Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

14 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2019, 18:39

Toán – Đại số Bài giảng điện tử Bài 8: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cộng hai đa thức biến P ( x )  x  x  x  x  x 1 Ví dụ : Cho hai đa thức: Q( x)   x  x3  x  Hãy tính tổng chúng Giải: Cách 1: Cộng cộng hai đa thức P( x)  Q( x)  (2 x5  x  x3  x  x  1)  ( x  x3  x  2) 22 33 55 44  x 5x  x  x  2x x  5x x   x  xx 5x x 22 ) (  ( ) ( )(  2x 4x  0x x 4x 1 ) Bài 8: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cộng hai đa thức biến Ví dụ : Cho hai đa thức: P ( x)  x  x  x  x  x  Q( x)   x  x3  x  Hãy tính tổng chúng Cách 1: P( x)  Q( x)  x  x  x  x  Cách 2:Cộng hai đa thức theo cột dọc P( x)  + 2x 5x  x  x  x 1 x x Q( x)  3 5x 2 P( x)  Q( x)  2x 4x 0x  x 4x 1 Bài 8: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cộng hai đa thức biến M ( x)  x  x  x  x  0,5 N ( x)  3x  x  x  2,5 ?1 Cho hai đa thức: Hãy tính M ( x)  N ( x) Giải: M ( x)  x  x  x  x  0,5  N ( x)  3x 5 x  x  2,5 M ( x)  N ( x)  x  x  x 3 Bài 8: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cộng hai đa thức biến Trừ hai đa thức biến ) cho phần Ví dụ: Tính P ( x)  Q( x) với P ( x)và Q( xđã P( x)  x  x  x  x  x  Q( x)   x  x3  x  Cách 1: Giải theo cách trừ hai đa thức Cách 2: Trừ hai đa thức theo cột dọc - P( x)  2x 5x 4 x 3 x  x 1  x  x3 Q( x)  5x 2 P( x)  Q( x)  2x 6x 42x  x  6x 3 Bài 8: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cộng hai đa thức biến Trừ hai đa thức biến M ( x)  x  x  x  x  0,5 ?1 Cho hai đa thức: N ( x)  x  x  x  2,5 Hãy tính M ( x)  N ( x) Giải: M ( x)  x  x  x  x  0,5 N ( x)  3x 5 x  x  2,5 M ( x)  N ( x)  2 x  x  x  x  2 Bài 8: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cộng hai đa thức biến Trừ hai đa thức biến CHÚ Y Để cộng hoặc trừ hai đa thức biến, ta có thể thực hiện theo hai cách sau : Cách : Thực hiện theo cách cộng, trừ đa thức học §6 Cách : Sắp xếp hạng tử hai đa thức cùng theo luỹ thừa giảm (hoặc tăng) biến, rời đặt phép tính theo cột dọc tương tự cộng, trừ số (chú ý đặt đơn thức đồng dạng cùng cột) Bài tập 44 (SGK – Tr 45): Cho hai đa thức: P ( x )  5 x   x  x Q( x)  x  x  x3  x  Hãy tính P( x)  Q( x)và P( x)  Q( x) Giải:Cách P( x)  x  x  x +  Q ( x)  x  x  x  x  P(x) + Q(x) = x  x3  x  x  P( x)  x  x  x -  Q( x)  x  x  x  x  5 x  P(x) - Q(x) = x  x P( x)  5 x   x  x 3 Bài tập 44 (SGK – Tr 45): Cho hai đa thức: Q ( x )  x  x  x  x  Hãy tính P( x)  Q( x) P( x)  Q( x) Giải: Cách 1 P( x)  Q( x)  (8 x  x  x  )  ( x  x  x  x  ) 3 4  8x  5x  x   x  x  x  5x  3 2  (8 x  x )  (5 x  x )  ( x  x )  x  (  ) 3 4 3 2  x  x3  x  5x  1 P( x)  Q( x)  (8 x  x  x  )  ( x  x  x  x  ) 3  8x  5x  x   x  x  x  5x  3 4 3 2  (8 x  x )  (5 x  x )  ( x  x )  x  (  ) 3  x  3x  x  3 Bài 8: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Hướng dẫn nhà : + Xem lại bài, học thuộc phần ý +Về nhà làm tập 45,46,47/SGK +Chuẩn bị tập phần luyện tập Bài tập 45 SGK/Tr 45 Sắp xếp P ( x)  x  x  theo x lũy thừa giảm dần biến Q( x)  ( x  x  1)  P( x) R( x)  P( x)  x Bài tập 46 SGK/Tr 45 Bạn Vinh vì: P ( x)  Q ( x)  H ( x) Q( x)  x  x  x H ( x)   x  x  Bài tập 47 SGK/Tr 45 Sắp xếp P( x) Q( x) theo lũy thừa giãm dần biến P( x)  x  x  x  Q( x)   x  x  x H ( x)  2 x  x  Sau đó đặt phép tính (+) (-) theo cách cộng, trừ đa thức biến vừa học Ví dụ P ( x)  Q ( x )  H ( x)  - P ( x)  Q ( x)  H ( x)  P( x)  Q( x)  H ( x)  ... 22 33 55 44  x 5x  x  x  2x x  5x x   x  xx 5x x 22 ) (  ( ) ( )(  2x 4x  0x x 4x 1 ) Bài 8: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cộng hai đa thức biến Ví dụ : Cho hai đa thức: P (... dọc - P( x)  2x 5x 4 x 3 x  x 1  x  x3 Q( x)  5x 2 P( x)  Q( x)  2x 6x 4 2x  x  6x 3 Bài 8: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cộng hai đa thức biến Trừ hai đa thức biến M ( x)  x  x... x  3x  x  3 Bài 8: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Hướng dẫn nhà : + Xem lại bài, học thuộc phần ý +Về nhà làm tập 45 ,46 , 47 / SGK +Chuẩn bị tập phần luyện tập Bài tập 45 SGK/Tr 45 Sắp xếp P
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến, Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến