CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG – ELCOM CORP

107 40 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 20:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ CHIẾN LƢỢC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG – ELCOM CORP Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LƢU THỊ THANH THÚY Hà Nội – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ CHIẾN LƢỢC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG – ELCOM CORP Ngành: Kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 Họ tên: Lƣu Thị Thanh Thuý Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Bùi Liên Hà Hà Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi thực với hướng dẫn TS Bùi Liên Hà Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực, chưa công bố công trình khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính pháp lý q trình nghiên cứu luận văn Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2018 Ngƣời viết Lƣu Thị Thanh Thúy ii LỜI CẢM ƠN L i đ u tiên, xin bày t l ng bi t on ch n thành s u s c tới ngư i huớng dẫn khoa học – Ti n s Bùi Liên Hà đ tạn tình huớng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu thực hiẹn đề tài Tôi xin g i l i cảm on đ n th y cô giáo tru ng Đại học Ngoại Thư ng đ trang bị cho nh ng ki n thức kinh nghiẹm quý giá trình học tạp tru ng nhiẹt tình gi p đ tơi thực hiẹn đề tài Tôi c ng xin ch n thành cảm on Ban l nh đạo, ph ng Phát tri n kinh doanh giải pháp nh Chị cán công nh n viên công ty cổ ph n Đ u tu phát tri n Công nghẹ Điẹn t Vi n Thông đ cung cấp tài liẹu tạo điều kiẹn thuạn lợi đ tơi hồn thành luận văn Mạc dù đ c nhiều cố g ng, nhung th i gian c hạn, trình độ k nang th n c n nhiều hạn ch nên q trình làm luận văn khơng tránh kh i nh ng thi u s t ính mong đuợc đ ng g p, ch bảo, bổ sung Th y Cơ đ luận văn đuợc hồn thiẹn hon Xin ch n thành cảm on! Hà Nọi, ngày 23 tháng nam 2018 Ngƣời viết Lƣu Thị Thanh Thúy i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ iii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN iv LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP .5 1.1 Khái quát chung cạnh tranh .5 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các lý thuyết cạnh tranh 1.2 Khái quát chung chiến lƣợc cạnh tranh 1.2.1 Khái niệm chiến lược cạnh tranh 1.2.2 Vai trò chiến lược cạnh tranh 11 1.3 Các chiến lƣợc cạnh tranh .12 1.3.1 Chiến lược chi phí thấp 12 1.3.2 Chiến lược khác biệt hóa 15 1.3.3 Chiến lược trọng tâm 18 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến chiến lƣợc cạnh tranh doanh nghiệp 19 1.4.1 Mục tiêu chiến lược 19 1.4.2 Nhóm yếu tố môi trường kinh doanh 20 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH CHIẾN LƢỢC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG – ELCOM CORP 30 2.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần Đầu tƣ Phát triển công nghệ điện tử viễn thông – ELCOM Corp 30 c s n t 2.1.2 Co cấu t c n v p t tri n củ cong ty 30 c củ cong ty .31 ĩn vực hoạt động kinh doanh, sản phẩm công ty .35 2.2 Phân tích mơi trƣờng kinh doanh công ty cổ phần Đầu tƣ Phát triển công nghệ điện tử viễn thông – ELCOM Corp .37 ii 2.2.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 37 2.2.2 Các yếu tố thuộc môi trường ngành .43 2.2.3 Các yếu tố nội doanh nghiệp .50 2.2.4 Mơ hình phân tích t ng hợp m mạn m yếu từ môi trường bên ngồi nội doanh nghiệp (phân tích SWOT) 58 2.3 Phân tích chiến lƣợc khác biệt hố Cơng ty cổ phần Đầu tƣ Phát triển công nghệ điện tử viễn thông – ELCOM Corp .59 2.3.1 Lợi cạnh tranh ELCOM Corp 59 2.3.2 Chiến lược khác biệt hoá Công ty c phần Đầu tư v P t tri n công nghệ điện t viễn thông – ELCOM Corp .60 3 Đ n gi c ung chiến lược cạnh tranh Công ty c phần Đầu tư Phát tri n công nghệ điện t viễn thông – ELCOM Corp 67 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG – ELCOM CORP 69 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển Công ty cổ phần Đầu tƣ Phát triển công nghệ điện tử viễn thông – ELCOM Corp thời gian tới 69 Xu ướng phát tri n ngành viễn thông 69 P ương ướng phát tri n công ty ELCOM 70 3.2 Đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc cạnh tranh cho Công ty cổ phần Đầu tƣ Phát triển công nghệ điện tử viễn thông – ELCOM Corp 71 Đầu tư công ng ệ phát tri n, khai thác mạng lưới 71 3.2.2 Xây dựng c ín s c gi cước hợp lý 74 3.2.3 Khác biệt hoá sản phẩm d ch vụ phân phối d ch vụ 76 3.2.4 Hoàn thiện hoạt động quảng cáo marketing 76 3.2.5 Về yếu tố hữu hình trình cung cấp 78 3.2.6 Phát tri n nguồn nhân lực 78 Tăng cường nguồn tài thực thi chiến lược kinh doanh .79 3.3 Một số kiến nghị quan quản lý Nhà nƣớc 80 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .82 PHỤ LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Các chi n lược cạnh tranh tổng quát theo Michael Porter .12 Bảng 1.2 Nh ng y u tố c năm áp lực cạnh tranh .25 Bảng 2.1 L nh vực hoạt động kinh doanh công ty ELCOM Corp .35 Bảng 2.2 C cấu nhân theo mơ hình tổ chức .52 Bảng 2.3 C cấu nhân s p x p theo trình độ 53 Bảng 2.4 Chính sách đ i ngộ công ty ELCOM 54 Bảng 2.5 Tình hình tài công ty từ năm 2015-2017 57 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 : Bánh xe chi n lược cạnh tranh 11 Hình 1.2 Đư ng cong kinh nghiệm 13 Hình 1.3 Mơ hình năm áp lực cạnh tranh Michael Porter .24 Hình 2.1 Các giá trị cốt lõi ELCOM 65 SƠ ĐỒ S đồ 2.1: C cấu tổ chức công ty cổ ph n Đ u tư phát tri n Công nghệ Điện t vi n thông 32 iv TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN  Đề tài luận văn: Chi n lược cạnh tranh Công ty cổ ph n Đ u tư Phát tri n công nghệ điện t vi n thông – ELCOM Corp  Tác giả: Lưu Thị Thanh Thuý – Lớp CH23A  Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh  Tóm tắt: Với độ dài h n 80 trang nội dung, chư ng luận văn đ hệ thống hóa, làm rõ nh ng vấn đề lý luận c cạnh tranh chi n lược cạnh tranh, chư ng vận dụng nh ng lý luận thực ti n đ đánh giá thực trạng phân tích cụ th việc thực chi n lược cạnh tranh Công ty cổ ph n Đ u tư Phát tri n công nghệ điện t vi n thông – ELCOM Corp, từ đ luận văn đưa đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện chi n lược cạnh tranh công ty chư ng Luận văn thực c sở áp dụng phư ng pháp nghiên cứu như: phư ng pháp ph n tích, phư ng pháp tổng hợp, hệ thống hóa di n giải, phư ng pháp so sánh đối chi u đ làm rõ vấn đề nghiên cứu K t nghiên cứu quan trọng luận văn việc xác định chi n lược cạnh tranh Công ty cổ ph n Đ u tư Phát tri n công nghệ điện t vi n thông – ELCOM Corp theo đuổi th i gian qua chi n lược khác biệt hoá Từ c sở đ lựa chọn chi n lược y u tố môi trư ng kinh doanh thơng qua ma trận phân tích SWOT mục tiêu mình, ELCOM Corp đ ch trọng phát huy nhân tố khác biệt hố ngành cơng nghệ vi n thông công nghệ trội, dịch vụ chăm s c khách hàng tốt…Từ nh ng k t phân tích m mạnh hạn ch chi n lược cạnh tranh công ty, luận văn đ đưa số đề xuất giải pháp mang tính ứng dụng khả thi cao phát tri n nguồn nhân lực, vốn, cơng nghệ… Từ khóa: cạnh tranh, chi n lược cạnh tranh, ELCOM Corp, công nghệ, vi n thơng… LỜI NĨI ĐẦU Tín cấp t iết củ đề t i Từ thập k 80 đ n tác động cách mạng khoa học công nghệ đặc biệt công nghệ thông tin, công nghệ lượng, công nghệ vật liệu… kinh t th giới bi n đổi sâu s c, mạnh mẽ c cấu, chức phư ng thức hoạt động Đ y bi n đổi bình thư ng mà bước ngoặt lịch s c ý ngh a trọng đại: kinh t chuy n từ kinh t công nghiệp sang kinh t tri thức, văn minh loài ngư i chuy n từ văn minh công nghiệp sang văn minh trí tuệ Đ hòa nhịp vào phát tri n chung đ , doanh nghiệp có nh ng bước chuy n phải tự thân vận động đ tìm hướng đ ng Đ y tốn khơng d dàng mà doanh nghiệp c ng c th tìm Bởi lẽ, kinh t thị trư ng, doanh nghiệp phải đư ng đ u với canh tranh khốc liệt đối thủ ngành Gi tăng thị ph n tìm lợi th cạnh tranh trở thành vấn đề sống c n doanh nghiệp Chính doanh nghiệp phải tự tìm t i đưa giải pháp tối ưu, chi n lược kinh doanh phù hợp, kịp th i đ b t nhịp với phát tri n kinh t quốc gia c ng kinh t th giới Đ vượt qua nh ng th thách khai thác triệt đ nh ng c hội cách mạng công nghệ 4.0 Công ty cổ ph n Đ u tư Phát tri n công nghệ điện t vi n thông – ELCOM Corp c n có nh ng chi n lược phát tri n l u dài đ tạo cho lực cạnh tranh bền v ng, có th hoạt động thành công không nh ng thị trư ng nước mà thị trư ng quốc t ELCOM Corp bi t đ n nh ng công ty hàng đ u l nh vực vi n thông công nghệ thông tin Việt Nam Với g n 400 nhân viên làm việc trụ sở Hà nội chi nhánh TP Hồ Chí Minh, đ h n 250 nhân viên k sư chuyên gia l nh vực ph n mềm, điện t vi n thông… ELCOM Corp đ ti p tục phát tri n đư ng chi n lược Vì lí ngư i vi t quy t định chọn đề tài: “Chiến lược cạnh tranh Công ty c phần Đầu tư v P t tri n công nghệ điện t viễn thông – ELCOM Corp” làm đề tài luận văn T ng qu n t n n ng iên c u 2.1 Tình hình nghiên cứu nước ngồi Có nhiều nghiên cứu chi n lược kinh doanh doanh nghiệp, nhiên có th liệt kê giáo trình tiêu bi u sau: - Giáo trình “Competitive Strategy “ (Chi n lược cạnh tranh) Michael Porter xuất năm 2010 Michael E Porter xem cha đẻ học thuy t chi n lược cạnh tranh, nhà tư tưởng chi n lược bậc th y th i đại Nghiên cứu M.Porter chủ y u đề cập tới cách tạo lợi th cạnh tranh c 03 chi n lược cạnh tranh mà doanh nghiệp có th lựa chọn Nghiên cứu phân tích nh ng trư ng hợp thành công ph n lớp kinh t phát tri n Nhật (lợi th cạnh tranh điện t tiêu dùng ), M (lợi th cạnh tranh cơng nghệ, ph n mềm…) Ngồi ra, tác phẩm kinh n khác Michael E Porter gồm: "Lợi th cạnh tranh", "Lợi th cạnh tranh quốc gia" nh ng sách gối đ u giư ng nhà hoạch định chi n lược, doanh nhân, sinh viên học giả quan t m đ n l nh vực chi n lược cạnh tranh - Giáo trình “Strategic Management Concepts” ( hái luận quản trị chi n lược) Fred R.David Nghiên cứu làm rõ vấn đề quản trị chi n lược áp dụng chi n lược vào hoạt động thực ti n doanh nghiệp Các doanh nghiệp đánh giá y u tố môi trư ng tác động y u tố bên bên đ n hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Thông qua ma trận đánh giá y u tố có th thấy lực cạnh tranh xác định lựa chọn chi n lược đ thực 2.2 Tình hình nghiên cứu nước Cung cấp hệ thống PPS-IN 30.000K Cung cấp hệ thống Myzone Cho thuê hệ thống UPS 160KVA/144KW 36 tháng Cung cấp l p đặt hệ thống STP1B & STP2B Hỗ trợ k thuật cho hệ thống SMSC-C n Th , CRBT Comverse năm 2009 Hỗ trợ k thuật cho hệ thống PPSIN năm 2010 Nâng cấp hệ thống CRBT thêm 2.000K Nâng cấp hệ thống PPS-IN thêm 10.000K Nâng cấp hệ thống PPS-IN phục vụ 3.000K thuê bao GPhone Hỗ trợ k thuật cho hệ thống CRBT năm 2009 Hỗ trợ k thuật cho hệ thống SMSC năm 2009 Th hệ thống SMSC có tính FD Hãng Comverse đáp ứng 3,6M BHSM Hỗ trợ k thuật cho ph n mở rộng hệ thống PPS-IN năm 2008 Nâng cấp hệ thống PPS-IN thêm 7.000K Nâng cấp hệ thống PPS-IN thêm 600K Cung cấp thi t bị SMSC-HNI 1.024K BHSM Cung cấp ph n mềm SMSC-CTO lên 2.048K BHSM Nâng cấp hệ thống PPS-IN thêm 700K Thuê hệ thống FDA cho SMS 26.764.024,04 USD 06/2010 11/2011 100% 18.304.632.000 VNĐ 05/2010 03/2011 100% 2.772.000.000 VNĐ 04/2010 - 80% 1.134.330,09 USD 02/2010 08/2010 100% 937.620,50 USD 01/2010 01/2011 100% 1.613.251,43 USD 11/2009 11/2010 100% 1.056.112,25 USD 05/2009 11/2009 100% 7.867.785,40 USD 03/2009 07/1010 100% 4.544.178,64 USD 03/2009 10/2009 100% 385.798,40 USD 1/2009 12/2009 100% 435.085,59 USD 1/2009 12/2009 100% 175.849,59 USD 01/2009 06/2009 100% 313.871,06 USD 06/2008 06/2009 100% 6.416.672,12 USD 09/2008 04/2009 100% 1.222.194,00 USD 05/2008 09/2008 100% 297.470,00 USD 04/2008 03/2009 100% 294.720,00 USD 04/2008 01/2009 100% 1.175.348,00 USD 04/2008 08/2008 100% 189.085,59 USD 01/2008 06/2008 100% Hỗ trợ k thuật cho hệ thống PPS653.992,50 USD IN năm 2008 Nâng cấp hệ thống PPS-IN thêm 2.833.820,00 USD 2.000K Nâng cấp hệ thống CRBT lên 1.179.000,00 USD 2,2M SW Nâng cấp hệ thống PPS-IN thêm 1.210.000,00 USD 600K Nâng cấp hệ thống PPS-IN R4.6 347.880,00 USD Nâng cấp hệ thống PPS-IN thêm 1.212.696,00 USD 300K Cung cấp thi t bị SMSC-CTO 326.523,80 USD 1.024K BHSM Nâng cấp hệ thống IN có tính 234.060,00 USD USSD Nâng cấp mở rộng hệ thống dịch vụ CRBT lên 1.500HW/1.000SW 1.209.650,00 USD mạng Vinaphone Nâng cấp hệ thống PPS-IN thêm 1.197.500,00 USD 500K thuê bao Cung cấp ph n mềm 400K thuê bao cho hệ thống COLOUR 561.000,00 USD RINGBACK TONES mạng Vinaphone Nâng cấp hệ thống PPS-IN thêm 450K Actived 100K Non1.177.880,96 USD Active Nâng cấp mở rộng hệ thống PPS-IN (COMVERSE) đ cung cấp dịch vụ (Nhạc chuông ch )600.904,89 USD Fun Dial RBT 500K HW 100K SW cho mạng Vinaphone II Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel Mua s m thi t bị OSA SSU phục 9.462.733.200 VNĐ vụ mở rộng mạng đồng Trang bị hệ thống CRBT 5.280.860.000 VNĐ RRBT đáp ứng 1,5 triệu thuê bao cho thị trư ng Tanzania 12/2007 12/2008 100% 11/2007 03/2008 100% 11/2007 02/2008 100% 11/2007 01/2008 100% 09/2007 11/2007 100% 06/2007 07/2007 100% 05/2007 06/2007 100% 12/2007 12/2007 100% 05/2007 06/2007 100% 03/2007 04/2007 100% 12/2006 02/2007 100% 10/2006 12/2006 100% 06/2006 08/2006 100% 06/2015 02/2015 2016 90% 100% Trang bị hệ thống CRBT đáp ứng 4,300,000 thuê bao cho thị trư ng Mozambique Trang bị hệ thống CRBT đáp ứng 400,000 thuê bao cho thị trư ng Đông Timor Cung cấp 03 thi t bị đo đồng SSU Cung cấp 07 thi t bị đo đồng SSU Mua s m hệ thống Phonelog Hệ thống quản lý băng thông PCRF Nâng cấp hệ thống Live- screen License ph n mềm P Y 199 đáp ứng 08 E1 Ph n mềm Load Balancing cho hệ thống PAY 199 Mua s m Firewall cho hệ thống Viettel Portal phục vụ nâng cấp mạng Intranet Nâng cấp hệ thống MCA pha Nâng cấp bổ sung tính cho HT MCA Cambodia Cung cấp hệ thống IPCC năm 2010 Mở rộng hệ thống Recording cho TTCSKH License ph n mềm Pay199-08E1 Cung cấp Server Hprx2660 Mở rộng dung lượng hệ thống Livescreen thêm 1.100K thuê bao Ph n mềm loadbalancing cho hệ thống Pay 199 Mua s m Firewall cho hệ thống Viettel Portal phục vụ nâng cấp mạng Intranet Dịch vụ bảo hành bảo dư ng hệ thống Analog 14.908.132.970 VNĐ 11/2013 2015 100% 3.398.130.000 VNĐ 07/2013 2015 100% 1.805.172.600 VNĐ 07/2013 04/2012 4.819.500.000 VNĐ 09/2013 04/2012 100% 2.919.000.000 VNĐ 02/2013 05/2013 100% 1.225.835,60 USD 04/2012 06/2015 90% 1.327.900 USD 02/2012 12/2013 100% 210.000.000 VNĐ 06/2011 06/2011 100% 165.000.000 VNĐ 04/2011 05/2011 100% 819.495.600 VNĐ 03/2011 05/2011 100% 2.205.000.000 VNĐ 12/2011 03/2011 100% 20.000,00 USD 10/2011 12/2011 100% 171.920,00 USD 08/2010 12/2010 100% 442.888.290 VNĐ 07/2011 08/2011 100% 210,000.000 VNĐ 1.959.760.000 VNĐ 06/2011 05/2011 06/2011 06/2011 100% 100% 910.000.000 USD 04/2011 06/2011 100% 165.000.000 VNĐ 04/2011 05/2011 100% 819.495.600 VNĐ 03/2011 05/2011 100% 374.000.000 VNĐ 01/2011 01/2012 100% 100% Mở rộng dung lượng ph n mềm Livescreen thêm 1.000K thuê bao Mua thi t bị Firewall cho hệ thống Viettel CA Trang bị hệ thống SMPP GW cho mạng Viettel Mua s m thi t bị đồng (thi t bị SSU NMS) Cung cấp thi t bị Quản lý băng thông cho mạng Viettel Trang bị hệ thống WAP Gateway cho mạng Viettel Mobile Trang bị hệ thống cảnh báo gọi nh cho Viettel Cambodia Trang bị hệ thống thi t bị Livescreen Nâng cấp hệ thống IVR thêm 16E1 Trang bị hệ thống Quà Tặng âm nhạc Trang bị hệ thống Quản lý Mạng cáp Trang bị hệ thống Pay 199 Trang bị hệ thống Pay 199 cho Viettel Cambodia Cung cấp hệ thống SMSC 4000MOMT/s Nâng cấp hệ thống MCA 2.0 Trang bị hệ thống IP Contac Center cho Viettel Cambodia Nâng cấp hệ thống IVR thêm 64 E1 Mở rộng dung lượng hệ thống IVR thêm 76.E1 Cung cấp hệ thống Missed Call Alert Mở rộng dung lượng hệ thống IVR thêm 60.E1 910.000,00 USD 12/2010 03/2011 100% 1.716.000.000 VNĐ 10/2010 12/2010 100% 7.122.963.705 VNĐ 09/2010 05/2011 100% 390.806,18 USD 05/2010 08/2010 100% 4.088.483.944 VNĐ 02/2010 06/2010 100% 01/2010 06/2010 100% 05/2009 09/2009 100% 04/2009 09/2009 100% 04/2009 05/2009 100% 03/2009 07/2009 100% 3.599.500.000 VNĐ 02/2009 08/2009 100% 988.988.000 VNĐ 11/2008 11/2008 01/2009 01/2009 100% 100% 10/2008 04/2009 100% 10/2008 05/2008 02/2009 08/2008 100% 100% 05/2008 07/2008 100% 12/2007 03/2008 100% 12/2007 03/2008 100% 09/2007 10/2007 100% 965.608,40 USD 217.530,20 USD 847.368,00 USD 60.222,00 USD 257.257,00 USD 14.109,00 USD 1.842.121,00 USD 422.422,00 USD 267.582,00 USD 229.119,16 USD 283.000,00 USD 323.375,00 USD 226.930,00 USD Cung cấp hệ thống SMSC Viettel Mobile 3900 SDAPS Cung cấp, l p đặt hệ thống MMSC giai đoạn I Cung cấp thi t bị nguồn Cung cấp phi n đấu dây, phi n bảo an giá DDF cho phi n III Công ty thông tin di động Cung cấp dịch vụ thuê truyền dẫn Viba với MBG Cung cấp dịch vụ thuê truyền dẫn Viba với VMS1 Trang bị hệ thống Diameter Mediation mạng Mobifone Trang bị hệ thống nh n tin công cụ quản lý nh n tin cho khách hàng doanh nghiệp Nâng cấp ph n mềm hệ thống toán cho thuê bao trả sau thẻ cào trả trước Nâng cấp hệ thống IN Support S a ch a hệ thống WELCOME SMS s dụng báo hiệu từ Probe Server hệ thống Roaming Platform phục vụ nh n tin WELCOME SMS cho thuê bao CVQT Inbound Trang bị ph n mềm bảo mật cho máy đ u cuối khách hàng Trang bị bổ sung RTU cho hệ thống SMPP GW Trang bị hệ thống camera giám sát cảnh báo nhiệt cảnh báo nguồn tập trung Cung cấp dịch vụ HTKT ph n mềm (FastPay, Revenue Assurance, Interchange, VAS Realtime Charging) Nâng cấp hệ thống cổng SMS cho k t nối SMPP phase 3.725.059,98 USD 12/2006 08/2007 100% 922.524,46 USD 05/2006 08/2006 100% 1.371.809.000 VNĐ 04/2006 06/2006 100% 1.197.157.423 VNĐ 09/2005 10/2005 100% 06/2014 01/2015 100% 05/2014 12/2014 100% 01/2014 12/2014 100% 05/2013 09/2013 100% 05/2013 08/2013 100% 2.739.000.000 VNĐ 04/2013 09/2013 100% 385.000.000 VNĐ 12/2011 12/2011 100% 6.854.450.000 VNĐ 09/2011 01/2012 100% 2.890.000.000 VNĐ 09/2011 12/2011 100% 4.528.800.000 VNĐ 05/2011 10/2011 100% 612.527.000 VNĐ 02/2011 02/2012 100% 11.588.588.588 VNĐ 08/2009 08/2010 100% 66.816.585.000 VNĐ 84.801.420.000 VNĐ 20.439.500.000 VNĐ 4.704.400.000 VNĐ 5.083.930.000 VNĐ Nâng cấp hệ thống thông báo gọi nh Pha Mở rộng hệ thống SMSC từ 500K lên 2000K Mở rộng hệ thống SMSC từ 2000K lên 4000K Nâng cấp hệ thống Consolidate Database Phase Trang bị ph n mềm đảm bảo doanh thu Cung cấp hệ thống Missed Call Alert Pha Mở rộng hệ thống SMSC4 Comverse Trung tâm II từ 600K lên 2000K BHSM Cung cấp hệ thống VasRealtime ChargingGW Cung cấp hệ thống Voucher Gateway Nâng cấp hệ thống WelcomeSMS pha Cung cấp hàng hoá dịch vụ k thuật hệ thống SMSC 500K BHSM tai VMS4 Trang bị hệ thống SMSC cho Trung t m TTDĐ VII - VMS Nâng cấp hệ thống SMPP pha Cung cấp ph n mềm trang bị hệ thống OTA Platform cho mạng thông tin di động VMS Nâng cấp hệ thống dịch vụ Welcome SMS cho thuê bao Roaming quốc t giai đoạn Trang bị hệ thống cung cấp dịch vụ SMS Roaming Only cho thuê bao trả trước mạng VMS 17.694.185.000 VNĐ 7.476.869.000 VNĐ 9.850.220.000 VNĐ 6.144.383.400 VNĐ 900.500.000 VNĐ 775.677,00 USD 06/2009 12/2009 100% 03/2009 09/2009 100% 03/2009 09/2009 100% 06/2008 09/2008 100% 06/2008 09/2008 100% 05/2008 10/2008 100% 02/2008 07/2008 100% 01/2008 03/2008 100% 12/2007 03/2008 100% 10/2007 12/2007 100% 06/2007 05/2008 100% 05/2007 05/2008 100% 06/2007 08/2007 100% 05/2006 07/2006 100% 04/2005 10/2005 100% 03/2006 10/2006 100% 436.953,00 USD 9.799.200.000 VNĐ 10.327.398.000 VNĐ 3.939.901.000 VNĐ 7.940.012.360 VNĐ 6.129.617.893 VNĐ 2.879.771.000 VNĐ 2.197.450.000 VNĐ 1.736.000.000 VNĐ 1.535.000.000 VNĐ Trang bị hệ thống SMS cho k t nối SMPP IV Bộ Công an Cung cấp thi t bị Cung cấp thi t bị truyền dẫn quang cho trư ng T36 Cung cấp tổng đài Gia Lai 2.879.771.000 VNĐ 07/2004 12/2004 100% 1.570.810.000 VNĐ 01/2014 03/2014 100% 457.780.000 VNĐ 12/2013 - 100% 12/2013 - 12/2013 - 01/2013 06/2013 100% 05/2010 09/2010 100% 04/2009 05/2010 100% 10/2005 03/2006 100% 09/2005 02/2006 100% 03/2005 03/2005 06/2005 06/2005 100% 100% 07/2005 08/2005 100% 07/2010 08/2010 100% 02/2010 05/2010 100% 01/2010 03/2010 100% 12/2009 03/2010 100% 87.976,00 USD 451.139.000 VNĐ 1.840.600.000 VNĐ HDMB cung cấp thi t bị thông tin Cung cấp cáp đồng, vật tư phụ 1.593.751.200 VNĐ kiện Xây dựng mạng truyền dẫn cáp 11.550.000.000 VNĐ quang nghiệp vụ Cung cấp l p dặt thi t bị truyền dẫn quang hệ thống quản lý mạng 3.217.172,23USD vật tư phụ kiện đồng Cung cấp khối tập trung thuê 382.407,17 USD bao cho Bộ Công an 377.425.000 VNĐ năm 2005 Hợp đồng UTNK hệ thống tổng 745.000,00 USD đài cho công an TP C n Th và 767.064.830 VNĐ Công an t nh Yên Bái năm 2005 Cung cấp thi t bị vật tư SDH 355.189.800 VNĐ Hợp đồng UTNK thi t bị SDH 2.364.786.000 VNĐ Nâng cấp tổng đài Công an 948.045.454 VNĐ Q.Ninh IV Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVNTelecom) Trang bị vật tư dự phòng cho 240,897.90 USD mạng truyền dẫn Siemens Thi t k , cung cấp, l p đặt đào tạo hệ thống truyền dẫn DWDM 2,282,103.60 USD n Hà nội-Móng Cái Cung cấp thi t bị nâng cáp hệ 2.678.016.000 VNĐ thống nguồn c Powerone Cung cấp thi t bị SDH nâng cấp mạng truyền dẫn EVNT 1,553,369.00 USD c sở thi t bị Siemens V Công ty Viễn thông Quốc tế 100% 100% Cung cấp thi t bị l p đặt nâng cấp mở rộng hệ thống tổng đài NGN IGW Cung cấp, l pđặt thi t bị tách ghép kênh Thi t k cung cấp l p đặt hệ thống tổng đài quốc t Cung cấp l p đặt thi t bị SSU Cung cấp l p đặt thi t bị truyền dẫn Đà nẵng Cung cấp thi t bị Media Gateway Nâng cáp mạng VoIP quốc t phục vụ T t 2009 Cung cấp l p đặt thi t bị ứng dụng IP Trang bị hệ thống nguồn DC cho hệ thống AAG VI Trung tâm điều hộ hệ thống điện miền Bắc Cung cấp, l p đặt hệ thống Voicelog VII Cục hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế Cung cấp, l p đặt hệ thống trang thi t bị thông tin liên lạc 6.441.886.199 VNĐ 02/2014 - 50% 5.822.796.623 VNĐ 01/2011 03/2011 100% 5,405,349.08 USD 02/2010 02/2011 100% 1.062.979.546 VNĐ 05/2009 04/2009 08/2009 12/2009 100% 100% 11/2008 10/2008 02/2009 01/2009 100% 100% 5.946.291.146 VNĐ 10/2008 01/2009 100% 3.221.805.900 VNĐ 03/2008 04/2008 100% 376.469.420 VNĐ 05/2005 08/2005 100% 487.516.706 VNĐ 11/2005 12/2005 100% 10.973.721.250 VNĐ 4.394.410.744 VNĐ 9.708.435.407 VNĐ Dự án cung cấp thiết bị mạng tin học: Tên cơng trình Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng Giá trị cơng trình (USD VND) Thời gian thực hiên Khối lƣợng thực Khởi Hồn cơng thành Khối lƣợng thực Cung cấp thiét bị nhập ngoại 508,504.00 USD 688.209.000 VNĐ 02/2014 - 20% Cung cấp thi t bị cho phòng thí nghiệm Cung cấp thi t bị 8.303.250.000 VNĐ 01/2014 - 80% 1.500.000.000 VNĐ 12/2013 - 80% Cung cấp thi t bị 1.998.000.000 VNĐ 12/2013 - 80% 1.698.500.000 12/2013 - 80% Cung cấp ph n mềm nghiệp vụ an toàn thơng tin Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng Cục Hàng hải Bộ Quốc phòng Cục Hàng Hải Bộ Cơng an Bộ Quốc phòng Bộ Cơng an Bộ Công an Cung cấp ph n mềm nghiệp vụ an tồn thơng tin CC thi t bị đảm bảo anh tồn, an ninh thơng tin số CC, l p đặt HT truyền hình 118.000.000 12/2013 12/2013 100% 9.960.240.000 VNĐ 02/2013 04/2013 100% 2.565.885.000 VNĐ 04/2013 06/2013 100% 01/2012 06/2012 100% 09/2011 03/2012 100% 07/2011 07/2012 100% 07/2010 09/2010 100% 04/2010 05/2010 100% 12/2009 07/2010 100% 12/2009 02/2010 100% Thi t k k thuật, thi t k vẽ thi công, cung ứng vật tư thi t bị l p đặt hạng mục điều ch nh, bổ sung bao gồm: s a ch a, tích hợp trạm radar C n Gi , máy điều hòa, hệt thống UPS cho trung tâm 9.249.286.259 VNĐ VTS trạm radar, hệ thống chống sét trạm radar Núi Lớn, camera hệ thống CCTV thuộc dự án S a ch a kh c phục hư h ng hệ thống quản lý hành hải tàu bi n (VTS) luồng Sài Gòn – V ng Tàu Mua s m trang thi t bị thông 4.621.995,00 USD tin truyền số liệu nhập ngoại Thi t k KT cho toàn hệ thống VTS-Xây dựng ph n mềm cung cấp thi t bị, vật tư l p đặt – D “S a ch a 49.054.247.284 kh c phục hư h ng hệ thống VNĐ quản lý hàng hải tàu bi n (VTS) luồng Sài Gòn - V ng Tàu” Cung cấp thi t bị cho 385.995.000 VNĐ Trung tâm d liệu an ninh Cung cấp hệ thống truyền hình hội nghị 05 m chuẩn 3.464.748.882 VNĐ HD Cung cấp thi t bị giám sát 71.420,00 USD luồng E1 ÍDN Cung cấp thi t bị, vật tư phục vụ công tác thông tin 1.307.395.500 VNĐ h u n năm 2009 Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng UBND T nh Quảng Ninh Bộ Quốc phòng UBND T nh B c Ninh Cơng ty truyền tải Điện Bộ Công an Bộ K hoạch Đ u tư – Ban QLDA 112 Ban QLDA Tổng trạm thông tin c động Bộ tư lệnh thông tinBinh chủng TTLL Bộ tư lệnh thông tinBinh chủng TTLL Cung cấp hệ thống truyền hình hội nghị 04 m chuẩn HD Cung cấp hệ thống truyền hình giao ban xa công nghệ HD SCH Binh chủng 02 m đ u xa Cung cấp thi t bị vật tư hệ thống truyền hình giao ban BQP Trang bị hồn thiện hệ thống hội nghị truyền hình Nâng cấp, mở rộng hệ thống hình Hồn thiện hệ thống hội nghị truyền hình giao ban xa k t nối gi a thư ng trực UBND Tinh thư ng trực UBND 04 quận huyện Cung cấp, l p đặt hệ thống giao ban xa Cung cấp, l p đặt hệ thống giám sát fax- faxlog Cung cấp, l p đặt hệ thống Video Conferencing Cung cấp, l p đặt hệ thống hội nghị truyền hình m Cung cấp, l p đặt thi t bị hệ thống hội nghị truyền hình 22 m Xây l p cơng trình l p đặt hệ thống hội nghị truyền hình giao ban xa 22 m 2.499.630.672 VNĐ 12/2009 12/2009 100% 1.998.892.896 VNĐ 09/2009 11/2009 100% 103.777.300 VNĐ 10/2008 11/2008 100% 174.233.00 USD 09/2008 11/2008 100% 2.699.994.582 VNĐ 05/2008 01/2009 100% 551.221.000 VNĐ 12/2007 2/2008 100% 2.519.127.500 VNĐ 06/2006 08/2006 100% 602.273,10 USD 06/2006 05/2007 100% 526.020.000 VNĐ 09/2005 10/2005 100% 1.437.440.000 VNĐ 05/2005 08/2005 100% 16.265.083.000 VNĐ 03/2005 05/2005 100% 1.827.013.486 VNĐ 04/2004 06/2004 100% Binh chủng TTLL – Ban c y u Bộ tham mưu Cung cấp thi t bị tin học 68.745,70 USD 04/2004 04/2004 100% Binh chủng TTLL Cung cấp thi t bị Hệ thống hội nghị truyền hình – giao ban truyền hình mạng thông tin quân Binh chủng TTLL 1.228.547.000 VNĐ 12/2003 01/2004 100% Tổng trạm thông tin c động Cung cấp hệ thống hội nghị truyền hình cho BQLDA 97.966,00 USD 07/2002 09/2002 100% Dự án CDMA- Hanoi Telecom: STT STT Tên cơng trình hảo sát site xin giấy phép x y dựng nhà trạm Chuẩn bị trạm BTS (bao gồm x y dựng, cung cấp, l p đặt thi t bị c sở hạ t ng) Chuẩn bị MTSO (bao gồm x y dựng, cung cấp, l p đặt thi t bị c sở hạ t ng) Thi t k , sản xuất, cung cấp l p đặt cột anten cho trạm BTS Dự án điện - điện tử - tự động hố: Tên chủ cơng trình Cung cấp l p đặt hệ thống chấm m lái xe tự động Esmart phục vụ thực hành s n (N ng cấp thay th thi t bị chấm m Hàn Quốc ELCOM) Tư vấn thi t k s n, cung cấp thi t bị, l p đặt hệ thống chấm m tự động cho trung t m sát hạch lái xe Cơng ty CP C khí S n La Tư vấn thi t k s n, cung cấp thi t bị, l p đặt hệ thống chấm m tự động cho trung t m sát hạch lái xe Thành Nam - Ninh Bình Thời gian thực Bắt đầu Kết thúc Khối lƣợng thực 05/2005 04/2006 100% 05/2005 04/2006 100% 05/2005 03/2006 100% 10/2005 04/2005 100% Thời gian thực Bắt đầu Kết thúc 05/2007 07/2007 Khối lƣợng thực 100% 06/2007 06/2007 100% 05/2007 06/2007 100% 10 11 12 Cung cấp l p đặt hệ thống đèn tín hiệu Đ GT tự động ng tư Quang Trung - Nguy n Tr i ng tư Quang Trung - Đinh Tiên Hoàng, thị xã Tuyên Quang Cung cấp l p đặt đèn đ m lùi cho hệ thống điều n giao thông thị x Tuyên Quang Cung cấp thi t bị, l p đặt hệ thống chấm m tự động cho trung t m sát hạch lái xe Đại L m - Nam Định Cung cấp, l p đặt hệ thống giám sát c a đập hồ chứa nước l ng sơng - t nh Bình Thuận Cung cấp, l p đặt hệ thống đèn tín hiệu Đ GT tự động ng tư Quang Trung - Phan Thi t, thị x Tuyên Quang Cung cấp thi t bị, l p đặt hệ thống giám sát điều n đèn chi u sáng công cộng công nghệ truyền thông đư ng điện hạ th - TP Hà nội Tư vấn thi t k s n, cung cấp thi t bị, l p đặt hệ thống chấm m tự động cho trung t m sát hạch lái xe Ngọc Hà Cung cấp thi t bị, l p đặt hệ thống tự động h a sản xuất CO2 l ng - Nhà máy ph n đạm Hà B c Cung cấp thi t bị, l p đặt hệ thống tự động h a nhà máy nước Cẩm Thượng 03/2007 04/2007 100% 01/2007 02/2007 100% 03/2007 04/2007 100% 12/2006 03/2007 100% 07/2006 08/2006 100% 12/2005 05/2006 100% 05/2006 06/2006 100% 11/2005 03/2006 100% 12/2005 02/2006 100% Dự án môi trƣờng: STT Tên chủ cơng trình Tư vấn thi t k , l p đặt Nhà máy x lý nước thải khu công nghiệp M T - Đồng Nai Cung cấp thi t bị, x y dựng hệ thống x lý nước cấp Nhà máy dệt Phố nối – Công ty Dệt Hà Nội Thi t k , thi công x y dựng, l p đặt, chuy n giao công nghệ Hệ thống X lý nước thải Nhà máy dệt Hà Đông Thời gian thực Bắt đầu Kết thúc Khối lƣợng thực 03/2007 08/2007 100% 04/2007 07/2007 100% 10/2005 01/2007 100% Các sản phẩm phần mềm khác: STT Nội dung chƣơng trình Hệ thống quản lý cơng văn giấy t Hệ thống quản lý điều hành thông tin tác nghiệp Hệ thống quản lý chư ng trình Bưu phát hành báo chí mạng máy tính Hệ thống quản lý mạng cáp 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tên chủ cơng trình UBND t nh Hà T nh, Ninh Bình UBND t nh Hà T nh, Ninh Bình Bưu điện B c Ninh, Hà T nh, Hải Phòng Bưu điện: B c Ninh, V ng Tàu, Lạng S n, Thái Nguyên, Ph Thọ, Hà T nh… Hệ thống quản lý, khai thác, đo th 119 Bưu điện B c Ninh, Ninh Bình, Hà T nh, Quảng Trị, Hà Nam, Nam Định Hệ thống quản lý khai thác trả l i thông Bưu điện B c Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, tin 108 Nam Định, Hà T nh Hệ thống hộp thư thông minh Bưu điện B c Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, INTERBOX Nam Định, Hà T nh Hệ thống thông báo nh c nhở tự động P&Ts of Lang Son, Ha Nam, Ninh Binh, Phu Tho… Hệ thống chăm sóc khách hang, tính Bưu điện B c Ninh, V ng Tàu, Lạng cước thu nợ (CCS) S n, Ninh Bình, Ph Thọ, Quảng Trị, Hà T nh, Hà Nam Hệ thống quản lý mạng vi n thông Bưu điện V ng Tàu, Ph Thọ…Bộ tư lệnh thông tin Hệ thống Video Conferencing, Evision, Bộ tư lệnh thông tin Emeeting Công ty vi n thơng Qu n đội- Vietel Ban C y u Chính phủ Bộ Công an Ph n mềm dịch vụ Worldcup 2002 Công ty dịch vụ vi n thông (VNP) Công ty thông tin di động (VMS) Ph n mềm dịch vụ InterSMS Công ty dịch vụ vi n thông (VNP) Ph n mềm dịch vụ thơng tin giải trí Cơng ty dịch vụ vi n thông (VNP) (1900 1570) Ph n mềm WelcomeSMS Công ty dịch vụ vi n thông (VNP) L p đặt cột Anten, gia cố sàn, l p đặt Công ty dịch vụ vi n thông (VNP) mạng GSM Cổng tính cước nội dung Hanoi Telecom (HTC HTVN) Hệ thống chuy n đối COS tự động Hanoi Telecom (HTC HTVN) (thay đổi loại hình dịch vụ) Các sản phẩm dịch vụ khác Nội dung chƣơng trình Dịch vụ tin nh n gameshow truyền hình Cặp đơi hồn hảo Dịch vụ tin nh n gameshow truyền hình Giọng hát Việt _ the Voice Dịch vụ tin nh n gameshow truyền hình Giọng hát Việt nhí _ the Voice nhí Game show SMS triệu niềm vui Dịch vụ M_Status Dịch vụ Busy SMS, MCA STT Tên chủ cơng trình Hợp tác chia sẻ doanh thu với Vinaphone Hợp tác chia sẻ doanh thu với Vinaphone Hợp tác chia sẻ doanh thu với Vinaphone Hợp tác chia sẻ doanh thu với Vinaphone Hợp tác chia sẻ doanh thu với Mobilefone Hợp tác chia sẻ doanh thu với Vinaphone, Viettel, Metfone ... CHIẾN LƢỢC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG – ELCOM CORP 69 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển Công ty cổ phần Đầu tƣ Phát triển công nghệ điện tử. .. ty c phần Đầu tư v P t tri n công nghệ điện t viễn thông – ELCOM Corp .60 3 Đ n gi c ung chiến lược cạnh tranh Công ty c phần Đầu tư Phát tri n công nghệ điện t viễn thông – ELCOM Corp ... chiến lƣợc khác biệt hố Cơng ty cổ phần Đầu tƣ Phát triển công nghệ điện tử viễn thông – ELCOM Corp .59 2.3.1 Lợi cạnh tranh ELCOM Corp 59 2.3.2 Chiến lược khác biệt hoá Công ty c phần
- Xem thêm -

Xem thêm: CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG – ELCOM CORP, CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG – ELCOM CORP

Từ khóa liên quan