Hoạt động cho vay ngang hàng (P2P lending) kinh nghiệm phát triển trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

137 278 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 12:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGANG HÀNG (P2P LENDING) – KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng TRẦN THU PHƢƠNG Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGANG HÀNG (P2P LENDING) – KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Ngành: Tài – Ngân hàng – Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Trần Thu Phƣơng Ngƣời hƣớng dẫn: TS Trần Thị Lƣơng Bình Hà Nội - 2018 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, giáo Khoa Tài chính- Ngân hàng Khoa Sau Đại học - Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng tận tình giảng dạy, hƣớng dẫn thời gian vừa qua Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc chân thành đến TS Trần Thị Lƣơng Bình tận tình hƣớng dẫn, bảo suốt q trình tơi thực luận văn Những góp ý định hƣớng quan trọng giúp tơi hồn thành đƣợc luận văn Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018 HỌC VIÊN Trần Thu Phƣơng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc HỌC VIÊN Trần Thu Phƣơng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGANG HÀNG 1.1 Tổng quan Cho vay ngang hàng…………………………………………………….5 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Lịch sử phát triển 1.1.3 Bản chất Cho vay ngang hàng 1.1.4 Đặc điểm 1.1.4.1 Chế độ tự động đặc điểm ƣu việt hình thức Cho vay ngang hàng 1.1.4.2 Cơ chế tính điểm tín dụng đa dạng, thƣờng có kết hợp thơng tin từ bên thứ ba độc lập thông tin nội tảng Cho vay ngang hàng 1.1.4.3 Là hình thức tín dụng nhanh chóng thuận tiện cho bên tham gia 10 1.1.5 Phân loại 11 1.1.6 Vai trò chức Cho vay ngang hàng 13 1.1.6.1 Vai trò hoạt động Cho vay ngang hàng 13 Sơ đồ 1.1: Chuỗi giá trị bốn loại hình cho vay 14 1.1.6.2 Chức Cho vay ngang hàng 15 1.1.7 Các nguyên tắc Cho vay ngang hàng 16 1.1.8 Điều kiện phát triển Cho vay ngang hàng 16 1.2 Quy trình Cho vay ngang hàng……………………………………………………… 17 Sơ đồ 1.2: Quy trình Cho vay ngang hàng tổng quát 18 1.3 Các nhân tố tác động tới hoạt động CVNH………………………………………… 20 3.1.1 Nhân tố khách quan 20 3.1.1.1 Mơi trƣờng trị, xã hội 20 3.1.1.2 Môi trƣờng kinh tế vĩ mô 20 3.1.1.3 Môi trƣờng pháp lý 21 3.1.1.4 Tập quán vay vốn, tiêu dùng, niềm tin khách hàng 22 3.1.2 Nhân tố chủ quan 23 3.1.2.1 Chiến lƣợc kinh doanh công ty CVNH 23 3.1.2.2 Năng lực uy tín cơng ty CVNH 23 3.1.2.3 Thơng tin tín dụng 25 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGANG HÀNG TẠI MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI 26 2.1 Thực trạng phát triển hoạt động Cho vay ngang hàng Anh……………………… 26 2.1.1 Quy mô, cấu tăng trưởng 26 2.1.2 Đặc điểm 27 2.1.2.1 Đầu tƣ tổ chức có xu hƣớng tăng 27 2.1.2.2 Chế độ tự động có vai trò quan trọng q trình đầu tƣ 29 2.1.2.3 Các đặc điểm nhân 31 2.1.2.4 Các hình thức giảm thiểu rủi ro có tác động quan trọng đến định đầu tƣ 32 2.1.2.5 Động hành vi ngƣời vay 33 2.1.2.6 Động hành vi ngƣời cho vay 34 2.1.3 Phân loại 37 2.1.4 Mơ hình quản lý 40 2.1.4.1 Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động Cho vay ngang hàng Anh 40 2.1.4.2 Tổ chức tài P2PFA 44 2.2 Thực trạng phát triển hoạt động Cho vay ngang hàng Mỹ…………… ……….47 2.2.1 Quy mô, cấu tăng trưởng 47 2.2.2 Đặc điểm 48 2.2.2.1 Tỷ trọng đầu tƣ tổ chức lớn 48 2.2.2.2 Chế độ tự động có vai trò quan trọng 49 2.2.2.3 Nhận thức rủi ro 50 2.2.3 Phân loại 50 2.2.4 Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động Cho vay ngang hàng Mỹ 50 2.3 2.2.4.1 Các quy định liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng 50 2.2.4.2 Các quy định SEC 53 Thực trạng phát triển hoạt động Cho vay ngang hàng Trung Quốc……………55 2.3.1 Quy mô, cấu tăng trưởng 55 2.3.2 Đặc điểm…………………………………………………………………………………57 2.3.2.1 Đầu tƣ tổ chức chiếm tỷ trọng nhỏ 57 2.3.2.2 Mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trình đầu tƣ 57 2.3.3.3 Các đặc điểm nhân 58 2.3.3.4 Nhận thức công ty CVNH hệ thống quy định rủi ro 58 2.3.3.5 Chỉ số cải tiến mơ hình kinh doanh sản phẩm Trung Quốc tƣơng đối cao 61 2.3.4 Phân loại……………………………………………………………………………… 62 2.3.4.1 Phân loại theo mục đích vay vốn 62 2.3.4.2 Phân loại theo phƣơng thức giao dịch 62 2.3.5 Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động Cho vay ngang hàng Trung Quốc 66 2.4 Đánh giá chung kinh nghiệm phát triển hoạt động CVNH Anh, Mỹ Trung Quốc…………………………………………………………………………………………… 69 2.4.1 Những thành tựu đạt 69 2.4.1.1 Hoạt động CVNH giúp giảm chi phí thời gian tiếp cận khoản vay 69 2.4.1.2 Cung cấp tín dụng cho số đối tƣợng gặp khó khăn tiếp cận nguồn vốn ngân hàng…………………………….…………………………………………………….70 2.4.1.3 Hoạt động CVNH đem đên chủ động cho bên tham gia 71 2.4.1.4 Có khả cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lƣợng tốc độ dịch vụ kịp thời cho bên tham gia 72 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 73 2.4.2.1 Hệ thống phòng ngữa rủi ro cho NĐT nhiều hạn chế 73 2.4.2.2 Hiện chƣa có hệ thống pháp luật cho mơ hình Cho vay ngang hàng phạm vi quốc tế 77 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGANG HÀNG TẠI VIỆT NAM 78 3.1 Thực trạng hoạt động Cho vay ngang hàng Việt Nam………………………………78 3.1.1 Quy mô, cấu tốc độ tăng trưởng 78 3.1.1.1 Quy mô tốc độ tăng trƣởng 78 3.1.1.2 Cơ cấu 79 3.1.2 Đặc điểm 79 3.1.3 Cơ sở điều chỉnh hoạt động Cho vay ngang hàng Việt Nam 90 3.2 Bài học kinh nghiệm từ trình nghiên cứu hoạt động Cho vay ngang hàng giới………………………………………………………………………………………… 91 3.2.1 Hệ thống pháp lý cần xây dựng phù hợp với phát triển hoạt động Cho vay ngang hàng 91 3.2.2 Thành lập Tổ chức Cho vay ngang hàng việc làm cần thiết để phát triển hoạt độngCho vay ngang hàng 92 3.2.3 Có thể phát triển hoạt động Cho vay ngang hàng theo hướng hợp tác hệ thống ngân hàng truyền thống 92 3.2.4 Cần thực báo cáo, nghiên cứu mang tầm khu vực quốc tế giúp nâng cao nhận thức góp phần phát triển Cho vay ngang hàng 93 3.2.5 Cần thực công tác dự báo công khai yếu tố rủi ro liên quan đến hoạt động Cho vay ngang hàng cách kịp thời xác 93 3.3 Thuận lợi khó khăn việc vận dụng học kinh nghiệm vào việc phát triển hoạt động Cho vay ngang hàng Việt Nam………………………………………… 94 3.3.1 Thuận lợi 94 3.3.2 Khó khăn 96 3.4 Giải pháp phát triển hoạt động Cho vay ngang hàng Việt Nam 97 3.4.1 Đẩy mạnh việc ứng dụng lợi mạng internet, công nghệ tài fintech liệu lớn big data 97 3.4.2 Thành lập Tổ chức doanh nghiệp ngành Cho vay ngang hàng để học hỏi, phát triển hệ thống lành mạnh 100 3.4.3 Đâỷ mạnh hoạt động kêu gọi đầu tư từ nước ngoài, kết hợp với hệ thống ngân hàng 103 3.4.4 Thực nghiên cứu hoạt động CVNH để nâng cao hiểu biết, niềm tin khách hàng, động lực để công ty CVNH phát triển 104 3.5 Kiến nghị………………………………………………………………………………….106 KẾT LUẬN 107 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1: Chuỗi giá trị bốn loại hình cho vay 14 Sơ đồ 1.2: Quy trình Cho vay ngang hàng tổng quát 18 Bảng 2.1: Sản lƣợng tăng trƣởng mơ hình Cho vay ngang hàng Anh giai đoạn 2013-2016 26 Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ tổng số khoản vay cho doanh nghiệp vừa nhỏ CVNH TM so với ngân hàng Anh giai đoạn 2012-2016 27 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ khoản vay CVNH cho doanh nghiệp nhỏ Anh so với cho vay thƣơng mại ngân hàng truyền thống giai đoạn 2012-2016 28 Biểu đồ 2.3: Khối lƣợng vốn Cho vay ngân hàng từ NĐT tổ chức cá nhân Anh năm 2016 28 Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng vốn từ NĐT tổ chức cá nhân Anh giai đoạn 2015-2016 29 Biểu đồ 2.5: Khoảng thời gian dành cho việc tập hợp hội đầu tƣ tiềm NĐT Anh năm 2016 30 Biểu đồ 2.6: Sự phụ thuộc NĐT Anh vào nguồn kiểm định thông tin lựa chọn hội đầu tƣ năm 2016 31 Bảng 2.2: Tỷ lệ phần trăm NĐT Anh cho yếu tố giảm thiểu rủi ro quan trọng năm 2016 32 Bảng 2.3: Một số đặc điểm ngƣời vay mơ hình CVNH Anh năm 2016 34 Bảng 2.4: Một số đặc điểm NĐT mơ hình Cho vay ngang hàng Anh năm 2016.35 Bảng 2.5: Một số động NĐT mơ hình Cho vay ngang hàng Anh năm 2016 35 Bảng 2.6: Dự kiến nợ xấu lợi tức đầu tƣ Zopa tháng năm 2016 38 Bảng 2.7: Quy mô tỷ trọng ngành CVNH Mỹ năm 2016 48 Bảng 2.8: Tỷ lệ góp vốn mơ hình CVNH Mỹ năm 2016 49 Bảng 2.9: Quy mô tỷ trọng ngành Cho vay ngang hàng Trung Quốc giai đoạn 20142016 56 Bảng 2.10: Tỷ trọng vốn cho vay tổ chức Trung Quốc năm 2016 57 Biểu đồ 2.7: Nhận thức quy định hành cấp quốc gia Trung Quốc năm 2016 59 Biểu đồ 2.8: Nhận thức ngành quy định đề xuất cấp quốc gia Trung Quốc năm 2016 59 Biểu đồ 2.9: Nhận thức rủi ro CVNH TD Trung Quốc năm 2016 60 Biểu đồ 2.10: Nhận thức rủi ro CVNH TM Trung Quốc năm 2016 60 Biểu đồ 2.11: Tỷ lệ đổi mơ hình kinh doanh Trung Quốc năm 2016 61 Biểu đồ 2.12: Tỷ lệ đổi sản phẩm Trung Quốc năm 2016 62 Bảng 2.11: Phân loại Cho vay ngang hàng Trung Quốc theo phƣơng thức giao dịch 63 Bảng 2.12: Thời hạn vay số tiền khoản cho vay doanh nghiệp nhỏ Lending Club giai đoạn 2007-2015 71 Bảng 2.13: Sự công khai thông tin lợi nhuận nợ xấu số công ty CVNH tổ chức P2PFA năm 2017 76 Biểu đồ 3.1: Sản lƣợng ngành Tài thay số nƣớc Châu Á Thái Bình Dƣơng năm 2016 78 Bảng 3.1: Mơ hình CVNH công ty Việt Nam 79 Bảng 3.2: Một số đặc điểm số công ty Cho vay ngang hàng Việt Nam 80 18 15 U.S.C §§ 6801 tiếp theo; xem thêm 12 C.F.R Phần 1016 19 15 U.S.C §§ 1693 tiếp theo; xem thêm 12 C.F.R Phần 1010 20 12 U.S.C §§ 1951-1959 21 15 U.S.C §§ 1692 et seq 22 Một nhà cung cấp tảng đƣợc coi "nhà cung cấp dịch vụ" thuộc thẩm quyền CFPB cung cấp dịch vụ vật chất cho "ngƣời đƣợc bảo hiểm" liên quan đến việc cung cấp cung cấp sản phẩm tài dịch vụ tiêu dùng điều khoản đƣợc định nghĩa Đạo luật Dodd-Frank năm 2010 ("Đạo luật Dodd-Frank"), Pub Law No 111-203, 124 Stat 1955, §§ 1001 et seq 23 15 U.S.C § 45 24 ”Cấp cho nguyên đơn phán tóm tắt kết luận đối tác ngân hàng, đối tác ngân hàng, "ngƣời cho vay thật sự"” E.g., Consumer Financial Protection Bureau v CashCall, Inc., et al., CV 15-7522-JFW (C.D Cal., August 31, 2016) 25 Id * 26 Madden v Midland Funding, LLC, 786 F.3d 246 (2nd Cir 2015), cert denied, No 15-610 (hereinafter, Madden) (ngày 27 tháng năm 2016) 27 OCC định nghĩa "đổi có trách nhiệm" nhƣ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ quy trình tài cải tiến để đáp ứng nhu cầu phát triển ngƣời tiêu dùng, doanh nghiệp cộng đồng theo cách quán với quản lý rủi ro hợp lý phù hợp với chiến lƣợc kinh doanh tổng thể 28 Tám nguyên tắc nhƣ sau: (1) hỗ trợ đổi có trách nhiệm; (2) thúc đẩy văn hoá nội tiếp nhận đổi mới; (3) tận dụng kinh nghiệm nội chun mơn; (4) khuyến khích đổi có trách nhiệm cung cấp việc tiếp cận cơng đến dịch vụ tài đối xử công với ngƣời tiêu dùng; (5) hoạt động an tồn âm nữa; (6) Khuyến khích ngân hàng thuộc quy mơ tích hợp đổi có trách nhiệm vào kế hoạch chiến lƣợc họ; (7) thúc đẩy đối thoại diễn thông qua tiếp cận thức; (8) cộng tác với quan quản lý khác https://media2.mofo.com/documents/160406occfintechframework.pdf 29 Xem Các nhận xét Thomas J Curry, Kiểm soát viên tiền tệ, trƣớc Hội nghị Thƣợng đỉnh Chính sách Cho vay Thị trƣờng 2016 (13 tháng năm 2016), có tại: http://www.occ.gov/news-issuances/speeches/2016/ pub-speech-2016- 111.pdf 30 31 https: // media2.mofo.com/documents/151102seccrowdfunding.pdf Các biện pháp tạm thời để quản lý hoạt động kinh doanh thông tin cho vay trực tuyến Các tổ chức trung gian 网络 借贷 信息 中介 机构 业务 活 动 管理 暂行办法] (CHND Trung Hoa, 24 Tháng Tám, 2016) 32 Xem id Điều 33 https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_finance 34 Xem id Điều 17 35 Xem id Điều 17 36 Xem Id Điều 28 37 https://www.sba.gov/sites/default/files/advocacy/Issue-Brief-10-P2P- Lending_0.pdf 38 Các kỳ phiếu đƣợc phát hành CVNH nhƣ khoản vay không đƣợc đảm bảo tài sản chấp; quan phủ bên thứ ba khác 39 Đây khái niệm rủi ro tín dụng 40 Cách 1: Không sử dụng tiền lãi gốc để tái đầu tƣ Cách 2: Bán lại khoản đầu tƣ cho NĐT khác Lendbiz hỗ trợ chào bán khoản đầu tƣ tìm kiếm NĐT có nhu cầu Nếu khơng tìm đƣợc NĐT khác, NĐT phải năm giữ khoản đầu tƣ đến đáo hạn 40 Xem Hiệp hội Tài Peer-to-Peer (2015b 2016a) 41 http://nfsc.gov.vn/sites/default/files/bccp2017m12_final.pdf 42 https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/loi-tai-anh-tai-a- trong-nhung-vu-tien-gui-ngan-hang-boc-hoi-3463240.html 43 https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet? centerWidth=80%25&dDocName=SBV288013&leftWidth=20%25&rightWidth=0 %25&showFooter=false&showHeader=false&_adf.ctrlstate=14pqs24p09_93&_afrLoop=220243263391000#%40%3F_afrLoop%3D22024 3263391000%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSBV288013%26lef tWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26sho wHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dw1oa4mtxw_78 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC STT Tác giả Tên báo/ Đề tài Tên tạp chí/ Hội thảo Trần Thu Phƣơng Kinh nghiệm phát triển Kỷ yếu Hội thảo TS Trần Thị Lƣơng Bình hình thức cho vay ngang “Phát triển tài hàng (P2P lending) tại Việt Nam sau đổi Vƣơng Quốc Anh mới”, Hà Nội, tháng học rút cho Việt Nam Trần Thu Phƣơng 06 /2018 Kinh nghiệm phát triển Tạp chí Tài chính, hình thức cho vay ngang ISSN 2615-8973, hàng Trung Quốc tháng 06/2018 kinh nghiệm cho Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Phan Thị Cúc, Giáo trình tín dụng ngân hàng, Nhà xuất thống kê, năm 2018, trang 63 Hà Văn Dƣơng, Hà Phạm Diễm Trang, Nguyễn Hoàn Mỹ Lệ, FINTECH: Hệ sinh thái nƣớc vận dụng Việt Nam, 2018, địa https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet?leftWi dth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV327374&rig htWidth=0%25¢erWidth=80%25&_afrLoop=255702821374000#%40%3F_afr Loop%3D255702821374000%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSB V327374%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter %3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Ds4yuco6ml_135, truy cập ngày 29/03/2018 Trần Minh Hải, Lỗi 'tại anh, ả' vụ tiền gửi ngân hàng bốc hơi, năm 2016, địa https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/nganhang/loi-tai-anh-tai-a-trong-nhung-vu-tien-gui-ngan-hang-boc-hoi-3463240.html, truy cập ngày 01/02/2018 Hồng Dung, Đón đầu xu thế, hồn thiện khung pháp lý cho Fintech, 2017, địa http://interactive.tinnhanhchungkhoan.vn/2017/magazine/don-dauxu-the-hoan-thien-khung-phap-ly-cho-fintech/index.html, truy cập ngày 20/02/2018 Lendbiz, địa https://lendbiz.vn/, truy cập ngày 28/02/18 MoneyBank, địa https://moneybank.vn/vn, truy cập ngày 28/02/18 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Hội nghị Ban Chỉ đạo Fintech NHNN lần thứ nhất, năm 2017, địa https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?leftWid th=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV292033&right Width=0%25¢erWidth=80%25&_afrLoop=252703828228000#%40%3F_afrLo op%3D252703828228000%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSBV 292033%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter% 3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Ds4yuco6ml_51, truy cập ngày 15/03/2018 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Ngân hàng Nhà nƣớc thành lập Ban Chỉ đạo lĩnh vực cơng nghệ tài chính, năm 2017, địa https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?leftWid th=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV285936&right Width=0%25¢erWidth=80%25&_afrLoop=253112396660000#%40%3F_afrLo op%3D253112396660000%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSBV 285936%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter% 3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Ds4yuco6ml_93, truy cập ngày 15/03/2018 [School_PPNCKH] Hệ thống phƣơng pháp nghiên cứu khoa học, năm 2016, địa https://cachhoc.net/2013/12/03/school-ppnckh-he-thong-cacphuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc/ , truy cập ngày 01/02/2018 10 Quốc Hội, Luật Doanh nghiệp, 2014, địa http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid =30314, truy cập ngày 20/03/2018 11 Ủy ban giám sát tài quốc gia, Báo cáo Tình hình kinh tế - tài năm 2017 triển vọng năm 2018, năm 2017, địa http://nfsc.gov.vn/sites/default/files/bccp2017m12_final.pdf, truy cập ngày 01/02/2018 12 Nghiêm Thanh Sơn, Quản lý lĩnh vực cơng nghệ tài – kinh nghiệm quốc tế số đề xuất Việt Nam, năm 2017, địa https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet?center Width=80%25&dDocName=SBV288013&leftWidth=20%25&rightWidth=0%25&s howFooter=false&showHeader=false&_adf.ctrlstate=14pqs24p09_93&_afrLoop=220243263391000#%40%3F_afrLoop%3D22024 3263391000%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSBV288013%26lef tWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26sho wHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dw1oa4mtxw_78, truy cập ngày 01/02/2018 13 Tạp chí tài chính, Chỉ có 30% doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận đƣợc vốn ngân hàng, năm 2016, địa http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinhdoanh/tai-chinh-doanh-nghiep/chi-co-30-doanh-nghiep-nho-va-vua-tiep-can-duocvon-ngan-hang-98279.html, truy cập ngày 01/02/2018 14 Xuân Thân, Doanh nghiệp nhỏ vừa khó tiếp cận tín dụng, năm 2017, địa https://vov.vn/kinh-te/doanh-nghiep-nho-va-vua-van-kho-tiep-cantin-dung-679273.vov, truy cập ngày 01/02/2018 15 Saga, Bridge loan / khoản cho vay bắc cầu, địa http://www.saga.vn/thuat-ngu/bridge-loan-khoan-cho-vay-bac-cau~32294, truy cập ngày 20/02/2018 16 Saga, Refinancing / tái cấp tài chính, địa http://www.saga.vn/thuat-ngu/refinancing-tai-cap-tai-chinh~2751, truy cập ngày 20/02/2018 17 Saga, U.s Securities and exchange commission / sec / Ủy ban chứng khoán sàn giao dịch Mỹ, địa http://www.saga.vn/thuat-ngu/us-securitiesand-exchange-commission-sec-uy-ban-chung-khoan-va-san-giao-dich-my~3705, truy cập ngày 20/02/2018 18 SHA, địa Tietkiemonline.vn, truy cập ngày truy cập ngày 28/02/18 19 TIMA, địa http://tima.vn/, truy cập ngày truy cập ngày 28/02/18 20 Đỗ Anh Tuấn, Vai trò, vị trí doanh nghiệp nhỏ vừa thời hội nhập, năm 2016, địa http://doanhnghiepvn.vn/vai-tro-vi-tri-cua-doanhnghiep-nho-va-vua-thoi-hoi-nhap-d66705.html, truy cập ngày 01/02/2018 21 http://www.trustcircle.com/ 22 Wikipedia, Dữ liệu lớn, địa https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u_l%E1%BB%9Bn, truy cập ngày 20/02/2018 TIẾNG ANH 23 Lenders Aryea Aranoff, BankThink Line Between Banks and Marketplace Thinner than You Think, 2016, available at https://www.americanbanker.com/opinion/line-between-banks-and-marketplacelenders-thinner-than-you-think, accessed on 28/08/2018 24 available Prableen Bajpai, The Rise Of Peer-To-Peer (P2P) Lending, 2016, at https://www.nasdaq.com/article/the-rise-of-peertopeer-p2p-lending- cm685513, accessed on 28/01/2018 25 Lending Dongyu Chen and Chaodong Han, A Comparative Study of online P2P in the USA and China, available at http://www.icommercecentral.com/open-access/a-comparative-study-of-online-pplending-in-the-usa-and-china.php?aid=38093, accessed on 28/01/2018 26 Luke Deer et al., The rise of peer-to-peer lending in China: An overview and survey case study, The Association of Chartered Certified Accountants , 2015, available at http://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/manage/eachina-p2p-lending.pdf, accessed on 28/01/2018 27 Financial Conduct Authority, A review of the regulatory regime for crowdfunding and the promotion of non-readily realisable securities by other media, 2015, available at https://www.fca.org.uk/publication/thematic- reviews/crowdfunding-review.pdf, accessed on 28/08/2018 28 Financial Conduct Authority, FCA Handbook, available at https://www.handbook.fca.org.uk/handbook, accessed on 28/08/2018 29 Financial Conduct Authority, The Innovative Finance ISA, available at https://innovativefinanceisa.org.uk/the-isa/, accessed on 28/08/2018 30 Kieran Garvey et al., The 2nd Asia Pacific region alternative finance industry report, The Cambridge Centre for Alternative Finance, 2017, available at https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternativefinance/downloads/2017-09-cultivating-growth.pdf, accessed on 05/03/2018 31 KPMG International, 2016 FINTECH100 Leading Global Fintech Innovators, 2016, available at https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2016/10/fintech1002016.pdf, accessed on 23/03/2018 32 Legal information Institute, 12 CFR - Banks and Banking, available at https://www.law.cornell.edu/cfr/text/12, accessed on 28/08/2018 33 Legal information Institute, U.S Code: Title 15 - COMMERCE AND TRADE, available at https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15, accessed on 28/08/2018 34 Ryan Lichtenwald, The History of Peer to Peer Lending, 2014, available at http://peersociallending.com/news/history-peer-peer-lending/, accessed on 28/01/2018 35 Jeremy Mandell, Practice Pointers on: P2P Lending Basics: How It Works, Current Regulations and Considerations, Morrison & Foerster, available at https://media2.mofo.com/documents/150129p2plendingbasics.pdf, accessed on 28/01/2018 36 Adam McGowan, System and method for online peer-to-peer banking, 2013, available at https://patentimages.storage.googleapis.com/1a/86/64/b5fd79c6b69b3a/US2013002 4359A1.pdf, accessed on 28/01/2018 37 Alistair Milne and Paul Parboteeah, The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending, European Credit Research Institute, 2016, available at https://www.ceps.eu/system/files/ECRI%20RR17%20P2P%20Lending.pdf, accessed on 28/01/2018 38 the Morrison & Foerster, Following the Wisdom of the Crowd? A Look at SEC’s Final Crowdfunding Rules, 2015, https://media2.mofo.com/documents/151102seccrowdfunding.pdf, 28/08/2018 available at accessed on 39 OXERA, The economics of peer-to-peer lending, 2016, available at https://www.oxera.com/getmedia/9c0f3f09-80d9-4a82-9e3f-3f3fefe450b2/Theeconomics-of-P2P-lending_30Sep_.pdf.aspx?ext=.pdf, accessed on 28/01/2018 40 Peer-to-Peer Finance Association (P2PFA), Associates, available at https://p2pfa.org.uk/associates/, accessed on 23/03/2018 41 Peer-to-Peer Finance Association (P2PFA), Members, available at https://p2pfa.org.uk/platforms/, accessed on 23/03/2018 42 Peer-to-Peer Finance Association (P2PFA), Membership Criteria, available at https://p2pfa.org.uk/membership-criteria/, accessed on 23/03/2018 43 Peer-to-Peer Finance Association (P2PFA), Peer-to-Peer Finance Association Operating Principles, 2015, available at http://p2pfa.info/wp- content/uploads/2015/09/Operating-Principals-vfinal.pdf, accessed on 15/03/2018 44 Thomson Reuters, Banking misconduct bill, http://graphics.thomsonreuters.com/15/bankfines/index.html, available accessed at on 15/03/2018 45 Small Miriam Segal, Peer-to-Peer Lending: Businesses, Office of A Financing Alternative for Adocacy, 2015, available at https://www.sba.gov/sites/default/files/advocacy/Issue-Brief-10-P2P-Lending_0.pdf, accessed on 28/01/2018 46 United States Court of Appeals, 2015, available at https://casetext.com/case/madden-v-midland-funding-llc , accessed on 28/08/2018 47 Financilal United States District Court -Central District of California, Cosumer Protection Bureau, 2016, available at https://www.mayerbrown.com/files/uploads/Documents/PDFs/2016/August/CFPBv-CashCall-LRes.pdf, accessed on 28/08/2018 48 Wikipedia, Alternative finance, available https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_finance, accessed on 28/08/2018 at 49 Wiseclerk, Classifying p2p lending services, 2008, available at https://www.p2p-banking.com/services/prosper-classifying-p2p-lendingservices/#more-174, accessed on 28/01/2018 50 Bryan Zhanget al., Entrenching innovation The 4th UK Alternative Finance Industry Report, The Cambridge Centre for Alternative Finance, 2017, available at https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternativefinance/downloads/2017-12-ccaf-entrenching-innov.pdf, accessed on 05/03/2018 51 Tania Ziegler E.J et al., 2017 the Americas alternative finance industry report, The Cambridge Centre for Alternative Finance, 2017, available at https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternativefinance/downloads/2017-05-americas-alternative-finance-industry-report.pdf, accessed on 05/03/2018 i PHỤ LỤC Bảng I: Các loại hình dịch vụ đƣợc cung cấp công ty CVNH TIMA STT Tên dịch vụ Vay cầm cố Hạn mức vay Thời hạn vay Kỳ toán 5-100 triệu 90 ngày tài sản Yêu cầu hồ sơ 10, 15 Thông tin tài 30 ngày sản cầm cố khách hàng tùy chọn Vay tín chấp 5-50 triệu 90 ngày theo lƣơng 10, 15 Bảng 30 ngày lƣơng/sao kê khách hàng lƣơng ngân tùy chọn hàng/ hợp đồng lao động Vay theo sổ 5-50 triệu 90 ngày hộ 10, 15 Sổ hộ 30 ngày gốc khách hàng tùy chọn Vay theo 5-50 triệu 36 tháng - Hóa đơn điện hóa đơn điện nƣớc từ nƣớc 300.000 đồng trở lên tháng gần Vay trả góp 5-50 triệu theo ngày Tối đa 100 - ngày CMND/hộ chiếu/ sổ hộ Vay theo đăng ký xe 5-50 triệu 90 ngày - Đăng ký xe máy Giấy tờ ii máy mua bán chuyển nhƣợng xe Vay theo đăng ký ô tô 50-500 triệu Tối đa 90 10, 15 Đăng ký ô tơ ngày 30 ngày chủ, giấy khách hàng đăng kiểm tùy chọn (không chấp) Vay mua ô tô trả góp 100 triệu-1 tỷ Tối đa 60 - Phiếu đặt cọc/ hợp đồng mua tháng bán xe Vay mua nhà trả góp 100 triệu-1 tỷ Tối đa 60 tháng - Giấy tờ hợp đồng mua bán nhà Nguồn Tima.com, tác giả thu thập tổng hợp iii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2018 BẢN GIẢI TRÌNH SỬA CHỮA/BỔ SUNG LUẬN VĂN THEO BIÊN BẢN BUỔI BẢO VỆ HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên HVCH: Chuyên ngành: TRẦN THU PHƢƠNG Tài chính- Ngân hàng Mã số: 8340201 Đề tài: Hoạt động cho vay ngang hàng (P2P lending) - kinh nghiệm phát triển giới học kinh nghiệm cho Việt Nam Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Trần Thị Lƣơng Bình Căn kết luận sau phiên họp ngày 11/06/2018 Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ (đƣợc thành lập theo Quyết định số … ngày … Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng), HVCH bổ sung, sửa chữa luận văn theo nội dung nhƣ sau: (Yêu cầu: - Lời mở đầu: Viết lại phần “Tính cấp thiết”,”Mục đích nghiên cứu” - Chƣơng 1: + Mục 1.1 bổ sung thêm phần “Điều kiện phát triển hoạt động Cho vay ngang hàng” + Mục 1.1.8 “Quy trình Cho vay ngang hàng” tách riêng thành mục 1.2 + Mục “Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động Cho vay ngang hàng” gộp vào mục 1.3.“Các nhân tố tác động tới hoạt động Cho vay ngang hàng”) HVCH chỉnh sửa sau: - Lời mở đầu: Viết lại phần “Tính cấp thiết”,”Mục đích nghiên cứu” - Chƣơng 1: + Mục 1.1 bổ sung thêm phần “Điều kiện phát triển hoạt động Cho vay ngang hàng” + Chỉnh sửa lại kết cấu mục 1.1.8; 1.2; 1.3 theo yêu cầu + Bổ sung thêm nhân tố tác động tới hoạt động Cho vay ngang hàng ( Yêu cầu: - Chƣơng 2: Sửa tên thành “Thực trạng phát triển hoạt động Cho vay ngang hàng số nƣớc giới) HVCH chỉnh sửa sau: - Sửa tên Chƣơng theo yêu cầu (Yêu cầu: - Chƣơng 3: iv + Kết cấu lại thành phần: 3.1 Thực trạng hoạt động cho vay ngang hàng Việt Nam 3.2 Bài học kinh nghiệm từ trình nghiên cứu hoạt động cho vay ngang hàng giới 3.3 Giải pháp 3.4 Kiến nghị + Phần giải pháp: Viết sâu hơn.) HVCH chỉnh sửa sau: - Chƣơng 3: + Kết cấu lại thành phần: 3.1 Thực trạng hoạt động cho vay ngang hàng Việt Nam 3.2 Bài học kinh nghiệm từ trình nghiên cứu hoạt động cho vay ngang hàng giới 3.3 Thuận lợi khó khăn việc vận dụng học kinh nghiệm vào việc phát triển hoạt động cho vay ngang hàng Việt Nam 3.4 Giải pháp phát triển hoạt động cho vay ngang hàng Việt Nam 3.5 Kiến nghị + Phần giải pháp: Bổ sung, giải pháp trình bày lại theo kết cấu: Căn đề xuất giải pháp, Nội dung cụ thể, Chủ thể thực hiện, Điều kiện thực giải pháp, Kết dự kiến (Yêu cầu: - Chỉnh sửa lại Danh mục tài liệu tham khảo - Chỉnh sửa lỗi kỹ thuật.) HVCH chỉnh sửa sau: - Chỉnh sửa lại Danh mục tài liệu tham khảo Lỗi kỹ thuật nhƣ yêu cầu Lưu ý: Nêu đầy đủ kết luận Hội đồng thiếu sót nội dung hình thức luận văn mà HVCH cần bổ sung/sửa chữa; giải trình phần HVCH bổ sung/sửa chữa; lý giải phần HVCH muốn bảo lưu ý kiến ban đầu Chủ tịch HĐ (Ký ghi rõ họ tên) Thƣ ký HĐ (Ký ghi rõ họ tên) Ngƣời hƣớng dẫn khoa học (Ký ghi rõ họ tên) Học viên cao học (Ký ghi rõ họ tên) ... luận hoạt động Cho vay ngang hàng  Phân tích kinh nghiệm phát triển hoạt động Cho vay ngang hàng số nƣớc giới; từ rút học kinh nghiệm cho Việt Nam  Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động Cho vay. .. rút học kinh nghiệm tiêu viểu cho Việt Nam  Phân tích thực trạng hoạt động Cho vay ngang hàng đặc điểm hoạt động Việt Nam Trên sở đó, tác giả đƣa kiến nghị phát triển hoạt động Cho vay ngang hàng. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGANG HÀNG (P2P LENDING) – KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Ngành:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động cho vay ngang hàng (P2P lending) kinh nghiệm phát triển trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Hoạt động cho vay ngang hàng (P2P lending) kinh nghiệm phát triển trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Từ khóa liên quan