Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

17 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2019, 18:39

Tiết 60 - §8: CỢNG, TRỪ ĐA THỨC MỢT BIẾN KIỂM TRA BÀI CŨ Cho hai đa thức: P( x) = x + x − x + x − x − Q( x) = − x + x + x + Áp dụng quy tắc cộng, trừ đa thức học, tính: a) P(x) + Q(x) b) P(x) – Q(x) Tiết 60 - §8: CỢNG VÀ TRỪ ĐA THỨC MỢT BIẾN Cợng hai đa thức mợt biến: * Ví dụ 1: Cho hai đa thức: P(x) = 2x5 + 5x4 − x3 + x2 – x - và Q(x) = -x4 + x3 + 5x + Tính P(x) + Q(x) Giải: Cách : (Như cợng hai đa thức đã học) P(x) + Q(x) = 2x5 + 4x4 + x2 + 4x + Cách : Cộng đa thức một biến (đã xếp) theo cột dọc P(x) = 2x5 + 5x4 − x3 + x2 – x - + Q(x) = - x4 + x3 + 5x + P(x) + Q(x) = 2x5 + 4x4 + x2 + 4x + Tiết 60 - §8: CỢNG VÀ TRỪ ĐA THỨC MỢT BIẾN Cộng hai đa thức một biến: * Bài tập 1: Cho hai đa thức: P ( x) = −5 x − + x + x 3 Q( x) = x − x − x +x − Hãy tính P(x) + Q(x) Giải: P( x) = x − x + x − + Q( x) = x − x + x − x − P( x) + Q( x) = x − x3 + x − x − Tiết 60 - §8 CỢNG VÀTRỪ ĐA THỨC MỢT BIẾN Trừ hai đa thức mợt biến: * Ví dụ 2: Cho hai đa thức: P(x) = 2x5 + 5x4 − x3 + x2 – x - và Q(x) = -x4 + x3 + 5x + Tính P(x) - Q(x) Giải: Cách : (Như trừ hai đa thức đã học) P(x) - Q(x) = 2x5 + 6x4 – 2x3 + x2 - 6x - Cách : Trừ hai đa thức một biến (đã xếp) theo cột dọc P(x) = 2x5 + 5x4 - x3 + x2 - x - Q(x) = - x + x3 + 5x + P(x) - Q(x) = 2x5 + 6x4 - 2x3 + x2 - 6x - Tiết 60 - §8 CỢNG VÀ TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Trừ hai đa thức một biến: * Bài tập 2: Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng : (2x3 – 2x + 1) - (3x2 + 4x – 1) = ? a) 2x3 + 3x2 – 6x + c) 2x3 - 3x2 + 6x + b) 2x3 - 3x2 – 6x + d) 2x3 - 3x2 - 6x - Tiết 60 - §8 CỢNG VÀ TRỪ ĐA THỨC MỢT BIẾN Trừ hai đa thức mợt biến: * Bài tập 2: Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng : (2x3 – 2x + 1) - (3x2 + 4x – 1) = ? a) 2x3 + 3x2 – 6x + c) 2x3 - 3x2 + 6x + b) 2x3 - 3x2 – 6x + d) 2x3 - 3x2 - 6x - RẤT TIẾC, BẠN SAI RỒI! Tiết 60 - §8 CỢNG VÀ TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Trừ hai đa thức một biến: * Bài tập 2: Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng : (2x3 – 2x + 1) - (3x2 + 4x – 1) = ? a) 2x3 + 3x2 – 6x + c) 2x3 - 3x2 + 6x + b) 2x3 - 3x2 – 6x + d) 2x3 - 3x2 - 6x - RẤT TIẾC, BẠN SAI RỒI! Tiết 60 - §8 CỢNG VÀ TRỪ ĐA THỨC MỢT BIẾN Trừ hai đa thức một biến: * Bài tập 2: Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng : (2x3 – 2x + 1) - (3x2 + 4x – 1) = ? a) 2x3 + 3x2 – 6x + c) 2x3 - 3x2 + 6x + b) 2x3 - 3x2 – 6x + d) 2x3 - 3x2 - 6x - RẤT TIẾC, BẠN SAI RỒI! Tiết 60 - §8 CỢNG VÀ TRỪ ĐA THỨC MỢT BIẾN Trừ hai đa thức mợt biến: * Bài tập 2: Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng : (2x3 – 2x + 1) - (3x2 + 4x – 1) = ? b) 2x3 - 3x2 – 6x + a) 2x3 + 3x2 – 6x + c) 2x3 - 3x2 + 6x + Đáp án: d) 2x3 - 3x2 - 6x - 2x − 2x +1 3x + x − = x3 − 3x − x + HOAN HÔ, BẠN CHỌN ĐÚNG! Tiết 60 - §8 CỢNG VÀ TRỪ ĐA THỨC MỢT BIẾN Quy tắc chung: * Quy tắc: Để cộng, trừ hai đa thức biến, ta có cách: + Cách 1: Như cộng, trừ hai đa thức học + Cách 2: Cộng, trừ hai đa thức biến xếp theo cột dọc: - Bước 1: Viết đa thức đa thức cho hạng tử bậc cột - Bước 2: Thực cộng, trừ cột số * Chú ý: Việc cộng, trừ nhiều đa thức biến thực tương tự cộng, trừ hai đa thức biến CỦNG CỐ – LUYỆN TẬP * Bài tập 3: Bạn An thực phép tính P(x) – Q(x) ví dụ sau : P(x) = 2x5 + 5x4 − x3 + x2 - x - + -Q(x) = x - x3 - 5x - P(x) - Q(x) = 2x5 + 6x4 - 2x3 + x2 - 6x - Bạn An làm đúng hay sai? Vì sao? Trả lời: - Bạn An làm đúng! - Vì P(x) – Q(x) = P(x) + [-Q(x)] nên bạn An đổi dấu hạng tử của Q(x) rồi thực phép cộng hai đa thức theo cột dọc CỦNG CỐ – LUYỆN TẬP ?1 Cho hai đa thức : M(x) = x4 + 5x3 – x2 + x – 0,5 N(x) = 3x4 – 5x2 – x – 2,5 Hãy tính M(x) + N(x) và M(x) – N(x) theo cách 2? Giải: + M(x) = x4 + 5x3 – x2 + x – 0,5 N(x) = 3x4 – 5x2 – x – 2,5 M(x) + N(x) = 4x4 + 5x3 – 6x2 - -3 M(x) = x4 + 5x3 – x2 + x – 0,5 N(x) = 3x4 – 5x2 – x – 2,5 M(x) - N(x) = -2x4 + 5x3 + 4x2 + 2x - CỦNG CỐ – LUYỆN TẬP * Bài tập 4: Cho đa thức: P ( x) = x − 3x + − x Tìm đa thức Q(x), R(x), cho: a ) P ( x) + Q ( x) = x − x + b) P ( x ) − R ( x ) = x Giải: a) P ( x) + Q ( x) = x − x + ⇒ Q( x) = x − x + − P( x)   Q( x) = x − x + −  x − x + − x ÷   = x − x + − x + 3x − + x = x5 − x + x + x + CỦNG CỐ – LUYỆN TẬP * Bài tập 4: Cho đa thức: P ( x) = x − 3x + − x Tìm đa thức Q(x), R(x), cho: a ) P ( x) + Q ( x) = x − x + b) P ( x ) − R ( x ) = x Giải: a) P( x) = x − x + x + x + b) P ( x ) − R ( x ) = x ⇒ R ( x) = P ( x) − x R ( x) = x − x + − x − x R ( x) = x − x − x − x + HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Nắm vững hai cách cộng, trừ hai đa thức biến - Bài tập nhà : làm bài tập lại (SGK - T.45) - Chuẩn bị bài luyện tập ... Như cộng, trừ hai đa thức học + Cách 2: Cộng, trừ hai đa thức biến xếp theo cột dọc: - Bước 1: Viết đa thức đa thức cho hạng tử bậc cột - Bước 2: Thực cộng, trừ cột số * Chú ý: Việc cộng, trừ. .. 2x5 + 4x4 + x2 + 4x + Cách : Cộng đa thức một biến (đã xếp) theo cột dọc P(x) = 2x5 + 5x4 − x3 + x2 – x - + Q(x) = - x4 + x3 + 5x + P(x) + Q(x) = 2x5 + 4x4 + x2 + 4x + Tiết 60 - 8: CỢNG... 2,5 M(x) + N(x) = 4x4 + 5x3 – 6x2 - -3 M(x) = x4 + 5x3 – x2 + x – 0,5 N(x) = 3x4 – 5x2 – x – 2,5 M(x) - N(x) = -2x4 + 5x3 + 4x2 + 2x - CỦNG CỐ – LUYỆN TẬP * Bài tập 4: Cho đa thức: P ( x) =
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến, Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến