TIÊU CHUẨN AN NINH CTPAT (DỊCH TIẾNG VIỆT)

37 1,705 18
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2019, 18:48

CƠNG TY TNHH MAY CN THIỆN CHÍ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆN NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc TIÊU CHUẨN AN NINH I GIỚI THIỆU The Security Verification (GSV) Standard : nhằm giúp nhà nhập nhà cung cấp việc đánh giá biện pháp an ninh họ dựa yêu cầu an ninh chuỗi cung ứng quốc tế II MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI : Theo quan điểm mối đe dọa leo thang từ chủ nghĩa khủng bố tồn cầu vi phạm quyền, phủ tổ chức hải quan giới thực tiêu chuẩn an ninh chuỗi cung ứng để đảm bảo nguyên tắc thương mại, bảo vệ chống lại hành động khủng bố, để chống lại xâm nhập bất hợp pháp Trong trình thực thi tuân thủ tiêu chuẩn an ninh chuỗi cung ứng quốc tế mới, công ty phải đánh giá chuỗi cung ứng họ để xác định, giảm thiểu loại bỏ tất nguy bảo mật tiềm Chương trình an ninh tồn cầu kết hợp nhiều sáng kiến an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu to, bao gồm C-TPAT (An ninh thương mại chống khủng bố), PIP (Bảo vệ đối tác) AEO (ủy quyền khai thác kinh tế) Sứ mệnh thúc đẩy phát triển trình an ninh tồn cầu cho đối tác với khách hàng nhà cung cấp quốc tế , dẫn đến tăng đảm bảo an tồn, kiểm sốt rủi ro, tăng tính hiệu tiết kiệm chi phí cho tất người tham gia Tiêu chuẩn an ninh toàn cầu bao gồm : mục tiêu an ninh Báo cáo tài liệu, chứng từ Nhân viên, cán an ninh Bảo vệ tài sản Quản lý truy cập hệ thống thông tin Quản lý thông tin giao hàng Lưu trữ phân phối Quản lý nhà thầu phụ Giao nhận xuất Tính minh bạch chuỗi cung ứng III Quyền lợi : TIÊU CHUẨN AN NINH–Cơng Ty TNHH May CN Thiện Chí  Tiết kiệm thời gian tiền bạc trải qua vài đánh giá An ninh  Tiết kiệm chi phí thời gian giảm gián đoạn kinh doanh cách tạo điều kiện nhanh thông quan qua GSV thừa nhận tốt  Nâng cao uy tín chương trình giới cơng nhận xác nhận phù hợp với chuỗi cung ứng toàn cầu  Cho phép nhà nhập cung ứng tạo nổ lực thúc đẩy thông qua tảng chung ngành hợp tác  Tham gia chương trình an ninh tồn cầu tạo diện mạo thực thi tốt từ C-TPAT ,PIP, AEO IV Hướng Dẫn: Tóm tắt tiêu chuẩn “ XÁC MINH AN NINH TỒN CẦU” PHẦN CHÍNH Những Báo cáo hồ sơ,chứng từ PHẦN PHỤ 1.1 Những Báo cáo hồ sơ ,chứng từ 2.1 Qui trình, sách an ninh tuyển dụng, hồ sơ nhân An ninh nhân 2.2 Sàng lọc nhân 2.3 Nhận diện nhân 2.4 Giáo dục/huấn luyện/ nhận thức 3.1 An ninh nhà máy 3.2 An ninh xung quanh công ty 3.3 Chiếu sáng bên nhà máy 3.4 Lưu trữ container 3.5 Lực lượng an ninh Bảo vệ tài sản 3.6 Quản lý truy cập 3.7 Quản lý khách tham quan 3.8 Tài xế , xe vào nhà máy 3.9 Khu vực đậu xe CBCNV công ty khách 3.10 An ninh sản xuất, phối hàng đóng gói Quản lý truy cập hệ thống thông tin 4.1 Quản lý truy cập hệ thống thông tin Quản lý thông tin giao hàng 5.1 Quản lý thông tin giao hàng TIÊU CHUẨN AN NINH–Công Ty TNHH May CN Thiện Chí 6.1 Lưu trữ Lưu trữ phân phối V 6.2 Lộ trình cho bốc dỡ giao hàng Quản lý nhà thầu phụ 7.1 Quản lý nhà thầu phụ Giao nhận xuất 8.1 Giao nhận xuất Tính minh bạch chuỗi cung ứng 9.1 Tính minh bạch chuỗi cung ứng NGUỒN THÔNG TIN/ THAM KHẢO: Tiêu chuẩn an ninh tối thiểu cho nhà sản xuất nước VI CÁC ĐỊNH NGHĨA : Nhà thầu phụ -Nhà thầu phụ : tham khảo đối tác kinh doanh nhà máy, bao gồm nhà thầu phụ sản xuất khác, sản phẩm, nhà cung ứng, vendors, nhà cung cấp dịch vụ VD: cung cấp nhân viên phục vụ, nhân viên bảo vệ, máy tính/văn phòng, bảo trì máy móc, nhân viên qt dọn, vệ sinh, sửa chữa… 3PL : Dịch vụ hậu cần bên thứ VII HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIÊU CHUẨN AN NINH TOÀN CẦU: Những phần đưa giải thích cho tiêu chuẩn An Ninh Tồn Cấu cung cấp hướng dẫn mà nhà cung cấp cần phát triển, tài liệu thực tiêu chuẩn NHỮNG BÁO CÁO VÀ HỒ SƠ, CHỨNG TỪ : Mục tiêu : Các biện pháp phải để nơi, đảm bảo tính tồn vẹn an ninh cho tất trình suốt chuỗi cung ứng sách văn phải lập quy định cho tất thủ tục an ninh cần ghi nhận THỰC HIỆN/ NHỮNG CHỈ TIÊU CHO TUÂN THỦ ĐẠT TIÊU CHUẨN NHỮNG U CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH Một sách văn đực thành lập Nhà máy phải có sách yêu cầu tất dưah sở qui đinh tất thủ tục an thủ tục an ninh phải ghi nhận ninh cần phải ghi chép Nhà máy phải có phận an ninh nhân viên an Người phận chịu trách nhiệm cho an ninh ninh bổ nhiệm trưởng ban an ninh nhà máy.Nhà máy bổ nhiệm cho người có trách nhiệm cơng ty thực hiện: • An ninh nhà xưởng • An ninh nhân TIÊU CHUẨN AN NINH–Công Ty TNHH May CN Thiện Chí • An ninh nhà thầu phụ • An ninh vận chuyển, vận tải • Kiểm tra đánh giá an ninh Nhà máy tiến hành đánh giá an ninh Đánh giá an inh nội thực nhà máy bên thứ 2, thứ đánh giá an ninh -Một qui trình chứng từ thực cho việc đánh giá an ninh nội thường đính kèm nội dung sau: • An ninh người Nhà máy có qui trình chứng từ cho việc thực định kỳ kiểm tra an ninh để đảm bảo qui trình an ninh thực • Bảo vệ tài sản • Kiểm sốt truy cập thơng tin • Kiểm sốt thơng tin giao hàng • Lưu trữ phân phối • Kiểm sốt nhầ thầu phụ • Hậu cần xuất -Soạn thảo kế hoạch cải thiện tự việc kiểm tra/ Nhà máy soạn thảo kế hoạch hành động cải tiến đánh giá, chứng thể kế hoạch an ninh Tổng hợp thiếu sót đưa hành cải thiện xem xét định kỳ quản lý động thích hợp phòng an ninh Thực hành tốt : • Đánh giá an ninh nội ba tháng cho quốc gia có rủi ro cao hai tháng cho quốc gia có rủi ro trung bình • Kế hoạch an ninh xem xét tháng cho cho quốc gia có rủi ro cao hai tháng cho quốc gia có rủi ro trung bình AN NINH NHÂN SỰ : 2.1 Biên soạn qui trình sách an ninh nhân sự: Mục tiêu: Q trình ghi chép phải thực chỗ tới sàng lọc nhân viên tiêm năng, qua đánh giá nguy rui ro liên quan tới hồ sơ hình sự, sử dụng ma túy nguy liên quan tới bảo mật khác NHỮNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN AN NINH–Cơng Ty TNHH May CN Thiện Chí THỰC HIỆN/ NHỮNG CHỈ TIÊU CHO TUÂN THỦ ĐẠT TIÊU CHUẨN Văn hướng dẫn qui trình cho an ninh Nhà máy có văn hướng dẫn đảm bảo an ninh nhân sự,đính kèm qui trình tuyển dụng nhân tuyển dụng nhân sự,hệ thống xác minh nhân sự,kiểm soát nhân viên vào Hướng dẫn an ninh cho nhân viên viên Nhà máy đánh giá, hướng dẫn an ninh cho nhân đánh giá định kỳ đảm bảo công nhân hiểu an ninh Các tài liệu hướng dẫn an ninh nhân áp Văn hướng dẫn an ninh nhân yêu dụng cho hợp đồng thuê mướn nhân viên,thời vụ cầu áp dụng cho nhân viên thời vụ và bán thời gian Cũng giống áp dụng bán thời gian việc thuê nhân viên thức hợp đồng thuê mướn Thực hành tốt : • Hướng dẫn người lao động đánh giá tháng nhằm đảm bảo hiệu kiến thức họ an ninh, 2.2 Sàng lọc nhân sự: Mục tiêu: thiết lập qui trình sàng lọc nhân viên điều tra hồ sơ xin việc, chẳng hạn điều tra trình làm việc tài liệu, cấp,xác nhận hạnh kiểm xem xét cẩn thận trước làm việc Ngoài ra, kiểm tra định kỳ lý lịch nhân viên làm vị trí nhạy cảm cần tiến hành cách quán THỰC HIỆN/ NHỮNG CHỈ TIÊU CHO TUÂN THỦ ĐẠT TIÊU CHUẨN NHỮNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH Đơn xin việc ứng viên yêu cầu -Yêu cầu đơn xin việc Nhà máy có qui trình vấn ứng viên -Phỏng vấn ứng viên Kiểm tra lý lịch tiến hành cho tất ứng -Thông tin ứng viên, tiểu sử người lao viên động, chứng từ liên quan, kiểm tra trước làm việc -Sơ yếu lý lịch có xác nhận quyền địa phương quan có thẩm quyền áp dụng cho tất công nhân phù hợp với quy định quốc gia bao gồm: • Giấy xác nhận hạnh kiểm • Sơ yếu lý lịch TIÊU CHUẨN AN NINH–Công Ty TNHH May CN Thiện Chí • Bằng cấp chứng từ liên quan khác • Test ma túy • Kiểm tra xác minh nhận dạng hồ sơ Nhà máy có ,một qui trình kiểm tra , xác minh nhận dạng ứng viên ứng viên xin việc Theo dõi kiểm tra lý lịch định kỳ áp dụng cho tất công nhân theo trường hợp và/hoặc vực nhạy cảm/ phạm, vi trách nhiệm nhân viên • Kiểm tra lý lịch định kỳ được áp dụng cho tất công nhân theo trường hợp và/hoặc vực nhạy cảm/ phạm, vi trách nhiệm nhân viên • Hồ sơ cá nhân lưu giữ cho cơng Nhà máy trì nhân viên thường trực quản người lao dộng bao gồm tên đầy đủ, ngày tháng lý hồ sơ cá nhân công nhân năm sinh thể số CMND người lao động Thực hành tốt : • Kiểm tra xác nhận hạnh kiểm, test ma túy 2.3 Hệ thống nhận dạng: Mục tiêu: hệ thống nhận dạng phải đặt chỗ cho mục đích nhận dạng người lao dộng kiểm soát đột nhập bất hợp pháp vào khu vực cấm THỰC HIỆN/ NHỮNG CHỈ TIÊU CHO TUÂN THỦ ĐẠT TIÊU CHUẨN NHỮNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH • Trình diện Thẻ Cơng nhân viên có mã số huy hiệu công ty cần thiết cho công ty vào nhà máy Việc nhận dạng công ty cần thiết xem xét người lao động vào cơng ty • Nhân viên tuyển dụng phải đeo thẻ tạm cơng ty • Mã ID công ty không dễ dàng giả mạo trùng lặp Nhân viên bảo vệ giám sát công nhân viên đến -Nhân viên bảo vệ trực cổng người trực nhà máy, xác minh nhận diện rõ ràng nhằm đảm lối vào người kiểm tra mã số thẻ đeo cơng bảo có người có đeo thẻ nhân viên nhân vào cơng ty công ty cấp phép vào công ty Nhận biết định danh Việc phát hành thẻ nhận dạng nhân viên tập trung kiểm soát phòng ban riêng biệt • Thẻ ID bao gồm số ấn định, hình thức nhận dạng độc đáo chẳng hạn ảnh khuôn mặt dấu vân tay • Một phận định (chẳng hạn phòng nhân HR phòng hành chính) nhà máy phát hành, thu hồi kiểm ,sốt ID TIÊU CHUẨN AN NINH–Cơng Ty TNHH May CN Thiện Chí nhân viên • Các thủ tục văn có liên quan sổ ghi nhận cấp số ID nhân viên cho thấy tập trung lại kiểm sốt cụ phòng ban cụ thể Việc kiểm sốt phân phối thẻ đeo có mã số ID , quản lý chìa khóa / thẻ / mã số vào phòng ban nhà máy giới hạn quyền hạn cho số nhân viên phép Các qui trình thủ tục báo cáo thu hồi thẻ họ rời khỏi sở vĩnh viễn Tài liệu sách qui trình thơi việc phải cóthẻ truy xuất mã số IDs nhân viên vô hiệu hóa xâm nhập cần thiết Danh sách cơng nhân thơi việc phải gửi cho phòng bảo vệ để kiểm soát cập vào nhà máy Thẻ IDs bị phải thay ghi nhận lại file hồ sơ cá nhân trước cấp phát lại thẻ Chìa kháo bị bị đánh cắp phải thay ghi nhận /hoặc báo cáo cho ban quản lý nhà máy -Xác định nhân viên có thẩm quyền ,những người mà cấp mã số ID, chìa khóa, thẻ mã số • Qui trình phải đính kèm u cầu cơng nhân thơi việc phải trả lại thẻ họ nghỉ tai công ty • Báo cáo hổ trợ cho việc thu hồi thẻ sau công nhân từ bỏ rời khỏi cơng ty • Thủ tục cấp, loại bỏ, thay đổi thiết bị truy cập (VD: chìa khóa, thẻ chính) phải ghi nhận lại • Qui trình truy xuất mã số nhân viên và/hoặc vơ hiệu hóa xâm nhập cần thiết để nơi làm việc cho tham khảo áp dụng • Danh sách cơng nhân thơi việc phải cung cấp cho phòng bảo vệ nhân viên bảo vệ cổng • Cơ sở phải có khả chứng minh cơng nhân nghỉ việc đột nhập vào công ty thông báo công nhân nghỉ việc dán lối vào cơng • Qui trình cấp phát, xóa bỏ, thay đổi công cụ để xâm nhập vào công ty như( VD: thẻ công nhân) cần phải ghi nhận lại • Mất thẻ ID hồ sơ tương tự hiển thị ID tích thay ghi nhận tích thơng qua thư khai nhận hay khai tường trình từ nhân viên nói thẻ họ bị đơn xin thay đổi • Thủ tục cấp, loại bỏ, thay đổi thiết bị vào cơng ty (ví dụ, chìa khóa, thẻ chính) phải ghi nhận lại TIÊU CHUẨN AN NINH–Cơng Ty TNHH May CN Thiện Chí • Hồ sơ thể chìa khóa bị thay đổi chìa khóa khác • Nhân viên an ninh thông tin thẻ IDs thông qua báo cáo viết thơng báo • Khu vực hạn chế theo qui định nhà máy thường liên quan đến xử lý hàng hóa phận đóng gói, kho thành phẩm, khu vực bốc hàng, phòng IT ,v.vv… Nhân viên bảo vệ thơng báo thiệt hại (tên, mã số CMND ) để ngăn chặn người không phận sử dụng IDs để xâm nhập trái phép vào khu vực hạn chê • IDs đặc biệt cho phép vào khu vực tập kết hàng đóng gói bốc dỡ hàng theo kết hợp điều sau • Mã màu • Mã số hóa • Bản đò mã hóa • Mã hóa điện tử • Tại khu vực giới hạn, bảo vệ hệ thống lựa chọn để kiểm tra ID nhân viên để giám sát xâm nhập trái phép vào khu vực Thực hành tốt : • Nhận diện công nhân nhà máy tập trung kiểm sốt phận cụ thể • Bảo vệ giám sát việc xâm nhập vào khu vực hạn chế cách kiểm tra ID công nhân • Dán cảnh báo nêu rõ “ Khu vực giới hạn-chỉ có người có phận vào” • Duy trì hồ sơ tất người vào khu vực giới hạn 2.4 Đào tạo, huấn luyện, nâng cao nhận thức: Mục tiêu: CBCNV nhà máy phải nhận thức thủ tục an ninh cơng ty nơi làm việc hướng dẫn làm để báo cáo cố an ninh Bổ sung đào tạo huấn luyện đặc biệt phải cung cấp cho công nhân viên nhằm hổ trợ họ việc trì tính tồn vẹn hàng hóa, xác nhận âm mưu nội bảo vệ kiểm sốt xâm nhập bất hượp pháp Chương trình nhận thức mối đe dọa phải thiết lập trì khuyến khích tham gia tích cực nhân viên NHỮNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN AN NINH–Cơng Ty TNHH May CN Thiện Chí THỰC HIỆN/ NHỮNG CHỈ TIÊU CHO TUÂN THỦ ĐẠT TIÊU CHUẨN -Báo cáo huấn luyện định hướng cho nhân viên huấn luyện trì bao gồm: • Mọi nhân viên phải đeo thẻ lúc nơi nhà máy bắt buộc Yêu cầu nhà máy phải định hướng cho nhân viên • Tạm giữ lại báo cáo người lạ cho nhân viên bảo vệ quản lý nhân • Nhận thức âm mưu nội • Phát hoạt động trái pháp luật • Duy trì hàng hóa ngun vẹn • An ninh vi tính • Báo cáo thiệt hại an ninh, sở hạ tầng (cửa, khóa cửa hư hỏng Máy tính bị vi rút xâm nhập) • Nhận biết phát chất thiết bị nguy hiểm Cơ sở soạn thảo chương trình nhận thức an ninh bao gồm nhận thức mối đe dọa khủng bố nay, xu hướng buôn lâu, xâu xát thực tế khu vực đảm bảo hướng dẫn nhân viên nhận biết nhận thấy hiểm họa mà khủng bố thực điểm chuỗi cung ứng • Nhà máy có chương trình nâng cao nhận thức an ninh phận yêu cầu tất nhân viên tham gia đầy đủ trì báo kế hoạch đầy đủ • Cập nhật huấn luyện chương trình an ninh định kỳ yêu cầu tháng cho quốc gia có rủi ro cao 12 tháng cho quốc gia có rủi ro trung bình trì báo cáo • Các phương pháp tăng cường nhận thức an ninh dán áp phích ,email thơng báo,bản tin, nhãn dán, họp, chứng nhận, công cụ huấn luyện điện tử, quảng cáo phim công cụ hiệu cho việc tạo môi trường làm việc lành mạnh, an toàn hiệu cho nhân viên • Chương trình đào tạp nâng cao nhận thức an ninh chống khủng bố bao gồm huấn luyện khuyến khích nhân viên việc báo cáo việc bất thường , hoạt động nghi ngờ và/hoặc vi phạm an ninh thủ tục sử dụng sở nhằm `giải tình thơng qua sử dụng hòm thư góp ý, số điện TIÊU CHUẨN AN NINH–Cơng Ty TNHH May CN Thiện Chí thoại đường dây nóng • - Khen thưởng sử dụng phương pháp khuyến khích cơng nhân viên tới báo cáo việc bất thường Phần thưởng yêu cầu dự định phần thưởng tích cực để khuyến khích người dân tham gia kiểm sốt an ninh ngồi mong đợi cho việc tuân theo quy tắc an ninh công ty Ưu đãi thấp miễn phí có giá trị tiền tệ như: • Một người đại diện tập thể tham gia kiểm sốt an ninh (VD: Được cơng nhận họp nhân viên định kỳ nêu tên bảng tin cơng ty) • Giấy chứng nhận tham gia huấn luyện an ninh • Có khu vực riêng đậu xe ngăn lại với rào chắn cho giai đoạn thời gian sáng kiến đề nghị cho cải tiến an ninh - Giải thưởng tiền mặt (hoặc tương đương) cho việc báo cáo hoạt động bất hợp pháp nêu ý kiến vấn đề liên quan đến an ninh nhằm tiết kiệm chi phí cho cơng ty / giảm lỗ hổng an ninh Nhà máy có qui trình nơi làm việc để công khai thủ tục an ninh khắp sở -Các văn thủ tục an ninh phát hành cho khắp nhà máy VD áp phích, bảng thơng báo, phương tiện truyền thơng tường , ấn phẩm Thực hành tốt : • Nhân viên khuyến khích để báo cáo vấn đề bất thường thơng qua động viên • Nhà máy lưu truyền qui tắc ứng xử cho nhân viên sổ tay an ninh cho nhân viên BẢO VỆ TÀI SẢN : 3.1 An ninh sở hạ tầng nhà xưởng: Mục tiêu: Đầu tiên nhà máy cần theo dõi bảo đảm ngăn chặn xâm nhập bất hợp pháp vào khu vực hạn chế khu vực lưu trữ, bốc dỡ hàng hoá Tất tòa nhà phải xây dựng vật liệu chắn nhằm chống lại xâm nhập bất hợp pháp NHỮNG U CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 10 TIÊU CHUẨN AN NINH–Cơng Ty TNHH May CN Thiện Chí THỰC HIỆN/ NHỮNG CHỈ TIÊU CHO vào Khu vực đâụ xe khách nhân viên nhà máy phải chịu quản lý nhân viên bảo vệ suốt thời gian hoạt động nhà máy • Khu vực đậu xe bao gồm khu vực đậu xe nhân viên nhà máy khu đậu xe khách hàng • Giám sát có nghĩa quan sát bảo vệ có vùng phủ sóng CCTV giám sát/ • Đòi hỏi nhà máy phải có bảng hướng dẫn nhận dạng bãi đậu xe cho khách bãi đậu xe nhân viên Sử dụng bảng hướng dẫn đậu xe • Bảng hướng dẫn đậu xe bao gồm mã số xe , thẻ treo, decal thẻ từ cấp nhà máy cấp cho xe khách để nhận diện Thực hành tốt : • Nếu hữu dụng,khu vực đậu xe cho khách phải tách riêng với khu vực đỗ xe công nhân viên • 3.10 Khu vực đỗ xe khách công nhân viên phải đặt cách xa lối vào An ninh sản xuất, gấp xếp, đóng gói : Mục tiêu: Các biện pháp phải thực để đảm bảo tính tồn vẹn an ninh q trình có liên quan đến việc vận chuyển, xử lý lưu trữ hàng hóa chuỗi cung ứng THỰC HIỆN/ NHỮNG CHỈ TIÊU CHO TUÂN THỦ ĐẠT TIÊU CHUẨN NHỮNG U CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH • Các biện pháp an ninh nơi làm việc để ngăn chặn giả mạo hàng hóa suốt q trình sản xuất bao gồm quản lý CCTV, công nhân quan sát chuyền trưởng, nhân viên bảo vệ tuần tra… Các biện pháp an ninh nơi làm việc để ngăn chặn giả mạo hàng hóa suốt q trình sản xuất • Một vài VD: • Dây chuyền sản xuất giám sát CCTV •Cơng nhân quản lý chuyền trưởng •Nhân viên an ninh tuần tra dây chuyền sản xuất Các biện pháp an ninh nơi làm việc để ngăn chặn đời nguyên liệu nước (s) vào khu vực gấp xếp khu vực đóng gói 23 • Nhà máy phải có hệ thống quản lý xâm nhập rõ ràng khu vực có sách cấm công nhân viên mang nguyên liệu TIÊU CHUẨN AN NINH–Công Ty TNHH May CN Thiện Chí nước ngồi tới khu vực đóng gói • Cung cấp tủ có khóa để đồ đạc cá nhân người lao động trước họ vào khu vực sản xuất biện pháp an ninh chấp nhận Thủ tục cho việc phát báo cáo tình trạng thiếu hao hụt hàng hóa • Các thủ tục văn nơi làm việc Thực hành tốt : • Khu vực tủ khóa đựng đồ cá nhân công nhân tách biệt với khu vực sản xuất QUẢN LÝ TRUY CẬP THÔNG TIN : 4.1 Quản lý truy cập thông tin: Mục tiêu: thực kiểm soát tài liệu bao gồm việc bảo vệ quyền truy cập máy tính thơng tin thủ tục nơi làm việc để đảm bảo tất thơng tin sử dụng tốn bù trừ hàng hóa / hàng hóa rõ ràng, đầy đủ, xác, bảo vệ chống lại việc trao đổi, mát, hướng dẫn thông tin sai lệch THỰC HIỆN/ NHỮNG CHỈ TIÊU CHO TUÂN THỦ ĐẠT TIÊU CHUẨN NHỮNG U CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH • Các thủ tục soạn thảo cho việc nhận diện cán CNV phép truy cập vào: • Hệ thống thông tin điện tử Thủ tục cho nhận diên vấn đề công nhân phép truy cập vào hệ thống máy tính thơng tin • Hồ sơ nhà máy • Forms giao hàng • Dữ liệu giao hàng • Chuyển giao hàng hóa • Seals an ninh cao cấp Giám sát truy cập vào phòng server • Sever bảo vệ phòng có u cầu đặc truy cập giám sát Mật hệ thống thông tin điện tử bảo vệ • Hệ thống điện tử phải sử dụng tài khoản mặc định riêng định kỳ phải thay đổi mật • Thay đổi mật theo yêu cầu sách thực thi cách có hệ thống sáu tuần cho nước có nguy cao tám 24 TIÊU CHUẨN AN NINH–Công Ty TNHH May CN Thiện Chí tuần cho nước có nguy trung bình • Thay đổi mật bắt buộc cài đặt cho máy vi tính bắt buộc hệ thống thủ tục với chứng từ hổ trợ (cài đặt hệ thống /server qui định mật cần thay đổi định kỳ) • Viết qui trình thích hợp áp dụng cho cài đặt hủy bỏ quyền truy cập người sử dụng máy vi tính Nhà máy phải có qui trình cài đặt hủy bỏ truy cập • Đăng nhập user ID bị ngăn lại sau lần cố gắng truy cập bị thất bại • Màn hình máy tính tự động khóa sau khoảng thời gian khơng hoạt động • Quản trị viên hệ thống thông tin chịu trách nhiệm cho: Nhà máy có bổ nhiệm quản trị viên hệ thống thơng tin •Thiết lập tài khoản CNTT mặc định mật nhân viên có liên quan •Nhận xem lại báo cáo thường ngày truy cập file nhập mật khơng hợp lệ • Tiến hành họp với lãnh đạo cấp cao để xem xét lại mối quan tâm an ninh hệ thống mạng Một hệ thống taị nơi làm việc giúp xác định trường hợp lạm dụng CNTT, bao gồm truy cập không đúng, giả mạo, làm thay đổi liệu kinh doanh Tất thơng tin máy tính lưu hệ thống lưu • Hệ thống đính kèm tường lửa, bảo vệ virus, hệ thống cảnh báo xâm nhập • Văn thủ tục để điều tra hành vi vi phạm kỷ luật vi phạm hệ thống CNTT, làm riêng • Nhà máy phải phục hồi sở liệu để đảm bảo liệu tồn hệ thống IT bị vơ hiệu hóa (virus cơng, cháy nhà máy, vv) thơng qua đĩa cứng, đĩa CD, máy chủ lưu, vv • Phục hồi sở liệu lưu trữ khu vực chống cháy an toàn bổ trợ sơ sở (off site đặt bên ngồi nhà máy tòa nhà bên sở; phục hồi sở liệu thực bên ngồi phòng CNTT phòng Tổng giám đốc, 25 TIÊU CHUẨN AN NINH–Công Ty TNHH May CN Thiện Chí phải hầm chống cháy) • Phát hành kế hoạch phục hồi liệu trường hợp liệu bị vô hiệu Thực hành tốt : • Màn hình vi tính tự dộng khóa sau thời gian khơng hoạt động QUẢN LÝ THƠNG TIN GIAO HÀNG : 5.1 Quản lý thông tin giao hàng: Mục tiêu: thông tin sử dụng cho phân phối hàng hóa phải rõ ràng, dễ hiểu, đầy đủ, xác, bảo vệ chống lại việc trao đổi, mác hàng hóa hướng dẫn thơng tin thủ tục có sai sót phải thực để đảm bảo thông tin cung cấp cơng ty báo cáo xác kịp thời THỰC HIỆN/ NHỮNG CHỈ TIÊU CHO TUÂN THỦ ĐẠT TIÊU CHUẨN NHỮNG U CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH • Bổ nhiệm cho mottj nhân viên đại diện công ty chịu trách nhiệm cho : • Cung cấp thơng tin xác sản phẩm nhà máy cho nhà mơi giới / giao nhận • Cung cấp thơng tin xác sản phẩm nhà máy cho người chuyên chở Nhà máy có bổ nhiệm cho người đại diện có trách nhiệm cho quản lý thông tin giao hàng -Đại diện công ty định tập huấn yêu cầu thông tin cho việc giao hàng đến quốc gia áp dụng -Đại diện công ty định cần hiểu rõ thông tin giao hàng, người giao nhận, người nhận hàng -Đại diện công ty định cần hiểu rõ thời gian dự kiến hàng đến để cung cấp thông tin cho phận khác Báo cáo trì cho chuyến giao hàng 12 tháng -Báo cáo giao hàng trì cho chuyến giao hàng 12 tháng Nhà máy tiến hành xem xét lại thông tin giao hàng quản lý chứng từ rõ ràng an tồn -Xem xét lại báo cáo thơng tin giao hàng tháng cho quốc gia có rủi ro cao tháng cho quốc gia có rủi ro trung bình Thực hành tốt : 26 TIÊU CHUẨN AN NINH–Cơng Ty TNHH May CN Thiện Chí • Tự dộng hóa u cầu thơng tin LƯU TRỮ VÀ PHÂN PHỐI : 6.1 Lưu trữ: Mục tiêu: Container lưu rtaij khu vực an ninh nhằm điều khiển ngăn chặn xâm nhập bất hợp pháp THỰC HIỆN/ NHỮNG CHỈ TIÊU CHO TUÂN THỦ ĐẠT TIÊU CHUẨN NHỮNG U CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH -Nơi không hoạt dộng bốc dỡ hàng, cửa cont khóa lúc - Cửa an ninh cho lưu container rỗng xe đầu kéo Nhiều container tải phải đóng lại nhân viên nghỉ giải lao -Cửa giữ an ninh chìa khóa, loại biểu tượng khơng xâm nhập vào khu vực container, seal an ninh cao cấp,vvv Nhà máy sử dụng hàng rào vật liệu làm rào cản khác sử dụng cho khu vực xử lý lưu trữ hàng hóa để ngăn chặn truy cập trái phép Những kiện hàng nguy hiểm, đính kèm nguyên liệu độc hại,đạn dược, vật liệu nổ phải lưu trữ an tồn tách riêng biệt Hàng hóa có gia trị cao, phân biệt lưu trữ riêng biệt với khu vực có tường rào phòng an ninh Phân loại hàng hóa quốc tế nội địavà lưu kho riêng biệt khu vực có rào chắn phòng an ninh -Khu vực lưu trữ xử lý hàng hóa bảo vệ với hàng rào vành đai, tường, vật liệu rào cản khác nhằm chống lại xâm nhập bất hợp pháp -Cấu trúc chắn bên hàng rào khu vực xử lý hàng hóa nên sử dụng để phân biệt hàng hóa nguy hiểm -Hàng hóa nguy hiểm phải dán nhãn cần thiết -Cấu trúc chắn bên hàng rào khu vực xử lý hàng hóa nên sử dụng để phân biệt hàng hóa có giá trị cao -Tường rào nội với cấu trúc chắn khu vực xử lý hàng hóa nên sử dụng để phân biệt hàng hóa quốc tế nội Thực hành tốt : • 27 Hàng hóa giá trị cao làm, phân loại, lưu tách biệt với khu vực tường rào phòng an ninh TIÊU CHUẨN AN NINH–Cơng Ty TNHH May CN Thiện Chí 6.2 Bốc dỡ hàng hóa: Mục tiêu: biện pháp kiểm soát an ninh phải thực để đảm bảo tính tồn vẹn an ninh liên quan đến trình xử lý, lưu trữ, bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa chuỗi cung ứng bao gồm kiểm tra tính tồn vẹn thể chất cấu trúc container độ tin cậy chế cửa khóa trước NHỮNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN/ NHỮNG CHỈ TIÊU CHO TUÂN THỦ ĐẠT TIÊU CHUẨN Bốc dỡ hàng hóa khỏi container, xe tải quản lý nhân viên an ninh bổ nhiệm nhân viên quản lý khác -Quản lý nhân viên an ninh quan sát hoạt động bốc dỡ cont đảm bảo số lượng sản phẩm thực tế xác giống phản ánh giấy tờ vận chuyển Bốc dỡ hàng lên container / xe tải chụp CCTV ghi nhận lưu giữ suốt bốn mươi lăm ngày -CCTV ghi nhận hình ảnh bốc dỡ hàng lên container/xe tải, xe đàu kéo đóng thùng xe tải lại Khu vực giao hàng cửa bốc dỡ hạn chế truy cfaapj, cho người có phận -Khu vực bốc dỡ hàng phải hạn chế phải có qui trình chỗ giúp nhận diện , đối phó ngăn chặn người khơng có phận khơng thể nhận diện truy cập -Bảng cảnh báo “ Chỉ người có phận sự” dán khu vực cửa bốc dỡ hàng hóa Quản lý an ninh chỗ, để ngăn chặn việc giới thiệu tài liệu nước (s) mặt hàng không khai báo vào thời điểm bốc hàng, để ngăn cấm nhân viên mang vật dụng cá nhân họ vào khu vực giao hàng -Chỉ có người có phận liên quan đến hàng hóa người phép vào khu vực bốc dỡ hàng hóa Những người khơng phép mang vật dụng cá nhân vào khu vực bốc dỡ hàng chẳng hạn hộp cơm trưa, balo, thùng nước đá thùng nước lạnh -Nhà máy phải có hệ thống quản lý truy cập rõ ràng khu vực với sách phù hợp như(biển cảnh báo dán khu vực bốc dỡ hàng),cảnh báo công nhân mang mang vật liệu nước khác vào khu vực bốc dỡ hàng Các kiện hàng di chuyển thẳng từ kho nhà máy/theo dây chuyền tới phương tiện chun chở mà khơng qua trung gian -Khu vực đóng gói khu vực bốc dỡ hàng phải đóng cửa cho tất hoạt động chuyên chở chuyển giao hàng hóa thành phẩm nên khơng có dàn trung gian Tài liệu qui trình thủ tục để đảm bảo tài liệu hàng hóa xác, dễ đọc, đầy đủ -Qui trình nơi làm việc dâm bảo thông tin sử dụng cho phân phối hàng hóa rõ 28 TIÊU CHUẨN AN NINH–Cơng Ty TNHH May CN Thiện Chí ràng , nguyên vẹn , đầy đủ, xác, bảo vệ để chống lại việc tro đổi, đánh cắp, thông tin hướng dẫn sai lệch chuẩn bị phiếu đóng gói -Báo cáo xuất giao hàng phải nguyên vẹn, đầy đủ cà xác -Chứng từ chuẩn bị cách tự động Hệ thống văn nơi làm việc đảm bảo có quản lý, khai báo luật địa phương thông tin điều tra tất bất thường tìm thấy lơ hàng / tài liệu kèm theo Qui trình theo dõi hàng hóa cho giao hàng -Qui trình văn nơi làm việc cho báo cáo bất thường tìm thấy hàng hóa chứng từ thơng tin giao hàng -Viết qui trình thể việc theo dõi vận chuyển hàng hóa “ Qui trình theo dõi lộ trình hàng hóa” -Viết thủ tục liên quan tới nhận diện hàng hóa trước dỡ hàng Có qui trình xác minh hàng hóa chỗ nhằm ngăn chặn khai báo hàng hóa khơng bốc dỡ hàng -Thủ tục phải thể sản phẩm phải đếm bơi người nhằm đảm bảo tính xác -Checklist bốc dỡ hàng công cụ khác cair tiến việc đếm hàng hóa xác Phát báo cáo việc báo cáo thiếu hụt dư thừ hàng hóa suốt qua trình bốc dỡ hàng hóa lên container đầu kéo, đảm bảo hàng hóa xác định dán nhãn, cân trọng lượng đếm trước bốc dỡ hàng -Liên quan đến báo cáo thể đơn vị hàng hóa cân kiện hàng xác định dán nhãn danh sách đóng gói checklist bốc dỡ hàng Mọi container phải kiểm tra giả mạo, ngăn hầm giả, chứng cớ việc xâm nhập bất hợp pháp trước bốc dỡ hàng -Các báo cáo liên quan thể container/xe tải kiểm tra cho giả mạo, hầm hàng ,và chứng xâm nhập bất hợp pháp Qui trình chỗ cho việc nhận diện tồn vẹn cấu trúc container thơng qua kiểm tra điểm -Hồ sơ qui trình kiểm tra điểm bao gồm: • Tường trước • Mặt tr • Mặt phải • Sàn • Trần/mái 29 TIÊU CHUẨN AN NINH–Cơng Ty TNHH May CN Thiện Chí • Của • Gầm -Các báo cáo liên quan thể việc kiểm tra điểm giữ vòng 45 ngày thể ghi nhận có sữa đổi container -Đào tạo người chuyên trách thực cho kiểm tra -Hướng dẫn kiểm tra cont điểm cho nhân viên bổ nhiệm Mọi xe rờ mọt kiểm tra tính giả mạo, gầm giả, chứng khác việc xâm nhập bất hợp pháp -Thủ tục dạng văn kiểm tra 15 điểm cho xe đầu kéo khơng lạnh, bao gồm: • Tấm chắn trước xe, • động • Lốp xe (xe đàu kéo xe tải) • Sàn xe tải • Thùng / ngăn chứa hàng • Điều hòa • Buồng lái • Bánh xe thư • Tường phía trước • Tường bên hơng • Tầng xe kéo • Trần / mái • Bên / bên tường • Gầm -Chứng từ kiểm tra 17 điểm cho đầu kéo lạnh kiểm tra máy kéo, bao gồm •Mọi qui trình kiểm tra 15 điểm •Độ lạnh 30 TIÊU CHUẨN AN NINH–Cơng Ty TNHH May CN Thiện Chí •Thốt -Các báo cáo liên quan thể kiểm tra 15 điểm giữu 45 ngày thể sửa đổi xe đàu kéo -Đào tạo người chuyên trách thực cho kiểm tra -Hướng dẫn kiểm tra xe đàu kéo 15 điểm cho nhân viên bổ nhiệm Nhân viên an ninh thực kiểm tra lịch trình xe tải -Qui trình thủ tục báo cáo kiểm xe tải bao gồm xác minh chứng từ giao dịch đầy đủ, thể khởi hành container đàu kéo, xác điịnh số seal an ninh thực có giống số seal lít chứng từ giao hàng Thủ tục gắn seal an ninh bảo mật cao, đáp ứng vượt tiêu chuẩn ISO / PAS 17.712 container / trailer ràng buộc Mỹ -Văn thủ tục gắn seal an ninh ISO / PAS 17.712 tuân thủ niêm phong bảo mật cao ràng buộc sử dụng cho container xe đàu kéo -Nhà máy cần cung cấp giấy chứng nhận /báo cáo test tuân thủ seal an ninh chất lượng cao Thủ tục cho việc gắn, thay đổi, ghi nhận, theo dõi seal cont, xe đầu kéo,xe tải toa tàu Cho việc lấy hàng từ nhiều nhà sản xuất,nhà máy yêu cầu bên cung cấp dịch vụ vận chuyển phải sử dụng khóa an ninh (móc khóa) cho ,hơn đủ cont ISO/ PAS 17712 ISO/ PAS 17712 -Qui trình văn phải qui địnhcách quản lý seal, gắn theo dõi bốc dỡ hàng lên container, xe tải, đàu kéo, xe tải toa tàu -Nhà máy có chứng từ thủ tục liên quan áp dụng cho tài xế, ràng buộc ban đầu cung cấp khóa cho bốc dỡ hàng ít.hơn đủ cont Bổ nhiệm cho cá nhân có trách nhiệm, cập nhật quản lý seal -Xác minh lý lịch người có phận thông qua ghi nhớ, thông báo, mô tả công việc,v.v… Những seal khơng dùng đến để hộp tủ có khóa hạn chế truy cập cho nhân viên uỷ quyền) -Lưu trữ tài sản niêm phong không sử dụng biện pháp phải thực để truy cập lưu trữ Vận chuyển hàng hóa cần phải xác nhận tài liệu giao nhận, vận chuyển trước khởi hành nhà máy phải giữ lại hồ sơ xác minh -Báo cáo xác minh sổ quản lý seal phải bao gồm thơng tin sau: • Bằng lái xe • Tên tài xế • Ngày bốc dỡ hàng hóa 31 TIÊU CHUẨN AN NINH–Cơng Ty TNHH May CN Thiện Chí • Số xe chở container hàng • Số seal với tên người sử dụng seal ngày seal Xa tải khóa bốc dỡ hồn tất -Hình ảnh seal niêm phong hồ sơ thông tin vận chuyển Số seal xác nhận lúc khóa seal hồn tất trước khởi hành - Xác minh số seal phải quy định thủ tục, thực ghi lại Thực hành tốt : • Hàng hóa chuyển thẳng từ kho nhà máy , dây chuyền lắp ráp tới phương tiện vận chuyển mà không cần trung gian • Mọi chứng từ chuẩn bị tự động • Cho việc lấy hàng từ nhiều nhà sản xuất,nhà máy yêu cầu bên cung cấp dịch vụ vận chuyển phải sử dụng khóa an ninh (móc khóa) cho ,hơn đủ cont QUẢN LÝ NHÀ THẦU PHỤ : 7.1 Quản lý nhà thầu phụ: Mục tiêu: Cơ sở phải có văn quy trình kiểm chứng cho việc lựa chọn đối tác kinh doanh ,cũng nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ vendors (các phận nhà cung cấp nguyên vật liệu, vv) THỰC HIỆN/ NHỮNG CHỈ TIÊU CHO TUÂN THỦ ĐẠT TIÊU CHUẨN NHỮNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH Nhà máy phải có qui trình kiểm chứng cho lựa chọn nhà thầu phụ -“ Nhà thầu phụ”tham khảo cho đối tác kinh doanh nhà máy , nhà sản xuất , vendors onhaf cung cấp dịch vụ (VD: Cung cấp thức ăn cơng nghiệp,bảo vệ, nhân viên bảo trì máy tính , nhân viên vệ sinh, sữa chửa) -Viết báo cáo cho “ Báo cáo lựa chọn nhà thầu phụ” báo cáo tương tự thể nhà thầu phụ lựa chọn phù hợp với kiểm soát an ninh, ổn định tài chính, lịch sử cơng ty tục lệ thuê mướn Viết tiêu chuẩn an ninh biên soạn qui trình cho lựa chọn nhà thầu phụ (Hợp đồng, hướng dẫn, etc) 32 -Viết tiêu chuẩn an ninh biên soạn qui trình cho lựa chọn nhà thầu phụ theo kiểm sốt an ninh , ổn định tài chính, lịch sử công ty tục lệ thuê mướn TIÊU CHUẨN AN NINH–Cơng Ty TNHH May CN Thiện Chí -Viết thủ tục lựa chọn nhà thầu phụ đính kèm qui định an ninh cho công nhân nhà thầu phụ đến nhà máy Nhà thầu phụ có quyền truy cập vào khu vực nhạy cảm phải trải qua xem xét lý lịch -Báo cáo điều tra lý lịch nhà thầu phụ công nhân nhà thầu phụ -Báo cáo đánh giá nhà thầu phụ Nhà máy bên đánh giá thứ tiến hành kiểm tra chỗ việc thực nhà thầu tiêu chuẩn / quy trình -Thơng tin lịch sử lịch trình đánh giá u cầu có hành động khắc phục Nhà máy yêu cầu nhà thầu phụ phải thực tự đánh giá theo qui trình sách an ninh họ chia sẻ kết tự đánh giá họ cho nhà máy -Hoàn thành form tự đánh giá nhà thầu phụ Nhà thầu phụ có trách nhiệm thơng qua ràng buộc pháp lý hợp đồng -Thảo thuận hợp đồng dịch vụ ký -Thơng tin lịch sử cho hồn tất tự đánh giá Thực hành tốt : • Nhà máy yêu cầu nhà thầu phụ qui định An ninh thương mại chống khủng bố CTpat tiêu chuẩn an ninh khác liên quan PIP (Bảo vệ đối tác) AEO (ủy quyền khai thác kinh tế) HẬU CẦN XUẤT KHẨU : 8.1 Hậu cần xuất khẩu: Mục tiêu: Nhà máy phải có văn qui trình kiểm chứng cho việc lựa chọn dịch vụ chuyên chở bên hậu cần thứ (3PL) cho việc cung cấp đảm bảo điều kiện đối tác chứng nhận đối tác không đủ điều kiện tuân thủ với tiêu chuẩn an ninh toàn cầu tương đương THỰC HIỆN/ NHỮNG CHỈ TIÊU CHO TUÂN THỦ ĐẠT TIÊU CHUẨN NHỮNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH Nhà máy lực chọn nhà vận chuyển đường bộ, đường thủy, tàu lửa , nhà bán sỉ , dịch vụ giao nhận, NVOCCs(không phải hãng tàu), bên cung cấp dịch vụ hậu cần thứ khác thue mướn tới vận chuyển hàng hóa - Qui trình xác minh cho việc thuê mướn lựa chọn dịch vụ vận chuyển -Những báo cáo liên quan “ báo cáo lựa chọn nhà vận chuyển”hoặc báo cáo tương đương thể nhà vận chuyển lựa chọn tuân thủ theo kiểm soát an ninh , ổn định tài chính, lịch sử cơng ty -Bằng chứng việc đề cử khách hàng -Qui trình lựa chọn đính kèm xem xét hãng 33 TIÊU CHUẨN AN NINH–Cơng Ty TNHH May CN Thiện Chí vận chuyển • Quản lý an ninh • Tiềm tài • Lịch sử thành lập • C-TPAT (An ninh thương mại chống khủng bố) tiêu chuẩn an ninh khác liên quan PIP (Bảo vệ đối tác) AEO (ủy quyền khai thác kinh tế) chứng nhận tiêu chuẩn tương đương thực Nhà máy yêu cầu hãng vận chuyển đủchứng nhận C-TPAT, AEO, PIP chưa tuân thủ với C-TPAT, AEO, PIP tiêu chuẩn tương đương -Cho Các hãng vận chuyển đủ tiêu chuẩn , chứng nhà máy yêu cầu nhà vận chuyển cung cấp chứng nhận có hiệu lực đủchứng nhận C-TPAT, AEO, PIP Nhận biết tình trạng dấu hiệu chấp nhận cho thể tên nhà máy SVI (giao diện xác nhận tình trạng) -Các nhà vận chuyển đủ tiêu chuẩn thành viên C-TPAT • Hãng vận tải đại lộ USA/CANADA • Hãng vận tải đại lộ USA/MEXICO • Hãng vận tải đường sắt • Hãng vận tải đường biển • Hãng vận tải hàng khơng • Bên cung cấp dịch vụ hậu cần thứ (3PL) •Hãng vận chuyển đường dài Long Haul Mexico -Bằng chứng đề cử thành viên CTPAT nhà nhập khầu vào MỸ -Với hãng vận chuyển không phù hợp, chứng tuân thủ với yêu cầu CTPAT bên đánh giá thứ hai, thứ như: • Được trực tiếp tham gia vào việc xử lý quản lý hàng hóa suốt điểm chuỗi cung ứng quốc tế, từ điểm dồn 34 TIÊU CHUẨN AN NINH–Công Ty TNHH May CN Thiện Chí hàng đến điểm cảng Hoa Kỳ (chỉ phù hợp với thực thể cung cấp dịch vụ nước không phù hợp hoạt động vượt biên giới không đủ điều kiện) • Quản lý thi hành chức hậu cần đặc biệt sử dụng cho vận chuyển riêng, hợp và/hoặc kho tài sản nguồn tài ngun, thay mặt cho chủ cơng ty • Khơng cho phép nhà thầu phụ dịch vụ khác vượt bên thứ thành viên khác C-Tpat (Không cho phép “Tăng gấp đôi môi giới”, điều đó, bên thứ hơp đồng với nhà cung cấp dịch vụ , không cho phép nhà thầu giao thầu lại cung cấp thực tế cho dịch vụ này) • Đước cấp phép bảo lãnh Ủy Bang Hằng Hải Liên Bang , Quản Lý An Ninh Vận Tải, Hải Quan Hoa Kỳ Bảo Vệ Lãnh Sự Quán, Sở Giao Thơng Vận Tải • Duy trì nhân viên văn phòng Hoa Kỳ Ghi Chú: Khơng dựa tài sản 3PL người thực nhiệm vụ book tàu, định tuyến, đánh giá (các loại 3PL sở hữu có bàn, máy tính, ngành cơng nghiệp vận chuyển hàng hóa) lại khơng riêng sở kho bãi, xe cộ, máy bay, tài sản vận chuyển khác, loại trừ khỏi ghi danh C-TPAT họ tăng cường an ninh chuỗi cung ứng suốt chuỗi cung ứng quốc tế Các biện pháp an ninh chỗ nhà máy sử dụng dịch vụ vận chuyển nước -Dịch vụ vận chuyển nước sẽ: • Thay đổi lộ trình • Tuyển dụng nhân viên an ninh •u cầu hàng hóa giao thời hạn định trước •Báo cáo thời gian vận chuyển •Cung cấp xe hộ tống 35 TIÊU CHUẨN AN NINH–Cơng Ty TNHH May CN Thiện Chí •Sử dụng Vệ tinh định vị tồn cầu (GPS) •Sử dụng đồn xe tải •Văn thủ tục báo cáo vi phạm an ninh tới ban quản lý nhà máy • Yêu cầu tài xế báo cáo cố trộm cắp cố gắng hàng, bốc dỡ giả mạo, vi phạm an ninh khác Các biện pháp an ninh nơi làm việc nhà máy sử dụng hãng vận chuyển - Hãng vận chuyển có khoảng trung gian / thời gian nghỉ / đặt phương tiện vận chuyển hàng hóa trước đến trung tâm tập kết / cảng biển / biên giới Chứng từ xác nhận điện tử việc đối tác tuân thủ với C-TPAT tiêu chí tương đương an ninh C-TPAT -Ngơn ngữ hợp đồng, thư cam kết ký bơi quản lý cấp cao, ký xác nhận nhận sở Thông báo tham gia C-TPAT Nhà Máy có viết hợp đồng pháp lý với công ty vận chuyển người di chuyển container/xe đàu kéo từ cở sở đến nơi đến gần chuôi cung ứng -Ký kết hợp đồng với công ty vận chuyển Nhà máy thực kiển tra định kỳ an ninh không thông báo trước đảm bảo cơng ty vận chuyển tn thủ theo hợp đồng -Thủ tục kiểm tra định kỳ không thông báo trước có hiệu lực -Báo cáo kiểm tra an ninh phải lưu giữ 12 tháng Thực hành tốt : • Khi lựa chọn hãng vận chuyển, nhà máy cần xem xét khả tài lịch sử hoạt động • Dịch vụ vận chuyển nước :Thay đổi lộ trình, tuyển nhân viên an ninh, cung cấp xe hộ tống, sử dụng định vị toàn cầu (GPS) đoàn xe tải MINH BẠCH TRONG CHUỖI CUNG ỨNG : 9.1 Minh bạch chuỗi cung ứng: Mục tiêu: Nổ lực công ty để đánh giá rủi ro nạn buôn người nô lệ chuỗi cung ứng THỰC HIỆN/ NHỮNG CHỈ TIÊU CHO TUÂN THỦ ĐẠT TIÊU CHUẨN NHỮNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH Hệ thống nơi làm việc đảm bảo Ban quản lý thông báo điều tra tất bất thường tìm thấy lơ hàng bao gồm buôn 36 - Các thủ tục văn việc điều tra trường hợp nô lệ buôn bán người TIÊU CHUẨN AN NINH–Công Ty TNHH May CN Thiện Chí bán người Qui trình xem xét hàng hóa nơi làm việc để ngăn chặn việc vận chuyển hàng hóa khơng khai báo /hoặc vận chuyển người bất hợp pháp nước Nhà Máy bên đánh giá thứ thực kiểm tra nhà thầu phụ thực tiêu chuẩn an ninh/các thủ tục liên quan đến tuân thủ với sách nơ lệ bn bán người -Văn thủ tục liên quan đến xác minh hàng hóa trước bốc dỡ hàng -Báo cáo đánh giá an ninh bên đánh giá tuân thủ xã hội đính kèm với nơ lệ bn bán người vài điểm kiểm tra báo cáo đánh giá xã hội liên quan đến người lao động di cư lao động cưỡng Nhà máy yêu cầu nhà thầu phụ tự thực đánh giá an ninh họ thủ tục đính kèm tình trạng tn thủ với sách nơ lệ bn bán chia sẻ kết đánh giá họ với nhà máy -Hoàn tất form tự đánh giá nhà thầu phụ đính kèm chế độ nơ lệ bn bán người Nhà máy có qui trình xác nhận tự động việc tuân thủ đối tác với kinh doanh minh bạch đạo luật buôn bán người (VD: ngôn ngữ hợp đồng, thư xác nhận ký ban quản lý trên, ký xác nhận tham gia sở) -Chứng nhận email xác nhận với đạo luật nô lệ buôn bán người ngôn ngữ hợp đồng, thư xác nhận ban quản lý cấp , ký xác nhận tham gia sở Nhà máy có viết tiêu chuẩn an ninh thủ tục cho việc lựa chọn nhà thầu phụ (hợp đồng, hướng dẫn) xử lý nàh thầu phụ không tuân thủ theo tiêu chuẩn an ninh bn bán nơ lệ -Qui trình lựa chọn nhà thầu phụ đính kèm lựa chọn nhà cung ứng người tuân thủ với đạo đức kinh doanh bn bán nơ lệ Viết chương trình nhận thức an ninh bao gồm nhận thức mối đe dọa khủng bố (s), buôn bán người, xu hướng buôn lậu, xửu lý chỗ để đảm bảo nhân viên hiểu mối đe dọa khủng bố điểm chuỗi cung ứng -Phác thảo chương trình , kế hoạch đào tạo, hồ sơ đào tạo -Nhà máy có hồ sơ thể chủ đề nơ lệ bn bán người thêm vào thường xuyên tổ chức khóa / họp nâng cao nhận thức an ninh PHỤ LỤC –NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG AN NINH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA MỖI QUỐC GIA (VIỆT NAM LÀ NƯỚC CÓ RỦI RO CAO) 37 TIÊU CHUẨN AN NINH–Công Ty TNHH May CN Thiện Chí ... phận an ninh nhân viên an Người phận chịu trách nhiệm cho an ninh ninh bổ nhiệm trưởng ban an ninh nhà máy.Nhà máy bổ nhiệm cho người có trách nhiệm cơng ty thực hiện: • An ninh nhà xưởng • An ninh. .. ninh nhân TIÊU CHUẨN AN NINH Cơng Ty TNHH May CN Thiện Chí • An ninh nhà thầu phụ • An ninh vận chuyển, vận tải • Kiểm tra đánh giá an ninh Nhà máy tiến hành đánh giá an ninh Đánh giá an inh nội... tường rào phòng an ninh TIÊU CHUẨN AN NINH Công Ty TNHH May CN Thiện Chí 6.2 Bốc dỡ hàng hóa: Mục tiêu: biện pháp kiểm soát an ninh phải thực để đảm bảo tính tồn vẹn an ninh liên quan đến trình
- Xem thêm -

Xem thêm: TIÊU CHUẨN AN NINH CTPAT (DỊCH TIẾNG VIỆT), TIÊU CHUẨN AN NINH CTPAT (DỊCH TIẾNG VIỆT)

Từ khóa liên quan