Đề thi lại môn Địa lí 6

4 1,014 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2013, 14:10

Họ và tên: Bài THI LạI (Năm học 2007 2008) Lớp: . Môn Địa lớp 6 Thời gian: 45 phút. Điểm Lời nhận xét của giáo viên: Đề I A. Phần trắc nghiệm Câu1. Đánh dấu nhân (x) vào ô vào câu em cho là đúng: 1. Trên trái đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có: a. Năm đai áp cao và hai đai áp thấp. b. Hai đai áp cao và năm đai áp thấp. c. Ba đai áp cao và bốn đai áp thấp d. Bốn đai áp cao và ba đai áp thấp. 2. Hồ Tây ở Hà Nội nớc ta có nguồn gốc hình thành từ: a. Miệng núi lữa đã tắt. b. Vùng đá vôi bị xâm thực. e. Khúc sông cũ. d. Nhân tạo. Câu 2: Trình bày nguyên nhân gây ra sóng biển, thuỷ triều và dòng biển bằng cách nối các ô chữ bên trái với các ô chữ bên phải sao cho đúng: B. Phần tự luận:(7 điểm) Câu 1: Hãy nêu đặc điểm của các đới khí hậu: Nhiệt đới, ôn đới và hàn đới? Nớc ta nằm trong đới khí hậu nào? Sóng biển Gió Dòng biển Sức hút của Mặt trăng, Măt trời Thuỷ triều Câu 2: Dựa vào bản đồ của các dòng biển trong đại dơng thế giới,em hãy: a) Cho biết hớng chảy của các dòng biển nóng, dòng biển lạnh ở nữa cầu Bắc và ở nữa cầu Nam. Từ đó rút ra nhận xét chung về hớng chảy của các dòng biển, lạnh trong Đại dơng thế giới. b) Kể tên hai dòng biển nóng, lạnh ở mỗi nữa cầu. Dán bản đồ Họ và tên: Bài THI LạI (Năm học 2006 2007) Lớp: . Môn Địa lớp 6 Thời gian: 45 phút. Điểm Lời nhận xét của giáo viên: Đề II A. Phần trắc nghiệm Câu1. Đánh dấu nhân (x) vào ô vào câu em cho là đúng: 2. Hồ Tây ở Hà Nội nớc ta có nguồn gốc hình thành từ: a. Khúc sông cũ. b. Nhân tạo. c. Miệng núi lữa đã tắt. d. Vùng đá vôi bị xâm thực 1. Trên trái đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có: a. Năm đai áp cao và hai đai áp thấp. b. Bốn đai áp cao và ba đai áp thấp c. Ba đai áp cao và bốn đai áp thấp d. Hai đai áp cao và năm đai áp thấp Câu 2: Trình bày nguyên nhân gây ra sóng biển, thuỷ triều và dòng biển bằng cách nối các ô chữ bên trái với các ô chữ bên phải sao cho đúng: B. Phần tự luận:(7 điểm) Câu 2: Dựa vào bản đồ của các dòng biển trong đại dơng thế giới,em hãy: c) Cho biết hớng chảy của các dòng biển nóng, dòng biển lạnh ở nữa cầu Bắc và ở nữa cầu Nam. Từ đó rút ra nhận xét chung về hớng chảy của các dòng biển, lạnh trong Đại dơng thế giới. d) Kể tên hai dòng biển nóng, lạnh ở mỗi nữa cầu. Sóng biển Gió Dòng biển Sức hút của Mặt trăng, Măt trời Thuỷ triều Câu 1: Hãy nêu đặc điểm của các đới khí hậu: Nhiệt đới, ôn đới và hàn đới? Nớc ta nằm trong đới khí hậu nào? Dán bản đồ . tên: Bài THI LạI (Năm học 20 06 2007) Lớp: . Môn Địa lí lớp 6 Thời gian: 45 phút. Điểm Lời nhận xét của giáo viên: Đề II A. Phần. tên: Bài THI LạI (Năm học 2007 2008) Lớp: . Môn Địa lí lớp 6 Thời gian: 45 phút. Điểm Lời nhận xét của giáo viên: Đề I A. Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi lại môn Địa lí 6, Đề thi lại môn Địa lí 6, Đề thi lại môn Địa lí 6