Sự chuyển pha điện yếu trong mô hình zee babu và mô hình SU(3)c x SU(3)L x u(1)x x (1)n

118 45 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2019, 15:51

❇❐ ●■⑩❖ ❉Ö❈ ❱⑨ ✣⑨❖ ❚❸❖ ❱■➏◆ ❍⑨◆ ▲❹▼ ❑❍❖❆ ❍➴❈ ❱⑨ ❈➷◆● ◆●❍➏ ❱■➏❚ ◆❆▼ ❍➴❈ ❱■➏◆ ❑❍❖❆ ❍➴❈ ❱⑨ ❈➷◆● ◆●❍➏ ✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖ ❙Ü ❈❍❯❨➎◆ P❍❆ ✣■➏◆ ❨➌❯ ❚❘❖◆● ▼➷ ❍➐◆❍ ❩❊❊✲❇❆❇❯ ❱⑨ ▼➷ ❍➐◆❍ SU (3)C ⊗ SU (3)L ⊗ U (1)X ⊗ U (1)N ▲❯❾◆ ⑩◆ ❚■➌◆ ❙➒ ❱❾❚ ▲➑ ❍⑨ ◆❐■✲✷✵✶✾ ❇❐ ●■⑩❖ ❉Ö❈ ❱⑨ ✣⑨❖ ❚❸❖ ❱■➏◆ ❍⑨◆ ▲❹▼ ❑❍❖❆ ❍➴❈ ❱⑨ ❈➷◆● ◆●❍➏ ❱■➏❚ ◆❆▼ ❍➴❈ ❱■➏◆ ❑❍❖❆ ❍➴❈ ❱⑨ ❈➷◆● ◆●❍➏ ✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖ ◆●❯❨➍◆ ❈❍➑ ❚❍❷❖ ❙Ü ❈❍❯❨➎◆ P❍❆ ✣■➏◆ ❨➌❯ ❚❘❖◆● ▼➷ ❍➐◆❍ ❩❊❊✲❇❆❇❯ ❱⑨ ▼➷ ❍➐◆❍ SU (3)C ⊗ SU (3)L ⊗ U (1)X U (1)N t ỵ ỵ tt t ỵ t số ❚■➌◆ ❙➒ ❱❾❚ ▲➑ ✶✳ ●❙✳❚❙ ❍♦➔♥❣ ◆❣å❝ ▲♦♥❣ ✷✳P●❙✳❚❙ Pũ ỗ ỡ t tỉ✐ ①✐♥ ❣û✐ ❧í✐ ❜✐➳t ì♥ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ ✈➔ s➙✉ s➢❝ ♥❤➜t ✤➳♥ ●❙✳❚❙ ❍♦➔♥❣ ◆❣å❝ ▲♦♥❣ ✈➔ P●❙✳❚❙ P❤ò♥❣ ỗ t t t ữợ tr ✤↕t ✈➲ ❦✐➳♥ t❤ù❝ ❝❤✉②➯♥ ♠ỉ♥✱ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❦❤♦❛ ❤å❝✱ ❦✐♥❤ ♥❣❤✐➺♠ ✈➲ ✈✐➺❝ ❧➽♥❤ ❤ë✐ ❦✐➳♥ t❤ù❝ ❝õ❛ t❤➛② ✤➸ tæ✐ ❝â t❤➸ ❞➵ ❞➔♥❣ t✐➳♣ t❤✉ ✈➔ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ ❧✉➟♥ →♥ ♥➔②✳ ❳✐♥ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ ❝↔♠ ì♥ ❚❙✳ ❱ã ◗✉è❝ P❤♦♥❣ ✤➣ ♥❤✐➺t t➻♥❤ ❝❤➾ ❞➝♥ ✈➔ ❣✐↔✐ t❤➼❝❤ t➟♥ t➻♥❤ ❝→❝ ✈➜♥ ✤➲ ❧✐➯♥ q✉❛♥ ✤➳♥ ❧✉➟♥ →♥✱ ❣✐ó♣ ✤ð tỉ✐ tr♦♥❣ s✉èt t❤í✐ ❣✐❛♥ tỉ✐ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ❧✉➟♥ →♥ ✳ ❳✐♥ ❣û✐ ❧í✐ ❝↔♠ ì♥ ✤➳♥ ❝ỉ P●❙✳❚❙ ✣é ❚❤à ❍÷ì♥❣ ✈➔ ❚❙✳ ▲➯ ❚❤å ❍✉➺ ✤➣ ♥❤✐➺t t➻♥❤ ❣✐↔♥❣ ❞↕② ✈➔ ❝❤➾ ❞➝♥ tỉ✐ tr♦♥❣ s✉èt t❤í✐ ❣✐❛♥ ❦❤â❛ ❤å❝✳ ❚ỉ✐ ①✐♥ ❝↔♠ ỡ ỏ t t ỵ ❤å❝ ✈➔ ❈æ♥❣ ♥❣❤➺ ❱✐➺t ◆❛♠✱ ✤➣ t↕♦ ♠å✐ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ t❤✉➟♥ ❧đ✐ ✤➸ tỉ✐ t❤❛♠ ❣✐❛ ✤➛② ✤õ ❝→❝ ổ tr t õ ụ ữ ỗ sỡ ❜↔♦ ✈➺ ❧✉➟♥ →♥ ❝➜♣ ❝ì sð ✈➔ ❝➜♣ ✈✐➺♥✳ t ỡ t ỵ ỵ tt t ỵ t t ỵ ❦❤♦❛ ❤å❝ ✈➔ ❈ỉ♥❣ ♥❣❤➺ ❱✐➺t ◆❛♠ ✤➣ ❝ò♥❣ tỉ✐ tr❛♦ ✤ê✐ ♥❤ú♥❣ ❦✐➳♥ t❤ù❝ ✤➣ ❤å❝ ✈➔ ❝→❝ ✈➜♥ ✤➲ ❦❤→❝ tr♦♥❣ ❝✉ë❝ sè♥❣✳ ❈✉è✐ ❝ò♥❣ tỉ✐ ①✐♥ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ ❝↔♠ ì♥ t➟♣ t❤➸ ❈→♥ ❜ë✱ ❣✐→♦ ✈✐➯♥✱ ♥❤➙♥ ✈✐➯♥ tr÷í♥❣ ❚❍P❚ P❤ó ❚➙♥✱ ❤✉②➺♥ P❤ó ❚➙♥✱ t➾♥❤ ❈➔ ▼❛✉ ✈➔ ❝→❝ t❤➔♥❤ ✈✐➯♥ tr♦♥❣ ❣✐❛ ✤➻♥❤ ❝õ❛ tæ✐✱ ✤➣ t↕♦ ♠å✐ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ t❤✉➟♥ ❧đ✐ ❝❤♦ tỉ✐ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ ❧✉➟♥ →♥ ♥➔②✳ ◆❣✉②➵♥ ❈❤➼ ❚❤↔♦ ▲í✐ ❝❛♠ ✤♦❛♥ ▲✉➟♥ →♥ ♥➔② ❧➔ ❦➳t q✉↔ ❝õ❛ ❝❤➼♥❤ tæ✐ ✤➣ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ❦❤✐ ❧➔♠ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ s✐♥❤ t↕✐ ❱✐➺♥ ✈➟t ũ ợ t ữợ ổ ❝→❝ ❦➳t q✉↔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♥➔② ❧➔ ❝õ❛ r✐➯♥❣ tæ✐✱ ❧➔ ♠ỵ✐✱ ❦❤ỉ♥❣ trò♥❣ ❧➜♣ ✈ỵ✐ ❝→❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❦❤→❝✳ ◆❣✉②➵♥ ❈❤➼ ❚❤↔♦ ▼ö❝ ❧ö❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✐ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✐✐ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✐✐✐ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✐✐✐ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✐✈ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✈ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶ ▲í✐ ❝↔♠ ì♥ ▲í✐ ❝❛♠ ✤♦❛♥ ▼ö❝ ❧ö❝ ❉❛♥❤ ♠ö❝ ❝→❝ ❦➼ ❤✐➺✉✱ ❝→❝ ❝❤ú ✈✐➳t t➢t ❉❛♥❤ ♠ö❝ ❝→❝ ❜↔♥❣ ❉❛♥❤ ♠ö❝ ❝→❝ ❤➻♥❤ ỗ t é ữỡ ✶✳✶✳ ▼ð ✤➛✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼ ✶✳✷✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ư♥❣ ❝â ✤â♥❣ ❣â♣ ❝õ❛ tr÷í♥❣ ổ ữợ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼ ✶✳✸✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ õ õ õ trữớ ổ ữợ ự s ❝❤✉➞♥ ✶✺ ✶✳✹✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ ❝â ✤â♥❣ ❣â♣ ❝õ❛ tr÷í♥❣ ❢❡r♠✐♦♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✺ ✶✳✺✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ư♥❣ tr♦♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ❝❤✉➞♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✻ ✶✳✻✳ ❈❤✉②➸♥ ♣❤❛ ✤✐➺♥ ②➳✉ tr♦♥❣ ♠æ ❤➻♥❤ ❝❤✉➞♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✽ ✶✳✼✳ ❑➳t ❧✉➟♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✸ ❈❤÷ì♥❣ ✷✳ ❈❍❯❨➎◆ P❍❆ ✣■➏◆ ❨➌❯ ❚❘❖◆● ▼➷ ❍➐◆❍ ❩❡❡✲❇❛❜✉ ✷✺ ✷✳✶✳ ▼ð ✤➛✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✺ ✷✳✷✳ ●✐ỵ✐ t❤✐➺✉ ✈➲ ♠ỉ ❤➻♥❤ ❩❡❡✲❇❛❜✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✻ ✷✳✸✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ tr♦♥❣ ♠æ ❤➻♥❤ ❩❡❡✲❇❛❜✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✼ ✷✳✸✳✶✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ư♥❣ ✈ỵ✐ ❝❤✉➞♥ ▲❛♥❞❛✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✼ ✐✈ ▼ö❝ ❧ư❝ ✷✳✸✳✷✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ư♥❣ ✈ỵ✐ ❝❤✉➞♥ ξ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✽ ✷✳✹✳ ❈❤✉②➸♥ ♣❤❛ ✤✐➺♥ ②➳✉ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ▲❛♥❞❛✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✾ ✷✳✺✳ ❈❤✉②➸♥ ♣❤❛ ✤✐➺♥ ②➳✉ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ξ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✸ ✷✳✺✳✶✳ ❚r÷í♥❣ ❤đ♣ ✤â♥❣ ❣â♣ ♥❤ä ❝õ❛ ●♦❧❞st♦♥❡ ❜♦s♦♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✻ ✷✳✺✳✷✳ ❈→❝ r➔♥❣ ❜✉ë❝ ❤➡♥❣ sè t÷ì♥❣ t→❝ tr♦♥❣ t❤➳ ❍✐❣❣s ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✶ ✷✳✻✳ ❑➳t ❧✉➟♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✷ ❈❤÷ì♥❣ ✸✳ ❈❻❯ ❚❘Ó❈ ✣❆ ●■❆■ ✣❖❸◆ ❈Õ❆ ❈❍❯❨➎◆ P❍❆ ✣■➏◆ ❨➌❯ ❚❘❖◆● ▼➷ ❍➐◆❍ ✸✲✸✲✶✲✶ ✹✹ ✸✳✶✳ ▼ð ✤➛✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✹ ✸✳✷✳ ❙ü ①❡♠ ①➨t ♥❣➢♥ ❣å♥ ✈➲ ♠æ ❤➻♥❤ ✸✲✸✲✶✲✶ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✻ ✸✳✷✳✶✳ ❑❤è✐ ❧÷đ♥❣ ❝→❝ ❜♦s♦♥ ❍✐❣❣s ✸✳✷✳✷✳ ❚❤➔♥❤ ♣❤➛♥ ❜♦s♦♥ ❝❤✉➞♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✵ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✹ ✸✳✸✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ư♥❣ tr♦♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ✸✲✸✲✶✲✶ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✾ ✸✳✹✳ ❈❤✉②➸♥ ♣❤❛ ✤✐➺♥ ②➳✉ ❦❤æ♥❣ ❝â ❢❡r♠✐♦♥ tr✉♥❣ ❤á❛ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✷ ✸✳✹✳✶✳ ❍❛✐ ❣✐❛✐ ✤♦↕♥ ❊❲P❚ tr♦♥❣ ❦à❝❤ ❜↔♥ t❤ù ✶ ✸✳✹✳✷✳ ❇❛ ❣✐❛✐ ✤♦↕♥ ❊❲P❚ tr♦♥❣ ❦à❝❤ ❜↔♥ t❤ù ✷ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✸ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✾ ✸✳✺✳ ❱❛✐ trá ❝õ❛ ❝→❝ ❢❡r♠✐♦♥ tr✉♥❣ ❤á❛ tr♦♥❣ ❊❲P❚ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✵ ✸✳✻✳ ❑➳t ❧✉➟♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✷ ❑➳t ❧✉➟♥ ✈➔ ❦✐➳♥ ♥❣❤à ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✺ ❉❛♥❤ ♠ư❝ ❝→❝ ❝ỉ♥❣ tr➻♥❤ ❝õ❛ t→❝ ❣✐↔ ❚➔✐ ❧✐➺✉ t❤❛♠ ❦❤↔♦ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✸ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✹ P❤ö ❧ö❝ ❆✿ ❚❍➌ ❍■➏❯ ❉Ö◆● ❚❘❖◆● ▼➷ ❍➐◆❍ ❈❍❯❽◆ ✾✷ ❆✳✶✳ ❳→❝ ✤à♥❤ t❤➳ ❤✐➺✉ ❞ư♥❣ tr♦♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ❝❤✉➞♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✷ P❤ư ❧ư❝ ❇✿ ❚❍➌ ❍■➏❯ ❉Ư◆● ❚❘❖◆● ▼➷ ❍➐◆❍ ❩❊❊✲❇❆❇❯ ✾✻ ❇✳✶✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ▲❛♥❞❛✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✻ ❇✳✷✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ξ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✶ ❉❛♥❤ ♠ö❝ ❝→❝ ❦➼ ❤✐➺✉✱ ❝→❝ ❝❤ú ✈✐➳t t➢t ❚r♦♥❣ ❧✉➟♥ →♥ ♥➔②✱ ❝❤ó♥❣ tỉ✐ ❞ò♥❣ ❞➜✉ ❝❤➜♠ ✭✧✳✧✮ ✤➸ ♥❣➠♥ ❝→❝❤ ♣❤➛♥ ♥❣✉②➯♥ ✈ỵ✐ ♣❤➛♥ t❤➟♣ ♣❤➙♥ ❝õ❛ ♠ët sè✳ ❙▼ ✭❙t❛♥❞❛r❞ ♠♦❞❡❧✮ ▼æ ❤➻♥❤ ❝❤✉➞♥ ❘▼✸✸✶ ✭❘❡❞✉❝❡❞ ♠✐♥✐♠❛❧ ✸✲✸✲✶✮ ▼æ ❤➻♥❤ ✸✲✸✲✶ tè✐ ❣✐↔♥ ❊✸✸✶ ✭❊❝♦♥♦♠✐❝❛❧ ✸✲✸✲✶✮ ▼æ ❤➻♥❤ ✸✲✸✲✶ t✐➳t ❦✐➺♠ ❱❊❱ ✭❱❛❝✉✉♠ ❡①♣❡❝t❛t✐♦♥ ✈❛❧✉❡✮ ❚rà tr✉♥❣ ❜➻♥❤ ❝❤➙♥ ❦❤æ♥❣✳ ❙❙❇ ✭❙♣♦♥t❛♥❡♦✉s s②♠♠❡tr② ❜r❡❛❦✐♥❣✮ P❤→ ✈ï ✤è✐ ①ù♥❣ tü ♣❤→t ❊❲P❚ ✭❊❧❡❝tr♦✇❡❛❦ P❤❛s❡ ❚r❛♥s✐t✐♦♥✮ ❈❤✉②➸♥ ♣❤❛ ✤✐➺♥ ②➳✉ ❇❆❯ ✭❇❛r②♦♥ ❆s②♠♠❡tr② ❯♥✐✈❡❡rs✐t②✮ ❇➜t ✤è✐ ①ù♥❣ ❜❛r②♦♥ ✈ơ trư ◗❊❉ ✭◗✉❛♥t✉♠ ❊❧❡❝tr♦❞②♥❛♠✐❝s✮ ✣✐➺♥ ✤ë♥❣ ❧ü❝ ❤å❝ ❧÷đ♥❣ tû ❇✱ ❈✱ ❈P ❙è ❧÷đ♥❣ tû ❇✱ ❈✱ ❈P ❉▼ ✭❉❛r❦ ▼❛tt❡r✮ ❱➟t ❝❤➜t tè✐ ❉❊ ✭❉❛r❦ ❊♥❡r❣②✮ ◆➠♥❣ ❧÷đ♥❣ tè✐ ❩❇ ❩❡❡✲❇❛❜✉ ❊❲❇● ✭❊❧❡❝tr♦✇❡❛❦ ❜❛r②♦❣❡♥❡s✐s ✮ ❇❛r②♦❣❡♥❡s✐s ✤✐➺♥ ②➳✉ ❯❱ ✭❯❧tr❛✈✐♦❧❡t ❞✐✈❡r❣❡♥❝❡✮ P❤➙♥ ❦ý tû ♥❣♦↕✐ ▲❍❈ ▲❛r❣❡ ❍❛❞r♦♥ ❈♦❧❧✐❞❡r ▲❊P ▲❛r❣❡ ❊❧❡❝tr♦♥✕P♦s✐tr♦♥ ❈♦❧❧✐❞❡r ❉❛♥❤ ♠ö❝ ❝→❝ ❜↔♥❣ ❇↔♥❣ ✸✳✶ ❙è ❧❡♣t♦♥ ▲ tr♦♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ✸✲✸✲✶✲✶✳ ❇↔♥❣ ✸✳✷ P❤ê ❦❤è✐ ❧÷đ♥❣ ❝õ❛ ❝→❝ ❜♦s♦♥ ❤✐❣❣ tr✉♥❣ ❤á❛ tr♦♥❣ ♠æ ❤➻♥❤ ✸✲✸✲✶✲✶✳ ❇↔♥❣ ✸✳✸ P❤ê ❦❤è✐ ❧÷đ♥❣ ❝õ❛ ❝→❝ ❜♦s♦♥ ❝❤✉➞♥ ♠❛♥❣ ✤✐➺♥ tr♦♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ✸✲✸✲✶✲✶✳ ❇↔♥❣ ✸✳✹ ❈ỉ♥❣ t❤ù❝ ❦❤è✐ ❧÷đ♥❣ ❝õ❛ ❝→❝ ❤↕t tr♦♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ✸✲✸✲✶✲✶✳ ❇↔♥❣ ✸✳✺ ❑❤è✐ ❧÷đ♥❣ ❣✐ỵ✐ ❤↕♥ ❝õ❛ ❝→❝ ❤↕t ✈ỵ✐ Tc > tr♦♥❣ ♠æ ❤➻♥❤ ✸✲✸✲✶✲✶✳ ❇↔♥❣ ✸✳✻ ❈→❝ ❣✐→ trà ❝ü❝ ✤↕✐ ữớ P ợ = 6T eV tr♦♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ✸✲✸✲✶✲✶✳ ❉❛♥❤ ♠ư❝ ❝→❝ ❤➻♥❤ ✈➩✱ ỗ t ữớ ✤ë ❝❤✉②➸♥ ♣❤❛ tr♦♥❣ ❙▼ ❍➻♥❤ ✷✳✶ ❈÷í♥❣ ✤ë ❝❤✉②➸♥ ♣❤❛ ❙ tr♦♥❣ ♠æ ❤➻♥❤ ❩❡❡✲❇❛❜✉ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ▲❛♥❞❛✉ ❍➻♥❤ ✷✳✷ ❈÷í♥❣ ✤ë ❝❤✉②➸♥ ♣❤❛ ❙ tr♦♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ❩❡❡✲❇❛❜✉ tr ỗ t t tr ữỡ tr ợ v ởt ✈➔✐ ❣✐→ trà ❝õ❛ λi ♥❤÷ λ = 0.3, D = 0.3, E = 0.6, Λ2 + ω + v = ❚❡❱2 ❍➻♥❤ ✸✳✷ P❤↕♠ ✈✐ ❦❤è✐ ❧÷đ♥❣ t÷ì♥❣ ù♥❣ Sω > ❍➻♥❤ ✸✳✸ P❤↕♠ ✈✐ ố ữủ tữỡ ự S > ợ t❤ü❝ Tc ❍➻♥❤ ✸✳✹ ❈÷í♥❣ ✤ë ❝❤✉②➸♥ ♣❤❛ ❙ tr♦♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ✸✲✸✲✶✲✶ ❍➻♥❤ ✸✳✺ ❈÷í♥❣ ✤ë ❝❤✉②➸♥ ♣❤❛ ❙ tr♦♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ✸✲✸✲✶✲✶ ✈ỵ✐ Tc t❤ü❝ ❍➻♥❤ ✸✳✻ ❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ t❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ Vef f ✈➔♦ ♥❤✐➺t ✤ë ❍➻♥❤ ✸✳✼ ❈÷í♥❣ ✤ë ❝❤✉②➸♥ ♣❤❛ ❙ tr♦♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ✸✲✸✲✶✲✶ ✈ỵ✐ ω = ❚❡❱ ▼Ð ✣❺❯ ✶✳ ❚➼♥❤ tt r t ỵ ❜➜t ✤è✐ ①ù♥❣ ❜❛r②♦♥✱ ❤❛② ❝á♥ ✤÷đ❝ ❣å✐ ❧➔ ✈➜♥ ✤➲ ❜➜t ✤è✐ ①ù♥❣ ✈➟t ❝❤➜t✱ ❤✐➺♥ ♥❛② ✤❛♥❣ ✤÷đ❝ q✉❛♥ t➙♠ ❤➔♥❣ ✤➛✉✳ ❈❤♦ tỵ✐ ♥❛②✱ ✈✐➺❝ ❣✐↔✐ t❤➼❝❤ rã r➔♥❣ ✈➲ ✈➜♥ ✤➲ ♥➔②✱ t❤➻ ✈➝♥ ❝á♥ ♥❤✐➲✉ tr❛♥❤ ❧✉➟♥ tr♦♥❣ ❝→❝ ♥❤➔ ❦❤♦❛ ❤å❝✳ ❚❛ ✤➣ ❜✐➳t✱ ❇✐❣ ❇❛♥❣ ✤➣ t↕♦ r❛ ♠ët ❧÷đ♥❣ ✈➟t ❝❤➜t ✈➔ ♣❤↔♥ ✈➟t ❝❤➜t ❜➡♥❣ ♥❤❛✉ tr♦♥❣ ✈ơ trư ❦❤❛✐✳ ữ tợ tự ú t q s→t ✤÷đ❝ tr♦♥❣ tü ♥❤✐➯♥ ✤➲✉ ❧➔ ✈➟t ❝❤➜t✱ ❝á♥ ♣❤↔♥ ✈➟t ❝❤➜t t❤➻ ❤➛✉ ♥❤÷ ❦❤ỉ♥❣ q✉❛♥ s→t ✤÷đ❝✱ ♥❣♦↕✐ trø ❝→❝ ♣❤↔♥ ❤↕t ✤÷đ❝ t↕♦ r❛ tr♦♥❣ ♣❤á♥❣ t❤➼ ♥❣❤✐➺♠✳ ❚ø ✤â✱ ♠ët ❝➙✉ ❤ä✐ ✤➦t r❛ ♣❤↔♥ t t t t ỵ ❧➔ t➻♠ r❛ ✤✐➲✉ ❣➻ ✤➣ ①↔② r❛ ✈ỵ✐ ♣❤↔♥ ✈➟t ❝❤➜t✱ ❤♦➦❝ t↕✐ s❛♦ ❝â sü ❜➜t ✤è✐ ①ù♥❣ ỳ t t t t ỵ tt t ỵ t ữỡ tr r ỹ sỹ tỗ t t t ú õ ũ ố ữủ õ tớ tỗ t ♥❤÷ ♥❤❛✉✱ ♥❤÷♥❣ ❧↕✐ ♠❛♥❣ ✤✐➺♥ t➼❝❤ tr→✐ ❞➜✉ ♥❤❛✉✳ ❇➡♥❣ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠✱ ♥❣÷í✐ t❛ ❝ơ♥❣ t➻♠ r❛ ❝→❝ ♣❤↔♥ ❤↕t ✈➔♦ ♥➠♠ ✶✾✾✻✱ t↕✐ ♣❤á♥❣ t❤➼ ♥❣❤✐➺♠ ❋❡r♠✐ ✤➣ t↕♦ r❛ ✼ ♣❤↔♥ ♥❣✉②➯♥ tû ❍②❞r♦✳ P❤á♥❣ t❤➼ ♥❣❤✐➺♠ t ỵ t t r ♥❣✉②➯♥ tû ❍②❞r♦ tø ♣❤↔♥ ♣r♦t♦♥ ✈➔ ♣♦s✐tr♦♥ ✈➔♦ t❤→♥❣ ✶✵ ♥➠♠ ✷✵✵✷✳ ✣➸ ❣✐↔✐ t❤➼❝❤ ❝❤♦ ✈➜♥ ✤➲ tr➯♥✱ ❝â ❣✐↔ t❤✉②➳t ❝❤♦ r➡♥❣ ❱ơ trư ❜❛♥ ✤➛✉ ❤♦➔♥ t♦➔♥ ✤è✐ ①ù♥❣✱ ♥❤÷♥❣ ❞♦ ♠ët t→❝ ♥❤➙♥ ♥➔♦ ✤â✱ ✤➣ t↕♦ r❛ sü ♠➜t ❝➙♥ ❜➡♥❣ ♥❤ä ✈➔ ❝â ❧đ✐ ❝❤♦ sü ♣❤→t tr✐➸♥ ✈➟t ❝❤➜t t❤❡♦ t❤í✐ ❣✐❛♥ ❬✶❪✳ ◆❣➔② ♥❛②✱ ✤➸ ❣✐↔✐ t❤➼❝❤ t➼♥❤ ❜➜t ✤è✐ ①ù♥❣ ❜❛r②♦♥✱ ❝→❝ ♥❤➔ ❦❤♦❛ ❤å❝ ❞ò♥❣ ❤❛✐ ❝ì ❝❤➳ ✤â ❧➔ ▲❡♣t♦♥❣❡♥❡s✐s ✈➔ ❇❛r②♦❣❡♥❡s✐s✳ ▼ët ♠æ ❤➻♥❤ ♠✉è♥ ❝â ❇❛r②♦❣❡♥❡s✐s ♣❤↔✐ t❤ä❛ ❜❛ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ ❝õ❛ ❆✳❙❛❦❤❛r♦✈ ❬✷❪ ✤â ❧➔✿ ✶✳ ❱✐ ♣❤↕♠ sè ❜❛r②♦♥ ✭❇✮✳ ❆✳✶✳ ❳→❝ ✤à♥❤ t❤➳ ❤✐➺✉ ❞ư♥❣ tr♦♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ❝❤✉➞♥ λ(φc , Tc ) = ✾✺ 9a4 v02 + 18b4 v02 − 36k v02 − 16π m2H 9a4 9b4 3n4 9k + + − + − 128π 64π 128π 32π 32π v02 a4 b4 k4 ab T ab T ab T + − ln ln ln 64π (cv0 )2 32π (cv0 )2 16π (cv0 )2 af T ab T ab T m2H 4 = + +mZ ln + 2mW ln − 4mt ln 2v02 16π v04 mZ mW mt +3 P❤ö ❧ö❝ ❇✿ ❚❍➌ ❍■➏❯ ❉Ư◆● ❚❘❖◆● ▼➷ ❍➐◆❍ ❩❊❊✲❇❆❇❯ ❇✳✶✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ư♥❣ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ▲❛♥❞❛✉ ▲❛❣r❛♥❣✐❛♥ tr♦♥❣ ♠æ ❤➻♥❤ ❩❡❡ ✲ ❇❛❜✉ ❝â ❞↕♥❣ c ψ h+ + h lc l k ++ + V (φ, h, k ) + L = LSM + fab ψaL bL ab aR bR +(Dµ h+ )† (Dµ h+ ) + (Dµ k ++ )† (Dµ k ++ ) + H.c ✭❇✳✶✮ ❚❤➳ ❍✐❣❣s tr♦♥❣ ♠æ ❤➻♥❤ ❝â ❞↕♥❣ V = mH2 φ† φ + mh2 |h|2 + mk2 |k|2 + λH (φ† φ)2 + λh |h|4 + λk |k|4 +λhk |h|2 |k|2 + λhH |h|2 φ† φ + λkH |k|2 φ† φ + (µh2 k ++ + H.c) ✈ỵ✐  φ= ρ+  ρ0  ✭❇✳✷✮ ✭❇✳✸✮ ð ✤➙② ρ0 ❧➔ ✭❇✳✹✮ ❚❛ ♥❤➟♥ t❤➜②✱ ♠æ ❤➻♥❤ ❩❡❡✲❇❛❜✉ ❝❤➾ ❦❤→❝ ♠æ ❤➻♥❤ ❝❤✉➞♥ ❧➔ t❤➯♠ ✈➔♦ ❤❛✐ ❤↕t ρ0 = √ (vρ + + i ) ổ ữợ ỡ ✈➔ ✤æ✐ ❧➔ h± ✈➔ k ±± ✈➔ ❝â t❤➯♠ ✤â♥❣ ❣â♣ ❝õ❛ ❍✐❣❣s tr♦♥❣ ✾✼ ❇✳✶✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ▲❛♥❞❛✉ ❤á❛ H ✳ ◆❤÷ ✈➟② ❝→❝ ❤↕t ✤â♥❣ ❣â♣ tr♦♥❣ ♠æ ❤➻♥❤ ❩❡❡✲❇❛❜✉ ❝â ❞↕♥❣ m2h± = p2 v02 + u21 , m2k±± = q v02 + u22 ◆➳✉ t❛ ❜ä q✉❛ ✤â♥❣ ❣â♣ ❝õ❛ ❝→❝ sè ❤↕♥❣ u21 ✱ u22 ✈➔ ❝→❝ ✤â♥❣ ❣â♣ ❝õ❛ ❝→❝ ●♦❧❞t♦♥❡ ❜♦s♦♥ t❤➻ t❛ ❝â ❜✐➸✉ t❤ù❝ t❤➳ tữỡ tỹ ữ ổ rữợ t t❛ ①➨t ✤â♥❣ t❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ t❛✐ ♥❤✐➺t ✤ë ✵✳ δλ T =0 Vef f (φc ) = δm2 (φc )2 + δ Ω m2Z (φc ) m2W (φc ) 1 4 +3 m m ( φ ) ln + ( φ ) ln c c 64π Z 64π W v02 v02 m4h± (φc ) m2t (φc ) 1 4 m (φ ) ln m ± (φ ) ln +2 − 12 64π t c 64π h c v02 v02 m4k±± (φc ) m4H (φc ) 1 4 + m ±± (φc ) ln m (φ ) ln +2 64π k 64π H c v02 v02 (φc )4 + ✭❇✳✺✮ t❛ ✤➦t m2Z = a2 φ2c ✈➔ m2W = b2 φ2c ❀ m2t = k φ2c ; µ20 = v02 ; m4h± = p2 φ2c ; m2k±± = q φ2c ; m2H = n2 φ2c ✱ t❛ ✈✐➳t ❧↕✐ ✭❇✳✺✮ T =0 Vef f (φc ) = δλ φ4c + δm2 φ2c + δ Ω + 4 a2 φ2c a φ ln c 64π v02 b2 φ2c 4 k φ2c 4 b φ ln − 12 k φ ln c c 64π 64π v02 v02 4 p2 φ2c 4 q φ2c 4 n2 φ2c ln + ln + ln +2 p φ q φ n φ c c 64π 64π c 64π v02 v02 v02 +6 ✭❇✳✻✮ ❚÷ì♥❣ tü ♥❤÷ ♠ỉ ❤➻♥❤ ❝❤✉➞♥ t❛ ✈✐➳t ❧↕✐ ❜✐➸✉ t❤ù❝ ✭❇✳✻✮ T =0 Vef f (φc ) = δλ φ4c + δm2 φ2c + δ Ω + 4 φ2c a φ ln c 64π v02 4 φ2c 4 φ2c b φ ln k φ ln − 12 c c 64π 64π v02 v02 φ2c φ2c φ2c 4 4 4 +2 p φ ln + q φ ln + n φ ln c c 64π 64π c 64π v02 v02 v02 +6 ✭❇✳✼✮ ✾✽ ❇✳✶✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ▲❛♥❞❛✉ →♣ ❞ö♥❣ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ t→✐ ❝❤✉➞♥ ❤â❛ t↕✐ T =   v0 + δλ v =  δ Ω + δm   24 4  a 3b 3k n4 p4 q4 ✭❇✳✽✮ δm2 v0 + v v v v v v + δv03 = + − + + + 2 2 2  32 π 16 π π 32 π 16 π 16 π  4 4 4    δm2 + 21a v + 21b v − 21k v + 7n v + 7p v + 7q v + 3δv = m2 H0 32π 16π 8π 32π 16π 16π ❣✐↔✐ ❤➺ ♣❤÷ì♥❣ tr➻♥❤ ✭❇✳✽✮ t❛ ✤÷đ❝ ❦➳t q✉↔ ♥❤÷ s❛✉✿  −3a4 v02 − 6b4 v02 − n4 v02 − 2p4 v02 − 2q v02 + 12k v02 + 8π m2H0   δm = −   16π   9a4 v02 + 18b4 v02 − 36k v02 + 3n4 v02 + 6p4 v02 + 6q v02 − 16π m2H0 δλ = −  36π v02   4 4 4  3a v0 + 6b v0 − 12k v0 + n4 v04 + 2p4 v04 + 2q v04 − 16π v02 m2H0   δΩ = − 128π ✭❇✳✾✮ ❚✐➳♣ t❤❡♦ t❛ ①➨t t❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ ❝â t❤➯♠ ✤â♥❣ ❣â♣ ð ♥❤✐➺t ✤ë ❦❤→❝ T Vef f (φc ) = δλ φ4c + δm2 4 b2 φ2c +6 b φ ln 64π c (cv0 )2 q φ2c 4 ln +2 q φ 64π c (cv0 )2 k φ2c 4 k φ ln − 12 c 64π (cv0 )2 +3 a2 φ2c T +6 b2 φ2c T +2 p2 φ2c T +2 q φ2c T + − 8 8 − 12 − a3 φ3c T 3a4 φ4c ab T 9a4 φ4c + (ln ) + 4π 64π 128π m2Z b3 φ3c T 3b4 φ4c ab T 9b4 φ4c − + (ln ) + 4π 64π 128π m2Z n2 φ2c T 4 a2 φ2c a φ ln c 64π (cv0 )2 4 p2 φ2c +2 p φc ln 64π (cv0 )2 n2 φ2c 4 ln +1 n φ c 64π (cv0 )2 φ2c + δ Ω + p3 φ3c T 3p4 φ4c ab T 9p4 φ4c − + (ln ) + 4π 64π 128π m h± − − n3 φ3c T 3n4 φ4c ab T 9n4 φ4c + (ln ) + 4π 64π 128π m2H0 k φ2c T 48 q φ3c T 3p4 φ4c ab T 9q φ4c + (ln ) + 4π 64π 128π m2k±± − 3k φ4c k φ4c af T − ln 128π 64π mt ✭❇✳✶✵✮ ✾✾ ❇✳✶✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ư♥❣ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ▲❛♥❞❛✉ ❜✐➳♥ ✤ê✐ ♣❤÷ì♥❣ tr➻♥❤ ✭❇✳✶✵✮ t❛ t❤✉ ✤÷đ❝ δΩ + a2 T + b2 T + p2 T 12 + q2T 12 + n2 T 24 + k2T + δm2 φ2c b3 T n3 T p3 T q3T a3 T + + + + φ3c 4π 2π 12π 6π 6π − + φ4c 9a4 9b4 9k 3n4 3p4 3q δλ + − + + + + 2 2 2 128π 64π 32π 128π 64π 64π +3 a4 b4 n4 ab T ab T ab T + + ln ln ln 64π 32π m2W 64π mH02 m2Z +2 af T q4 k4 p4 ab T ab T + − ln ln ln 32π m2h± 32π m2k 16 m2t số ự trữợ φ2 a2 T − = + = + b2 T + k2T + n2 T 24 + p2 T 12 + q2T 12 − 2q v02 + 12k v02 + 8π H0 32π 3m2Z + 6m2W + m2H0 + 2m2h± + 2m2k±± + 6m2t T 24v02 m2H0 v02 4 4 4 m + m + m + m + m − 12 m − ± ±± t Z W H0 h k 32π v04 m2 − 4Bv02 mH0 DT + Bv02 − = D T − H0 = D T − T02 −3a4 v02 − 6b4 v02 − n4 v02 − 2p4 v02 4D số ự trữợ a3 T b3 T n3 T p3 T q3T + + + + 4π 2π 12π 6π 6π = 3 3 3 m + m + m + m + m T = ET ± ±± Z W H0 h k 12πv03 số ự trữợ 9a4 9b4 9k 3n4 3p4 3q + − + + + 128π 64π 32π 128π 64π 64π 9a4 v02 + 18b4 v02 − 36k v02 + 3n4 v02 + 6p4 v02 + 6q v02 − 16π m2H0 + − 32π v02 ✭❇✳✶✸✮ ✶✵✵ ❇✳✶✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ▲❛♥❞❛✉ +3 + a4 b4 k4 ab T ab T ab T + − ln ln ln 64π 32π m2W 16π m2Z m2t n4 n4 ab T ab T n4 ab T + ln ln + ln 64π 32π m2h± 32π m3k±± m2H af T ab T ab T m2H 4 ln ln m + m − 12 m ln = + t Z W 2v02 16π v04 m2Z m2W m2t ab T ab T ab T 4 + ln + m ln m + m ln ± ±± H0 h k 16π v04 m2H0 m2h± m2k±± ✭❇✳✶✹✮ t❛ t❤✉ ✤÷đ❝ ♣❤÷ì♥❣ tr➻♥❤ ❝õ❛ t❤➳ ❤✐➺✉ ❞ư♥❣ ♠ët ✈á♥❣ tr♦♥❣ ❩❇ ❧➔ Vc (φc T ) = D T − T02 φ2c − ET φ3c + λ (T ) φ4c ✭❇✳✶✺✮ ✈ỵ✐ 3m2Z + 6m2W + m2H0 + 2m2h± + 2m2k±± + 6m2t D= 24v02 ✭❇✳✶✻✮ 3m3Z + 6m3W + m3H0 + 2m3h± + 2m3k±± 12πv03 ✭❇✳✶✼✮ m2H0 − 4Bv02 = 4D ✭❇✳✶✽✮ E= T02 B= λ(T ) = 32π v04 m2H0 + 3m4Z + 6m4W + m4H0 + 2m4h± + 2m4k±± − 12m4t 3m4Z ln af T ab T ab T 4 + m ln − 12 m ln t W m2Z m2W m2t 2v02 16π v04 ab T ab T ab T 4 + m ln + m ln + m ln ±± ± H0 h k 16π v04 m2H0 m2h± m2k±± ✭❇✳✶✾✮ ✭❇✳✷✵✮ ✶✵✶ ❇✳✷✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ξ ❇✳✷✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ư♥❣ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ξ ❚÷ì♥❣ tü ♥❤÷ t❤➳ ❤✐➺✉ ❞ư♥❣ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ▲❛♥❞❛✉✱ t❛ ❝❤➾ ①➨t t❤➯♠ ✤â♥❣ ❣â♣ ❝õ❛ ●♦❧❞st♦♥❡ ❜♦s♦♥ ✈➔ ①➨t t❤➯♠ ❝❤✉➞♥ ξ ❜➜t ❦➻ ✤â♥❣ ❣â♣ tr♦♥❣ ❝→❝ ❤↕t ❜♦s♦♥ W, Z m2G + ξm2W ; ✭❇✳✷✶✮ m2G + ξm2Z ; m2G = (−µ2 + λφ2 ) ❳➨t t❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ t↕✐ ♥❤✐➺t ✤ë T = 0✳ ❚÷ì♥❣ tü ♥❤÷ ❜✐➸✉ t❤ù❝ ✭❇✳✺✮ T =0 Vef f (φc ) = δλ (φc )4 + δm2 (φc )2 + δ Ω 2 3.2 3.4 φc φc φc + a (φc )4 ln + b (φc )4 ln − k (φc )4 ln 2 2 64π 64π 64π v0 v0 v02 a2 ξ (φc )2 b2 ξ (φc )2 2 4 a ξ ( φ ) ln b ξ ( φ ) ln − − c c 64π 64π v02 v02 ✭❇✳✷✷✮ u21 + p2 φ2c u22 + q φ2c 2 2 2 2 2 (u + p φc ) ln (u + q φc ) ln + + 64π 64π 2 v02 v02 1 3λφ2c − µ2 λφ2c + a2 ξφ2c − µ2 2 2 2 2 (3 λφ ( λφ + − µ ) ln + + a ξφ − µ ) ln c c c 64π 64π v02 v02 λφ2c + b2 ξφ2c − µ2 2 2 + ( λφ + b ξφ − µ ) ln c c 64π v02 ⑩♣ ❞ö♥❣ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ ❝❤✉➞♥ ❤â❛ t↕✐ T = t❛ t❤✉ ✤÷đ❝ ❝→❝ ♣❤÷ì♥❣ tr➻♥❤ s❛✉✿ ❚❛ ❝â ♣❤÷ì♥❣ tr➻♥❤ t❤ù ♥❤➜t δm2 4 4 a v ln( a ξ ) − b v ln(b2 ξ ) 2 64π 64π + p2 v u u22 + q v 2 2 2 2 2 + ( u + p v ) ln + ( u + q v ) ln 64π 64π 2 v02 v02 ✭❇✳✷✸✮ 3λv − µ2 λv + a2 ξφ2c − µ2 2 2 2 2 + (3λv − µ ) ln + (λv + a ξv − µ ) ln 64π 64π v02 v02 λv + b2 ξφ2c − µ2 2 2 2 + ( λv + b ξv − µ ) ln = 64π v02 δλ (φc )4 + (φc )2 + δ Ω − ✣↕♦ ❤➔♠ ❝➜♣ ✶ ✭❇✳✷✷✮ t❤❡♦ ❜✐➳♥ φc ✈➔ t❤❛② φc = v t❛ t❤✉ ✤÷đ❝ ♣❤÷ì♥❣ tr➻♥❤ ❇✳✷✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ư♥❣ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ξ ✶✵✷ t❤ù ✷✿ 4 3 3 3 a v ξ − b v ξ + a v + b v − k4v3 2 2 32π 16π 32π 16π 8π 2 + p v (u1 + p2 v ) + q v (u22 + q v ) + vλ(3v λ − µ2 ) 2 16π 16π 32π 1 2 2 (2vλ + 2a vξ )(v λ + a v ξ − µ ) + (2vλ + 2b2 vξ )(v λ + b2 v ξ − µ2 ) + 2 64π 32π + p2 v u u22 + q v 1 2 2 2 + + p v (u1 + p2 v ) ln q v ( u + q v ) ln 8π 16π v0 v02 ✭❇✳✷✹✮ 2 3 3v λ − µ − a v ξ ln(a2 ξ ) − b4 v ξ ln(b2 ξ ) + vλ(3v λ − µ2 ) ln 2 16π 8π 16π v02 v λ + a2 v ξ − µ 2 2 2 + (2 vλ + a vξ )( v λ + a v ξ − µ ) ln 32π v02 v λ + b2 v ξ − µ 2 2 2 (2 vλ + b vξ )( v λ + b v ξ − µ ) ln =0 + 16π v02 vδm2 + v δλ − ✣↕♦ ❤➔♠ ❝➜♣ ✷ ✭❇✳✷✹✮ t❤❡♦ ❜✐➳♥ v t❛ t❤✉ ✤÷đ❝ ♣❤÷ì♥❣ tr➻♥❤ t❤ù ✸ 2 2 21 21 21 a v ξ − b v ξ + a v + b v − 2k v 2 32π 16π 32π 16π 8π 3 2 p (u1 + p2 v ) + q (u22 + q v ) + λ(3v λ − µ2 ) + p4 v + q v + 2 16π 16π 32π 8π 8π 27 2 3 + v λ + (2vλ + 2a2 vξ )2 + (2vλ + 2b2 vξ )2 ✭❇✳✷✺✮ 16π 64π 32π 1 + (2λ + 2a2 ξ )(v λ + a2 v ξ − µ2 ) + (2λ + 2b2 ξ )(v λ + b2 v ξ − µ2 ) 64π 32π u + p2 v u + p2 v u2 + q v 1 + p4 ln + q v ln 2 + p4 v ln 4π 8π 4π v0 v0 v0 δm2 + 3v δλ − u22 + q v 1 q ln 3a4 v ξ ln(a2 ξ ) − 3b4 v ξ ln(b2 ξ ) − 2 8π 16π 8π v0 2 3v λ − µ 3v λ − µ2 2 + v λ2 ln + (3 v λ − µ ) λ ln 8π 16π v02 v02 v + a2 v ξ − µ v + b2 v ξ − µ 2 2 + (2 vλ + a vξ ) ln + (2 vλ + b vξ ) ln ✭❇✳✷✻✮ 32π 16π v02 v02 v λ + a2 v ξ − µ 2 2 2 + (2 λ + a ξ )( v λ + a v ξ − µ ) ln 32π v02 v λ + b2 v ξ − µ 2 2 2 + (2 λ + b ξ )( v λ + b v ξ − µ ) ln = m2H0 16π v02 + ❑➳t ❤đ♣ ✸ ♣❤÷ì♥❣ tr➻♥❤ t ữủ ữỡ tr ợ ✶✵✸ ❇✳✷✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ξ ❝→❝ ❜✐➳♥ ❧➔ δm✱ δλ ✈➔ δ Ω✳ ●✐↔✐ ❤➺ ❜❛ ♣❤÷ì♥❣ tr➻♥❤ ♥➔② t❛ t❤✉ ✤÷đ❝✿ δm = −2p2 u21 − 2q u22 + 6(a4 + 2b4 − 4k )v02 + 4p4 v02 + 4q v02 32π +(6λ + (a2 + 2b2 )ξ )(4v02 λ + µ2 ) − 4p2 u21 ln(p2 + +2µ u22 u21 2 ln( p + ) − q u ) v02 v02 µ2 µ2 2 3λ ln(3λ − ) + (λ + a ξ ) ln(λ + a ξ − ) v0 v0 +(λ + b2 ξ ) ln(λ + b2 ξ − δλ = µ2 ) v02 ✭❇✳✷✼✮ − 16π m2H0 ] , −3(3a4 + 2(3b4 − 6k + p4 + q + 6λ2 ) + 2(a2 + 2b2 )λξ ) 32π u21 u22 ) − q ln( q + ) + 2a4 ξ ln(a2 ξ ) + 4b4 ξ ln(b2 ξ ) 2 v0 v0 µ µ2 −18λ2 ln(3λ − ) − 2(λ + a2 ξ )2 ln(λ + a2 ξ − ) v0 v0 −4p4 ln(p2 + −4(λ + b2 ξ )2 ln(λ + b2 ξ − δΩ = − ✭❇✳✷✽✮ v02 µ2 m ) + H0 v02 v (−4q u22 + 3(a4 + 2b4 − 4k )v02 + 2[−2p2 u21 + p4 v02 + q v02 128π (6λ + a2 ξ = 2b2 ξ )(v02 λ + µ2 )]) + 4u41 ln(p2 + +2µ4 ln(3λ u21 u22 ) + u ln( q + ) v02 v02 µ2 µ2 µ2 2 ) + ln( λ + a ξ − ) + ln( λ + b ξ − ) v02 v02 v02 + ✭❇✳✷✾✮ v02 m 8π H0 ❳➨t ✤â♥❣ ❣â♣ t❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ ð ♥❤✐➺t ✤ë ❦❤→❝ ✵ ✭t❛ ❦➼ ❤✐➺✉ φc = φ✮ δ ♠2 3u1 T u2 3u2 T u1 u1 + p2 φ2 φ + δΩ + + + + − = φ + 12 64π 12 64π 6π 2 2 2 2 2 T u2 u2 + q φ Tµ 3λφ − µ Tµ λφ + a ξφ2 − µ2 T µ 3µ − − + + + 6π 32π 12π 12π 2 2 u +p φ a T b bT u1 ln u1 +p u1 ln v2 u2 ln u2 2a+q φ2 φ2 T µ2 λφ2 + b2 ξφ2 − µ2 + + + + + ✭❇✳✸✵✮ 6π 32π 32π 32π 2 2 2 φ ab T ln ln 3λφ −µ u2 ln u2 +q µ µ µ4 ln λφ2 +aab2Tξφ2 −µ2 2 2 v 3λφ −µ v + + + 32π 64π 64π 64π 2 2 2 2 −µ2 −µ2 µ4 ln λφ +avξφ µ4 ln λφ2 +bab2Tξφ2 −µ2 µ4 ln λφ +bvξφ 2 + + + , 64π 32π 32π V1T (φ) δλ T u1 ✶✵✹ ❇✳✷✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ξ V2T (φ) = φ2 p2 T − Tλ − a2 T + b2 T k2T + + p2 T 12 + q2T 12 + 3p2 u1 3q u2 T λ + + 32π 32π u1 + p2 φ2 q T u2 + q φ2 9λµ2 3a2 ξµ2 3b2 ξµ2 − − − − 6π 6π 32π 64π 32π 3λφ2 − µ2 T λ λφ2 + a2 ξφ2 − µ2 a2 T ξ λφ2 + a2 ξφ2 − µ2 − − 4π 12π 12π Tλ − p2 u1 ln + − − u1 +p2 φ2 v2 + 3λµ2 ln − − − b2 ξµ2 ln − 16π b2 ξµ2 ln − 2 λφ +b ξφ −µ v2 16π V3T (φ) = −1 p 32π ln q + − 3λφ −µ v2 32π λµ2 ln 32π ab T λφ2 +b2 ξφ2 −µ2 ab T u2 +q φ2 16π 32π 2 a2 ξµ2 ln λφ2 +aab2Tξφ2 −µ2 λµ2 ln −1 q 32π q ✉✷2 ln 16π ab T 3λµ2 ln 3λφ −µ2 V4T (φ) = φ4 bT p2 u1 ln u1 2a+p φ2 λφ2 + b2 ξφ2 − µ2 + 6π 16π λφ2 + b2 ξφ2 − µ2 b2 T ξ − 6π q u2 ln + λµ2 ln − ab T λφ2 +a2 ξφ2 −µ2 32π a2 ξµ2 ln − ab T λφ2 +b2 ξφ2 −µ2 λφ2 +a2 ξφ2 −µ2 v2 32π λµ2 ln − λφ2 +b2 ξφ2 −µ2 v2 16π  , b3 T a3 T ξ 3/2 b3 T ξ 3/2 a3 T − + + 4π 2π 12π 6π ln p2 + ✭❇✳✸✶✮ 16π 32π λφ2 +a2 ξφ2 −µ2 v2 16π u2 +q φ2 v2 φ3 , ✭❇✳✸✷✮ u1 u1 + p2 φ2 ab T − ln − ln v2 u1 + p2 φ2 v2 u2 ab T u2 + q φ2 − ln − ln v2 u2 + q φ2 v2 ab T ab T φ2 a2 ξφ2 2 a ξ ln a ξ + ln − ξ ln + ln − ξ ln 64π a2 φ2 a2 ξφ2 v2 v2 ab T µ2 (λ + a2 ξ ) φ2 − µ2 2 2 + a + ξ ln + ξ ln − ξ ln λ + a ξ − 64π v2 v2 (λ + a2 ξ ) φ2 − µ2 ab T ab T φ2 b2 ξφ2 2 + b ξ ln b ξ + ln 2 − ξ ln 2 + ln − ξ ln 32π b φ b ξφ v v2 ab T µ2 (λ + b2 ξ ) φ2 − µ2 2 2 + b + ξ ln − ξ ln λ + b ξ − + ξ ln 32π v2 v2 ( λ + b2 ξ ) φ − µ af T −3 φ2 k ln + ln 16π k φ2 v2 + ✶✵✺ ❇✳✷✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ξ ab T 3λφ2 − µ2 ab T ln + ln + ln λ 64π 3λφ2 − µ2 v2 (λ + a2 ξ ) φ2 − µ2 ab T (λ + a2 ξ ) φ2 − µ2 ( λ + b2 ξ ) φ − µ + ln + ln + ln λ 64π v2 v2 (λ + b2 ξ ) φ2 − µ2 µ2 µ2 µ2 2 + λ − ln λ − − ln λ + a ξ − − ln λ + b ξ − 64π v2 v2 v2 ab T 2 µ2 (λ + a2 ξ ) φ2 − µ2 + a λξ ln − ln λ + a ξ − + ln 32π v2 v2 (λ + a2 ξ ) φ2 − µ2 + ab T µ2 (λ + b2 ξ ) φ2 − µ2 + + ln b λξ ln − ln λ + b ξ − 16π v2 v2 ( λ + b2 ξ ) φ − µ m2H0 + 8v ❈ë♥❣ ❝→❝ ❝æ♥❣ t❤ù❝ ✭❇✳✸✵✮✱ ✭❇✳✸✶✮✱ ✭❇✳✸✷✮ ✈➔ ✭❇✳✸✸✮ t❛ t❤✉ ✤÷đ❝ ❝ỉ♥❣ t❤ù❝ t❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ t↕✐ ♥❤✐➺t ✤ë ❦❤→❝ ✵ T T T T T Vef f (φ) = V1 (φ) + V2 (φ) + V3 (φ) + V4 (φ) ✭❇✳✸✹✮ ❚❤➳ ✭❇✳✷✼✮✱ ✭❇✳✷✽✮ ✈➔ ✭❇✳✷✾✮ ✈➔♦ ✭❇✳✸✸✮ t❛ t❤✉ ✤÷đ❝ t❤➳ ❤✐➺✉ ❞ư♥❣ t❤❡♦ ❝❤✉➞♥ ξ ❝â ❞↕♥❣ V = (D1 + D2 + D3 + D4 + B2 ) φ2 + B1 φ3 + Λφ4 + f (T, u1 , u2 , µ, ξ ), ✭❇✳✸✺✮ tr♦♥❣ ✤â ✭❇✳✸✻✮ f (T, u1 , u2 , µ, ξ, v ) = C1 + C2 rữợ t t t số t ✈ỵ✐ φ2 T2 a2 + b2 + k2 + p2 12 + q2 12 + λ ✉✶2 + p2 φ2 q T ✉✷2 + q φ2 T λ 3λφ2 − µ2 T λ (λ + a2 ξ ) φ2 − µ2 − − − − 6π 6π 4π 12π 2 2 2 2 a T ξ (λ + a ξ ) φ − µ T λ (λ + b ξ ) φ − µ b T ξ (λ + b ξ ) φ2 − µ2 − − − 12π 6π 6π 2 2 2 p ✉✶ + p2 φ2 q ✉✷ + q φ2 λ 3λφ − µ λ (λ + a2 ξ ) φ2 − µ2 +T − − − 6π 6π 4π 12π p2 T − a2 ξ (λ + a2 ξ ) φ2 − µ2 λ (λ + b2 ξ ) φ2 − µ2 b2 ξ − − 12π 6π (λ + b2 ξ ) φ2 − µ2 6π ✭❇✳✸✸✮ ✶✵✻ ❇✳✷✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ξ −3a4 v − 6b4 v + 12k v − 2p4 v − 2q v − 12v λ2 − 2a2 v λξ − 4b2 v λξ + 8π m2❍✵ 32π + 2p2 u1 + 2q u2 − 6λµ2 − a2 ξµ2 − 2b2 ξµ2 32π 2 ab T u1 + p2 φ2 u1 2 + p u − ln p + + ln + ln 16π v2 u1 + p2 φ2 v2 2 ab T u2 + q φ2 u2 2 + q u − ln q + + ln + ln 16π 2 v u2 + q φ2 v2 ab T 3λφ2 − µ2 ab T 2 − λµ ln + ln + ln ✭❇✳✸✼✮ 32π 3λφ2 − µ2 v2 ( λ + a2 ξ ) φ − µ ab T (λ + a2 ξ ) φ2 − µ2 (λ + b2 ξ ) φ2 − µ2 + ln + ln + ln v2 v2 ( λ + b2 ξ ) φ − µ − −3 ln 3λ − µ2 µ2 µ2 2 − ln λ + a ξ − − ln λ + b ξ − v2 v2 v2 2 µ2 ab T (λ + a2 ξ ) φ2 − µ2 + ln − a ξµ ln − ln λ + a ξ − 32π v2 v2 (λ + a2 ξ ) φ2 − µ2 2 µ2 ab T (λ + b2 ξ ) φ2 − µ2 + ln − b ξµ ln − ln λ + b ξ − 16π v2 v2 (λ + b2 ξ ) φ2 − µ2 ❚ø ✭❇✳✸✼✮t❛ ✤➦t D1 = T a2 + b2 + k2 + p2 12 + q2 12 + λ ✭❇✳✸✽✮ T2 = 3m2Z (v0 ) + 6m2W (v0 ) + 6m2t (v0 ) + 2(m2h± (v0 ) − u21 ) + 2(m2k±± (v0 ) − u22 ) + 6λv02 , 24v02 2p2 u1 + 2q u2 − 6λµ2 − a2 ξµ2 − 2b2 ξµ2 32π = 3m4Z (v0 ) + 6m4W (v0 ) − 12m4t (v0 ) + 2(m2h± (v0 ) − u21 )2 − 8π v02 m2H0✭❇✳✸✾✮ 32v02 π D2 = +2(m2k±± (v0 ) − u22 )2 + 12v04 λ2 + 2m2Z (v0 )v02 λξ + 4m2W (v0 )v02 λξ , 2 u2 ab T u2 + q φ2 q u − ln q + + ln + ln 16π v2 u2 + q φ2 v2 ab T 3λφ2 − µ2 ab T 2 − λµ ln + ln + ln 32π 3λφ2 − µ2 v2 (λ + a2 ξ ) φ2 − µ2 ab T (λ + a2 ξ ) φ2 − µ2 (λ + b2 ξ ) φ2 − µ2 + ln + ln + ln v2 v2 (λ + b2 ξ ) φ2 − µ2 D3 = + −3 ln 3λ − µ2 µ2 µ2 2 − ln λ + a ξ − − ln λ + b ξ − v2 v2 v2 ✶✵✼ ❇✳✷✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ξ 2 ab T µ2 (λ + a2 ξ ) φ2 − µ2 ln + ln − ln λ + a ξ − a ξµ 32π v2 v2 (λ + a2 ξ ) φ2 − µ2 ab T µ2 2 (λ + b2 ξ ) φ2 − µ2 ln + ln − ln λ + b ξ − − b ξµ 16π v2 v2 (λ + b2 ξ ) φ2 − µ2 ab T ab T 2 2 = p u ln + q u ln 32π p2 v02 + u21 q v02 + u22 − ab T ab T 2 −3λµ2 ln − λµ ln 3v02 λ − µ2 v02 (λ + a2 ξ ) − µ2 ✭❇✳✹✵✮ ab T ab T 2 −2λµ ln − a ξµ ln v0 (λ + b2 ξ ) − µ2 v0 (λ + a2 ξ ) − µ2 ab T v02 (λ + b2 ξ ) − µ2 −2b2 ξµ2 ln D4 = B2 = T − 2p2 u1 + 2q u2 − 6λµ2 − a2 ξµ2 − 2b2 ξµ2 , 32π ✉✶2 + p2 φ2 q − 6π ✭❇✳✹✶✮ ✉✷2 + q φ2 λ − 6π 3λφ2 − µ2 λ (λ + a2 ξ ) φ2 − µ2 4π 12π ✭❇✳✹✷✮ (λ + a2 ξ ) φ2 − µ2 λ (λ + b2 ξ ) φ2 − µ2 b2 ξ (λ + b2 ξ ) φ2 − µ2 − − 12π 6π 6π − a2 , p2 t t số trữợ φ2 ❝õ❛ t❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ (D1 + D2 + D3 + D4 + B2 )φ2 ✭❇✳✹✸✮ ❚✐➳♣ t❤❡♦ t❛ t rút số trữợ t Λ = 64π 2p4 ln ab T ab T ab T ab T 4 + q ln + a ln + b ln u21 + p2 v02 u22 + q v02 a2 v02 b2 v02 −12k ln m2 aF T ab T 2 H0 + λ ln + π k v02 3λv02 − µ2 v02 −a4 ξ ln ab T ab T − b ξ ln a2 ξv02 b2 ξv02 ab T ab T +a ξ ln + 2b ξ ln v0 (λ + a2 ξ ) − µ2 v0 (λ + b2 ξ ) − µ2 +2a2 λξ ln +λ2 ln ab T ab T 2 + b λξ ln v02 (λ + a2 ξ ) − µ2 v02 (λ + b2 ξ ) − µ2 ab T ab T 2 + λ ln v02 (λ + a2 ξ ) − µ2 v02 (λ + b2 ξ ) − µ2 ✭❇✳✹✹✮ ✶✵✽ ❇✳✷✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ξ số trữợ B1 = T 3m3Z (v0 ) − 6m3W (v0 ) + m3Z (v0 )ξ 3/2 + 2m3W (v0 )ξ 3/2 12πv03 ✭❇✳✹✺✮ ❍➺ sæ ❦❤æ♥❣ ♣❤ö t❤✉ë❝ ✈➔♦ ❜✐➳♥ φ C1 = − T u21 T µ2 + u41 ln + u21 + p2 v T u22 u22 + q v T µ2 3µ4 − − + 6π 6π 32π 3λv − µ2 T µ2 λv + a2 ξv − µ2 T µ2 λv + b2 ξv − µ2 + + 12π 12π 6π ab T v02 32π + u42 ln ab T v02 32π µ4 ln +3 ab T v02 64π , T u21 3u41 T u22 3u42 + + + + δΩ 12 64π 12 64π C2 = ✭❇✳✹✻✮ −4p2 u21 v02 − 4q u22 v02 + 3a4 v04 + 6b4 v04 − 12k v04 + 2p4 v04 + 2q v04 128π +12v04 λ2 + 2a2 v04 λξ + 4b2 v04 λξ + 12v02 λµ2 + 2a2 v02 ξµ2 + 4b2 v02 ξµ2 u21 + p2 v02 u22 + q v02 3v02 λ − µ2 4 +4u1 ln + 4u2 ln + 2µ ln 2 δΩ = − +2µ4 ln v0 v0 λ + a2 v02 ξ v02 v0 − µ2 + 4µ4 ln v0 v02 λ + b2 v02 ξ v02 − µ2 − 16π v02 m2H0✭❇✳✹✼✮ ❇✳✷✳ ❚❤➳ ❤✐➺✉ ❞ö♥❣ tr♦♥❣ ❝❤✉➞♥ ξ ✶✵✾ ... f (x0 + h) ❝â ❞↕♥❣✿ 1 d f (x0 )h + d2 f (x0 )h2 + 1! 2! 3 + d f (x0 )h + · · · + dn f (x0 )hn + O(hn+1 ) 3! n! f (x0 + h) = f (x0 ) + ✭✶✳✷✮ ❚r♦♥❣ ✤â dn f (x0 ) ❧➔ ✤↕♦ ❤➔♠ ❝➜♣ n ❝õ❛ ❤➔♠ f (x0 ... ❝â ¯ → q¯R q¯R ) + Γ (X ¯ → q¯L q¯L ) Γ (X → qL qL ) + Γ (X → qR qR ) = Γ (X ❱➟② q✉→ tr➻♥❤ r➣ ❝õ❛ ❤↕t X r❛ ❤❛✐ q✉❛r❦ ❦❤æ♥❣ ✈✐ ♣❤↕♠ CP ❬✸❪✳ ❚â♠ ❧↕✐ ❦❤✐ ①❡♠ ①➨t sü ♣❤➙♥ r➣ ❤↕t X t❤➔♥❤ ❤❛✐ q✉❛r❦ ①♦➢♥... t❤➸ t→❝❤ t❤➔♥❤ ♠ët t ỗ t ổ tở ổ x t ỗ t (t, x) tr õ V = ✭♣❤ư t❤✉ë❝ ✈➔♦ ❦❤ỉ♥❣ ❣✐❛♥ x s❛♦ ❝❤♦ trà tr✉♥❣ ❜➻♥❤ ❝õ❛ φ(t, x) ❜➡♥❣ ✵ ✈➔ χ(t, x) = χ ¯(t) + φ(t, x) ❱➟② χ¯(t) ❧➔ ❣✐→ trà tr✉♥❣ ❜➻♥❤
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự chuyển pha điện yếu trong mô hình zee babu và mô hình SU(3)c x SU(3)L x u(1)x x (1)n, Sự chuyển pha điện yếu trong mô hình zee babu và mô hình SU(3)c x SU(3)L x u(1)x x (1)n

Từ khóa liên quan