Bảng quy đổi hệ đo lường anh mỹ qua việt nam

3 97 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 15:32

Weights and measures trọng lượng và các số đoTraditional Metric EquivalentBritish and American Hệ mét tương đươngHệ AnhMỹLengthDistanceChiều dàikhoảng cách1 inch (in) 1 in 2,54cm12 inches = foot (ft) 1 fút (bộ) 30,48cm3 feet =1 yard (yd) 1 iat 0,91 cm220 yards 1 furlong 1 fulông 201,17cmold use and tech.1760 yards =1 miles (ml) 1 dặm 1,61km8 furlongsSquare MeasureareaSố đodiện tích vuông1 square inch (sq in) 1 in vuông 6,45cm vuông1 square mile (sq ml) 1 dặm vuông 2,59km vuông100 sq ml 100 dặm vuôngkhoảng 260km vuông1 acre4840 (sq yd) 1 mẫu Anh 0,45 hecta(để đo lường đất đai)WeightsMassTrọng lượngKhối lượng1 ounce (oz) 1 aoxơ 28,35gam16 ounces =1 pound (lb) 1 cân Anh 0,45kg14 pounds = 1 stone (st) 1 xtôn 6,35kg8 stones 1 hundred1 1 tạ Anh 50,80kgweight (cwt)20cwt2240lb =1 ton 1 tấn Anh 1016kgSpecial US WeightsCác trọng lượng đặc biệt của Mỹ100 pounds = 1 (short) 1 tạ Mỹ 45,36kghundredweight2000 pounds = 1 (short) ton 1 tấn Mỹ 907,18kg20 (short) cwtLiquid MeasureCapacity (Anh)Số đo chất lỏngDung tích1 gill 1 gin 0,14 lít BẢNG QUY ĐỔI ĐO LƯỜNG HỆ ANH – MỸ QUA VIỆT NAM Weights and measures/ trọng lượng số đo Traditional Metric Equivalent British and American Hệ mét tương đương Hệ Anh-Mỹ Length/Distance Chiều dài/khoảng cách inch (in) in 2,54cm 12 inches = foot (ft) fút (bộ) 30,48cm feet =1 yard (yd) iat 0,91 cm 220 yards furlong fulông 201,17cm old use and tech 1760 yards =1 miles (ml) dặm 1,61km furlongs Square Measure/area Số đo/diện tích vng square inch (sq in) in vuông 6,45cm vuông square mile (sq ml) dặm vuông 2,59km vuông 100 sq ml 100 dặm vuông khoảng 260km vuông acre/4840 (sq yd) mẫu Anh 0,45 hecta (để đo lường đất đai) Weights/Mass Trọng lượng/Khối lượng ounce (oz) aoxơ 28,35gam 16 ounces =1 pound (lb) cân Anh 0,45kg 14 pounds = stone (st) xtôn 6,35kg stones hundred-1 tạ Anh 50,80kg weight (cwt) 20cwt/2240lb =1 ton Anh 1016kg Special US Weights Các trọng lượng đặc biệt Mỹ 100 pounds = (short) tạ Mỹ 45,36kg hundredweight 2000 pounds = (short) ton Mỹ 907,18kg 20 (short) cwt Liquid Measure/Capacity (Anh) Số đo chất lỏng/Dung tích gill gin 0,14 lít gills =1 pints pints =1 quart (qt) 8pt/4qt =1 gallong galơng 4,54 lít (gal) - 255 - Liquid Measure/Capacity (US) Số đo chất lỏng/Dung tích (Mỹ) US liquid gill gin 0,118 lít gills = US liquid pint panh Mỹ 0,473 lít pints = US liquid quar lít Mỹ 0,946 lít quarts =1 US gallon galơng Mỹ 3,785 lít weights and measures; the metric system trọng lượng số đo hệ mét Chú ý: Các yếu tố Latinh hợp thành deci-(mười), centi-(trăm) mili-(nghìn) dùng cho phần số đơn vị hệ mét: phần mười, phần trăm phần nghìn Các yếu tố Hy Lạp hợp thành deca-(mười), hecto-(trăm) kilo-(nghìn) dùng cho phép nhân đơn vị hệ mét: mười lần, trăm lần nghìn lần Mega-là triệu lần Metric Tables Traditional Equivalent Các bảng hệ mét Tương đương Hệ Anh - Mỹ Length/Distance Chiều dài/Khoảng cách centimetre (cm) xentimét 0,39 in 100 cm =1 metre (m) mét 39,37 in 1000 metres =1 kilometre kilomét 0,62 dặm (Br) km kilometer (US) Square Measure/Area Số đo diện tích vng square centimetre (sq cm) xentimét vuông 0,155 in vuông square metre (sq m) mét vuông 1,196 iat vuông hectare (ha) hecta 2,47 mẫu Anh (dùng để đo lường đất đai) 100 hectares 247 acres 247 mẫu Anh Weight/Mass Trọng lượng/Khối lượng gram(me) (g/gm) gam 0,035 aoxơ kilogram (kg) kilogam 1,205 pao tonne/metric ton (MT/t) 2204,6 pao 1000 kilogram 0,984 (Br) 1,1 (US) Liquid Measur/Capacity Số đo chất lỏng/Dung tích litre (l) lít 1,75 pints 1,057 quarts (US) hectolitre = 100 litres 100 lít 21,99 galơng (Br) 26,4 galơng (US) Cách dùng: Khi viết chữ viết tắt cho trọng lượng số đo, nhiều người thêm “s” vào số nhiều: ozs, lbs, cms, v.v cho oz, lb, cm Khi viết theo kiểu Mỹ dạng –tre -ter: meter, liter, v.v Khi đo lường thể tích cubic dùng chung cho hệ thống: cubic inches (inhsơ khối), cubic centimetres (xentimét khối), v.v ... Measure/Capacity (US) Số đo chất lỏng/Dung tích (Mỹ) US liquid gill gin 0,118 lít gills = US liquid pint panh Mỹ 0,473 lít pints = US liquid quar lít Mỹ 0,946 lít quarts =1 US gallon galơng Mỹ 3,785 lít... (US) Square Measure/Area Số đo diện tích vuông square centimetre (sq cm) xentimét vuông 0,155 in vuông square metre (sq m) mét vuông 1,196 iat vuông hectare (ha) hecta 2,47 mẫu Anh (dùng để đo lường. .. kilo-(nghìn) dùng cho phép nhân đơn vị hệ mét: mười lần, trăm lần nghìn lần Mega-là triệu lần Metric Tables Traditional Equivalent Các bảng hệ mét Tương đương Hệ Anh - Mỹ Length/Distance Chiều dài/Khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng quy đổi hệ đo lường anh mỹ qua việt nam, Bảng quy đổi hệ đo lường anh mỹ qua việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn