Bảng tổng hợp nhận diện mối nguy và phân tích rủi ro ISO 9001 : 2015

9 175 4
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2019, 18:43

Ký hiệu : BM02/ QTRRCH-17 Lần sửa đổi : 00 Ngày hiệu lực : 10/07/2016 BẢNG TỔNG HỢP MỐI NGUY VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO Bộ phận: Cơng ty TNHH Bao Bì Saphia ISO 9001:2015  Phạm vi : Ngày lập : 28/02/2019 Công đoạn: ISO 45001:2018 o Đánh giá tác động/Rủi ro Công đoạn/Hoạt động Mua hàng Mức độ chấp nhận/Hành động yêu cầu Tần suất (F) Cấp độ nghiêm trọng (S) Tác động (I = F x S) Chất lượng nguyên phụ liệu đầu vào - Chất lượng hàng hóa cung cấp khơng đạt - Chất lượng khơng trì ổn định B 5B Nặng Tiến độ, số lượng cung cấp - Tiến độ giao hàng không E 2E Nhẹ Giá thành nguyên liệu - Giá thành sản phẩm không cạnh tranh E 2E Nhẹ Sự phù hợp theo yêu cầu kiểm soát chuỗi cung ứng NCC - Nhà cung cấp khơng có điều kiện hệ thống tương thích theo yêu cầu kiểm soát chuỗi cung ứng theo yêu cầu khách hàng Saphia C 4C Trung bình Khía cạnh, mối nguy Tác động/Rủi ro Ký hiệu : BM02/ QTRRCH-17 Lần sửa đổi : 00 Ngày hiệu lực : 10/07/2016 BẢNG TỔNG HỢP MỐI NGUY VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO Chất lượng nguyên phụ liệu - bán thành phẩm - Sự suy giảm chất lượng trình lưu trữ - Nguyên phụ liệu không đảm bảo điều kiện an tồn - Ngun phụ liệu khơng thể nhận dạng phân lập tốt D 5D Trung bình Sự đáp ứng hàng hóa cho q trình có liên quan - Tồn kho tối thiểu không đảm bảo cho sản xuất hay vượt yêu cầu - Quá trình cung cấp không đảm bảo thời gian, số lượng D 3D Nhẹ Chất lượng thành phẩm xuất - Chất lượng không đạt yêu cầu không ổn định C 3C Trung bình Sự hài lòng khách hàng - Vấn đề xây dựng tiêu chuẩn theo mong đợi khách hàng không đáp ứng - Vấn đề chất lượng hàng hóa, tiến độ giao hàng , giá cả, mẫu mã cải tiến C 3C Trung bình - Kế sản xuất khơng phù hợp hay khơng kịp thời xử lý vấn đề làm sản xuất bị nghẽn " thắt nút cổ chay" D 4D Trung bình Kho Chuỗi cung ứng Điều Kế hoạch sản xuất độ Ký hiệu : BM02/ QTRRCH-17 Lần sửa đổi : 00 Ngày hiệu lực : 10/07/2016 BẢNG TỔNG HỢP MỐI NGUY VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO Điều Tiến độ giao hàng độ -Giao hàng trễ mà khơng có thương lượng hay thõa thuận với khách hàng D 2D Nhẹ Xuất nhập Thủ thông quan, xuất nhập hàng -Thủ tục không kip thời xử lý D 1D Nhẹ Tất Giao tiếp thông tin công đoạn Tất Hoạt động cải tiến liên tục công đoạn - Sự cập nhật thông tin bên ngồi khơng kịp thời - Sự chuyển tải thơng tin nội chưa thơng suốt - Thiếu tổng hợp phân tích liệu để cải tiến - Thiếu đôn đốc thúc đẩy hoạt động cải tiến phận D 3D Nhẹ C 3C Trung bình Đào tạo - Khả tương tác người lao động trình đào tạo sau đào tạo - Nguồn lực giảng dạy chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp B 4B Nặng Tuân thủ nội quy, quy trình, quy định công ty - Sự tuân thủ người lao động chưa đáp ứng C 3C Trung bình Luật có liên quan - Sự cập nhật kịp thời văn pháp luật cần thiết - Tuân thủ yêu cầu luật định B 4B Nặng Nguồn nhân lực Ký hiệu : BM02/ QTRRCH-17 Lần sửa đổi : 00 Ngày hiệu lực : 10/07/2016 BẢNG TỔNG HỢP MỐI NGUY VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO Nguồn nhân lực - Sự biến động số lượng lớn thường xuyên - Nguồn nhân lực với chuyên môn không đáp ứng - Sự tác động yếu tố bên tới nguồn nhân lực ( trị, xã hội, kinh tế,…) B 4B Nặng Giao tiếp thông tin - Sự cập nhật thơng tin bên ngồi khơng kịp thời - Sự chuyển tải thơng tin nội chưa thơng suốt C 3C Trung bình Hoạt động cải tiến liên tục - Thiếu tổng hợp phân tích liệu để cải tiến - Thiếu đôn đốc thúc đẩy hoạt động cải tiến phận C 3C Trung bình Máy móc, thiết bị - Máy móc hỏng thiếu chuẩn hóa vận hành không - Tuổi thọ độ ổn định máy móc thấp khơng bảo trì - bảo dưỡng B 4B Nặng B 4B Nặng Nguồn nhân lực Sự tuân thủ quy định, quy trình theo hệ thống - Thiếu tuân thủ , kiểm sốt u cầu Bảo trì - Sửa chữa Ký hiệu : BM02/ QTRRCH-17 Lần sửa đổi : 00 Ngày hiệu lực : 10/07/2016 BẢNG TỔNG HỢP MỐI NGUY VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO Phương tiện sửa chữa Bảo trì - Sửa chữa Trình độ kỹ thuật nhân viên Hoạt động cải tiến liên tục Sợi + Dệt + Tráng ghép + Cắt + In + May + Đóng - Thiết bị sửa chữa khơng đáp ứng có sẵn - Sự chậm trễ cơng tác cung cấp vật tư cho trình sửa chữa thay - Sự khơng đáp ứng trình độ chuyên môn nhân viên sửa chữa - Cập nhật kiến thức chuyên môn chưa quan tâm hợp lý - Thiếu tổng hợp phân tích liệu để cải tiến - Thiếu đôn đốc thúc đẩy hoạt động cải tiến phận D 3D Nhẹ D 2D Nhẹ C C Trung bình Giao tiếp thơng tin - Sự chuyển tải thơng tin nội chưa thơng suốt C C Nhẹ Chất lượng - Chất lượng nguyên liệu đầu vào khơng đạt - Chất lượng khơng trì ổn định - Phế phẩm cao C 5C Nặng Sự tuân thủ quy trình hệ thống - Hệ thống khơng thiết lập phù hợp - Hệ thống kiểm soát D 2D Nhẹ Ký hiệu : BM02/ QTRRCH-17 Lần sửa đổi : 00 Ngày hiệu lực : 10/07/2016 BẢNG TỔNG HỢP MỐI NGUY VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO - Nhân viên tuyển chọn thiếu kỹ hay kỹ chưa phù hợp - Nhân viên thiếu cập nhật thêm hiểu biết hay kỹ cho khuynh hướng phát triển công việc công ty E 2E Nhẹ - Tiến độ sản xuất không đáp ứng - Sự lưu chuyển hàng hóa nội khơng đáp ứng C 3C Trung bình Sự phân lập nhận dạng - Không phân lập nhận dạng tốt - Hàng hóa khơng truy suất thơng tin C 2C Nhẹ Máy móc cơng nghệ - Thiếu chuẩn hóa thơng số kỹ thuật C 4C Trung bình Hoạt động cải tiến liên tục - Thiếu tổng hợp phân tích liệu để cải tiến - Thiếu đôn đốc thúc đẩy hoạt động cải tiến phận C 3C Trung bình Giao tiếp thơng tin - Sự chuyển tải thơng tin nội chưa thơng suốt C 2C Nhẹ Kỹ nhân viên Sợi + Dệt + Tráng ghép + Cắt + In + Tiến độ sản xuất May + Đóng gói Ký hiệu : BM02/ QTRRCH-17 Lần sửa đổi : 00 Ngày hiệu lực : 10/07/2016 BẢNG TỔNG HỢP MỐI NGUY VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO - Khả tương tác nhân viên trình đào tạo sau đào tạo - Nguồn lực giảng dạy chưa đáp ứng nhu cầu hệ thống quản lý chất lượng hệ thống chung C 3C Trung bình - Khả thiết lập hệ thống hệ thống quản lý tích hợp theo yêu cầu khách hàng - Sự ổn định , trì ổn định hệ Xây dựng ,thiết lập hệ thống vận hành hệ thống thống - Hệ thống chất lượng chưa hoạch định đầy đủ hợp lý - Thiếu rà soát đánh giá hệ thống định kỳ để cải tiến B 5B Nặng Giám sát tuân thủ - Sự tuân thủ nnhân viên chưa đáp ứng - Thiếu công tác giám sát đôn đốc tuân thủ C 3C Trung bình Giao tiếp thơng tin - Sự cập nhật tiêu chuẩn sản phẩm yêu cầu khách hàng chưa kịp thời - Sự chuyển tải thông tin nội chưa thơng suốt D 3D Nhẹ Đào tạo Quản lý chất Ký hiệu : BM02/ QTRRCH-17 Lần sửa đổi : 00 Ngày hiệu lực : 10/07/2016 BẢNG TỔNG HỢP MỐI NGUY VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO Nguồn nhân lực - Sự biến động số lượng lớn thường xuyên - Nguồn nhân lực với chuyên môn không đáp ứng - Sự tác động yếu tố bên ngồi tới nguồn nhân lực ( trị, xã hội, kinh tế,…) C 2C Nhẹ Thiết bị đo lường - Chưa đầy đủ phục vụ cho công tác kiểm nghiệm nhà máy - Thiết bị chưa kịp thời chuẩn hóa, hiệu chuẩn để đàm bảo độ tin cậy cho đo lường B 4B Nặng Kiểm tra, kiểm nghiệm -Chưa đáp ứng tiến độ - Chưa chuẩn xác C 3C Trung bình Dịch vụ đánh giá, kiểm nghiệm bên - Sự lựa chọn khơng phù hợp - Năng lực chi phí không hợp lý C 2C Nhẹ B 4B Nặng B 4B Nặng Quản lý chất lượng Sản phẩm lỗi, không đạt yêu cầu Hành động khắc phục lỗi sản phẩm , không phù hợp - Tỷ lệ sản phẩm lỗi vượt yêu cầu - Sự khắc phục không thực hặc chưa giải triệt để - Các không phù hợp chưa phân tích cải tiến Ký hiệu : BM02/ QTRRCH-17 Lần sửa đổi : 00 Ngày hiệu lực : 10/07/2016 BẢNG TỔNG HỢP MỐI NGUY VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO Giải khiếu nại khách hàng - Các khiếu nại khơng phân tích giải kịp thời - Phương án khắc phục không thõa mãn khách hàng B 4B Nặng Đo lường thõa mãn khách hàng -Thiếu theo dõi đo lường thõa mãn khách hàng C 3C Trung bình Hoạt động cải tiến liên tục - Thiếu tổng hợp phân tích liệu để cải tiến - Thiếu đôn đốc thúc đẩy hoạt động cải tiến phận B 4B Nặng Phê duyệt Nguyễn Thị Đài Trang Kiểm tra Nguyễn Thị Tuyết Nhung Người lập Lê Vương Vũ ... phù hợp chưa phân tích cải tiến Ký hiệu : BM02/ QTRRCH-17 Lần sửa đổi : 00 Ngày hiệu lực : 10/07/2016 BẢNG TỔNG HỢP MỐI NGUY VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO Giải khiếu nại khách hàng - Các khiếu nại không phân. ..Ký hiệu : BM02/ QTRRCH-17 Lần sửa đổi : 00 Ngày hiệu lực : 10/07/2016 BẢNG TỔNG HỢP MỐI NGUY VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO Chất lượng nguy n phụ liệu - bán thành phẩm - Sự... , kiểm sốt u cầu Bảo trì - Sửa chữa Ký hiệu : BM02/ QTRRCH-17 Lần sửa đổi : 00 Ngày hiệu lực : 10/07/2016 BẢNG TỔNG HỢP MỐI NGUY VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO Phương tiện sửa chữa Bảo trì - Sửa chữa Trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng tổng hợp nhận diện mối nguy và phân tích rủi ro ISO 9001 : 2015, Bảng tổng hợp nhận diện mối nguy và phân tích rủi ro ISO 9001 : 2015

Từ khóa liên quan