Quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người việt nam tại thành phố hồ chí minh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

188 72 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2019, 06:12

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NCS VŨ THỊ BÍCH QUỲNH QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 9340410 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Dương Thị Bình Minh PGS.TS Nguyễn Đình Long HÀ NỘI – Năm 2019 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI – VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Dương Thị Bình Minh PGS.TS Nguyễn Đình Long Phản biện 1: PGS.TS Vũ Sỹ Cường Phản biện 2: PGS.TS Trương Quốc Cường Phản biện 3: PGS.TS Cao Thị Ý Nhi Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Khoa học Xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Vào hồi phút, ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Học viện Khoa học Xã hội - Thư viện Quốc gia Việt Nam BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa STT Ký hiệu AFTA Khu vực mậu dịch tự ASEAN BVMT Bảo vệ môi trường CNTT Công nghệ thơng tin CFA Mơ hình đo lường EU Liên minh châu Âu GTGT IMF Quỹ tiền tệ quốc tế IRS Cục thuế Mỹ JICA Văn phòng Hợp tác quốc tế Nhật Bản 10 MTMM 11 NCS Nghiên cứu sinh 12 NK Nhập 13 NNT 14 NSNN Ngân sách nhà nước 15 OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế châu Âu 16 RMSEA 17 SEM Mơ hình cấu trúc 18 TNCN Thu nhập cá nhân 19 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 20 Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh 21 XK Xuất 22 WB Ngân hàng giới 23 WTO Giá trị gia tăng Đa khái niệm, đa phương pháp Người nộp thuế Độ phù hợp mơ hình so với tổng thể Tổ chức thương mại giới i DANH MỤC BIỂU Biểu đồ 1: Quản lý nợ thuế TNCN giai đoạn 2010-2018 72 Biểu đồ 2: Tổng số thu thuế thu nhập cá nhân Tp.HCM so với tổng thu ngân sách Tp.HCM giai đoạn 2010-2018 78 Biểu đồ 3: Tốc độ tăng trưởng bình quân thuế TNCN so với sắc thuế khác Tp.HCM giai đoạn 2010-2018 78 Biểu đồ 4: Phân bổ mẫu theo giới tính 103 Biểu đồ 5: Phân bổ mẫu theo độ tuổi 104 Biểu đồ 6: Phân bổ mẫu theo tình trạng học vấn 105 Biểu đồ 7: Phân bổ mẫu theo tình trạng học vấn 105 Biểu đồ 8: Phân bổ mẫu theo tình trạng làm việc 106 Biểu đồ 9: Phân bổ mẫu theo mức thu nhập hàng tháng 107 ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Sự hình thành hành vi tuân thủ thuế TNCN NNT 57 Bảng 3.1: Số truy thu thuế TNCN Tp HCM giai đoạn 2010-2018 68 Bảng 3.2: Số thuế TNCN truy thu qua kiểm tra trụ sở quan thuế TP HCM giai đoạn 2010-2018 68 Bảng 3.3: Số thuế TNCN truy thu qua kiểm tra trụ sở NNT Tp.HCM giai đoạn 2010-2018 69 Bảng 4: Tình hình thực nhiệm vụ quản lý thuế TNCN Cục thuế Tp HCM giai đoạn 2010 - 2018 75 Bảng 3.5: Số thu thuế TNCN chi cục quản lý theo phân cấp 76 Bảng 6: Thang đo cảm nhận tham nhũng 96 Bảng 7: Thang đo cảm nhận tham nhũng vặt 96 Bảng 8: Thang đo chuẩn mực bắt buộc 96 Bảng 9: Thang đo chuẩn mực mô tả 97 Bảng 10: Thang đo chuẩn mực chủ quan 97 Bảng 11: Thang đo chuẩn mực cá nhân 97 Bảng 12: Thang đo cảm nhận công 98 Bảng 13: Thang đo dự định tuân thủ thuế TNCN 98 Bảng 14: Kết Cronbach alpha thang đo 99 Bảng 15: Kết phân tích EFA 101 Bảng 16: Kiểm định giá trị phân biệt 109 Bảng 17: Độ tin cậy tổng hợp phương sai trích 110 Bảng 18: Trung vị, độ lệch chuẩn hệ số tải nhân tố biến quan sát mơ hình nghiên cứu định lượng 110 Bảng 19: Hệ số hồi quy mối quan hệ (chưa chuẩn hóa) 113 iii DANH MỤC HÌNH Hình 1: Quy trình thực nghiên cứu Hình 1: Tổng kết nhóm nhân tố tác động đến thái độ tuân thủ thuế TNCN định tuân thủ thuế TNCN NNT nước phát triển 25 Hình 2: Tổng kết nhóm nhân tố tác động đến thái độ tuân thủ thuế TNCN định tuân thủ thuế TNCN NNT nước phát triển 26 Hình 2.1: Tổng quan nội dung quản lý thuế 46 Hình 2: Mơ hình hành vi tâm lý phổ biến 55 Hình 3: Mơ hình tn thủ 56 Hình 3.1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 93 Hình 2: Quy trình nghiên cứu định lượng 94 Hình 3: Kết CFA (chuẩn hóa) mơ hình tới hạn 110 Hình 4: Kết SEM (chuẩn hóa) mơ hình lý thuyết 113 Hình 5: Mơ hình sau kiểm định 115 iv MỤC LỤC BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BIỂU ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH iv PHẦN MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 2.3 Câu hỏi nghiên cứu ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Quy trình thực nghiên cứu 4.2 Phương pháp nghiên cứu định tính 4.3 Phương pháp nghiên cứu định lượng 4.4 Dữ liệu nghiên cứu NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN 10 6.1 Về mặt lý luận 10 6.2 Về mặt thực tiễn 11 KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN 11 CHƯƠNG 12 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 12 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 12 1.1.1 Các cơng trình giới 12 1.1.2 Các cơng trình Việt Nam 27 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 33 1.2.1 Đánh giá khái quát kết nghiên cứu cơng trình cơng bố liên quan đến đề tài luận án 33 1.2.2 Vấn đề cần nghiên cứu 34 CHƯƠNG 37 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 37 2.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THUẾ 37 2.1.1 Những vấn đề thuế thuế thu nhập cá nhân 37 2.1.2 Những vấn đề Quản lý thuế thu nhập cá nhân 41 2.2 MƠ HÌNH QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 54 v 2.2.1 Mơ hình tâm lý hành vi phổ biến 54 2.2.2 Mơ hình tn thủ 55 2.3 HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 57 2.3.1 Sự hình thành hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân 57 2.3.2 Các biểu hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân 58 2.4 LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THEO MƠ HÌNH TN THỦ 60 2.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NGHIÊN CỨU TRONG LUẬN ÁN 62 2.5.1 Chuẩn mực 62 2.5.2 Cảm nhận công thuế thu nhập cá nhân 64 2.5.3 Cảm nhận tham nhũng 64 CHƯƠNG 65 PHÂN TÍCH QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 65 3.1 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 65 3.1.1 Các kết đạt quản lý thuế thu nhập cá nhân thành phố Hồ Chí Minh 65 3.1.2 Những hạn chế, bất cập công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân Thành phố Hồ Chí Minh 78 3.1.3 Nguyên nhân bất cập quản lý thuế thu nhập cá nhân thành phố Hồ Chí Minh 82 3.2 PHÂN TÍCH QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THEO LÝ THUYẾT HÀNH VI TUÂN THỦ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 86 3.2.1 Xây dựng giả thuyết kiểm định mô hình hành vi tuân thủ người nộp thuế thu nhập cá nhân cá nhân người Việt Nam TP.HCM 86 3.2.2 Quy trình nghiên cứu định lượng 93 3.2.3 Xây dựng thang đo 95 3.2.4 Đánh giá sơ thang đo 99 3.2.5 Kiểm định thang đo CFA 107 3.2.6 Kiểm định mơ hình lý thuyết giả thuyết SEM 112 3.2.7 Thảo luận kết nghiên cứu theo mơ hình tn thủ 115 CHƯƠNG 118 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2018 - 2025 118 4.1 HỘI NHẬP KINH TẾ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 118 4.2 ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 122 4.2.1 Đổi mơ hình quản lý thuế thu nhập cá nhân theo hướng chuyển từ mơ hình tâm lý hành vi phổ biến sang mơ hình tự tuân thủ 122 4.2.2 Mục tiêu, yêu cầu nguyên tắc 124 vi 4.3 GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍNH MINH 126 4.3.1 Nhóm giải pháp hình thành ý thức tự tuân thủ 126 4.3.2 Nhóm giải pháp điều kiện 136 KẾT LUẬN 142 DANH MỤC CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ ĐỀ CỦA LUẬN ÁN 145 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 146 PHỤ LỤC 160 vii PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Quản lý thuế dạng quản lý xã hội kể từ có Nhà nước gắn với quyền lực Nhà nước Quản lý thuế trình tác động quan quản lý thuế đến người nộp thuế (NNT) nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế Quá trình tác động quan quản lý thuế nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật NNT trình tổ chức thực chức quản lý thuế tuyên truyền thuế, hỗ trợ NNT, quản lý kê khai thuế, kế toán thuế, tra thuế, kiểm tra thuế, đôn đốc thu nộp quản lý nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế Quá trình quản lý quan quản lý thuế đến NNT nhằm tác động điều chỉnh hành vi tuân thủ NNT theo mục tiêu quản lý thuế Quản lý thuế có vai trò định việc nâng cao tính tuân thủ NNT, đảm bảo nguồn thu từ thuế tập trung, xác, kịp thời, thường xuyên, ổn định vào ngân sách Nhà nước (NSNN), đồng thời thông qua quản lý thuế, quan thuế bổ sung, sửa đổi luật thuế nhằm thực hiệu mục tiêu pháp luật thuế Trong công tác quản lý thuế nói chung, quản lý thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có vị trí quan trọng, đặc biệt bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam ngày diễn sâu rộng quản lý thuế TNCN cần quan tâm nâng cao hiệu Vì hội nhập kinh tế quốc tế khơng tạo sở để gia tăng nguồn thu nhập cho tầng lớp dân cư xã hội, mà làm phát sinh nhiều hoạt động kinh tế với quy mơ lớn có tính chất phức tạp lĩnh vực hoạt động đa dạng Trong đó, cơng tác quản lý thuế TNCN Việt Nam lại bộc lộ nhiều bất cập hạn chế Việc lựa chọn vấn đề quản lý thuế TNCN làm chủ đề nghiên cứu cần thiết khách quan Điều xuất phát từ lý sau đây: Thứ nhất, phương diện lý luận Các nghiên cứu sở lý luận quản lý thuế trước thu thành tựu đáng kể, đặt móng vững cho công tác quản lý thuế Cases Valid 274 100,0 ,0 274 100,0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,823 Item Statistics Mean Std Deviation N PC1 5,6606 1,62336 274 PC2 5,4635 1,62189 274 PC3 5,5182 1,73354 274 PC4 5,4124 1,58102 274 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach' Mean if Item Variance if Item Item-Total s Alpha if Item Deleted Deleted Correlation Deleted PC1 16,3942 16,767 ,656 ,772 PC2 16,5912 15,620 ,770 ,718 PC3 16,5365 17,099 ,559 ,819 PC4 16,6423 17,520 ,612 ,792 Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 274 100,0 ,0 274 100,0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,819 Item Statistics Mean PC1 Std Deviation 5,6 606 1,62336 N 274 165 PC2 5,4 635 PC4 5,4 124 1,62189 274 1,58102 274 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted PC1 10,8759 8,468 ,635 ,788 PC2 11,0730 7,467 ,790 ,625 PC4 11,1241 8,930 ,600 ,821 Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 274 100,0 ,0 274 100,0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,820 Item Statistics Mean Std Deviation N PN1 3,4672 2,16381 274 PN2 3,7080 2,05300 274 PN3 2,9818 2,09037 274 PN4 3,7445 2,11407 274 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted PN1 10,4343 27,030 ,638 ,776 PN2 10,1934 27,739 ,653 ,769 PN3 10,9197 27,627 ,640 ,774 PN4 10,1569 27,473 ,637 ,776 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary 166 N Cases % Valid 274 100,0 Excludeda ,0 Total 274 100,0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,768 Item Statistics Mean Std Deviation N IN1 4,0949 2,27064 274 IN2 3,5109 2,09173 274 IN3 4,2445 2,08485 274 IN4 3,9051 1,99591 274 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted IN1 11,6606 24,569 ,551 ,724 IN2 12,2445 25,775 ,564 ,715 IN3 11,5109 25,687 ,572 ,711 IN4 11,8504 26,084 ,592 ,702 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 274 100,0 ,0 274 100,0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,497 Item Statistics Mean Std Deviation N DN1 4,6350 2,04124 274 DN2 4,8577 2,05193 274 DN3 4,2445 1,93353 274 167 DN4 4,9562 1,82722 274 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted DN1 14,0584 15,843 ,285 ,431 DN2 13,8358 20,233 ,011 ,666 DN3 14,4489 14,585 ,428 ,295 DN4 13,7372 14,085 ,527 ,210 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 274 100,0 ,0 274 100,0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,666 Item Statistics Mean Std Deviation N DN1 4,6350 2,04124 274 DN3 4,2445 1,93353 274 DN4 4,9562 1,82722 274 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted DN1 9,2007 11,443 ,335 ,763 DN3 9,5912 9,928 ,539 ,488 DN4 8,8796 10,106 ,584 ,436 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 274 100,0 ,0 274 100,0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure 168 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,763 Item Statistics Mean Std Deviation N DN3 4,2445 1,93353 274 DN4 4,9562 1,82722 274 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted DN3 4,9562 3,339 ,618 DN4 4,2445 3,739 ,618 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 274 100,0 ,0 274 100,0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,892 Item Statistics Mean Std Deviation N PF1 4,0109 1,99171 274 PF2 4,1350 1,97975 274 PF3 3,9708 1,96468 274 PF4 4,0912 1,98596 274 Item-Total Statistics PF1 Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 12,1971 27,683 ,750 169 ,865 PF2 12,0730 27,094 ,793 ,848 PF3 12,2372 27,852 ,755 ,863 PF4 12,1168 27,781 ,747 ,866 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases % Valid Excludeda Total 274 100,0 ,0 274 100,0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,854 Item Statistics Mean Std Deviation N SN1 3,6898 2,02062 274 SN2 3,7774 2,01043 274 SN3 3,8978 1,85079 274 SN4 3,9927 2,00912 274 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted SN1 11,6679 24,208 ,758 ,787 SN2 11,5803 23,182 ,834 ,753 SN3 11,4599 27,033 ,671 ,825 SN4 11,3650 27,896 ,539 ,879 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 274 100,0 ,0 274 100,0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,846 170 Item Statistics Mean Std Deviation N CI1 4,3102 1,95801 274 CI2 3,9818 2,02087 274 CI3 4,2883 1,96510 274 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CI1 8,2701 13,289 ,692 ,804 CI2 8,5985 12,402 ,739 ,759 CI3 8,2920 13,087 ,707 ,790 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity ,762 Approx Chi-Square df 351 Sig ,000 Communalities Initial 3646,646 Extraction GC2 1,000 ,743 GC3 1,000 ,566 GC4 1,000 ,840 PC1 1,000 ,719 PC2 1,000 ,841 PC4 1,000 ,701 PN1 1,000 ,708 PN2 1,000 ,686 PN3 1,000 ,671 PN4 1,000 ,640 IN1 1,000 ,598 IN2 1,000 ,686 IN3 1,000 ,653 IN4 1,000 ,638 DN3 1,000 ,776 DN4 1,000 ,773 PF1 1,000 ,783 PF2 1,000 ,796 PF3 1,000 ,751 PF4 1,000 ,746 SN1 1,000 ,784 171 SN2 1,000 ,853 SN3 1,000 ,697 SN4 1,000 ,538 CI1 1,000 ,764 CI2 1,000 ,797 CI3 1,000 ,758 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Rotation Sums of Squared Co Initial Eigenvalues mpo % of Cumulative Variance % nent Total Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % Loadings Total % of Cumulati Variance ve % 5,236 19,392 19,392 5,236 19,392 19,392 3,113 11,530 11,530 3,558 13,179 32,571 3,558 13,179 32,571 2,858 10,586 22,117 3,232 11,970 44,541 3,232 11,970 44,541 2,681 9,929 32,046 1,968 7,288 51,828 1,968 7,288 51,828 2,458 9,103 41,149 1,722 6,379 58,207 1,722 6,379 58,207 2,333 8,640 49,788 1,398 5,177 63,385 1,398 5,177 63,385 2,279 8,442 58,230 1,297 4,804 68,188 1,297 4,804 68,188 2,022 7,490 65,720 1,093 4,048 72,236 1,093 4,048 72,236 1,760 6,517 72,236 ,802 2,969 75,206 10 ,736 2,726 77,932 11 ,667 2,470 80,402 12 ,532 1,970 82,371 13 ,506 1,874 84,246 14 ,488 1,806 86,052 15 ,447 1,654 87,707 16 ,427 1,581 89,288 17 ,393 1,457 90,744 18 ,347 1,284 92,028 19 ,325 1,204 93,232 20 ,309 1,146 94,378 21 ,290 1,072 95,451 22 ,270 1,000 96,451 23 ,233 ,861 97,312 24 ,227 ,840 98,152 25 ,209 ,776 98,927 26 ,170 ,629 99,556 27 ,120 ,444 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa 172 Component PF2 ,687 CI3 ,678 PF4 ,677 CI2 ,664 PF3 ,653 PN3 ,651 CI1 ,625 PN4 ,624 PF1 ,613 PN2 ,578 -,524 ,501 SN2 ,715 SN1 ,705 SN3 ,606 IN2 -,566 SN4 ,552 PC4 ,686 GC3 ,642 PC2 ,619 PC1 ,606 GC4 ,595 GC2 ,576 ,578 IN4 ,540 IN3 ,514 IN1 PN1 ,501 ,573 DN3 -,733 DN4 -,673 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrix a Component PF1 ,861 PF2 ,836 PF3 ,830 PF4 ,820 SN2 ,911 SN1 ,865 SN3 ,821 SN4 ,691 PN1 ,817 PN2 ,788 173 PN4 ,738 PN3 ,725 IN4 ,766 IN1 ,755 IN2 ,735 IN3 ,731 PC2 ,900 PC1 ,798 PC4 ,783 CI2 ,832 CI1 ,820 CI3 ,795 GC4 ,898 GC2 ,812 GC3 ,614 DN3 ,855 DN4 ,829 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Compo nent ,590 ,063 ,518 ,218 -,109 ,483 -,120 ,268 ,271 ,696 -,158 -,455 ,321 -,007 ,274 ,179 ,145 -,377 -,080 ,323 ,634 ,094 ,561 ,003 -,373 ,496 -,261 ,666 -,025 ,271 -,008 ,166 -,576 ,117 ,724 -,138 ,325 ,022 ,039 ,066 ,120 ,244 ,111 ,085 ,093 ,192 -,033 -,927 ,267 ,197 ,210 ,403 ,181 -,778 -,213 ,014 -,006 ,105 ,228 ,093 -,579 -,204 ,740 -,064 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 174 Phụ lục 4: Bảng vấn dành cho nghiên cứu sơ Tôi tên Vũ Thị Bích Quỳnh Hiện làm khảo sát cho luận văn nghiên cứu sinh tiến sỹ Rất mong giúp đỡ TNCN viết tắt từ: thuế thu nhập cá nhân Vui lòng chọn số (từ đến 7) tương ứng với quan điểm bạn.: 1(=hồn tồn khơng đồng ý) đến 7(=hoàn toàn đồng ý) Mức độ tham nhũng ngành thuế cao Hầu hết người cho mức độ tham nhũng ngành thuế cao Mức độ tham nhũng ngành thuế xảy Mức độ tham nhũng ngành thuế vấn đề nghiêm trọng Khi nghĩ mức độ tham nhũng ngành thuế, không vui Mức độ tham nhũng vặt ngành thuế cao Hầu hết người cho mức độ tham nhũng vặt ngành thuế cao Mức độ tham nhũng vặt ngành thuế xảy Mức độ tham nhũng vặt ngành thuế vấn đề nghiêm trọng 10 Khi nghĩ mức độ tham nhũng vặt ngành thuế, không vui 11 Tôi nghĩ gian lận thuế TNCN sai đạo đức 12 Trong trường hợp nào, gian lận thuế TNCN sai đạo đức 13 Nếu tơi bị quan thuế phát gian lận thuế TNCN, cảm thấy xấu hổ 14 Nếu không bị quan thuế phát gian lận thuế TNCN, tơi cảm thấy 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 tội lỗi 15 Đưa thêm vào khoản giảm trừ nhỏ nhằm tránh phải nộp thuế TNCN, tơi nghĩ điều 1234567 bình thường 16 Khơng khai báo khoản thu nhập tiền mặt với quan thuế, tơi nghĩ điều 1234567 bình thường 17 Tôi tránh nộp thuế TNCN cách tơi tin xã hội chấp nhận 1234567 rộng rãi 18 Tôi cho phù hợp đạo đức làm điều tơi nghĩ giúp tơi khỏi việc 1234567 phải nộp thuế TNCN 19 Hầu hết người làm điều để tránh phải nộp thuế TNCN 20 Hầu hết người tin việc tuân thủ luật thuế TNCN họ không đồng 1234567 1234567 ý với qui định hệ thống thuế điều quan trọng 21 Hầu hết người tin không vi phạm đạo đức tránh/ trốn nghĩa vụ thuế 1234567 TNCN 22 Hầu hết người đồng tình với việc gian lận thuế TNCN 23 Khơng có nhiều người gian lận thuế TNCN Việt Nam 24 Gian lận thuế TNCN vấn đề phổ biến Việt Nam 25 Rất nhiều người thêm khoản giảm trừ nhỏ nhằm giảm thu nhập phải nộp thuế 1234567 1234567 1234567 1234567 TNCN 26 Hầu hết người nộp tất khoản thuế TNCN đến hạn 27 Hầu hết người khai báo tất khoản thu nhập khai báo thuế TNCN 1234567 1234567 175 Giả sử bạn không khai báo khoản thu nhập, người sẽ: chọn số (từ đến 7), tương ứng: (hồn tồn khơng khuyến khích) tới (hồn tồn khuyến khích) (cho câu có thứ tự từ 28 đến 32): 28 Vợ/ chồng/ người quan trọng với bạn 29 Gia đình 30 Đại lý thuế bạn/ Cơ quan 31 Bạn bè 32 Đối tác kinh doanh 33 Chính sách thuế TNCN qui định từ Chính phủ cơng 34 Chính phủ thực sách thuế TNCN cách cơng 35 Nhìn chung, tơi đối xử cơng phủ 36 Nhìn chung, tơi tin phủ đối xử cơng với tất 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 người Cho biết ý kiến bạn cách chọn số (từ đến 5), ứng với: (hồn tồn khơng đồng ý) đến (hồn tồn đồng ý) 37 Bạn phủ có quan điểm vấn đề thuế TNCN 12345 38 Bạn tin tưởng phủ thực thi điều mà bạn góp ý sửa đổi Luật 12345 TNCN 39 Bạn lo lắng sách thuế TNCN ảnh hưởng tới bạn 40 Bạn đồng tình với sách thuế TNCN phủ 41 Bạn khơng đồng tình với sách thuế TNCN phủ 12345 12345 12345 Cơ Oanh kinh doanh mặt hàng online nhà để kiếm thêm thu nhập cho gia đình Các giao dịch mua bán Oanh thường khách hàng toán tiền mặt sau nhận hàng (do khơng có chứng liên quan đến việc giao dịch) Gần đây, cô Oanh lo lắng quan thuế thông báo khoản tiền phải chịu thuế TNCN theo quy định 42 Nếu tơi hồn cảnh tương tự, không khai báo khoản thu nhập 1234567 tiền mặt 43 Tôi cho không quan trọng phải khai báo khoản thu nhập tiền 1234567 mặt 44 Nếu hồn cảnh tương tự, tơi khai báo tất khoản thu nhập 1234567 tiền mặt 45 Mỗi cá nhân phải khai báo tất khoản thu nhập (bao gồm thu nhập từ 1234567 tiền mặt) cho quan thuế 46 Tôi luôn khai báo khoản thu nhập tiền mặt cho 1234567 quan thuế Vui lòng cho biết: Giới tính: Nam  Nữ  Độ tuổi: 18-25 25-30 30-35 35-40 Trên 45 Học vấn: Dưới cấp 3 Cao đẳng, đại học Thạc sỹ, tiến sỹ 176 Tình trạng: Hơn nhân Độc thân Công việc: Không làm Đang làm quan Tự kinh doanh riêng Vừa làm, vừa tự kinh doanh Thu nhập: 0-15 15-30 30-45 45-60 Trên 60triệu đồng/tháng 177 Phụ lục 5: Bảng vấn dành cho nghiên cứu thức Xin chào quý anh/ chị Xin tự giới thiệu tơi tên Vũ Thị Bích Quỳnh Hiện làm khảo sát cho luận văn nghiên cứu sinh tiến sỹ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Rất mong giúp đỡ Vui lòng chọn số (từ đến 7) tương ứng với quan điểm bạn 1(=hồn tồn khơng đồng ý) đến 7(=hồn tồn đồng ý) Mức độ tham nhũng ngành thuế cao 1234567 Hầu hết người cho mức độ tham nhũng ngành thuế cao 1234567 Mức độ tham nhũng ngành thuế vấn đề nghiêm trọng 1234567 Khi nghĩ mức độ tham nhũng ngành thuế, không vui 1234567 Mức độ tham nhũng vặt ngành thuế cao 1234567 Hầu hết người cho mức độ tham nhũng vặt ngành thuế cao 1234567 Mức độ tham nhũng vặt ngành thuế vấn đề nghiêm trọng 1234567 Khi nghĩ mức độ tham nhũng vặt ngành thuế, không vui 1234567 Tôi nghĩ tránh nộp thuế TNCN sai đạo đức 1234567 10 Trong trường hợp nào, tránh nộp thuế TNCN sai đạo đức 1234567 11 Nếu bị quan thuế phát tránh nộp thuế TNCN, thấy xấu hổ 1234567 12 Nếu khơng bị quan thuế phát tránh thuế TNCN, cảm thấy tội 1234567 lỗi 13 Tôi tránh nộp thuế TNCN cách tin xã hội chấp nhận 1234567 14 Tơi cho phù hợp đạo đức làm điều tơi nghĩ giúp tơi tránh phải nộp 1234567 thuế TNCN 15 Hầu hết người làm điều để tránh phải nộp thuế TNCN 1234567 16 Hầu hết người đồng tình với việc tránh nộp thuế TNCN 1234567 17 Khơng có nhiều người tránh nộp thuế TNCN Việt Nam 1234567 18 Tránh thuế TNCN vấn đề phổ biến Việt Nam 1234567 19 Hầu hết người nộp tất khoản thuế TNCN đến hạn 1234567 20 Hầu hết người khai báo tất khoản thu nhập khai báo thuế TNCN 1234567 21 Chính sách thuế TNCN qui định từ Chính phủ cơng 1234567 22 Chính phủ thực sách thuế TNCN cách cơng 1234567 23 Nhìn chung, tơi đối xử cơng phủ 1234567 24 Nhìn chung, tơi tin phủ đối xử cơng với tất người 1234567 Giả sử bạn không khai báo khoản thu nhập người sẽ: chọn số (từ đến cho câu có thứ tự từ 25 đến 28), tương ứng: (hoàn tồn khơng khuyến khích) tới (hồn tồn khuyến khích) 25 Vợ/ chồng/ người quan trọng với bạn 1234567 26 Gia đình 1234567 178 27 Bạn bè 1234567 28 Đối tác kinh doanh 1234567 Cô Oanh kinh doanh mặt hàng online nhà để kiếm thêm thu nhập cho gia đình Các giao dịch mua bán Oanh thường khách hàng toán tiền mặt sau nhận hàng (do khơng có chứng liên quan đến việc giao dịch) Gần đây, cô Oanh lo lắng quan thuế thông báo khoản tiền phải chịu thuế TNCN theo quy định 29 Nếu tơi hồn cảnh tương tự, khai báo tất khoản thu nhập 1234567 tiền mặt 30 Mỗi cá nhân phải khai báo tất khoản thu nhập (bao gồm thu nhập từ tiền 1234567 mặt) cho quan thuế 31 Tôi luôn khai báo khoản thu nhập tiền mặt cho quan 1234567 thuế Vui lòng cho biết: Giới tính: Nam  Nữ  Độ tuổi: 18-25 25-30 30-35 35-40 Trên 40 Học vấn: Dưới cấp 3 Cao đẳng, đại học Thạc sỹ, tiến sỹ Tình trạng: Hơn nhân Độc thân Công việc: Không làm Đang làm quan/ công ty  Tự kinh doanhVừa làm, vừa tự kinh doanh Thu nhập: 0-15 15-30 30-45  45-60 Trên 60triệu đồng/tháng 179 ... liên quan đến quản lý thu thu nhập cá nhân - Chương 2: Cơ sở lý luận quản lý thu thu nhập cá nhân - Chương 3: Phân tích quản lý thu thu nhập cá nhân người Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh - Chương... 65 PHÂN TÍCH QUẢN LÝ THU THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 65 3.1 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THU NHẬP CÁ NHÂN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... Nguyên nhân bất cập quản lý thu thu nhập cá nhân thành phố Hồ Chí Minh 82 3.2 PHÂN TÍCH QUẢN LÝ THU THU NHẬP CÁ NHÂN THEO LÝ THUYẾT HÀNH VI TUÂN THỦ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người việt nam tại thành phố hồ chí minh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người việt nam tại thành phố hồ chí minh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Từ khóa liên quan