTO, hầu hết doanh nghiệp Việt Nam khơng đủ mạnh tài công nghệ để cạnh tranh với công ty khổng lồ giới Cái mà doanh nghiệp Việt Nam nên trơng cậy vào nguồn nhân lực Tuy nhiên, thực tế khoa học nghệ thuật quản trị nguồn nhân lực chưa ứng dụng hiệu doanh nghiệp Việt Nam Chính vậy, hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp để tạo lợi cạnh tranh nỗ lực mang tính chiến lược doanh nghiệp quốc gia nói chung Lực lượng lao động có chất lượng nguồn nội lực, yếu tố nội sinh, động lực to lớn để phát triển cấp sở (doanh nghiệp), địa phương quốc gia; đảm bảo tắt, đón đầu, rút ngắn khoảng cách trình độ phát triển Tổng Cơng ty Tài ngun môi trường Việt Nam thành lập sở tổ chức lại đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ Tài ngun Mơi trường, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con; năm 2010, Tổng Công ty Tài nguyên môi trường Việt Nam chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Bộ Tài nguyên Môi trường làm chủ sở hữu; định hướng đến năm 2020, Tổng công ty phát triển thành đơn vị hàng đầu Việt Nam lĩnh vực tài nguyên môi trường 90 3.2.7 Các giải pháp sách đãi ngộ Tuyển dụng nhân viên giỏi khó, song giữ chân nhân viên giỏi lại công việc khó nhà quản lý, đặc biệt mơi trường cạnh tranh, săn tìm người tài Vì vậy, giải pháp sách đãi ngộ phải Tổng Công ty đặc biệt trọng Một số giải pháp cần Tổng Công ty quan tâm: - Tiền lương nhân viên: Lương thu nhập người lao động ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt họ Tiền lương động lực mạnh mẽ thúc đẩy người lao động làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm khơng ngừng phấn đấu nâng cao hiệu suất công việc để đảm bảo sống sinh hoạt họ Khi mức lương cao, mức tiền thưởng lớn động lực mạnh mẽ để nhân viên gắn bó với công ty hơn, làm việc hiệu Trong điều kiện giá ngày tăng, yêu cầu mức sống cao hơn, công ty cần đưa mức lương hợp lý, phù hợp với lực công sức lao động mà nhân viên bỏ họ có sống ổn định yên tâm làm việc Các giải pháp cần trọng: + Xây khung lương, bảng lương công khai, không thấp mức lương tối thiểu Nhà nước quy định doanh nghiệp cạnh tranh với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực + Có quy định việc nâng lương, trả lương, có quy định cụ thể để người lao động thấy khơng làm việc tốt có mức thu nhập thấp, khơng làm việc bị nghỉ việc, làm việc tốt đạt yêu cầu đề mức thu nhập cao xứng đáng - Khen thưởng cho nhân viên: Việc khen thưởng cho nhân viên phả người lãnh đạo thực theo nguyên tắc sau: Thứ nhất, phải khen thưởng người cụ thể, việc cụ thể Nên để người thưởng người xung quanh biết họ thưởng? Lập thành tích lúc nào, phải khen thưởng lúc đấy, làm cho công nhân thấy 91 quan tâm lãnh đạo đến họ Ngồi khen thưởng vật chất phải có khen thưởng tinh thần đề bạt lên vị trí quan trọng Thứ hai, khen thưởng phải có tính cơng khai, khơng nên khen thưởng bí mật dễ sinh nghi ngờ lẫn nhau, ảnh hưởng đến đoàn kết nội Hơn phải khen thưởng công hợp lý Cơng lớn thưởng nhiều, cơng nhỏ thưởng phải cơng nhân viên để tránh xảy mâu thuẫn tập thể người lao động Một số giải pháp khen thưởng: + Có quỹ khen thưởng: Cơng ty nên có khoản trích thường xuyên từ quỹ lương tạo thành quỹ tiền thưởng cho người lao động họ đạt thành tích cao cơng việc thành tích sáng tạo cơng việc… điều giúp người lao động phát huy khả sáng tạo, lòng nhiệt tình cơng việc + Chế độ khen thưởng công ty phải kịp thời, lúc cho cá nhân đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đạt hiệu cao, cá nhân, đơn vị có sáng kiến giải pháp đột xuất độc đáo đem lại lợi ích cho công ty không phân biệt cán lãnh đạo hay cơng nhân viên để khích lệ họ làm việc hăng hái tăng suất lao động + Đổi việc khen thưởng định kỳ theo quy định Nhà nước Tập trung ưu tiên xét khen thưởng cho nhân viên trực tiếp sản xuất, nhân viên mới, trẻ, động, sáng tạo… - Đáp ứng nhu cầu nhân viên: Cần phải đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần nhân viên Nhu cầu vật chất vấn đề trả lương (đã nói phần trên) Đối với nhu cầu tinh thần, nhu cầu ghi nhận, khẳng định thân thông qua việc khen thưởng (đã nói phần trên), nhà quản lý cần quan tâm đáp ứng nhu cầu khác nhân viên: nhu cầu phụ thuộc - mong muốn phần công ty, gắn bó lâu dài với cơng ty, đóng góp họ đem lại bước phát triển cho công ty; nhu cầu hỗ trợ lẫn - nhu cầu làm việc hiệu nhóm, nhà quản lý cần xây dựng tinh thần làm việc hợp tác, hiệu nhân viên 92 Vì cá nhân mong muốn người quan trọng hữu ích, nên người quản lý cần phải có rèn luyện yếu tố bản: Trân trọng - Trân trọng kết làm việc nhân viên giúp nhân viên hăng hái làm việc nhiều hơn, hiệu hơn; Đánh giá cao - đánh giá cao thành tích dù lớn hay nhỏ nhân viên; Ngưỡng mộ - khen ngợi thành công họ công việc sống; Sự quan tâm - kỹ biết lắng nghe người lãnh đạo, quản lý - Tạo mơi trường làm việc tin cậy, an tồn, thoải mái, khuyến khích phát triển, sáng tạo người lao động: Bí việc tạo mơi trường làm việc thay việc lên án, trích, phàn nàn, người quản lý khơng nên đổ hết lỗi lầm cho nhân viên, cho phép nhân viên phạm sai lầm chừng mực định; tìm giải pháp để khắc phục sai lầm thay trích, phàn nàn Việc tạo mơi trường hiểu biết, thân thiện, gắn bó thơng qua tổ chức buổi sinh hoạt chung tồn cơng ty; buổi gặp gỡ giám đốc công ty với nhân viên; phát động tuần làm việc sáng tạo, tháng làm việc sáng tạo …Xây dựng bầu khơng khí dân chủ, giúp đỡ lẫn người sử dụng lao động người lao động, người lao động với để họ thấy tơn trọng, phát huy hết tiềm lao động… Tạo điều kiện để người lao động tham gia đóng góp ý kiến nhằm giải vướng mắc cơng việc hình thức tổ chức hội thảo bàn vấn đề chung, trì hộp thư góp ý kiến… - Tổng cơng ty phải cải thiện điều kiện lao động có chế độ nghỉ ngơi hợp lý: Do tính chất cơng việc phận công ty khác nhau, phận quản lý gián tiếp khơng đòi hỏi nhiều thể lực sức khỏe người lao động trực tiếp yếu tố thể lực sức khỏe yếu tố vô quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến suất lao động; quan tâm xếp hợp lý công việc nhân viên; quan tâm tới gia đình nhân viên, để nhân viên thực cảm thấy công ty nhà thứ - Có quy định rõ ràng, cụ thể hình thức phạt, kỷ luật người khơng hồn thành nhiệm vụ khơng đáp ứng thời gian làm 93 việc, kỹ làm việc, thái độ làm việc Việc phạt, kỷ luật giúp người lao động phải cố gắng làm tốt cơng việc hơn, khơng làm tốt cơng việc tùy mức độ vi phạm có hình thức kỷ luật tương ứng Nếu khơng làm tốt nhẹ bị khiển trách, nặng bị kỷ luật hình thức phạt tiền, thun chuyển cơng việc, nặng bị sa thải 94 KẾT LUẬN Hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam trọng tâm nghiên cứu Từ kết nghiên cứu rút số kết luận: - Các hoạt động quản trị nguồn nhân lực Tổng công ty Tài ngun Mơi trường Việt Nam nhiều hạn chế, chưa coi trọng - Công tác quản trị nguồn nhân lực Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam yếu kém, đa số công tác kiêm nhiệm - Bộ máy quản trị nhân lực Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam tổ chức nhiều hạn chế chưa phù hợp - Đội ngũ nhân lực làm công tác quản trị nguồn nhân lực Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam chưa có đầy đủ kiến thức chuyên mơn Để Hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực, Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam nên thực số giải pháp sau: - Hồn chỉnh hồ sơ lưu trữ thơng tin cá nhân toàn thể nhân viên Tổng cơng ty qua thực dự báo nhu cầu lao động - Hồn thiện mơ tả công việc tiêu chuẩn công việc cho tất vị trí chức danh Tổng cơng ty - Công tác tuyển dụng phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tuyển dụng sở nhu cầu cơng việc, theo mơ tả vị trí việc làm mô tả tiêu chuẩn chức danh; xem xét nghiên cứu thật kỹ hồ sơ xin việc để đưa định tuyển dụng sáng suốt - Đào tạo công việc vừa dẫn công việc, dạy nghề, kèm cặp, bảo vừa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực trình độ chun mơn, cập nhật công nghệ mới, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, lý luận trị… cho đội ngũ nhân viên Nâng cao nhận thức quản trị nguồn nhân lực đào tạo nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ nhân viên phận quản trị nguồn nhân lực 95 - Phân công công việc phù hợp theo lực người lao động, tập trung cấu lại lao động phận sở u cầu cơng việc, đồng thời tính đến yếu tố định hướng phát triển Tổng công ty hoàn thiện phận quản trị nguồn nhân lực Tổng công ty - Bộ phận nhân phải phối hợp với phận chuyên môn Tổng công ty xây dựng hệ thống đánh giá đa chiều - Việc khen thưởng cho nhân viên phải cụ thể, có tính cơng khai Cần phải đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần nhân viên 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Xuân Cầu Mai Quốc Chánh, Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội, 2008 Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê, TP HCM, 2006 Nguyễn Văn Điềm Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội, 2011 Hà Văn Hội, Quản trị nhân lực Doanh nghiệp, Nhà xuất Bưu điện, Hà Nội, 2007 Đỗ Tiến Long, Vai trò lãnh đạo phát triển văn hóa doanh nghiệp Kỷ yếu ngày nhân Việt Nam 2012, NXB Thông tin truyền thông, Hà Nội, 2012 Bùi Văn Nhơn, Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội, NXB Thống kê, Hà Nội, 2006 Trần Hữu Quang Nguyễn Công Thắng, Văn hóa kinh doanh - Những góc nhìn NXB Trẻ, Hà Nội, 2007 Nguyễn Hữu Thân, Quản trị nhân sự, NXB Thống kê, Hà Nội, 2006 Nguyễn Tiệp, Giáo trình Nguồn nhân lực, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2010 10 Bùi Anh Tuấn Phạm Thúy Hương, Giáo trình Hành vi tổ chức, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội, 2011 11 Kerry Gleeson, Tổ chức công việc theo khoa học, Nhà xuất Thanh Niên, Tp Hồ Chí Minh, 2003 12 Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam, Báo cáo tài chính, Hà Nội, 2015 - 2017 13 Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam, Báo cáo tổng kết năm 2017 phương hướng hoạt động năm 2018, Hà Nội, 2017 97 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN CÁ NHÂN Kính thưa anh, chị, Để phục vụ cho việc tìm giải pháp phát triển nguồn nhân lực Tổng Công ty tài nguyên mơi trường Việt Nam (TMV), đề nghị anh/chị vui lòng trả lời câu hỏi Những câu trả lời anh/chị sử dụng nghiên cứu hồn tồn giữ bí mật Xin chân thành cảm ơn anh/chị Họ tên người trả lời (có thể điền khơng) Chức vụ Đơn vị THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƢỜI TRẢ LỜI Giới tính Nam Nữ Năm sinh Trình độ chun môn kỹ thuật Tên nghề đào tạo Nghề nghiệp Vị trí cơng việc làm Số năm đảm nhiệm vị trí cơng việc I THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC I.1 Tuyển dụng Đề nghị anh/chị đánh giá việc tuyển dụng TMV (chọn tối đa PA) - Thông qua thi tuyển công khai, minh bạch - Chọn người có lực, phù hợp với yêu cầu công việc - Chưa thi tuyển công khai, chủ yếu thông qua quan hệ quen biết - Chưa chọn người có lực, phù hợp với yêu cầu cơng việc I.2 Đào tạo Anh/chị có làm việc phù hợp với ngành nghề đào tạo không Có Khơng 98 Trong năm gần anh/chị tập huấn nội dung - Kiến thức, kỹ thuật, tay nghề liên quan chuyên môn - Kiến thức quản lý - Ngoại ngữ Anh/chị tham gia khóa học - Cơ quan cử - Cơ quan tổ chức chỗ - Tự học - Khác ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Anh/chị đào tạo để - Có hội thăng tiến - Hiệu công việc tốt - Giữ vị trí cơng việc - Cơng việc đòi hỏi - Thêm thu nhập - Khác ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Lý anh/chị khơng tham gia khóa đào tạo - Cơ quan không cử - Không có kinh phí - Khơng cần thiết - Khác ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Anh/chị tự đánh giá kiến thức nghề nghiệp 99 Các ý kiến Hồn Phần Đúng Khơng tồn lớn đúng phần Lúng túng triển khai công việc thiếu kiến thức cần thiết Kiến thức đào tạo xa rời thực tiễn cơng việc Hiểu rõ cơng việc làm Có đủ phương pháp làm việc hiệu Đủ kinh nghiệm để giải tốt công việc Lúng túng, lo lắng làm việc nhóm Lúng túng sử dụng cơng nghệ thông tin Lúng túng không sử dụng ngoại ngữ Khó thuyết phục người khác tin vào cách giải cơng việc I.3 Các sách lƣơng, thƣởng Anh/chị có hài lòng với mức lương hưởng khơng Có Khơng Anh/chị thấy mức lương TMV so với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực TMV : Cao Tương đương Thấp Nếu tìm cơng việc với mức lương tốt hơn, anh/chị có sẵn sàng rời bỏ TMV không? (Nếu câu trả lời không, đề nghị trả lời tiếp câu sau) Có Khơng Điều giữ anh/chị lại TMV (chọn tối đa PA) - Có niềm đam mê với cơng việc - Mơi trường làm việc thân thiện, an tồn - Có hội thăng tiến - Có hội đào tạo, bồi dưỡng 100 - Có sách đãi ngộ khác ngồi lương tốt - Cơng việc phù hợp với chuyên môn - Ngại thay đổi - Khác (đề nghị ghi rõ) …………………………………………………………………………………… 10 Anh/chị đánh giá công tác khen thưởng TMV Các ý kiến Hoàn Phần Đúng toàn lớn đúng phần Khơng Cơng khai, minh bạch, cơng Có quy định, tiêu chí rõ ràng Việc khen thưởng giúp cho người lao động làm việc tốt Khen thưởng khơng khuyến khích, động viên người lao động 11 Theo anh/chị, TMV khen thưởng người lao động do: Các ý kiến Hoàn Phần Đúng toàn lớn đúng phần Khơng Có kết cơng việc tốt Ưu tiên người có thời gian làm việc lâu Ưu tiên lãnh đạo Luân phiên II NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC II.1 Tuyển dụng 12 Theo anh/chị, để tuyển dụng nhân có chất lượng, đáp ứng yêu cầu cơng việc, TMV cần (có thể chọn nhiều phương án): - Xây dựng mơ tả vị trí cơng việc cho vị trí cần tuyển dụng - Thơng báo tổ chức tuyển dụng công khai, minh bạch 101 - Có sách đãi ngộ tốt người lao động TMV - TMV hoạt động có hiệu quả, lợi nhuận cao - Môi trường làm việc thân thiện, nhân viên khuyến khích sáng tạo cơng việc II.2 Đào tạo 13 Anh/chị cho biết điều liên quan đến cơng việc làm anh/chị lo lắng nghĩ đến tương lai (chọn tối đa PA) - Công cụ, phương tiện lao động, công nghệ sản xuất thường xuyên đổi theo hướng đại, phức tạp - Năng suất lao động đòi hỏi ngày cao - Lao động chun mơn hóa cao - Tỷ trọng lao động trí óc cao - Thị trường lao động mang tính cạnh tranh - Nguy việc làm cao - Đòi hỏi thể chất sức khỏe, tinh thần cao 14 Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại, TMV cần tập trung: - Cử số cán nguồn đào tạo thạc sỹ - Tuyển dụng người có trình độ thạc sỹ để khơng thời gian kinh phí đào tạo - Tổ chức nhiều lớp tập huấn ngắn hạn để cập nhật kiến thức, công nghệ 15 Những nội dung đào tạo cần phải tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động: - Môi trường - Đo đạc đồ - Quản trị kinh doanh - Ngoại ngữ - Lý luận trị - Khác (đề nghị ghi rõ) ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 102 16 Những hình thức đào tạo phù hợp với anh/chị - Các hội nghị, hội thảo - Các buổi phổ biến thông tin - Các thi tay nghề - Tự nghiên cứu tài liệu - Khóa học ngắn ngày - Đào tạo từ xa - Đào tạo chỗ - Đào tạo nước ngồi - Đào tạo quy trường nước 17 Theo anh/chị, phẩm chất người lao động cần phát triển thời gian tới (chọn tối đa PA) Phẩm chất Tính độc lập, tự chủ Ý thức trách nhiệm Tính sáng tạo Tính kỷ luật lao động Khả tự học, tự vươn lên Động thành đạt Tự khẳng định thân Mạnh dạn cải cách, đột phá Tinh thần hợp tác Lòng kiên trì, nhân nại Sức khỏe Tác phong nghề nghiệp Khả thích ứng Lao động Bản thân nói chung anh/chị 103 II.3 Chính sách giữ chân ngƣời lao động có chất lƣợng cao 18 Theo anh/chị để giữ chân người lao động chất lượng cao, TMV cần phải: Hồn Ý kiến Có sách trả lương cạnh tranh so với công ty hoạt động lĩnh vực Khen thưởng công khai, kịp thời, tạo động lực cho người lao động Tạo môi trường làm việc khuyến khích phát triển người lao động Khơng cần có thay đổi sách lương, thưởng Công ty cạnh tranh so với cơng ty khác tồn Đồng ý Khơng hồn đồng tồn ý đồng ý Khơng đồng ý 104 PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU Một số thông tin cá nhân ngƣời đƣợc vấn: Họ tên: Chức vụ: Số năm giữ chức vụ: Tuổi: Trình độ chun mơn: Trình độ lý luận trị: Trình độ quản lý nhà nước: Kinh nghiệm công tác: NỘI DUNG PHỎNG VẤN: Thực trạng nguồn nhân lực TMV? Có điểm mạnh nào? Điểm hạn chế khó khăn nào? Nguyên nhân? a Số lượng nhân viên đủ chưa? Có cần tuyển dụng thêm, sa thải bớt? Tuyển dụng đối tượng nào? Sa thải đối tượng nào? b Chất lượng nhân viên? Cơ cấu nhân viên? Trình độ, lực nhân viên? Tinh thần, trách nhiệm nhân viên công việc? Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực TMV: ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân Phân tích theo khâu q trình quản trị nguồn nhân lực a Công tác tuyển dụng b Công tác đào tạo, bồi dưỡng c Chính sách lương, thưởng d Các nội dung khác như: môi trường làm việc, quy chế, quy định Cần có định hướng, giải pháp để phát triển nguồn nhân lực TMV? a Các giải pháp liên quan đến tuyển dụng b Các giải pháp liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực cho nhân viên TMV? c Các giải pháp liên quan đến giữ chân nhân viên giỏi, đặc biệt sách liên quan đến lương khen thưởng ... công tác quản trị nguồn nhân lực Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam giai đoạn nghiên cứu? - Cần làm để hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường Việt. .. 41 1.4.3 Đội ngũ nhân lực làm công tác Quản trị nguồn nhân lực 44 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG VIỆT NAM ... luận quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam, Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam

Từ khóa liên quan