QUẢN TRỊ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ CỦA TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP)

123 54 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 20:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ CỦA TỔNG CƠNG TY THĂM DỊ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP) Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh LƯU THỊ THÙY LINH Hà Nội, 2018    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ CỦA TỔNG CƠNG TY THĂM DỊ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP) Ngành: Kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Lưu Thị Thùy Linh Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thu Thủy Hà Nội, 2018   i    LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các thông tin kết nghiên cứu luận văn tự thu thập, tìm hiểu, đúc kết phân tích cách trung thực Nguồn thông tin sử dụng luận văn lấy từ phòng nghiệp vụ, thực tiễn, báo cáo tổng kết hàng năm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế Công ty Học viên Lưu Thị Thùy Linh ii    LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình tạo điều kiện Tổng cơng ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, Thầy giáo, bạn bè đồng nghiệp… Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân, tập thể tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực nghiên cứu luận văn Trước hết, xin trân trọng cảm ơn sâu sắc đến Cô giáo hướng dẫn – PGS.TS Nguyễn Thu Thủy – Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Ngoại Thương, người trực tiếp bảo, hướng dẫn người toàn tâm toàn ý hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Tổng Cơng ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, Ban Đầu tư Phát triển, phòng chun mơn, Trưởng phòng tạo điều kiện thuận lợi cho tơi trình làm luận văn Trân trọng cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp có nhiều giúp đỡ, hỗ trợ việc tìm kiếm tài liệu có góp ý thiết thực trình thực hiên viết luận văn Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại Thương cung cấp cho kiến thức nguồn thông tin bổ ích để tơi học tập hồn thiện luận văn Do thời gian nghiên cứu có hạn, luận văn hẳn tránh khỏi sơ suất, thiếu sót, tơi mong nhận đuợc đóng góp thầy giáo tồn thể bạn đọc Học viên Lưu Thị Thùy Linh iii    MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN ix LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ 1.1 Những lý luận dự án đầu tư quản trị dự án đầu tư 1.1.1 Tổng quan dự án dự án đầu tư 1.1.2 Quản trị dự án đầu tư 1.2.1 Khái niệm quản trị dự án đầu tư 1.2.2 Chức quản trị dự án đầu tư .10 1.2.3 Nội dung quản trị dự án đầu tư 11 1.2.4 Các mơ hình tổ chức quản trị dự án đầu tư Việt Nam 19 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án đầu tư .23 1.2 Dự án đầu tư dầu khí quản trị dự án đầu tư dầu khí .24 1.2.1 Tổng quan chung dự án dầu khí 24 1.2.2 Quản trị dự án đầu tư dầu khí 30 1.3 Kinh nghiệm quản trị dự án đầu tư dầu khí cơng ty nước ngồi 33 1.3.1 Petronas 33 1.3.2 Mitra Energy 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ TẠI PVEP 36 2.1 Giới thiệu PVEP .36 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .36 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ PVEP 37 2.1.3 Cơ cấu tổ chức đội ngũ lao động 37 iv    2.1.4 Một số kết hoạt động kinh doanh PVEP từ hình thành tới (giai đoạn 2007-2017) 39 2.2 Thực trạng quản trị dự án đầu tư dầu khí PVEP 42 2.2.1 Tổng quan dự án đầu tư dầu khí 42 2.2.2 Hệ thống văn pháp lý liên quan thực trạng xây dựng áp dụng quy trình/quy chế nội quản trị dự án đầu tư dầu khí PVEP 43 2.2.3 Thực trạng công tác quản trị dự án đầu tư PVEP 51 2.2.4 Nghiên cứu điển hình cơng tác quản trị dự án đầu tư 02 dự án PVEP điều hành PVEP không điều hành 75 2.3 Đánh giá việc quản trị dự án đầu tư dầu khí PVEP 79 2.3.1 Đánh giá việc xây dựng thực quy định, quy trình tổ chức thực quản trị dự án đầu tư dầu khí 79 2.3.2 Đánh giá việc áp dụng tiêu công cụ quản trị dự án đầu tư dầu khí Tổng công ty .81 2.3.3 Đánh giá hiệu việc quản trị dự án đầu tư dầu khí PVEP .83 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI PVEP 85 3.1 Bối cảnh ngành thăm dò khai thác dầu khí tới năm 2020 định hướng tới năm 2035 85 3.1.1 Cung cầu dầu/khí giá dầu/khí 85 3.1.2 Nhận định số hội thách thức PVEP 88 3.1.3 Dự báo đầu tư PVEP tới 2020 định hướng tới 2035 89 3.2 Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị dự án đầu tư dầu khí PVEP 91 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống văn pháp lý quản trị dự án đầu tư dầu khí .91 Hoàn thiện văn pháp lý: 91 3.2.2 Hoàn thiện, đổi hoạt động quản trị 94 3.2.3 Tăng cường trao đổi với đơn vị, dự án để cải thiện chất lượng quản trị dự án đầu tư dầu khí .96 3.2.4 Cổ phần hố PVEP cơng ty đầu tư vào dự án 97 3.2.5 Cơ cấu lại lực lượng lao động 98 3.3 Kiến nghị 100 KẾT LUẬN 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 v    DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt/ký hiệu BC BCĐT/BCĐTĐC Capex CT CT&NS CNM DANN DA ĐVLGK ĐH Cụm từ đầy đủ Báo cáo Báo cáo đầu tư/báo cáo đầu tư điều chỉnh Chi phí đầu tư Chương trình cơng tác ngân sách Cơng nghệ mỏ Dự án nước ngồi Dự án Địa vật lý giếng khoan Điều hành ĐHC Điều hành chung E&P Thăm dò khai thác EMV Giá trị kỳ vọng – Giá trị mong đợi đồng tiền ERP Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp FDP Kế hoạch phát triển mỏ FO Dòng dầu FG Dòng khí GCNĐT Giấy chứng nhận đầu tư G&A Chi phí chung chi phí hành IRR Tỷ suất hoàn vốn nội JOA Thỏa thuận điều hành chung JOC Công ty điều hành chung NĐH Nhà điều hành NPV Giá trị Overhead Chi phí quản lý chung cơng ty mẹ Opex Chi phí vận hành ODP Kế hoạch phát triển mỏ đại cương PVN/ Tập đồn/PetroVietnam Tập đồn dầu khí Quốc gia Việt Nam vi    Chữ viết tắt/ký hiệu PSC PVEP Cụm từ đầy đủ Hợp đồng dầu khí Tổng Cơng ty Thăm dò khai thác dầu khí PVEP POC Cơng ty dầu khí nước PVEP OVS Cơng ty dầu khí nước ngồi SXKD Sản xuất kinh doanh SLKT Sản lượng khai thác TDKT Thăm dò khai thác TCT Tổng cơng ty Thăm dò Khai thác dầu khí THCP Thu hồi chi phí TKTD Tìm kiếm Thăm dò TMĐT Tổng mức đầu tư vii    DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ   Bảng 1: Các bước công việc dự án đầu tư .8 Bảng 2: Đơn giá chi phí hạng mục chủ yếu thăm dò, khai thác dầu khí 28  Hình 1: Mơ hình quản lý dự án Petronas/PCSB .33 Hình 2: Mơ hình quản lý dự án Mitra 35  Sơ đồ 1: Chu kỳ dự án đầu tư Sơ đồ 2: Chu trình quản trị dự án 10 Sơ đồ 3: Quy trình quản trị thời gian tiến độ 13 Sơ đồ 4: Quy trình quản trị chi phí .15 Sơ đồ 5: Quy trình quản trị chất luợng 17 Sơ đồ 6: Mơ hình chủ đầu tư trực tiếp quản trị dự án 20 Sơ đồ 7: Mơ hình chìa khóa trao tay .20 Sơ đồ 8: Mơ hình chủ nhiệm điều hành dự án 21 Sơ đồ 9: Mơ hình quản trị dự án theo chức 22 Sơ đồ 10: Mơ hình tổ chức chun trách quản trị dự án .22 Sơ đồ 11: Mơ hình quản trị dự án theo ma trận 23 Sơ đồ 12: Sơ đồ mơ hình quản lý điều hành dự án dầu khí PVEP 31 Sơ đồ 13:Sơ đồ quản lý điều hành dự án theo Hợp đồng .31 Sơ đồ 14: Sơ đồ quản lý điều hành dự án theo giai đoạn dự án 32 Bảng 1: Bảng kết hoạt động sản xuất kinh doanh PVEP từ năm 20072016 41 Bảng 2: So sánh mơ hình quản trị dự án PVEP cơng ty nước ngồi 48 Bảng 3: Mức độ can thiệp quản lý PVEP tùy vào hình thức điều hành 51 Bảng 4: Các yếu tố ảnh hưởng lớn đến việc chậm tiến độ 53 Bảng 5: Bảng đánh giá chất lượng dự án 56 Bảng 6: Chi phí đầu tư (Capex), vận hành (Opex) dự án so với Báo cáo duyệt 58 Bảng 7: Đơn giá thu nổ, xử lý địa chất 2D 59 Bảng 8: Đơn giá xây lắp cho cụm xử lý trung tâm .60 viii    Bảng 9: Mức độ tiêu thụ nhiên liệu tàu chứa dầu 60  Hình 1: Trữ lượng xác minh sản lượng khai thác PVEP giai đoạn 20072016 39 Hình 2: Cơ cấu dự án Dầu khí PVEP giai đoạn 2007-2017 43 Hình 3: Quy trình quản trị dự án cấp PVEP 47 Hình 4: Các cơng việc khâu triển khai dự án 50 Hình 5: So sánh giá thành đơn vị khai thác PVEP Nhà thầu nước (NTNN) .61 Hình 6: Hình Cơ cấu nhân Tổng Công ty 63 Hình 7: So sánh Hiệu đầu tư Full cycle FDP/BCĐT với cập nhật DA phát triển khai thác- Giả định giá dầu WMK Q4/2017 65 Hình 8: So sánh kỳ vọng đầu tư dự án thời điểm lập BCĐT thời điểm cập nhật tháng 12/2017 .66 Hình 9: Đánh giá rủi ro dự án Lô 39, Peru 75 Sơ đồ 1: Mơ hình tổ chức PVEP (30/12/2017) .38 Sơ đồ 2: Sơ đồ theo dõi tiến độ Lô 09-2/10 52 Hình 1: Dự báo giá dầu Woodmackenzie .85 Hình 2: Dự báo giá khí giai đoạn 2013-2040 86 98    Để huy động vốn đầu tư vào dự án tiềm phương án thành lập công ty cổ phần đầu tư nên cân nhắc (có thể kết hợp Công ty sở hữu vài dự án phát triển vài dự án tìm kiếm thăm dò) - Sẽ xem xét thành lập cơng ty cổ phần đầu tư dự án/nhóm dự án phát triển khai thác như: + Công ty cổ phần Cá Tầm + Công ty cổ phần Cá Voi Xanh + Công ty cổ phần Lô B 48/95&52/97 + Các Công ty Cổ phần dự án khác - Tổ chức lại PVEP POC thành Công ty cổ phần Đại Hùng (Lô 05-1a) để huy động nguồn vốn bổ sung cho đầu tư giai đoạn tới dự án - Có thể xem xét tiếp việc cổ phần hoá phần tham gia PVEP Lô 15-1 (Cửu Long JOC) vốn đầu tư lớn 3.2.5 Cơ cấu lại lực lượng lao động Nguồn lao động dư thừa ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh PVEP chi phí lương nhân viên lớn cơng ty nên xem xét: - Sắp xếp lại lao động sở khối lượng công việc dự án; quản lý chặt chẽ biên chế lao động, ổn định đời sống người lao động đồng thời đoàn kết nội để tránh phát sinh vấn đề phức tạp - Giải dơi dư lao động + Tính đến hết tháng 6/2017, tổng số lao động PVEP 1.527 lao động, số lao động làm việc Ban/Văn phòng 798 người, lại lao động làm việc dự án PVEP nên xem xét xếp lại lao động cho phù hợp nhiều dự án phải tạm hoãn, dừng sản xuất số lao động dồn hết Tổng công ty + Trong giai đoạn 2017-2020, với số lượng dự án dầu khí giảm, giãn tiến độ (20 dự án), khối lượng cơng việc dự án giảm, mơ hình tổ chức 99    theo hướng thu gọn đầu mối (40%-50%) để phản ánh thực tế công việc Như khả nguồn nhân lực PVEP đứng trước thách thức tinh giảm khoảng 300 người (tương đương 20%, với từ 15 đến 20 người trực tiếp/dự án) + Việc xử lý lao động dôi dư giải theo quy định hành, xem xét thuê đơn vị tư vấn độc lập để tiến hành đánh giá thực trạng tư vấn xây dựng phương án sử dụng lao động đảm bảo khách quan, công đảm bảo vấn đề pháp lý có liên quan Trước hết, quán quan điểm khẩn trương /quyết liệt thực công việc sau:  Thông báo chủ trương tinh giảm lao động Bộ máy Tổng Công ty đơn vị dự án để người lao động có phương án tự thu xếp, tìm hội việc làm mới;  Hạn chế thấp tuyển dụng lao động mới;  Dừng gia hạn hợp đồng lao động hợp đồng hết hạn, trừ trường hợp khơng có phương án nhân thay thế;  Khuyến khích tự nguyện nghỉ việc nghỉ việc không hưởng lương tạm hỗn hợp đồng lao động vị trí công việc không thực quan trọng; áp dụng hình thức nghỉ việc khơng hưởng lương ln phiên, làm việc bán thời gian để giảm áp lực lao động tiền lương;  Yêu cầu thủ trưởng Ban/Đơn vị đề xuất tối ưu hóa nhân có từ 20% - 25% nhân lực - Rà sốt, hồn thiện xây dựng sách nhân minh bạch, xác lập trật tự lao động mới, đánh giá lao động cách khoa học để tạo môi trường lao động bình đẳng, khuyến khích lao động có lực tận tâm cống hiến với triết lý “Người phù hợp với công việc” 100    - Mở rộng quyền hạn, nâng cao trách nhiệm đơn vị lĩnh vực quản lý cán bộ, tổ chức lao động- tiền lương, đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định hành.  3.3 Kiến nghị Căn vào tồn tại, nguyên nhân giải pháp tác giả có số kiến nghị sau:  Với Thủ tướng Chính phủ: - Theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 quy định vốn đầu tư nhà nước vào doanh nghiệp quản lý sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp Theo tất chi phí đầu tư cho dự án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển (được trích từ lợi nhuận), nhiên phải bảo toàn vốn nhà nước Việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển cho dự án thăm dò – dự án tiềm ẩn nhiều rủi ro (tỷ lệ thành cơng 25%), dự án thất bại làm thất thoát vốn nhà nước không quy định Nghị định Vì vậy, tác giả đề nghị kiến nghị Thủ tướng Chính phủ nên ban hành quỹ riêng cho dự án Tìm kiếm Thăm dò  Với Tập đồn dầu khí - Ban hành hướng dẫn chi tiết áp dụng tổng thể công tác Quản lý DADK: Các tiêu xây dựng, quản lý quy trình trình duyệt RAR, ODP/FDP - Thống hướng dẫn cụ thể việc lập, xét duyệt CTCT&NS PVEP đề xuất; phổ biến tới JOC/Nhà điều hành để tuân thủ áp dụng từ CTCT&NS năm 2013 - Rà soát xây dựng tài liệu hướng dẫn HĐDK quy định Hồ sơ tài liệu NĐH phải cung cấp nhằm tăng cường chất lượng công tác quản lý dự án phương diện chi phí – thời gian – chất lượng - Tổ chức rà soát nhắc nhở tất Nhà điều hành tuân thủ quy định HĐDK (vd: chế độ báo cáo, quy định trình nộp….): 101    - Sớm ban hành hướng dẫn chi tiết kiểm sốt gói thầu, đặc biệt điều chỉnh hợp đồng/Change Order để hỗ trợ cho cơng tác kiểm sốt thực ngân sách/chi phí Nhà thầu - Có chế hỗ trợ PVEP thực công tác thương mại tuân thủ quy định NQ 233 Tập đoàn; - Cần tổ chức phổ biến, hướng dẫn quán triệt thực tới tất nhà thầu ban hành văn pháp lý quy định quản lý khai thác, quản lý đầu tư, đấu thầu,… - Làm rõ phạm vi công việc, tiến độ, chi phí… phê duyệt (ODP, FDP, EPP, …) để thuận tiện cho kiểm soát thực chế độ báo cáo/trình duyệt điều chỉnh/cập nhật   102    KẾT LUẬN Sau 10 năm thành lập, PVEP có bước phát triển lớn, cụ thể số kết quan trọng đạt cơng tác tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng hồn thành tiêu sản lượng khai thác dầu khí đóng góp lớn cho ngân sách hoàn thành nhiệm vụ trị giao Tuy nhiên, giá dầu diễn biến khó lường, đạt đỉnh 147,27 USD/thùng vào tháng 7/2008, trì mức cao giai đoạn 2009-2013 lao dốc từ cuối năm 2014, chạm đáy 26,55 USD/thùng thời điểm ngày 20/1/2016, ảnh hưởng lớn đến định hướng đầu tư PVEP Mặc dù có dấu hiệu phục hồi giá dầu trì mức thấp vậy, cơng tác quản trị dự án PVEP thời điểm phải trọng để đảm bảo hiệu hoạt động cho PVEP khơng làm thất vốn nhà nước Thực tế đòi hỏi phải nghiên cứu cách nghiêm túc giải pháp hồn thiện quy trình quản trị nhằm nâng cao hiệu quản trị dự án đầu tư PVEP đảm bảo PVEP vượt qua gia đoạn khó khăn này, lý tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu Luận văn tập trung hệ thống hoá số vấn đề lý luận dự án đầu tư, quản trị dự án đầu tư quản trị dự án đầu tư dầu khí qua phân tích thực trạng quản trị dự án đầu tư dầu khí PVEP với diễn biến giá dầu suy giảm Với phân tích chi tiết hạng mục giúp tối ưu hóa đầu tư, cắt giảm chi phí giúp PVEP vượt qua giai đoạn khó khăn tìm điểm hạn chế doanh nghiệp từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị dự án đầu tư dầu khí PVEP Đây đề tài phức tạp nhạy cảm, với hạn chế tránh khỏi mặt thời gian trình độ học viên, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót nội dung cách thức trình bày Tuy vậy, Tác giả mong muốn tài liệu tham khảo thiết thực việc quản trị dự án đầu tư PVEP số đề xuất nhằm tối ưu hóa cho PVEP áp dụng giai đoạn khó khăn Qua thời gian học tập, nghiên cứu thực đề tài, với kiến thức chuyên sâu trình thực hiện, kiến thức thực tế thân q trình cơng tác, giúp đỡ phòng, ban giúp cung cấp số liệu, quan tâm tạo điều 103    kiện Tổng cơng ty thăm dò khai thác dầu khí, bảo tận tình thầy, giáo Khoa Quản trị kinh doanh, đặc biệt xin cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thu Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương tận tình bảo hướng dẫn việc nghiên cứu, viết đề tài hoàn thành Luận văn Xin trân trọng cám ơn!   104    DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Anh Adedeji B Badiru Samuel O Osisanya, Project Management for the Oil and Gas Industry, 2013 BP, BP Statistical Review of World Energy 2016, năm 2016 EIA Annual energy outlook 2017 4/2017 EIA Short-term energy and summer fuels outlook 2/2018 Mohamed A El-Reedy, Project Management in the Oil and Gas Industry, International Organization for Standardization Risk management - 2016 Principles and guidelines ISO 31000:2009 Porviz F.Rod, Project Portfolio Management, năm 2006 Petronas, Annual Reports, 2016 WoodMackenzie Global macro oils long – term outlook H2 2017 www.woodmac.com 10 Wood Mackenzie Global macro oils short-term outlook january 2018 report 1/2018 Tài liệu Tiếng Việt 11 Đoàn Thị Thu Hà, TS Nguyễn Ngọc Huyền, Giáo trình Quản trị học, Nhà xuất Giao thông vận tải 12 Nguyễn Thu Thủy, Giáo trình Quản trị tài doanh nghiệp, Nhà xuất Lao động, năm 2011 13 Nguyễn Bạch Nguyệt, Giáo trình Lập dự án đầu tư, Nhà xuất Thống kê, năm 2005 105    14 Nguyễn Thị Lan Anh, Mô hình tổ chức quản lý đầu tư nước ngồi lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí cơng ty dầu khí áp dụng cho Tập đồn Dầu khí Việt Nam, năm 2013 15 Thủ tướng Chính phủ Giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu hoạt động cơng khai thơng tin tài doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp có vốn nhà nước Nghị định số 87/2015/NĐ-CP 6/10/2015 16 Thủ tướng Chính phủ Đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp quản lí, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp Nghị định số 91/2015/NĐ-CP 13/10/2015 17 Từ Quang Phương, Giáo trình Quản lý dự án đầu tư, Nhà xuất Lao động-Xã hội, năm 2005 18 Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí, Báo cáo tổng hết hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm PVEP 19 Tổng cơng ty Thăm dò Khai thác dầu khí, Báo cáo tài hàng năm PVEP 20 Viện quản lý dự án (PMI), PMBOK@GUIDE, Hướng dẫn kiến thức cốt lõi Quản lý dự án 106    Phụ lục Danh mục dự án đầu tư PVEP Tên dự án Địa điểm Khởi công (ngày ký HĐ, ngày PVEP tham gia) DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI DỰ ÁN THĂM DÒ THẨM LƯỢNG Trong nước Hình thức điều hành DA sử dụng Quỹ TKTD Điều hành Điều hành chung Góp vốn 17 11 25 13 12 10 Lô 103&107 Bể Sông Hồng 22/6/2007 x x Lô 148 - 149 Bể Phú Khánh 24/3/2011 x x Lô 135-136/03 Bể Tư Chính Vũng Mây 28/4/2011 x Lơ 102&106/10 Bể Sơng Hồng 7/10/2011 x Lô 144&145 Bể Phú Khánh Lô 42 Bể Phú Quốc Lô 101-100/04 (100%) Lô 04-1 (100%)PVEP x x x 31/3/2013 x x x Bể Sông Hồng x x Bể Nam Côn Sơn x x Lô 15.1/05 Bể Cửu Long 11/4/2007 x Lô 16-2 Bể Cửu Long 16/11/2007 x Lô 112 - 113 Bể Sông Hồng 11/09/2000 Lô 123 Bể Phú Khánh 28/05/2008 Lô 129 - 132 Bể Sông Hồng 27/10/2008 Lô 51 Lô 46/7 Bể Malay- Thổ Chu Bể Malay- Thổ Chu x x x 12/5/2010 x 28/6/2010 x Lô 01/10&02/10 Bể Cửu Long 30/06/2010 x Lô 09.2/10 Bể Cửu Long 30/06/2010 x Lô 45 Bể Malay- Thổ Chu 10/6/2011 Lô 09.3/12 Bể Cửu Long Lô 11.2/11 Bể Nam Côn Sơn x x 4/6/2013 x 107    Tên dự án Địa điểm Khởi công (ngày ký HĐ, ngày PVEP tham gia) Nước ngồi Hình thức điều hành DA sử dụng Quỹ TKTD Điều hành Điều hành chung Góp vốn x x Lô XV- Campuchia Campuchia 12/11/2009 Lô M2 Myanamar 2/10/2008 x Lô Danan Iran 12/3/2008 x Lô Marine XI Công gô Lô 39 Peru Lô MD2 Myanamar 21/3/2015 x Lô MD4 Myanamar 21/3/2015 x 19/08/2005 PVEP farm-in 04/03/2008 9/9/1999 PVEP tham gia từ 24/3/2011 x x DỰ ÁN PHÁT TRIỂN Trong nước 1 Lô B&48/95 Lô 52/97 Lô 10 &11-1 Bể Malay- Thổ Chu Bể Malay- Thổ Chu Bể Nam Côn Sơn 18/10/1999 x 19/10/1999 x 8/1/2002 Lô 07 - 03 Bể Nam Côn Sơn PVEP tham gia từ 07/07/2010 Lô 09.2/09 Bể Cửu Long 06/08/2009 Lô 117-119 Bể Sơng Hồng 30/6/2009 Nước ngồi Junin - x x x x Nam Mỹ 29/06/2010 x DỰ ÁN KHAI THÁC Trong nước Lô 15-1 Bể Cửu Long 16/9/1998 x Lô 15-2 Bể Cửu Long 06/10/1992 x Lô PM3 CAA Bể Malay- Thổ Chu 26/02/1989 x Lô 46 CN Bể Malay- Thổ 08/08/1990 x 108    Tên dự án Địa điểm Khởi công (ngày ký HĐ, ngày PVEP tham gia) Hình thức điều hành DA sử dụng Quỹ TKTD Điều hành Điều hành chung Góp vốn Chu Lô 01&02 Lô 05.1a (Đại Hùng) Lô 11-2 Bể Cửu Long 09/09/1991 Bể Nam Côn Sơn Bể Nam Côn Sơn HĐ PSC ký ngày 25/06/2009 x x 19/05/1992 x Tiền Hải C Bể Sông Hồng x Lô 09-2 Bể Cửu Long 16/12/2000 Lô 46/13 Bể Malay- Thổ Chu 12/12/2002 Lô 09-3 - VRJ Bể Cửu Long 19/01/2002 Lô 12W Bể Nam Côn Sơn 17/11/2000 PVEP tham gia từ 9/10/2009 Lô 16-1 Bể Cửu Long 15/11/1999 x Lô 15-2/01 Bể Cửu Long 26/4/2005 x Lô 01&02/97 Bể Cửu Long 7/1/2003 x Lơ 102 - 106 Bể Sơng Hồng 28/1/2000 Nước ngồi x x x x x Lô PM 304 Malaysia 23/02/1998 PVEP tham gia 1/8/2001 Lô 433a&416b Malaysia 22/11/2002 Lô 67 Peru x x x 109    Phụ lục 2: Phân cấp thẩm quyền quản trị dự án đầu tư Trưởng Ban ĐH/ TĐD Lĩnh vực BCĐT hiệu chỉnh Pháp lý Thẩm quyền TCT TGĐ - DA nằm KH - DA nằm KH PVN PVN phê duyệt/chấp thuận phê duyệt/chấp thuận chủ chủ trương ĐT trương ĐT Trình xin ý kiến/ phê - Có giá trị 30% tổng - Có giá trị 30-50% tổng giá trị duyệt giá trị TS lại PVEP TS lại PVEP nằm nằm hạn mức tuyệt hạn mức tuyệt đối PVN quy định đối PVN quy định - Phương án hồn trả/ giữ lại diện tích HĐ - Chuyển giai đoạn Trình xin ý kiến/ phê - Sửa đổi, gia hạn Trình PVN phê duyệt duyệt chấm dứt PSC/JOA - Chuyển nhượng Quyền lợi tham gia Vấn đề pháp lý khác CTCT&NS hàng năm, bao gồm sửa đổi CTCT&NS bổ sung theo quy định Hợp đồng Dầu khí/JOA HĐTV Tham chiếu 5532/DKVNDTPT 1100/ QĐTDKT-HĐTV 1660/QĐ-TDKT 1660/QĐ-TDKT PSC Trình xin ý kiến/ phê Phê duyệt / Trình PVN phê duyệt duyệt 1660/QĐ-TDKT PSC Phê duyệt phát sinh có giá trị 250 k.USD - Chi thường - Chi thường xuyên, nhỏ lẻ xuyên, nhỏ lẻ có có giá trị > 15 k.USD giá trị =< 15 k.USD 218/QĐ-TDKT Trình xin phê duyệt Phê duyệt 1660/QĐ-TDKT P/duyệt OCS có gói - Chiến lược đầu thầu P/duyệt OCS có gói thầu giá thầu giá trị lớn tổng thể (OCS) trị lớn từ 10-40 tr.USD 40 tr.USD - HĐ/gói thầu có giá trị từ 10-40 tr.USD (trừ FEED) phát sinh P/duyệt HĐ/gói thầu - Phát sinh HĐ/gói thầu có giá trị 40 tr.USD FEED, với giá trị phát sinh 10 tr.USD >10% HĐ/gói thầu ban đầu 752/QĐ-TDKT 112    Thẩm quyền TCT Trưởng Ban ĐH/ TĐD Lĩnh vực TGĐ HĐTV Tham chiếu ban đầu Hoạt động tự chịu rủi Trình xin phê duyệt Phê duyệt ro theo PSC/JOA Khác Nhân sách Trình xin phê duyệt Phê duyệt nhân viên Các vấn đề khác Trình xin phê duyệt Phê duyệt 1660/QĐ-TDKT ... VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ 1.1 Những lý luận dự án đầu tư quản trị dự án đầu tư 1.1.1 Tổng quan dự án dự án đầu tư 1.1.2 Quản trị dự. .. hiệu công tác đánh giá kinh tế dự án thăm dò khai thác Tổng cơng ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, đưa lý luận dự án đầu tư, dự án đầu tư dầu khí, phân tích đánh giá hiệu kinh tế dự án đầu tư dầu khí, ... trị dự án đầu tư Việt Nam 19 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án đầu tư .23 1.2 Dự án đầu tư dầu khí quản trị dự án đầu tư dầu khí .24 1.2.1 Tổng quan chung dự án dầu khí
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ CỦA TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP), QUẢN TRỊ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ CỦA TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP)

Từ khóa liên quan