Báo cáo tốt nghiệp Hệ quản trị cơ sở dữ liệu oracle

47 99 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 05:36

Trình bày về hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) oracle, cách cài đặt và kiến trúc của hệ quản trị CSDL oracle. Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu có tính an toàn, bảo mật, tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu, cho phép các user truy nhập tới cơ sở dữ liệu phân tán như một khối thống nhất…Vì vậy nó được đánh giá là ưu việt nhất hiện nay https://www.facebook.com/codedoansinhvien MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE CHƯƠNG CÀI ĐẶT ORACLE 10G RELEASE 2.1 YÊU CẦU HỆ THỐNG 2.1.1 YÊU CẦU PHẦN CỨNG .2 2.1.2 YÊU CẦU PHẦN MỀM 2.2 CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT CHƯƠNG KIẾN TRÚC ORACLE 10G RELEASE 31 3.1 ORACLE INSTANCE 32 3.1.1 System Global Area (SGA) 32 3.1.1.1 Redo Log Buffer 33 3.1.1.2 Database buffer cache 34 3.1.1.3 Share pool 35 3.1.1.4 Large Pool 36 3.1.1.5 Java Pool 37 3.1.1.6 Streams Pool .37 3.1.2 Background Process 37 3.2 ORACLE DATABASE 41 3.2.1 Cấu trúc vật lý database 41 3.2.1.1 Data files .41 3.2.1.2 Redo Log Files 42 3.2.1.3 Control Files .42 3.2.2 Cấu trúc logic database 43 3.2.2.1 Tablespaces 43 3.2.2.2 Schema schema objects 44 3.2.2.3 Data blocks, Extents, Segments 44 3.2.2.4 Oracle data blocks 44 3.2.2.5 Extents 44 3.2.2.6 Segment .44 3.2.2.7 Các cấu trúc vật lý khác 45 3.3 ORACLE PROCESSES 46 3.3.1 User Processes 46 3.3.2 Server Processes .47 https://www.facebook.com/codedoansinhvien Chương Giới thiệu hệ quản trị sở liệu Oracle Oracle phần mềm cung cấp công ty Oracle, bao gồm xây dựng ứng dụng sản phẩm cuối cho user (end_user product) Là hệ quản trị sở liệu có tính an tồn, bảo mật, tính qn toàn vẹn liệu, cho phép user truy nhập tới sở liệu phân tán khối thống nhất…Vì đánh giá ưu việt Chương Cài đặt Oracle 10g Release 2.1 Yêu cầu hệ thống 2.1.1 Yêu cầu phần cứng CPU: PIII 800Mhz HĐ: dư khỏang Gb RAM: 256 Mb Nếu máy yếu không sao, kiên nhẫn chịu đựng xem đức tính tốt! 2.1.2 Yêu cầu phần mềm Windows 2000 with Service Pack hơn, Terminal Services Microsoft Windows 2000 MultiLanguage Edition (MLE) hỗ trợ Windows Server 2003 – tất phiên Windows Server 2003 R2 Windows XP Professional Windows Vista - Business, Enterprise, Ultimate editions Không hỗ trợ Windows NT Windows Multilingual User Interface Pack hỗ trợ on Windows Server 2003, Windows XP Professional, Windows Vista  Lưu ý: hệ điều hành Windows Vista Home, Windows XP Home (các Home) không hỗ trợ cài đặt Oracle Server mà hỗ trợ cài Oracle Client.Nếu trước máy cài đặt Oracle bạn nên gỡ Oralce để cài lại cài đè lên gặp phải số lỗi https://www.facebook.com/codedoansinhvien  Oracle 10g: chứa 1CD Nếu có đường Internet tốt, download tại: http://www.oracle.com/technology/software/products/database/oracle10g/ htdocs/10201winsoft.html Lưu ý bạn phải đăng ký một tài khoản của Oracle (miễn phí) đăng nhập vào trước có thể download 2.2 Các bước cài đặt Cài đặt cấu hình sản phẩm Oracle Chú ý: Khi bạn cài đặt Oracle 10g Release máy tính kết nối với mạng, Oracle hỗ trợ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) thực bước tài liệu: Loopback Adapters for Oracle Installation in DHCP Networks.doc trước thực thi bước hướng dẫn tài liệu Download phần mềm Oracle 10g Release giải nén vào thư mục máy Sau giải nén, nội dung thư mục giống sau: Chọn Setup từ thư mục https://www.facebook.com/codedoansinhvien Universal Installer khởi động thực số kiểm tra, điều kiện kiểm tra đạt yêu cầu Oracle cho phép tiếp tục cài đặt, không Oracle Install kết thúc bước Trang cài đặt hiển thị Chọn Advanced Installation: https://www.facebook.com/codedoansinhvien Chọn Next Trang Select Installation Type hiển thị Installation Type Phiên cài đặt, bao gồm: - Enterprise Edition - Standard Edition - Personal Edition Trong Enterprise có đầy đủ tính Create Starter Database - Nếu bạn chọn vào đây, trình cài đặt tạo ln Database sau cài xong software Chúng ta tạo thêm Database sau cài đặt xong Oracle Global Database Name Tên để Oracle đặt cho Database SID.Tên phải theo chuẩn đặt tên oracle, không dài ký tự Trên Windows, tên không phân biệt chữ hoa chữ thường Database Password Đặt password (giống nhau) cho tất user có quyền quản trị Oracle Để đỡ phiền phức, bạn phải nhớ password để xài sau này, password đởi lại sau cài xong Database https://www.facebook.com/codedoansinhvien - Sau điền đầy đủ thông tin, bạn bấm "Next" để tiếp tục - Oracle tiếp tục đưa bảng tổng hợp thông số, thành phần cài đặt bấm vào "Install" để cài đặt Chọn Enterprise Edition Cũng cửa sổ chọn nút Product Languages 10 Hộp thoại Language Selection Chọn >> để chọn tất ngôn ngữ: https://www.facebook.com/codedoansinhvien 11 Click OK 12 Click Next 13 Cửa sổ Specify Home Details hiển thị 14 Chọn đường dẫn xác đến Oracle Home Trong ví dụ đường dẫn cài đặt Oracle: C:\oracle\product\10.2.0\db_1: https://www.facebook.com/codedoansinhvien 15 Click Next 16 Cửa sổ Product Specific Pre-requisite Checks hiển thị Tiếp tục cài đặt bước kết kiểm tra thành công (passed) https://www.facebook.com/codedoansinhvien 17 Chọn Next 18 Cửa sổ Select Configuration Option hiển thị 19 Chọn Create a Database: https://www.facebook.com/codedoansinhvien 20 Chọn Next 21 Cửa sổ Select Database Configuration hiển thị 22 Chọn General Purpose: https://www.facebook.com/codedoansinhvien SGA bao gồm thành phần :  Redo Log Buffer  Database buffer Cache  Shared Pool  Java Pool  Large Pool  Streams Pool 3.1.1.1 Redo Log Buffer Được sử dụng cho việc dò tìm lại thay đởi sở liệu thực background process Oracle bảo vệ sở liệu an toàn việc tránh mát liệu trường hợp xảy cố hệ thống số hỏng hóc khác Bất kỳ lúc có thay đổi liệu, Oracle luôn ghi lại hình ảnh liệu trước sau thay đổi tận giao tác uỷ thác trở lại Hình ảnh liệu trước liệu trước bị thay đởi, hình ảnh sau liệu thay đổi Các redo buffers vùng nhớ Oracle sử dụng để viết tất hình ảnh sau thay đởi Dữ liệu thay đởi tở chức lại bằng lệnh SQL Create, Insert, Update, Alter Drop…Mỗi có thay đởi, liệu chép vào redo buffer Tai điểm thay đổi redo buffer chép cách trực tuyến từ file redo log tiến trình LGWR Có số đặc điểm cần quan tâm Redo log buffer:  Kích thước xác định tham số LOG_BUFFER  Lưu trữ redo records (bản ghi hồi phục) có thay đởi liệu  Redo log buffer sử dụng cách thường xuyên thay đởi  transaction nằm đan xen với thay đổi transactions khác  Bộ đệm tổ chức theo kiểu circular buffer (bộ đệm nối vòng) tức liệu thay  đởi tiếp tục nạp lên đầu sau vùng đệm sử dụng hết https://www.facebook.com/codedoansinhvien 3.1.1.2 Database buffer cache Khi thực truy vấn, Server process tìm blocks cần thiết database buffer cache Nếu khơng tìm thấy block database buffer cache, Server process đọc block từ data file tạo block vào vùng nhớ đệm (buffer cache) Như vậy, với lần truy xuất tới block sau khơng cần thiết phải truy xuất vào datafile Database buffer cache vùng nhớ SGA sử dụng để lưu trữ block liệu sử dụng gần Kích thước buffer tương tự kích thước blocks liệu xác định tham số DB_BLOCK_SIZE Kích thước vùng đệm buffer cache xác định tham số DB_BLOCK_BUFFERS (từ 9i trở lên DB_CACHE_SIZE) Các block phần database bufffer cache thiết lập kích thước tham số DB_BLOCK_SIZE Chúng buffer cache mặc định Nội dung database buffer cache chia sẻ cho nhiều tiến trình người dùng Nội dung database buffer cache tiến trình Database Writer (DBWR) ghi https://www.facebook.com/codedoansinhvien vào file liệu đĩa Kích thước database buffer cache mặc định thiết lập tham số DB_CACHE_SIZE Oracle server sử dụng giải thuật least recently used (LRU) algorithm để quản lý vùng nhớ Theo đó, nạp block vào đệm, trường hợp đệm đầy, Oracle server loại bớt block sử dụng khỏi đệm để nạp block vào đệm Các cache khác tạo thêm vào database buffer cache mặc định Chúng vùng nhớ đệm quay vòng Keep and Recycle Cache Keep dùng để lưu block hay sử dụng Mặc dù chúng đối tượng thuật toán LRU, block khơng giải phóng nhanh chúng cache mặc định Block gói chuẩn thường truy cập đặt keep cache Kích thước keep cache thiết lập tham số DB_KEEP_CACHE_SIZE Ngược lại, Recycle cache lại lưu block giải phóng nhanh Khi tạo đối tượng bạn xác định cache đối tượng sử dụng 3.1.1.3 Share pool Shared pool phần SGA sử dụng thực phân tích câu lệnh (parse phase).Hai cache xác định tạo nên shared pool Kích thước cache khơng thiết lập cách riêng lẻ mà định Oracle Server cách tự động Tuy nhiên, thiết lập tồn kích thước cho shared pool sử dụng tham số: SHARED_POOL_SIZE Shared pool có thành phần: Library cache Data dictionary cache  Library cache https://www.facebook.com/codedoansinhvien Chịu trách nhiệm lưu trữ sử dụng lại câu lệnh SQL hay sử dụng, sơ đồ thực chúng (execution plan) thủ tục lưu trữ (stored procedures) Cache ngăn cản việc phân tích lại câu lệnh SQL làm tăng tốc độ thực thi câu lệnh SQL Khi câu lệnh thực thi, Oracle tìm câu lệnh / sơ đồ thực đồng library cache Nếu câu lệnh tìm thấy, sử dụng, ngược lại Oracle tạo phân tích (parse tree) sơ đồ thực (execution plan) Library cache lưu giữ block PL/SQL thường truy cập  Data dictionary cache Cache bao gồm block lưu trữ thông tin từ điển liệu đọc từ datafile Đọc để tạo thông tin từ điển liệu datafile gọi recursive reads (đọc đệ quy) Các thông tin lưu trữ cache thông tin tài khoản người dùng, bảng, index định nghĩa đối tượng khác, phân quyền thơng tin có liên quan khác thường sử dụng Cache quản lý sử dụng thuật toán Least Recently Used (LRU) (thuật toán dựa thuật toán FIFO – First In First Out) 3.1.1.4 Large Pool Đây vùng tùy chọn Kích thước vùng nhớ thiết lập tham số LARGE_POOL_SIZE Nó sử dụng để điều khiến yêu cầu I/O (vào/ra) lớn tiến trình server Chức cung cấp vùng nhớ cho session memory (UGA) cho môi trường server chia sẻ, song song với vùng nhớ đệm thông điệp thực thi (execution message buffer) (khi PARALLEL_AUTOMATIC_TUNING đặt TRUE) Nó sử dụng Recovery Manager (RMAN) cho chức tham số https://www.facebook.com/codedoansinhvien BACKUP_DISK_IO=n BACKUP_TAPE_IO_SAVE=TRUE thiết lập Large Pool không dùng thuật toán LRU 3.1.1.5 Java Pool Vùng nhớ sử dụng tât session-specific Java code liệu Java Virtual Machine (JVM) Kích thước xác định tham số JAVA_POOL_SIZE 3.1.1.6 Streams Pool Vùng nhớ sử dụng Oracle Streams Product cho chức 3.1.2 Background Process Các tiến trình (Background Processe) Oracle Instance chịu trách nhiệm thực thi chức vào/ra không đồng Oracle instance file vật lý oracle database tồn đĩa Có tiến trình bắt buộc Oracle 10g  Database Writer (DBWR) - Ghi datablock từ SGA đến data file  Log Writer (LGWR) - Ghi liệu từ Log Buffer đến Redo Log  Checkpoint process (CKPT) - Nó đánh dấu tất file liệu file điều khiển checkpoint xảy  System Monitor (SMON) - Nó lưu vết tiến trình CSDL Nó xóa tiến trình bị chết trước thực thi xong Kết tất cache nguồn giải phóng Nó khởi động lại tiếng trình gửi khơng thành cơng  Process Monitor (PMON) - Nó thực phục hồi instance thời điểm instance khởi động Một số chức tiến trình là:  Giao tiếp Oracle instance  Thực thi bảo trì máy tính  Writing the dirty blocks to disk https://www.facebook.com/codedoansinhvien Các tiến trình khác bắt đầu dựa vào chức thêm vào yêu cầu CSDL Bảng đưa danh sách tiến trình thường bắt đầu hoạt động thường xuyên chúng chịu trách nhiệm sở liệu Tiến trình Mơ tả chức https://www.facebook.com/codedoansinhvien Database Tiến trình bắt buộc Chức truyền Writer (DBWR) block sửa từ database buffer cache đến datafile DBWR ghi liệu vào datafile kiện sau xảy CSDL:  Kiểm tra điểm (checkpoint) thông thường tăng cường Số lượng dirty buffer tăng lên giá trị giới hạn thiết lập ban đầu  Tiến trình server quét số lượng block định nghĩa trước để tạo không gian trống cần thiết cho block đọc vào   Quá thời gian xảy Tablespace đưa vào offline theo chế độ normal immediate   Tablespace thiết lập đọc (read-only)  Cắt bỏ hủy table Thực Online backup tablespace sử dụng câu lệnh ALTER TABLESPACE BEGIN BACKUP  Log Writer (LGWR) Tiến trình bắt buộc Nó chuyển redo entry ghi redo log buffer đến file online redo log đĩa LGWR ghi vào file online redo log kiện sau xảy CSDL:  commit phát  Redo Log Buffer đầy 1/3  Trong CSDL, thay đổi >=1MB (update)  giây ần Trước DBWR ghi liệu từ database buffer cache đến datafile  Checkpoint process (CKPT) Tiến trình bắt buộc Nội dung tiến trình DBWR chuyển từ database buffer cache đến datafile – gọi CHECKPOINT Khi checkpoint xảy ra, tiến trình checkpoint (CKPT) cập nhật tiêu đề datafile control file để checkpoint sử dụng gần Tiến trình chịu trách nhiệm đồng hóa CSDL System Tiến trình bắt buộc Nó chịu trách nhiệm phục hồi Monitor (SMON) instance thất bại Instance thất bại xảy CSDL shutdown không bình thường, ví dụ hành động shutdown sử dụng tùy chọn ABORT Trong suốt trình lưu liệu tiến trình SMON thực thi vai trò gửi chuyển tiếp thao tác https://www.facebook.com/codedoansinhvien 3.2 Oracle Database Oracle database tập hợp liệu xem đơn vị thành phần (Unit) Database có nhiệm vụ lưu trữ trả thông tin liên quan Database xem xét hai góc độ cấu trúc logic cấu trúc vật lý Tuy vậy, hai cấu trúc liệu tồn tách biệt nhau, việc quản lý liệu theo cấu trúc lưu trữ vật lý không gây ảnh hưởng tới cấu trúc logic Oracle database xác định tên tên quy định tham số DB_NAME parameter file 3.2.1 Cấu trúc vật lý database Cấu trúc vật lý bao gồm tập hợp control file, online redo log file datafile: 3.2.1.1 Data files Mỗi Oracle database có hay nhiều datafiles Các database datafiles chứa toàn liệu database Các liệu thuộc cấu trúc logic database tables hay indexes lưu trữ dạng vật lý datafiles database Một số tính chất datafiles:  Mỗi datafile sử dụng database  Bên cạnh đó, datafiles có số tính chất cho phép tự động mở rộng kích thước database hết chỗ lưu trữ liệu  Một hay nhiều datafiles tạo nên đơn vị lưu trữ logic database gọi tablespace  Một datafile thuộc tablespace https://www.facebook.com/codedoansinhvien Dữ liệu datafile đọc lưu vào vùng nhớ đệm Oracle Ví dụ: user muốn truy cập liệu table thuộc database Trong trường hợp thông tin u cầu khơng có cache memory thời, đọc trực tiếp từ datafiles lưu trữ vào nhớ Tuy nhiên, việc bổ sung hay thêm liệu vào database không thiết phải ghi vào datafile Các liệu tạm thời ghi vào nhớ để giảm thiểu việc truy xuất tới nhớ ngồi (ở đĩa) làm tăng hiệu sử dụng hệ thống Công việc ghi liệu thực DBWn background process 3.2.1.2 Redo Log Files Mỗi Oracle database có tập hợp từ 02 redo log files trở lên Các redo log files database thường gọi database's redo log Một redo log tạo thành từ nhiều redo entries (gọi redo records) Chức redo log ghi lại tất thay đổi liệu database Redo log files sử dụng để bảo vệ database khỏi hỏng hóc cố Oracle cho phép sử dụng lúc nhiều redo log gọi multiplexed redo log để lưu trữ redo log ổ đĩa khác Các thông tin redo log file sử dụng để khôi phục lại database trường hợp hệ thống gặp cố không cho phép viết trực tiếp liệu database lên datafiles database Ví dụ: có cố xảy điện chẳng hạn, liệu nhớ ghi trực tiếp lên datafiles gây tượng liệu Tuy nhiên, tất liệu bị khơi phục lại database mở trở lại Việc thực thơng qua việc sử dụng thơng tin có redo log files thuộc datafiles Oracle khôi phục lại database thời điểm trước xảy cố Công việc khôi phục liệu từ redo log gọi rolling forward 3.2.1.3 Control Files Mỗi Oracle database có control file Control file chứa mục thông tin quy định cấu trúc vật lý database như:  Tên database  Tên nơi lưu trữ datafiles hay redo log files  Time stamp (mốc thời gian) tạo lập database, Mỗi instance Oracle database mở, control file sử dụng để xác định data files redo log files kèm Khi thành phần vật lý database https://www.facebook.com/codedoansinhvien bị thay đởi (ví dụ như, tạo datafile hay redo log file), Control file tự động thay đổi tương ứng Oracle Control file sử dụng đến thực khôi phục lại liệu 3.2.2 Cấu trúc logic database Cấu trúc logic Oracle database bao gồm đối tượng tablespaces, schema objects, data blocks, extents, segments 3.2.2.1 Tablespaces Một database phân chia mặt logic thành đơn vị gọi tablespaces, Tablespaces thường bao gồm nhóm thành phần có quan hệ logic với Mối quan hệ databases, tablespaces, datafiles minh hoạ hình vẽ sau: Có số điểm ta cần quan tâm:  Mỗi database phân chia mặt logic thành hay nhiều tablespace  Mỗi tablespace tạo nên, mặt vật lý, nhiều datafiles  Kích thước tablespace bằng tởng kích thước datafiles Ví dụ: hình vẽ SYSTEM tablespace có kích thước MB USERS tablespace có kích thước MB  Kích thước database xác định bằng tởng kích thước tablespaces Ví dụ: hình vẽ kích thước database MB https://www.facebook.com/codedoansinhvien 3.2.2.2 Schema schema objects Schema tập hợp đối tượng (objects) có database Schema objects cấu trúc logic cho phép tham chiếu trực tiếp tới liệu database Schema objects bao gồm cấu trúc tables, views, sequences, stored procedures, synonyms, indexes, clusters, database links 3.2.2.3 Data blocks, Extents, Segments Oracle điểu khiển không gian lưu trữ đĩa cứng theo cấu trúc logic bao gồm data blocks, extents, segments 3.2.2.4 Oracle data blocks Là mức phân cấp logic thấp nhất, liệu Oracle database lưu trữ data blocks Một data block tương ứng với số lượng định bytes vật lý database không gian đĩa cứng Kích thước data block cho Oracle database database tạo lập Database sử dụng, cấp phát giải phóng vùng khơng gian lưu trữ thông qua Oracle data blocks 3.2.2.5 Extents Là mức phân chia cao mặt logic vùng không gian database Một extent bao gồm số data blocks liên tiếp nhau, lưu trữ thiết bị lưu giữ Extent sử dụng để lưu trữ thơng tin có kiểu 3.2.2.6 Segment Là mức phân chia cao mặt logic vùng không gian database Một segment tập hợp extents cấp phát cho cấu trúc logic Segment phân chia theo nhiều loại khác nhau: Data segment index segment Mỗi non-clustered table có data segment Các liệu table lưu trữ extents thuộc data segment Với partitioned table each partition lại tương ứng với data segment Mỗi Cluster tương ứng với data segment Dữ liệu tất table cluster lưu trữ data segment thuộc Cluster Mỗi index có index segment lưu trữ liệu Trong partitioned index partition lại tương ứng với https://www.facebook.com/codedoansinhvien index segment Một nhiều rollback segments database tạo lập người quản trị database để lưu trữ liệu trung gian phục vụ cho việc khôi phục liệu rollback segment temporary segment Các thông tin Rollback segment sử dụng để:  Tạo đồng thông tin đọc từ database  Sử dụng q trình khơi phục liệu  Phục hồi lại giao dịch chưa commit user Temporary segments tự động tạo Oracle câu lệnh SQL statement cần đến vùng nhớ trung gian để thực cơng việc xếp liệu Khi kết thúc câu lệnh đó, extent thuộc temporary segment lại hoàn trả cho hệ thống 3.2.2.7 Các cấu trúc vật lý khác Password file File sử dụng để giữ tên user phân quyền (những người cấp vai trò SYSDBA SYSOPER) Những vai trò chứa quyền cần thiết để thực thi hành động startup, shutdown phục hồi liệu password sử dụng bạn sử dụng xác thực CSDL Ví dụ, CSDL chịu trách nhiệm thừa nhận/phê chuẩn ủy nhiệm người dùng Parameter file Là file chứa số tham số dùng để cấu hình Oracle 10g instance Có loại parameter file sẵn có:  Server parameter file (spfile) – tương tự Oracle 9i Nó cho phép bạn định giá trị cho tham số thi hành mà khơng trả CSDL sau re-starting CSDL Những tham số gọi persistent parameter (tham số ổn định)  Parameter file (pfile) – Nó lưu giữ tham số giá trị chúng, nhiên thay đổi đến giá trị tham số yêu cầu bạn phải trả restart CSDL Archive file https://www.facebook.com/codedoansinhvien Những file tạo tiến trình – archiving Khi CSDL điều hành chế độ archivelog, nội dung redo log file truyền đến file offline gọi archive file File hữu ích trường hợp kiện thất bại dùng cho mục đích phục hồi liệu Archive file tạo đĩa (disk) chuyển sang băng (tape) để tạo không gian cho archive file 3.3 Oracle Processes Có loại tiến trình chạy với CSDL Oracle Đó là:  Các tiến trình người dùng (user process)  Các tiến trình hệ thống (system process) Hình sau mơ mối quan hệ tiến trình người dùng (user process), tiến trình server (server process), PGA, phiên làm việc (session): 3.3.1 User Processes Một người dùng cố gắng truy nhập liệu CSDL cần phải tạo kết nối với CSDL sử dụng cơng cụ thích hợp, ví dụ: SQL*Plus, iSQL*Plus… công cụ giao diện database front-end Một kết nối đường liên lạc tạo tiến trình người sử dụng Oracle Server Người dùng phải cung cấp nội dung xác thực xác Một nội dung người dùng nhập vào hợp lệ, phiên làm việc xây dựng, tiến trình người dùng tạo phía client để thay mặt cho người dùng Tiến trình trì người dùng hoàn thành phiên làm việc https://www.facebook.com/codedoansinhvien Trong trường hợp user process bị ngắt bất thường tiến trình PMON xóa tài ngun user process giữ 3.3.2 Server Processes Được tạo để điều khiển yêu cầu từ user process Server process ln ln mở phía Server Chúng chịu trách nhiệm trả lời cho user process kết thích hợp Dựa mơ hình CSDL điều khiển tỉ lệ 1:1 m:n tồn user server process Trong Oracle, instance điều khiển hai mode: Dedicated server mode: user process tạo, server process thay mặt cho user process Một tỉ lệ one-to-one trì user server process Server process trì kèm với user process cần user process kích hoạt Server process trì idle suốt thời gian khơng hoạt động Server process chịu trách nhiệm đáp ứng yêu cầu user process tạo trả lời kết thích hợp Server process giao tiếp với Oracle server sử dụng Oracle Program Interface (OPI) Nhược điểm môi trường OLTP – hàng ngàn người dùng truy cập vào CSDL đồng thời, số lượng lớn server process cần kích hoạt Shared Server Mode: Trong môi trường vùng nhớ shared server process đáp ứng yêu cầu user process Một tỉ lệ one-to-one khơng trì dedicated server mode Một user process có tểh phục vụ https://www.facebook.com/codedoansinhvien server process sẵn sàng Mơ hình điều hành đặc biệt hữu ích môi trường xử lý giao tác trực tuyến (online transaction processing - OLTP) đa người dùng lớn, nơi mà nhiều người sử dụng truy cập đồng thời vào CSDL để thực giao dịch ngắn Reference materials: - Oracle 10g Architecture - http://www.ucertify.com/article/the-oracle-10g-architecture.html - Oracle 9i – Kiến trúc quản trị ... Chương Giới thiệu hệ quản trị sở liệu Oracle Oracle phần mềm cung cấp cơng ty Oracle, bao gồm xây dựng ứng dụng sản phẩm cuối cho user (end_user product) Là hệ quản trị sở liệu có tính an tồn,... quản trị sở liệu đối tượng-quan hệ cho phép quản lý thơng tin cách tồn diện Oracle server bao gồm hai thành phần Oracle instance Oracle database Oracle Instance – bao gồm thành phần nhớ Oracle. .. Xem Oracle service hình 2-7, xem trạng thái chúng started https://www.facebook.com/codedoansinhvien Hình: Các Services Oracle Chương Kiến trúc Oracle 10g Release Oracle server hệ thống quản trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tốt nghiệp Hệ quản trị cơ sở dữ liệu oracle, Báo cáo tốt nghiệp Hệ quản trị cơ sở dữ liệu oracle

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn