PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NINH

109 27 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 13:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI - NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NINH Chương trình: Điều hành cao cấp - EMBA PHẠM NGỌC HỒN Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN VĂN HỐ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI - NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản trị kinh doanh Chương trình: Điều hành cao cấp - EMBA Mã số: 60340102 Họ tên học viên: Phạm Ngọc Hoàn Người hướng dẫn: PGS, TS Tăng Văn Nghĩa Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu thân, số liệu, kết trình bày luận văn hồn tồn trung thực, thực tế đảm bảo tuân thủ quy định quyền tác giả Tôi xin chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu Hà Nội, tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Phạm Ngọc Hoàn LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn “Phát triển văn hóa doanh nghiệp Ngân hàng Chính sách Xã hội – Nghiên cứu điển hình Chi nhánh Tỉnh Quảng Ninh” tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo giảng dạy, giúp đỡ tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu trường Đại học Ngoại thương Xin chân thành cảm ơn PGS, TS Tăng Văn Nghĩa đãtận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn thạc sỹnày Mặc dù cố gắng, nỗ lực để nghiên cứu đề tài song thời gian có hạn, kiến thức kinh nghiệm thực tế hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót thực nghiên cứu, tác giả mong nhận góp ý quý thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp để luận văn hoàn thiệnhơn Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG - HÌNH .viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .ix LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm .9 1.1.1 Khái niệm văn hóa 1.1.2 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp .10 1.1.3 Khái niệm phát triển văn hóa doanh nghiệp .11 1.2 Các biểu văn hóa doanh nghiệp 12 1.2.1 Các biểu trưng trực quan văn hoá doanh nghiệp 12 1.2.1.1 Kiến trúc .13 1.2.1.2 Logo hiệu .14 1.2.1.3 Ấn phẩm điển hình 14 1.2.1.4 Giai thoại .14 1.2.1.5 Nghi lễ, hội họp 15 1.2.1.6 Trang phục 16 1.2.1.7 Ứng xử giao tiếp doanh nghiệp 17 1.2.2 Các biểu trưng phi trực quan văn hoá doanh nghiệp 17 1.2.2.1 Lịch sử phát triển truyền thống 17 1.2.2.2 Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi 18 1.2.2.3 Giá trị niềm tin thái độ 19 1.2.2.4 Triết lý kinh doanh 20 1.2.2.5 Động lực cá nhân tổ chức 20 1.3 Các hoạt động phát triển văn hóa doanh nghiệp 20 1.3.1 Nhận thức đắn phát triển văn hóa doanh nghiệp 20 1.3.2 Nâng cao hình ảnh thông qua biểu trưng trực quan 22 1.3.3 Nâng cao hình ảnh thơng qua biểu trưng phi trực quan .23 1.3.4 Truyền thông nội truyền thơng ngoại vi văn hóa doanh nghiệp 24 1.3.4.1 Truyền thông nội 24 1.3.4.2 Truyền thông ngoại vi 25 1.3.5 Đưa văn hóa doanh nghiệp vào hoạt động doanh nghiệp 26 1.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển văn hóa doanh nghiệp 27 1.4.1 Văn hoá dân tộc 27 1.4.2 Văn hóa Cơng ty mẹ 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH .29 2.1 Khái quát ngân hàng sách xã hội tỉnh Quảng Ninh 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 29 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức phòng ban 32 2.1.3 Khái quát kết hoạt động đơn vị năm 2017 36 2.2 Thực trạng biểu VHDN NHCS tỉnh Quảng Ninh 41 2.2.1 Các biểu trực quan 41 2.2.1.1 Đặc điểm kiến trúc 41 2.2.1.2 Nghi lễ 41 2.2.1.3 Biểu tượng .41 2.2.1.4 Ấn phẩm điển hình Tổ chức 42 2.2.1.5 Trang phục .42 2.2.1.6 Giao tiếp 42 2.2.2 Các biểu trưng phi trực quan văn hóa Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ninh 44 2.2.2.1 Sứ mệnh Ngân hàng CSXH tỉnh 44 2.2.2.2 Định hướng chiến lược phát triển đơn vị 44 2.2.2.3 Tơn chỉ, mục đích Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ninh 45 2.2.2.4 Niềm tin, giá trị chủ đạo thái độ .46 2.3 Hoạt động phát triển văn hóa Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ninh 47 2.3.1 Nhận thức phát triển văn hóa doanh nghiệp 47 2.3.2 Nâng cao hình ảnh thơng qua biểu trưng trực 49 2.3.2.1 Xây dựng kiến trúc đặc trưng 49 2.3.2.2 Phát triển hoạt động nghi lễ mang tính quần chúng cao 49 2.3.2.3 Đề cao, tô điểm nét giai thoại đơn vị 50 2.3.2.4 Phát triển giao tiếp ứng xử tạo thành nét riêng đơn vị .51 2.3.3 Về nâng cao hình ảnh thơng qua biểu trưng phi trực quan 51 2.3.4 Thực trạng truyền thơng văn hóa doanh nghiệp chi nhánh 52 2.3.5 Hoạt động đưa văn hóa doanh nghiệp vào hoạt động Chi nhánh 53 2.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển văn hóa doanh nghiệp Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ninh 54 2.4.1 Ảnh hưởng từ văn hóa dân tộc Việt Nam 54 2.4.2 Ảnh hưởng từ văn hóa Cơng ty mẹ .55 2.5 Đánh giá chung phát triển văn hóa doanh nghiệp Chi nhánh .56 2.5.1 Những kết đạt 56 2.5.2 Những tồn nguyên nhân 57 2.5.2.1 Những tồn 57 2.5.2.2 Nguyên nhân: .58 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH 60 3.1 Phương hướng số mục tiêu phát triển đến năm 2020 60 3.1.1 Phương hướng mục tiêu chung 60 3.2 Một số giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ninh .65 3.2.1 Nâng cao nhận thức lãnh đạo nhân viên vai trò, chất Văn hóa doanh nghiệp 66 3.2.2 Hoàn thiện giải pháp biểu trưng trực quan .68 3.2.2.1 Xây dựng kiến trúc đặc trưng 68 3.2.2.2 Phát triển phong trào, nghi lễ, nghi thức .68 3.2.2.3 Trang phục 69 3.2.2.4 Chú trọng đề cao giai thoại tốt Chi nhánh 69 3.2.3 Hoàn thiện giải pháp biểu trưng phi trực quan 70 3.2.3.1 Xây dựng niềm tin vào chi nhánh 70 3.2.3.2 Xây dựng tiêu chuẩn hành vi thái độ cho cán bộ, nhân viên 70 3.3.4 Nâng cao chất lượng truyền thơng văn hóa doanh nghiệp Chi nhánh 72 3.2.5 Đẩy mạnh đưa văn hóa doanh nghiệp vào hoạt động Chi nhánh 73 3.2.5.1 Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ với khách hàng, phong cách giao tiếp CBNV 74 3.2.5.2 Chủ động điều chỉnh, khắc phục hoạt động, chống chủ nghĩa trung bình tồn 75 3.2.5.3 Tổ chức luân chuyển nhân viên vùng miền, tạo nên mảng mầu sắc sinh động văn hoá giao tiếp .76 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 Phụ lục 80 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Ngọc Anh (2010), “Tìm hiểu hoạt động kinh doanh văn hóa kinh doanh cổ truyền người Việt Nam”, tạp chí Triết học (số 3/2010, trang 85-89) Báo cáo kết hoạt động ngân hàng sách tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2017 Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Số 176/BC-NHCS ngày 30/1/2018 Nguyễn Cảnh Chắt (2003), Văn hóa kinh doanh triết lý kinh doanh, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đỗ Minh Cương (2001), Văn hóa kinh doanh triết lý kinh doanh, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đỗ Minh Cương, Phương Kỳ Sơn (1996), Vai trò người quản lý doanh nghiệp, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội David H, Maister (2005), Bản sắc văn hóa doanh nghiệp, NXB Thống kê Nguyễn Thị Doan, Đỗ Minh Cương (1999), Triết lý kinh doanh với quản lý doanh nghiệp, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Vũ Kim Dũng – TS Cao Thúy Xiêm (2003), Kinh tế quản lý NXB Thống kê, Hà Nội 10 Vũ Cao Đàm (2009), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 11 Ngơ Đình Giao (1997), Mơi trường Kinh doanh Đạo đức Kinh doanh, NXB Giáo dục, Hà Nội 12 Harold Koontz (1999), Những vấn đề cốt yếu quản lý, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 13 Đỗ Thị Phi Hồi (2009), Văn hóa doanh nghiệp, NXB Tài Chính, Hà Nội 82 14 Đào Duy Huân (2003), Quản trị học xu hội nhập, NXB Thống kê, Hà Nội 15 Dịch giả Vũ Trọng Hùng (2002), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội 16 Dương Thị Liễu (2013), Văn hóa kinh doanh, NXB Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội 17 Jonh C Maxwell (2009), 21 nguyên tắc vàng nghệ thuật lãnh đạo, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 18 Bùi Thanh Nga (2013), Văn hóa doanh nghiệp Maritime Bank, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 19 Bùi Xuân Phong (2006), Đạo đức kinh doanh văn hóa doanh nghiệp, NXB Thông tin truyền thông, Hà Nội 20 Nguyễn Mạnh Quân (2004), Giáo trình đạo đức kinh doanh văn hóa doanh nghiệp, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 21 Nguyễn Thị Thu Trang (2015), Nghiên cứu tác động thay đổi tới văn hóa doanh nghiệp Cong ty TNHH MTV Thông tin M1, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Thương mại, Hà Nội 22 Đỗ Thị Hằng (2013), Phát triển văn hóa doanh nghiệp Cơng ty Cổ phần Misa, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Thương mại, Hà Nội 23 Cù Hải Nam (2011), Văn hóa tổ chức ngân hàng thương mại Việt Nam – Thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Thương mại, Hà Nội 24 Trần Thị Thu Hà (2013), Xây dựng văn hóa doanh nghiêp Cơng ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Học viện Bưu Viễn thơng, Hà Nội 25 Trần Thị Huyền (2013), Duy trì phát triển văn hóa doanh nghiệp Viettel để phát triển bền vững hội nhập quốc tế, Học viên bưu Viễn thơng, Hà Nội 83 84 Phụ lục MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA (Đối tượng: Dành cho CBNV ngân hàng) Kính chào anh chị! Để góp phần xây dựng phát triển Văn hóa doanh nghiệp chi nhánh, nơi anh chị công tác, muốn làm rõ số nội dung khảo sát đánh giá thực tiễn phát triển Văn hóa doanh nghiệp chi nhánh Thông qua kết này, tìm tòi, đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển văn hóa doanh nghiệp chi nhánh, hướng tới phù hợp, hiệu Rất mong nhận quan tâm nhiệt tình Anh/chị để tơi hồn thành tốt cơng trình nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn anh/chị! Phần I: Thông tin cá nhân hiểu biết VHDN (Vui lòng khoanh tròn vào phương án lựa chọn) Câu 1: Thông tin cá nhân Họ tên (khơng bắt buộc) Giới tính a.Nam b Nữ Tuổi a.Dưới 30 b 30-45 c 45 Vị trí cơng tác Thời gian cơng tác Trình độ học vấn a Trên đại học b Đại học/ cao đẳng c Trung cấp nghề d PTTH Câu 2: Anh/ chị nghe văn hóa doanh nghiệp nói chung? Đã nghe vấn đề Chưa nghe vấn đề Câu 3: Theo Anh/ chị việc thực VHDN ảnh hưởng đến vấn đề sau: 85 Nội dung Tác động Tác động bình Khơng tác mạnh thường động Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp Doanh số bán hàng cung cấp dịch vụ cho vay, thu nợ Thu hút, giữ chân nhân tài Thu hút nhà đầu tư Tăng khả cạnh tranh Tăng hài lòng khách hàng PHẦN II THƠNG TIN CHI TIẾT VỀ VĂN HĨA DOANH NGHIỆP CƠNG TY (Đánh dấu “X” với lựa chọn Anh/chị) Câu 1: Xin Anh/ chị nhận định mức độ quan trọng yếu tố, phận hệ thống VHDN chi nhánh: TT Mức độ cần thiết, tầm quan trọng Cần thiết Bình Khơng quan thường cần thiết trọng quan trọng Các biểu trưng trực quan: Kiến trúc đặc trưng, logo hiệu, ấn phẩm điển hình, trang phục, chỗ làm việc, thiết bị… Các biểu trưng phi trực quan: Triết lý kinh doanh, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị niềm tin thái độ… Câu 2: Xin Anh/chị đánh giá biểu trưng trực quan chi nhánh qua nhận định sau: TT Tình hình thực tế diễn Hồn Khơng Bình đồng thường ý tồn khơng ý/khơng Đồng Hồn tồn đồng ý 86 đồng ý ý kiến Kiến trúc nội thất, ngoại thất khang trang đại Logo dễ nhận biết, bật, mang sắc riêng chi nhánh Đồng phục nhân viên gọn gàng, lịch Ấn phẩm điển hình sinh động, đẹp mắt, có tính truyền thơng cao Lễ nghi/ hội họp tổ chức trang trọng, chuyên nghiệp Chi nhánhcó nhiều câu chuyện, giai thoại tiếng Ngôn từ sử dụng lịch sự, thân thiện Văn hóa văn nghệ đặc sắc Hoạt động từ thiện trọng phát động thường xuyên 10 Chế độ họp hành hợp lý 11 Các hoạt động tổ chức thường xuyên 12 Bộ quy tắc ứng xử chi tiết dễ sử dụng 87 Câu 3: Anh/chị có đánh giá biểu trưng phi trực quan chi nhánh thông qua nhận định sau: Tuyên bố sứ mệnh, tầm nhìn rõ ràng Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh sở để phát triển VHDN Chiến lược kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển Chi nhánh Triết lý kinh doanh rõ ràng, súc tích Giá trị cốt lõi nhân viên thấm nhuần Ở chi nhánh mang đậm nét gia đình lớn, “là ngơi nhà chung” Câu 4: Anh/ chị cho ý kiến đội ngũ quản lý, lãnh đạo việc phát triển văn hóa doanh nghiệp thơng qua nhận định sau: Lãnh đạo gương văn hóa doanh nghiệp Cán quản trị có kinh nghiệm lực, hướng dẫn đạo cấp nhiệt tình Lãnh đạo cán quản lý thực nghiêm túc, uy tín, gương mẫu việc thực quy tắc ứng xử giá trị cốt lõi NHCS 88 Phong cách lãnh đạo người đứng đầu có cá tính thể sắc riêng Lãnh đạo cán quản lý luôn tạo niềm tin khâm phục nhân viên Câu 5: Xin Anh/chị cho ý kiến giải pháp nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp chi nhánh? TT Nội dung giải pháp Rất cần Cần Không cần Tiếp tục hoàn thành tiêu kinh doanh kế hoạch hoạt động đến năm 2020 mà Hội sở giao cho Phát triển văn hóa tổ chức tảng lấy người làm gốc Phát triển văn hóa tổ chức thơng qua việc xây dựng mơi trường lành mạnh Phát triển văn hóa tổ chức hướng tới lợi ích khách hàng Nâng cao cơng tác đào tạo văn hóa doanh nghiệp chi nhánh Tổ chức hoạt động nhằm nâng cao vai trò VHDN Nâng cao nhận thức CBNV chi nhánh vai trò VHDN Xây dựng giải pháp biểu trưng trực quan phi trực quan Xây dựng giải pháp công tác truyền thông chi nhánh 89 10 Phát triển hoạt động VHDN chi nhánh Trân trọng cảm ơn Anh/chị! 90 Phụ lục 02 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THỰC TẾ VỀ VĂN HÓA NGÂN HÀNG CSXH TỈNH QUẢNG NINH Để đánh giá mức độ nhận thức cán nhân viên Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ninh văn hóa doanh nghiệp, tác giả thực khảo sát theo bảng hỏi (Phụ lục 01) cán bộ, nhân viên sau: PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ SỰ HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ VHDN (200 CBNV) STT Câu Giới tính Độ Cơ cấu Số lượng Tỷ lệ (%) Nam Nữ 119 129 48,17% 52,2% 79 121 48 04 26 218 32% 48,8% 19,35% 1,7% 10,48% 88% 130 70 48 52,4% 28,2% 19,3% 202 46 81,4% 18,5% Dưới 30 Từ 30-45 tuổi Trên 45 Vị trí Lãnh đạo Cơng ty Quản lý cấp trung công Nhân viên tác Thời 15 năm công tác Câu Đã nghe văn hóa doanh nghiệp nói chung? Đã nghe Chưa nghe 91 Câu 3:Việc thực VHDN ảnh hưởng đến vấn đề sau: Nội dung Tác động mạnh Tác động bình Khơng tác động Nâng cao hình ảnh 219 88,3% thường 29 doanh nghiệp Doanh số bán hàng 136 cung cấp dịch vụ 54,83% 83 33,5% 29 11,6% Thu hút, giữ chân 170 68,5% 43 17,3% 35 14,1% nhân tài Thu hút nhà 52,8% 82 33% 35 14% đầu tư Tăng khả cạnh 171 69% 42 17% 34 13,7% tranh Tăng hài lòng 177 71,3% 36 14,5% 35 14% 131 11,6% 0,0% khách hàng PHẦN II THƠNG TIN CHI TIẾT VỀ VĂN HĨA DOANH NGHIỆP CÔNG TY Câu 1: Xin Anh/ chị nhận định mức độ quan trọng yếu tố, phận hệ thống VHDN đơn vị: TT Mức độ cần thiết, tầm quan trọng Cần thiết Bình quan thường trọng Không cần thiết quan Các biểu trưng trực quan: Kiến trúc 231 17 trọng 229 19 đặc trưng, logo hiệu, ấn phẩm điển hình, trang phục, chỗ làm việc, thiết bị… Các biểu trưng phi trực quan: Triết lý kinh doanh, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị niềm tin thái độ… 92 Câu 2: Xin Anh/chị đánh giá biểu trưng trực quan đơn vị qua nhận định sau: TT Tình hình thực tế Hồn Khơng Bình Đồng Hồn diễn tồn đồng thường ý tồn khơng ý/khơng đồng Kiến trúc nội thất, ngoại thất đồng ý ý kiến 10 ý khang trang đại Logo dễ nhận biết, bật, 30 185 19 14 vị Đồng phục nhân viên gọn 38 132 60 18 gàng, lịch Ấn phẩm điển hình sinh 10 78 132 28 81 143 10 30 151 45 20 197 30 11 mang sắc riêng đơn động, đẹp mắt, có tính truyền thơng cao Lễ nghi/ hội họp tổ chức 10 trang trọng, chuyên nghiệp Ngân hàng có nhiều câu chuyện, giai thoại tiếng Ngôn từ sử dụng lịch 25 68 105 sự, thân thiện Văn hóa văn nghệ đặc sắc Hoạt động từ thiện 0 0 144 46 90 131 14 71 37 29 184 103 18 60 48 33 179 22 trọng phát động thường 10 11 xuyên Chế độ họp hành hợp lý Các hoạt động 12 tổ chức thường xuyên Bộ quy tắc ứng xử chi tiết dễ sử dụng Câu 3: Anh/chị có đánh giá biểu trưng phi trực quan Ngân hàng thông qua nhận định sau: Tuyên bố sứ mệnh, tầm nhìn 15 103 72 50 93 rõ ràng Lịch sử hình thành phát 16 185 41 169 60 144 88 10 triển Ngân hàng sở để phát triển VHDN Chiến lược kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển Ngân hàng Triết lý kinh doanh rõ ràng, súc tích Giá trị cốt lõi nhân viên 20 110 82 36 thấm nhuần Ở đơn vị mang đậm nét gia 20 95 123 đình lớn, “là nhà chung” 94 Câu 4: Anh/ chị cho ý kiến đội ngũ quản lý, lãnh đạo Ngân hàng việc phát triển văn hóa doanh nghiệp thơng qua nhận định sau: Lãnh đạo gương 20 103 105 20 văn hóa doanh nghiệp Cán quản trị có kinh 19 55 106 38 30 11 25 80 101 31 0 90 128 30 20 125 85 18 nghiệm lực, hướng dẫn đạo cấp nhiệt tình Lãnh đạo cán quản lý thực nghiêm túc, uy tín, gương mẫu việc thực quy tắc ứng xử giá trị cốt lõi NHCS Phong cách lãnh đạo người đứng đầu có cá tính thể sắc riêng Lãnh đạo cán quản lý luôn tạo niềm tin khâm phục nhân viên Câu 5: Xin Anh/chị cho ý kiến giải pháp nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp đơn vị? TT Nội dung giải pháp Rất cần Cần Không cần Tiếp tục hoàn thành tiêu kinh 138 110 Hội sở giao cho Phát triển văn hóa Chi nhánh 121 119 tảng lấy người làm gốc Phát triển văn hóa Chi nhánh thông qua 130 103 15 việc xây dựng mơi trường lành mạnh Phát triển văn hóa Chi nhánh hướng tới 109 126 13 doanh kế hoạch đến năm 2020 mà 95 lợi ích khách hàng Nâng cao cơng tác đào tạo văn hóa 146 102 doanh nghiệp Chi nhánh Tổ chức hoạt động nhằm nâng cao 135 113 vai trò VHDN Nâng cao nhận thức CBNV Chi 116 128 nhánh vai trò VHDN Xây dựng giải pháp biểu 105 62 81 trưng trực quan phi trực quan Xây dựng giải pháp công tác 124 115 10 truyền thông Chi nhánh Phát triển hoạt động VHDN Chi 149 97 nhánh ... THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH .29 2.1 Khái quát ngân hàng sách xã hội tỉnh Quảng Ninh 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển ... tỉnh Quảng Ninh Đề tài “PHÁT TRIỂN VĂN HỐ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI - NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NINH thực nhằm tìm hiểu thực trạng văn hóa doanh nghiệp. .. sách xã hội tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Giải pháp phát triển phát triển văn hố doanh nghiệp Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Ninh 9 CHƯƠNG 1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NINH, PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NINH

Mục lục

Xem thêm