Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng – sản xuất –thương mại trường giang

107 34 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2019, 23:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NHƯ Ý HỒN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NHƯ Ý HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN HẢI QUANG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu, phân tích thực riêng thân Các thông tin, số liệu mà tơi sử dụng luận văn hồn tồn có thực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Học viên Nguyễn Thị Như Ý năm 2019 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TÓM TẮT - ABSTRACT MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.1.2 Vai trò ý nghĩa quản trị nguồn nhân lực 1.1.3 Chức quản trị nguồn nhân lực 1.2 Các nghiệp vụ quản trị nguồn nhân lực theo chức 10 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực 10 1.2.2 Phân tích cơng việc 11 1.2.3 Tuyển dụng 12 1.2.4 Định hướng phát triển nghề nghiệp 16 1.2.5 Đào tạo phát triển 18 1.2.6 Quản lý đánh giá kết thực công việc 20 1.2.7 Trả công lao động 22 1.2.7.1 Cơ cấu thu nhập 22 1.2.7.2 Mục tiêu hệ thống tiền lương 24 1.2.8 Quan hệ lao động 25 1.3 Tóm tắt chương 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG 27 2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty TNNH Xây dựng – Sản xuất – Thương mại Trường Giang 27 2.1.1 Khái quát chung 27 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh 27 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 28 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 30 2.2 Thực trạng nguồn nhân lực 31 2.3 Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Xây dựng – Sản xuất – Thương mại Trường Giang 35 2.3.1 Phân tích cơng việc 35 2.3.2 Tuyển dụng 37 2.3.2.1 Thực trạng tuyển dụng 37 2.3.2.2 Quy trình tuyển dụng 40 2.3.3 Đào tạo 42 2.3.3.1 Thực trạng đào tạo 43 2.3.3.2 Kết khảo sát 46 2.3.4 Đánh giá kết làm việc 47 2.3.5 Hoạch định nghề nghiệp hội thăng tiến 49 2.3.6 Đãi ngộ, lương thưởng 50 2.4 Đánh giá chung tình hình hoạt động cơng tác quản trị nguồn nhân lực 56 2.4.1 Những điểm đạt 57 2.4.2 Những điểm yếu nguyên nhân 58 2.5 Tóm tắt Chương 60 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG 61 3.1 Định hướng phát triển Công ty TNHH Xây dựng – Sản xuất – Thương mại Trường Giang thời gian tới 61 3.2 Mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực 62 3.3 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Xây dựng – Sản xuất – Thương mại Trường Giang 62 3.3.1 Giải pháp đánh giá công việc, đãi ngộ khen thưởng 63 3.3.1.1 Mục tiêu lợi ích 63 3.3.1.2 Đánh giá công việc 63 3.3.1.3 Lương, thưởng, phụ cấp 65 3.3.2 Giải pháp đào tạo 69 3.3.2.1 Mục tiêu lợi ích 69 3.3.2.2 Đào tạo 69 3.3.3 Giải pháp phân tích cơng việc, hoạch định nghề nghiệp 70 3.3.3.1 Mục tiêu lợi ích 70 3.3.3.2 Phân tích cơng việc 71 3.3.3.3 Thăng tiến 72 3.3.4 Giải pháp tuyển dụng 73 3.3.4.1 Mục tiêu lợi ích 73 3.3.4.2 Nội dung 73 3.4 Tóm tắt Chương 76 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT VIẾT TẮT GIẢI THÍCH ATLĐ An tồn lao động CBNV Cán nhân viên GD&ĐT Giáo dục đào tạo KTKT Kinh tế kỹ thuật PCCC Phòng cháy chữa cháy QTNNL Quản trị nguồn nhân lực SXKD Sản xuất kinh doanh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TRONG LUẬN VĂN Bảng 0.1: Tình hình tuyển dụng Công ty Trường Giang Bảng 0.2: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Trường Giang Bảng 0.3: Tình hình nhân viên nghỉ việc Cơng ty Trường Giang Bảng 2.1: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2017 31 Bảng 2.2: Thống kê số lượng lao động qua năm công ty 33 Bàng 2.3: Kết khảo sát phân tích cơng việc 36 Bảng 2.4: Các hình thức tuyển dụng 38 Bảng 2.5: Tình hình tuyển dụng qua năm 39 Bảng 2.6: Kết khảo sát tuyển dụng 40 Bảng 2.7: Các chương trình đào tạo từ năm 2015-2017 44 Bảng 2.8: Kết khảo sát đào tạo 46 Bảng 2.9: Kết khảo sát đánh giá công việc 48 Bảng 2.10: Kết khảo sát hoạch định nghề nghiệp hội thăng tiến 50 Bảng 2.11: Lương nhân viên trung bình qua năm 52 Bảng 2.12: Tiền lương làm việc thêm 53 Bảng 2.13: Các khoản phụ cấp công ty 53 Bảng 3.1: Hạng mục thi lực 68 Bảng 3.2: Chi phí cho hình thức đăng tin tuyển dụng 74 Bảng 3.3: Chính sách hỗ trợ cho nhân viên giới thiệu 75 Sơ đồ tổ chức công ty 29 TĨM TẮT Quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh Do đó, để quản trị tốt nguồn nhân lực công ty vấn đề quan trọng cấp thiết Thời gian qua, công ty Trường Giang gặp khó khăn tuyển dụng, lợi nhuận sụt giảm, tỷ lệ nghỉ việc ngày nhiều Trước tình hình nêu trên, Ban giám đốc công ty trưởng phận phòng ban có điều tra sơ tình hình nhân lực cơng ty Và Ban giám đốc nhận thấy rằng, vấn đề cốt lõi vấn đề nhân Trải qua q trình nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình thực tế tác giả tìm số vấn đề tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, khen thưởng Trên sở này, tác giả đề xuất giải pháp mang tính khả thi nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty đến năm 2025 Từ khóa: Quản trị nguồn nhân lực, Đào tạo nhân viên, Đánh giá nhân viên ABSTRACT Human resource management plays an important role in production and business activities Therefore, to manage the company's human resources is a very important and urgent issue Last time, Truong Giang company always faced difficulties in recruitment, profit declined, the rate of job vacancies increased Facing the above situation, the Board of Directors of the company and the heads of departments have had a preliminary investigation of the current situation of human resources in the company And the Board of Directors realized that the current core issue is the issue of personnel Through the process of research, analysis, assessment of the actual situation, the author has found some problems in recruitment, evaluation, training and reward On this basis, the author proposes feasible solutions to improve human resource management in the company until 2025 Keyword: Human resource management, Employee training, Employee evaluation ... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG 27 2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty TNNH Xây dựng – Sản xuất – Thương mại Trường Giang. .. TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG 61 3.1 Định hướng phát triển Công ty TNHH Xây dựng – Sản xuất – Thương mại Trường Giang thời... Cơ sở lý luận công tác Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng công tác Quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Xây dựng – Sản xuất – Thương mại Trường Giang Chương 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng – sản xuất –thương mại trường giang , Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng – sản xuất –thương mại trường giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn