NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC LÒ CHỢ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ HẠ TRẦN THAN Ở VỈA DÀY, DỐC THOẢI VÀ NGHIÊNG TẠI CÁC MỎ HẦM LÒ VÙNG QUẢNG NINH

115 64 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2019, 01:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ- ĐỊA CHẤT NƠNG VIỆT HÙNG NGHIÊN CỨU HỒN THIỆN MỘT SỐ THƠNG SỐ CƠNG NGHỆ KHAI THÁC LỊ CHỢ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ HẠ TRẦN THAN Ở VỈA DÀY, DỐC THOẢI VÀ NGHIÊNG TẠI CÁC MỎ HẦM LÒ VÙNG QUẢNG NINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ- ĐỊA CHẤT NƠNG VIỆT HÙNG NGHIÊN CỨU HỒN THIỆN MỘT SỐ THƠNG SỐ CƠNG NGHỆ KHAI THÁC LỊ CHỢ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ HẠ TRẦN THAN Ở VỈA DÀY, DỐC THOẢI VÀ NGHIÊNG TẠI CÁC MỎ HẦM LÒ VÙNG QUẢNG NINH Ngành: Khai thác mỏ Mã số: 9520603 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đặng Vũ Chí PGS TS Phùng Mạnh Đắc Hà Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu trình bày Luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Luận án Nông Việt Hùng ii MỤC LỤC Chương mục Trang MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN KINH NGHIỆM KHAI THÁC LÒ CHỢ SỬ DỤNG THIẾT BỊ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ Ở CÁC VỈA THAN DÀY, DỐC THOẢI VÀ NGHIÊNG TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI .4 1.1 Kinh nghiệm khai thác vỉa dày, dốc thoải nghiêng nước 1.2 Kinh nghiệm khai thác vỉa dày, thoải đến nghiêng giới 17 1.3 Các kết nghiên cứu số tác giả nước vấn đề khai thác lò chợ sử dụng thiết bị giới hóa cho vỉa dày, dốc thoải đến nghiêng .27 1.4 Kết luận 28 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỊA CHẤT - KỸ THUẬT MỎ ĐẾN QUÁ TRÌNH THU HỒI THAN NÓC 29 2.1 Quy luật dịch chuyển than .29 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến q trình thu hồi than 31 2.3 Kết luận 47 CHƯƠNG HỒN THIỆN MỘT SỐ THƠNG SỐ CƠNG NGHỆ KHAI THÁC LỊ CHỢ SỬ DỤNG THIẾT BỊ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ HẠ TRẦN THAN Ở VỈA DÀY, THOẢI VÀ NGHIÊNG VÙNG QUẢNG NINH .49 3.1 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu 49 3.2 Xây dựng mơ hình tiến hành thí nghiệm mô 55 3.3 Phân tích, đánh giá kết mơ hình .56 3.4 Kết luận 78 CHƯƠNG XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ CƠNG NGHỆ KHAI THÁC LỊ CHỢ SỬ DỤNG THIẾT BỊ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ HẠ TRẦN THAN Ở VỈA DÀY, THOẢI VÀ NGHIÊNG TẠI MỘT ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ 79 4.1 Lựa chọn khu vực áp dụng thử nghiệm 79 4.2 Các giải pháp kỹ thuật, công nghệ khu vực nghiên cứu 80 4.3 Hồn thiện thơng số cơng nghệ khai thác lò chợ giới hóa đồng hạ trần thu hồi than vỉa mỏ than Hà Lầm 82 4.4 Kết luận 98 KẾT LUẬN CHUNG- KIẾN NGHỊ .99 DANH MỤC CÁC BÀI BÁO, CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ HTKT Hệ thống khai thác CNKT Công nghệ khai thác CGH Cơ giới hóa KNM Khoan nổ mìn NSLĐ Năng suất lao động SLKT Sản lượng khai thác KTKT Kinh tế kỹ thuật CGH Cơ giới hóa NCS Nghiên cứu sinh 10 KHCN 11 TKV 12 m Khoa học cơng nghệ Than khống sản Việt Nam Mét iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tổng hợp trữ lượng than mỏ hầm lò lớn vùng Quảng Ninh tỷ lệ trữ lượng than vỉa dày, dốc thoải nghiêng Bảng 1.2 Tổng hợp sản lượng khai thác lò chợ CGHtại mỏ Vàng Danh Bảng 1.3 Tổng hợp sản lượng khai thác lò chợ CGH mỏ Nam Mẫu Bảng 1.4 Bảng tổng hợp kết áp dụng CGH hạ trần than sử dụng giàn tự hành loại máng cào Bảng 1.5 Tổng hợp kết khai thác lò chợ CGH vỉa 11, Cơng ty than Hà Lầm [14] 14 Bảng 1.6 Tổng hợp kết khai thác lò chợ CGH vỉa 7, Cơng ty than Hà Lầm [14] 16 Bảng 1.7 Tổng hợp số mỏ than áp dụng sơ đồ công nghệ khai thác hạ trần thu hồi than nócở Trung Quốc [5] 24 Bảng 1.8 Khai thác áp dụng số HTKT vỉa dày tới m 25 Bảng 1.9 Khai thác áp dụng số HTKT vỉa dày m 26 Bảng 3.1 Sự sai khác (%) sau phân tích với đường hầm mơi trường đàn hồi-dẻo khơng có dãn nở thể tích ( = 0º) 54 Bảng 3.2 Các tham số địa chất đầu vào cho phân tích 55 Bảng 3.3 Bảng thống kê tỷ lệ thu hồi than bước hạ trần rth = r = 0,63m 57 Bảng 3.4 Bảng thống kê tỷ lệ thu hồi than bước hạ trần rth = 2r = 1,26m 59 Bảng 3.5 Bảng thống kê tỷ lệ thu hồi than bước hạ trần rth = 3r = 1,89m 60 Bảng 3.6 Bảng thống kê tỷ lệ thu hồi than bước hạ trần rth = r = 0,63m 61 Bảng 3.7 Bảng thống kê tỷ lệ thu hồi than bước hạ trần rth = 2r = 1,26m 62 Bảng 3.8 Bảng thống kê tỷ lệ thu hồi than bước hạ trần rth = 3r = 1,89m 63 Bảng 3.9 Bảng thống kê tỷ lệ thu hồi than bước hạ trần rth = r = 0,63m 64 Bảng 3.10 Bảng thống kê tỷ lệ thu hồi than bước hạ trần rth = 2r = 1,26m 65 Bảng 3.11 Bảng thống kê tỷ lệ thu hồi than bước hạ trần rth = 3r = 1,89m 65 Bảng 3.12 Bảng tổng hợp kết thu hồi than hạ trần 67 Bảng 3.13 Bảng thống kê tỷ lệ thu hồi than tỷ lệ khấu-hạ trần 1:3 69 Bảng 3.14 Bảng thống kê tỷ lệ thu hồi than tỷ lệ khấu-hạ trần 1:2,5 70 Bảng 3.15 Bảng thống kê tỷ lệ thu hồi than tỷ lệ khấu-hạ trần 1:2,1 70 Bảng 3.16 Bảng thống kê tỷ lệ thu hồi than tỷ lệ khấu-hạ trần 1:5 72 Bảng 3.17 Bảng thống kê tỷ lệ thu hồi than tỷ lệ khấu-hạ trần 1:4,3 73 Bảng 3.18 Bảng thống kê tỷ lệ thu hồi than tỷ lệ khấu-hạ trần 1:3,7 73 Bảng 3.19 Bảng thống kê tỷ lệ thu hồi than tỷ lệ khấu-hạ trần 1:7 75 Bảng 3.20 Bảng thống kê tỷ lệ thu hồi than tỷ lệ khấu-hạ trần 1:6,1 75 Bảng 3.21 Bảng thống kê tỷ lệ thu hồi than tỷ lệ khấu-hạ trần 1:5,2 76 Bảng 3.22 Tỷ lệ thu hồi bình quân tỷ lệ khấu-hạ trần thay đổi 77 Bảng 4.1 Bảng chiều dày vỉa theo phương khu vực lò chợ nghiên cứu 80 v Bảng 4.2 Bảng thơng số thiết bị lò chợ[12] 81 Bảng 4.3 Bảng thơng số vị trí lò chợ áp dụng thử nghiệm 83 Bảng 4.4 Bảng thống kê sản lượng lò chợ với bước thu hồi rth = r = 0,63m 85 Bảng 4.5 Bảng thống kê sản lượng lò chợ với bước thu hồi rth = 2r = 1,26m 86 Bảng 4.6 Bảng thống kê sản lượng lò chợ với bước thu hồi rth = 3r = 1,89m 87 Bảng 4.7 Bảng tổng hợp kết áp dụng thử nghiệm bước thu hồi than hạ trần 88 Bảng 4.8 Bảng thơng số vị trí lò chợ áp dụng thử nghiệm 90 Bảng 4.9 Bảng thống kê sản lượng khai thác áp dụng tỷ lệ khấu-hạ trần 1:6,95 (chiều cao khấu 2,5m) 92 Bảng 4.10 Bảng thống kê sản lượng khai thác áp dụng tỷ lệ khấu-hạ trần 1:5,68 (chiều cao khấu 2,8m) 93 Bảng 4.11 Bảng thống kê sản lượng khai thác áp dụng tỷ lệ khấu-hạ trần 1:4,84 (chiều cao khấu 3,2m) 94 Bảng 4.12 Bảng tổng hợp kết áp dụng thử nghiệm tỷ lệ khấu-hạ trần 95 vi DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Mối tương quan tổng trữ lượng than mỏ với trữ lượng than vỉa dày, dốc thoải nghiêng Hình 1.2.Tỷ lệ trữ lượng vỉa dày, thoải đến nghiêng với tổng trữ lượng tồn mỏ Hình 1.3 Biểu đồ sản lượng khai thác lò chợ CGH hạ trần Hình 1.4 So sánh giá thành khai thác xuất lao động lò chợ CGH lò chợ giá khung, giá xích 10 Hình 1.5 Đồng thiết bị giới hóa mỏ Hà Lầm 14 Hình 1.6 Khai thác vỉa dày thoải nghiêng với việc lưu than vào không gian khai thác thu hồi khai thác lớp 18 Hình 1.7 Khai thác vỉa dày thoải với việc làm yếu lớp khoan nổ mìn 19 Hình 1.8 Sơ đồ cơng nghệ khai thác vỉa dày tổ hợp giới 19 Hình 1.9 Sơ đồ cơng nghệ khai thác vỉa dày tổ hợp giới KM-130V với lưới liên kết 20 Hình 1.10 Sơ đồ cơng nghệ khai thác hạ trần thu hồi than 22 Hình 1.11 Sơ đồ cơng nghệ khai thác hạ trần thu hồi than dùng máng cào 22 Hình 1.12 Tổ hợp giàn chống tháo than hạ trần lên máng cào sau (tổ hợp giàn chống sử dụng máng cào) 23 Hình 1.13 Sơ đồ cơng nghệ “Valenje” khai thác vỉa dày thoải nghiêng Séc 24 Hình 2.1 Sự phân bố áp lực tựa trước sau lò chợ khai thác 29 Hình 2.2 Phân bố biến dạng than 30 Hình 2.3 Sơ đồ nguyên lý tác dụng tương hỗ than sập đổ đất đá tháo lên máng cào 32 Hình 2.4 Trạng thái gương lò lớp than hạ trần mỏng 34 Hình 2.5 Trạng thái gương lò lớp than hạ trần dày 34 Hình 2.6 Kết cấu sập đổ hình thức bán vòm than 35 Hình 2.7 Tổn thất than bước hạ trần than 36 Hình 2.8 Gương khấu lò chợ hạ trần nghiêng gương trần than phía ngun khối 37 Hình 2.9 Gương khấu lò chợ hạ trần nghiêng gương trần than phía phá hoả 37 Hình 2.10 Sơ đồ nguyên lý thu hồi than với góc nghiêng mặt trượt phía trước 38 Hình 2.11 Ảnh hưởng góc nghiêng trần than phía trước đến mức độ tổn thất than, bước hạ trần lần chiều rộng tang khấu 38 Hình 2.12 Ảnh hưởng góc nghiêng trần than phía trước đến mức độ tổn thất than bước hạ trần bước khấu 39 Hình 2.13 Sơ đồ khai thác vỉa nghiêng theo hướng dốc xuống 41 Hình 2.14 Sơ đồ khai thác theo hướng dốc lên khai thác vỉa nghiêng 41 Hình 2.15 Sơ đồ khai thác vỉa dày thoải nghiêng theo phương 41 vii Hình 2.16 Sơ đồ khai thác lò chợ xiên chéo, hạ trần than 42 Hình 2.17 Ranh giới than đá thu hồi than liên tục nhiều lần [7] 45 Hình 2.18 Ranh giới than đá phá hỏa thu hồi than so le nhiều lần [7] 46 Hình 2.19 Ranh giới than đá phá hỏa thu hồi than liên tục lần[7] 46 Hình 2.20 Ranh giới than đá phá hỏa thu hồi than so le lần[7] 46 Hình 2.21 Quan hệ tỷ lệ khấu- hạ trần 47 Hình 3.1 So sánh kết lời giải giải tích lời giải phần mềm số Phase 54 Hình 3.2 Mơ hình số phân tích trường hợp bước thu hồi thay đổi 57 Hình 3.3 Phân bố chuyển vị vùng phá hủy phía trước phía sau giàn chống 58 Hình 3.4 Mơ hình mơ bước thu hồi than hạ trần rth = 0,63m (bằng tiến độ khấu) vỉa dày 10m 58 Hình 3.5 Đồ thị biểu thị tỷ lệ thu hồi than thay đổi bước hạ trần khác (vỉa dày 10m, chiều cao khấu 2,8m) 60 Hình 3.6 Mối quan hệ giũa tổn thất bước hạ trần trường hợp vỉa dày đến 10m 61 Hình 3.7 Đồ thị biểu thị tỷ lệ thu hồi than khi thay đổi bước hạ trần khác (vỉa dày 15m, chiều cao khấu 2,8m) 63 Hình 3.8 Đồ thị biểu thị tỷ lệ thu hồi than khi thay đổi bước hạ trần khác (vỉa dày 15m, chiều cao khấu 3m) 66 Hình 3.9 Đồ thị biểu thị mối quan hệ tỷ lệ thu hồi than hạ trần tương ứng với chiều dày vỉa bước thu hồi than hạ trần 67 Hình 3.10 Mơ hình phân tích số tốn lò chợ vỉa dầy thu hồi than thay đổi tỷ lệ chiều cao khấu gương với chiều cao thu hồi than 68 Hình 3.11 Phân bố ứng suất chuyển vị xung quanh khu vực lò chợ khai thác 68 Hình 3.12 Phân bố chuyển vị vùng phá hủy phía trước phía sau giàn chống 69 Hình 3.13 Đồ thị biểu thị tỷ lệ thu hồi than tỷ lệ khấu-hạ trần thay đổi với điều kiện vỉa dày 10m 71 Hình 3.14 Đồ thị biểu thị tỷ lệ thu hồi than tỷ lệ khấu-hạ trần thay đổi với điều kiện vỉa dày 15m 74 Hình 3.15 Đồ thị biểu thị tỷ lệ thu hồi than tỷ lệ khấu-hạ trần thay đổi với điều kiện vỉa dày 20m 77 Hình 3.16 Mối quan hệ tỷ lệ khấu-hạ trần thu hồi than 77 Hình 4.1 Sơ đồ lò chợ khu vực nghiên cứu 79 Hình 4.2 Biểu đồ sản lượng khai thác áp dụng bước thu hồi rth = r = 0,63m 85 Hình 4.3 Biểu đồ sản lượng khai thác áp dụng bước thu hồi rth = 2r = 1,26m 86 Hình 4.4 Biểu đồ sản lượng khai thác áp dụng bước thu hồi rth = 3r = 1,89m 87 Hình 4.5 Biểu đồ biểu thị mối tương quan sản lượng khai thác lò chợ thay đổi bước thu hồi than hạ trần khác 88 Hình 4.6 Biểu đồ biểu thị mối tương quan tỷ lệ thu hồi, tổn thất tương ứng với bước thu viii hồi than hạ trần 89 Hình 4.7 Biểu đồ sản lượng khai thác áp dụng tỷ lệ khấu-hạ trần 1:6,95 (chiều cao khấu 2,5m) 92 Hình 4.8 Biểu đồ sản lượng khai thác áp dụng tỷ lệ khấu-hạ trần 1:5,68 (chiều cao khấu 2,8m) 93 Hình 4.9 Biểu đồ sản lượng khai thác áp dụng tỷ lệ khấu-hạ trần 1:4,84 (chiều cao khấu 3,2m) 94 Hình 4.10 Biểu đồ biểu thị mối tương quan sản lượng khai thác lò chợ thay đổi tỷ lệ khấu-hạ trần 95 Hình 4.11 Biểu đồ biểu thị mối tương quan tỷ lệ thu hồi, tổn thất tương ứng với tỷ lệ khấu-hạ trần 96 91 Công tác tổ chức đoạn áp dụng thử nghiệm Các cơng việc chu kỳ khai thác lò chợ giới hóa đồng bao gồm: - Giao ca, chuẩn bị sản xuất; - Củng cố, bảo dưỡng thiết bị; - Công tác khấu gương (vận hành máy khấu); - Công tác di chuyển máng cào trước; - Công tác di chuyển giàn chống; - Công tác thu hồi than hạ trần; - Công tác di chuyển máng cào sau; Ngồi cơng tác giao ca chuẩn bị sản xuất sơ đồ trình tự thực q trình sản xuất lò chợ chu kỳ khai thác gồm: (1) Củng cố, bảo dưỡng thiết bị lần 1, sau (2):Cơng tác khấu gương luồng (vận hành máy khấu), (3): Công tác di chuyển máng cào trước luồng thứ nhất, (4): Công tác di chuyển giàn luồng thứ nhất, (5): Củng cố, bảo dưỡng thiết bị lần 2, (6):Công tác khấu gương luồng (vận hành máy khấu), (7): Công tác di chuyển máng cào trước luồng 2, (8): Công tác di chuyển giàn luồng 2, (9):Công tác thu hồi than hạ trần, cuối (10): Công tác di chuyển máng cào sau; Kết áp dụng thử nghiệm a Phương án khai thác áp dụng tỷ lệ khấu-hạ trần1:6,95 (chiều cao khấu 2,5m) Công tác thực thử nghiệm khai thác áp dụng tỷ lệ khấu-hạ trần 1:6,95 (chiều cao khấu 2,5m) thực suốt chiều dài theo phương lò chợ từ IIK105 đến IIK-120chiều dài khoảng (15m) kể từ ngày 25/3/2017 đến 12/4/2017 Kết thống kê sản lượng khai thác giai đoạn áp dụng thử nghiệm thể bảng 4.9 92 Bảng 4.9 Bảng thống kê sản lượng khai thác áp dụng tỷ lệ khấu-hạ trần 1:6,95 (chiều cao khấu 2,5m) Sản lượng lò chợ (Tấn) Ngày Sản lượng lò chợ (Tấn) 25/03/2017 2.791,0 04/04/2017 2.959,0 26/03/2017 0,0 05/04/2017 3.997,0 27/03/2017 2.774,0 06/04/2017 3.594,0 28/03/2017 3.873,0 07/04/2017 2.929,0 29/03/2017 4.059,0 08/04/2017 3.431,0 30/03/2017 3.743,0 09/04/2017 0,0 31/03/2017 4.054,0 10/04/2017 2.952,0 01/04/2017 2.881,0 11/04/2017 3.352,0 02/04/2017 0,0 12/04/2017 3.694,0 Sản lượng, Ngày 4.500,0 4.000,0 3.500,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 Thời gian khai thác Hình 4.7 Biểu đồ sản lượng khai thác áp dụng tỷ lệ khấu-hạ trần 1:6,95 (chiều cao khấu 2,5m) b Phương án khai thác áp dụng tỷ lệ khấu-hạ trần1:5,68 (chiều cao khấu 2,8m) Công tác thực thử nghiệm khai thác áp dụng tỷ lệ khấu-hạ trần 1:5,68 (chiều cao khấu 2,8m) thực suốt chiều dài theo phương lò chợ từ IIK120 đến IIK-135chiều dài khoảng (15m) kể từ ngày 13/4/2017 đến 03/5/2017 Kết thống kê sản lượng khai thác giai đoạn áp dụng thử nghiệm thể bảng 4.10 93 Bảng 4.10 Bảng thống kê sản lượng khai thác áp dụng tỷ lệ khấu-hạ trần 1:5,68 (chiều cao khấu 2,8m) Sản lượng lò chợ (Tấn) Ngày Sản lượng lò chợ (Tấn) Ngày Sản lượng lò chợ (Tấn) 13/04/2017 2.925,0 23/04/2017 0,0 03/05/2017 2.609,5 14/04/2017 3.087,0 24/04/2017 3.191,0 15/04/2017 3.672,0 25/04/2017 3.571,0 16/04/2017 0,0 26/04/2017 3.883,0 17/04/2017 3.089,0 27/04/2017 3.155,0 18/04/2017 3.715,0 28/04/2017 3.401,5 19/04/2017 3.600,0 29/04/2017 3.474,0 20/04/2017 3.392,0 30/04/2017 0,0 21/04/2017 3.415,0 01/05/2017 0,0 22/04/2017 3.616,0 02/05/2017 0,0 Sản lượng, Ngày 4.500,0 4.000,0 3.500,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 Thời gian khai thác Hình 4.8 Biểu đồ sản lượng khai thác áp dụng tỷ lệ khấu-hạ trần 1:5,68 (chiều cao khấu 2,8m) c Phương án khai thác áp dụng tỷ lệ khấu-hạ trần1:4,84 (chiều cao khấu 3,2m) Công tác thực thử nghiệm khai thác áp dụng tỷ lệ khấu-hạ trần 1:4,84 (chiều cao khấu 3,2m) thực suốt chiều dài theo phương lò chợ từ IIK135 đến IIK-150 chiều dài khoảng (15m) kể từ ngày 04/5/2017 đến 19/5/2017 Kết thống kê sản lượng khai thác giai đoạn áp dụng thử nghiệm thể bảng 4.11 94 Bảng 4.11 Bảng thống kê sản lượng khai thác áp dụng tỷ lệ khấu-hạ trần 1:4,84 (chiều cao khấu 3,2m) Ngày Sản lượng lò chợ (Tấn) Ngày Sản lượng lò chợ (Tấn) 04/05/2017 4.816,9 14/05/2017 0,0 05/05/2017 1.623,0 15/05/2017 5.051,9 06/05/2017 4.044,9 16/05/2017 874,0 07/05/2017 0,0 17/05/2017 3.838,6 08/05/2017 4.625,9 18/05/2017 4.245,9 09/05/2017 4.740,9 19/05/2017 3.243,0 10/05/2017 1.890,0 11/05/2017 4.232,9 12/05/2017 4.683,9 13/05/2017 632,0 6.000,0 Sản lượng, 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 20/05/2017 19/05/2017 18/05/2017 17/05/2017 16/05/2017 15/05/2017 14/05/2017 13/05/2017 12/05/2017 11/05/2017 10/05/2017 09/05/2017 08/05/2017 07/05/2017 06/05/2017 05/05/2017 04/05/2017 0,0 Thời gian khai thác Hình 4.9 Biểu đồ sản lượng khai thác áp dụng tỷ lệ khấu-hạ trần 1:4,84 (chiều cao khấu 3,2m) Phân tích, đánh giá kết áp dụng thử nghiệm Tổng hợp kết áp dụng thử nghiệm khai thác lò chợ giới hóa vỉa mỏ than Hà Lầm theo tỷ lệ khấu-hạ trần khác từ IIK-105 đến IIK-150 thể hình 4.10 95 6.000,0 Sản lượng, 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 0,0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Số ngày khai thác Tỷ lệ khấu-hạ trần 1:6,95 Tỷ lệ khấu-hạ trần 1:5,68 Tỷ lệ khấu-hạ trần 1:4,84 Hình 4.10 Biểu đồ biểu thị mối tương quan sản lượng khai thác lò chợ thay đổi tỷ lệ khấu-hạ trần Từ hình 4.10 thấy rằng, với điều kiện vỉa có chiều dày lớn khoảng 20m tỷ lệ khấu-hạ trần nhỏ (tức chiều cao khấu gương lớn) sản lượng khai thác cao Tuy nhiên, xét mức độ ổn định lò chợ khai thác tỷ lệ khấu-hạ trần 1:5,68 (chiều cao khấu 2,8m) tốt Mặc dù lò chợ khai thác với tỷ lệ khấu-hạ trần 1:4,84 cho sản lượng cao lại không ổn định hay bị lở gương lò chợ dẫn đến ách tắc sản xuất Để xác định tỷ lệ khấu-hạ trần hợp lý cho điều kiện lò chợ giới hóa vỉa mỏ than Hà Lầm, luận án phân tích, tính toán khả thu hồi than hạ trần tổng hợp bảng 4.12 Bảng 4.12 Bảng tổng hợp kết áp dụng thử nghiệm tỷ lệ khấu-hạ trần TT Chỉ tiêu Chiều dài theo phương (m) Chiều dày trung bình Giá trị IIK105÷ IIK120 IIK120÷IIK135 IIK135 ÷ IIK150 19,9 18,7 Góc dốc lò chợ trung bình (độ) 10 Chiều dài lò chợ (m) 154 Trữ lượng (T) Chiều cao khấu gương (m) 70.244 66.091 66.091 2,5 2,8 3,2 Bước thu hồi than hạ trần Tỷ lệ khấu-hạ trần Chiều cao trung bình lớp than hạ trần (m) 18,7 rth=2r=1,26m 1:6,95 1:5,68 1:4,84 17,4 15,9 15,5 96 10 Sản lượng khấu gương (T) 8.394 9.401 10.744 11 Sản lượng thu hồi (T) 45.442 44.394 37.799 12 Tổng sản lượng khai thác (T) 53.836 53.796 48.544 13 Tỷ lệ thu hồi than (%) 74,0 79,0 69,0 14 Tổn thất chung (%) 23,36 18,60 26,55 90,0 80,0 70,0 y = -7,5x2 + 27,5x + 54 Tỷ lệ % 60,0 50,0 40,0 30,0 y = 6,3504x2 - 23,805x + 40,813 20,0 10,0 0,0 1:6,95 1:5,68 1:4,84 Tỷ lệ khấu-hạ trần Tỷ lệ thu hồi than (%) Tổn thất chung (%) Hình 4.11 Biểu đồ biểu thị mối tương quan tỷ lệ thu hồi, tổn thất tương ứng với tỷ lệ khấu-hạ trần Từ bảng 4.12 hình 4.11 cho thấy tỷ lệ thu hồi than cao tỷ lệ khấu-hạ trần 1:5,68 Khi tỷ lệ khấu-hạ trần tăng lên hay giảm tỷ lệ thu hồi có xu hướng giảm theo Điều cho thấy có gần trùng lặp với kết nghiên cứu mơ hình số chương Tuy nhiên, thực tế điều kiện vỉa than mỏ Hà Lầm chiều cao khấu gương cao điều kiện ổn định gương lò chợ giảm (thực tế gương than yếu, mềm độ dính kết thấp), lò chợ thường xuất hiện tượng lở gương gây ách tắc sản xuất Mặc dù sản lượng khai thác tăng lên lò chợ khai thác khơng ổn định, nhiều thời gian xử lý cố lở gương lò chợ Hơn nữa, đình trệ lò chợ để xử lý cố lâu dẫn tới gia tăng áp lực lênlớp than nóc,giàn chống dẫn tới khả thu hồi than có xu hướng giảm Với điều kiện này, tỷ lệ thu hồi than hạ trần xác định gần theo phương trình: y = -7,5x2 + 27,5x + 54 Trong đó: y - tỷ lệ thu hồi than hạ trần x - tỷ lệ khấu-hạ trần 97 Tương ứng với tỷ lệ thu hồi than hạ trần tỷ lệ tổn thất than khai thác lò chợ biến động theo Giả sử tỷ lệ tổn thất than khấu gương 5% tỷ lệ tổn thất than áp dụng tỷ lệ khấu-hạ trần 1:5,68 18,6%, tỷ lệ tổn thất than áp dụng tỷ lệ khấuhạ trần 1:6,95 23,36%, tỷ lệ tổn thất than áp dụng tỷ lệ khấu-hạ trần 1:4,84 26,55% Tỷ lệ tổn thất than tương ứng xác định gần theo phương trình: y = 6,3504x2 - 23,805x + 40,813 Trong đó: y- tỷ lệ tổn thất x - tỷ lệ khấu-hạ trần Như vậy, theo kết áp dụng thử nghiệm với điều kiện lò chợ giới hóa vỉa mỏ than Hà Lầm xác định tỷ lệ khấu-hạ trần hợp lý 1:5,68 (tương ứng với chiều cao khấu gương 2,8m) Với tỷ lệ khấu-hạ trần góp phần nâng cao hiệu thu hồi than, giảm tổn thất tài nguyên khai thác vỉa có chiều dày lớn cơng nghệ khai thác sử dụng thiết bị giới hóa đồng lò chợ vỉa dày dốc thoải nghiêng Mỏ than Hà Lầm 4.3.3 Đánh giá sai khác kết nghiên cứu mơ hình số thực nghiệm trường Sau thực nghiên cứu mơ hình số thực tế trường thấy có sai lệch kết sau: tỷ lệ khấu-hạ trần mô hình số cho hiệu cao 1:2,5 thực tế trường thống kê tỷ lệ lại 1:5,68 Sự sai lệch giải thích số ngun nhân sau: - Mơ hình số xây dựng sở điều kiện địa chất lỗ khoan phạm vi khai thác lò chợ nên khơng đánh giá xác biến đổi địa chất tồn q trình khai thác lò chợ - Các thơng số chiều dày vỉa, chiều dày lớp đá vách cố định suốt q trình chạy mơ hình đoạn nghiên cứu Trong ngồi trường biến đổi chiều dày vỉa liên tục chiều dày vỉa lấy theo giá trình trung bình đoạn nghiên cứu - Trên mơ hình số, phần than tính tốn thu hồi than tuyệt đối theo cấu tạo vỉa Tuy nhiên, thực tế làm nghèo than lớn có lẫn đá vào phần than thu hồi Từ nguyên nhân dẫn đến có tăng khối lượng thu hồi thực tế so với tỷ lệ thu hồi than thực Tuy nhiên, việc tăng khối lượng than thu hồi nguyên nhân làm thay đổi tỷ lệ khấu-thu hồi ngồi thực tế mà khơng làm thay đổi quy luật tỷ lệ Do đó, kiến nghị đề tài tiếp tục nghiên cứu để tìm hệ số làm nghèo than, hệ số biến thiên chiều dày vỉa để đưa kết nghiên cứu 98 mơ hình thực tế xác 4.4 KẾT LUẬN Trên sở kết nghiên cứu từ chương trước, luận án lựa chọn xác định thông số công nghệ khai thác lò chợ giới hóa đồng thu hồi than là: (1) Xác định bước thu hồi than hạ trần; (2) Xác định tỷ lệ khấu-hạ trần Kết áp dụng thử nghiệm lò chợ giới hóa vỉa mỏ than Hà Lầm cho phép rút kết luận sau: (1) Trong điều kiện chiều dày vỉa lớn (20m) bước thu hồi than hạ trần hợp lý lần bước khấu gương lò chợ (rth = 2r) tối ưu Với thiết bị, cấu thu hồi giàn chống áp dụng bước thu hồi than lớn hay nhỏ cho tỷ lệ than thu hồi thấp (2)Với đặc điểm than vỉa mỏ Hà Lầm, đồng thời phù hợp với thiết bị khấu chống lò chợ tỷ lệ khấu-hạ trần hợp lý 1:5,68 (tương ứng với chiều cao khấu gương 2,8m) Theo nguyên tắc chiều cao khấu gương lớn tỷ lệ tổn thất giảm, nhiên trường hợp chiều cao khấu gương lớn dẫn đến tượng lở gương lò chợ, lò chợ ách tắc sản xuất dẫn đến tổn thất lại nhiều 99 KẾT LUẬN CHUNG- KIẾN NGHỊ Kết luận: Đối với cơng nghệ khai thác lò chợ sử dụng thiết bị giới hóa đồng hạ trần thu hồi than nóc, việc xác định hồn thiện thơng số cơng nghệ đóng vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu quả, an toàn khai thác vỉa than dày, dốc thoải nghiêng mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh Luận án cơng trình nghiên cứu khoa học giải quyết, thực số nội dung yêu cầu đề luận án Qua kết nghiên cứu, Luận án đến kết luận: Tại nhiều nước giới, việc sử dụng thiết bị giới hóa đồng khai thác lò chợ vỉa than dày, dốc thoải nghiêng áp dụng phổ biến dần hoàn thiện để tối ưu hóa Khi sử dụng tổ hợp thiết bị khí hóa đồng mang lại hiệu kinh tế cao trình khai thác, thu hồi than hạ trần, nâng cao sản lượng khai thác, tăng suất đảm bảo an toàn lao động, tận thu tối đa tài nguyên Trong 10 năm trở lại ngành than bước đưa thiết bị giới hóa vào phục vụ khai thác số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh Mặc dù bước đầu áp dụng hạn chế định đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển ngành Tuy vậy, lò chợ giới hóa chưa có cơng trình đánh giá cụ thể tính phù hợp thông số công nghệ ảnh hưởng đến khả thu hồi than hạ trần Đây vấn đề cấp thiết cần đầu tư nghiên cứu giải mục tiêu cho ngành than hồn thiện bước đồi với đặc thù riêng công nghệ Tỷ lệ tổn thất than trình thu hồi than sử dụng đồng thiết bị giới hóa lò chợ vỉa than dày, dốc thoải nghiêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Chiều dày vỉa, góc dốc vỉa, bước thu hồi than hạ trần, tỷ lệ khấu - hạ trần, kết cấu giàn chống,.v.v Với phạm vi nghiên cứu, phầm mềm kỹ thuật số, luận án xác định hai thông số là: (1) bước hạ trần; (2) tỷ lệ khấu-hạ trần, cụ thể sau: -Trong điều kiện nói chung, với điều kiện cụ thể khai thác vỉa mỏ than Hà Lầm chiều dày vỉa nhỏ 13m việc áp dụng bước thu hồi than hạ trần với bước khấu gương (rth = r) cho hiệu tốt Ngược lại, chiều dày vỉa lớn 13m việc áp dụng bước thu hồi than hạ trần lần bước khấu gương (rth = 2r) mang lại hiệu -Với tỷ lệ khấu-hạ trần, tham số đầu vào lý tưởng tỷ lệ khấu-hạ trần tương ứng 1:2,5 cho kết tốt Khi tỷ lệ tăng lên hay giảm tỷ lệ thu hồi than giảm dần Kết tính tốn, áp dụng thực tế lò chợ giới hóa vỉa (chiều dày 100 vỉa ≈20m, góc dốc vỉa trung bình 100) cho thấy tỷ lệ tổn thất than trình thu hồi than hạ trần nhỏ (15%) bước thu hồi than hạ trần hai lần bước khấu gương (rth = 2r = 1,26m) Đồng thời, tỷ lệ tổn thất than nhỏ tỷ lệ khấu-hạ trần 1:5,68 (tương ứng với chiều cao khấu gương 2,8m phù hợp với giàn chống tại) Điều cho thấy sử dụng thiết bị giới hóa đồng với hai thông số công nghệ theo đề xuất luận án phù hợp với điều kiện địa chất - kỹ thuật vỉa vỉa mỏ than Hà Lầm Tuy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, đặc tính vỉa than đá vách-trụ vỉa, thiết bị đồng áp dụng lò chợ mà điều chỉnh tỷ lệ cho phù hợp với vỉa than dày, dốc thoải vùng Quảng Ninh nói chung Kiến nghị: Trên sở đạt được, tác giả Luận án xin kiến nghị quan có thẩm quyền xem xét, cho phép mở rộng áp dụng kết nghiên cứu vào thực tế sản xuất số mỏ than Hầm lò vùng Quảng Ninh;mục tiêu đa dạng hóa cơng nghệ, hồn thiện góp phần đảm bảo an ninh lượng Quốc gia, giảm tổn thất lãng phí tài nguyên Luận án cung cấp tài liệu tham khảo cho đơn vị nghiên cứu, tư vấn ngành than tham khảo nguồn tài liệu giảng dạy tham khảo cho sinh viên./ 101 DANH MỤC CÁC BÀI BÁO, CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ Nơng Việt Hùng, Trần Xn Hà, Nguyễn Thị Thu Hương, “Nghiên cứu, đánh giá công nghệ đào lò, khai thác giảm thiểu ảnh hưởng đến mơi trường định hướng phát triển giới hóa mỏ than vùng Quảng Ninh ”, Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXIV , tr 253 - 260 Nông Việt Hùng nnk (số 5/2012), “Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp đào chống lò tiết diện lớn phương pháp đặc biệt qua vùng địa chất phức tạp”, Tạp chí Công nghiệp mỏ, số - 2012, tr 18 - 22 Nông Việt Hùng, Trần Phúc Định, Võ Thành Trung (số 6/2014), “Kết nghiên cứu áp dụng kíp nổ vi sai phí điện mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh”, Tạp chí Cơng nghiệp mỏ, số - 2014, tr 39 - 42 Nông Việt Hùng, Nguyễn Văn Dũng, Phùng Mạnh Đắc (số 4/2016), “Nghiên cứu mối quan hệ tương tác khối đá vách giàn chống lò chợ giới hóa hạ trần mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh”, Tạp chí Công nghiệp mỏ, số - 2016, tr - Nông Việt Hùng, Phùng Mạnh Đắc, Đặng Vũ Chí (số 2/2017), “Ảnh hưởng tham số địa chất-kỹ thuật mỏ đến chiều cao vùng phá hủy lớp than hạ trần vỉa dày, dốc thoải nghiêng”, Tạp chí Cơng nghiệp mỏ, số - 2017, tr 1–4 Nông Việt Hùng (số 2/2016), “Sự ảnh hưởng áp lực mỏ lò chợ giới hóa hạ trần vỉa than dày, dốc thoải, nghiêng xuống sâu mỏ hầm lò Quảng Ninh”, Tạp chí Cơng nghiệp mỏ, số - 2016, tr 91 - 94 Nông Việt Hùng, Phùng Mạnh Đắc, Nguyễn Cơng Chính, Nguyễn Hải Trung, “Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng cấu trúc đá vách trụ vỉa ảnh hưởng đến giới hóa khai thác hạ trần than số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh”, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXV, tháng 8- 2016, tr 337 - 352 Nông Việt Hùng, (số 8/2016) “Nghiên cứu đánh giá số sơ đồ cơng nghệ giới hóa khai thác vỉa dày dốc thoải đến nghiêng hạ trần than mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh”, Thơng tin khoa học Công nghệ mỏ, số - 2016, tr 13-19 Nơng Việt Hùng, Phùng Mạnh Đắc, Đặng Vũ Chí, “Nghiên cứu hồn thiện cơng nghệ khai thác lò chợ giới hóa đồng hạ trần than mơ hình số có xem xét đến tham số điều kiện vỉa dày, dốc thoải nghiêng”, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXVI, tháng - 2017, tr 131 - 136 102 10 Nông Việt Hùng, Trần Đức Thắng, Phạm Ngọc Thiệp, “Tổng quan số tổ hợp máy đào lò tiên tiến giới phù hợp với điều kiện địa kỹ thuật mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh”, Hội thảo khoa học toàn quốc, tháng 8-2015, tr 94 -101 11.Nông Việt Hùng, Nghiêm Xuân La, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Hải Trung, “Xử lý chống thấm tường ngăn hầm bơm mức -175, Công ty than Quang Hanh –TKV phương pháp bơm éo vữa”, Thông tin khoa học Công nghệ mỏ, số 10 - 2016, tr 29-34 12 Nông Việt Hùng nnk, “Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác để tiết kiệm tài nguyên số mỏ than hầm lò Quảng Ninh”, Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 12018, tr.40-43 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Công nghiệp, Quy chuẩn kỹ thuật an tồn hầm lò than diệp thạch QCVN 01: 2011/BCT, Tập đồn Cơng nghiệp than - khống sản Việt Nam Cẩm nang khai thác mỏ Hầm lò xây dựng cơng trình ngầm chủ biên GS.TSKH Lê Như Hùng nhóm tác giả, Hà Nội, 2006 Dự án khai thác phần mức -50 mỏ than Hà Lầm - Công ty than Hà Lầm, điều chỉnh năm 2013 Đặng Thanh Hải, Báo cáo tổng kết đề tài phát triển áp dụng giới hóa đào lò khai thác mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh giai đoạn 2013 ÷ 2015, lộ trình đến năm 2020, Hà Nội, 2016 Đoàn Văn Kiển, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu lựa chọn cơng nghệ giới hóa khai thác thiết kế giàn chống tự hành phù hợp với điều kiện địa chất vỉa dày , dốc đến 35 độ vùng Quảng Ninh, Hà Nội, 2008 Đoàn Văn Kiển, Báo cáo tổng kết đề tài “Nghiên cứu lựa chọn công nghệ giới hóa khai thác thiết kế, chế tạo loại dàn chống tự hành phù hợp áp dụng điều kiện địa chất vỉa dày, độ dốc đến 35o vùng Quảng Ninh” Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, năm 2008 Đỗ Anh Sơn, Vũ Trung Tiến, Bùi Mạnh Tùng, Phạm Đức Hưng, Nguyễn Phi Hùng, Giáo trình cao học “Cơng nghệ khai thác giới hóa đồng hạ trần thu hồi than nóc”, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2015 Đỗ Mạnh Phong, Vũ Đình Tiến, giáo trình áp lực mỏ Hầm lò, Trường Đại học Mỏ Địa chất, Hà Nội, 2008 Lê Như Hùng (2002), Nguyên lý thiết kế mỏ Hầm lò, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 10 Phùng Mạnh Đắc, Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài: “Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ nhằm huy động tổng hợp tài nguyên phục vụ chiến lược phát triển bền vững khai thác sử dụng than Việt Nam”, Hà Nội, năm 2006 11 Phùng Mạnh Đắc, Võ Trọng Hùng Cơ học đá ứng dụng xây dựng cơng trình 104 ngầm khai thác mỏ – Nhà xuất khoa học kỹ thuật –Hà nội, năm 2005 12 Thiết kế kỹ thuật khu khai thác vỉa 7- Đầu tư khai thác phần mức -50 mỏ than Hà Lầm- Công ty than Hà Lầm, năm 2014 13 Thiết kế vẽ thi cơng lò chợ CGH đồng 11-1.14 vỉa 11 thuộc Dự án đầu tư khai thác phần mức -50 Mỏ than Hà Lầm - Công ty than Hà Lầm, năm 2015 14 Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Báo cáo kết áp dụng cơng nghệ khai thác than hầm lò, Quảng Ninh 2016 15 Trần Văn Huỳnh, Đỗ Mạnh Phong NNK (2002), Mở vỉa khai thác hầm lò (cho lớp cao học khai thác mỏ), Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội 16 Trần Văn Thanh, Vũ Đình Tiến (2002), Cơng nghệ khai thác than Hầm lò, Nhà xuất Giao thơng Vận tải Hà Nội 17 Trần Xuân Hòa Quy hoạch cải tạo đại hóa ngành than đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 Hà Nội2009 18 Trương Đức Dư “Nghiên cứu hồn thiện cơng nghệ khai thác vỉa dày thoải cho số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh” Hà Nội 2003 19 Viện Khoa học công nghệ mỏ -Vinacomin, Đề tài trọng điểm cấp nhà nước: Xây dựng sở liệu địa mỏ phục vụ nhu cầu phát triển giới hóa, dại hóa khai thác than Việt Nam thuộc “Đề án đổi đại hóa cơng nghệ ngành cơng nghiệp khai khống đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”, Hà Nội, 2012 20 Ву Тхай Тьен Зунг “Обоснование технологии разработки мощных угольных пластов наклонными слоями с выпуском угля в условиях шахт куангниньского бассейна" Санкт-Петербург 2016 21 Нгуенг Ань Туан “Обоснование параметров технологии подготовки и отработки угольных пластов месторождения "Куанг нинь" СРВ” Москва 1998 22 Фунг Мань Дак “Совероенствование технологии вьемки мощных наклонных гольных пластов в сложных горно-геологических словиях к ангниньского месторондения СРВ" Ленинград 1989 23 АрсеновН.С.Технологическиесхемы пластовКузнецкого разработки бассейна/П.САрсенов, Н.В пологих и наклонных Бахтин,A.M.Рыжовидр 105 Прокопьевск:КузНИУИ,1988.–41с.//Các sơ đồ công nghệ khai thác vỉa dày thoải nghiêng bể than Kuzơbas 24 СаламатинА.Г.Подземнаяразработкамощных пологихугольных пластов/А.Г Саламатин –М.: Недра,1997 –407с.//Khaitháchầmlò vỉadàythoải 25 Шундулиди И.А.Выбор параметровтехнологииотработкимощных пологих пластовсвыпускоммежслоевыхиподкровельныхпачекугля/ И.А Шундулиди,A.C.Марков,С.И.Калинин,П.В Егоров -Кемерово:Кемеровское книжноеиздательство, 1999.–258с.//Lựa chọn tham số công nghệ khai thác vỉa dày thoải hạ trần than 26 Дочев П.П Обоснование параметров технологии пологихпластовсуправлениемпроцессамиразрушения разработкимощных подкровельнойтолщи: автореф.…канд.техн.наук:15.15.02/ДочевПетрПетрович.–Кемерово:ИИУСО РАН,1999 –18с.//Dotrev P.P Luận giải tham số công nghệ khai thác vỉa dày thoải với thu hồi than hạ trần 27 КингкангВ.К Исследованиеразрушаемостиугля подкровельнойтолщи прикомплексно-механизированнойвыемке/В.Кингканг,Ц.Дингли,Я.Яногчен// тр Междунар Конгрессапокомплексно-механизированнойвыемкесвысокой нагрузкойи эффективностью.–Пекин,1992.–С 350-357.//Nghiên cứu phá hủy lớp than khai thác tổ hợp giới 28 Ермаков А.Ю Технология одностадийной разработкимощных пологих угольныхпластовсвыпускомугляназавальныйконвейер:монография/А Ю Ермаков,С.И.Калинин,В.В.Мельник,С.А.Новосельцев.–Новокузнецк: Сибнииуглеобогащения,2013.–256с //Công nghệ khai thác vỉa dày thoải với hạ trần than lên máng cào 29 Руппенейт К.В Давление и смещение горных пород в лавах пологопадающихпластов/К.В.Руппенейт.–М.:Углетехиздат,1957.–288с.//Áp lực dịch chuyển đất đá mỏ lò chợ dốc thoải ... hẹp phần than tổn thất lò chợ lớp 1- lớp thứ nhất; 3- lớp thứ 2; 4- lớp than giữa; 7- máng cào sau; 8- lưới thép; 9-mặt nghiêng lớp than giữa; m 1- chiều cao khấu gương lớp thứ nhất; m 2- chiều cao... trần than 42 Hình 2.17 Ranh giới than đá thu hồi than liên tục nhiều lần [7] 45 Hình 2.18 Ranh giới than đá phá hỏa thu hồi than so le nhiều lần [7] 46 Hình 2.19 Ranh giới than đá phá... 1.7 Khai thác vỉa dày thoải với việc làm yếu lớp khoan nổ mìn 1- lớp thứ nhất; 2- lưới thép; 3- lớp thứ 2; 4- lớp than giữa; 5, 6- tổn thất than Hình 1.8 Sơ đồ công nghệ khai thác vỉa dày tổ hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC LÒ CHỢ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ HẠ TRẦN THAN Ở VỈA DÀY, DỐC THOẢI VÀ NGHIÊNG TẠI CÁC MỎ HẦM LÒ VÙNG QUẢNG NINH, NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC LÒ CHỢ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ HẠ TRẦN THAN Ở VỈA DÀY, DỐC THOẢI VÀ NGHIÊNG TẠI CÁC MỎ HẦM LÒ VÙNG QUẢNG NINH