Kinh quán vô lượng thọ phật HT thích trí tịnh dịch

13 41 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2019, 21:40

HT Thích Trí Tịnh dịch Kinh Qn Vơ Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch Kinh Qn Vơ Lượng Thọ Phật Chào mừng bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ MỤC LỤC Kinh Quán Vơ Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch Kinh Qn Vơ Lượng Thọ Phật Nam mơ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) Như vầy, nghe lúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai thành Vương Xá núi Kỳ Xà Quật, chúng đại tỳ kheo, ngàn hai trăm năm mươi người câu hội Chúng Bồ Tát có ba vạn hai ngàn, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử đại Bồ Tát làm thượng thủ Lúc thành Vương Xá có Thái tử tên A Xà Thế, thuận theo lời bảo hữu Điều Đạt, bắt vua cha Tần Bà Sa nhốt nhà tối bảy cửa, cấm quan không vào Quốc Thái phu nhân tên Vi Đề Hi cung kính Đại Vương, tắm tội sẽ, lấy tơ mật nhồi mì sợi trét lên thân, hột chuỗi ngọc đeo đựng nước nho, vào ngục thăm Đại Vương kín đáo dâng lên Đại Vương Tần Bà Sa La ăn mì, uống nước nho, xin nước súc miệng Súc miệng xong, Đại Vương chắp tay cung kính hướng núi Kỳ Xà Quật, đảnh lễ Thế Tôn mà bạch rằng: "Tôn giả Đại Mục Kiền Liên thân hữu tôi, nguyện hưng từ bi truyền thọ giới Bát Quan Trai cho tơi." Liền tơn giả đại Mục Kiền Liên, chim ưng, bay mau đến chỗ Vua, truyền giới Bát Quan Trai cho Vua Ngày ngày vậy, đến truyền giới cho Vua Đức Thế Tôn sai tôn giả Phú Lâu Na đến Vua mà thuyết pháp Thời gian trải qua hai mươi mốt ngày, Đại Vương Tần Bà Sa La ăn mì mật, uống nước nho, lại thọ giới Bát Quan Trai, nghe thuyết pháp nên nhan Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Qn Vơ Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch sắc Vua hòa vui A Xà Thế hỏi người giữ cửa ngục rằng: "Hơm Phụ Vương ta sống ư?" Người giữ cửa ngục tâu rằng: "Tâu Đại Vương! Quốc Thái phu nhân thân trét mì mật, chuỗi ngọc đựng nước nho, đem dâng lên Vua Còn có sa mơn đại Mục Kiền Liên Phú Lâu Na từ hư khơng đến Vua thuyết pháp, chẳng thể cấm cản được." A Xà Thế nghe lời giận mẹ rằng: "Mẹ ta giặc, làm bạn với giặc Sa môn ác nhân huyễn thuật khiến ác vương nhiều ngày mà chẳng chết." A Xà Thế liền cầm gươm bén muốn giết mẹ Lúc có đại thần tên Nguyệt Quang, thơng minh nhiều trí, với Kỳ Bà đến lễ Vua A Xà Thế mà tâu rằng: "Tâu Đại Vương! chúng thần nghe Tỳ Đà Luận kinh nói từ kiếp sơ đến có ác vương, tham ngơi vua mà giết hại cha mình, đến số vạn tám ngàn Chưa nghe nói có kẻ vô đạo hại mẹ Nay Đại Vương làm sát nghịch làm uế dòng Sát Đế Lợi Chúng thần chẳng nở nghe Đây Chiên Đà La Chúng tơi chẳng nên lại nơi đây." Hai vị thần tâu lấy tay vỗ lên gươm lui mà A Xà Thế kinh sợ, hãi hùng bảo Kỳ Bà rằng: "Còn anh chẳng ta chăng?" Kỳ Bà tâu rằng: "Đại Vương cẩn thận có hại mẹ." A Xà Thế nghe lời ấy, sám hối cầu cứu, liền bỏ gươm, không hại mẹ, truyền lịnh cho nội quan nhốt mẹ vào thâm cung chẳng cho Vi Đề Hi bị giam nhốt rồi, sầu lo tiều tụy, vói hướng núi Kỳ Xà Quật lạy Phật mà nói rằng: "Ngày trước đức Như Lai Thế Tôn thường hay sai tôn giả A Nan đến thăm hỏi Nay sầu lo, đức Thế Tôn oai trọng không thấy Duy nguyện đức Thế Tôn sai tôn giả đại Mục Kiền Liên A Nan đến cho tơi thấy." Nói xong, Vi Đề Hi buồn khóc, lệ rơi mưa, vói hướng lạy Phật, khoảng thời gian chưa cất đầu lên Đức Thế Tôn núi Kỳ Xà Quật biết tâm niệm Vi Đề Hi, liền bảo đại Mục Kiền Liên A Nan từ hư không Đức Phật từ núi Kỳ Xà Quật ẩn mất, nơi vương cung Vi Đề Hi lạy ngước đầu lên, thấy Thế Tơn Thích Ca Mâu Ni Phật, thân màu tử kim, ngồi hoa sen trăm báu, tôn giả đại Mục Kiền Liên hầu bên tả, tôn giả A Nan hầu bên hữu Trong hư không hàng Phạm Vương, Đế Thích, Hộ Thế Tứ Vương mưa hoa trời khắp nơi để cúng dường Vi Đề Hi thấy Phật Thế Tôn, liền tự bứt chuỗi ngọc, thân gieo xuống đất kêu khóc hướng Phật mà bạch rằng: "Bạch đức Thế Tơn! Xưa tơi tội mà sanh đứa ác tử Đức Thế Tơn lại có nhân duyên mà làm quyến thuộc với Đề Bà Đạt Đa Duy nguyện đức Thế Tơn tơi mà nói rộng xứ khơng có lo khổ tơi vãng sanh, tơi khơng thích cõi Diêm Phù Đề trược ác nầy Xứ trược ác nầy đầy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhiều khối bất thiện Nguyện đời vị lai chẳng nghe danh từ ác, chẳng thấy người ác Nay hướng Thế Tơn, năm vóc gieo xuống Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch đất, cầu thương cho tơi sám hối Duy nguyện Phật Nhật dạy quán nơi xứ nghiệp hành tịnh." Đức Thế Tơn phóng ánh sáng hai mày, ánh sáng màu chân kim, chiếu khắp mười phương vô lượng giới, trở trụ đỉnh đầu Phật, hóa làm đài chân kim lớn núi Tu Di, quốc độ tịnh vi diệu mười phương chư Phật rõ đài vàng Hoặc có quốc độ thất bửu hiệp thành Hoặc có quốc độ liên hoa Lại có quốc độ tự thiên cung Lại có quốc độ gương pha lê Có vơ lượng quốc độ chư Phật trang nghiêm xinh đẹp, khiến Vi Đề Hi thấy Vi Đề Hi bạch Phật rằng: "Bạch đức Thế Tôn! Dầu Phật độ tịnh có quanh minh Nay tơi thích sanh Cực Lạc giới, chỗ đức Phật A Di Đà Duy nguyện đức Thế Tôn dạy tư duy, dạy chánh thọ." Đức Thế Tôn liền mĩm cười, có ánh sáng ngũ sắc từ miệng Phật phóng ra, mỗi ánh sáng chiếu đỉnh đầu vua Tần Bà Sa La Dầu bị giam cầm ngục tối, tâm nhãn vua không chướng ngại xa thấy đức Thế Tôn, vua đầu mặt lạy Phật, tự nhiên tăng tiến đạo lực thành bậc A Na Hàm Đức Phật bảo Vi Đề Hi: "Nay Thái phu nhân có biết chăng? Phật A Di Đà cách chẳng xa, bà nên nhiếp niệm quán kỹ cõi nước tịnh nghiệp thành Nay ta bà mà nói rộng pháp quán, khiến đời vị lai tất hàng phàm phu, người muốn tu tịnh nghiệp thọ sanh Tây phương Cực Lạc quốc độ Này Vi Đề Hi! Người muốn sanh nước Cực Lạc nên tu ba phước Một hiếu nuôi cha mẹ, kính thờ bậc sư trưởng, có tâm nhân từ chẳng giết hại tu tập mười nghiệp lành Hai thọ trì Tam Quy Y, đầy đủ cấm giới chẳng phạm oai nghi Ba phát tâm Bồ đề, sâu tin nhân quả, đọc tụng kinh điển Đại Thừa khuyên dạy sách tiến người tu hành Ba gọi tịnh nghiệp Này Vi Đề Hi! Nay bà có biết chăng? Ba tịnh nghiệp chánh nhân tịnh nghiệp tam chư Phật khứ, vị lai, tại." Đức Phật bảo A Nan Vi Đề Hi rằng: "Lắng nghe, lắng nghe, khéo suy nghĩ nhớ kỹ Nay Như Lai tất chúng sanh đời vị lai, kẻ bị giặc phiền não nhiễu hại mà nói nghiệp tịnh Lành thay cho Vi Đề Hi khéo hỏi việc Nầy A Nan! Ơng nên thọ trì rộng đại chúng mà tun nói lời Phật Hơm chư Phật Vi Đề Hi vị lai tất chúng sanh quán nơi Tây phương Cực Lạc quốc độ, nguyện lực Phật nên quốc độ tịnh ấy, cầm gương sáng tự thấy hình tượng mặt Thấy vui cực vi diệu quốc độ ấy, nên tâm vui mừng liền Vô Sanh Pháp Nhẫn." Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Qn Vơ Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch Đức Phật bảo Vi Đề Hi: "Bà phàm phu, tâm tưởng yếu kém, chưa thiên nhãn chẳng thể thấy xa Chư Phật Như Lai có phương tiện lạ khiến bà thấy." Vi Đề Hi bạch Phật rằng: "Bạch đức Thế Tôn! Như hôm nhờ oai lực đức Phật Thế Tôn mà thấy quốc độ Cực Lạc Nếu sau đức Phật Thế Tôn diệt độ, chúng sanh trược ác, bất thiện, bị ngũ khổ ngặt, họ làm thấy A Di Đà Phật Cực Lạc giới?" Đức Phật bảo Vi Đề Hi: "Bà chúng sanh nên phải chuyên tâm buộc niệm chỗ, tưởng nơi phương Tây Tưởng niệm nào? Tất chúng sanh, người có mắt sáng mà kẻ sanh manh, thấy mặt nhật lặn Phàm người tu tập quán tưởng nên phát khởi tưởng niệm, ngồi quay thẳng hướng phía Tây, quán kỹ chỗ mặt nhật lặn, khiến tâm niệm trụ vững chuyên tưởng nhớ chẳng dời Thấy mặt nhật lặn, dạng mặt trống đồng treo Đã thấy mặt nhật rồi, nhắm mắt mở mắt khiến phải sáng tỏ Đây nhật tưởng, gọi pháp quán ban đầu Kế quán tưởng nước Thấy nước đứng trong, khiến phải sáng tỏ, ý tưởng không phân tán Đã thấy nước rồi, nên quán tưởng băng, thấy băng chói suốt, tưởng làm lưu ly Tưởng nầy thành rồi, thấy đất lưu ly ngồi suốt chói, phía có tràng vàng, kim cương, thất bửu bưng chống đất lưu ly Kim tràng tám phương đầy đủ tám cạnh Mỗi phương tiện trăm châu báu làm thành Mỗi bửu châu có ngàn ánh sáng Mỗi ánh sáng có tám vạn bốn ngàn màu chói đất lưu ly, sáng ức ngàn mặt nhật chẳng thể thấy đủ hết Trên đất lưu ly, có dây hồng kim xen kết lẫn lộn với thất bửu, giăng phân ranh giới chừng ngằn ngang rộng phân minh Trong mỗi thất bửu có ánh sáng ngũ sắc Ánh sáng đóa hoa, lại có trăng, lững lờ hư khơng tạo thành đài ánh sáng Có ngàn vạn lầu trăm báu hiệp thành Hai bên đài riêng có trăm ức hoa tràng, với vơ lượng nhạc khí, dùng làm trang nghiêm Tám thứ gió mát từ ánh sáng phát ra, xao động nhạc khí ấy, vang tiếng diễn nói khổ, khơng, vơ thường, vơ ngã Đây thủy tưởng gọi pháp quán thứ hai Lúc quán tưởng thành, phải mỗi quán thấy thật rõ ràng, lúc nhắm mắt, lúc mở mắt để tan mất, trừ lúc ăn, thường nhớ Như tưởng quán gọi thô thấy đất Cực Lạc quốc độ Nếu tam muội thấy đất cõi nước Cực Lạc tỏ rõ phân minh, chẳng thể nói đủ hết Đây địa tưởng, gọi pháp quán thứ ba." Đức Phật bảo tôn giả A Nan: "Nầy A Nan! Ơng thọ trì lời Phật đời vị lai tất đại chúng, người muốn khổ, mà nói pháp qn địa Nếu người quán địa trừ tội sanh tử tám mươi ức kiếp, bỏ thân tại, đời khác định thọ sanh quốc độ tịnh, tâm không nghi Quán tưởng gọi chánh quán Nếu quán tưởng khác gọi tà quán." Đức Phật bảo tôn giả A Nan Vi Đề Hi: "Địa quán thành rồi, kế tưởng Bửu Thọ Người quán báu phải quán mỗi Tưởng bảy lớp hàng báu Mỗi báu cao tám ngàn tuần Các báu đầy đủ bảy báu Mỗi tưởng màu khác lạ Trong màu lưu ly Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch phóng ánh sáng màu hồng kim Trong màu pha lê phóng ánh sáng màu hồng Trong màu mã não phóng ánh sáng màu xa cừ Trong màu xa cừ phóng ánh sáng màu lục chân châu San hô hổ phách tất báu dùng làm chói đẹp Màn lưới diệu chân châu giăng che báu Trên mỗi báu có bảy lớp lưới Khoảng mỗi lưới có năm trăm ức cung điện xinh đẹp, vi diệu, cung trời Phạm Vương, có thiên đồng tử tự nhiên Mỗi đồng tử có năm trăm ức châu ma ni thích ca tỳ lăng già, dùng làm chuỗi đeo Ánh sáng châu ma ni chiếu trăm ức tuần, dường hòa hiệp ánh sáng trăm ức nhật nguyệt chẳng thể kể hết Các báu xen lẫn màu sắc sáng đẹp màu sắc Các báu hàng hàng nhau, lá kế Giữa khoảng sanh hoa vi diệu Trên hoa tự nhiên có thất bửu Mỗi ngang rộng hai mươi lăm tuần Lá có ngàn màu, trăm thứ lằn vẽ chuỗi ngọc trời Có hoa vi diệu màu diêm phù đàn kim, vòng lửa xoay chói sáng, uyển chuyển khoảng lá, vọt sanh bình báu Thiên Đế Thích, phóng đại quanh minh hóa thành tràng phan vơ lượng lọng báu Trong lọng báu chói tất Phật toàn cõi giới, thập phương giới chư Phật bóng lọng báu Thấy bửu thọ rồi, phải mỗi quán sát thân cây, nhánh lá, trái phải phân minh Đây thọ tưởng gọi pháp quán thứ tư Kế nên tưởng nước Người muốn tưởng nước nên biết Cực Lạc giới có ao nước bát cơng đức Mỗi ao nước bảy báu làm thành Báu nhu nhuyễn từ ý châu vương sanh, chia làm mười bốn chi, mỗi chi làm sắc đẹp bảy báu Hồng kim làm lòng ao Dưới lòng ao có kim cương nhiều màu làm cát tráng đáy Trong nước mỗi ao báu có sáu mươi ức hoa sen thất bửu Mỗi hoa sen tròn mươi hai tuần Nước ma ni chảy rót khoảng lá, theo thân sen mà lên xuống, phát âm vi diệu diễn nói khổ, khơng, vơ thường, vơ ngã, ba la mật, có tiếng tán thán tướng hảo chư Phật Như ý châu vương phóng ánh sáng vi diệu màu hồng kim Ánh sáng hoá giống chim màu trăm báu, hòa hót êm nhã, thường tán thán niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Đây tưởng nước bát công đức gọi pháp quán thứ năm Trong quốc độ Cực Lạc diệu bửu ấy, mỗi khu vực có năm trăm ức lầu báu Trong lầu có vơ lượng chư thiên trỗi thiên kỷ nhạc Còn có nhạc khí treo hư khơng, bửu tràng cõi trời, chẳng đánh tự kêu Trong âm diễn nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm tỳ kheo tăng Pháp tưởng thành rồi, gọi thô thấy Cực Lạc giới bửu thọ, bửu địa, bửu trì, tổng quán tưởng gọi pháp quán thứ sáu Nếu thấy trừ vơ lượng ức kiếp cực trọng ác nghiệp, sau mạng chung, định sanh nước Cực Lạc Quán gọi chánh quán, quán khác gọi tà quán." Đức Phật bảo A Nan Vi Đề Hi: "Lắng nghe, lắng nghe, khéo suy nghĩ nhớ kỹ Ta phân biệt giải thuyết pháp trừ khổ não Các ghi nhớ, thọ trì, rộng đại chúng phân biệt giải thuyết." Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch Lúc đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tơn nói lời ấy, Phật Vơ Lượng Thọ đứng hư không, Quán Thế Âm Bồ Tát đứng hầu bên tả, Đại Thế Chí Bồ Tát đứng hầu bên hữu, ánh sáng chói rực chẳng thể thấy rõ hết, trăm ngàn lần màu vàng diêm phù đàn kim chẳng thể sánh Vi Đề Hi thấy Phật Vô Lượng Thọ tiếp tục lễ lạy Lễ lạy xong, Vi Đề Hi bạch Phật rằng: "Bạch đức Thế Tôn! Nay nhân oai lực Phật mà thấy Vô Lượng Thọ Như Lai hai đại sĩ Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đời vị lai, chúng sanh phải quán thấy Phật Vô Lượng Thọ hai Bồ Tát ấy?" Đức Phật bảo Vi Đề Hi: "Ngươi muốn quán Phật Vơ Lượng Thọ nên khởi tưởng niệm Ở mặt đất thất bửu tưởng có hoa sen, mỗi cánh hoa tưởng màu bá bửu, có tám vạn bốn ngàn đường gân dường họa cõi trời, đường gân có tám vạn bốn ngàn ánh sáng tỏ rõ rành rẽ thấy Cánh hoa nhỏ ngang rộng hai trăm năm mươi tuần, tồn hoa sen có đủ tám vạn bốn ngàn cánh Khoảng cánh hoa có trăm ức ma ni châu vương để làm sáng đẹp Mỗi châu ma ni vương phóng ngàn ánh sáng, ánh sáng lọng bảy báu hiệp thành che khắp mặt đất Đài hoa sen báu thích ca tỳ lăng già, có tám vạn kim cương chân thúc ca bửu, phạm ma ni bửu lưới diệu chân châu, dùng để nghiêm sức Ở đài ấy, tự nhiên có bốn trụ bửu tràng, mỗi bửu tràng cao lớn trăm ngàn muôn ức núi Tu Di Trên bửu tràng có báu Dạ Ma Thiên cung, có năm trăm ức bửu châu, có tám vạn bốn ngàn ánh sáng Mỗi ánh sáng làm tám vạn bốn ngàn kim sắc nhiều loại lạ khác Mỗi kim sắc khắp cõi nước Cực Lạc, nơi nơi biến hóa, riêng làm tướng hình khác lạ, làm đài kim cương, làm lưới chân châu, làm mây nhiều loại hoa, nơi mười phương diện, tùy ý biến làm Phật Đây tưởng ngồi hoa sen, gọi pháp quán thứ bảy Này A Nan! Hoa sen vi diệu bổn nguyện lực Pháp Tạng Tỳ Kheo, tiền thân Phật Vô Lượng Thọ cảm thành Nếu người muốn niệm đức Phật phải trước tưởng hoa tòa Lúc quán tưởng chẳng tạp quán Đều phải quán mỗi chi tiết, mỗi cánh hoa, mỗi bửu châu, mỗi ánh sáng, mỗi đài, mỗi tràng, phải phân minh, thấy tượng mặt gương Pháp tưởng thành, diệt trừ trăm muôn ức kiếp tội sanh tử, tất định sanh Cực Lạc giới Quán gọi chánh quán, quán khác gọi tà quán." Đức Phật bảo A Nan Vi Đề Hi: "Thấy hoa tòa kế nên tưởng Phật Tại vậy? Vì chư Phật Như Lai thân pháp giới vào khắp tâm tưởng tất chúng sanh, nên lúc tâm tưởng Phật, tâm tức ba mươi hai tướng, tám mươi tùy hình hảo, tâm làm Phật, tâm Phật Chư Phật Chánh Biến Tri hải từ tâm tưởng sanh, nên tâm buộc niệm, quán kỹ đức Phật ấy, đức Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri Người muốn tưởng đức Phật trước nên tưởng hình tượng Thấy bửu tượng màu vàng diêm phù đàn ngồi hoa sen Thấy tượng Phật ngồi rồi, tâm nhãn khai thông, tỏ rõ phân Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch minh thấy quốc độ Cực Lạc thất bửu trang nghiêm, đất báu, ao báu, báu bày hàng Màn lưới báu cõi trời giăng che phía trên, lưới báu đầy khắp hư không, thấy khiến rõ ràng, thấy lòng bàn tay Thấy rồi, lại nên tưởng hoa sen lớn bên tả tượng Phật trước không khác Rồi lại tưởng hoa sen lớn trước bên hữu tượng Phật Rồi tưởng tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi tòa sen bên tả, kim sắc trước Rồi tưởng tượng Đại Thế Chí Bồ Tát ngồi hoa sen bên hữu Lúc pháp tưởng thành rồi, tượng Phật tượng Bồ Tát phóng ánh sáng Ánh sáng kim sắc chiếu bửu thọ Dưới mỗi bửu thọ có ba tòa hoa sen, tượng Phật hai tượng Bồ Tát ngồi khắp quốc độ Cực Lạc Lúc pháp tưởng thành, hành giả nên nghe nước chảy, ánh sáng, bửu thọ, chim cưu, nhạn, uyên ương, diễn nói diệu pháp, lúc xuất định, lúc nhập định nghe diệu pháp Pháp nghe định, lúc xuất định nhớ giữ chẳng bỏ, phải khế hiệp với lời kinh Nếu chẳng hiệp gọi vọng tưởng Nếu hiệp gọi thơ tưởng thấy Cực Lạc giới Đây tưởng tượng, gọi pháp quán thứ tám Quán pháp trừ vô lượng ức kiếp tội sanh tử Nơi thân niệm Phật tam muội." Đức Phật bảo A Nan Vi Đề Hi: "Kế lại nên quán Phật Vô Lượng Thọ thân tướng quang minh A Nan phải biết Phật Vô Lượng Thọ thân trăm ngàn muôn ức sắc vàng diêm phù đàn Trời Dạ Ma, thân Phật cao sáu mươi muôn ức na tha hà sa tuần, bạch hào hai mày xoay bên hữu, uyển chuyển năm tòa núi Tu Di, mắt Phật bốn đại hải xanh biếc trắng phân minh Các lỗ lơng nơi thân Phật phóng ánh sáng núi Tu Di Viên quang Phật trăm ức đại thiên giới Trong viên quang có trăm vạn ức na tha hà sa hóa Phật Mỗi hóa Phật có đơng nhiều vơ số hóa Bồ Tát làm thị giả Thân Phật Vơ Lượng Thọ có tám vạn bốn ngàn tướng Trong mỗi tướng riêng có tám vạn bốn ngày tùy hình hảo Trong mỗi hình hảo có tám vạn bốn ngàn quang minh, mỗi quanh minh chiếu khắp thập phương giới, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật chẳng bỏ sót Quang minh tướng hảo hóa Phật chẳng thể nói đủ hết, nên nhớ tưởng khiến tâm nhãn thấy Thấy ấy, liền thấy thập phương chiếu khắp tất chư Phật Vì thấy chư Phật nên gọi niệm Phật tam muội Quán tưởng gọi quán thân tất Phật, quán thân Phật nên thấy tâm Phật Phật tâm đại từ bi tâm, dùng từ vô duyên nhiếp thọ chúng sanh Người tu quán này, bỏ thân, đời khác sanh trước chư Phật Vơ Sanh Nhẫn Vì nên người trí phải buộc niệm, quán kỹ Vô Lượng Thọ Phật, từ tướng hảo mà vào, quán lông trắng hai mày khiến tỏ rõ Được thấy lông trắng tám vạn bốn ngàn tướng hảo tự nhiên Thấy Phật Vô Lượng Thọ, liền thấy vô lượng chư Phật mười phương Vì thấy vơ lượng chư Phật nên chư Phật tiền thọ ký Đây khắp quán tưởng tất sắc thân Phật gọi pháp quán thứ chín Quán gọi chánh quán, quán khác gọi tà quán." Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch Đức Phật bảo A Nan Vi Đề Hi: "Đã thấy Vô Lượng Thọ Phật tỏ rõ phân minh rồi, kế nên quán Quán Thế Âm Bồ Tát Bồ Tát thân cao tám mươi vạn ức na tha tuần, thân màu tử kim, đỉnh có nhục kế, cổ có viên quang phương diện trăm ngàn tuần Trong viên quang có năm trăm hóa Phật Thích Ca Mâu Ni Mỗi hóa Phật có năm trăm hóa Bồ Tát vô lượng chư thiên làm thị giả Trong ánh sáng toàn thân tất sắc tướng chúng sanh ngũ đạo Trên đỉnh có thiên quang tỳ lăng già ma ni bửu Trong thiên quang có hóa Phật, đứng cao hai mươi lăm tuần Mặt Quán Thế Âm Bồ Tát màu vàng diêm phù đàn Lông trắng hai mày đủ màu thất bửu, chiếu tám vạn bốn ngàn thứ ánh sáng Mỗi ánh sáng có vơ lượng vơ số trăm ngàn hóa Phật Mỗi hóa Phật có vơ số hóa Bồ Tát làm thị giả, biến tự khắp thập phương giới Cánh tay màu hoa sen hồng có tám mươi ức ánh sáng vi diệu làm chuỗi đeo Trong chuỗi đeo, ánh sáng khắp tất trang nghiêm Bàn tay màu năm trăm ức hoa sen đẹp Bàn tay mười đầu ngón, mỗi đầu ngón có tám vạn bốn ngàn lằn dường ấn văn Mỗi lằn có tám vạn bốn ngàn ánh sáng, ánh sáng mềm dịu chiếu khắp tất Bồ Tát dùng tay báu tiếp dẫn chúng sanh Lúc Bồ Tát cất chân lên, lòng bàn chân có tướng thiên luân tự nhiên hóa thành năm trăm ức đài quang minh Lúc để chân xuống, có hoa kim cương ma ni rải rắc tất cả, không chỗ chẳng đầy khắp Các tướng khác nơi thân Bồ Tát đầy đủ hình hảo thân Phật khơng khác, có nhục kế đỉnh vơ kiến đảnh tướng chẳng Thế Tôn Đây tướng sắc thân chân thiệt Quán Thế Âm Bồ Tát, gọi pháp quán thứ mười Nếu người muốn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát nên tu quán Tu quán chẳng gặp tai họa, trừ nghiệp chướng, trừ tội sanh tử vô số kiếp Quán Thế Âm Bồ Tát nghe danh hiệu phước vô lượng, quán kỹ Nếu người muốn Quán Thế Âm Bồ Tát trước quán nhục kế, sau quán thiên quang Các tướng khác theo thứ tự mà quán kỹ, phải tỏ rõ nhìn bàn tay Quán gọi chân quán, qn khác gọi tà qn Kế qn Đại Thế Chí Bồ Tát Bồ Tát thân lượng lớn nhỏ đồng Quán Thế Âm Bồ Tát Viên quang mặt trăm hai mươi lăm tuần, chiếu hai trăm năm mươi tuần Ánh sáng toàn thân chiếu toàn thân quốc độ màu tử kim Chúng sanh có duyên thảy thấy Chỉ thấy ánh sáng lỗ lông Bồ Tát liền thấy quang minh tịnh diệu vô lượng chư Phật mười phương, nên đặt hiệu Bồ Tát Vơ Biên Quang Dùng ánh sáng trí huệ chiếu khắp tất cả, khiến lìa tam đồ vơ thượng lực nên Bồ Tát có tên Đại Thế Chí Thiên quang Đại Thế Chí Bồ Tát có năm trăm hoa báu, mỗi hoa báu có năm trăm đài báu, mỗi đài, tướng dài ngắn quốc độ tịnh vi diệu chư Phật mười phương rõ Nhục kế đỉnh hoa bát đầu ma, nhục kế có bình báu đựng ánh sáng khắp Phật Các thân tướng khác Quán Thế Âm không khác Lúc Đại Thế Chí Bồ Tát đi, thập phương giới tất chấn động Đương lúc bất động có năm trăm ức hoa báu, mỗi hoa báu trang nghiêm cao rõ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Qn Vơ Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch Cực Lạc giới Lúc Bồ Tát ngồi, quốc độ thất bửu đồng thời dao động Từ hạ phương Kim Quang Phật giới nhẫn đến thượng phương Quang Minh Vương Phật giới, khoảng ấy, vô lượng vô số phân thân Vô Lượng Thọ Phật, phân thân Quán Thế Âm Bồ Tát, phân thân Đại Thế Chí Bồ Tát, thảy vân tập Cực Lạc giới, chật đầy hư khơng, ngồi tòa liên hoa, diễn nói diệu pháp độ khổ chúng sanh Tu pháp quán gọi quán thấy Đại Thế Chí Bồ Tát Đây quán thấy tướng sắc thân thiệt Đại Thế Chí, gọi pháp quán thứ mười Quán Đại Thế Chí Bồ Tát trừ vơ số kiếp vơ số tội sanh tử Người tu quán chẳng bào thai, thường du hành quốc độ tịnh vi diệu chư Phật Pháp quán thành rồi, gọi đầy đủ quán Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Lúc thấy rồi, nên khởi tự tâm sanh nơi Tây phương Cực Lạc giới, hoa sen ngồi kiết già, tưởng hoa sen búp lại, tưởng hoa sen nở Lúc hoa sen nở có ánh sáng năm trăm màu chiếu đến thân Tưởng mắt mở thấy Phật Bồ Tát đầy hư không, nước, chim, cây, rừng, chư Phật phát âm diễn nói diệu pháp hiệp với mười hai kinh Lúc xuất định nhớ giữ không Thấy rồi, gọi thấy Vô Lượng Thọ Phật Cực Lạc giới Đây phổ quán tưởng gọi pháp quán thứ mười hai Vơ Lượng Thọ Phật hóa thân vơ số, Qn Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát thường đến chỗ hành nhân ấy." Đức Phật bảo A Nan Vi Đề Hi: "Người muốn chí tâm sanh Cực Lạc giới, trước nên quán tượng Phật Vô Lượng Thọ cao trượng sáu xích mặt nước ao báu Như trước nói, Vơ Lượng Thọ Phật thân lượng vô biên tâm lực phàm phu kịp Nhưng nguyện lực đời trước đứa Như Lai ấy, nên có tâm nhớ tưởng thành tựu Chỉ tưởng tượng Phật, phước vô lượng, quán đủ thân tướng Phật A Di Đà Phật thần thông ý, nơi mười phương quốc độ biến tự Hoặc thân lớn đầy hư không, thân nhỏ trượng sáu xích, tám xích Thân hình Phật màu chân kim, viên quang hóa Phật hoa sen báu nói Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát tất xứ, thân đồng với chúng sanh Chỉ quán tưởng đầu, biết Quán Thế Âm hay Đại Thế Chí Hai đại Bồ Tát trợ Phật A Di Đà khắp hóa độ tất Đây tập tưởng quán gọi quán thứ mười ba." Đức Phật bảo A Nan Vi Đề Hi: "Người sanh Cực Lạc giới, bậc thượng phẩm thượng sanh Nếu có chúng sanh nguyện sanh Cực Lạc giới phát ba thứ tâm liền vãng sanh Những ba tâm? Một chí thành tâm, hai thâm tâm, ba hồi hướng phát nguyện tâm Người đủ ba tâm sanh Cực Lạc giới Còn có ba hạng chúng sanh vãng sanh Những ba hạng? Một từ tâm bất sát, đủ giới hạnh Hai đọc tụng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa Ba tu hành lục niệm, hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh Cực Lạc Người đủ công đức từ ngày đến bảy ngày liền vãng sanh Lúc sanh nước ấy, Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Qn Vơ Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch người tinh tiến dũng mãnh, nên A Di Đà Như Lai Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, vơ số hóa Phật, trăm ngàn tỳ kheo văn đại chúng, vô lượng chư thiên, cung điện bảy báu Quán Thế Âm Bồ Tát cầm đài kim cương Đại Thế Chí Bồ Tát đến trước hành nhân A Di Đà Phật phóng đại quang minh chiếu thân hành giả, Bồ Tát trao tay nghinh tiếp Qn Thế Âm, Đại Thế Chí, vơ số Bồ Tát, tán thán hành giả, khuyến khích, sách tiến tâm hành giả Hành giả thấy rồi, hoan hỉ dũng mãnh, tự thấy thân ngồi đài kim cương, theo sau Phật Như khoảng khảy ngón tay, vãng sanh nước Cực Lạc Sanh nước Cực Lạc rồi, thấy sắc thân Phật A Di Đà đầy đủ tướng Thấy chư Bồ Tát sắc tướng đầy đủ Quang minh rừng báu diễn nói diệu pháp Nghe liền ngộ Vô Sanh Pháp Nhẫn Trong thời gian giây lát, khắp thập phương giới kính thờ chư Phật Ở trước chư Phật thứ đệ thọ ký Trở bổn quốc vô lượng trăm ngàn môn đà la ni Đây gọi người Thượng Phẩm Thượng Sanh Người Thượng Phẩm Trung Sanh ấy, người bất tất thọ trì đọc tụng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, khéo hiểu nghĩa thú, nơi đệ nghĩa tâm chẳng kinh động, thâm tín nhân quả, chẳng hủy báng Đại Thừa Đem công đức hồi hướng, nguyện cầu sanh Cực Lạc giới Người có cơng hạnh vậy, lúc lâm chung, A Di Đà Phật Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, vơ lượng đại chúng vây quanh, cầm đài tử kim đến trước hành giả, khen rằng: Nầy pháp tử! Ngươi hành Đại Thừa, hiểu đệ nghĩa, nên ta đến nghinh tiếp Đức Phật A Di Đà ngàn hóa Phật đồng thời trao tay Hành giả tự thấy ngồi đài kim tử, chắp tay xếp cánh tán thán chư Phật Như khoảng niệm, liền sanh Cực Lạc ao thất bửu Đài kim tử hoa sen lớn qua đêm liền nở Thân hành giả màu vàng tử ma, chân có hoa sen bảy báu Phật Bồ Tát đồng thời phóng quang chiếu thân hành giả, mắt liền mở sáng Nhân lúc tập trước, nên khắp nghe âm nói thâm đệ nghĩa đế Hành giả liền xuống kim đài lạy Phật, chắp tay tán thán Thế Tôn, qua bảy ngày liền chẳng thối chuyển Vô Thượng Bồ Đề, liền bay đến khắp mười phương kính thờ chư Phật, trước chư Phật tu tam muội, qua tiểu kiếp Vô Sanh Nhẫn, tiền thọ ký Đây gọi người Thượng Phẩm Trung Sanh Người Thượng Phẩm Hạ Sanh Người tin nhân quả, chẳng huỷ báng Đại Thừa, phát tâm Vô Thượng Bồ Đề Đem công đức hồi hướng, nguyện cầu sanh Cực Lạc giới Hành giả lúc lâm chung, A Di Đà Phật Quán Thế Âm, Đại Thế Chí chư Bồ Tát cầm hoa sen vàng, hóa làm năm trăm Phật đến rước Năm trăm hóa Phật đồng thời trao tay khen rằng: Này pháp tử, tịnh phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, ta đến rước Hành giả lúc thấy ấy, liền tự thấy thân ngồi kim liên hoa Ngồi rồi, hoa búp lại, theo sau Phật, liền vãng sanh Cực Lạc giới ao thất bửu Qua ngày đêm kim liên hoa nở Qua bảy ngày thấy Phật Dầu thấy thân Phật mà chẳng thấy tỏ rõ tướng hảo Sau hai mươi mốt ngày thấy rõ hết Nghe âm diễn diệu pháp, khắp mười phương cúng dường chư Phật Ở trước Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch chư Phật nghe thâm pháp Qua ba tiểu kiếp, bá pháp minh môn, trụ bậc Hoan Hỉ Địa Đây gọi người Thượng Phẩm Hạ Sanh Đây gọi pháp tưởng hành Thượng Phẩm vãng sanh, gọi pháp quán thứ mười bốn." Đức Phật bảo A Nan Vi Đề Hi: "Người Trung Phẩm Thượng Sanh Nếu có chúng sanh thọ trì ngũ giới, trì bát giới trai, tu hành giới, chẳng tạo ngũ nghịch, khơng có tội lỗi Đem thiện nguyện cầu sanh Cực Lạc giới Hàn giả lúc lâm chung, A Di Đà Phật tỳ kheo quyến thuộc vây quanh, phóng ánh sáng kim sắc đến chỗ hành giả, diễn nói khổ, khơng, vơ thường, vơ ngã, tán thán xuất gia lìa khổ Hành giả thấy lòng vui mừng, tự thấy thân ngồi đài liên hoa, quỳ dài chắp tay đảnh lễ Phật, lúc chưa cất đầu lên, liền vãng sanh Cực Lạc giới, liên hoa liền nở Lúc hoa sen nở, nghe âm tán thán Tứ Đế, liền A La Hán đạo, tam minh, lục thông, đủ bát giải thoát Đây gọi người Trung Phẩm Thượng Sanh Người Trung Phẩm Trung Sanh Nếu có chúng sanh ngày đêm trì bát giới trai, ngày đêm trì giới sa di, ngày đêm trì cụ túc giới, oai nghi không thiếu Đem công đức hồi hướng, nguyện sanh Tây phương Cực Lạc giới Do giới hương huân tu, hành giả lúc lâm chung thấy A Di Đà Phật quyến thuộc phóng kim sắc quang, cầm bửu liên hoa đến trước hành giả Hành giả tự nghe hư khơng có tiếng khen rằng: thiện nam tử, ngươi, hàng thiện nhân, tùy thuận lời dạy tam chư Phật nên ta đến rước Hành giả tự thấy thân ngồi hoa sen, hoa sen liền búp lại, sanh ao báu Tây phương Cực Lạc giới Qua bảy ngày liên hoa nở Hoa nở rồi, mở mắt chắp tay tán thán Thế Tôn, nghe pháp hoan hỉ Tu Đà Hoàn Qua nửa kiếp thành bậc A La Hán Đây gọi người Trung Phẩm Trung Sanh Trung Phẩm Hạ Sanh Nếu có thiện nam, thiện nữ hiếu dưỡng cha mẹ, làm việc nhân từ gian Người lúc lâm chung, gặp thiện tri thức họ mà nói rộng vui nơi quốc độ Phật A Di Đà, nói bốn mươi tám nguyện Pháp Tạng Tỳ Kheo, nghe liền chết Ví khoảng thời gian tráng sĩ co duỗi chân tay, liền vãng sanh Tây phương Cực Lạc giới Qua bảy ngày, gặp Quán Thế Âm Đại Thế Chí Bồ Tát, nghe pháp hoan hỉ Tu Đà Hoàn Qua tiểu kiếp thành A La Hán Đây gọi người Trung Phẩm Hạ Sanh vậy." Đức Phật bảo A Nan Vi Đề Hi: "Người Hạ Phẩm Thượng Sanh Hoặc có chúng sanh tạo nghiệp ác Người ngu vậy, dầu chẳng hủy báng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, mà tạo nhiều việc ác, khơng có tàm q Người lúc lâm chung, gặp thiện tri thức họ mà nói mười hai kinh Đại Thừa danh tự đầu đề Do nghe tên kinh vậy, dứt trừ ngàn kiếp ác nghiệp cực trọng Trí giả lại bảo chắp tay xếp cánh, xưng Nam mô A Di Đà Phật Do xưng danh hiệu Phật nên trừ năm mươi ức kiếp tội sanh tử Lúc Phật A Di Đà liền sai hóa Phật, hóa Qn Thế Âm, hóa Đại Thế Chí đến trước hành giả, khen rằng: Nầy thiện nam tử! Vì xưng danh hiệu Phật, tội Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch tiêu diệt, ta đến rước Nghe lời nói rồi, hành giả liền thấy quang minh hóa Phật chiếu sáng nhà Thấy hoan hỉ mạng chung, ngồi bửu liên hoa theo sau hóa Phật, sanh ao báu Cực Lạc giới Qua bốn mươi chín ngày hoa sen nở Đương lúc hoa nở, Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát phóng đại quang minh đứng trước người ấy, người nói thâm nhị kinh Người nghe tin hiểu phát Vô Thượng Đạo tâm Qua mười tiểu kiếp, đủ bá pháp minh môn, nhập bậc sơ địa Đây gọi người Hạ Phẩm Thượng Sanh vậy." Đức Phật bảo A Nan Vi Đề Hi: "Người Hạ Phẩm Trung Sanh Hoặc có chúng sanh hủy phạm ngũ giới, bát giới cụ túc giới Người ngu trộm vật tăng kỳ, trộm vật tiền tăng, bất tịnh thuyết pháp, khơng có tàm q, dùng ác nghiệp để tự trang nghiêm Người tội nghiệp ác phải đoạ địa ngục đồng thời đến Gặp thiện tri thức, lòng đại từ bi, người mà khen nói thập lực oai đức đức Phật A Di Đà, rộng khen quang minh thần lực đức Phật A Di Đà, tán dương giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến Người nghe trừ tám mươi ức kiếp tội sanh tử Lửa mạnh địa ngục biến thành gió mát, thổi thiên hoa bay đến Trên hoa có hóa Phật, hóa Bồ Tát tiếp rước người Trong khoảng niệm liền sanh hoa sen nơi ao báu Cực Lạc giới Qua sáu kiếp hoa sen nở Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát dùng phạm âm an úy người ấy, người mà nói kinh điển Đại Thừa thâm Nghe pháp rồi, người liền phát tâm Vô Thượng Đạo Đây gọi người Hạ Phẩm Trung Sanh vậy." Đức Phật bảo A Nan Vi Đề Hi: "Người Hạ Phẩm Hạ Sanh Hoặc có chúng sanh tạo nghiệp bất thiện ngũ nghịch, thập ác, đủ bất thiện Người ngu vậy, ác nghiệp phải đọa ác đạo, trải qua nhiều kiếp thọ khổ vô Người ngu ấy, lúc lâm chung, gặp thiện tri thức dùng nhiều lời an ủi, nói diệu pháp dạy bảo niệm Phật Người bị khổ không rảnh niệm Phật Thiện hữu bảo người niệm Phật được, xưng danh hiệu Phật A Di Đà, chí tâm khiến tiếng xưng danh chẳng dứt đủ mười niệm Nên xưng vậy: Nam mô A Di Đà Phật Do xưng danh hiệu Phật, nên niệm trừ tám mươi ức kiếp tội sanh tử Lúc mạng chung, thấy kim liên hoa dường mặt nhật trụ trước người Như khoảng niệm, liền vãng sanh Cực Lạc giới, hoa sen mãn mười hai đại kiếp, hoa sen nở Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát dùng âm đại bi người diễn nói thiệt tướng pháp, nói pháp trừ diệt tội Người nghe pháp rồi, vui mừng liền phát tâm Vô Thượng Bồ Đề Đây gọi người Hạ Phẩm Hạ Sanh vậy." Quốc Thái phu nhân Vi Đề Hi năm trăm thị nữ nghe lời đức Phật nói mười sáu pháp quán ấy, liền lúc thấy tướng rộng lớn Cực Lạc giới Được thấy sắc thân Phật A Di Đà hai Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, lòng hoan hỷ khen chưa có Vi Đề Hi nhiên đại ngộ Vô Sanh Nhẫn Năm trăm thị nữ phát tâm Vô Thượng Bồ Đề nguyện sanh Cực Lạc giới Đức Thế Tôn thọ ký vãng sanh Sanh nước Cực Lạc giới chư Phật tiền tam Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Qn Vơ Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch muội Còn có vơ lượng chư thiên phát tâm Vô Thượng Đạo Lúc tôn giả A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: "Bạch đức Thế Tơn! Kinh gọi tên gì? Pháp yếu thọ trì nào?" Đức Phật nói: "Này A Nan! Kinh tên Quán Cực Lạc Quốc Độ Vô Lượng Thọ Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát Cũng có tên Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Sanh Chư Phật Tiền Ông nên thọ trì để quên Người hành tam muội thân đời thấy Vô Lượng Thọ Phật, Quán Thế Âm Đại Thế Chí Bồ Tát Nếu thiện nam, thiện nữ nghe danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát trừ vơ lượng kiếp tội sanh tử, nhớ niệm Nếu người niệm Phật, nên biết người hoa phân đà lợi lồi người Qn Thế Âm Đại Thế Chí Bồ Tát thắng hữu người Người ngồi đạo tràng sanh vào nhà chư Phật." Đức Phật bảo tôn giả A Nan: "Này A Nan! Ngươi phải trì lời cho tốt Người trì lời tức trì danh hiệu Vơ Lượng Thọ Phật." Phật nói kinh rồi, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả A Nan Vi Đề Hi, thị nữ quyến thuộc, nghe lời đức Phật dạy tất vui mừng Bấy đức Thế Tôn chân hư không trở núi Kỳ Xà Quật Tôn giả A Nan đại chúng nói rộng Vơ lượng chư thiên long bát nghe lời Phật nói vui mừng lạy Phật lui Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) Lời cuối: Cám ơn bạn theo dõi hết truyện Nguồn: http://vnthuquan.net Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ Đánh máy: Canary Nguồn: Canary/ VNthuquan - Thư viện Online NXB Kim Đồng Được bạn: Ct.Ly đưa lên vào ngày: 29 tháng năm 2009 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net ... Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch Đức Phật bảo A Nan Vi Đề Hi: "Đã thấy Vô Lượng Thọ Phật tỏ rõ phân minh rồi, kế nên quán Quán Thế Âm Bồ Tát Bồ Tát... Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch Lúc đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tơn nói lời ấy, Phật Vơ Lượng Thọ đứng hư không, Quán Thế Âm Bồ Tát đứng hầu bên... vnthuquan.net Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch người tinh tiến dũng mãnh, nên A Di Đà Như Lai Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, vơ số hóa Phật, trăm ngàn tỳ kheo văn đại chúng, vô lượng chư
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh quán vô lượng thọ phật HT thích trí tịnh dịch , Kinh quán vô lượng thọ phật HT thích trí tịnh dịch

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn