30 de on thi cuoi nam cua lop 1 (1)

62 88 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2019, 01:28

ĐỀ ƠN TẬP HỌC KỲ MƠN TỐN LỚP ĐỀ SỐ Họ tên .lớp Bài1: Đặt tính tính : 32 + 42 ; 94 - 21 ; ……………… ………………… 50 + 38 ; ……………… 67 – ……………… ……………… ………………… ……………… ……………… ……………… ………………… ……………… ……………… Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống: 98 89 92 94 Bài a, Khoanh tròn vào số bé nhất: b, Khoanh tròn vào số lớn nhất: 81 75 62 70 90 51 68 59 c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) - Số liền sau 23 24 - Số liền sau 84 83 - số liền sau 79 70 - Số liền sau 98 99 - Số liền sau 99 100 Bài :An có 19 táo, An cho em Hỏi An táo ? ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Bài 5: Mỗi hình vẽ có đoạn thẳng ? Có đoạn thẳng Bài Số bé có hai chữ số là: Có đoạn thẳng Số lớnnhất có hai chữ số là: ĐỀ ƠN TẬP HỌC KỲ MƠN TỐN LỚP ĐỀ SỐ Họ tên .lớp Bài 1: a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 60;…; …;…, 64; 65; …; 67;…;…; 70 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết số: Bốn mươi ba: Chín mươi bảy: Sáu mươi chín: Bài 2: Đặt tính tính: a) 45 + 34 56 - 20 ……………… ………………… Ba mươi hai: Hai mươi tám: Tám mươi tư: 18 + 71 ……………… 74 - ……………… ……………… ………………… ……………… ……………… ……………… ………………… ……………… ……………… b) Tính Bài > < ? = 58cm + 40cm = … 57 + - = … 63 60 65 48 88 - 45 19 17 54 72 49 - 63 - 20 94 - Bài 4: Mẹ hái 85 hồng, mẹ bán 60 hồng Hỏi mẹ lại hồng ? Bài giải ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Bài 5: Vẽ thêm đoạn thẳng để có: - Một hình vng hình tam giác ? Bài 6: Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài cm? ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 12 ……………………………………… 11 Bài Đồng hồ ? 10 …………… 11 12 10 …………… ĐỀ SỐ Họ tên .lớp a) Viết thµnh số Năm mươi tư : ………… ; Mười xăng ti mét: ………… Bảy mươi mốt : ………… b) Viết số ; Một trăm : ……… 62 ; 81 ; 38 ; 73 theo thứ tự từ lớn đến bé : 2) Đặt tính tính : + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 3.Đồng hồ ? 11 12 10 11 12 10 9 8 …………… Viết < , >, = …………… 27 ……… 31 ; 99 ……… 100 94 – ……… 80 ; 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 ; 25 + 41 ……… 41 + 25 Lớp em có 24 học sinh nữ , 21 học sinh nam Hỏi lớp em có tất học sinh? Giải ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … ĐỀ SỐ Họ tên lớp BÀI : Viết số a) Viết số từ 89 đến 100 : b) Viết số vào chỗ chấm : Số liền trước 99 ………… ; 70 gồm ………… chục …………đơn vị Số liền sau 99 81 gồm ………… chục …………đơn vị ………… ; BÀI : a) b) Tính nhẩm : + 36 = …… …… ; 45 – 20 = …… ; 50 + 37 = ………; 99 – = Đặt tính tính : + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… BÀI : > (1đểm) < ? 79 ……… 74 60 ……… 95 ; 56 …… 50 + ; 32 – …… 32 + BÀI : (1điểm) Hình vẽ bên có : ………… hình tam giác ………… hình vng BÀI :Trong vườn nhà em có 26 cam bưởi, có 15 cam Hỏi vườn nhà em có bưởi ? Giải ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … Bài 6: Tìm số biết 10 trừ số cộng với kết ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ĐỀ SỐ Họ tên lớp Đặt tính tính : 56 + 43 79 – + 82 65 – 23 2.Tính : 40 + 20 – 40 = …………… ; 38 – + = …………… 55 – 10 + = …………… ; 25 + 12 + = …………… 25cm + 14cm = ……… ; 56cm – 6cm + 7cm = ……… 48 cm + 21cm = ……… ; 74cm – 4cm + 3cm = ……… Nam có 36 viên bi gồm bi xanh bi đỏ, có 14 viên bi xanh Hỏi Nam có viên bi đỏ ? Giải ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … Một cửa hàng có 95 , cửa hàng bán 40 Hỏi cửa hàng lại ? Giải ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … Một sách có 65 trang, Lan đọc hết 35 trang Hỏi Lan phải đọc trang hết sách ? Giải ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … Tìm số biết số trừ cộng với kết 10 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ĐỀ SỐ Họ tên lớp 1.Tính 31 + 14 = ……… 36 – 21 = ………… 87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……… 36 – 15 = ………… 87 – 12 = ………… 62 + 55 – 90 + = ……… 62 + 30 = ……… = ………… 55 – 20 = ………… Viết số 50 + … = 50 … + … = 40 = ………… 90 – 80 = ………… 49 – … = 40 49 – … = 75 = … + … 60 – … > 40 Em nhìn vào tờ lịch điền vào chỗ trống : THÁNG 10 THỨ HAI THÁNG THÁNG 11 THỨ BA THÁNG THÁNG 12 THỨ TƯ 13 14 THỨ NĂM THỨ SÁU a) Nếu hơm thứ tư : - Ngày hôm qua thứ ……… - Ngày mai thứ ……… - Ngày hôm thứ ……… - Ngày thứ ……… b) Thứ năm ngày ., tháng Thứ , ngày 11 , tháng Kì nghỉ hè, Lan quê thăm ông bà hết tuần lễ ngày Hỏi Lan quê tất ngày ? Bài giải ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … 5.Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … Tìm số biết lấy số cộng với bớt ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … ĐỀ SỐ Họ tên lớp a) Viết số b) Đọc số : Năm mươi : …………… 78 : ………………… c) Khoanh tròn số lớn : 76 d) Viết số ; ; 67 ; Ba mươi mốt : ………… ; 99 …………………… 91 ; 89 96 ; 87 ; 78 ; 91 theo thứ tự từ bé đến lớn : ……………………………………………………………… a) Đặt tính tính : + 52 37 – 25 66 + 22 89 – b) Tính : 35 + 40 – 75 = ………… ; 80cm + 10 cm = ………… ; 94 – 14 + = …………… 35cm – 20cm = …………… Trong vườn có 35 bưởi táo , có 15 bưởi Hỏi vườn có táo ? Bài giải Nhà Lan nuôi 24 gà 25 vịt Hỏi nhà Lan nuôi tất gà vàvịt ? Bài giải 5.Nếu hôm thứ ba ngày tháng : - Ngày mai thứ ngày - Ngày hôm qua thứ ngày - Ngày thứ ngày - Ngày hôm thứ ngày ĐỀ SỐ Họ tên lớp : Viết số c) Viết số từ 89 đến 100 : d) Viết số vào chỗ chấm : Số liền trước 90 ………… ; 17 gồm ………… chục …………đơn vị Số liền sau 99 50 gồm ………… chục …………đơn vị ………… ; c) Viết số tròn chục có hai chữ số : …………………………………………………………………… : a) Tính nhẩm : + 36 = …… 99 – = ……… 45 – 20 = …… 17 – 16 = ……… 17 + 14 – 14 = …………… ; 50 + 37 = ……… + 82 = ……… 38 cm – 10cm = …………… b) Đặt tính tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 91 + ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… Viết > ; < ; = 39 ……… 74 ; 89 …… 98 ; 56 …… 50 + 68 ……… 66 ; 99 ……100 ; 32 – …… 32 + Một đoạn dây dài 18cm , bị cắt ngắn 5cm Hỏi đoạn dây lại dài xăng ti mét ? Giải ĐỀ SỐ Họ tên lớp Câu 1: a,Viết số có chữ số ? b,Số lớn có chữ số số ? c,Những số số số 12 ? Câu 2: a, Số nhỏ có chữ số số ? b, Số lớn có chữ số số ? c, Số nhỏ có chữ số khác số ? Câu 3: Minh nói: “Các số có chữ số nhỏ 10” Sang lại nói: “10 lớn tất số có chữ số ” Hai bạn nói có khơng? Trả lời: Câu 4: Cho ba số 7;3 10 Hãy dùng dấu + ; - để viết thành phep tính Trả lời: Câu 5: An Tùng 13 tuổi Biết An 10 tuổi Hỏi Tùng tuổi? Giải: ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … Câu 6: (2 điểm) Giải tốn theo tóm tắt sau: Có : 37 hình tròn Tơ màu: 24 hình tròn Khơng tơ màu: hình tròn? ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … Câu 7: a, Có hình chữ nhật ? Có tất số hình chữ nhật b, Có hình tam giác ? Có tất số hình tam giác ĐỀ SỐ 10 Họ tên lớp Câu 1: Đặt tính tính 24 + 35 52 + 36 77 – 43 68 -35 Câu 2: < > = 35 + 37 54 +4 45 + 24 + .29 37 - 32 + ? Câu 3: Đồng hồ c, Viết tên ngày em không đến trường ? Bài : Hôm ngày 15 ngày thứ tư Ngày mai ngày .và ngày thứ Ngày ngày ngày thứ Hôm qua ngày ngày thứ Bài : Em ngủ lúc tối Khi kim ngắn vào số ., kim dài vào số Bài : Gà mẹ ấp 28 trứng Đã nở 1chục trứng Hỏi lại trứng chưa nở ? Bài giải Bài : Giải tốn theo tóm tắt sau: Tóm tắt Mai có : 37 viên bi Hùng có : chục viên bi Mai Hùng : viên bi ? Bài giải Bài : Có tam giác Bài 11: Nhà Nga nuôi 64 gà vịt, có chục gà Hỏi nhà Nga ni vịt? Bài 12: Có 70 bạn tham quan Có 40 bạn lên xe tơ thứ Hỏi có bạn chưa lên xe? 48 Bài 13: Tủ sách An có 70 truyện Nay An mua thêm 10 truyện tranh báo nhi đồng Hỏi tủ sách An có tất truyện báo? Bài 14: Nam có 13 bóng bay màu xanh, bóng bay màu đỏ 21 bóng bay màu trắng Hỏi Nam có tất bóng bay? Bài 15: Cho số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Hãy tìm cặp hai số cho cộng hai số có kết 90 Bài 16: Cho số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Hãy tìm cặp hai số cho cộng hai số có kết 80 Bài 17: Cho số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Hãy tìm cặp hai số cho lấy số lớn trừ số bé có kết 50 Bài 18: Cho số: 7, 11, 18 viết phép tính Bài 19: Cho 3số 15, 39, 24 viết phép tính Bài 20: Viết số thích hợp vào ô trống: + 12 - 31 +7 - 28 + 10 + 13 Bài 4: An có 18 bút loại thước kẻ Riêng thước kẻ bút mực cái, lại bút chì Hỏi An có bút chì? Bài 5: Sân trường có 38 loại, số cảnh trồng chậu 28 cây, lại trồng sân Hỏi có trồng tren sân trường? Bài 6: Tủ đựng sách thơ viện có 18 ngăn, ngăn đựng báo loại Hỏi lại ngăn dùng để đựng sách? Bài 7: , = 36 + 12 - 37 … 42 - 21 - 10 45 + 13 - 48 … 18 - 12 + 10 54 + 12 - 66 … 59 - 30 - 20 45 + 43 - 78 … 28 - 12 - 10 33 + 22 - 55 … 55 - 20 - 25 30 + 38 - 55 … 78 - 72 + 10 60 + 18 - 77 … 58 - 37 - 20 49 Bài 8: Quả mướp dài 45 cm, An cắt 25 cm để nấu bữa sáng, chỗ lại để nấu bữa chiều Hỏi phần lại mướp dài xăng ti mét? Bài : Nhà bác Tư có 10 vịt , bác Tư bán vịt làm thịt đôi để ăn Hỏi bác Tư lại vịt? Bài 1: Số 37 gồm chục đơn vị Số 88 gồm … chục … đơn vị Số 94 gồm … chục … đơn vị Số 19 gồm … chục … đơn vị Số 60 gồm … chục … đơn vị Số 26 gồm … chục … đơn vị Bài 2: Số liền trước ………… Số biết 10 Số liền sau ………… ………… 29 ………… ………… 73 ………… ………… 99 ………… Bài 3: Số nhỏ có hai chữ số là…… Số lớn có hai chữ số là…… Lấy số lớn có hai chữ số trừ số nhỏ có hai chữ số kết là: ……… Số 100 có chữ số chữ số nào? 100 = … Chục Bài 4: Nam ăn trưa vào lúc 11 Lúc kim vào số ., kim phút vào số Bài 5: Lúc 12 giờ, kim phút vào số , kim vào số Bài 6: Vẽ hình tam giác phải vẽ đoạn thẳng Bài 7: Hồ có sợi dây dài 97 cm Lan có sợi dây dài 85 cm Sợi dây bạn dài dài cm? Bài giải Bài 1: Tính 50 + 40 = 29-6= + 20 = 34 - = + 90 = 68 - = + 51 = 99 - = Bài 2: , = 82 - 41 … 53 - 12 86 - 80 … 19 - 87 - 56 … 45 - 14 98 - 27 … 16 - 78 - 21 … 58 - 12 50 - 10 … 98 - 80 Bài 3: Hôm ngày 21 tháng ngày thứ hai Ngày mai ngày … tháng ngày thứ … Ngày ngày … tháng ngày thứ… Hôm qua ngày … tháng ngày …… Hôm ngày … tháng ngày thứ …… Bài 4: Hơm ngày thứ hai Mấy ngày đến ngày thứ hai liền sau? Vì sao? Hơm chủ nhật Mấy ngày đến ngày chủ nhật liền sau? Vì sao? Bài 5: Lúc kim dài vào số… , kim ngắn vào số lúc Lúc kim dài vào số… , kim ngắn vào số … lúc 11 Em học buổi sáng, kim dài vào số ……, kim ngắn vào số … Bài 6: Trên cành cao có 25 chim đậu, cành có 11 chim đậu Có chim bay từ cành xuống cành đậu Hỏi: a) Cành lại chim đậu? b) Cành có chim đậu? Bài 7: 51 Một truyện có 90 trang Lan đọc chục trang Hỏi trang Lan chưa đọc? Bài 8: Một truyện có 90 trang, ngày thứ lan đọc 20 trang, ngày thứ hai lan đọc 30 trang Hỏi trang lan chưa đọc? Bài 1: Viết đọc số ( theo mẫu) chục đơn vị chục đơn vị chục đơn vị chục đơn vị chục đơn vị chục đơn vị Bài 2:Tính nhẩm: 98 Chín mươi tám 70 + 20 = … 75 + 20 = … 74 + = … 90 - 50 = … Bài 3: Đặt tính tính 98 - 50 = … 98 - = … 52 + 34 …… …… …… Bài 4: Số? 86 - 52 …… …… …… 86 - 34 79 - 36 …… …… …… + 45 …… …… …… 79 - …… …… …… 90 + … = 95 70 + … = 90 65 + … = 69 95 - … = 90 70 - … = 50 65 - … = 62 95 - … = Bài 5: … - 40 = 50 65 - … = 45 …… …… …… An có 10 bút chì màu, bút sáp bút mực Hỏi An có tất bút loại? Bài giải Bài 6: Viết số 39, 68, 90, 19, 77 theo thứ tự từ lớn đến bé: 52 ……………………………………………………………………………………………… Trong số đó, số bé … , số lớn …… Bài 7: Trong thể dục, lớp 1A chia làm hai nhóm tập chạy, nhóm có 21 bạn, nhóm có 23 bạn Hỏi lớp 1A có bạn học thể dục? Bài giải Bài 8: Viết thành số chục số đơn vị (theo mẫu): 54 = 50 + 83 = … + … 92 = … + … 45 = + … 38 = + … 29 = … + … 55 = + … Bài 9: Tính: 88 = + … 99 = … + … 50 + 30 + = 86 - 30 - = … 60 + 20 + = … 90 - 30 + = … 86 - - 30 = … 56 + 20 + = …… 82 - 30 + = … Bài 10: Số? 82 - 30 + = … 75 - - 30 = …… 63 + … = 83 63 + … = 63 + … = 63 - … = 43 63 - … = 63 … + … = 63 - … = 60 Bài 11: Số? 63 - … = … - … = Số liền trước 29 Số cho 30 70 99 59 65 Số liền sau 31 Bài 12: Viết số 69, 86, 98, 17, 75 theo thứ tự từ lớn đến bé: 53 ……………………………………………………………………………………………… Trong số đó, số bé …… , số lớn ………… Bài 1: Lớp em có 36 bạn, có 31 bạn xếp loại giỏi lại trung bình Hỏi lớp em có bạn xếp loại trung bình? Bài giải Bài 2: Bố công tác xa nhà tuần lễ 10 ngày Hỏi bố công tác ngày? Bài giải Bài 3: - Viết tất số có chữ số theo thứ tự giảm dần: ……………………………………………………………………………………………… …… - Viết tất số có hai chữ số mà số có số chục 4: ……………………………………………………………………………………………… …… - Cho hai chữ số 2; Hãy viết tất số có hai chữ số mà số gồm chữ số cho: ……………………………………………………………………………………………… …… - Viết tất số tròn chục có hai chữ số: ……………………………………………………………………………………………… … - Viết tất số có hai chữ số có số đơn vị 1: …………………………………………………………………………………………… …… 54 Bài 4: Viết theo mẫu: 35 = 30 + 5 chục đơn vị: 51 47 = ……… .6 chục đơn vị: … 90 = ……… chục đơn vị: … 52 = ……… 1chục đơn vị: … 89 = ……… chục đơn vị: … Họ tên: ………… Lớp 1B Ôn tập cuối năm Bài 1: 30 cm + 20 cm = … 70 cm + 30 cm = … 35 cm - 15 cm = ……… 46 cm - 26 cm = …… Bài 2: Vườn nhà Nga có 45 vải Mẹ trồng thêm chục na Hỏi vườn nhà nga có tất vải na? Bài giải ……………………………………………………………………………………………… …… Bài 3: Trong vườn nhà Nga có 45 vải na Trong có chục vải Hỏi vườn nhà Nga có na? Bài giải ……………………………………………………………………………………………… …… Bài 4: 55 Mẹ mua cho Hà 24 bút loại Trong có bút mực, 10 bút sáp màu lại bút chì Hỏi mẹ mua cho hà bút chì? Bài giải ……………………………………………………………………………………………… …… Bài 5: Trong sân có 14 gà, 24 vịt 11 ngan Hỏi sân có tất gà, vịt ngan? Bài giải Bài 6: Viết số 39, 68, 90, 19, 77 theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………………………………… … Trong số đó, số bé ………, số lớn ……… Bài 7: Lớp em có 36 bạn, có 21 bạn xếp loại 10 bạn xếp loại giỏi lại trung bình Hỏi lớp em có bạn xếp loại trung bình? Bài giải … Bài 8: Cho hai chữ số: viết số có hai chữ số khác nhau: 56 ……………………………………………………………………………………………… …… Bài 9: Cho ba chữ số: 1; 2; viết số có hai chữ số khác nhau: ……………………………………………………………………………………………… …… Bài 10: Viết phép cộng số lớn có hai chữ số với số bé tính kết quả: ……………………………………………………………………………………………… …… Bài 11: Viết phép trừ số lớn có hai chữ số khác với số bé có hai chữ số tính kết quả: ……………………………………………………………………… Bài 12: Số liền sau số bé là: …………………………………………………… Số liền sau số bé có hai chữ số là: ………………………………… Số liền trước số lớn có hai chữ số là: ……………………………… Số liền trước số lớn có chữ số là: …………………………… Bài 1: Viết thành số chục số đơn vị (theo mẫu): 54 = 50 + 83 = … + … 92 = … + … 45 = … + … 38 = … + … 29 = … + … 55 = … + … Bài 2: Tính: 88 = … + … 99 = … + … 50 + 30 + = … 86 - 30 - = 60 + 20 + = … 90 - 30 + = … 86 - - 30 = … 56 + 20 + = … 82 - 30 + = … Bài 3: Số? 82 - 30 + = … 75 - - 30 = …… 63 + … = 83 63 + … = 63 0+…=5 63 - … = 43 63 - … = 63 … + … = 63 - … = 60 63 - … = … - … = Bài 4: Một gỗ cắt thành hai dài 70cm 25 cm Hỏi gỗ lúc chưa cắt dài xăng ti mét? Bài giải 57 Bài 5: Lớp có 31 học sinh, có thêm học sinh vào học Hỏi lớp có tất học sinh? Bài giải Bài 6: Lớp có 35 học sinh, có học sinh chuyển lớp khác Hỏi lớp học sinh? Bài giải Bài 7: Đội đồng ca trường có 59 bạn, có 35 bạn nữ Hỏi đội đồng ca có bạn nam? Bài giải Bài 8: Viết tất số có hai chữ số: a) số tròn chục: ……………………………………………………………………… b) Có chữ số chục 9: ………………………………………………………… c) Có chữ số chục 3: ………………………………………………………… Bài 9: Số? 90 + … = 95 70 + … = 90 65 + … = 69 95 - … = 90 70 - … = 50 65 - … = 62 95 - … = … - 40 = 50 Bài 10: Đúng ghi Đ, sai ghi S 65 - … = 45 46 52 43 58 76 89 65 58 + + + - - - 23 23 68 92 48 35 06 Bài 11: Viết số 39, 68, 90, 19, 77 theo thứ tự từ lớn đến bé: 81 13 52 ……………………………………………………………………………………………… … Trong số đó, số bé ………, số lớn ……… Bài 12: 30 cm + 20 cm = … 35 cm - 15 cm = ……… 70 cm + 30 cm = … 46 cm - 26 cm = …… Bài 13: Viết theo mẫu: 35 = 30 + 5 chục đơn vị: 51 27 = ……… .7 chục đơn vị: … 50 = ……… chục đơn vị: … 42 = ……… chục đơn vị: … Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời a) Kết phép tính 32 + 27 – 38 là: A 21 B 11 b) kết tính 25 + 13 + 51 là: C 22 A 89 B 98 b) kết tính 79 – 54 -24 là: C 99 A 49 c) Trong hình bên có: C B 10 A hình tam giác B hình tam giác C hình tam giác Bài 2: Các số 7; 8; 6; 10 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: A 10; 8; 7; Bài 3: B 7; 6; 8; 10 C 6; 7; 8; 10 a) Số hình vng có hình bên là: 59 A B C b) Số hình tam giác có hình bên là: A B C Bài 4: Điền dấu < 13 + 25 …… 40 > = 34 + 42 … 42 + 34 89 – 77 … 11 97 – 25 … 86 - 13 Bài 5: Mẹ có bó hoa mẹ tặng bà chục hoa tặng chị hoa Hỏi mẹ tặng tất hoa? Bài giải Tên: ………………………………… Lớp 1B Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Số “ tám mươi chín” viết là: A 98 b) Số lớn 78? B 89 C 809 A 69 B 77 c) Kết phép cộng 34 + 45 là: C 79 A 79 d) Kết phép trừ 89 – 76 là: B 78 C 97 A 12 e) Kết tính 79 – 25 + 20 là: B 13 C 14 A 34 B 54 C 74 f)Một cửa hàng có 37 ấm siêu tốc Hỏi sau bán 12 ấm cửa hàng lại ấm siêu tốc? A 25 ấm B 49 ấm Bài 2: Nhà Lan có đơi gà Nhà Hà có gà C 24 ấm A Số gà nhà Lan số gà nhà Hà B Số gà nhà Lan nhiều số gà nhà Hà C Số gà nhà Lan nhà Hà Bài 3: Khoanh vào số lớn nhất: 60 27 Khoanh vào số bé nhất: 39 46 44 85 58 60 59 Bài 4: Lớp 1A có 35 học sinh, lớp 1B có chục học sinh Hỏi hai lớp có học sinh? Bài giải Bài 1: Khoa có tá bút chì, lan có 12 bút chì Vậy: A/ Khoa có nhiều bút chì Lan B/ Khoa có bút chì lan C/ Khoa Lan có số bút chì Bài 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm phép tính: a) … – 51 = A/ 59 B/ 43 C/ 60 D/ 63 B/ C/ D/ 0; b) 11 + … < + 10 A/ Bài 3: Lấy số lớn có hai chữ số khác trừ số bé có hai chữ số được: A 68 B 88 C 98 D 74 Bài 4: Bố công tác tuần ngày, bố A ngày B 10 ngày C ngày D ngày Bài 5: Viết phép cộng số lớn có chữ số với số bé có chữ số tìm kết ……………………………………………………………………………………… Bài 6: Viết phép trừ số lớn có hai chữ số khác trừ số bé có hai chữ số giống tìm kết quả: ………………………………………………… Bài 7: Nhà Nga có đôi gà vịt Vậy nhà Nga có tất cả: A B C 14 D 61 Bài 8: Cho hai chữ số 4; viết số có hai chữ số khác nhau: ……………………………………………………………………………………………… …… Bài 5: Mẹ có bó hoa mẹ tặng bà chục bơng hoa tặng chị hoa Hỏi mẹ tặng tất hoa? Bài giải 62 ... 6cm + 7cm = ………… 3.Đồng hồ ? 11 12 10 11 12 10 9 …………… Viết < , >, = 27 ……… 31 …………… ; 99 ……… 10 0 94 – ……… 80 ; 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 ; 25 + 41 ……… 41 + 25 Hình vẽ bên có : ……… hình... ……… ……… ……… ……… Tính : 17 + 14 – 14 = …………… BÀI : Đồng hồ ? 11 10 12 ; 38 cm – 10 cm = …………… (1 iểm) 11 (1 ểm) > < ? BÀI : (1 iểm) …………… BÀI : 79 ……… 74 60 ……… 95 10 12 …………… ; 56 …… 50 + ; 32... là: A 38 ; B 19 ; C 71 ; D 62; a Nối theo mẫu: Thứ hai Ngày 14 Thứ năm Ngày 15 Thứ sáu bảy Thứ Ngày 16 Ngày 19 17 18 Thứ ba Thứ tư c > < = 10 0 10 95 59 15 41 34 60 20 20 22 11 Phần II: Đặt tính
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 de on thi cuoi nam cua lop 1 (1) , 30 de on thi cuoi nam cua lop 1 (1)