de thi xep lop toan 12 nam 2019 2020 truong nguyen viet xuan vinh phuc

6 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2019, 22:12

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XN ĐỀ THI XẾP LỚP MƠN TỐN 12 NĂM HỌC 2019-2020 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 001 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho hình lập phương ABCD ABC D Tính góc mặt phẳng  ABCD   ACC A A 60 B 30 C 90 D 45 Câu 2: Cho phương trình cos 3x  cos x  m cos x 1  Có giá trị nguyên m để    phương trình có nghiệm x   ; 2    A B C D 12   Câu 3: Hệ số số hạng chứa x khai triển biểu thức   x  x  A 126720 B 7920 C 126720 Câu 4: Cho hàm số f  x   Tập hợp tất giá trị thực x để 3x  A S   ;  B S   ;  C S   2;    Câu 5: Hàm số y  x  x  có đạo hàm  A y   x B y   x  C y  x  x Câu 6: Tính lim x 5 với x  D 7920 f  x   là: D S   2;    D y   x x  12 x  35 25  x B  A  C D    Câu 7: Nghiệm phương trình cos  x    là: 4   x  k  x  k 2  A  B (k  Z ) k  Z   x     k 2  x     k    x  k 2  x  k C  D  (k  Z ) (k  Z )  x     k 2  x     k      Câu 8: Cho ABCD hình chữ nhật, tìm tổng AB  AC  AD     A AD B AC C AB D Câu 9: Một nhóm học sinh gồm bốn bạn nam có bạn Quân bốn bạn nữ có bạn Lan Xếp ngẫu nhiên tám bạn thành hàng dọc Xác suất để xếp hàng dọc thỏa mãn điều kiện: Đầu hàng cuối hàng nam hai bạn nam gần có bạn nữ đồng thời bạn Quân bạn Lan không đứng cạnh 3 39 A B C D 112 80 280 1120 Câu 10: Tập xác định hàm số y  tan x là: A x   k  B x    k C x    k D x   k  Câu 11: Tính tổng tất nghiệm phương trình 2x  3x   x  Trang 1/5 - Mã đề thi 001 - https://toanmath.com/ D Câu 12: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có chân đường cao hạ từ đỉnh A  17  H  ;   , chân đường phân giác góc A D  5;3 trung điểm cạnh AB M  0;1 Tìm 5  tọa độ đỉnh C A C  9; 11 B C  2;9  C C  2; 10  D C  9;11 A B  Câu 13: Phương trình x3  x  x  C  x    x  x   có nghiệm âm dạng a phân số tối giản Khi a  2b  c c A 103 B 246 C 101 a 3 b , với c a, b, c  * , D 126 Câu 14: Cho hình chóp S ABCD , đáy ABCD hình bình hành Giao tuyến hai mặt phẳng  SAD   SBC  đường thẳng song song với đường thẳng sau đây? A BD B AC D DC C AD Câu 15: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng  : x  y  10  điểm M  3; 1 Khoảng cách từ M đến đường thẳng  A d  B d  C d  13 D d  15 Câu 16: Một chất điểm chuyển động có phương trình S  2t  6t  3t  với t tính giây (s) S tính mét (m) Hỏi gia tốc chuyển động thời điểm t  3( s ) bao nhiêu? A 76  m/s  B 88  m/s  C 228  m/s  D 64  m/s  C f   x   2sin x D f   x   cos x Câu 17: Cho hàm số f  x   sin x Tính f   x  A f   x    cos x B f   x   cos x Câu 18: Giải phương trình 8.cos x.sin x.cos x       x  32  k A  (k  )   x  k  32     x  16  k C  (k  )   x  k  16    x   k B  (k  )   x  k  8     x   32  k D  (k  )   x  k  32   Câu 19: Cho hàm số y  cos x Khi y 3   3 A B 2 C Câu 20: Cho dãy số  un  A 8144648 12103 u1   xác định :  un 1 2n   3un   , u n  u n  n B 8144648 12105 C 8144648 12107 D 2  n  * Giá trị u2018 D 20182 2019 Câu 21: Với n  * , dãy số  un  sau cấp số cộng hay cấp số nhân? Trang 2/5 - Mã đề thi 001 - https://toanmath.com/ u1  A  un 1  2017un  2018 u1   C  un un 1  2018 , n  1, 2,3, B un  2017 n  2018 n  2017  D un   1    2018  n Câu 22: Một tổ cơng nhân có 12 người Cần chọn người để làm nhiệm vụ, hỏi có cách chọn? A C123 B 123 C 12! D A123 Câu 23: Cho hình bình hành ABCD có điểm M , I , N thuộc cạnh AB, BC , CD cho 1 AM  AB, BI  kBC , CN  CD Gọi G trọng tâm tam giác BMN Xác định k để AI qua G 12 A B C D 13 13 11 Câu 24: Cho cấp số cộng  un  có u1  , u8  26 Tìm công sai d 3 11 10 A d  B d  C d  D d  10 3 11 Câu 25: Phương trình tiếp tuyến đường cong y  x3  x  điểm có hồnh độ x0  A y  x  B y  x  C y  9 x  D y  9 x   x   t Câu 26: Cho hai điểm A(1;2), B(3;1) đường thẳng :  Tọa độ điểm C thuộc  để tam  y   t  giác ABC cân C 13 13 13 7 13 A ( ; ) B ( ; ) C ( ; ) D ( ;  ) 6 6 6 6 Câu 27: Cho đường thẳng (d ) : 3x  4y   Véctơ sau véctơ phương đường thẳng (d )     A u  (4; 3) B u  (4; 3) C u  (3; 4) D u  (4; 3) Câu 28: Cho hình chóp S ABC có cạnh SA vng góc với mặt phẳng  ABC  , biết AB  AC  a , BC  a Tính góc hai mặt phẳng  SAB   SAC  A 150 B 30 C 120 D 60 Câu 29: Cho tam giác ABC Với điểm Q Mệnh đề đúng?         A AB  CQ  AC  BQ B AB  CQ  AQ  CB         C AB  CQ  AC  BQ D AB  CQ  AQ  CB Câu 30: Cho hình lăng trụ đứng ABC ABC  có đáy tam giác ABC vng A có BC  2a , AB  a Khoảng cách từ AA đến mặt phẳng  BCC B  là: A a Câu 31: lim B a C a D a 21 4n   n  2n  3 D 2 Câu 32: Cho hình chóp S ABCD có tất cạnh a Gọi I J trung điểm SC BC Số đo góc  IJ , CD  A B  C A 45 B 30 C 90 D 60 Trang 3/5 - Mã đề thi 001 - https://toanmath.com/   Câu 33: Cho tam giác ABC , N điểm xác định CN  BC , G trọng tâm tam giác ABC Hệ    thức tính AC theo AG AN       A AC  AG  AN B AC  AG  AN       C AC  AG  AN D AC  AG  AN Câu 34: Phương trình cos x  2cos x   có nghiệm khoảng  0; 2019  ? A 1010 B 320 Câu 35: Phát biểu sau sai ? A lim k   k  1 n C lim q n   q  1 C 1009 D 321  n D lim un  c ( un  c số ) B lim Câu 36: Cho a , b số thực cho parabol y  ax  bx  có đỉnh I  2;   Khi tổng S  a  b A S  2 Câu 37: Cho lim x  B S  5  C S  3 D S  4  x  ax   x  Khi giá trị a A 6 B 10 C D 10 Câu 38: Tìm m để hai đường thẳng y  x  y   x  m  cắt điểm trục hoành A m  4 B m  C m  2 D m  Câu 39: Cho hình chóp S ABCD , G điểm nằm tam giác SCD E , F trung điểm AB AD Thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng  EFG  A Ngũ giác B Tam giác C Tứ giác D Lục giác Câu 40: Cho tứ diện ABCD có AB  3a , AC  a 15 , BD  a 10 , CD  4a Biết góc đường 5a thẳng AD mặt phẳng  BCD  45 , khoảng cách hai đường thẳng AD BC hình chiếu A lên mặt phẳng  BCD  nằm tam giác BCD Tính độ dài đoạn thẳng AD A 2a B 5a C 3a   x2 y 5  Câu 41: Nghiệm hệ phương trình   x0 ; y0  Khi   3  x  y A x0  y0  B x0  y0  C x0  y0  D 2a D x0  y0  2 x  x  1  Câu 42: Cho hàm số f ( x)    5x   x  Tính T  f ( 2)  f (2)  f (3)   x  x  x  A 18 B 9 C 45 D 36 cos x  cos x  2sin x  Tính diện tích đa giác có đỉnh điểm cos x  sin x biểu diễn nghiệm phương trình đường tròn lượng giác 2 A B 2 C D Câu 43: Cho phương trình: Câu 44: Tìm m để đồ thị hàm số y  x  m qua điểm A 1; 2  ? Trang 4/5 - Mã đề thi 001 - https://toanmath.com/ A m  7 B m  3 Câu 45: Tập xác định hàm số y  A D   \ 0 C m  D m  C D   \ 2;0 D D  (0; ) x2 x B D   2 Câu 46: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn  C  có phương trình  x  1   y    Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số k  2 biến  C  thành đường tròn sau đây: 2 B  x     y    16 2 D  x     y    16 A  x     y    C  x     y    16 2 2 Câu 47: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng  d2  : x  y   Có phép tịnh tiến biến  d1  : x  y   d1 thành d A B Vô số C      Câu 48: Trong hệ tọa độ Oxy , cho u  i  j v   2; 1 Tính u.v    A u.v   2; 3  B u.v  1 C u.v  D  D u.v  Câu 49: Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  f  x  thỏa mãn f 1  x   x  f 1  x  điểm có hồnh độ x  ? 6 A y  x  B y  x  C y   x  7 7 7 Câu 50: Tìm m để phương trình 3sin x  cos x  2m có nghiệm? 5 5 A   m  B   m  C m  2 2 D y   x  7 D m   - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 001 - https://toanmath.com/ made 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan C D B A B C C B C D D D A C B C B D C A A A C B B B D C A C A D A D C C B A A D B B D C A D D B D A ... un   1    2018  n Câu 22: Một tổ cơng nhân có 12 người Cần chọn người để làm nhiệm vụ, hỏi có cách chọn? A C123 B 123 C 12! D A123 Câu 23: Cho hình bình hành ABCD có điểm M , I , N thuộc... Cho dãy số  un  A 8144648 121 03 u1   xác định :  un 1 2n   3un   , u n  u n  n B 8144648 121 05 C 8144648 121 07 D 2  n  * Giá trị u2018 D 20182 2019 Câu 21: Với n  * ,...   x  7 D m   - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 001 - https://toanmath.com/ made 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi xep lop toan 12 nam 2019 2020 truong nguyen viet xuan vinh phuc , de thi xep lop toan 12 nam 2019 2020 truong nguyen viet xuan vinh phuc