Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi mạ và mật độ cấy đến sinh trưởng và phát triển giống lúa nếp thầu dầu tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

85 50 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2019, 08:48

Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi mạ và mật độ cấy đến sinh trưởng và phát triển giống lúa nếp thầu dầu tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi mạ và mật độ cấy đến sinh trưởng và phát triển giống lúa nếp thầu dầu tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi mạ và mật độ cấy đến sinh trưởng và phát triển giống lúa nếp thầu dầu tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi mạ và mật độ cấy đến sinh trưởng và phát triển giống lúa nếp thầu dầu tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi mạ và mật độ cấy đến sinh trưởng và phát triển giống lúa nếp thầu dầu tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi mạ và mật độ cấy đến sinh trưởng và phát triển giống lúa nếp thầu dầu tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi mạ và mật độ cấy đến sinh trưởng và phát triển giống lúa nếp thầu dầu tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi mạ và mật độ cấy đến sinh trưởng và phát triển giống lúa nếp thầu dầu tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi mạ và mật độ cấy đến sinh trưởng và phát triển giống lúa nếp thầu dầu tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––––––– DƯƠNG THỊ THÙY LINH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI MẠ VÀ MẬT ĐỘ CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA NẾP THẦU DẦU TẠI HUYỆN PHÚ BÌNH - TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– DƯƠNG THỊ THÙY LINH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI MẠ VÀ MẬT ĐỘ CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA NẾP THẦU DẦU TẠI HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Khoa học trồng Mã số: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: TS LƯU THỊ XUYẾN THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Dương Thị Thùy Linh ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực tiễn nghiên cứu đề tài, nhận quân tâm quan, nhà trường, giúp đỡ tận tình thầy cơ, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lưu Thị Xuyến tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi thực đề tài hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, tạo điều kiện, hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến tập thể lãnh đạo viên chức Trạm Khuyến Nông huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi tham gia khóa đào tạo Nhân dịp này, xin trân trọng cảm ơn gia đình, bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Dương Thị Thùy Linh iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích, yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích đề tài 2.2 Yêu cầu đề tài Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tình hình sản xuất lúa giới Việt Nam 1.2.1 Tình hình sản xuất lúa giới 1.2.2 Tình hình sản xuất lúa Việt Nam 1.3 Tình hình nghiên cứu sản xuất lúa nếp giới Việt Nam 1.4 Đặc điểm mạ 12 1.5 Tình hình gieo mạ phương pháp gieo mạ 15 1.5.1 Tình hình gieo mạ 15 1.5.2 Các phương pháp gieo mạ 15 1.6 Những kết nghiên cứu tuổi mạ Thế giới Việt Nam 20 1.7 Những kết nghiên cứu mật độ cấy Thế giới Việt Nam 21 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.2 Nội dung nghiên cứu 29 2.3 Địa điểm thời gian tiến hành 29 2.4 Phương pháp nghiên cứu 30 2.4.1 Thí nghiệm: Nghiên cứu ảnh hưởng tuổi mạ mật độ đến sinh trưởng phát triển lúa nếp Thầu dầu 30 2.4.2 Điều kiện thí nghiệm 31 iv 2.4.3 Chỉ tiêu phương pháp theo dõi 32 2.5 Phương pháp xử lý số liệu 35 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 3.1 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến số tiêu sinh trưởng giống nếp Thầu Dầu 36 3.1.1 Tình hình sinh trưởng mạ hai thời gian khác 36 3.1.2 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến giai đoạn sinh trưởng lúa nếp Thầu Dầu 37 3.1.3 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến chiều cao giống lúa nếp Thầu Dầu 39 3.1.4 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến khả đẻ nhánh giống lúa nếp Thầu Dầu 42 3.2 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến tình hình sâu bệnh hại chống đổ giống nếp Thầu Dầu 45 3.3 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến yếu tố cấu thành suất suất giống lúa nếp Thầu Dầu 48 3.3.1 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến yếu tố cấu thành suất giống lúa nếp Thầu Dầu 48 3.3.2 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến suất giống lúa nếp Thầu Dầu 53 3.4 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến hiệu kinh tế giống lúa nếp Thầu Dầu 56 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 58 Kết luận 58 Đề nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên đầy đủ CCCC Chiều cao cuối CT Công thức Đc Đối chứng FAO Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu NL Nhắc lại P1000 Khối lượng 1000 hạt TGST Thời gian sinh trưởng TiMi Tuổi mạ, mật độ vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Diện tích, suất, sản lượng lúa Thế giới giai đoạn 2012 - 2017 Bảng1.2 Diện tích, suất sản lượng lúa Việt Nam (từ 2010 -2017) Bảng 3.1 Một số tiêu sinh trưởng mạ nếp Thầu Dầu 37 Bảng 3.2 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến giai đoạn sinh trưởng lúa nếp Thầu Dầu 38 Bảng 3.3 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến chiều cao giống lúa nếp Thầu Dầu 40 Bảng 3.4 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến khả đẻ nhánh giống lúa nếp Thầu Dầu 43 Bảng 3.5 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến tình hình sâu bệnh hại chống đổ giống nếp Thầu Dầu 46 Bảng 3.6 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến yếu tố cấu thành suất giống lúa nếp Thầu Dầu 49 Bảng 3.7 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến suất giống lúa nếp Thầu Dầu 53 Bảng 3.8 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến hiệu kinh tế giống lúa nếp Thầu Dầu 57 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến chiều cao giống lúa nếp Thầu Dầu 41 Hình 3.2 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến suất giống lúa nếp Thầu Dầu 54 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phú Bình huyện trung du nằm phía nam tỉnh Thái Nguyên, trung tâm huyện cách thành phố Thái Nguyên 26 km, cách thị xã Bắc Ninh 50km Phú Bình có tổng diện tích đất tự nhiên 24.936 ha, đất sản xuất nơng nghiệp 13.570 (chiếm 54,3), điều chứng tỏ nơng nghiệp giữ vị trí hàng đầu kinh tế huyện Năm 2018, diện tích sản xuất lúa 12.273 Như huyện trung du trồng chủ đạo lúa mạnh sản xuất nông nghiệp huyện Giống lúa Nếp Thầu Dầu người dân địa phương gọi Nếp Ả Thầu Dầu, giống lúa cổ truyền chất lượng cao, gieo cấy từ lâu đời với diện tích lúa nếp Thầu Dầu khoảng 200ha gieo trồng tập trung xã Úc Kỳ, Xuân Phương, Nhã Lộng Gạo nếp Thầu Dầu có hương thơm nhẹ, ăn vị đậm dẻo, thường dùng để làm bánh chưng, bánh dày, xôi, để cúng vào ngày rằm, lễ, Tết Năm 2012 sản phẩm Cục sở hữu trí tuệ (Bộ khoa học - Công nghệ) công nhận Nhãn hiệu tập thể “Lúa nếp Thầu Dầu” Trong sản xuất lúa địa phương người dân cấy mạ già từ 30 -35 ngày tuổi điều ảnh hưởng lớn đến chất lượng mạ Do mạ già nên cấy khả bén rễ hồi xanh nhiều thời gian hơn, mạ có bẹ lá, dài, cao cấy dễ bị đổ làm ảnh hưởng đến suất, chất lượng hiệu kinh tế Đồng thời mật độ cấy yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến q trình hình thành số bơng, định đến suất Mật độ cấy liên quan chặt chẽ đến trình đẻ nhánh khả chống đổ (Nguyễn Đình Giao, 2001)[6] Nếp Thầu Dầu giống lúa đặc sản chất lượng tốt suất thấp khả chống đổ chiều cao cao Vì xác 62 41 L Meena Samth, Singh Surendra, Shivay Y.S (2003), Reponse ofhybrid rice (Oryza sativa) to nitrogen and potassium application in sady clayloamsoil, India J.Agrice Sci 73 (1): 42 Namboodiri K.M.N (1963), Hybrid vigor in rice, Rice news.11: 92-96 43 M.Suganthi, P Sabbian vaf S Marimuthu (2003), Optimization of time of planting and nitrogen level to hybrid rice (ADTRH1), Madras Agrice.J 90(4-6): 339-340 44 Pingali, M.Hossain and R.V.Gerpacio (1997), Asan Rice Bowls the returning cirisis IRRI 1997 45 Suichi Y (1985), Fundamental of Rice Crop Crop Science, IRRI, Phillipines, pp 74-97 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM Hình ảnh gieo mạ nếp Thầu Thầu Dầu Hình ảnh khu thí nghiệm giống lúa nếp Thầu Dầu PHỤ LỤC Hoạch toán kinh tế T1M1 TT I Hạng mục Chi phí Giống Phân bón Đạm urê Lân Ka li Công lao động Làm đất - Cấy - Chăm sóc - Cơng phun thuốc - Thu hoạch Thuốc BVTV - Bệnh khô vằn - Sâu nhỏ II Thu Năng suất III Thu - chi Đơn giá ĐVT Số lượng 30.000 Kg 9.000 4.000 9.000 Kg Kg Kg 100.000 200.000 200.000 100.000 150.000 Công Công Công Công Cơng 16.500 22.500 Gói Lọ 15 774 174 500 100 122 30 20 30 15 27 40 30 10 15.000 Kg 40,55 Nghìn đồng/ha 24.186.000 450.000 4.466.000 1.566.000 2.000.000 900.000 18.550.000 3.000.000 4.000.000 6.000.000 1.500.000 4.050.000 720.000 495.000 225.000 60.825.000 60.825.000 36.639.000 T1M2 Hạng mục TT Đơn giá ĐVT Số lượng Nghìn đồng/ha 15 26.136.000 450.000 I Chi phí Giống Phân bón - Đạm urê 9.000 Kg 174 4.466.000 1.566.000 - Lân 4.000 Kg 500 2.000.000 - Ka li 9.000 Kg 100 900.000 Công lao động 140 - Làm đất 100.000 Công 30 20.500.000 3.000.000 - Cấy 200.000 Cơng 20 4.000.000 - Chăm sóc 200.000 Cơng 30 6.000.000 - Công phun thuốc 30 3.000.000 - Thu hoạch 100.000 Công 150.000 Công 30 4.500.000 Thuốc BVTV 30 720.000 - Bệnh khơ vằn 16.500 Gói 30 495.000 - Sâu nhỏ 22.500 Lọ 30 225.000 II Thu Năng suất III Thu - chi 30.000 Kg 774 68.055.000 15.000 Kg 45,37 68.055.000 41.919.000 T1M3 Hạng mục TT Đơn giá ĐVT Số lượng Nghìn đồng/ha 15 22.856.000 450.000 I Chi phí Giống Phân bón - Đạm urê 9.000 Kg 174 4.466.000 1.566.000 - Lân 4.000 Kg 500 2.000.000 - Ka li 9.000 Kg 100 900.000 Công lao động 112 - Làm đất 100.000 Công 30 17.550.000 3.000.000 - Cấy 200.000 Cơng 20 4.000.000 - Chăm sóc 200.000 Công 30 6.000.000 - Công phun thuốc 100.000 500.000 - Thu hoạch 150.000 Công Công 4.050.000 Thuốc BVTV 27 20 - Bệnh khơ vằn 16.500 Gói 10 165.000 - Sâu nhỏ 22.500 Lọ 10 225.000 II Thu Năng suất III Thu - chi 30.000 Kg 774 390.000 67.305.000 15.000 Kg 44,87 67.305.000 44.449.000 T2M1 Hạng mục TT Đơn giá ĐVT Số lượng Nghìn đồng/ha 15 24.186.000 450.000 I Chi phí Giống Phân bón - Đạm urê 9.000 Kg 174 4.466.000 1.566.000 - Lân 4.000 Kg 500 2.000.000 - Ka li 9.000 Kg 100 900.000 Công lao động 122 - Làm đất 100.000 Công 30 18.550.000 3.000.000 - Cấy 200.000 Công 20 4.000.000 - Chăm sóc 200.000 Cơng 30 6.000.000 - Cơng phun thuốc 100.000 15 1.500.000 - Thu hoạch 150.000 Công Công 4.050.000 Thuốc BVTV 27 40 - Bệnh khô vằn 16.500 Gói 30 495.000 - Sâu nhỏ 22.500 Lọ 10 225.000 II Thu Năng suất III Thu - chi 30.000 Kg 774 720.000 60.585.000 15.000 Kg 40,39 60.585.000 36.399.000 T2M2 Hạng mục TT Đơn giá I Chi phí Giống Phân bón - Đạm urê 9.000 - Lân - Ka li Công lao động - Làm đất 100.000 - Cấy - ĐVT Số lượng Nghìn đồng/ha 23.356.000 15 450.000 774 4.466.000 Kg 174 1.566.000 4.000 Kg 500 2.000.000 9.000 Kg 100 900.000 117 18.050.000 Công 30 3.000.000 200.000 Cơng 20 4.000.000 Chăm sóc 200.000 Cơng 30 6.000.000 - Công phun thuốc 100.000 Công 10 1.000.000 - Thu hoạch 150.000 Công 27 4.050.000 Thuốc BVTV 20 390.000 - Bệnh khơ vằn 16.500 Gói 10 165.000 - Sâu nhỏ 22.500 Lọ 10 225.000 II Thu Năng suất III Thu - chi 30.000 Kg 64.815.000 15.000 Kg 43,21 64.815.000 41.459.000 T2M3 Hạng mục TT Đơn giá ĐVT I Chi phí Giống Phân bón - Đạm urê 9.000 - Lân - Ka li Công lao động - Làm đất 100.000 Công - Cấy 200.000 - Chăm sóc - Số lượng Nghìn đồng/ha 23.806.000 15 450.000 774 4.466.000 Kg 174 1.566.000 4.000 Kg 500 2.000.000 9.000 Kg 100 900.000 117 30 18.050.000 3.000.000 Công 20 4.000.000 200.000 Công 30 6.000.000 Công phun thuốc 100.000 Công 10 1.000.000 - Thu hoạch 150.000 Công 27 4.050.000 Thuốc BVTV 40 840.000 - Bệnh khơ vằn 16.500 Gói 10 165.000 - Sâu nhỏ 22.500 Lọ 30 675.000 II Thu Năng suất III Thu - chi 30.000 Kg 64.575.000 15.000 Kg 43,05 64.575.000 40.769.000 Phụ Lục Kết xử lý thống kê - Nhánh tối đa nhánh hữu hiệu BALANCED ANOVA FOR VARIATE NTD FILE NH 20/ 2/19 21:27 :PAGE Nhanh toi da nhanh huu hieu VARIATE V004 NTD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 3.73444 1.86722 2.87 0.103 TM$ 3.29389 3.29389 5.06 0.047 MĐ$ 15.8811 7.94056 12.19 0.002 TM$*MĐ$ 521111 260555 0.40 0.684 * RESIDUAL 10 6.51222 651222 * TOTAL (CORRECTED) 17 29.9428 1.76134 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NHH FILE NH 20/ 2/19 21:27 :PAGE Nhanh toi da nhanh huu hieu VARIATE V005 NHH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 3.46333 1.73167 3.16 0.086 TM$ 6.24222 6.24222 11.38 0.007 MĐ$ 26.4933 13.2467 24.16 0.000 TM$*MĐ$ 537778 268889 0.49 0.631 * RESIDUAL 10 5.48333 548333 * TOTAL (CORRECTED) 17 42.2200 2.48353 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NH 20/ 2/19 21:27 :PAGE Nhanh toi da nhanh huu hieu MEANS FOR EFFECT NL NL NOS NTD NHH 11.8333 9.31667 12.6500 10.3000 12.9000 10.1833 SE(N= 6) 0.329450 0.302306 5%LSD 10DF 1.03811 0.952577 MEANS FOR EFFECT TM$ - TM$ NOS NTD NHH 12.8889 10.5222 12.0333 9.34444 T1 T2 SE(N= 9) 0.268994 0.246832 5%LSD 10DF 0.847611 0.777776 MEANS FOR EFFECT MĐ$ MĐ$ M1 M2 M3 NOS NTD NHH 11.1667 8.40000 12.8500 10.0333 13.3667 11.3667 SE(N= 6) 0.329450 0.302306 5%LSD 10DF 1.03811 0.952577 MEANS FOR EFFECT TM$*MĐ$ TM$ T1 T1 T1 T2 T2 T2 MĐ$ M1 M2 M3 M1 M2 M3 3 3 3 NOS NTD NHH 11.6000 8.86667 13.0667 10.5000 14.0000 12.2000 10.7333 7.93333 12.6333 9.56667 12.7333 10.5333 SE(N= 3) 0.465912 0.427525 5%LSD 10DF 1.46811 1.34715 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NH 20/ 2/19 21:27 :PAGE Nhanh toi da nhanh huu hieu F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NL |TM$ |TM$*MĐ$ | (N= 18) SD/MEAN | | | | | NO BASED ON BASED ON % | | | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | | | NTD 18 12.461 1.3272 0.80698 6.5 0.1027 0.0466 0.0022 0.6844 NHH 18 9.9333 1.5759 0.74050 7.5 0.0856 0.0070 0.0002 0.6306 |MĐ$ - Yếu tố cấu thành suất BALANCED ANOVA FOR VARIATE B/M FILE NSS 2/ 3/19 7:44 :PAGE VARIATE V004 B/M LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 1483.21 741.607 4.10 0.049 TM$ 833.680 833.680 4.61 0.055 MĐ$ 18302.9 9151.47 50.64 0.000 TM$*MĐ$ 327.375 163.687 0.91 0.437 * RESIDUAL 10 1807.07 180.707 * TOTAL (CORRECTED) 17 22754.3 1338.49 BALANCED ANOVA FOR VARIATE H/B FILE NSS 2/ 3/19 7:44 :PAGE VARIATE V005 H/B LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 246.130 123.065 2.04 0.180 TM$ 14.9422 14.9422 0.25 0.634 MĐ$ 4277.05 2138.53 35.42 0.000 TM$*MĐ$ 70.0844 35.0422 0.58 0.582 * RESIDUAL 10 603.830 60.3830 * TOTAL (CORRECTED) 17 5212.04 306.591 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HC/B FILE NSS 2/ 3/19 7:44 :PAGE VARIATE V006 HC/B LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 124.154 62.0772 1.87 0.203 TM$ 22.4450 22.4450 0.68 0.435 MĐ$ 10230.8 5115.39 154.23 0.000 TM$*MĐ$ 37.9233 18.9616 0.57 0.586 * RESIDUAL 10 331.671 33.1671 * TOTAL (CORRECTED) 17 10747.0 632.175 BALANCED ANOVA FOR VARIATE P1000 FILE NSS 2/ 3/19 7:44 :PAGE VARIATE V007 P1000 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 164110E-01 820550E-02 1.49 0.272 TM$ 168054E-01 168054E-01 3.04 0.109 MĐ$ 267113E-01 133556E-01 2.42 0.138 TM$*MĐ$ 311112E-01 155556E-01 2.82 0.106 * RESIDUAL 10 552558E-01 552558E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 146295 860557E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSS 2/ 3/19 7:44 :PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 6 B/M 155.517 177.150 170.783 H/B 163.450 164.850 171.900 HC/B 137.300 141.183 134.800 P1000 25.4633 25.4350 25.3900 SE(N= 6) 5.48797 3.17235 2.35114 0.303468E-01 5%LSD 10DF 17.2928 9.99620 7.40852 0.956240E-01 MEANS FOR EFFECT TM$ TM$ T1 T2 SE(N= 5%LSD 9) 10DF NOS 9 B/M 174.622 161.011 H/B 165.822 167.644 HC/B 138.878 136.644 4.48091 14.1195 2.59022 8.16186 1.91970 6.04903 P1000 25.3989 25.4600 0.247781E-01 0.780766E-01 MEANS FOR EFFECT MĐ$ MĐ$ NOS 6 M1 M2 M3 B/M 210.000 160.533 132.917 H/B 145.733 172.167 182.300 HC/B 104.333 150.667 158.283 P1000 25.4583 25.3750 25.4550 SE(N= 6) 5.48797 3.17235 2.35114 0.303468E-01 5%LSD 10DF 17.2928 9.99620 7.40852 0.956240E-01 MEANS FOR EFFECT TM$*MĐ$ TM$ T1 T1 T1 T2 T2 T2 MĐ$ M1 M2 M3 M1 M2 M3 SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3 3) 10DF TM$ T1 T1 T1 T2 T2 T2 MĐ$ M1 M2 M3 M1 M2 M3 NOS 3 3 3 B/M 221.667 168.000 134.200 198.333 153.067 131.633 H/B 142.033 172.733 182.700 149.433 171.600 181.900 HC/B 103.467 153.233 159.933 105.200 148.100 156.633 7.76117 24.4557 4.48639 14.1368 3.32501 10.4772 P1000 25.4167 25.3000 25.4800 25.5000 25.4500 25.4300 SE(N= 3) 0.429169E-01 5%LSD 10DF 0.135233 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSS 2/ 3/19 7:44 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE |TM$*MĐ$ | GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 18) DEVIATION C OF V |NL |TM$ |MĐ$ | | | | | | | | | | | | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS % | | B/M H/B HC/B P1000 18 18 18 18 167.82 166.73 137.76 25.429 36.585 13.443 17.510 7.7706 25.143 5.7591 0.92765E-010.74334E-01 8.0 4.7 4.2 0.3 0.0494 0.1800 0.2031 0.2724 0.0553 0.6336 0.4345 0.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.1381 - Năng suất lý thuyết suất thực thu BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE NSTT 2/ 3/19 0:26 :PAGE VARIATE V004 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 165.047 82.5236 2.56 0.126 TM$ 197.874 197.874 6.13 0.032 MĐ$ 315.253 157.627 4.89 0.033 TM$*MĐ$ 7.96972 3.98486 0.12 0.885 * RESIDUAL 10 322.555 32.2555 0.4375 0.5816 0.5861 0.1061 * TOTAL (CORRECTED) 17 1008.70 59.3353 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE NSTT 2/ 3/19 0:26 :PAGE VARIATE V005 NSTT LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 4.24333 2.12167 0.43 0.668 TM$ 9.38888 9.38888 1.89 0.197 MĐ$ 58.4034 29.2017 5.88 0.020 TM$*MĐ$ 1.41445 707223 0.14 0.869 * RESIDUAL 10 49.6500 4.96500 * TOTAL (CORRECTED) 17 123.100 7.24118 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTT 2/ 3/19 0:26 :PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 6 DF NSLT 52.3461 59.6322 57.1916 NSTT 41.3167 42.4833 41.7000 SE(N= 6) 2.31860 0.909670 5%LSD 10DF 7.30600 2.86640 MEANS FOR EFFECT TM$ TM$ NOS 9 T1 T2 NSLT 59.7055 53.0744 NSTT 42.5556 41.1111 SE(N= 9) 1.89313 0.742743 5%LSD 10DF 5.96533 2.34041 MEANS FOR EFFECT MĐ$ MĐ$ NOS 6 M1 M2 M3 NSLT 55.7871 61.7903 51.5925 NSTT 41.0833 44.3167 40.1000 SE(N= 6) 2.31860 0.909670 5%LSD 10DF 7.30600 2.86640 MEANS FOR EFFECT TM$*MĐ$ TM$ T1 T1 T1 T2 T2 T2 MĐ$ M1 M2 M3 M1 M2 M3 NOS 3 3 3 NSLT 58.4564 66.0213 54.6388 53.1177 57.5592 48.5462 NSTT 41.7667 45.4000 40.5000 40.4000 43.2333 39.7000 SE(N= 3) 3.27900 1.28647 5%LSD 10DF 10.3322 4.05371 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSTT 2/ 3/19 0:26 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE |TM$*MĐ$ | GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 18) DEVIATION C OF V |NL |TM$ |MĐ$ | | | | | | | | | | | | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 7.7029 2.6909 5.6794 2.2282 % | | NSLT NSTT 18 18 56.390 41.833 10.1 0.1256 5.3 0.6677 0.0316 0.1971 0.0328 0.0204 0.8848 0.8690 ... sinh trưởng mạ nếp Thầu Dầu 37 Bảng 3.2 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến giai đoạn sinh trưởng lúa nếp Thầu Dầu 38 Bảng 3.3 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến chiều cao giống lúa nếp Thầu. .. mạ mật độ cấy đến giai đoạn sinh trưởng lúa nếp Thầu Dầu 37 3.1.3 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến chiều cao giống lúa nếp Thầu Dầu 39 3.1.4 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến. .. suất giống lúa nếp Thầu Dầu 48 3.3.1 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến yếu tố cấu thành suất giống lúa nếp Thầu Dầu 48 3.3.2 Ảnh hưởng tuổi mạ mật độ cấy đến suất giống lúa nếp Thầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi mạ và mật độ cấy đến sinh trưởng và phát triển giống lúa nếp thầu dầu tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi mạ và mật độ cấy đến sinh trưởng và phát triển giống lúa nếp thầu dầu tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn