Phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng trong hoạt động tư pháp ở việt nam hiện nay

177 60 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2019, 06:34

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẬU QUANG DŨNG PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM THAM NHŨNG TRONG HOẠT ÐỘNG TƢ PHÁP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẬU QUANG DŨNG PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM THAM NHŨNG TRONG HOẠT ÐỘNG TƢ PHÁP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành: Tội phạm học Phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS ĐƢỜNG MINH GIỚI HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận án trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận án cảm ơn thơng tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Tác giả luận án Đậu Quang Dũng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 10 1.1 Tình hình nghiên cứu có liên quan nước ngồi 10 1.2 Tình hình nghiên cứu có liên quan nước 22 1.3 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu 33 1.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu luận án 35 Chƣơng 2: LÝ LUẬN VỀ PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM THAM NHŨNG TRONG HOẠT ĐỘNG TƢ PHÁP Ở VIỆT NAM 38 2.1 Khái niệm, thông số nguyên nhân, điều kiện tình hình tội phạm tham nhũng hoạt động tư pháp 38 2.2 Lý luận phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng hoạt động tư pháp 50 Chƣơng 3: TÌNH HÌNH TỘI PHẠM THAM NHŨNG TRONG HOẠT ĐỘNG TƢ PHÁP VÀ THỰC TRẠNG PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM THAM NHŨNG TRONG HOẠT ĐỘNG TƢ PHÁP Ở VIỆT NAM NHỮNG NĂM QUA 75 3.1 Tình hình tội phạm tham nhũng hoạt động tư pháp Việt Nam năm qua 75 3.2 Thực trạng phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng hoạt động tư pháp Việt Nam năm qua 89 3.3 Nhận xét, đánh giá 108 Chương 4: DỰ BÁO, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM THAM NHŨNG TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 123 4.1 Dự báo 123 4.2 Quan điểm phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng hoạt động tư pháp thời gian tới 131 4.3 Giải pháp tăng cường phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng hoạt động tư pháp Việt Nam 134 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN CAND Công an nhân dân CQTP Cơ quan tư pháp HĐND Hội đồng nhân dân HĐTP Hoạt động tư pháp PCTN Phòng, chống tham nhũng TAND Tòa án nhân dân TPTN Tội phạm tham nhũng UBND Ủy ban nhân dân VKSND Viện Kiểm sát nhân dân MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tham nhũng tội phạm tham nhũng (TPTN) phát sinh, phát triển từ lâu đời Ở hình thái kinh tế - xã hội kiểu nhà nước khác mà nhân loại trải qua tồn vấn đề tham nhũng TPTN Trong trình phát triển đất nước thực mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam nay, Đảng Nhà nước ta coi trọng đặc biệt quan tâm tiến hành cơng tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) Điều phần xuất phát từ thực tiễn diễn biến phát triển hoạt động loại tội phạm ngày phức tạp, gây hậu đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến mặt đời sống kinh tế - xã hội nước ta Trong TPTN nói chung, TPTN xảy hoạt động tư pháp (HĐTP) có đặc điểm, đặc trưng riêng so với TPTN xảy lĩnh vực khác Những năm qua, với xu hướng phức tạp, gia tăng loại tội phạm vi phạm pháp luật nước ta, tình hình TPTN HĐTP diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng tính chất, mức độ Theo thống kê Cục Điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao, từ năm 2008 đến hết năm 2018, quan tiến hành tố tụng phát hiện, khởi tố điều tra tổng cộng 196 vụ, 211 bị can phạm tội tham nhũng HĐTP Thực tế cho thấy, hậu tác hại mà tình hình TPTN HĐTP gây cho xã hội nghiêm trọng, không góc độ kinh tế mà ảnh hưởng đến nghiêm minh pháp luật; vô tư, công bằng, khách quan trình giải vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động Thực tiễn diễn biến hậu quả, tác hại mà tình hình TPTN HĐTP nước ta gây cho xã hội năm qua cho thấy, để hoạt động loại tội phạm tiếp tục phức tạp, kéo dài trực tiếp gián tiếp tác động tiêu cực làm ảnh hưởng đến niềm tin quần chúng nhân dân Đảng, Nhà nước quan bảo vệ pháp luật, người thực thi pháp luật, người có chức vụ, quyền hạn phân công tham gia giải vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động Bên cạnh đó, lợi dụng vấn đề có liên quan đến đối tượng có chức vụ, quyền hạn quan thực thi pháp luật phạm tội tham nhũng HĐTP nên lực thù địch, phản động nước tìm cách để lợi dụng xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, kích động quần chúng nhân dân nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Nhận thức rõ hậu tác hại đặc biệt nghiêm trọng mà tình hình TPTN HĐTP gây cho xã hội, đồng thời thực tâm tiến hành cải cách, làm nâng cao tính hiệu lực, hiệu HĐTP nước ta, năm qua, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Bộ, ngành liên quan, quan tư pháp (CQTP) quan tham gia vào HĐTP nước ta quan tâm lãnh đạo, đạo tổ chức triển khai hoạt động phòng ngừa tình hình TPTN HĐTP Q trình triển khai thường xuyên hơn, với hình thức đa dạng hơn, bước đầu thu hút tham gia cấp, ngành, quan, đoàn thể, quần chúng nhân dân đạt kết đáng khích lệ Cùng với đấu tranh PCTN Đảng, Nhà nước ta phát động rộng rãi ngày hiệu nay, nhiều vụ án tham nhũng HĐTP phát hiện, khởi tố, điều tra xử lý, tạo hiệu ứng tích cực cơng tác phòng, chống tội phạm nói chung phòng ngừa tình hình TPTN HĐTP nói riêng Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, q trình triển khai hoạt động phòng ngừa tình hình TPTN HĐTP năm qua bộc lộ số hạn chế, thiếu sót định như: Cơ sở pháp lý phục vụ triển khai cơng tác PCTN nói chung phòng ngừa tình hình TPTN HĐTP nói riêng quan chức xây dựng, ban hành triển khai thực chưa đầy đủ; hiệu lực, hiệu chưa cao, chưa có quy định riêng mang tính hệ thống phòng ngừa tình hình TPTN HĐTP; số lượng vụ án tham nhũng HĐTP phát hiện, điều tra, xử lý thời gian qua chưa cao, chưa tương xứng với thực tiễn diễn biến loại tội phạm này; nhìn chung TPTN HĐTP có độ ẩn cao so với loại tội phạm khác; công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tình hình TPTN HĐTP chưa tiến hành thường xuyên diện rộng, chủ yếu tập trung vào đối tượng cán bộ, công chức quan thực thi pháp luật, quan tư pháp cấp Trung ương, chưa trọng tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tình hình TPTN HĐTP cho đối tượng khác đến cấp sở, đặc biệt tổ chức, đoàn thể quần chúng nhân dân; hoạt động phòng ngừa tình hình TPTN HĐTP chưa huy động tham gia đông đảo cấp, ngành, quan, tổ chức, đoàn thể quần chúng nhân dân, chưa phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị tồn xã hội; hoạt động quan, đơn vị chuyên trách PCTN Trung ương quan Công an, VKSND, TAND, Cơ quan thi hành án có cải thiện so với năm trước nhìn chung hiệu chưa cao, chưa tương xứng với thực tiễn tình hình; cơng tác điều tra, xử lý TPTN HĐTP chưa triệt để nghiêm minh, xảy tình trạng nể nang số cán có thẩm quyền nên hiệu giáo dục, răn đe với đối tượng khác hạn chế; quan hệ phối hợp cấp, ngành, quan, tổ chức, đồn thể quần chúng nói chung quan chuyên trách PCTN HĐTP với quan khác chưa tiến hành thường xuyên; quan hệ hợp tác quốc tế tổ chức biện pháp nhằm phòng ngừa tình hình TPTN HĐTP chưa thực mở rộng, nội dung hình thức chưa đa dạng nên hiệu hạn chế… Bên cạnh đó, hệ thống lý luận TPTN HĐTP hoạt động phòng ngừa tình hình TPTN HĐTP chưa nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện, đồng thời chưa có đề tài luận án tiến sĩ nghiên cứu vấn đề Từ lý nêu khẳng định việc chọn đề tài luận án tiến sĩ “Phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng hoạt động tư pháp Việt Nam nay” để nghiên cứu đáp ứng đòi hỏi cấp thiết lý luận thực tiễn nước ta Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án - Mục đích nghiên cứu: Làm rõ lý luận thực tiễn hoạt động phòng ngừa tình hình TPTN HĐTP; đưa dự báo giải pháp mang tính tồn diện khả thi góp phần tăng cường hoạt động phòng ngừa tình hình TPTN HĐTP Việt Nam thời gian tới - Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục đích nêu trên, luận án đặt giải nhiệm vụ sau đây: + Tổng hợp tình hình nghiên cứu gồm cơng trình nghiên cứu nước nước cơng bố liên quan đến hoạt động phòng, chống TPTN nói chung hoạt động phòng ngừa tình hình TPTN HĐTP nói riêng, từ rút vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ luận án + Nghiên cứu vấn đề lý luận hoạt động phòng ngừa tình hình TPTN HĐTP Việt Nam + Tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình TPTN HĐTP thực trạng hoạt động phòng ngừa tình hình TPTN HĐTP Việt Nam năm qua; phân tích làm rõ kết đạt phòng ngừa tình hình TPTN HĐTP hạn chế, thiếu sót nguyên nhân hạn chế, thiếu sót + Dự báo tình hình TPTN HĐTP yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa tình hình TPTN HĐTP, đồng thời đưa giải pháp cụ thể nhằm góp phần tăng cường hoạt động phòng ngừa tình hình TPTN HĐTP Việt Nam thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động phòng ngừa tình hình TPTN HĐTP Việt Nam 64 Tổ chức minh bạch quốc tế (TI): What is the corruption and how does the CPI Measure it? Vrl: http//www.transparency.org/cpizorr/in-detail) 65 Trung tâm nghiên cứu tội phạm học phòng ngừa tội phạm, Học viện Cảnh sát nhân dân (2013), Tội phạm học đại cương, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội 66 Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 623/QĐ-TTg, ngày 14/4/2016 phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 định hướng đến năm 2030, Hà Nội 67 Nguyễn Xuân Trường (2016), Phòng, chống tham nhũng tập đồn kinh tế Nhà nước Việt Nam nay, Sách chuyên khảo, Nhà xuất Chính trị Quốc gia - thật, Hà Nội 68 Nguyễn Xuân Trường (2012), Phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngồi bối cảnh tồn cầu hóa, hội nhập quốc tế, Sách chuyên khảo, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 69 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2003), Nghị số 388/2003/NQUBTVQH11, ngày 17/3/2003 bồi thường thiệt hại cho người bị oan người có thẩm quyền hoạt động tố tụng hình gây 70 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2006), Nghị số 294A/2007/UBTVQH12 tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, Hà Nội 71 Viện Khoa học Thanh tra - Thanh tra (2011), Tài liệu bồi dưỡng phòng, chống tham nhũng dành cho giáo viên trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 72 Viện Khoa học Thanh tra - Thanh tra (2011), Đổi tổ chức hoạt động ngành tra nhằm tăng cường lực phòng, chống tham nhũng, Nhà xuất Chính trị - Hành chính, Hà Nội 73 Viện Khoa học Thanh tra - Thanh tra (2011), Vai trò xã hội phòng, chống tham nhũng, Nhà xuất Chính trị - Hành chính, Hà Nội 157 74 Viện Khoa học Thanh tra - Thanh tra (2011), Một số nguy tham nhũng dễ phát sinh quản lý sử dụng đất đai Việt Nam, Nhà xuất Chính trị - Hành chính, Hà Nội 75 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (2008), Quyết định số 296/2008/QĐVKSTC, ngày 18/06/2008 việc ban hành quy tắc ứng xử áp dụng cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát nhân dân, Hà Nội 76 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (2014), Quy định số 55/VKSTC-TT-C6, ngày 28/3/2014 quan hệ phối hợp công tác tra Cục điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp nhận, giải khiếu nại, tố cáo thông tin phản ánh vi phạm tội phạm hoạt động tư pháp liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức người lao động ngành kiểm sát nhân dân, Hà Nội 77 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Quy định tạm thời số 01/QĐ-TT-V9 quan hệ phối hợp công tác Thanh tra Vụ Tổ chức cán Viện Kiểm sát nhân dân tối cao việc tiếp nhận, giải khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác cán bộ, liên quan đến công chức, viên chức, người lao động ngành kiểm sát nhân dân, Hà Nội 78 Nguyễn Hiếu Vinh (2012), Hoạt động Chính phủ phòng ngừa tội phạm tham nhũng Việt Nam, luận án tiến sĩ luật học, Hà Nội 79 Võ Khánh Vinh, Giáo trình tội phạm học, Đại học Huế 80 GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, PGS.TS Nguyễn Hòa Bình, TS Bùi Minh Thanh (2007), Phòng, chống tham nhũng Việt Nam giới, sách chuyên khảo, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội II Tài liệu tiếng nƣớc 81 Andrea Bingham, John K Cochran, Boise Paquette Boots Kathleen M Heide, Justice Quarterly (2013) Những hoạt động hỗ trợ cộng đồng việc áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục hệ vi phạm hoạt động tư pháp vụ án kinh tế (Public 158 Support for Preventive/Corrective Remedies Against Miscarriages of Justice in Capital Cases), Bài báo khoa học của, 2013, Vol 30, No 4, 594-618, http: //dx.doi.org/10.1080/07418825.2011.619560 82 Barbara Etter, Những đóng góp khoa học hình việc giải vụ án vi phạm quy định hoạt động tư pháp (The contribution of forensic science to miscarriage of justice cases), Bài báo khoa học đăng APM, Australian Journal of Forensic Sciences, 2013, Vol 45, số 4, 368-380, http://dx.doi.org/10.1080/00450618.2013.76737 83 Belkin R S (2000), Điều tra hình sự, Giáo trình dành cho trường đại học (Криминалистика Учебник для вузов), Nhà xuất Norma, Moskva, mã số xuất ISBN 5-89123-302-9 (НОРМА) ISBN 586225-949-Х (ИНФРА • М) 84 Brian Forst, Kiểm soát nhằm hạn chế vi phạm hoạt động tư pháp: từ trình nạn nhân hố đến tái hòa nhập (Managing Miscarriages Of Justice From Victimization To Reintegration), Sách tham khảo 85 Cutler, Brian L., Findley, Keith A., Moore, Timothy E (2014), Hoạt động hỏi cung lời khai giả tạo: nghiên cứu từ góc độ tâm lý học (Interrogations and False Confessions: A Psychological Perspective), Bài báo khoa học đăng Tạp chí Luật hình Canada; tháng 12/2014, p153-170 18p 86 Kakeshov Bakit Dairabaevich (2011), Các biện pháp pháp lý hình tội phạm học phòng ngừa tội phạm tham nhũng hệ thống tư pháp (Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения коррупции в судебной системе), Luận án tiến sĩ, nơi bảo vệ Đại học tổng hợp Slavo Kirgistan - Nga, Viện Pháp luật nhà nước Kirgistan trực thuộc Chính phủ nước Cộng hòa Kirgistan, thành 159 phố Bishkek Cộng hòa Kirgistan, mã ngành 12.00.08 - Luật hình Tội phạm học, Luật thi hành án hình sự, người hướng dẫn khoa học Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học luật Osmonaliev Kairat Megepbekovich 87 Khoa học nghiên cứu vi phạm hoạt động tư pháp (The „Science‟ of Miscarriages of Justice), Bài báo khoa học Tạp chí Luật UNSW số 37 (1), trang 376-406 88 Khlonova Natalia Valerievana (2011), Tội phạm tham nhũng hệ thống công chức nhà nước Nga Đức hoạt động phòng ngừa (Коррупция в системе государственной службы России и Германии и ее предупреждение), Luận án tiến sĩ, nơi bảo vệ Đại học tổng hợp quốc gia Sibiri, thành phố Vladivostok, mã ngành 12.00.08 Luật hình Tội phạm học, Luật thi hành án hình sự, người hướng dẫn khoa học Giáo sư, Tiến sĩ khoa học luật Shedrin N.V 89 Malkov V.D (2006), Tội phạm học, Giáo trình dành cho trường đại học (Криминология Учебник для вузов), Nhà xuất Luật học (Юриспруденция), Moskva, mã số xuất bản: ISBN 5-7205-0698-5 90 Rizzolli, Matteo, Stanca, Luca (2012), Những thiếu sót hệ thống pháp lý việc ngăn chặn tội phạm: Lý luận chứng thực nghiệm (Judicial Errors and Crime Deterrence: Theory and Experimental Evidence), Bài báo khoa học đăng Tạp chí Luật Kinh tế tháng 5/2012, tập 55 Số phát hành 2, p311-338 28 91 Richard Nobles David Schiff, Tìm hiểu vi phạm hoạt động tư pháp: Pháp luật, truyền thông khủng hoảng tránh khỏi (Understanding Miscarriages of Justice: Law, the Media and the Inevitability of a Crisis), Sách tham khảo, DOI: 10.1093 / acprof: oso / 9780198298939.003.0001 92 Roger Koppl Meghan Sacks (2013), Hệ thống Tư pháp Hình tạo sơ hở cho oan sai (The Criminal Justice System Creates 160 Incentives for False Convictions), Bài báo khoa học đăng Tạp chí Tư pháp Hình sự, Vol 32, số 2, 126 162, http://dx.doi.org/10.10/0731129X.2013.817070 93 Savenko Irina Alekseevna (2006), Tội phạm tham nhũng biện pháp phòng ngừa địa bàn vùng Krasnodar (Коррупционные преступления и меры их предупреждения :На материалах Краснодарского края), Luận án tiến sĩ, nơi bảo vệ Đại học Tổng hợp Sankt-Peterburg Bộ Nội vụ Liên bang Nga, thành phố Sankt-Peterburg, mã ngành 12.00.08 - Luật hình Tội phạm học, Luật thi hành án hình sự, người hướng dẫn khoa học Luật sư Công huân Liên bang Nga, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học luật Rivman D.V 94 Shưkhantsov Gannadij Grigorievich (2006), Tội phạm học (Криминология Учебное пособие), Sách tham khảo, Nhà xuất Тесей, Minsk, gồm 295 trang, mã số xuất bản: ISBN 985-463-200-8 95 Soloviev Konstantin Stanislavocich (2001), Các biện pháp pháp lý hình tội phạm học đấu tranh với tội phạm tham nhũng (Уголовноправовые и криминологические меры борьбы с коррупцией), Luận án tiến sĩ, nơi bảo vệ Đại học Kinh tế Pháp luật, thành phố Moskva, mã ngành 12.00.08 - Luật hình Tội phạm học, Luật thi hành án hình sự, người hướng dẫn khoa học Luật sư Công huân Liên bang Nga, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học luật Gladkix V.I 96 Sioan Jenkins (2013), Những vi phạm hoạt động tư pháp vấn đề vơ tội: Các quan điểm người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nhà vận động xã hội, nhà báo, lực lượng thực thi pháp luật (Miscarriages of Justice and the Discourse of Innocence: Perspectives from Appellants, Campaigners, Journalists, and Legal Practitioners), Bài báo khoa học đăng Tạp chí Luật Xã hội Tập 40, số 3, tháng 9/2013, ISSN: 0263-323X, trang 329-355 161 PHỤ LỤC Bảng 3.1 THỐNG KÊ SỐ VỤ PHẠM PHÁP HÌNH SỰ TỪ NĂM 2008 ĐẾN HẾT NĂM 2018 Năm Số vụ 2012 37.221 2013 46.000 2014 51.200 2015 60.000 2016 42.558 2017 52.000 2018 45.000 Tổng 333.979 (Nguồn: Cục Điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) 162 Bảng 3.1 THỐNG KÊ SỐ VỤ PHẠM TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƢ PHÁP TỪ NĂM 2008 ĐẾN HẾT NĂM 2018 Năm Số vụ Số đối tƣợng 2008 415 893 2009 404 870 2010 333 684 2011 307 631 2012 340 737 2013 441 1081 2014 332 715 2015 459 977 2016 425 820 2017 520 880 2018 580 787 Tổng 4.556 9.075 (Nguồn: Cục Điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) 163 Bảng 3.2 THỐNG KÊ ĐIỀU TRA VIÊN CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TÍNH ĐẾN THÁNG 12/2018 STT Loại Biên chế Điều tra viên cao cấp 15 Điều tra viên trung cấp 40 Điều tra viên sơ cấp 16 Tổng 61 (Nguồn: Cục Điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) 164 Bảng 3.3 THỐNG KÊ THÔNG TIN VI PHẠM VÀ TỘI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG TƢ PHÁP DO CƠ QUAN ĐIỀU TRA - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TIẾP NHẬN TỪ NĂM 2008 ĐẾN HẾT NĂM 2018 Năm Số lƣợng thông tin 2008 449 2009 434 2010 497 2011 735 2012 940 2013 1.151 2014 1.435 2015 1.537 2016 1.616 2017 1.714 2018 1.878 Tổng 11.528 (Nguồn: Cục Điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) 165 Bảng 3.4 THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỤ LÝ, KHỞI TỐ ĐIỀU TRA DO CƠ QUAN ĐIỀU TRA - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO THỰC HIỆN TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2018 Năm Tổng số thụ lý Tổng số khởi tố Vụ Bị can Vụ Bị can 2008 14 25 2009 15 20 12 16 2010 21 42 16 33 2011 52 70 41 52 2012 66 68 41 41 2013 50 33 33 14 2014 46 35 29 33 2015 42 26 30 19 2016 45 34 30 30 2017 51 50 38 38 2018 50 53 40 46 Tổng 452 456 317 331 (Nguồn: Cục Điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) 166 Bảng 3.5 THỐNG KÊ THU HỒI TIỀN, TÀI SẢN THAM NHŨNG TRONG HOẠT ĐỘNG TƢ PHÁP TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2018 Năm Tiền, tài sản bị thiệt Tiền, tài sản hại, bị chiếm đoạt thu hồi đƣợc (triệu đồng) (triệu đồng) 2015 5.320 3.214 2016 6.916 3.769 2017 10.081 5.614 2018 11.191 5.551 Tổng 33.508 18.148 (Nguồn: Cục Điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) 167 Bảng 3.6 THỐNG KÊ SỐ LƢỢNG VĂN BẢN KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG SƠ HỞ, THIẾU SĨT TRONG THỰC HIỆN CƠNG TÁC CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2018 Năm Số lƣợng văn kiến nghị Tổng Gửi đến ngành Cơng an Gửi đến ngành Tòa án Gửi đến ngành Kiểm sát Gửi đến ngành Thi hành án Gửi đến ngành khác 2008 14 2 2009 18 3 2010 25 11 2011 55 32 10 11 2012 70 34 16 2013 83 39 21 14 2014 88 26 21 10 27 2015 73 27 19 16 2016 88 34 15 14 23 2017 90 31 17 13 25 2018 97 32 19 16 33 Tổng 701 276 149 94 162 46 (Nguồn: Cục Điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) 168 Bảng 3.7 LĨNH VỰC PHẠM TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƢ PHÁP TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2018 Năm Lĩnh vực phạm tội xâm phạm hoạt động tƣ pháp Cơng an Tòa án Viện kiểm sát Thi hành án dân Vụ Bị can Vụ Bị can Vụ Bị can Vụ Bị can 2008 12 4 2009 6 0 2010 10 24 3 2011 29 50 11 12 3 2012 29 37 16 11 17 15 2013 20 18 12 2014 20 21 2015 11 14 14 2016 14 19 21 2017 12 14 5 4 27 24 2018 13 12 6 25 26 Tổng 140 207 81 68 27 25 141 133 (Nguồn: Cục Điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) 169 Bảng 3.8 THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẤU TRANH TỘI PHẠM THAM NHŨNG TRONG HOẠT ĐỘNG TƢ PHÁP TỪ 2008 ĐẾN 2018 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2015 2018 2017 Tổng Tội danh Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Tham ô tài sản 0 0 0 0 0 0 0 7 8 26 29 Nhận hối lộ 3 12 11 11 14 7 2 57 74 0 1 0 11 10 6 60 55 0 1 5 7 1 0 1 6 33 33 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 THCV 0 0 0 0 7 2 1 0 0 1 0 11 11 Giả mạo công tác 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 6 6 18 17 22 36 37 20 14 14 11 20 17 20 20 25 26 28 32 196 211 Lạm dụng CVQH chiếm đoạt TS Lợi dụng CVQH THCV Lợi dụng CVQH gây AHDNK để trục lợi Lạm quyền TỔNG (Nguồn: Cục Điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) 170 Bảng 3.9 THỐNG KÊ MỘT SỐ LOẠI TỘI PHẠM XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƢ PHÁP TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2018 2008 Tội danh 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2015 2017 2018 Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Đưa hối lộ 4 0 0 0 2 1 0 1 Môi giới hối lộ 0 1 0 0 0 2 1 0 Khơng truy cứu TNHS người có tội 0 0 0 1 1 1 1 Ra định trái pháp luật 4 5 4 3 0 0 3 Ra án trái pháp luật 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Làm sai lệch hồ sơ vụ án 1 1 2 0 0 2 2 TỔNG 10 7 11 13 7 10 (Nguồn: Cục Điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) 171 ... ngừa tình hình tội phạm tham nhũng hoạt động tư pháp Việt Nam Chương 3: Tình hình tội phạm tham nhũng hoạt động tư pháp thực trạng phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng hoạt động tư pháp Việt. .. kiện tình hình tội phạm tham nhũng hoạt động tư pháp 38 2.2 Lý luận phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng hoạt động tư pháp 50 Chƣơng 3: TÌNH HÌNH TỘI PHẠM THAM NHŨNG TRONG HOẠT... PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM THAM NHŨNG TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 123 4.1 Dự báo 123 4.2 Quan điểm phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng hoạt động tư pháp thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng trong hoạt động tư pháp ở việt nam hiện nay, Phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng trong hoạt động tư pháp ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan