Tư tưởng của đại tưởng của đại tướng võ nguyên giáp về phát huy nhân tố con người trong chiến tranh giải phóng dân tộc việt nam

191 49 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2019, 06:12

` VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ HIỀN TƯ TƯỞNG CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ HIỀN TƯ TƯỞNG CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VIỆT NAM Chuyên ngành: Triết học Mã số: 9229001 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS NGUYỄN VĂN TÀI HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình tơi nghiên cứu, hướng dẫn GS.TS Nguyễn Văn Tài Những kết luận khoa học luận án chưa có tác giả cơng bố cơng trình khoa học Các tài liệu sử dụng luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận án Lê Thị Hiền LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực luận án tiến sĩ, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Lãnh đạo Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, quý thầy, cô giáo Khoa Triết học cán bộ, nhân viên Học viện giúp tơi hồn thành chương trình khóa học Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn chân thành sâu sắc đến GS.TS Nguyễn Văn Tài tận tình bảo, hướng dẫn cho tôi; quý thầy, cô khác giúp đỡ tơi hồn thành luận án tiến sĩ triết học Cho phép tơi xin gửi lời cảm tạ sâu sắc đến thân nhân, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình khảo sát thực tế tài liệu; Ban Giám đốc, cán bộ, viên chức Bảo tàng Quốc gia Việt Nam; thư viện Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, thư viện Quốc gia Việt Nam, thư viện Quân đội, thư viện Khoa học Xã hội nhân văn thư viện khác hỗ trợ trình khảo sát tài liệu phục vụ luận án Tôi chân thành cảm ơn lãnh đạo Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, quý đồng nghiệp, gia đình, bạn bè tạo điều kiện thuận lợi tốt cho suốt q trình học tập hồn thành luận án tiến sĩ Hà Nội, tháng năm 2019 Tác giả luận án Lê Thị Hiền DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN TỪ VIẾT TẮT NGHĨA CNXH Chủ nghĩa xã hội CNĐQ Chủ nghĩa đế quốc CNTB Chủ nghĩa tư DBHB Diễn biến hòa bình Nxb Nhà xuất TBCN Tư chủ nghĩa XHCN Xã hội chủ nghĩa STT MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam 1.2 Khái quát kết nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án vấn đề đặt cần bổ sung, phát triển luận án Tiểu kết chương 24 28 Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG CHIẾN TRANH 29 GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VIỆT NAM 2.1 Những vấn đề lý luận phát huy nhân tố người chiến 29 tranh giải phóng dân tộc Việt Nam 2.2 Cơ sở khách quan hình thành, phát triển tư tưởng Đại tướng 42 Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam 2.3 Nhân tố chủ quan hình thành, phát triển tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người chiến tranh giải phóng 70 dân tộc Việt Nam Tiểu kết chương 79 Chương 3: NỘI DUNG CƠ BẢN TƯ TƯỞNG CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VIỆT NAM 81 3.1 Quan điểm Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố 81 người chiến tranh nhân dân Việt Nam 3.2 Quan điểm Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố 101 người xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam 3.3 Quan điểm Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người sức mạnh chiến đấu quân đội 128 140 Tiểu kết chương Chương 4: GIÁ TRỊ VÀ BÀI HỌC TỪ TƯ TƯỞNG CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI 142 ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 Giá trị từ tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân 142 tố người chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam 4.2 Bài học từ tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Tiểu kết chương KẾT LUẬN 156 169 170 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 173 174 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc ta chứng minh rằng, thắng lợi chiến tranh giữ nước xuất phát từ vai trò định nhân tố người Truyền thống lịch sử Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng phát huy trình lãnh đạo, đạo chiến tranh cách mạng thời đại Là danh tướng Việt Nam lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc, gần gủi Chủ tịch Hồ Chí Minh ln trọng đường lối chiến tranh nhân dân, nghệ thuật “lấy địch nhiều”, “lấy nhỏ thắng lớn”, “lấy thô sơ thắng đại” Với Đại tướng, người chủ thể có vai trò định thành bại chiến tranh cách mạng, phát huy nhân tố người tất yếu bối cảnh lịch sử chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam Bởi vậy, Đảng, Nhà nước tin cậy, giao trọng trách trực tiếp tổ chức, xây dựng, rèn luyện quân đội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không ngừng chăm lo công tác giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng, phát huy chất, truyền thống cách mạng, phẩm chất trị - tư tưởng, nâng cao sức mạnh chiến đấu để đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp chiến tranh giải phóng dân tộc Bên cạnh đó, nhằm khơi dậy sức mạnh toàn dân đánh giặc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không ngừng chăm lo giác ngộ, giáo dục, bồi dưỡng lòng u nước, ý chí chiến đấu cho toàn quân, toàn dân ta; xây dựng “khối đoàn kết toàn dân”; “phát huy sức mạnh tinh thần” làm tảng trị vững góp phần thúc đẩy nghiệp giải phóng dân tộc đến thắng lợi Từ học thực tiễn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổng kết thành học kinh nghiệm sâu sắc phát huy nhân tố người tác phẩm, báo, tạp chí huấn lệnh để thực nhiệm vụ cách mạng Nghiên cứu tìm hiểu đời, nghiệp, tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cho thấy, ông để lại cho Đảng dân tộc ta di sản vơ q báu có giá trị, đó, tư tưởng phát huy nhân tố người học lớn cho nhân dân ta lãnh đạo Đảng, góp phần xây dựng, phát triển quan điểm đường lối Đảng chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam Việc nghiên cứu tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người có ý nghĩa thiết thực học bổ ích để vận dụng, phát triển nghiệp bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam giai đoạn Sức mạnh người động lực to lớn dân tộc ta thời xây dựng phát triển bền vững đất nước, vậy, Đảng ta quan tâm sâu sắc đến nhân tố người phát huy nhân tố người, tiếp tục khẳng định Đại hội lần thứ XII: “Phát huy nhân tố người lĩnh vực đời sống xã hội; tập trung xây dựng người đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ lực làm việc; xây dựng mơi trường văn hóa lành mạnh” [19, tr.219] Phát huy nhân tố người Đảng ta xác định gắn với việc xây dựng người đạo đức, lối sống, nhân cách, trí tuệ lực hoạt động, mà trọng tâm giải phóng người, để người có sống ấm no, hạnh phúc Đây nhiệm vụ Đảng ta đặt cần phải quán triệt để vận dụng, triển khai cách toàn diện, hệ thống hiệu Hơn nữa, bối cảnh tình hình giới khu vực có diễn biến phức tạp khó lường, chống phá liệt lực thù địch lĩnh vực đời sống xã hội Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nước ta đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới, Đảng ta xác định mục tiêu, nhiệm vụ là: “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, hệ thống trị, tranh thủ tối đa đồng tình, ủng hộ cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh để bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa” [19, tr.147] Đồng thời, Đảng rõ phải tập trung xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại; “tích cực, chủ động chuẩn bị lực lượng đủ mạnh kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể, khoa học, sẵn sàng bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ an ninh Tổ quốc tình huống” [19, tr.150] Đây nhiệm vụ to lớn, nặng nề, thách thức toàn Đảng, toàn dân ta Về thực tiễn cho thấy, lãnh đạo Đảng, việc phát huy nhân tố người Việt Nam năm qua có chuyển biến tích cực đạt kết quan trọng, “bước đầu hình thành giá trị người với phẩm chất trách nhiệm xã hội, ý thức công dân, dân chủ, chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên” [19, tr.123] Song, biến đổi nhanh chóng phức tạp tình hình quốc tế nước tác động tích cực tiêu cực đến vấn đề phát huy nhân tố người nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tình hình toàn diện phức tạp Làm để phát huy nhân tố người nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vấn đề có ý nghĩa chiến lược đặt đòi hỏi phải nghiên cứu cách bản, có hệ thống nhằm tìm kiếm giải pháp phù hợp Về phương diện khoa học, từ trước tới nay, thời gian gần đây, giới Việt Nam có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học có giá trị luận bàn nhiều phương diện khác Đại tướng Võ Ngun Giáp Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam cách chuyên biệt, tồn diện góc độ triết học Với tinh thần ý nghĩa đó, từ lý luận thực tiễn đặt ra, lựa chọn vấn đề “Tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ Triết học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận giải sở hình thành, phát triển nội dung tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam, từ rút giá trị học phát huy nhân tố người từ tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 170 KẾT LUẬN Tư tưởng phát huy nhân tố người phận quan trọng tư tưởng Quân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, không phản ánh qua tác phẩm lý luận qn sự, nói, viết mà qua thực tiễn lãnh đạo, huy quân Tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người đời có nguồn gốc thực tiễn lý luận phong phú Sự chuyển biến điều kiện lịch sử - xã hội giới điều kiện lịch sử - xã hội Việt Nam kỷ XX sở, nhu cầu thực tiễn hình thành tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người Đặc biệt, biến đổi điều kiện lịch - xã hội Việt Nam với nhiệm vụ đoàn kết toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân thực đánh đuổi thực dân Pháp đế quốc Mỹ xâm lược Cùng với nguồn gốc từ thực tiễn tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người có nguồn gốc từ tư tưởng - lý luận Tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người kết trình nghiên cứu, kế thừa phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam; tiếp thu trực tiếp từ tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Chủ nghĩa Mác - Lênin; kết tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Trong đó, giá trị văn hóa truyền thống dân tộc nguồn gốc, tảng chủ nghĩa Mác - Lênin tiền đề quan trọng; tư tưởng Hồ Chí Minh tiền đề tư tưởng -lý luận trực tiếp, quan trọng định Đại tướng Võ Nguyên Giáp không tiếp thu kế thừa tiếp thu học thuyết trước đó, mà thơng qua hoạt động thực tiễn, gắn với thực tiễn khái quát thành lý luận Tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người hình thành phát triển trình từ nhận thức đến thực tiễn, từ thực tiễn rút vấn đề mang tính quy luật mà nội dung tư tưởng phát huy nhân tố người hình thành phát triển bản, toàn diện hoàn thiện giai đoạn 1945- 1975 Tư tưởng phát huy nhân tố người Đại tướng Võ Nguyên Giáp tư tưởng bản, xuyên suốt đặc sắc, có hệ thống bao gồm quan điểm phát huy nhân tố người chiến tranh nhân dân, phát huy nhân tố người xây dựng lực lượng vũ trang phát huy nhân tố người sức mạnh chiến đấu quân đội 171 Nội dung tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người chiến tranh không làm rõ vị trí, vai trò người nhân tố người mà biện pháp phương thức phát huy nhân tố người nhằm nâng cao tính tích cực xã hội người phẩm chất, lực, lý tưởng Điểm bật tư tưởng phát huy nhân tố người Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiến tranh nhân dân, xuất phát từ mục đích trị mang tính nhân văn sâu sắc, giải phóng giai cấp, nhân dân lao động giải phóng người - động lực trình phát huy nhân tố người; tính chất đặc điểm chiến tranh nhân dân Việt Nam trở thành điều kiện, tiền đề phát huy nhân tố người Cùng với nhận thức mục đích, tính chất, đặc điểm chiến tranh nhân dân, Đại tướng xâ dựng hệ thống phương pháp, cách thức khoa học, toàn diện nhằm phát huy nhân tố người lực lượng tồn dân đánh giặc góp phần vào nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam Lực lượng vũ trang nhân dân lực lượng nòng cốt cho tồn dân đánh giặc Việc phát huy nhân tố người xây dựng lực lượng vũ trang vấn đề có ý nghĩa then chốt định nghiệp giải phóng dân tộc Đại tướng Võ Nguyên Giáp xây dựng hệ thống phẩm chất, lực với nội dung phương pháp để cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng phấn đấu rèn luyện, nâng cao phẩm chất, lực tinh thần chiến đấu để hoàn thành nhiệm vụ lịch sử giao phó Tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người sức mạnh chiến đấu quân đội giải lý luận thực tiễn góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu thời kỳ chiến tranh cách mạng Từ nhận thức đắn nhân tố người sức mạnh chiến đấu quân đội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trọng quan tâm đến phát huy nhân tố người nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu quân đội ta thời kỳ chiến tranh Đồng thời, vận dụng hệ thống giải pháp tác động vào nhân tố người phù hợp với điều kiện chiến tranh, đồng thời, hạn chế tiêu cực tác động đến tính tích cực quân đội nhân dân Tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam vừa có giá trị lý luận thực tiễn 172 chiến tranh giải phóng dân tộc vừa học bổ ích nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người nhận thức vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện lịch sử chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam; sản phẩm dân tộc thời đại, tài sản có giá trị, tinh thần cốt lõi dân tộc Việt Nam trường tồn, bất diệt; sở khoa học góp phần hoạch định vấn đề cho “Đường lối quân Đảng” phát huy nhân tố người nghiệp giải phóng dân tộc; tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người mang giá trị nhân văn sâu sắc Bên cạnh đó, tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người có giá trị thực tiễn góp phần vào lãnh đạo, đạo Đảng Nhà nước làm nên thắng lợi chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam; sở cho hoạt động thực tiễn lãnh đạo, huy lực lượng vũ trang góp phần thắng lợi kháng chiến chống Pháp chống Mỹ Tư tưởng phát huy nhân tố người mang giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc Ngày nay, tình hình mới, với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc đặt lên hàng đấu, học phát huy nhân tố người xây dựng lực lượng vũ trang ý nghĩa định với nhiệm vụ lâu dài nghiệp bảo vệ Tổ quốc việc vận dụng sáng tạo học từ tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người có ý nghĩa quan việc vận dụng xây dựng quốc phòng tồn dân sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc tình hình mới; xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại nghiệp bảo vệ Tổ quốc; nâng cao sức mạnh chiến đấu quân đội để sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược kiểu - chiến tranh vũ khí cơng nghệ cao Tư tưởng phát huy nhân tố người Đại tướng Võ Nguyên Giáp đạt tới mức độ khái quát góp phần xây dựng đường lối lãnh đạo Đảng phát huy nhân tố người chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam, nhận thức đắn vận dụng sáng tạo tư tưởng phát huy nhân tố người điều kiện mới, phù hợp với điều kiện lịch sử mới, định nhân dân ta đưa đến thắng lợi nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Tư tưởng phát huy nhân tố người Đại tướng Võ Nguyên Giáp cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, tổng kết vận dụng, góp phần giải nhiệm vụ mà Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra./ 173 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ CƠNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Phan Thị Hà - Lê Thị Hiền (2014), Mối quan hệ cơng nghiệp hóa - đại hóa với vấn đề xây dựng người Việt Nam, Tạp chí Dạy Học ngày nay, tạp chí Trung ương hội khuyến học Việt Nam, Số tháng năm 2014, tr.52- 54 Lê Thị Hiền - Nguyễn Thị Thanh Huệ (2015), Sân khấu hóa học đường nhằm khai thác tính động, gây hứng thú cho người học Giáo dục trị/Enlining schools to exploit the dynamism of pupil and inspire them in the school house of political education, Tạp chí Dạy Học ngày nay, tạp chí Trung ương hội khuyến học Việt Nam, Số tháng năm 2015, tr.36 -39 Lê Thị Hiền (2016), Giải pháp xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác giảng dạy chuyên ngành tiếng Anh bảm bảo tính bền vững, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Thành Phố, tháng năm 2016, tr.174 - 179 Lê Thị Hiền (2017), Tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy vai trò đội ngũ cán quân đội chiến tranh giải phóng dân tộc, Tạp chí triết học, số (308), Tháng 1- 2017, tr.77 - 83 Lê Thị Hiền (2017), Quan điểm đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người sức mạnh chiến đấu quân đội, Tạp chí Khoa học xã hội, số 4, Tháng 4- 2017, tr.40 - 50 Lê Thị Hiền (2017), Quan điểm đại tướng Võ Nguyên Giáp Dân chủ Kỷ luật xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Tạp chí Lịch sử Đảng số , Tháng 6- 2017, tr.85 - 89 Lê Thị Hiền (2017), Quan điểm đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy vai trò cùa quần chúng nhân dân chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam, Tạp chí Đại học Văn Lang, số 04 tháng 7/2017, tr.19 - 28 Lê Thị Hiền – Phan Ngọc Vượng (2018), Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức nghề nghiệp ý nghĩa xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nay, Tạp chí Đại học Văn Lang, số 07 tháng -2018, tr 12-22 174 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thái Anh tuyển chọn (2011), Đại tướng Võ Nguyên Giáp người viết hoa hoàn hảo, Nxb Thanh niên, Hà Nội Nguyễn Thái Anh tuyển chọn (2011), Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua góc nhìn trí thức văn nghệ sĩ, Nxb Thanh niên, Hà Nội Ngọc Anh tuyển chọn (2012), Từ nhật ký 50 năm tìm về, Nxb Thanh niên, Hà Nội Từ Thiên Ân, Hứa Bình, Vương Hồng Sinh (chủ biên) (2002): Lịch sử giới thời đại (1900 - 1945) Tập Nxb Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thái Bình (2007),Võ Ngun Giáp trường chinh kỷ, Thành Phố Hồ Chí Minh, Nxb Văn hóa Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh Trần Thái Bình (2013), Đại tướng Võ Nguyên Giáp hào khí trăm năm, tái lần thứ 4, Nxb Trẻ Georges Boudarel; Nguyễn Văn Sự dịch (2013), Võ Nguyên Giáp, tái lần thứ nhất, Nxb Thế giới Bộ quốc Phòng, Viện Lịch sử Quân Việt Nam (2014), Lịch sử tư tưởng quân Việt Nam, Tập III - Từ năm 1958 đến năm 1945, Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội Bộ quốc Phòng, Viện Lịch sử Quân Việt Nam (2014), Lịch sử tư tưởng quân Việt Nam, Tập IV- Từ năm 1945 đến năm 1975, Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 10 Cecil B.Currey (2013), Chiến thắng giá - Thiên tài Quân Việt Nam Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nxb Thế giới 11 Laurence Joseph Brahm (2014), Đặng Văn Hân dịch, Văn hóa Việt Nam, ý chí việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 12 Các Phơn Clau - Dơ - Vít (1981), Bàn chiến tranh, phần 1, Nguyên Tùy, Đinh Kim Khánh dịch (theo tiếng Pháp Denise Naville, Nxb Minuit, 175 Paris); Nguyễn Linh đối chiếu thích (theo tiếng Nga Nxb Quân sự, Bộ quốc phòng Liên Xô), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 13 Các Phơn Clau - Dơ - Vít (1988), Bàn chiến tranh phần 2, Nguyên Tùy, Đinh Kim Khánh dịch (theo tiếng Pháp DeniseNaville, Nxb Minuit, Paris); Nguyễn Linh đối chiếu thích (theo tiếng Nga Nxb Qn sự, Bộ Quốc phòng Liên Xơ), Nxb Qn đội nhân dân, Hà Nội 14 Các Phôn Clau - Dơ - Vít (1989), Bàn chiến tranh phần 3, Nguyên Tùy, Đinh Kim Khánh dịch (theo tiếng Pháp Denise Naville, Nxb Minuit, Paris), Nguyễn Linh đối chiếu thích (theo tiếng Nga Nxb Quân sự, Bộ quốc phòng Liên Xơ), Nxb Qn đội nhân dân, Hà Nội 15 Phạm Hồng Cư, Đặng Bích Hà cộng tác (2008), Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ, in lần thứ hai, Nxb Thanh Niên, Hà Nội 16 Nguyễn Đức Cường sưu tầm tuyển chọn (2011), Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp hình ảnh tư liệu chọn lọc, Nxb Thời Đại, Hà Nội 17 Peter Mac Donald (2004), Nguyễn Viết Quyền, Nguyễn Đình Cao dịch theo tiếng Pháp Jean Clem FrankStrachitz, Tướng Giáp qua hai chiến tranh Đông Dương, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 20 Vũ Quang Đạo (11 - 10 - 2013), Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nhà sử học làm nên lịch sử, Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 21 Trần Đương (2012), Đại tướng Võ Nguyên Giáp: với nụ cười hiền hậu đời thường, Nxb Thanh Niên, Hà Nội 22 Elicom (biên soạn) (2007), Những tướng lĩnh tiếng giới, Nxb Thanh Niên, Hà Nội 23 Võ Nguyên Giáp - bút danh Hải Thanh (1929), “Vũ trụ hóa”, Báo Tiếng Dân, số 218, ngày 28 - -1929 176 24 Võ Nguyên Giáp (1930),“Kinh - tế chánh trị có rời không”, Báo Tiếng Dân, số 240, ngày 14 - 12 -1929 25 Võ Nguyên Giáp (1930), “Thế giới sách Nước Mỹ”, Báo Tiếng Dân, số 259, ngày 26 - - 1930 26 Võ Nguyên Giáp bút danh Vân Đình (1930), “Sự nghiệp Quốc tế Liên Minh”, Báo Tiếng Dân, số 262, ngày - - 1930 27 Võ Nguyên Giáp (1930), “Hiện tình kinh tế nước ta”, Báo Tiếng Dân, số 277 ngày - - 1930 28 Võ Nguyên Giáp (1930), “Câu chuyện Châu Âu Liên Bang”, Báo Tiếng Dân, số 280, ngày 10 - -1930 29 Võ Nguyên Giáp bút danh Vân Đình (1930), “Nhân hải quân hiệp ước ký Luân Đôn Cái họa chiến tranh hết?” Báo Tiếng Dân, số 287, ngày - - 1930 30 Võ Nguyên Giáp bút danh Vân Đình (1930), “Nghiệp làm nơng Việt Nam”, số 287, ngày - -1930 31 Võ Nguyên Giáp (1930), “Nền học thuật bình dân”, Báo Tiếng Dân, số 313, ngày - - 1930 32 Võ Nguyên Giáp (1936), “Về đình cơng 6000 cơng nhân mỏ cày Cẩm Phả”, Báo Le Travail (Lao động), số 10 ngày 20 - 11 - 1936 33 Võ Nguyên Giáp (1936), “Những học đình cơng thắng lợi”, Báo Le Travail (Lao động), số 11 ngày 27 -11- 1936 34 Võ Nguyên Giáp (1936), “Vì tự hội đảng trị”, Báo Le Travail (Lao động), số ngày 19 - - 1936 35 Võ Ngun Giáp (1937), “Người ta bóc lột nơng dân nào? Tô ruộng”, Báo Le Travail (Lao động), số 30 ngày 16 - -1937 36 Qua Ninh (Trường Chinh) - Vân Đình (Võ Nguyên Giáp) (1938), Vấn đề dân cày, Tập sách dân chúng 177 37 Võ Nguyên Giáp (1938), “Đông Dương đứng trước nạn chiến tranh Chúng tơi phản đối việc đóng biên giới Bắc Kỳ”, Báo Dân - Chúng, năm thứ nhứt, số 37 ngày 14 decembre, 1938 38 Võ Nguyên Giáp (1939), “Sự thật hiệp ước ngày - -1884”, Báo Notre Voix, số ngày - - 1939 39 Võ Nguyên Giáp (1941), “Chị em phụ nữ phải đoàn kết lại!” Báo Việt Nam Độc - Lập, số 112, ngày - 12 - 1941 40 Võ Nguyên Giáp (1942), Kinh nghiệm Việt Minh Việt Bắc Việt Minh xuất bản, - 1944 41 Võ Nguyên Giáp (7-1944), Cơng tác trị qn đội cách cách mạng, Tập sách cán bộ, số 4, Việt Minh xuất 42 Võ Nguyên Giáp - bút danh TRÍ DŨNG (1945), “Phê bình chiến đấu vừa qua, Báo Quân giải phóng, số ngày -8 - 1945 43 Võ Nguyên Giáp (1945), “Noi gương Cách mạng Tháng Tám”, Báo Vệ quốc quân, số 51, tháng 9- 1945 44 Võ Nguyên Giáp (1951), “Nâng cao chất lượng đội để chiến thắng quân địch”, Quân Tập san, số 29, tháng 12 - 1951 45 Võ Nguyên Giáp (1959), Chiến tranh nhân dân quân đội nhân dân, Nxb Sự thật, Hà Nội 46 Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Chí Thanh (1959), Đường lối quân mác - xít Đảng cờ chiến thắng quân đội ta, Nxb Sự thật, Hà Nội 47 Võ Nguyên Giáp (1960), Dưới cờ tất thắng Đảng hăng hái tiến lên giành thắng lợi mới, Bài nói chuyện với niên Hà Nội chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Nxb Thanh Niên, Hà Nội 48 Võ Nguyên Giáp (1960), Nâng cao chất lượng đội để chiến thắng quân địch Cuộc chiến thắng thần thánh dân tộc Việt - Nam, tập III, Nxb Sự thật, Hà Nội 49 Võ Nguyên Giáp (1961), Những kinh nghiệm lớn lãnh đạo đấu tranh vũ trang xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, Nxb Sự thật, Hà Nội 178 50 Võ Nguyên Giáp (1965), Nắm vững đường lối quân Đảng, đẩy mạnh chiến tranh nhân dân, kiên đánh giặc Mỹ xâm lược, Nxb Sự thật,Hà Nội 51 Võ Nguyên Giáp - Hồ Chí Minh - Lê Duẩn - Nguyễn Chí Thanh - Song Hào -Trường Chinh -Văn Tiến Dũng - (1966), Bàn chiến tranh nhân dân lực lượng vũ trang nhân dân, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 52 Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Song Hào (1966), Hãy xứng đáng niên anh hùng dân tộc anh hùng quân đội anh hùng, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội 53 Võ Nguyên Giáp (1966), Cả nước lòng đẩy mạnh chiến tranh yêu nước vĩ đại, kiên đánh thắng giặc Mỹ xâm, Nxb Sự thật, Hà Nội 54 Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Chí Thanh, Văn Tiến Dũng,Võ Nguyên Giáp (1967), Bàn dân chủ kỷ luật quân đội ta, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 55 Võ Nguyên Giáp (1970), Đường lối quân Đảng cờ trăm trận trăm thắng chiến tranh nhân dân nước ta, Nxb Sự thật, Hà Nội 56 Võ Nguyên Giáp (1970), Mấy vấn đề đường lối quân Đảng ta, Nxb Sự thật, Hà Nội 57 Võ Nguyên Giáp (1972), Chiến tranh nhân dân chiến trường sông biển, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 58 Võ Nguyên Giáp (1973), Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng quân đội nhân dân, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 59 Võ Nguyên Giáp (1974), Bài giảng đường lối quân Đảng, (Tài liệu mật), Viện Khoa học Quân sự, Hà Nội 60 Võ Nguyên Giáp (1976), Nhân dân ta anh hùng, Hồi ký cách mạng, in lần thứ ba, Nxb Văn học, Hà Nội 61 Võ Nguyên Giáp (1976), Sức mạnh vô địch chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại mới, Nxb Sự thật, Hà Nội 179 62 Võ Nguyên Giáp (1976), Xây dựng quốc phòng tồn dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, Nxb Sự thật, Hà Nội 63 Võ Nguyên Giáp (1977), Về nhiệm vụ xây dựng kinh tế Quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội 64 Võ Nguyên Giáp (1978), Xây dựng kinh tế nhiệm vụ trị quan trọng quân đội giai đoạn mới, Nxb Sự thật - Hà Nội 65 Võ Nguyên Giáp (1978), Về sức mạnh tổng hợp cách mạng Việt Nam, Nxb Sự thật, Hà Nội 66 Võ Nguyên Giáp (1979), Chiến tranh giải phóng dân tộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Nxb Sự thật, Hà Nội 67 Võ Nguyên Giáp (1979), Cả nước lòng bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Nxb Sự thật, Hà Nội 68 Võ Nguyên Giáp (1979), Về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc kỷ nguyên mới, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 69 Võ Nguyên Giáp (1983), Khoa học biển kinh tế miền biển, Nxb Sự thật, Hà Nội 70 Võ Nguyên Giáp (1986), Mấy vấn đề khoa học giáo dục, Nxb Sự thật, Hà Nội 71 Võ Nguyên Giáp (1987), Kinh tế biển khoa học kỹ thuật biển nước ta, nông nghiệp, Hà Nội 72 Võ Nguyên Giáp (2006), Nghiên cứu, học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 73 Võ Nguyên Giáp (2006), Tổng tập hồi ký, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 74 Võ Nguyên Giáp (2006), Tổng tập luận văn, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội 75 Võ Nguyên Giáp (2007), Tổng tập luận văn, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 180 76 Võ Nguyên Giáp (chủ biên) (2008), Tư tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam, xuất lần thứ tư, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 77 Ernesto Che Guevara (2008), Đào Hùng dịch, Lời tựa cho Chiến tranh nhân dân quân đội nhân dân, Tạp chí Xưa & Nay, số 321 78 Đỗ Thanh Hải (Học viện trị - Bộ Quốc Phòng) (20 - 12 - 2013), Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Kiến trúc sư nghệ thuật quân Việt Nam đại, Tạp chí Đảng Cộng sản online 79 Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh (2013), Giáo trình Trung cấp lý luận trị - Hành Những vấn đề Chủ nghĩa MácLênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 80 Phạm Hùng (2011), 12 vị tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb Đồng Nai 81 Phạm Hùng chủ biên (2011), Chủ tịch Hồ Chí Minh Đại tướng Võ Nguyên Giáp hai người làm nên huyền thoại, tập 2, Nxb Đồng Nai 82 Lê Vũ Huy (2019), Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa Quân sự, trang tin Bảo tàng Lịch sử Quân Việt Nam, ngày 14 tháng 01 năm 2019 83 Nguyễn Đắc Hưng (2007), Phát triển nhân tài chấn hưng đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 84 Lê Trung Kiên, Vũ Hoa Tươi (chủ biên), (2013), Võ Ngun Giáp vị tướng Hòa Bình, người học trò xuất sắc chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Thời đại 85 Lê Trung Kiên, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Bùi văn Tuấn, Vũ Thị Quỳnh Liên, Nguyễn Hòa (2014), Đại tướng Võ Nguyên Giáp chấn động địa cầu”, Nxb Thời Đại, Hà Nội 86 Sông Lam, Minh Khánh biên soạn (2012), Hỏi đáp đời nghiệp đại tướng Võ Nguyễn Giáp, Nxb Thanh Niên, Hà Nội 87 Sông Lam, Minh Khánh sưu tầm & tuyển chọn (2012), Đại tướng Võ Nguyên Giáp: trí tuệ thuyết phục, Nxb Thanh Niên, Hà Nội 88 Sông Lam, Minh Khánh sưu tầm & tuyển chọn (2012), Đại tướng Võ Ngun Giáp qua góc nhìn người nước ngồi, Nxb Thanh niên, Hà Nội 181 89 Sơng Lam - Minh Khánh Sưu tầm tuyển chọn (2012), Đại tướng Võ Ngun Giáp qua góc nhìn báo chí, Nxb Thanh Niên, Hà Nội 90 Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn chủ biên (2005), Bước chuyển tư tưởng giai đoạn lịch sử kỷ XIX đầu kỷ XX, Đại cương lịch sử Việt Nam, toàn tập, Nxb Giáo dục, Hà Nội 91 Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khánh tác giả khác (2006), Đại cương lịch sử Việt Nam, tập II, Nxb Giáo dục, Hà Nội 92 Quí Lâm tuyển chọn hệ thống (2016), Tầm nhìn chiến lược gia kiệt xuất Võ Nguyên Giáp, Nxb Hồng Đức 93 V.I.Lênin (2005), Đại hội I toàn Nga ngành giáo dục nhà trường, Toàn tập, tập 38, Nxb trị Quốc gia Hà Nội 94 V.I.Lênin (2005), Bệnh ấu trĩ “tả khuynh” phong trào cộng sản, Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Macxit - - va 95 V.I.Lênin (2005), Diễn văn Hội nghị mở rộng công nhân binh sĩ Hồng Quân khu Gô - Giơ - Xcơ - Xi - Mô - Nôp Xki ngày 13 tháng năm 1920 (Tường thuật báo, Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Macxit - - va, tr.147 96 V.I Lênin (2005), Thư từ nước gửi về, Toàn tập, tập 31, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 97 Đỗ Hoàng Linh - Nguyễn Văn Dương - Vũ Thị Kim Tuyến - Lường Thị Lan sưu tầm, tuyển chọn (2014), Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp Điện Biên Phủ, Nxb Văn học, Hà Nội 98 Các Mác Ph Ăng-ghen (1980), Tuyển tập, tập 1, Nxb Sự thật, Hà Nội, 99 C.Mác Ph.Ăngghen (1995), Luận cương Phoi bách, Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 100 C.Mác Ph Ăngghen (2004), Tun ngơn Đảng Cộng Sản, Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 101 Hồ Chí Minh (2011), Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng qn (12/1944), Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 182 102 Hồ Chí Minh (2011), Hỏi trả lời, Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 103 Hồ Chí Minh (2011), Bài nói chuyện Trường trị trung cấp quân đội (25/10/1951), Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 104 Hồ Chí Minh (2011), Bài nói Hội nghị chiến tranh du kích (13/7/1952), Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 105 Hồ Chí Minh (2011), Tình hình nhiệm vụ, Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 106 Hồ Chí Minh (2011), Diễn văn khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II (25/1/1953), Tồn tập, tập 8, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 107 Hồ Chí Minh (2011), Thường thức trị (23/9/1953), Tồn tập, tập 8, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 108 Hồ Chí Minh (2011), Bài nói chuyện lớp nghiên cứu trị khóa 2, trường Đại học nhân dân Việt Nam, Tồn tập, tập 10, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 109 Hồ Chí Minh (2011), Diễn văn khai mạc lớp học lý luận khóa I- Trường Nguyễn Ái Quốc (7/9/1957), Tồn tập, tập 11, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 110 Hồ Chí Minh (2011), Bài nói Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ II, Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 111 Hồ Chí Minh (2011), Con đường cứu nước giải phóng dân tộc thời đại ngày nay, Tồn tập, tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 112 Hồ Chí Minh (2011), Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc, Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 113 Hồ Chí Minh (2011), Xây dựng người chủ nghĩa xã hội, Tồn tập, tập 13, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 114 Hồ Chí Minh (2011), Bài nói với cán bộ, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 1, đồn Tam Đảo Bộ phòng khơng, khơng qn, Tồn tập, tập 14, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 183 115 Hồ Chí Minh (2011), Thư gửi Đại hội tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa toàn Miền Bắc, Tồn tập, tập 14, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 116 V.K - Bara - Mốp, (1962), Phạm Phú Hòa dịch, Con người khí tài kỹ thuật chiến tranh đại, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 117 Henri Navare - Người dịch Phan Thanh Tồn (2004), Đơng Dương hấp hối, Nxb Cơng an Nhân dân, Hà Nội 118 Hữu Ngọc chủ biên (2007), Dương Phú Hiệp - Lê Hữu Tầng, Từ điển Triết học giản yếu (có đối chiếu Nga, Anh, Pháp), Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 119 Nguyễn Hữu Nguyên (2019), Tư nghệ thuật quân Võ Nguyên Giáp, Tạp chí điện tử Văn Hiến Việt Nam, ngày 22 tháng 02 năm 2019 120 Nhà xuất Quân đội nhân dân (1976), Văn kiện quân Đảng tập II: Từ ngày - -1945 đến 10 - 10 - 1950, Lưu hành nội bộ, Hà Nội 121 Nhà xuất Quân đội nhân dân (1996), Từ điển Bách khoa Quân Việt Nam 122 Nguyễn Ngọc Phúc (2013), 25 tướng lĩnh Việt Nam, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 123 Gérard Le Quang (2014), Võ Nguyên Giáp hay chiến tranh nhân dân, Nxb Thế giới 124 Alain Ruscio (2014), Võ Nguyên Giáp - Một đời, người dịch Nguyễn Văn Sự, tái lần thứ 2, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội 125 Lưu Hải Sinh Phủ Quang Hải, Nguyễn Gia Linh dịch (2011), 100 nhà quân có ảnh hưởng đến giới, Nxb Biên Diên, Trung Quốc ấn hành, Nxb Lao động, Hà Nội 126 Phạm Thanh Sơn (1994), Mối quan hệ biện chứng người vũ khí sức mạnh chiến đấu quân đội nhân dân Việt Nam, Luận án PTS triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa vật Biện chứng, Chủ nghĩa vật lịch sử, Hà Nội, LA 9007 184 127 Nguyễn Văn Sự (2011), Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Danh tướng kỷ XX: qua tư liệu nước ngoài, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 128 Nguyễn Văn Tài (2010), Phát huy tính tích cực xã hội đội ngũ cán nước ta nay, tái có sửa chữa bổ sung, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 129 Nguyễn Anh Thái [và nh.ng khác] (1986), Lịch sử giới đại, 1945 - 1975, Nxb Giáo dục, Hà Nội 130 Đức Thành (2010), Binh pháp Tơn Tử, Nxb Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội 131 Nguyễn Thành (2005), Hoạt động báo chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội 132 Phạm Văn Trà (2000), Xây dựng Quân đội nhân dân hùng mạnh, bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tình hình mới, Tạp chí Quốc phòng tồn dân, tr.3 133 Trần Văn Trà (2000), Nhật Hoa Khanh ghi “Tổng tư lệnh biết quý giọt máu chiến binh”, Tiền phong, Số Xuân 134 Trần Trọng Trung (2010), Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh, xuất lần thứ hai, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 135 Nguyễn Văn Trung người khác tuyển chọn (2012), Võ Nguyên Giáp: vị tướng hòa bình (quyển 2), Nxb Thanh Niên, Hà Nội 136 Nguyễn Văn Trung - Nguyễn Văn Khoan - Nguyễn Văn Huyên sưu tầm biên soạn (2013), Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Đại tướng nhân dân Hòa Bình”, Nxb tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 137 Bùi Loan Thùy chủ biên (2009), Đại tướng, tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp Vị tướng hòa bình, Nxb Văn hóa Sài Gòn - Cơng ty cổ phần Văn hóa Truyền thơng Thành Đơ 138 Tổng cục trị (2008), Giáo trình học thuyết Mác - Lênin chiến tranh quân đội, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 139 Từ điển Triết học (1986), Nxb Tiến Mác - xcơ - Nxb Sự thật 140 Bùi Xuân Việt (2017), Giáo dục tư tưởng quân Võ Nguyên Giáp trường Đại học, Vietnamnet ngày 14 tháng năm 2017 ... thành, phát triển tư tưởng Đại tư ng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam - Phân tích nội dung tư tưởng Đại tư ng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người chiến. .. dân tộc Việt Nam phát huy nhân tố người chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam Góp phần làm rõ nội dung tư tưởng Đại tư ng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người chiến tranh giải phóng dân tộc Việt. .. thành, phát triển nội dung tư tưởng Đại tư ng Võ Nguyên Giáp phát huy nhân tố người chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam, từ rút giá trị học phát huy nhân tố người từ tư tưởng Đại tư ng Võ Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng của đại tưởng của đại tướng võ nguyên giáp về phát huy nhân tố con người trong chiến tranh giải phóng dân tộc việt nam, Tư tưởng của đại tưởng của đại tướng võ nguyên giáp về phát huy nhân tố con người trong chiến tranh giải phóng dân tộc việt nam