HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NINH

102 40 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 16:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MẠC HUY TÙNG Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 Họ tên học viên: MẠC HUY TÙNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THU TRANG Hà Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan! Bản luận văn tốt nghiệp hoàn thành nhận thức nỗ lực thân với giúp đỡ học thuật thầy cô trường đại học Ngoại Thương Các số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Các số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn đối tượng nghiên cứu Các kết chưa công bố nghiên cứu khác ii LỜI CẢM ƠN Lời xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới T.S Nguyễn Thị Thu Trang, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình hướng dẫn cho tơi chuyên môn phương pháp nghiên cứu bảo cho nhiều kinh nghiệm thời gian thực đề tài Xin chân thành cám ơn thầy cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Đào tạo sau đại học, Trường đại học Ngoại Thương tạo điều kiện tốt để tác giả thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn doanh nghiệp mà tác giả có điều kiện gặp gỡ, tìm hiểu phân tích chun gia lĩnh vực liên quan đóng góp thơng tin vô quý báu ý kiến xác đáng, để tác giả hồn thành nghiên cứu Mặc dù với nỗ lực cố gắng thân, luận văn thiếu sót Tơi mong nhận góp ý chân thành Thầy Cô, đồng nghiệp bạn bè để luận văn hoàn thiện Học Viên Mạc Huy Tùng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii DANH MỤC BIỂU ix TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU x LỜI NÓI ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Khái niệm, vai trò, ý nghĩa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực 1.2.1 Các khái niệm .6 1.2.2 Vai trò quản trị nguồn nhân lực: 1.2.3 Ý nghĩa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực: 1.3 Nội dung hoạt động quản trị nguồn nhân lực .10 1.3.1 Phân tích cơng việc: 10 1.3.2 Hoạch định nguồn nhân lực: .13 1.3.3 Tuyển dụng nguồn nhân lực: .14 1.3.4 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực: 16 1.3.5 Trả lương sách đãi ngộ nguồn nhân lực: 17 1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực .18 1.4.1 Ảnh hưởng từ nhân tố bên ngoài: 19 1.4.2 Ảnh hưởng từ nhân tố bên trong: 20 TÓM TẮT CHƯƠNG 22 iv CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NINH 23 2.1 Giới thiệu chung công ty CP Đầu tư Xuất nhập Quảng Ninh .23 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 23 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công tyCP đầu tư XNK Quảng Ninh 24 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Công tyCP đầu tư XNK Quảng Ninh: 25 2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP đầu tư xuất nhập Quảng Ninh giai đoạn 2014-2017: 28 2.2 Thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực công ty CP đầu tư xuất nhập Quảng Ninh .32 2.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực Công ty 32 2.2.2 Thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh: .36 2.3 Đánh giá chung hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh 55 2.3.1 Thành tựu 55 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 56 TÓM TẮT CHƯƠNG 57 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NINH .58 3.1 Quan điểm mục tiêu chung Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh đến năm 2022 58 3.1.1 Quan điểm Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh từ đến năm 2022 58 3.1.2 Mục tiêu Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh từ đến năm 2022 58 v 3.2 Mục tiêu công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh đến năm 2022 59 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh đến năm 2022 59 3.3.1 Giải pháp tổ chức phân tích cơng việc: 59 3.3.2 Giải pháp hoạch định nguồn nhân lực: .63 3.3.3 Giải pháp tuyển dụng nguồn nhân lực: .65 3.3.4 Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực: 69 3.3.5 Chính sách tiền lương,khen thưởng: 73 3.4 Một số kiến nghị 80 3.4.1 Đối với ban lãnh đạo công ty CPĐT& XNK Quảng Ninh: 80 3.4.2 Đối với Nhà nước: 81 3.4.3 Đối với quan địa phương .81 TÓM TẮT CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 84 vi vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV Cán công nhân viên NNL Nguồn nhân lực QTNNL Quản trị nguồn nhân lực CNTT Công nghệ thông tin CNVC Công nhân viên chức ĐT-XDCB Đầu tư-xây dựng HCQT Hành quản trị KH-KD Kế hoạch-kinh doanh KT-ĐHSX Kỹ thuật -điều hành sản xuất TC-KT Tài chính-Kế toán KTNB Kiểm toán nội NV Nhân viên PCCC Phòng cháy chữa cháy PCCN Phòng chống cháy nổ SX Sản xuất XNKT Xí nghiệp khai thác XNCBKS Xí nghiệp chế biến khoáng sản THTĐ Tổng hợp thi đua TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh XDCB Xây dựng XNK Xuất nhập WTO Tổ chức thương mại giới SXKD Sản xuất kinh doanh 74 - Kiểm soát chi phí Cơng ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh cần thiết lập chế độ phân phối tiền lương riêng đặc thù với quan điểm phân phối tiền lương theo cấp bậc công việc, với nội dung sau: - Hệ số mức độ phức tạp công việc Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh áp dụng từ năm 2014 (dựa vào trình độ chun mơn nghiệp vụ mức độ phức tạp công việc) Tuy nhiên, hệ số khơng nên cố định mà thay đổi linh hoạt tùy thuộc vào yêu cầu công việc - Giao cho trưởng đơn vị đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhân viên quyền xem xét đánh giá trưởng phòng Nhân Ban giám đốc để tránh tình trạng bất công, thiên vị - Thời hạn xét điều chỉnh hệ số mức độ phức tạp công việc theo tháng lần khơng trước khơng có thời hạn mà xét trường hợp đặc biệt thun chuyển cơng tác, kỷ luật, hay có thành tích đặc biệt  Song song với việc cải tiến hệ thống tiền lương, Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh xây dựng lại sách tiền thưởng để kích thích động viên người lao động làm việc Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh nên cải thiện sách tiền thưởng sau: - Tăng mức thưởng sáng kiến (từ 2% lên 3%) để khuyến khích người tàigiỏi - Điều chỉnh đơn giá tiền lương khoán doanh thu vượt mức kế hoạch: Nếu doanh thu vượt mức kế hoạch từ - 10%, phần vượt đơn giá tiền lương tính 130% đơn giá Nếu doanh thu vượt mức kế hoạch từ 10 - 15%, phần vượt đơn giá tiền lương tính 140% đơn giá Nếu doanh thu vượt mức kế hoạch 15%, phần vượt đơn giá tiền lương tính 150% đơn giá - Các khoản thưởng “đánh giá thi đua” qua hình thức bình bầu mang tính chất bình qn cần phải có phân biệt rõ ràng, có cơng thưởng có tội phạt Những người khơng đạt u cầu khơng thưởng Và việc đánh giá phải tiêu thức để điều chỉnh hệ số mức độ phức tạp công việc 75 - Đối với số chức danh công việc đặc biệt, hay chuẩn bị nhân lực cho dự án quan trọng, mục tiêu đòi hỏi cao; Cơng ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh phải xây dựng chế độ thu nhập riêng biệt thu hút nhân lực, khuyến khích động viên nhân viên tâm huyết thực trọng trách - Trong sách đào tạo, Cơng ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh nên có mức thưởng hay hỗ trợ cho CBCNV tự học học giờ, học ngày chủ nhật để nâng cao trình độ nghiệp vụ  Ngồi ra, Cơng ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh cần tìm hiểu mức lương lĩnh vực với Cơng ty mình, th hãng tư vấn lương thưởng theo dõi Internet; tham khảo ý kiến tổ chức nguồn nhân lực, tổ chức thương mại… để điều chỉnh mức lương CBCNV cho phù hợp với tình hình thực tế  Chính sách đãi ngộ nhân tài: Cơng ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh cần phải trọng đến việcxây dựng chế độ đãi ngộ nhân tài với sách khen thưởng cụ thể, nâng cao thu nhập, đề bạt thỏa đáng cho đội ngũ kỹ sư, chuyên viên trình độ cao (đặc biệt cán trẻ chuyên gia đầu ngành) có đóng góp đáng kể vào việc phát triển doanh nghiệp, tránh tượng chảy máu chất xám Xây dựng quỹ phát triển tài trẻ, mạnh dạn cử cán trẻ học nâng cao chuyên môn đào tạo khóa kỹ thuật chun sâu * Cơng tác đánh giá nhân viên Với phong cách quản lý Cơng ty việc đánh giá CBCNV vấn đề khó khăn nhạy cảm lại cảm tính chung chung, gây nên hiệu sử dụng lao động thấp, cơng việc trì trệ, lãng phí thời gian lao động chí lãng phí trí tuệ Vì Cơng ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh phải xác định rõ tiêu chuẩn mô tả công việc cho chức danh cụ thể cần kết hợp với phân định rõ vai trò cấp quản trị kết hiệu cơng việc người, phận cấp rõ ràng cụ thể Kết làm việc nhân viên phải lưu tổng hợp hồ sơ 76 cá nhân làm sở việc đánh giá khách quan, chuẩn xác để phát khả phát triển người Từ cơng tác quy hoạch đề bạt cán bồi dưỡng đào tạo nhân viên người, đối tượng kịp thời Cơng tác chương trình đánh giá lực nhân viên Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh cần phải theo hướng sau đây: - Trước tiên, Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh cần xác định cho mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên biết mức độ hồn thành cơng tác họ, giúp nhân viên sửa chữa sai lầm năm qua, cung cấp thông tin làm sở cho công tác đào tạo cho năm sau, thêm vào yêu cầu mà mô tả công việc rõ, trả lương hợp lý thưởng cho nhân viên có thành tích bật Bên cạnh phải xem xét đến ảnh hưởng cơng việc khác dự đốn khả thực cơng việc tương lai - Để công tác đánh giá thành tích có hiệu quả, xác u cầu phải xác định tiêu chuẩn đánh giá công việc, thể q trình phân tích cơng việc nêu mô tả công việc Thứ hai phải xác định mức chuẩn đánh giá mức độ hồn thành cơng tác theo quy định chuẩn Công ty Mức chuẩn đánh giá so sánh với mức độ hồn thành cơng tác thực tế nhân viên tới đâu Mức chuẩn đánh giá cần phải điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp với hồn cảnh mơi trường cụ thể Tất nhiên, q trình đánh giá thành tích cơng tác chắn gặp nhiều khó khăn trở ngại, đặc biệt mối quan hệ người đánh giá người đánh giá Ở đây, Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh phải đào tạo kiến thức công tác cho người đánh giá để tránh sai lầm Còn phía người đánh giá thường bị áp lực tâm lý dễ có thái độ tiêu cực chương trình đánh giá thành tích cơng tác, Cơng ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh cần phải tuyên truyền cơng tác đánh giá thành tích giảm khó khăn, trở ngại chống đối trình đánh giá Sai lầm mà người đánh giá thường mắc phải hiệu ứng hào quang, người đánh giá dựa loại ưu điểm hay khuyết điểm phóng 77 đại lên toàn yếu tố khác Thứ hai, xu hướng đánh giá chung chung để người đạt mức trung bình ngang Thứ ba, đánh giá khoan dung hay khắt khe Cuối có định kiến thiên lệch người đánh giá Để giảm thiểu sai lầm tiến hành đánh giá phải: - Đánh giá toàn trình cộng tác nhân viên (điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn thuận lợi cơng việc người đánh giá) - Đào tạo phương pháp, mục đích cho người đánh giá - Thường xuyên tiếp xúc, trao đổi người đánh giá người đánh giá để có hiểu biết sâu sắc hơn, khơng nên dựa vào biến cố kiện riêng lẽ xảy cách từ -> tháng - Khuyến khích, động viên người đánh giá tham gia vào chương trình đánh giá thành tích nhằm tránh thái độ thiếu hợp tác từ người đánh giá Để xây dựng hệ thống đánh giá thành tích cơng tác thực có hiệu hệ thống phải hội đủ yêu cầu sau: - Phù hợp: hệ thống đánh giá phải có liên kết chặt chẽ, rõ ràng tiêu chuẩn đánh giá với công việc cụ thể mục tiêu Công ty với thành phần chủ yếu công việc nêu đánh giá - Phân biệt rõ ràng: hệ thống đánh giá giúp Cơng ty phân biệt rõ ràng nhân viên làm việc tốt với nhân viên làm việc - Độ tin cậy: yêu cầu hệ thống đánh giá phải thể độ tin cậy cơng tác, chương trình đánh giá thành tích cơng tác - Khả chấp nhận: hệ thống đánh giá phải có khả chấp nhận từ người sử dụng - Thực tế: cơng cụ đánh giá phải mang tính thực tế, dễ hiểu, dễ sử dụng Từ việc đánh giá thành tích nhân viên qua kỳ, lấy làm sở thay đổi hệ số phức tạp công việc nhân viên Mẫu đánh giá thành tích cơng việc cho nhân viên đề nghị sau: Bảng 3.4: Bảng đánh giá thành tích dành cho CBCNV Cơng ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh Thời gian đánh giá từ: Đến: …………………………… 78 Họtên: .Vịtrí: .………… Bộ phận: .Tên giám sát viên:………………… Mơ tả thành tích thực tế: so sánh kết quả, thành tích đạt với tiêu chuẩn đánh giá từ định theo thang điểm sau: không thỏa mãn yêu cầu đề = 0, thỏa mãn yêu cầu = 1, vượt yêu cầu = Tổng số điểm dựa vào bảng tính tốn kèm theo Thành Điểm Kết Tiêu chuẩn đánh giá % (1) tích (2) (3) thực tế Hiệu công việc Thái độ làm việc độ tin cậy công việc Tinh thần làm việc thái độ hợp tác Khả giám sát (nếu có) Trao đổi thơng tin Khả nhận định giải vấn 10 đề Tính chủ động cơng việc Mức độ hiểu biết cơng việc Kỷ luật an tồn lao động Mức độ phấn đấu công việc học tập, trao đổi kỹ Tổng số điểm (4): (1) = Tỷ lệ % tổng thể tiêu chuẩn đánh giá Tổng số điểm = đánh giá tổng thể (2) = Điểm đánh giá thành tích so với tiêu chuẩn – 0.74 đánh giá (3) = (1)*(2): kết đánh giá : không đạt yêucầu 0.75 – 1.50 : đạt yêu cầu 1.51 – 1.80 : (4) = Tổng số cột (3): kết đánh giá tổng thể 1.81 – 2.00 : xuất sắc sau * Mối quan hệ lao động Trước tiên, Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh cần xem xét lại sách tuyển dụng lâu dài Để có nguồn nhân lực có chất lượng cao việc sàng lọc nhân cần thiết Chính sách tuyển dụng trọn đời, trước người Nhật thường áp dụng họ phải điều chỉnh Chính sách tuyển dụng lâu dài tốt tạo cho người lao động n tâm cơng tác nhiên gây tính ì cho nhân viên Những nhân chất lượng, qua nhiều lần đào tạo giáo dục mà kết phải bị đào thải 79 Hình thức xử lý kỷ luật cách cho “ngồi chơi xơi nước” có hại; tạo nên bất công Công ty, làm giảm sút kỷ luật lao động ảnh hưởng đến toàn hoạt động khác công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Đại hội CNVC tổ chức hàng năm có quyền định vấn đề sau: - Phương hướng phát triển, kế hoạch biện pháp nâng cao lực SXKD Công ty - Nội quy xí nghiệp - Nguyên tắc phân phối thu nhập tập thể lao động theo sách Nhà nước biện pháp chăm lo đời sống phúc lợi nhân viên - Bỏ phiếu tín nhiệm Giám đốc, trưởng, phó đơn vị - Các vấn đề thuộc quyền làm chủ tập thể người lao động Công ty Mặt khác, Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh cần phân biệt rõ ràng vai trò mục tiêu hoạt động cơng đồn với vai trò mục tiêu hoạt động quản trị nguồn nhân lực Hoạt động quản trị nguồn nhân lực hoạt động cơng đồn nên phối hợp với không nên gộp hai hoạt động làm hai hoạt động khác Một người lãnh đạo hoạt động cơng đồn khơng nên đồng thời người lãnh đạo hoạt động quản trị nguồn nhân lực Vì dẫn đến nhầm lẫn mục tiêu với vấn đề xử lý mối quan hệ nhân phát sinh Ngoài để hoàn thiện mối quan hệ lao động doanh nghiệp, Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh nên tìm hiểu quan điểm nhân viên thông qua việc định điều tra nhân viên Công ty Kết điều tra giúp cho lãnh đạo Công ty biết nhận định nhân viên vấn đề: Sự hấp dẫn, khó khăn cơng việc thực hiện; Hình ảnh, uy tín Cơng ty; Môi trường làm việc, tác phong lãnh đạo, quan hệ nhân viên; Cơ hội đào tạo, thăng tiến; Phân phối thu nhập… 3.4 Một số kiến nghị 3.4.1 Đối với ban lãnh đạo công ty CPĐT& XNK Quảng Ninh: Thứ nhất, trước hết cần phải đổi tư duy, nhận thức vấn đềQTNNL tồn cơng ty, lực lượng cán thực công tác ban lãnh đạo 80 Công ty cần phải đặt tâm cao độ, coi nhiệm vụ trọng tâm, then chốt cần thực xem giải pháp quan trọng chiến lược phát triển kinh kinh doanh bối cảnh cạnh tranh nhiều rủi ro chế thị trường Thứ hai, hoàn thiện chế phối hợp cụ thể phòng ban, phận, chi nhánh hay đơn vị tham gia vào trình sử dụng NNL công ty.Cùng xây dựng sở liệu, thơng tin xác phục vụ cho cơng tác QTNNL cơng ty Thứ ba, q trình triển khai cần có linh hoạt thường xuyên theo dõi, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế Do vấn đề liên quan đến định mức tiền(hệ số lương, thưởng, ) nhanh chóng trở nên lạc hậu bối cảnh kinh tế biến động Một số qui định có tính chất bình qn phận cần phải có điều chỉnh, thực tế, nhu cầu, mức độ yêu cầu lao động khác nhau, nhiên cần phù hợp với chiến lược phát triển,sứ mệnh tầm nhìn cơng ty Thứ tư, tăng cường vai trò phận làm cơng tác QTNNL cơng ty phận có lợi chuyên môn, kinh nghiệm triển khai có hệ thống cán tốt Cùng với khuyến khích, tăng cường tham gia người lao động cho hoạt động QTNNL hiệu Đó đảm bảo cho việc tổ chức triển khai công tác QTNL công ty đạt hiệu cao Trẻ hóa đội ngũ nhân viên Hàng năm tổ chức sát hạch để kiểm tra trình độ đội ngũ cán bộ, có kế hoạch tuyển chọn đội ngũ nhân viên kế cận 81 3.4.2 Đối với Nhà nước: Có chủ trương, sách cụ thể để công tác đào tạo gắn liền với thị trường lao động, phải tạo mối liên hệ bền vững nhà trường với doanh nghiệp trình đào tạo tạo điều kiện cho sinh viên trường kỹ thuật, học viên trường dạy nghề quan thực tập công ty Nhà nước thông qua hoạt động, phối hợp với cơng ty nước ngồi đào tạo nguồn lao động có chất lượng cho doanh nghiệp 3.4.3 Đối với quan địa phương Hỗ trợ giải sở hạ tầng phục vụ xã hội như: đường giao thông, điện nước sinh hoạt sản xuất, hoạt động vui chơi giải trí người lao động Tổ chức tốt đảm bảo việc an ninh ,trật tự an tồn xã hội để cán cơng nhân viên n tâm sản xuất Tóm tắt chương Chương thứ sơ lược mục tiêu chiến lược phát triển kinh doanh Công ty CP đầu tư xuất nhập Quảng Ninh từ đến năm 2022 Căn vào mục tiêu chiến lược phát triển kinh doanh đề mục tiêu chiến lược phát triển nguồn nhân lực Công ty CP đầu tư xuất nhập Quảng Ninh Và từ vào thực trạng quản trị nguồn nhân lực năm qua nhằm tìm nhóm giải pháp việc quản lý nguồn nhân lực Công ty CP đầu tư xuất nhập Quảng Ninh Các nhóm giải pháp gồm: - Nhóm giải pháp thu hút nguồn nhân lực - Nhóm giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Nhóm giải pháp tạo động lực trì nguồn nhân lực Từ có số kiến nghị Công ty,Nhà nước, địa phương 82 KẾT LUẬN Trong nguồn lực doanh nghiệp nguồn nhân lực có điểm đặc biệt diện tất khâu q trình hoạt động doanh nghiệp định đến hiệu mang lại nguồn lực khác Trong trình hình thành phát triển, Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh đạt thành tích đáng kể ngày nâng cao lực sản xuất doanh thu, nộp Ngân sách Nhà nước, đời sống công nhân viên ngày tốt Tuy vậy, Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh số tồn cơng tác quản trị nguồn nhân lực… Sau phân tích kỹ lưỡng thực trạng quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh, luận văn đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Cơng ty Trong lưu ý giải pháp sau: - Phân tích cơng việc cách cụ thể, xây dựng mô tả công việc tiêu chuẩn công việc, làm sở cho hoạt động quản trị nguồn nhân lực - Thường xuyên hoạch định nguồn nhân lực nhằm đánh giá tình hình tại, dự báo cho tương lai để hỗ trợ cho giải pháp quản trị nguồn nhân lực hướng - Đánh giá nhân viên cách nhằm khuyến khích nhân viên làm sở để phát triển nhân viên theo hướng mục tiêu, chiến lược Công ty - Cải tiến chế độ đãi ngộ để trở thành cơng cụ mạnh mẽ kích thích động viên nhân viên làm việc giữ chân nhân viên giỏi, khuyến khích lao động sáng tạo Luận văn thạc quản trị kinh doanh thực với nỗ lực cố gắng nhằm đạt kết tốt nhiên không tránh khỏi số hạn chế định Vì vậy, mong nhận nhiều ý kiến đóng góp bổ sung Quý Thầy, Cô, Lãnh đạo đơn vị đồng nghiệp, bạn bè gần xa để luận văn hoàn chỉnh khả thi thực tế 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Kim Dung,2005, Quản trị nguồn nhân lực NXB Thống kê Nguyễn Văn Điềm Nguyễn Ngọc Quân, 2007, Giáo trình quản trị nhân sự, NXB ĐH Kinh Tế Quốc Dân, HàNội Nguyễn Hữu Thân, 2008 Quản lý nhân sự, NXB Lao Động – Xã Hội Lê Thanh Hà (chủ biên),Nguyễn Thị Liên Diệp,Phan Thị Minh Châu, 1996, Quản trị học,NXB Trẻ Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu, 2006, Tuyển dụng đãi ngộ người tài (Cẩm nang kinh doanh-HARVARD), NXB Tổng hợp TP.HCM Bùi Xuân Phong, 2007 Quản trị kinh doanh BC VT, Nhà xuất Bưu điện George T.Milkovich – John W.Boudreau, 2002, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê Koontz and O'donnell, 1972, “Principles of management: an analysis of managerial funtions”, Mc Graw Hill James Stoner Stephen Robbins, 2009, Management,New York: Prentice Hall 10.Quy chế tuyển dụng lao động Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh 11.Quy chế trả lương, trả thưởng năm 2017 Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh 12.Nội quy lao động Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh 13.Thoả ước lao động tập thể Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh 14 Báo cáo thống kê lao động Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh năm 2017 15 Báo cáo thống kê công tác đào tạo Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh 84 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: CÁCH TÍNH PHÂN PHỐI QUỸ LƯƠNG CỦA CTY CP ĐẦU TƯ VÀ XNK QUẢNG NINH A PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG KẾ HOẠCH CHO TẬPTHỂ a Phân phối quỹ tiền lương kế hoạch cho tập thể(Vkh): Vkh = Vcskh +Vkkh Trong đó: Vkh : quỹ tiền lương kế hoạch phân phối cho tập thể Vcskh : quỹ tiền lương sách kế hoạch tập thể Vkkh : quỹ tiền lương khoán kế hoạch 1- Xác định quỹ tiền lương sách kế hoạch tậpthể: Vcskh = Vkn + Vtv + [LĐbq * (Hcb + Hpc) * TL min] * 12 tháng Trongđó: LĐbq : lao động có mặt bình qn theo kế hoạch năm tập thể TLmin: tiền lương tối thiểu Nhà nước công bố thời điểm tính Hcb : hệ số lương cấp bậc bình qn tập thể Hpc : hệ số phụ cấp bình quân tập thể Vkn : quỹ tiền lương kiêm nhiệm chức vụ Vtv : quỹ tiền lương trả lao động hợp đồng mang tính chất thời vụ 2- Xác định quỹ tiền lương khoán kế hoạch tập thể  Đối với tập thể lương khoán giao theo đơn giá tiền lương sản phẩm Vkkh = Vđg *Ckh Trongđó: Vđg : đơn giá tiền lương khốn tập thể Ckh : Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tập thể b Phân phối quỹ tiền lương vượt khoán; tiền lương bổ sung tiền lương dự phòng (của Cơng ty); tiền lương bổ sung Tập đoàn; tiền thưởng lợi nhuận cho tập thể: Lktti = Vkct / Σ (HPhq * LĐtt)i * (HPhqi *Lđtti) Trongđó: Lktti : tiền lương vượt khốn, dự phòng, bổ sung tập thểi Vkct : quỹ tiền lương vượt khoán, bổ sung, dự phòng (của Cơng ty); tiền lương bổ sung công ty Hpbqi : hệ số mức độ phức tạp cơng việc bình qn tập thể i Lđtti : lao động thực tế bình quân tập thểi 85 B XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN I Quỹ tiền lương sách thực tập thể(Vcsth): Vcsth = Vknth + Vtvth + [LĐbqth * (Hcb + Hpc) * TL min] * 12 tháng Trongđó: Vcsth : quỹ tiền lương sách thực tập thể Vknth : quỹ tiền lương kiêm nhiệm thực tế trongnăm Vtvth : quỹ tiền lương trả cho lao động hợp đồng mang tính chất thời vụ thực tế năm LĐbqth: lao động thực tế bình quân TLmin: tiền lương tối thiểu Nhà nước công bố thời điểm tính II Hcb : hệ số lương cấp bậc bình quân tập thể Hpc : hệ số phụ cấp bình quân tập thể Quỹ tiền lương khoán thực tập thể (Vkth):Vkth = Σ (Vđgi * Cthi) Trongđó: Vkth : quỹ tiền lương khốn thực tập thể Vđgi : đơn giá tiền lương sản phẩm thứ i tậpthể Cthi : khối lượng sản phẩm thực thứ I tập thể trongnăm III Xác định quỹ tiền lương thực tập thể(Vkth): Vth = Vcsth + Vkkh + Vbs + Vkktt + Vkkcn + Vtg Trongđó: Vth : quỹ tiền lương thực tập thể Vcsth :quỹ tiền lương sách thực tập thể Vkkh : quỹ tiền lương khoán thực tập thể Vbs : quỹ lương Cơng ty bổ sung (nếu có) Vkktt : quỹ lương khuyến khích cho tập thể (nếu có) Vkkcn : quỹ lương khuyến khích cho cá nhân (nếu có) Vtg : quỹ lương làm thêm (nếucó) C PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG CHO CÁ NHÂN Ltl = Vcs + Vk + Vbs + Vkkcn +Vtg Trongđó: Ltl : tiền lương cá nhân hàng tháng Vcs : tiền lương sách cá nhân Vk : tiền lương khoán theo mức độ phức tạp công việc Vbs : tiền lương bổ sung (nếucó) Vkkcn: tiền lương khuyến khích cá nhân (nếu có) 86 Vtg I : tiền lương làm thêm (nếucó) Xác định tiền lương khốn cá nhân: Lki = Vkth * (HPhqi * Ntti) / Σ(HPhqi * Ntti) Trongđó: Lki : tiền lương khoán cá nhâni Vkth : quỹ tiền lương khoán thực tập thể HPhqi : hệ số mức độ phức tạp công việc cá nhân i Ntti : ngày công thực tế cá nhân I tháng 87 PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI ĐỂ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Ngày … Tháng … năm …… - Công ty:……………………… - Bộ phận:……………………… - Chức danh cấp bậc công việc tại: Hãy mô tả nhiệm vụ công việc anh(chị) Những bổn phận khác quan trọng cơng việc anh(chị) Hãy liệt kê máy móc thiết bị anh (chị) sử dụng Những trình độ học vấn cần có để đảm nhận cơng việc  Trung học  Đạ học  Cao đẳng  Trên đại học Hãy liệt kê khóa học đặc biệt, môn học hay lớp đào tạo cần thiết chưa học Những kinh nghiệm trước cơng việc tương tự cần có kinh nghiệm cần tích lũy thời gian bao lâu?  Khơng cần kinh nghiệm công việc trước  Cần có kinh nghiệm tích lũy tháng  Cần có kinh nghiệm tích lũy tháng – năm  Cần có kinh nghiệm tích lũy năm – năm  Cần có kinh nghiệm tích lũy năm – năm  Cần có kinh nghiệm tích lũy năm Thời gian cần thiết để làm quen với công việc  tuần  tháng  1tháng  năm  tháng  Trên 1năm Công việc cần giám sát mức độ nào?  Thường xuyên  Vài lần ngày để báo cáo  Thỉnh thoảng  Kiểm tra có hạn chế  Ít khơng cần có giám sát Mục tiêu cần đạt công việc - Lỗi kiểm tra phát nào? - Ảnh hưởng lỗi khơng phát hiệnra? Thần kinh, thị giác có u cầu cao mức bình thường khơng?  Rất cao  Thỉnh thoảng yêu cầu  Cần tập trung cao  Bìnhthường 10 Sự hoạt động bắp,vận động toàn thân,tư làm việc: ngồi, đứng, khom 88 lưng, lại liên tục khả gây mệt mỏi (Đánh giá % thời gian loại) 11 Hãy nêu điều kiện làm việc có ảnh hưởng đến suất chất lượng công việc(tiếng ồn, rung, ẩm ướt, nóng, ngồi trời, cao, may rủi, nguy hiểm): - Số lần làm việc đêm tháng - Số km phải tháng để thực công việc 12 Đánh dấu trách nhiệm mà anh (chị) phải đảm trách?  Chỉ dẫn  Xếp đặt vị trí cơng việc cho nhân viên  Giao nhiệm vụ  Hoạt động vấn đề nhân  Kiểm tra  Chọn lựa nhân viên  Thuyên chuyển, đề nghị phê chuẩn  Kỷ luật, đề nghị phê chuẩn  Phối hợp hoạt động  Cho nghỉ việc - đề nghị phê chuẩn  Quản lý lương bổng 13 Hãy liệt kê công việc kiểm tra, giám sát anh(chị)? ... hoạt động quản trị nguồn nhân lực công ty CP đầu tư xuất nhập Quảng Ninh .32 2.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực Công ty 32 2.2.2 Thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực. .. quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh: .36 2.3 Đánh giá chung hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh 55 2.3.1 Thành tựu... chung Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh đến năm 2022 58 3.1.1 Quan điểm Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Quảng Ninh từ đến năm 2022 58 3.1.2 Mục tiêu Công ty cổ phần đầu tư xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NINH, HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NINH