4.2 Quy trinh danh gia hoan thanh cong tac

5 70 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2019, 13:34

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỒN THÀNH CƠNG TÁC Mã số: NSĐT/QT-03.NS Sốt xét: 04 Hiệu lực: 01/04/2016 Mục đích a Giúp cán nhân viên (CBNV) nhận biết mức độ hồn thành cơng tác với u cầu chuyên môn, quy chế quy định công ty b Giúp CBNV điều chỉnh, sửa chữa sai sót q trình làm việc c Kích thích, động viên tồn thể CBNV thơng qua điều khoản đánh giá, ghi nhận thành tích hỗ trợ phát triển d Cung cấp thông tin làm sở cho việc đề xuất đào tạo , điều chỉnh lương , xem xét thi đua khen thưởng, thuyên chuyển công tác, cải tiến cấu tổ chức,… Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng a Phạm vi điều chỉnh: Quy trình điều chỉnh cơng tác thi đua khen thưởng Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Xây Dựng ………… b Đối tượng áp dụng: Quy trình áp dụng cho Toàn thể cán nhân viên có ký hợp đồng lao động; Các Đơn vị có thời gian hoạt động từ tháng trở lên Đơn vị gộp lại/ tách từ Đơn vị có thời gian hoạt động từ tháng trở lên Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Xây Dựng …… Giải thích từ ngữ a Cơng ty: viết tắt Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Xây dựng ……… b Tập thể toàn thể CBNV làm việc Phòng/ Bộ phận/ Tổ/ Cơng trình…thuộc cấu tổ chức Cơng ty c Đơn vị: từ dùng để thay sử dụng cho Phòng/ Bộ phận/ Tổ/Cơng trình…thuộc cấu tổ chức Công ty d CBNV: viết tắt cán - nhân viên làm việc theo loại Hợp đồng lao động với Công ty e Quản lý trực tiếp: Trưởng Đơn vị chức vụ khác mà cán nhân viên phải trực tiếp báo cáo cơng việc f P.HCNS: Phòng Hành Nhân g Hội đồng thi đua hiểu bao gồm Hội đồng thi đua cấp sở Hội đồng thi đua cấp cao Thành viên Hội đồng thi đua cấp sở Hội đồng thi đua cấp cao quy định Quy chế thi đua khen thưởng Cơng ty 1/5 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỒN THÀNH CƠNG TÁC Mã số: NSĐT/QT-03.NS Sốt xét: 04 Hiệu lực: 01/04/2016 Lưu đồ a Lưu đồ b Diễn giải 2/5 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỒN THÀNH CƠNG TÁC Bước Công việc thực Ký HĐLĐ Giao việc quý Mã số: NSĐT/QT-03.NS Soát xét: 04 Hiệu lực: 01/04/2016 Diễn giải chi tiết HCNS thực ký HĐLĐ cho NLĐ thử việc đạt yêu cầu Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng cuối Quý, QLTT giao việc cho nhân viên dựa bảng mô tả công việc, công việc phát sinh mục tiêu cá nhân theo Phiếu giao việc, báo cáo công tác quý Ghi chú:  Nếu Quý không phát sinh mục tiêu cá nhân cơng việc khác ngồi bảng mơ tả cơng việc QLTT khơng lập Phiếu giao việc  Đối với nhân viên Tạp vụ, Bảo vệ, Tài xế thực công việc theo bảng mô tả công việc, không sử dụng phiếu Đánh giá cá nhân: Vào ngày 25 đến 28 tháng cuối quý, CBNV thực báo cáo công việc giao tự đánh giá mức độ hồn thành cơng việc quý nộp cho QLTT (Đối với nhân viên Tạp vụ, Bảo vệ, Tài xế, phận quản lý trực tiếp đánh giá hồn thành cơng tác q) Báo cáo công việc đánh giá quý Từ ngày 01 đến ngày 03 tháng đầu quý đơn vị tổng hợp hồ sơ đánh giá hồn thành cơng tác quý trước liền kề đơn vị gửi P.HCNS:  Phiếu giao việc – báo cáo công tác quý  Phiếu đánh giá hồn thành cơng tác q – cấp quản lý  Phiếu đánh giá hồn thành cơng tác quý – cấp nhân viên  Bảng tổng hợp đánh giá công tác quý Đánh giá tập thể: Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng cuối quý Trưởng đơn vị thực đánh giá chéo đơn vị khác gửi PHCNS: Bảng đánh giá thi đua tập thể (Đánh giá chéo) Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng cuối Quý PHCNS gửi cho Đơn vị kết đánh giá chéo đơn vị Từ ngày 01 đến ngày 03 tháng đầu quý đơn vị gửi Bảng đánh giá thi đua tập thể đơn vị P.HCNS Đánh giá thi đua quý Từ ngày 15 – ngày 20 tháng quý P.HCNS tổng hợp kết đánh giá hồn thành cơng tác quý CBNV kết đánh giá Tập thể đơn vị làm sở cho việc đánh giá thi đua tháng đánh giá thi đua năm tồn cơng ty Khen thưởng tháng đầu năm Trong quý 3, tùy tình hình kết hoạt động kinh doanh tháng đầu năm, Hội Đồng Thành Viên định mức khen thưởng cho cá nhân khen thưởng tập thể đạt danh hiệu ghi nhận kết cho đánh giá khen thưởng vào cuối năm 3/5 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỒN THÀNH CƠNG TÁC Bước Cơng việc thực Mã số: NSĐT/QT-03.NS Sốt xét: 04 Hiệu lực: 01/04/2016 Diễn giải chi tiết Trường hợp khen thưởng cho cá nhân tập thể đạt danh hiệu tháng đầu năm:  Đồng ý: đề xuất danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng,  Không đồng ý: Lưu hồ sơ tổng hợp kết đánh giá cuối năm (chuyển bước 6) Đánh giá thi đua năm Trường hợp không khen thưởng tháng đầu năm PHCNS lưu lại kết đánh giá thi đua cá nhân đơn vị để đánh giá thi đua cuối năm Đánh giá cá nhân: Từ ngày đến ngày tây tháng năm sau, Trưởng đơn vị lập Bảng tổng hợp đánh giá cơng tác năm CBNV đơn vị có đề xuất danh hiệu chuyển gốc đến P.HCNS để trình Hội đồng thi đua sở Bảng tổng hợp đánh giá công tác năm Đánh giá tập thể: Từ ngày đến tây tháng năm sau, PHCNS lập bảng tổng hợp thi đua tập thể năm đơn vị trình Hội đồng thi đua sở Bảng tổng hợp đánh giá thi đua Tập thể năm Xét duyệt kết đánh giá thi đua năm CBNV: Đề xuất danh hiệu Đồng ý: đề xuất danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng, trình thi đua Hội đồng thi đua cấp cao năm Không đồng ý: Lưu hồ sơ Lưu hồ sơ HCNS lưu hồ sơ theo quy trình Kiểm soát tài liệu hồ sơ Điều khoản thi hành a P.HCNS có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực Quy trình b Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ Quy trình thuộc thẩm quyền Tổng Giám đốc Công ty c Danh mục Phụ lục, Biểu mẫu liên quan Stt Tên Mã số Phiếu giao việc –báo cáo công tác Quý NSĐT/QT-03.NS/M01 Phiếu đánh giá hồn thành cơng tác q – cấp quản lý NSĐT/QT-03.NS/M02 Phiếu đánh giá hoàn thành công tác quý – cấp nhân viên NSĐT/QT-03.NS/M03 4/5 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỒN THÀNH CƠNG TÁC Stt Tên Mã số: NSĐT/QT-03.NS Soát xét: 04 Hiệu lực: 01/04/2016 Mã số Bảng tổng hợp đánh giá công tác Quý NSĐT/QT-03.NS/M04 Bảng đánh giá thi đua tập thể (Đánh giá chéo) NSĐT/QT-03.NS/M05 Bảng đánh giá thi đua tập thể NSĐT/QT-03.NS/M06 Bảng tổng hợp đánh giá công tác năm NSĐT/QT-03.NS/M07 Bảng tổng hợp đánh giá thi đua tập thể năm NSĐT/QT-03.NS/M08 5/5 ... dẫn tổ chức thực Quy trình b Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ Quy trình thuộc thẩm quy n Tổng Giám đốc Công ty c Danh mục Phụ lục, Biểu mẫu liên quan Stt Tên Mã số Phiếu giao việc –báo... CBNV: Đề xuất danh hiệu Đồng ý: đề xuất danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng, trình thi đua Hội đồng thi đua cấp cao năm Không đồng ý: Lưu hồ sơ Lưu hồ sơ HCNS lưu hồ sơ theo quy trình Kiểm... tiêu cá nhân theo Phiếu giao việc, báo cáo công tác quý Ghi chú:  Nếu Quý không phát sinh mục tiêu cá nhân công việc khác ngồi bảng mơ tả cơng việc QLTT khơng lập Phiếu giao việc  Đối với nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: 4.2 Quy trinh danh gia hoan thanh cong tac, 4.2 Quy trinh danh gia hoan thanh cong tac

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn