BÁO CÁO RÀ SOÁT, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG ĐẬU PHỘNG Ở TỈNH TRÀ VINH

83 104 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2019, 00:58

BÁO CÁO RÀ SỐT, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG ĐẬU PHỘNG Ở TỈNH TRÀ VINH Nhóm Tư vấn: PGs.Ts Nguyễn Phú Son (Tư vấn trưởng) Ts Huỳnh Trường Huy Ths Nguyễn Thị Thu An Ths Lê Văn Gia Nhỏ Cn Lê Bửu Minh Quân Tháng 02/2016 MỤC LỤC Tháng 02/2016 i MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH iv TÓM TẮT BÁO CÁO .1 GIỚI THIỆU 2 MỤC TIÊU 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 PHƯƠNG PHÁP Nghiên cứu thực dựa vào khung phân tích chuỗi giá trị đậu phộng trình bày hình .3 3.1 Khung phân tích 3.2 Thu thập thông tin .4 Thông tin thứ cấp .4 Thông tin sơ cấp .6 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4.1 Tổng quan địa bàn khảo sát sản phẩm đậu phộng 4.1.1 Đặc điểm tự nhiên 4.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 4.2 Thực trạng sản xuất đậu phộng Trà Vinh 12 4.3 Mô tả sơ đồ chuỗi giá trị chức thị trường tác nhân tham gia chuỗi 14 4.4 Mô tả chức thị trường tác nhân 18 4.4.1 Nông hộ trồng đậu phộng 18 4.4.2 Thương lái/chủ vựa tỉnh .22 4.4.3 Thương lái tỉnh .25 4.4.4 Các chế biến đậu phộng rang, đậu phộng muối 26 4.4.5 Đại lý/Người bán sỉ 26 4.4.6 Người bán lẻ 27 4.5 Phân tích kinh tế chuỗi .27 4.6 Phân tích thuận lợi khó khăn tác nhân tham gia chuỗi giá trị 32 4.6.1 Thuận lợi 32 4.6.2 Khó khăn 34 4.7 Giải pháp nâng cấp chuỗi 40 4.7.1 Phân tích ma trận SWOT .40 4.7.2 Giải pháp cải tiến/đổi sản phẩm .44 4.7.3 Giải pháp đầu tư phát triển 45 Dựa sở hỗ trợ dự án AMD, SME Chính sách Tái cấu nơng nghiệp để phát triển thêm ngành ngành nghề chế biến phân bón từ việc sử dụng nguồn vỏ đậu phộng chưa sử dụng triệt để địa phương Qua khảo sát số sở tuốt đậu sản xuất đậu phộng rang Tây Ninh biết, số sở sử i dụng vỏ đậu để chế biến phân bón cho kiểng Do vậy, ngành nghề phát triển góp phần làm gia tăng thu nhập cho sở Do vậy, cách gián tiếp, điều điều kiện để sở mua đậu phộng từ hộ trồng với giá cao Một mặt cung cấp thêm nguồn phân hữu cho ngành kiểng .47 47 4.7.4 Giải pháp tái phân phối 48 4.7.5 Giải pháp cắt giảm chi phí sản xuất .49 4.8 Kế hoạch nâng cấp chuỗi 51 KẾT LUẬN 73 Tài liệu tham khảo 75 ii DANH MỤC BẢNG Bảng Khung phân tích ma trận SWOT Bảng Cơ cấu mẫu khảo sát 11 Bảng Tình hình sản xuất đậu phộng tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 2010-2014) 12 Bảng Diện tích suất gieo trồng đậu phộng 2012-2014 13 Bảng Chi phí sản xuất người trồng đậu phộng năm 2015 .20 Nguồn: Kết khảo sát, 2015 20 Bảng Đánh giá rủi ro hoạt động trồng đậu phộng nông dân 21 Bảng Giá trị gia tăng theo kênh thị trường thu gom đậu tươi, vỏ .28 Bảng Giá trị gia tăng theo kênh thị trường đậu nhân 30 Bảng Phân tích ma trận SWOT tác nhân tham gia chuỗi giá trị Đậu phộng .41 iii DANH MỤC HÌNH Hình Khung phân tích CGT để xây dựng kế hoạch nâng cấp chuỗi .6 Hình Bản đồ hành tỉnh Trà Vinh Hình Sơ đồ chuỗi giá trị đậu phộng tỉnh Trà Vinh .17 iv TÓM TẮT BÁO CÁO Báo cáo thực theo Điều kiện tham chiếu (ToR) “Rà soát, Phân tích, Đánh giá Xây dựng Kế hoạch Phát triển Chuỗi giá trị ngành hàng Lúa, Gạo Đậu phộng Trà Vinh” Hoạt động thuộc Hợp phần Dự án Thích ứng BĐKH vùng ĐBSCL Trà Vinh Mục đích báo cáo trình bày: Phân tích đánh giá hoạt động CGT đậu phộng nhằm tìm lỗ hổng chuỗi giá trị; Đề xuất giải pháp để nâng cấp chuỗi giá trị đậu phộng, dựa phân tích thuận lợi khó khăn tác nhân tham gia chuỗi giá trị, đặc biệt hộ nghèo sản xuất đậu phộng chịu ảnh hưởng BĐKH; Xây dựng kế hoạch hành động để nâng cấp chuỗi giá trị, dựa giải pháp xây dựng, nhằm tăng khả thích ứng với BĐKH cho hộ sản xuất tác nhân khác tham gia chuỗi giá trị đậu phộng Trà Vinh Nội dung báo cáo bao gồm 03 thành phần: (i) đánh giá thực trạng sản xuất tiêu thụ đậu phộng Trà Vinh, (ii) Mô tả chức thị trường tác nhân tham gia chuỗi giá trị đậu phộng, (iii) Phân tích thuận lợi khó khăn tác nhân chuỗi giá trị đậu phộng, (iv) Đề xuất giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị (v) Xây dựng kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị Đậu phộng Phạm vi rà sốt, phân tích chuỗi giá trị đậu phộng tỉnh; thực địa bàn huyện Cầu Ngang Duyên Hải Đây huyện có qui mơ sản xuất đậu phộng lớn tỉnh có truyền thống sản xuất lâu năm Kết rà sốt phân tích chuỗi giá trị đưa 11 giải pháp để nâng cấp chuỗi giá trị, bao gốm: Phát triển dịch vụ chế biến tồn trữ đậu phộng; Bố trí lại lịch thời vụ sản xuất theo hướng rải vụ vụ Đông Xuân tăng diện tích gieo trồng vụ Thu Đơng Hè Thu; Đầu tư hệ thống tưới tiêu; Phát triển tổ chức kinh tế hợp tác; Phát triển hình thức liên kết dọc tác nhân chuỗi giá trị đậu phộng; Thúc đẩy DNNVV phát triển thương hiệu sản phẩm.; Nghiên cứu đầu tư máy tuốt đậu phộng; Sản xuất phân bón từ vỏ đậu phộng; Nâng cao trình độ nhận thức sử dụng phân hữu vi sinh thuốc BVTV cho hộ sản xuất đậu phộng nâng cao lực sản xuất cho hộ trồng đậu phộng GIỚI THIỆU Dự án Thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng sông Cửu Long tỉnh Trà Vinh (Dự án AMD Trà Vinh) Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế tài trợ (IFAD) Mục tiêu tổng thể dự án xây dựng sinh kế bền vững cho người nghèo nơng thơn điều kiện biến đổi khí hậu Mục tiêu cụ thể nâng cao lực thích ứng cộng đồng để tăng cường khả ứng phó biến đổi khí hậu Đối tượng dự án hộ nghèo cận nghèo, hộ phụ nữ làm chủ hộ người dân tộc khmer ưu tiên Dự án có hợp phần chính: Hợp phần “Nâng cao kiến thức biến đổi khí hậu”; Hợp phần “Đầu tư cho sinh kế bền vững” Hợp phần “Quản lý dự án” Hoạt động tư vấn thuộc khuôn khổ hợp phần 2.Mục tiêu hợp phần nâng cấp tính bền vững hiệu khoản đầu tư thích ứng với BĐKH Hợp phần có tiểu hợp phần: Tài nơng thơn để cải thiện sinh kế; gồm hoạt động: (a) thành lập Tổ tiết kiệm tín dụng (SCG), (b) chuyển đổi mạng lưới tín dụng thành Tổ chức tài vi mơ (MFI), (c) hỗ trợ vốn cho đầu tư vào thích ứng biến đổi khí hậu chuỗi giá trị; Đầu tư thích ứng BĐKH: gồm hoạt động (a) Xây dựng sở hạ tầng cho cộng đồng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, (b) Đồng tài trợ cho hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, (c) Quỹ Hợp tác Cơng - Tư (PPP) Hoạt động “Rà sốt, Phân tích, Đánh giá Xây dựng Kế hoạch Phát triển Chuỗi giá trị ngành hàng Lúa, Gạo Đậu phộng Trà Vinh” thực khuôn khổ hợp phân 1, nhằm làm sở cho việc xây dựng kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị giúp cho hộ sản xuất đậu phộng thích ứng tốt với tác động BĐKH 2 MỤC TIÊU 2.1 Mục tiêu chung Xây dựng giải pháp kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị đậu phộng Trà Vinh, nhằm giúp cho hộ sản xuất đậu phộng thích ứng tốt tác động BĐKH 2.2 Mục tiêu cụ thể - Mô tả sơ đồ CGT sản phẩm lựa chọn - Phân tích kinh tế chuỗi sản phẩm lựa chọn - Phân tích thuận lợi khó khăn tác nhân tham gia CGT sản phẩm lựa chọn - Xây dựng giải pháp kế hoạch nâng cấp CGT sản phẩm lựa chọn PHƯƠNG PHÁP Nghiên cứu thực dựa vào khung phân tích chuỗi giá trị đậu phộng trình bày hình 3.1 Khung phân tích Cơng cụ sử dụng nghiên cứu Phân tích ma trận SWOT - trình bày bảng Phân tích ma trận SWOT sử dụng để đưa đề xuất giải pháp nâng cấp, dựa vào kết hợp điểm mạnh (S) hội (O) để hình thành nhóm giải pháp cơng kích (SO); điểm mạnh (S) với thách thức (T) để hình thành nhóm giải pháp thích ứng (ST); điểm yếu với hội để hình thành nhóm giải pháp điều chỉnh (WO) điểm yếu (W) với thách thức (T) để hình thành nhóm giải pháp phòng thủ (WT) Bảng Khung phân tích ma trận SWOT S: Điểm mạnh O: Cơ hội T: Thách thức O1 T1 O2 T2 ……… …… Ok SmOk : Giải pháp cơng kich Tl SmTl: Giải pháp thích ứng S1 S2 Tận dụng điểm mạnh để đeo Tận dụng điểm mạnh để hạn …… đuổi hội chế rủi ro bên ngồi có Sm W: Điểm yếu WnOk: Giải pháp điều chỉnh thể xảy WnTl: Giải pháp phòng thủ W1 W2 Tận dụng hội để khắc phục Giải pháp vừa khắc phục …… điểm yếu Wn điểm yếu, vừa hạn chế rủi ro xảy 3.2 Thu thập thông tin Thông tin thứ cấp Những thông tin thứ cấp sử dụng nghiên cứu thu thập từ báo thường niên Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (SNN&PTNT), Phòng Nơng nghiệp & Phát triển Nơng thơn (PNN&PTNT) huyện tỉnh, Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh số nghiên cứu sẵn có trước có liên quan đến việc sản xuất tiêu thụ đậu phộng Trà Vinh Thông tin sơ cấp Xác định cỡ mẫu nghiên cứu Tổng số quan sát vấn trực tiếp nghiên cứu bao gồm: đại lý bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; 83 hộ sản xuất đậu phộng huyện Duyên Hải Cầu Ngang; 13 thương lái (cũng người cung cấp đậu giống); đại lý/cửa hàng bán phân bón thuốc bảo vệ thực vật, chủ vựa (bán đậu nhân); sở sản xuất đậu phộng rang đậu phộng muối; doanh nghiệp sản xuất kẹo người bán lẻ Ngoài ra, nghiên cứu thực vấn chuyên sâu với chuyên gia có liên quan đến đơn vị hỗ trợ/thúc đẩy CGT đậu phộng thuộc SNN&PTNT, PNN&PTNT huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú Châu Thành UBND xã: Mỹ Long Bắc (Cầu Ngang), Ngũ Lạc (Duyên Hải), Ngọc Biên (Trà Cú) Hưng Mỹ (Châu Thành) Thêm vào đó, nghiên cứu thực thảo luận nhóm xã kể để lấy thông tin chung Phương pháp lấy mẫu Đối với tác nhân hộ sản xuất, phương pháp lấy mẫu thuận tiện áp dụng Các tác nhân lại chuỗi lựa chọn khảo sát theo phương pháp liên kết chuỗi Các chuyên gia vấn hộ nông dân tham gia buổi thảo luận nhóm lựa chọn có chủ đích (là người am tường có trải nghiệm sản xuất tiêu thụ sản phẩm đậu phộng tư hệ thống tưới cho hộ làm mơ hình 5.3.Tổng kết Nhân rộng đánh giá mơ hình 2016 mơ hình huyện: SNN&PTNT Tổ chức thu -Dự kiến kinh -Báo cáo Nhu cầu đầu CN, DH, thập phí: 40 triệu đánh giá tư khơng TC CT phân tích VND -Biên đầy đủ thơng tin -Nguồn kinh hội nghị xác Sau tổ phí: Kinh phí sai sót chức hội nghiệp nghị tổng SNN&PTNT, trình khảo kết có 50 SME & AMD sát đại biểu tham gia Đầu tư hệ thống tưới tiêu 6.1 Khảo Làm sở 2016 huyện: Sở Thuê tư vấn - Kinh phí dự Đề án DA khơng phê duyệt phê sát xây cho việc đầu CN, DH, NN&PTNT kiến: 60 triệu dựn dự án tư sở hạ TC CT Sở VND từ nguồn duyệt đầu tư tầng KH&ĐT kinh phí: Dự thiếu tính án AMD thuyết phục 64 6.2 Triển Cung cấp khai 2016-2020 Tại huyện Sở Đấu thầu Kinh phí dự -Đủ nước Các Nhà nguồn nước CN, DH, NN&PTNT xây dựng kiến tỷ đồng tưới cho thầu thực hoạt động tưới cho TC CT Sở công cho huyện từ HSX chậm đầu tư HSX KH&ĐT trình đầu tư nguồn Dự án vùng dự án tiến độ AMD, SME góp phần chất lượng Chương làm giảm cơng trình trình Nơng CPSX cho xấu thơn HSX Dự kiến kinh Phân bón Khơng phí: 150 triệu sản thành cơng Sản xuất phân bón từ vỏ đậu phộng 7.1.Nghiên Xác định 2016 Huyện Cầu -Sở cứu thử tính khả thi Ngang NN&PTNT nghiệm sản mặt kỹ -Sở Khoa xuất khả thi kỹ thuật xuất phân thuật học Công mặt kỹ xử lý khơng bón 7.2 Đánh Thương mại Trong nghệ Sở Công Thuê tư vấn -Dự kiến kinh thuật Nối kết tốt Sản phẩm giá HQ tài hóa ngồi tỉnh Thương để thực phí: 300 triệu khơng chính, trắc sản phẩm Trà Vinh hoạt VND Cơ sở sản thị trường nghiệm TT phân bón động nối kết -Nguồn kinh xuất hoa chấp nhận thương TT & quảng phí AMD & kiểng mua yếu mại hóa SP 8.Phát triển tổ chức kinh tế hợp tác 8.1.Tư vấn Tạo điều 2016-2018 bá sản phẩm SME sản phẩm tố thị trường Vận động -Kinh phí dự -Có Nhận thức 2017-2020 Tại huyện: -Chi cục Thuê tư vấn 65 thành lập kiện cho CN, DH, Phát triển thành lập kiến hàng năm THT hộ củng cố THT liên TC CT Nông thôn hướng dẫn 100 triệu thành sản xuất tổ hợp tác kết với -Liên minh cho hộ VND lập/củng cố thấp nên họ sản xuất đậu tác nhân HTX sản xuất -Nguồn kinh phát triển không sẵn phộng khác thành lập phí: AMD, năm lòng tham chuỗi, THT SME, -Có 25% gia THT để góp CCPTNT nữ; 25% phần cắt LMHTX người giảm chi phí Khmer sản xuất 15% hộ nghèo 8.2.Tổ chức Giúp cho khóa tập 2016-2018 Tại huyện: -Chi cục -Tổ chức -Kinh phí dự -Có -Học viên lãnh đạo CN, DH, Phát triển năm kiến hàng năm 80% số học tham gia huấn tổ viên TC CT Nơng thơn khóa tập 100 triệu viên tham không đầy Nghị định THT -Liên minh huấn Mỗi VND gia/mỗi đủ 151 cho nắm HTX khóa -Nguồn kinh khóa -Mời khơng THT ngun tắc khoảng 20- phí: AMD, -Có nữ đối 66 tham gia 30 học viên SME, 25%, 25% tượng hoạt động CCPTNT khác -THT cử THT LMHTX người dân người tọc 15% không hộ nghèo đối tượng Tại huyện: -Chi cục -Tổ chức -Kinh phí dự -Có tham gia -HV tham lực CN, DH, Phát triển năm kiến hàng năm 80% số học gia không quản lý cho TC CT Nơng thơn khóa tập 100 triệu viên tham đầy đủ quản lý lãnh đạo -Liên minh huấn Mỗi VND gia/mỗi -Mời không THT cho HTX khóa -Nguồn kinh khóa đối lãnh đạo khoảng 20- phí: AMD, -Có nữ tượng THT 30 học viên SME, 25%, 25% -THT cử CCPTNT khác người LMHTX người dân không tọc 15% đối tượng tham gia Năng lực 8.3.Tổ chức Nâng cao khóa tập huấn kỹ 2016-2020 THT Tại huyện: Sở Kế hoạch -Mỗi năm tổ -Kinh phí dự hộ nghèo Có cho THT lực CN, DH, chức tư vấn kiến: 80 triệu 70% số lãnh đạo tiếp cận vốn cho TC CT lần VND THT có nhu THT hạn nguồn vốn THT -Tư vấn năm cầu tiếp cận chế 8.4.Tư vấn Nâng cao 2016-2018 & Đầu tư 67 sẵn có theo kiểu -Nguồn kinh vốn địa phương “Cầm tay phí: AMD & vay vốn việc” SME -Có nữ 25%, 25% khác người dân tọc 15% hộ nghèo 9.Phát triển hình thức liên kết dọc tác nhân chuỗi 9.1.Tổ chức Nâng cao 2016-2020 Tại huyện: Hiệp hội -Mỗi năm tổ -Kinh phí dự Có -Các THT khóa tập lực thị CN, DH, Doanh chức lần kiến: 120 triệu 70% số DNNVV huấn kiến trường cho TC CT nghiệp cho THT VND THT tham gia thức thị THT và Tp -Thuê tư năm DNNVV không đầy trường cho DNNVV Trà Vinh vấn -Nguồn kinh tham gia đủ khơng THT phí: AMD & -Có nữ thường DNNVV SME 25%, 25% xuyên khác người dân tọc 15% 9.2.Tổ chức Nâng cao khóa tập lực 2016-2018 Tại huyện: Chi cục Phát -Mỗi năm tổ -Kinh phí dự hộ nghèo -Có CN, DH, chức lần kiến: 100 triệu 70% số triển Nông -Các THT tham gia 68 huấn xây liên kết thị dựng mơ hình cung TC CT thôn cho THT VND THT tham không đầy trường cho năm gia đủ không THT -Nguồn kinh -Có nữ thường ứng tiêu phí: AMD, 25%, 25% xuyên thụ tập trung SME & khác cho CCPTNT người dân THT tọc 15% 9.3.Tư vấn Giúp cho Mơ hình xây dựng Tại huyện: Chi cục Phát Thuê tư vấn -Dự kiến kinh hộ nghèo Có THT CN, DH, triển Nơng kết hợp với phí: 100 triệu mơ hình khơng thành đầu tư thực xây dựng TC CT thôn nguồn nhân cho xây cơng mơ mơ hình lực Chi huyện dựng (2 mơ lực cục -Nguồn: AMD hình cung THT & SME ứng & mô hạn chế hình tiêu thụ) tác nhân -Có nữ liên kết bội 25%, 25% tín hình cung ứng tiêu thụ tập trung 2016-2019 khác người dân tọc 15% 69 hộ nghèo 10.Nâng cao trình độ nhận thức sử dụng phân hữu vi sinh thuốc BVTV cho hộ sản xuất đậu phộng 10.1.Nghiên Xác định 2016 Tại huyện: Sở Nơng Th tư vấn -Kinh phí dự Báo cáo kết Tiến độ thực cứu đánh CN, DH, nghiệp & kiến: 60 triệu nghiên chậm giá thực nhược điểm TC CT Phát triển VND cứu tư vấn trễ trạng sử việc Nông thơn -Nguồn: AMD -Có nữ hạn dụng thuốc sử dụng 25%, 25% BVTV thuốc khác phân bón BVTV người dân hộ phân bón tọc 15% sản xuất đậu hộ hộ nghèo phộng sản xuất 10.2.Tổ Nâng cao chức 2016-2017 Tại huyện: Trung tâm -Tập huấn -Kinh phí dự -Có -Học viên lực CN, DH, Khuyến thơng qua kiến: 50 80% số học tham gia khóa tập canh tác TC CT nông mô hình triệu/khóa/năm viên tham khơng đầy huấn kỹ hộ sản trình diễn -Nguồn: AMD gia/mỗi đủ thuật sử xuất -Mỗi năm tổ khóa -THT cử dụng phân chức lần -Có nữ người bón thuốc -Mỗi khóa 25%, 25% khơng BVTV cho có khoảng khác đối tượng hộ SX 20-30 HV người dân tham gia 70 tọc 15% hộ nghèo 11 Nghiên cứu đầu tư máy tuốt đậu phộng 10.1 Khảo Nghiên cứu 2016 Hà Nội -Trung tâm Thuê -Kinh phí dự Xác định Không khả sát sở sản khuyến cơng chun gia kiến 30 triệu tính thi mặt xuất máy -Sở Nông từ viện, đồng khả thi kỹ thuật, tuốt đậu nghiệp & trường -Nguồn kinh mặt kỹ thuật cần tiếp tục phộng PTNT phí: Dự án máy SME AMD tuốt -Kinh phí dự -Mơ hình Mơ hình đạt hoạt động hiệu kỹ đầu tư 10.2 Đầu tư Xác định đánh giá 2016-2017 huyện: -Trung tâm Xây dựng hiệu Cầu Ngang, khuyến công triển khai kiến: 500 triệu hiệu quả tài Dun Hải, -Trung tâm mơ hình cho đồng cho mơ thành cơng hoạt động Trà Cú & khuyến nông chủ mơ mơ hình Châu Thành nghiên cứu thuật, hình (có thể thu khơng đạt sở/4 thương -Nguồn kinh hồi hiệu hình vận lái địa phí: dự án vốn đầu tư mặt tài hành thử phương AMD & SME có lãi sau nghiệm Đầu tư 12-18 tháng máy hỗ hoạt động) trợ vận hành -Mỗi mơ cho mơ hình hoạt 71 hình 100 động có triệu đồng 25% hộ nghèo tham gia, 25% hộ dân tộc Khmer 25% số người tham gia nữ 72 KẾT LUẬN Chuỗi giá trị sản phẩm đậu phộng có kênh chính: 1) Kênh 1: Nông dân  Thương lái tỉnh (đậu tươi, vỏ)  Chủ vựa/Thương lái ngồi tỉnh  Người tiêu dùng công nghiệp/Xuất Kênh 2: Nông dân  Thương lái tỉnh (đậu nhân)  Chủ vựa tỉnh (đậu nhân)  Người tiêu dùng công nghiệp/Xuất Kênh 3: Nông dân  Thương lái tỉnh (đậu nhân)  Cơ sở chế biến  Đại lý/Người bán sỉ  Người bán lẻ  Người tiêu dùng cuối Kênh 4: Nông dân  Chủ vựa tỉnh (đậu tươi, vỏ)  Chủ vựa/Thương lái ngồi tỉnh  Người tiêu dùng cơng nghiệp/Xuất Trong đó, kênh phân phối kênh 1, chiếm đến 65% lượng đậu dược tạo từ Nông dân Như vậy, phần lớn sản phẩm đậu phộng Trà Vinh tiêu thụ qua tác nhân thương lái tỉnh vá sau đến thương lái ngồi tỉnh Có thể nói, thương lái tỉnh đóng vai trò quan trọng CGT đậu phộng Trà Vinh, họ tham gia vào nhiều khâu chuỗi (thu gom, chế biến thương mại) Phân phối lợi nhuận tác nhân CGT Trong số lỗ hổng nhận suốt khâu CGT, điểm yếu mấu chốt chuỗi bao gồm: 1) cân đối cung cầu đậu phộng (giống thương phẩm) cục vụ năm, 2) lực liên kết tác nhân chuỗi, thành viên tác nhân, 3) lực sản xuất kinh doanh khả tiếp cận thị trường hộ sản xuất/tổ chức kinh tế hợp tác nông dân DNNVV sở chế biến, 4) nguy cạn kiệt nguồn nước tưới tương lai Có nhóm giải pháp mang tính tổng thể, bao gồm 1) phát triển/đổi sản phẩm, 2) đầu tư phát triển tạo việc làm, 3) tái phân phối thu nhập tác nhân chuỗi 4) cắt giảm chi phí Trong đó, có giải pháp sau dự án nên ưu tiên can thiệp: (i) Phát triển dịch vụ chế biến tồn trữ đậu phộng 73 (ii) Phát triển tổ chức kinh tế hợp tác (iii) Phát triển hình thức liên kết dọc tác nhân chuỗi giá trị đậu phộng (iv) Đầu tư hệ thống tưới phun sương hệ thống tưới tiêu cho hộ sản xuất (v) Nâng cao lực kinh doanh cho thương lái DNNVV sơ chế chế biến sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu đậu phộng (vi) Bố trí lại lịch thời vụ sản xuất theo hướng rải vụ vụ Đông Xuân mở rộng diện tích vụ Hè Thu Thu Đông 74 Tài liệu tham khảo GTZ Eschborn (2007) Cẩm nang ValueLinks: Phương pháp luận để thúc đẩy chuỗi giá trị The UK Department for internationl development (2008) M4P (2008): Marking value chains work better for the poor: A toolbook for pratitioners of value chain analysis The UK Department for internationl development (DFID) Võ Thị Thanh Lộc, & Nguyễn Phú Son (2012) Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm (ứng dụng lĩnh vực nông nghiệp) Thành phố Cần Thơ: Nhà xuất đại học Cần Thơ 75 Phụ lục THÔNG TIN KHO LẠNH TẠI BỘ MÔN CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM, TRƯỜNG ĐHCT - Kích thước kho: 4m (dài) x 3m (rộng) x 2m (cao) - Nhiệt độ kho sử dụng: 5-20oC - Vách, trần, kho vật liệu nhiệt - Dàn lạnh kiểu treo trần - Kho lưu động - Giá trọn gói: ± 50.000.000 đồng (dựa báo giá cụ thể nhà cung cấp) Một số hình ảnh minh họa Toàn cảnh bên kho Toàn cảnh bên kho lạnh Mặt trước kho lạnh số Mặt trước kho lạnh số 76 Bảng điều khiển Nhiệt kế theo dõi nhiệt độ kho 77 78
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO RÀ SOÁT, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG ĐẬU PHỘNG Ở TỈNH TRÀ VINH, BÁO CÁO RÀ SOÁT, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG ĐẬU PHỘNG Ở TỈNH TRÀ VINH

Từ khóa liên quan