LUẬN ÁN TIẾN SĨ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

240 99 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2019, 00:35

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ HỒNG VÂN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ HỒNG VÂN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 34 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐINH NGỌC LAN PGS.TS VÕ VĂN ĐỨC HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Luận án tác giả nghiên cứu thực nỗ lực thân hướng dẫn hai giáo viên hướng dẫn Các tài liệu trích dẫn đầy đủ rõ ràng Các số liệu thông tin đưa luận án đảm bảo tính trung thực khách quan Những kết nghiên cứu luận án cơng trình cơng bố tác giả khơng trùng với cơng trình nào./ TÁC GIẢ Vũ Hồng Vân MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ vii DANH MỤC PHỤ LỤC vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 11 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước 11 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu Việt Nam 16 1.3 Tóm lược kết nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực cơng trình cơng bố hướng nghiên cứu đề tài luận án 22 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ 26 2.1 Cơ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực 26 2.2 Các đặc trưng nhân lực ngành khí 34 2.3 Nội dung phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp khí 37 2.4 Các nhân tố tác động đến hoạt động phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp khí 45 2.5 Các hoạt động phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 61 2.6 Một số kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 65 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 74 3.1 Tổng quan tỉnh Thái Nguyên 74 3.2 Những đặc điểm doanh nghiệp khí tỉnh Thái Nguyên 78 3.3 Thực trạng hoạt động phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp khí tỉnh Thái Nguyên 86 3.4 Những yếu tố bên ảnh hưởng đến hoạt động phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp khí Thái Nguyên 110 3.5 Đánh giá chung hoạt động phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp khí Thái Nguyên 125 CHƯƠNG 4: QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ TỈNH THÁI NGUYÊN 130 4.1 Bối cảnh quốc tế nước ảnh hưởng đến hoạt động phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp khí 130 4.2 Quan điểm, định hướng mục tiêu phát triển nguồn nhân lực DNCK tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 .132 4.3 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp khí tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 135 4.4 Một số kiến nghị 142 KẾT LUẬN .149 PHỤ LỤC 161 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATLD An toàn LĐ BHXH Bảo hiểm xã hội CBQL Cán quản lý CK Cơ khí CV Cơng việc CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa – đại hóa CT Cơng ty DN Doanh nghiệp DNCK Doanh nghiệp khí DNTN Doanh nghiệp tư nhân FDI Đầu tư trực tiếp nước FPT Tập đoàn FPT GS.TS Giáo sư, Tiến sĩ KTXH Kinh tế - xã hội MTV Một thành viên NNL Nguồn nhân lực PCCC Phòng cháy chữa cháy PGS.TS Phó giáo sư, Tiến sĩ SP Sản phẩm PTNNL Phát triển nguồn nhân lực SXKD Sản xuất kinh doanh TB Trung bình TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phố UBND Uỷ ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp tóm tắt yếu tố bên ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực 52 Bảng 3.1: Dân số LĐ tỉnh Thái Nguyên 75 Bảng 3.2: Tổng số LĐ 15 tuổi làm việc tỉnh Thái Nguyên năm 2017 phân theo ngành nghề 77 Bảng 3.3 Số LĐ làm việc ngành công nghiệp chế biến chế tạo Thái Nguyên năm 2017 78 Bảng 3.4: Số lượng doanh nghiệp khí giai đoạn 2010-2017 79 Bảng 3.5: Tổng số LĐ doanh nghiệp khí 2010-2017 82 Bảng 3.6: Phân loại LĐ khí theo trình độ 83 Bảng 3.7: Kết hoạt động SXKD doanh nghiệp khí 85 Bảng 3.8: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 ngành CKTN 86 Bảng 3.9: Tổng hợp điều tra CBQL tình hình nguồn nhân lực doanh nghiệp khí 87 Bảng 3.10: Tổng hợp điều tra CBQL chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp khí 88 Bảng 3.11: Trình độ NLĐ doanh nghiệp khí Thái Nguyên năm 2017 89 Bảng 3.12: Cơ cấu bậc thợ cơng nhân khí năm 2017 90 Bảng 3.13: Tổng hợp khảo sát ý kiến CBQL công tác tuyển dụng sử dụng LĐ doanh nghiệp khí Thái Nguyên 91 Bảng 3.14: Tổng hợp khảo sát ý kiến CBQL công tác đánh giá doanh nghiệp khí Thái Nguyên 91 Bảng 3.15: Quy mô đào tạo 2015 – 2017 93 Bảng 3.16: Cơ cấu LĐ đào tạo năm 2015 – 2017 94 Bảng 3.17: Ngân sách cho đào tạo năm 2015 – 2017 95 Bảng 3.18: Nội dung khóa đào tạo năm 2015 – 2017 95 Bảng 3.19: Phương pháp đào tạo nguồn nhân lực DN khí 98 Bảng 3.20: Tổng hợp khảo sát ý kiến CBQL hoạt động đào tạo DNCK Thái Nguyên 101 Bảng 3.21: Tổng hợp tiền thưởng cuối năm giai đoạn 2013 - 2017 .106 Bảng 3.22: Tổng hợp khảo sát ý kiến CBQL hoạt động đãi ngộ doanh nghiệp khí Thái Nguyên 107 Bảng 3.23: Tổng hợp khảo sát ý kiến CBQL môi trường làm việc doanh nghiệp khí Thái Nguyên 108 Bảng 3.24: Tổng hợp đánh giá NLĐ hoạt động doanh nghiệp .109 Bảng 3.25: Tổng hợp ý kiến nhân tố Công nghệ sản xuất 114 Bảng 3.26: Tổng hợp ý kiến nhân tố Văn hóa học tập doanh nghiệp 115 Bảng 3.27: Tổng hợp ý kiến nhân tố Năng lực tự học NLĐ .116 Bảng 3.28: Tổng hợp ý kiến nhân tố Động lực học tập NLĐ 116 Bảng 3.29: Tổng hợp ý kiến nhân tố Hoạt động phát triển nguồn nhân lực .117 Bảng 3.30: Trung bình độ lệch chuẩn nhân tố ảnh hưởng 118 Bảng 3.31: Ma trận xoay nhân tố 119 Bảng 3.32: Kết phân tích tương quan thang đo 120 Bảng 3.33: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter .121 Bảng 3.34: Mơ hình tóm tắt sử dụng phương pháp Enter .123 Bảng 3.35: Phân tích phương sai 123 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Hình 1.1: Quy trình nghiên cứu luận án Hình 1.2: Mơ hình PTNNL Jerry W Gilley 12 Hình 3.1: Cơ cấu kinh tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 75 Hình 3.2: Cơ cấu LĐ DNCK Thái Nguyên theo trình độ năm 2017 84 Hình 3.3: Cơ cấu bậc thợ LĐ DNCK Thái Nguyên 90 Hình 3.4: Biểu đồ tần số phần dư .124 DANH MỤC CÁC HỘP Hộp 3.1 Hình thức đào tạo DNCK sử dụng hiệu 99 Hộp 3.2 Chất lượng đào tạo NNL CK trường đại học 100 Hộp 3.3 : Ảnh hưởng công nghệ sản xuất đến PTNNL 110 Hộp 3.4 Đánh giá hiệu hoạt động phát triển nguồn nhân lực 113 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Một số tiêu kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên 161 Phụ lục 1.1 Đơn vị hành phân theo huyện, TP, thị xã năm 2017 161 Phụ lục 1.2: GDP theo ngành kinh tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2017 162 Phụ lục 1.3: Cơ cấu kinh tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2017 162 Phụ lục 1.4: Một số tiêu KTXH tỉnh Thái Nguyên năm 2012 – 2017 163 Phụ lục 1.5: Cơ cấu LĐ tỉnh Thái Nguyên phân theo ngành kinh tế giai đoạn 20102017 164 Phụ lục 1.6: Giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Thái Nguyên theo giá so sánh năm 2010 phân theo loại hình kinh tế .164 Phụ lục 1.7: Số người độ tuổi LĐ tỉnh Thái Nguyên theo trình độ năm 2017 165 Phụ lục 1.8: Tổng số LĐ 15 tuổi làm việc tỉnh Thái Nguyên năm 2017 phân theo độ tuổi .165 Phụ lục 1.9: Tổng số LĐ 15 tuổi làm việc tỉnh Thái Nguyên năm 2017 phân theo ngành nghề đào tạo 166 Phụ lục 1.10 Tỷ lệ LĐ thất nghiệp độ tuổi LĐ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2017 166 Phụ lục 2: Mã ngành DN khí đề tài nghiên cứu 167 Phụ lục 3: Số liệu doanh nghiệp khí Thái Nguyên 170 Phụ lục 3.1: Số lượng LĐ DN sản xuất CK theo ngành nghề năm 2016 170 Phụ lục 3.2: Số LĐ nữ DNCK Thái Nguyên 2010 – 2017 171 Phụ lục 3.3: Vốn SXKD DNCK giai đoạn 2010-2017 172 Phụ lục 3.4: Số DNCK Thái Nguyên phân chia theo quy mô vốn năm 2016 173 Phụ lục 3.5: Số doanh nghiệp khí phân chia theo quy mơ LĐ 2016 174 Phụ lục 3.6: Cơ cấu doanh nghiệp khí Thái Ngun theo loại hình DN 174 Phụ lục 3.7: Cơ cấu doanh nghiệp khí theo huyện .174 Phụ lục 3.8: Giá trị lại tài sản cố định DNCK 2010-2016 175 Phụ lục 3.9: Doanh thu DNCK Thái Nguyên 176 Phụ lục 3.10: Các SP chủ yếu DNCK Thái Nguyên 2016 176 Phụ lục 3.11: Các SP chủ yếu DNCK Nhà nước 2016 178 NHÂN TỐ M Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 898 Item Statistics Std Mean Deviation N M1 3.6011 93546 376 M2 3.7101 94573 376 M3 3.7846 83515 376 M4 3.7899 84285 376 M5 3.8910 83989 376 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Scale Mean Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted M1 15.1755 8.774 748 876 M2 15.0665 8.553 786 867 M3 14.9920 9.021 813 863 M4 14.9867 9.336 728 880 M5 14.8856 9.584 674 891 Scale Statistics Mean 18.7766 Variance Std Deviation 13.795 N of Items 3.71420 215 NHÂN TỐ C Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 899 Item Statistics Std Mean Deviation N C1 3.8830 83722 376 C2 3.8378 87194 376 C3 3.9814 83406 376 C4 3.9761 77766 376 C5 3.9202 79934 376 C6 4.1277 74094 376 C7 3.9362 80410 376 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Scale Mean Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted C1 23.7793 14.695 726 882 C2 23.8245 14.646 696 886 C3 23.6809 15.023 670 888 C4 23.6862 15.416 660 889 C5 23.7420 15.045 705 884 C6 23.5346 15.476 691 886 C7 23.7261 14.562 789 875 216 Scale Statistics Mean Variance 27.6622 Std N of Deviation Items 20.054 4.47813 NHÂN TỐ A Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 876 Item Statistics Std Mean Deviation N A1 3.6037 92658 376 A2 3.7021 95588 376 A3 3.7739 81941 376 A4 3.7899 83969 376 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Scale Mean Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted A1 11.2660 5.214 734 841 A2 11.1676 4.945 781 822 A3 11.0957 5.516 778 826 A4 11.0798 5.834 651 872 Scale Statistics Mean 14.8697 Varianc Std N of e Deviation Items 9.180 3.02990 217 NHÂN TỐ E Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 830 Item Statistics Std Mean Deviation N E1 3.9973 73212 376 E2 4.0080 75715 376 E3 3.9973 77803 376 E4 3.9787 81948 376 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Scale Mean Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted E1 11.9840 4.138 551 829 E2 11.9734 3.599 746 744 E3 11.9840 3.685 678 775 E4 12.0027 3.597 659 785 Scale Statistics Mean 15.9814 Varianc Std N of e Deviation Items 6.317 2.51336 218 Kết phân tích Cronbach’s Alpha thang đo Biến quan sát Trung Phương Tương Cronbach’ bình sai quan s Alpha thang đo thang biến- loại loại đo tổng biến biến loại biến 1.Công nghệ sản xuất, Cronbach’s Alpha = 0.889 T1 11.3191 5.573 724 873 T2 10.7926 4.901 749 859 T3 10.8404 4.609 812 835 T4 10.8511 4.570 762 857 Văn hóa học tập DN, Cronbach’s Alpha = 0.899 C1 23.7793 14.695 726 882 C2 23.8245 14.646 696 886 C3 23.6809 15.023 670 888 C4 23.6862 15.416 660 889 C5 23.7420 15.045 705 884 C6 23.5346 15.476 691 886 C7 23.7261 14.562 789 875 Động lực học tập NLĐ, Cronbach’s Alpha = 0.898 M1 15.1755 8.774 748 876 M2 15.0665 8.553 786 867 M3 14.9920 9.021 813 863 M4 14.9867 9.336 728 880 M5 14.8856 9.584 674 891 Năng lực tự học NLĐ, Cronbach’s Alpha = 0.876 A1 11.2660 5.214 734 841 A2 11.1676 4.945 781 822 A3 11.0957 5.516 778 826 219 A4 11.0798 5.834 Hoạt động PTNNL DN, Cronbach’s Alpha = 651 872 0.830 E1 11.9840 4.138 551 829 E2 11.9734 3.599 746 744 E3 11.9840 3.685 678 775 E4 12.0027 3.597 659 785 (Nguồn: Kết phân tích liệu điều tra tác giả) 220 Phụ lục 11: Phân tích nhân tố EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .905 Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df 276 Sig .000 221 5612.921 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 9.123 38.014 38.014 9.123 38.014 38.014 4.457 18.573 18.573 2.566 10.690 48.704 2.566 10.690 48.704 3.458 14.409 32.982 2.037 8.487 57.191 2.037 8.487 57.191 3.057 12.736 45.717 1.561 6.502 63.693 1.561 6.502 63.693 3.037 12.652 58.370 1.431 5.964 69.657 1.431 5.964 69.657 2.709 11.288 69.657 723 3.013 72.670 659 2.746 75.416 596 2.485 77.901 537 2.237 80.137 10 518 2.158 82.295 11 491 2.046 84.341 12 457 1.903 86.244 13 394 1.643 87.887 14 381 1.587 89.474 15 355 1.480 90.955 222 16 327 1.364 92.318 17 304 1.268 93.586 18 286 1.191 94.777 19 247 1.030 95.808 20 242 1.006 96.814 21 225 937 97.751 22 200 835 98.586 23 185 772 99.359 24 154 641 100.000 223 Component Matrixa Component M3 745 C5 716 M2 708 M1 702 C2 681 E2 673 C1 671 M4 665 C7 665 M5 662 C6 638 T4 637 E3 616 T2 611 E4 602 C4 600 C3 596 E1 542 -.517 -.523 555 -.563 560 -.546 A2 676 A3 675 A4 640 A1 635 T3 583 663 T1 512 641 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 224 Rotated Component Matrixa Component C7 845 C1 746 C6 738 C3 733 C4 730 C2 688 C5 677 M2 800 M3 789 M4 761 M1 753 M5 690 T3 859 T1 828 T2 792 T4 791 A2 874 A3 851 A1 822 A4 757 E2 772 E3 760 E4 752 E1 660 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 225 a Rotation converged in iterations Phụ lục 12: Phân tích hồi quy Phụ lục 12.1: Mối quan hệ tương quan tuyến tính (Pearson Correlation) Correlations E T M C A Pearson E 1.000 419 514 521 362 Correlation T 419 1.000 467 424 260 M 514 467 1.000 554 384 C 521 424 554 1.000 251 A 362 260 384 251 1.000 E 000 000 000 000 T 000 000 000 000 M 000 000 000 000 C 000 000 000 000 A 000 000 000 000 E 376 376 376 376 376 T 376 376 376 376 376 M 376 376 376 376 376 C 376 376 376 376 376 A 376 376 376 376 376 Sig (1-tailed) N 226 Phụ lục 12.2: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Collinearity Coefficients Correlations Std Model (Consta nt) T M C A B Error Zero- Part Beta t Sig 6.1 1.172 191 129 041 149 184 045 217 290 049 295 138 037 166 48 3.1 51 4.0 75 5.9 00 3.7 59 227 order ial Statistics Tolera Part nce VIF 1.17 000 002 419 000 514 000 521 000 362 16 20 29 19 128 736 129 165 583 184 240 658 290 153 843 138 Phụ lục 12.3: Trung bình độ lệch chuẩn nhân tố ảnh hưởng Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation T1 376 1.00 5.00 3.2819 69305 T2 376 2.00 5.00 3.8085 84572 T3 376 1.00 5.00 3.7606 87401 T4 376 1.00 5.00 3.7500 92159 M1 376 1.00 5.00 3.6011 93546 M2 376 1.00 5.00 3.7101 94573 M3 376 1.00 5.00 3.7846 83515 M4 376 1.00 5.00 3.7899 84285 M5 376 1.00 5.00 3.8910 83989 C1 376 1.00 5.00 3.8830 83722 C2 376 1.00 5.00 3.8378 87194 C3 376 2.00 5.00 3.9814 83406 C4 376 2.00 5.00 3.9761 77766 C5 376 2.00 5.00 3.9202 79934 C6 376 2.00 5.00 4.1277 74094 C7 376 2.00 5.00 3.9362 80410 A1 376 1.00 5.00 3.6037 92658 A2 376 1.00 5.00 3.7021 95588 A3 376 1.00 5.00 3.7739 81941 A4 376 1.00 5.00 3.7899 83969 E1 376 2.00 5.00 3.9973 73212 E2 376 2.00 5.00 4.0080 75715 E3 376 1.00 5.00 3.9973 77803 E4 376 1.00 5.00 3.9787 81948 Valid N (listwise) 376 228 Descriptive Statistics Std Mean Deviation N E 3.9940 62886 376 T 3.6503 72551 376 M 3.7553 74284 376 C 3.9517 63973 376 A 3.7174 75748 376 Phụ lục 13: Biểu đồ tần số P-P 229 ... hoạt động PTNNL DN Phana Dullayaphut, Subchat Untachai (2012) nghiên cứu định lượng mơ hình bốn yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo NNL DN vừa nhỏ chọn mẫu khu vực phía bắc Thái Lan Bốn yếu tố bao gồm kỹ... 12: Phân tích hồi quy 226 Phụ lục 12.1: Mối quan hệ tương quan tuyến tính (Pearson Correlation) .226 Phụ lục 12.2: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter 227 Phụ lục 12.3: Trung bình... hội Đào tạo nguồn nhân lực nói bắt đầu nghiên cứu vào khoảng năm 1750 Anh theo Jame R David Ph Adelaide B David (1998) [87] Đào tạo PTNNL trở thành chức TC khẳng định vai trò theo thời gian Tuy
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN ÁN TIẾN SĨ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN, LUẬN ÁN TIẾN SĨ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Từ khóa liên quan