ĐỀ THI LẠI ĐỊA LÝ 7

4 516 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2013, 09:10

Đ1 Đề thi lại Họ và tên Lớp . Môn : Địa 7 Thời gian: 45 phút(Không kể thời gian giao đề) Năm học:2007- 2008 I/ Trắc nghiệm (3.0điểm) khoanh tròn câu đúng nhất. Câu 1: Tỉ lệ dân đô thị ở Trung và Nam Mĩ là: a. 60% b. 70%; c. 75%; d. 80%; Câu 2: địa hình Bắc Mĩ và Nam Mĩ chia làm 3 bộ phận kéo dài theo chiều. a. Chiều kinh tuyến, b. Chiều vĩ tuyến, c.Từ Bắc xuống Nam, d. Từ xích đạo về hai cực Câu3:Châu lục lạnh nhất thế giới là. a. Châu Mĩ, b.Châu đại Dơng, c. Châu Nam Cực, d. Châu Âu, Câu 4:Đại Dơng lớn nhất thế giới ? a. Đại Tây Dơng, b. Thái Bình Dơng, c. Bắc Băng Dơng, d. ấn Độ Dơng, Câu 5:Môi trờng chiếm diện tích lớn nhất châu Âu? a. Ôn đới Hải Dơng, b. Ôn đới lục địa, c. Địa Trung Hải, d. Môi trờng núi cao, Câu 6: Dân c châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc? a. Môn gô lô ít; b. Nê grô ít; c. Ơ rô pê ô ít; II/ Tự luận (7,0điểm) Câu 1: (2,0điểm) Trình bày đặc điểm kinh tế của Châu Âu ?Nền kinh tế của Châu Âu phát triển nh thế nào? Câu 2:(1,5điểm)Xác định tên của các kiểu khí hậu ở châu Âu qua 3 biểu đồ dới đây? C©u 3: (3,0®iÓm) So s¸nh c¸c khu vùc ®Þa h×nh cña B¾c MÜ vµ Nam MÜ? Đ2 Đề thi lại Họ và tên . Lớp Môn : Địa 7 Thời gian: 45 phút(Không kể thời gian giao đề) Năm học: 2007-2008 I/ Trắc nghiệm (3.0điểm) khoanh tròn câu đúng nhất. Câu 1:Châu lục cha có dân sinh sống thờng xuyên là? a. Châu Phi, b.Châu Đại Dơng, c. Châu Nam Cực, d. Châu Âu, Câu 2Châu Mĩ nằm hoàn toàn ở : a. Nửa cầu Đông , b. Nửa cầu Tây, c. Nửa cầu Bắc, d. nửa cầu Nam. Câu 3:Môi trờng chiếm diện tích lớn nhất châu Âu? a. Ôn đới Hải dơng, b. Ôn đới lục địa, c. Địa Trung Hải, d. Môi trờng núi cao, Câu4 : Tỉ lệ dân thành thị ở châu Âu là: a. 60%; b. 75%; c. 85%; d. 90% Câu5:Nhiệt độ và lợng ma thay đổi theo mùa gió là đặc điểm của khí hậu: a. Xích đạo ẩm; b. Nhiệt đới; c. Nhiệt đới gió mùa; d.Tất cả đều đúng Câu 6:Đại Dơng lớn nhất thế giới ? a. Đại Tây Dơng, b. Thái Bình Dơng, c.Bắc Băng Dơng, d. ấn Độ Dơng, II/ Tự luận (7,0điểm) Câu 1:(1,5điểm)Xác định tên của các kiểu khí hậu ở châu Âu qua 3 biểu đồ dới đây? . . Câu 2: (2,0điểm) Trình bày đặc điểm kinh tế của Châu Âu ?Nền kinh tế của Châu Âu phát triển nh thế nào? . . . C©u 3: (3,0®iÓm) So s¸nh c¸c khu vùc ®Þa h×nh cña B¾c MÜ vµ Nam MÜ? . . . . . Đ1 Đề thi lại Họ và tên Lớp . Môn : Địa lý 7 Thời gian:. Đ2 Đề thi lại Họ và tên . Lớp Môn : Địa lý 7 Thời
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI LẠI ĐỊA LÝ 7, ĐỀ THI LẠI ĐỊA LÝ 7, ĐỀ THI LẠI ĐỊA LÝ 7