6 can bac ba toan lop 9

3 61 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 10:39

CHƯƠNG I – CĂN BẬC HAI CĂN BẬC BA BÀI – CĂN BẬC BA I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT Căn bậc ba - Căn bậc ba số thực a số thực x cho x3 = a, kí hiệu a - Mọi số thực a có bậc ba - Căn bậc ba số dương số dương; số âm số âm; số Các công thức liên quan đến bậc ba 1) A  B  A  B ; 2) A  BAB ; 3) A.B  A B ; 4) A 3A với B≠  B 3B II – CÁC DẠNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM Dạng 1: Thực phép tính có chứa bậc ba Cơ sở lý thuyết: a3   a 3 a - Áp dụng công thức: - Nhắc lại đẳng thức liên quan: o  a  b   a  3a 2b  3ab2  b3 ;  a  b   a  3a 2b  3ab2  b3 ; a  b3   a  b   a  ab  b2  ; a  b3   a  b   a  ab  b2  27 ; b) o o o 1A Tính: a) ; 125 c) 64a ; d) 8a 3b6 c) 343a ; d) 512a 3b6 1B Tính: a) 792 ; thaytoan.edu.vn b) ; 216 HỌC TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM 2A Thực phép tính: a) 108 7,  ; 3 0,9 b) 24  81  192 ; 3 c) 750   160 1, ; 250 d*) 3 43 1 2B Thực phép tính: a) c) 384  3 54  432 ; b) 343 3  81  24 ; d*) 3 27  64  0, 064 ; 512 8 43 3 1 3A Rút gọn biểu thức: b) B  x x  x x    x a) A  125x3  75x  15x   5x ; 3B Chứng minh giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x: a) P  x x  3x  x     x 2 ; b) Q     x 1   x 1    x 1  x 1 ≥ Dạng 2: So sánh bậc ba Cơ sở lý thuyết: A  BAB 4A So sánh cặp số sau: a) 3 b) 3 126 15 23 ; 4B So sánh cặp số sau: a) 43 ; b) 5A So sánh: A  20  14  20  14 B  5B So sánh: M     N  6A Tìm x, biết: a) 2x   5 ; b) x  3x  6x   x  6B Tìm x, biết: a)  2x  ; b) x  3x  6x  10  x  thaytoan.edu.vn HỌC TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM Dạng 3: Giải phương trình chứa bậc ba Cơ sở lý thuyết: A  B  A  B3 7A Giải phương trình sau: a) 2x   ; b) 5 x  x  7B Giải phương trình sau: a)  3x  2 ; b) x 1   x 8A Giải phương trình sau: a) x3  3x  3x   2x  ; b) 27x  216x  x b) 8x  x 4 x2 8B Giải phương trình sau: a)  9x  27x  27x  3x  ;  27 x III – BÀI TẬP RÈN LUYỆN Tính: a) 512 ; b) 1 ; 125 343a 3b6 ; 216 c) d) 64a b9 10 Thực phép tính: a) 135  54 ; b)  25  10    53 11 Rút gọn biểu thức: a) M  3x  27x  27x   ; b) N  8x  12x  6x   x 12 Thực phép tính sau: a)     1 ; b) 3   10  13 So sánh cặp số sau: a) 26 ; b) 47 14 Tìm số lớn hơn: a) 3 53 ; b) 22 3 394 15 Giải phương trình sau: a) 2x  = 1; thaytoan.edu.vn b) x  2x  x  HỌC TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM ... ; b) 27x  216x  x b) 8x  x 4 x2 8B Giải phương trình sau: a)  9x  27x  27x  3x  ;  27 x III – BÀI TẬP RÈN LUYỆN Tính: a) 512 ; b) 1 ; 125 343a 3b6 ; 2 16 c) d) 64 a b9 10 Thực phép...  5 ; b) x  3x  6x   x  6B Tìm x, biết: a)  2x  ; b) x  3x  6x  10  x  thaytoan.edu.vn HỌC TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM Dạng 3: Giải phương trình chứa bậc ba Cơ sở lý thuyết:... tính: a) 108 7,  ; 3 0 ,9 b) 24  81  192 ; 3 c) 750   160 1, ; 250 d*) 3 43 1 2B Thực phép tính: a) c) 384  3 54  432 ; b) 343 3  81  24 ; d*) 3 27  64  0, 064 ; 512 8 43 3 1
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 can bac ba toan lop 9, 6 can bac ba toan lop 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn