Quản lý nợ quá hạn tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh quảng bình

109 39 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2019, 16:20

LƯU QUÝ CHUNG ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ LƯU QUÝ CHUNG TÊ H TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT ẠI H O ̣C KI N CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Đ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ ́H U Ế  QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN  HUẾ, 2019 ẠI Đ H O ̣C H N KI Ế U ́H TÊ HUẾ, 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́H U Ế LƯU QUÝ CHUNG TÊ QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT KI N H CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH : 8.34.01.012 H O ̣C Mã số Đ ẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM XUÂN HÙNG HUẾ – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa bảo vệ cơng bố cơng trình khác U Ế Tác giả luận văn Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H Lưu Quý Chung i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài, nhận giúp đỡ nhiệt tình đóng góp q báu nhiều tập thể cá nhân Trước hết, xin chân thành cảm ơn sâu sắc TS Phạm Xuân Hùng, người thầy trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm Khoa sau Đại học toàn thể Ế quý thầy cô thuộc Khoa sau Đại học giúp tơi hồn thành q trình học tập U thực luận văn ́H Qua đây, Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Bưu TÊ điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình đồng nghiệp giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập, thu thập số liệu cung cấp thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu hoàn thành luận văn O ̣C KI N H Một lần xin chân thành cám ơn ! Tác giả luận văn Đ ẠI H Lưu Quý Chung ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên : LƯU QUÝ CHUNG Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH -– UD Mã số: 8.34.01.01 Niên khóa : 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học : TS PHẠM XUÂN HÙNG Tên đề tài: QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN Ế LIÊN VIỆT CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH U Tính cấp thiết đề tàiMục đích đối tượng nghiên cứu ́H - Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng nợ hạn công tác Quản lý TÊ nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác Quản lý nợ hạn H hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại nói chung Ngân hàng TMCP Bưu N điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình nói riêng KI Các Sau gần 30 năm mở cửa đổi mới, NHTM đóng vai trò quan trọng việc tái thiết phát triển kinh tế Một số NHTM xem O ̣C sách mở rộng tín dụng giải pháp để chiếm lĩnh thị phần Bên cạnh mặt tích cực tăng trưởng quy mơ gia tăng lợi ích, hoạt động tín dụng H mang lại nhiều rủi ro cho Ngân hàng nhiều nguyên nhân khác Đặc ẠI biệt giai đoạn từ 2008 đến 2013, việc tăng trưởng tín dụng nóng kết hợp bong bóng bất động sản để lại nhiều hệ lụy, hậu nghiêm trọng số Đ TCTD thua lỗ, tái cấu trúc, sát nhập hay bị Ngân hàng nhà nước mua lại vơi mức giá đồng… Để lành mạnh hoá hoạt động ngân hàng trì phát triển ổn định, bên cạnh nhiệm vụ phát triển quy mô, tăng “luợng”, việc kiểm soát “chất” quản lý nợ hạn thực nhiệm vụ cấp thiết Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình” làm luận văn tốt nghiệp đóng góp vào cơng tác quản lý nợ hạn ngân hàng iii Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi nhánh Quảng Bình 3.2 Pphương pháp nghiên cứu sử dụng - Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu xử lý Excel, Google doc - Phương pháp phân tích số liệu: Thống kê mô tả, Thống kê so sánh, Phương pháp phân tích tổng hợp Các Kết kết nghiên cứu đóng góp khoa học Ế luận vănkết luận Hệ thống hóa tổng kết lý luận nợ hạn quản lý nợ ́H - U - TÊ hạn hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Đánh giá thực trạng công tác quản lý nợ hạn giai đoạn năm 2015 đến năm 2017 Phân tích nguyên nhân nhân tố ảnh hưởng dẫn đến nợ hạn H Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Quảng Bình Trên sở đó, Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế nợ N - KI hạn nâng cao hiệu quản lý nợ hạn Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt - O ̣C chung Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình nói riêng Kết luận: Để quản lý nợ hạn tốt, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch kinh H doanh phù hợp với giai đoạn cụ thể, ngân hàng phải khơng ngừng hồn thiện quy chế, quy trình liên quan đến thẩm định cho vay, xử lý nợ…còn phải nâng ẠI cao chất lượng nguồn nhân lực công tác kiểm tra, giám sát khoản vay… Thơng Đ qua q trình phân tích sở lý luận thực tiễn hoạt động tín dụng, nguyên nhân nợ hạn ngân hàng thương mại nói chung Lienvietpostbank Quảng Bình nói riêng Tác giả bước làm rõ nguyên nhân, hạn chế công tác quản lý nợ q hạn Lienvietpostbank Quảng Bình, từ đưa giải pháp nhằm hạn chế quản lý nợ hạn cách có hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu kinh doanh lợi ích tồn hệ thống iv v ẠI Đ H O ̣C H N KI Ế U ́H TÊ : Công ty quản lý nợ khai thác tài sản Việt Nam AMC : Công ty quản lý nợ khai thác tài sản CKH : Có kỳ hạn KKH : Khơng kỳ hạn NV : Nguồn vốn LNTT : Lợi nhuận trước thuế TTS : Tổng tài sản GTCG : Giấy tờ có giá KH : Khách hàng CVKH : Chuyên viên khách hàng SXKD : Sản xuất kính doanh TCKT : Tổ chức kinh tế TMCP : Thương mại cổ phần TCTD : Tổ chức tín dụng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại : Ngân hàng thương mại cổ phần : Rủi ro tín dụng : Dự phòng rủi ro NQH ẠI : Nợ hạn XLRR : Xử lý rủi ro XLN : Xử lý nợ NPL : Nợ xấu LienVietPostBank : Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt DPRR U ́H TÊ H N KI O ̣C H NHTMCP RRTD Ế VAMC Đ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viv MỤC LỤC viivi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xivix Ế DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ xvix U PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 ́H TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI TÊ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu chung .2 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 H ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU N 3.1 Đối tượng nghiên cứu KI 3.2 Phạm vi nghiên cứu O ̣C PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Phương pháp thu thập số liệu, liệu 4.2 Phương pháp tổng hợp phân tích H 4.3 Công cụ xử lý liệu ẠI Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .4 Đ PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .5 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ NỢ QUÁ HẠN VÀ QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Các hoạt động Ngân hàng Thương mại 1.1.3 Hoạt động tín dụng Ngân hàng 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NỢ QUÁ HẠN 12 1.2.1 Khái niệm, số tiêu chí liên quan nợ hạn phân loại nợ hạn 12 vii ... 2.2.5 Thực trạng nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Quảng Bình 5149 2.2.6 Thực trạng quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn... QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH .5654 2.3.1 Đánh giá công tác quản lý nợ 5654 viii 2.3.2 Hạn chế, tồn quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu. .. 2.2.5 Thực trạng nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh TÊ Quảng Bình .49 2.2.6 Thực trạng quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nợ quá hạn tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh quảng bình , Quản lý nợ quá hạn tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh quảng bình