Bài giảng Đại số 9 chương 1 bài 1: Căn bậc hai

13 72 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2019, 16:29

BÀI GIẢNG – TOÁN CHƯƠNG – BÀI 1/ Căn bậc hai số học Phép tốn tìm bậc hai số học số không âm gọi phép khai phương (gọi tắt khai phương) * Định nghĩa : Với số dương a, số Số gọi làacăn bậcgọi hailàsốcăn họcbậc củahai số học a Ví dụ 1: Căn bậc hai số học 25 Căn bậc hai số học ( = 5) .25 •Chú ý : •Với a ≥ 0, ta có :  x 0 x a   ?2 Tìm bậc hai số học số sau:x a a) 49 b) 64 c)81 d) 1,21 b) a) 49 7 c) 64 8 d) 81 9 1,21 1,1 ?2 Tìm bậc hai số học số sau: a) 49 b) 64 c)81 d) 1,21 a) 49 7 b) 64 8 c) 81 9 d) 1,21 1,1 ?3 Tìm bậc hai số sau: a) 64 b) 81 c) 1,21 Căn bậc hai 64 -8 Căn bậc hai 81 -9 Căn bậc hai 1,21 1,1 -1,1 2 1/ Trong số (-3) ; - (-3); bậc hai số học : A) (-3)2 C) (-3)2 - 32 3; - số B) - (-3)2 32 D) Tất sai 2/ Tìm khẳng định khẳng định sau : A Căn bậc hai 0,36 0,6 B Căn bậc hai 0,36 0,6 –0,6 C 0,36 0,6 D 0,36 0,6 TIME Ta biết: a < b Với hai số a b không âm, a < b  Chứng minh: Với hai số a b khơng âm, a < b a < b Ta có: a b  a b  Mà a ≥0; b ≥0  a b   ( a  b)( a  b)   aa  b b 2 0  b <  a < Vậy với hai số a b khơng âm, a  b a < b 2 So sánh bậc hai số học: * Định lý : Với hai số a b khơng âm, ta có: a2 b/ x < 41 00 ?5 Tìm số x không âm, biết : ≤ xx4 xx ≥≥ 000 x >1 a/ b/ x
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đại số 9 chương 1 bài 1: Căn bậc hai, Bài giảng Đại số 9 chương 1 bài 1: Căn bậc hai