CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG THUỐC TRONG THỰC HÀNH DƯỢC LÂM SÀNG

53 124 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2019, 01:15

CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG THUỐC TRONG THỰC HÀNH DƯỢC LÂM SÀNG Nguyễn Hồng Anh - Trung tâm Quốc gia Thơng tin thuốc Theo dõi ADR - Bộ môn Dược lý, Trường Đại học Dược Hà nội - Đơn vị Dược lâm sàng Thông tin thuốc, Khoa Dược, bệnh viện Bạch mai Hội nghị Dược lâm sàng Vinmec lần thứ “Hướng tới thực hành Dược lâm sàng theo mô hình chuẩn quốc tế”, Hà nội, 08/12/2018 Đánh giá sử dụng thuốc - hoạt động thực cách có hệ thống nhằm nâng cao chất lượng thực hành sử dụng thuốc (SHPA) Đánh giá sử dụng thuốc chương trình quản lý kháng sinh: hội Việt nam Triển khai chương trình quản lý KS bệnh viện (AMS) Cơ hội với DS lâm sàng Hoạt động tập trung  Tham gia xây dựng, áp dụng cập nhật sách kháng sinh, hướng dẫn sử dụng kháng sinh, hướng dẫn điều trị bệnh nhiễm khuẩn  Đánh giá phản hồi sử dụng thuốc ca khoa phòng có sử dụng nhiều kháng sinh  Điều phối hoạt động AMS thúc đẩy sử dụng kháng sinh hợp lý  Triển khai nghiên cứu liên quan đến AMS sử dụng kháng sinh  Tư vấn đào tạo cho nhân viên y tế  Tham gia tư vấn cho Hội đồng Thuốc điều trị, Hội đồng chống nhiễm khuẩn khoa lâm sàng sử dụng kháng sinh hợp lý Chương trình quản lý kháng sinh bệnh viện (AMS) Antimicrobial stewardship (AMS)  Nỗ lực nhân viên y tế q trình chăm sóc, điều trị BN  Bao gồm lựa chọn tối ưu, kịp thời kháng sinh, liều thời gian điều trị  Hướng tới tối ưu đáp ứng lâm sàng điều trị phòng nhiễm khuẩn  Với độc tính tối thiểu BN  Và tác động tối thiểu kháng thuốc bất lợi khác với vi hệ bệnh viện (C difficile) "HIT HARD & HIT FAST" Pea F, Viale P Clin Infect Dis 2006; 42: 1764-1771 "HIT HARD & HIT FAST" Pea F, Viale P Clin Infect Dis 2006; 42: 1764-1771 Nhận diện nguyên vi sinh vật thường gặp quan trọng bệnh viện thông qua giám sát vi sinh thường quy Phạm Hồng Nhung Báo cáo bệnh viện Bạch mai 2016 Mức độ nhạy cảm với kháng sinh Klebsiella pneumoniae theo thời gian: kết tổng kết Bệnh viện Bạch mai (trích báo cáo TS Phạm Hồng Nhung) Phạm Hồng Nhung cs Tạp chí Y học lâm sàng số 4/2018; tr 43-51 Mức độ nhạy cảm với kháng sinh Klebsiella pneumoniae dịch tiết hô hấp theo thời gian Phạm Hồng Nhung cs Tạp chí Y học lâm sàng số 4/2018; tr 43-51 TĂNG THANH THẢI THẬN Ở BỆNH NHÂN NẶNG: XÁC ĐỊNH BỆNH NHÂN Udy AA et al Crit Care 2013; 17: R35; Akers KS et al J Trauma Acute Care 2014; 77: S163-170 ARC Ở BỆNH NHÂN NẶNG TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC: ĐỀ XUẤT CƠNG VIỆC TIẾP THEO Tăng thải thận: ảnh hưởng đến Dược động học kháng sinh đề xuất chế độ liều Câu hỏi nghiên cứu ARC có ảnh hưởng đến nồng độ kháng sinh carbapenem hay khơng? Nếu có ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng bao nhiêu? Mô DĐH quần thể bệnh nhân mẫu nghiên cứu ARC Ở BỆNH NHÂN NẶNG TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC: ĐỀ XUẤT CƠNG VIỆC TIẾP THEO Tăng thải thận: ảnh hưởng đến Dược động học kháng sinh đề xuất chế độ liều Thiết kế nghiên cứu Một mẫu dược động học: 01 mẫu nước tiểu 8h 01 mẫu huyết tương làm xét nghiệm creatinine huyết 02 mẫu huyết tương để phân tích nồng độ kháng sinh Truyền tĩnh mạch kéo dài liều cao meropenem điều trị KPC: nghiên cứu PK/PD Cojutti P et al Antimicrob Agents Chemother 2017; 61: e00794-17 http://doi.org/10.1128/AAC.00794-17 ARC Ở BỆNH NHÂN NẶNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN PK/PD CỦA β-LACTAM Chiến lược liều thay Tính tốn nguy thiếu liều phần mềm MeroRisk Calculator cho bệnh nhân nữ, 60 tuổi, creatinin = 0,6 mg/dl, MIC VK = mg/L Ehrmann L et al Crit Care 2017; doi: 10.1186/s13054-017-1829-4 Giám sát điều trị thông qua nồng độ thuốc máu (TDM) Đề xuất nghiên cứu tối ưu chế độ liều carbapenem BN ICU dựa thay đổi Dược động học Quần thể bệnh nhân đặc biệt: + Bệnh nhân hồi sức + Lọc máu + Tăng thải thận Trần Mạnh Thơng cs Tạp chí Nghiên cứu Dược Thông tin thuốc; số 3/2012; tr 12-17 Đề xuất nghiên cứu tối ưu chế độ liều carbapenem BN ICU dựa thay đổi Dược lực học Kết ban đầu xác định MIC (E-test) meropenem chủng K pneumoniae phân lập Khoa ĐTTC, bệnh viện Bạch mai (BS Nguyễn Thế Anh, SV D5 Trần Nhật Minh) Đề xuất nghiên cứu tối ưu chế độ liều carbapenem BN ICU: tích hợp PK/PD Dữ liệu dược động học quân thể Dữ liệu Dược lực học: • MIC giả định (EUCAST/CL SI) • MIC thực tế BV Chế độ liều dự kiến meropenem tùy theo nồng độ đích Mơ Monte Carlo Các chế độ liều tối ưu với quần thể bệnh nhân, chủng phân lập… Minichmayr I K., Roberts J A., et al (2018), J Antimicrob Chemother 73; 1330-1339 Đánh giá sử dụng thuốc hướng tới sử dụng kháng sinh hợp lý: tam giác then chốt … Applied Pharmacokinetics and Pharmacodynamics, 4th edition 2006 Nhóm nghiên cứu… DS lâm sàng Vi sinh BS hồi sức Nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc: học kinh nghiệm… • Xác đinh định hướng ưu tiên dựa yêu cầu lâm sàng mạnh chun mơn thành viên nhóm • Xây dựng nhóm nghiên cứu “hiệu quả”: thơng cảm, động, đa ngành/liên ngành phối hợp Viện/Trường • Xác định rõ can thiệp mục tiêu dựa triết lý cải tiến chất lượng “Plan- Do- Study- Act model” • Không quên đánh giá tác động, ý đặc biệt đến lợi ích lâm sàng nghiên cứu Thay cho lời kết…  Dược lâm sàng đời bối cảnh thực hành lâm sàng để giải vấn đề phát sinh liên quan đến thuốc thực hành  Thực hành lâm sàng nguồn liệu quan trọng để hình thành câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, kiểm chứng giả thuyết, triển khai can thiệp đánh giá hiệu can thiệp Dược lâm sàng  Dược lâm sàng thông qua tiếp cận nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc giúp bước phát hiện, phân tích, triển khai can thiệp giải vấn đề liên quan đến thuốc thực hành lâm sàng Chân thành cám ơn nhóm nghiên cứu Bệnh viện Bạch mai Trường Đại học Dược Hà nội Khoa Hồi sức tích cực TS Vũ Đình Hòa (DI& ADR) GS Nguyễn Gia Bình TS Lê Đình Chi (Hóa phân tích) PGS Đặng Quốc Tuấn Ths Vũ Ngân Bình (Hóa phân tích) PGS Đào Xn Cơ DS Trần Duy Anh (K67) BS khoa Ths Nông Thị Thanh Phương (CH21) Ths Nguyễn Thị Tuyến (CH22) Khoa Vi sinh DS Nguyễn Thị Phương Dung (K68) TS Phạm Hồng Nhung DS Lê Ngọc Quỳnh (K68) Các DS lâm sàng SV D5 Trương Anh Quân PGS Trần Nhân Thắng SV D5 Trần Nhật Minh TS Cẩn Tuyết Nga Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác Ths Nguyễn Thu Minh PGS Nguyễn Như Lâm Ths Bùi Thị Ngọc Thực TS Nguyễn Hải An Ths Đỗ Thị Hồng Gấm Ths DS Lương Quang Anh DS Tổ DLS-Thông tin thuốc Université catholique de Louvain (Belgium) Prof Tulkens PM Prof Van Bambeke F “Trên đời làm có đường, người ta thành đường thơi” (Lỗ Tấn) ... thời gian Phạm Hồng Nhung cs Tạp chí Y học lâm sàng số 4 /2018; tr 43-51 Mức độ nhạy cảm với kháng sinh Klebsiella pneumoniae theo Khoa điều trị Phạm Hồng Nhung cs Tạp chí Y học lâm sàng số 4 /2018; ... Bạch mai) Tình hình tiêu thụ kháng sinh carbapenem có xu hướng gia tăng bệnh viện Bạch mai: phân tích sử dụng thuốc giai đoạn 2 012- 2016 Đánh giá sử dụng carbapenem thông qua tiêu thụ thuốc từ... NẶNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN PK/PD CỦA β-LACTAM Nơng Thị Thanh Phương (2017) Phân tích Dược động học imipenem Bỏng Khoa Hồi sức tích cực, Viện Bổng Quốc gia Luận văn Thạc sĩ Dược học, trường Đại học Dược
- Xem thêm -

Xem thêm: CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG THUỐC TRONG THỰC HÀNH DƯỢC LÂM SÀNG, CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG THUỐC TRONG THỰC HÀNH DƯỢC LÂM SÀNG

Từ khóa liên quan