LUYỆN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THP1

1 392 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2013, 13:10

LUYỆN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN Câu 1: (1 điểm) Xác định các hệ số a và b trong hệ phương trình , biết rằng hệ có nghiệm duy nhất là (1 ; -2) Câu 2: (2 điểm) Tổng hai chữ số của một số có hai chữ số bằng 10, tích của chúng nhỏ hơn số đã cho là 16. Tìm hai chữ số đó. Câu 3: (3 điểm) Cho tam giác PNM. Các đường phân giác trong của các góc M và N cắt nhau tại K, các đường phân giác ngoài của các góc M và N cắt nhau tại H. . LUYỆN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN Câu 1: (1 điểm) Xác định các hệ số a và b trong. nhất là (1 ; -2) Câu 2: (2 điểm) Tổng hai chữ số của một số có hai chữ số bằng 10, tích của chúng nhỏ hơn số đã cho là 16. Tìm hai chữ số đó. Câu 3: (3 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: LUYỆN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THP1, LUYỆN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THP1, LUYỆN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THP1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn