Bài tập phân dạng lưu huỳnh và H2SO4

10 172 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 13:59

Bài tập Lưu Huỳnh Hợp Chất lưu Huỳnh Dạng 1: Bài tập Lưu huỳnh Dạng 1.1: Bài tập kim loại tác dụng với lưu huỳnh Bài 1: Cho 5,4 gam kim loại A chưa rõ hóa trị tác dụng vừa đủ với 9,6 gam bột lưu huỳnh Sau phản ứng thu m muối khan a Tìm m muối khan A 15,5 gam B 15 gam C 16 gam D 17,5 gam b Xác định kim loại A A Fe B Al C Cr D Zn Bài 2: Cho 14 gam kim loại B chưa rõ hóa trị tác dụng vừa đủ với gam bột lưu huỳnh Sau phản ứng thu m muối khan a Tìm m muối khan A 22 gam B 12,5 gam C 20,5 gam D 30,6 gam b Xác định kim loại B A Fe B Zn C Mg D Cu Bài 3: Cho 12,8 gam kim loại M có hóa trị II tác dụng vừa đủ với 6,4 gam bột lưu huỳnh Sau phản ứng thu m muối khan a Tìm m muối khan A 24 gam B 13 gam C 31 gam D 42 gam b Xác định kim loại M A Al B Ca C Fe D Cu Bài 4: Cho 48,75 gam kim loại M có chưa rõ hóa trị tác dụng vừa đủ với m gam bột lưu huỳnh Sau phản ứng thu 72,75 gam muối khan a Tìm m gam bột lưu huỳnh A 27 gam B 35,5 gam C 19,2 gam D 28,5 gam b Xác định kim loại M A Fe B Mg C Al D Zn Bài 5: Cho 10,8 gam kim loại M hóa trị III tác dụng với bột lưu huỳnh dư thu 30 gam muối Hãy xác định kim loại M A Fe B Al C Cr D Cu Bài 6: Cho 22,75 gam kim loại M có chưa rõ hóa trị tác dụng vừa đủ với m bột lưu huỳnh Sau phản ứng thu 33,95 gam muối khan a Giá trị m là: A 11,2 gam B 6,72 gam C 4,48 gam D 8,96 gam b Xác định kim loại M A Pb B Mg C Ca D Zn Bài 7: Bao nhiêu gam lưu huỳnh tác dụng vừa đủ kim loại nhôm tạo 67,5 gam Al2S3? A 21,3 gam B 42,3 gam C 43,2 gam D 23,5 gam Bài 8: Bao nhiêu gam Cu tác dụng vừa đủ với lưu huỳnh tạo 48 gam CuS? A 32,4 gam B 32 gam C 6,4 gam D 25,6 gam Bài 9: Cho 5,6 gam Fe tác dụng vừa đủ với m gam bột lưu huỳnh Sau phản ứng thu m1 gam muối khan.Tìm giá trị m, m1: A 3,2 8,8 gam B 6,4 12,5 gam C 9,6 10,5 gam D 12,8 18,6 gam Bài 10: Cho 9,45 gam Al tác dụng với lượng vừa đủ bột lưu huỳnh sau phản ứng thu chất rắn X Cho toàn lượng chất rắn X vào dung dịch HCl dư thu V lít khí Giá trị V là: A 4,48 B 8,96 C 11,76 D 11,2 Bài 11: Cho 28,8 gam Cu tác dụng với lượng vừa đủ bột lưu huỳnh sau phản ứng thu chất rắn X Cho toàn lượng chất rắn X vào dung dịch HCl dư thu V lít khí Giá trị V là: A 10,08 B 13,44 C 5,6 D 8,96 Bài 12: Cho m gam Fe tác dụng với lượng vừa đủ bột lưu huỳnh sau phản ứng thu chất rắn X Cho toàn lượng chất rắn X vào dung dịch HCl dư thu 3,36 lít khí Giá trị m là: A 11,2 B 5,6 C 8,4 D 19,6 Bài 13: Cho m gam Al tác dụng với lượng vừa đủ bột lưu huỳnh sau phản ứng thu chất rắn X Cho toàn lượng chất rắn X vào dung dịch HCl dư thu 13,44 lít khí Giá trị m là: A 3,2 B 2,7 C 5,4 D 10,8 Dạng 2.1 Bài tập axit Sunfuric (H2SO4): Bài 1: Cho 11,2 gam Fe tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch H2SO4 aM Sau phản ứng thu m gam muối khan V lít H2(đktc) a Giá trị a là: A 2M B 1,5M C 1M D 4M b Khối lượng muối khan m là: A 25,5g B 25,4g C 30,4g D 26,9g c Thể tích khí H2 (V) là: A 11,2l B 22,4l C 3,36l D 4,48l Bài 2: Cho 5,4 gam Al tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch H2SO4 aM Sau phản ứng thu m gam muối khan V lít H2(đktc) a Giá trị a là: A 3M B 4M C 2M D 2,5M b Khối lượng muối khan m là: A 26,7g B 34,2g C 22,1g D 28,4g c Thể tích khí H2 (V) là: A 13,44l B 2,24l C 6,72l D 3,36l Bài 3: Cho m gam Zn tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch H2SO4 2M Sau phản ứng thu m gam muối khan V lít H2(đktc) a Giá trị m là: A 13g B 6,5g C 16,25g D 20,5g b Khối lượng muối khan m là: A 24,4g B 19,5g C 32,2g D 25,4g c Thể tích khí H2 (V) là: A 4,48l B 2,24l C 6,72l D 5,6l Bài 4: Cho m gam Al tác dụng vừa đủ với 1lít dung dịch H2SO4 aM Sau phản ứng thu m gam muối khan 16,8 lít H2(đktc) a Giá trị m là: A 10,8g B 5,4g C 13,5g D 10,56g b Khối lượng muối khan m là: A 36,4g B 29,59g C 33,65g D 85,5g c Nồng độ mol H2SO4 (a) là: A 0,75 B 2,0 C 3,2 D 1,3 Bài 5: Cho 19,5 gam kim loại chưa rõ hóa trị tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch H2SO4 aM Sau phản ứng thu m gam muối khan 6,72 lít H2(đktc) a Kim loại cần tìm là: A Ca B Al C Zn D Cu b Nồng độ mol H2SO4 (a) là: A 4,0 B 2,0 C 1,5 D 3,5 c Khối lượng muối khan m là: A 26,9g B 48,3g C 39,5g D 40,8g Bài 6: Cho 4,05 gam kim loại chưa rõ hóa trị tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch H2SO4 aM Sau phản ứng thu m gam muối khan 5,04 lít H2(đktc) a Kim loại cần tìm là: A Fe B Al C Mg D Pb b Nồng độ mol H2SO4 (a) là: A 2,5 B 2,25 C 1,0 D 1,5 c Khối lượng muối khan m là: A 20,025g B 19,05g C 34,255g D 25,65g Bài 7: Cho 14 gam kim loại chưa rõ hóa trị tác dụng vừa đủ với 250ml dung dịch H2SO4 1M Sau phản ứng thu m gam muối khan Vlít H2(đktc) a Kim loại cần tìm là: A Zn B Fe C Cu D Mg b Thể tích khí H2 (V) là: A 4,48l B 11,2l C 5,6l D 3,36l c Khối lượng muối khan m là: A 15,6g B 35,5g C 38,0g D 25,5g Bài 8: Cho gam đồng II oxit tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch H2SO4 aM Sau phản ứng thu m gam muối khan a Nồng độ mol H2SO4 (a) là: A 2M B 1M C 1,5M D 0,5M b Khối lượng muối khan (m)là: A 16,0g B 13,5g C 21,7g D 25,9g Bài 9: Cho gam oxit kim loại hóa trị II tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch H2SO4 0,5M Sau phản ứng thu m gam muối khan a Kim loại cần tìm là: A Cu B Al C Fe D Mg b Khối lượng muối khan (m)là: A 9,5g B 10,2g C 8,0g D 15,0g Bài 10: Cho 6,4 gam oxit kim loại hóa trị III tác dụng vừa đủ với 120ml dung dịch H2SO4 1M Sau phản ứng thu m gam muối khan a Kim loại cần tìm là: A Fe B Al C Cu D Ca b Khối lượng muối khan (m)là: A 10,23g B 18,75g C 21,6g D 16,0g Bài 11: Cho 7,2 gam FeO phản ứng với 150ml dung dịch H2SO4 1M Xác định khối lượng muối khan thu sau phản ứng A 19,05 B 20,1 C 15,2 B 13,4 Bài 12: Cho 25,5 gam Al2O3 phản ứng với 300ml dung dịch H2SO4 2M Xác định khối lượng muối khan thu sau phản ứng A 25,65 B 68,4 C 33,375 B 23,356 Dạng 2.2 Bài tập hỗn hợp kim loại tác dụng với H2SO4 Bài 1: Hoà tan 6,75 gam hỗn hợp Al Cu dung dịch H 2SO4 dư thu 3,36 l khí (đktc) Phần trăm khối lượng Al Cu hỗn hợp là: A 30% 70% B 40% 60% C 35% 65% D 50% 50% Bài 2: Cho 16 gam hỗn hợp bột Fe Mg tác dụng với dung dịch H 2SO4 dư thấy có gam khí H bay Khối lượng muối Sunfat tạo dung dịch gam? A 63,5 gam B 64,0 gam C 65,5 gam D 60,5 Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 5,2 gam hỗn hợp Mg Fe dung dịch H2SO4 1M thu 3,36 lít H2 (đktc) a Tính thành phần % Mg hỗn hợp: A 46,15 B 21,56 C 56,5 D 48,9 b Tính thể tích dung dịch H2SO4 1M cần dùng: A 1,0 B 0,15 C 0,3 D 0,35 c Tính khối lượng muối sunfat thu sau phản ứng A 19,6 B 20,5 C 11,56 D 36,4 Bài 4: Hòa tan hoàn toàn 14,9 gam hỗn hợp Fe Zn dung dịch H2SO4 2M thu 5,6 lít H2 (đktc) a Tính thành phần % Fe hỗn hợp: A 64,5 B 56,375 C 55,8 D 24,8 b Tính thể tích dung dịch H2SO4 2M cần dùng: A 0,23 B 0,25 C 1,0 D 0,125 Bài 5: Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg Zn dung dịch H2SO4 2M thu 6,72 lít H2 (đktc) a Tính khối lượng Mg Zn hỗn hợp: A 2,4 13,0 B 2,54 11,2 C 3,65 9,6 D 5,6 9,4 b Tính thể tích dung dịch H2SO4 2M cần dùng: A 0,3 B 0,15 C 1,0 D 0,5 c Tính khối lượng muối sunfat thu sau phản ứng A 15,56 B 24,3 C 44,2 22,4 Bài 6: Cho 10,3 gam hỗn hợp Cu, Al, Fe vào dung dịch H 2SO4 thu 5,6 lít khí (đktc) gam chất rắn không tan Vậy % theo khối lượng chất hỗn hợp ban đầu : A 26%, 54%, 20% B 20%, 55%, 25% C 19,4%, 50%, 30,6% D 19,4%, 26,2%, 54,4% Bài 7: Cho 9,14 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu dung dịch H 2SO4 dư thu 7,84 lít khí (đktc), dung dịch X 2,54 gam chất rắn Y Khối lượng muối X : A 32,15 gam B 31,45 gam C 42,74 gam D 30,35gam Bài 8: Cho 44,5 gam hỗn hợp bột Zn, Mg tác dụng với dung dịch H 2SO4 dư thấy có 22,4 lít khí H bay (đktc) Khối lượng muối Sunfat tạo dung dịch : A 80 B 140,5 C 104,5 D 117,5 Bài Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al Mg phản ứng hết với dung dịch H2SO4 dư, thu 1,68 lit khí H2 (đktc) Khối lượng Mg X A 0,60 gam B 0,90 gam C 0,42 gam D 0,48 gam Bài 10 cho 4,3g hỗn hợp bột Mg, Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thấy có 4,48 lít khí H2 bay Khối lượng muối thu là: A 18,50g B 23,50g C 18,5g D 11,4g Bài 11: Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al, Sn dung dịch H2SO4 loãng dư, thu 5,6 lit khí H2 (đktc) Thể tích khí oxi (đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hh X A 2,8 lit B 1,68 lit C 4,48 lit D 3,92 lit Bài 12: Hòa tan hồn tồn 8,9 gam X gồm Mg Zn dung dịch H2SO4 loãng dư, thu 4,48 lit khí H2 (đktc) Thể tích khí oxi (đktc) cần để phản ứng hồn tồn với 8,9 gam hỗn hợp X A 2,24 lit B 1,12 lit C 4,48 lit D 3,36 lit Bài 13 Cho hỗn hợp gồm Fe FeS tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng dư thu 2,24 lít hỗn hợp khí điều kiện tiêu chuẩn Hỗn hợp khí có tỉ khối so với hiđro Thành phần % theo số mol hỗn hợp Fe FeS ban đầu A 40% 60% B 50% 50% C 35% 65% D 45% 55% Bài 14 Hoà tan 1,19 gam hỗn hợp A gồm Al, Zn dung dịch H2SO4 vừa đủ thu dung dịch X V lít khí Y (đktc) Cô cạn dung dịch X 5,03 gam muối khan Giá trị V A 0,224 B 0,448 C 0,896 D 1,792 Dạng 2.2 Hỗn hợp oxit tác dụng với HCl Bài 1: Hòa tồn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO 500ml dung dịch H2SO4 0,2M (vừa đủ) Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat thu cạn dung dịch có khối lượng là: A 13,56gam B 14,56 gam C 15,56 gam D 10,81 gam Bài 2: Hòa tồn 25,4 gam hỗn hợp gồm Al2O3, FeO, CuO 400ml dung dịch H 2SO4 1M (vừa đủ) Sau phản ứng, hỗn hợp muối clorua thu cạn dung dịch có khối lượng là: A 57,4 gam B 45,6 gam C 55,6 gam D 66,56 gam Bài 3: Hòa tồn m gam hỗn hợp gồm Al2O3, Fe2O3, CuO 1,7 lít dung dịch H2SO4 0,5M (vừa đủ) Sau phản ứng thu 86,05 gam hỗn hợp muối clorua Khối lượng hỗn hợp oxit ban đầu (m) là: A 27,8 gam B 15,6 gam C 26,4 gam D 35,5 gam Bài 4: (KA-13) Cho 25,5 gam hỗn hợp X gồm CuO Al 2O3 tan hồn tồn dung dịch H2SO4 lỗng, thu dung dịch chứa 57,9 gam muối Phần trăm khối lượng Al2O3 X A 40% B 60% C 20% D 80% Dạng 2.3 Muối hỗn hợp muối cacbonat tác dụng với H2SO4 Bài 1: Hoà tan 10 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại hoá trị hai hoá trị ba dung dịch H 2SO4, ta thu dung dịch A 0,672 lít khí bay đktc Khi cô cạn dung dịch A khối lượng muối khan thu : A 10,33 gam B 11,08 gam C 11,74 gam D 12,39 gam Bài 2: Cho 20 gam hỗn hợp số muối cacbonat tác dụng hết với dung dịch H2SO4 dư thu 1,344 lít khí CO2 (đktc) dung dịch A Cô cạn dung dịch A thu m gam muối khan Giá trị m A 22,16 gam B 20,66 gam C 25,32 gam D 30 gam Bài 3: Cho 23,8 gam hỗn hợp hai muối cacbonat hai kim loại A, B tác dụng hết với dung dịch H 2SO4 dư thu V lít khí CO2 (đktc) dung dịch A Dẫn toàn CO vào dung dịch nước vơi dư thu 20 gam kết tủa Cô cạn dung dịch A thu m gam muối khan Giá trị m A 26 gam B 30 gam C 31 gam D 27 gam Bài 4: Cho m gam hỗn hợp hai muối cacbonat hai kim loại A, B tác dụng hết với dung dịch H 2SO4 dư thu 4,48 lít khí CO2 (đktc) dung dịch A Cơ cạn dung dịch A thu 26 gam muối khan Giá trị m A 29,8 gam B 18,8 gam C 23,3 gam D 25,4 gam Bài 5: Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp hai muối cacbonat trung hòa hai kim loại hóa trị II III dung dịch H2SO4 dư thu dung dịch A 0,896 lít bay (đktc) Khối lượng muối có dung dịch A A 3,2 gam B 3,78 gam C 4,15 gam D 4,78 gam Bài 6: Cho 11,5g hỗn hợp gồm ACO 3, B2CO3, R2CO3 tan hết dung dịch H2SO4 thu 2,24 lít CO 2(đktc) Khối lượng muối sunfat tạo thành là? A 16,7g B 14,6g C 15,1g D 12,5g Bài 7: Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp hai muối XCO3 Y2(CO3)3 dung dịch H2SO4 ta thu dung dịch A 0,672 lít khí bay đktc Cơ cạn dung dịch A thu m gam muối khan Giá trị m A 16,1 gam B 10,33 gam C 11,08 gam D 12,65 gam Bài 8: Hoà tan hoàn toàn 19,2 hỗn hợp gồm CaCO MgCO3 dung dịch H2SO4 dư thấy thoát V (lít) CO2 (đktc) dung dịch có chứa 26,4 gam hỗn hợp muối Xác định V A V = 3,36 lít C V = 8,96lít C V = 4,48 lít D.V = 5,6 lít Dạng 2.4 Kim loại tác dụng với axit sunfuric đặc Bài 1: Cho 6,4 gam Cu tác dụng vừa đủ với V1 lít dung dịch H2SO4 5M đặc nóng, sau phản ứng thu m gam muối khan V lít khí SO2 (đktc) a giá trị V là: A 2,24 B 11,2 C 4,48 D 5,6 b Giá trị V1 A 0,05 B 0,04 C 0,03 D 0,01 c Khối lượng muối khan thu A 14,5 B 16 C 15,5 D 16,5 Bài 2: Cho 4,8 gam Mg tác dụng vừa đủ với V1 lít dung dịch H2SO4 4M đặc nóng, sau phản ứng thu m gam muối khan V lít khí SO2 (đktc) a giá trị V là: A 3.36 B 8,96 C 4,48 D 11,2 b Giá trị V1 A 0,1 B 0,045 C 0,08 D 0,05 c Khối lượng muối khan thu A 17,8 B 12,9 C 24,0 D 18,5 Bài 3: Cho 11,2 gam Fe tác dụng vừa đủ với V1 lít dung dịch H2SO4 4M đặc nóng, sau phản ứng thu m gam muối khan V lít khí SO2 (đktc) a giá trị V là: A 13,44 B 6,72 C 8,96 D 16,7 b Giá trị V1 A 0,3 B 0,2 C 0,1 D 0,15 c Khối lượng muối khan thu A 68,8 B 40,0 C 75,5 D 80,0 Bài 4: Cho 10,8 gam Al tác dụng vừa đủ với V1 lít dung dịch H2SO4 6M đặc nóng, sau phản ứng thu m gam muối khan V lít khí SO2 (đktc) a giá trị V là: A 10,8 B 6,72 C 13,44 D 16,7 b Giá trị V1 A 0,35 B 0,2 C 0,25 D 0,5 c Khối lượng muối khan thu A 68,4 B 55,6 C 75,5 D 82,5 Bài 5: Cho 6,0 gam kim loại M có hóa trị tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch H 2SO4 5M đặc nóng, sau phản ứng thu m gam muối khan 5,6 lít khí SO2 (đktc) a Kim loại M A Al B Zn C Cu D Fe b Giá trị V1 A 0,25 B 0,2 C 0,1 D 0,15 c Khối lượng muối khan thu A 23,5 B 20,1 C 30,0 D 31,2 Bài 6: Cho 16,2 gam kim loại M có hóa trị tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch H 2SO4 2M đặc nóng, sau phản ứng thu m gam muối khan 20,16 lít khí SO2 (đktc) a Kim loại M A Al B Zn C Cu D Fe b Giá trị V1 A 0,75 B 0,9 C 0,8 D 0,7 c Khối lượng muối khan thu A 73,5 B 82,6 C 90,4 D 102,6 Dạng 2.5 Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit sufuric đặc Bài Cho 8,3 gam hỗn hợp Al Fe tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch H2SO4 đặc 98%, nóng dư thu 6,72 lít khí SO2 đktc a.Tính khối lượng kim loại hỗn hợp b Tính khối lượng dung dịch H2SO4 ban đầu Bài Hòa tan hồn tồn 22,8 gam hỗn hợp A gồm Mg Fe 160 gam dung dịch H 2SO4 đặc a%, nóng vừa đủ Sau phản ứng xảy hồn tồn, thấy 15,68 lít khí SO2 (ở đktc) dung dịch B a Tính thành phần % khối lượng kim loại A b Tính C% dung dịch H2SO4 ban đầu Bài Hoà tan hoàn toàn 13,6 gam hỗn hợp A gồm Fe Mg vào dung dịch H 2SO4 đặc 98%, nóng thu 8,96 lít khí SO2 (đktc) a viết phương trình phản ứng xảy ? b xác định thành phần % khối lượng kim loại hỗn hợp ? c Tính khối lượng dung dịch H2SO4 ban đầu Bài Cho 40 gam hỗn hợp Fe – Cu tác dụng vừa đủ với m gam dung dòch H 2SO4 98% nóng thu 15,68 lit SO2 (đkc) a.Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp? b.Tính khối lượng dung dòch H2SO4 dùng? Bài Hồ tan hồn tồn m gam hỗn hợp kim loại Fe Zn vào dung dịch HCl (loãng, dư ) thu 4,48 lit khí H2 Mặt khác, hồ tan hồn tồn hỗn hợp kim loại vào m gam dung dịch H2SO4 98% , vừa đủ , đun nóng thu 5,6 lít SO2 Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn a Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu? b Tính m gam dd H2SO4 98% dùng Bài Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp kim loại Fe Mg vào dung dịch HCl (loãng, dư ) thu 6,72 lit khí H2 Mặt khác, hồ tan hoàn toàn hỗn hợp kim loại vào m gam dung dịch H2SO4 98% , vừa đủ , đun nóng thu 8,4 lít SO2 Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn a Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu ? b Tính m gam dd H2SO4 98% dùng Bài Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp kim loại Fe Al vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư ) thu 11,2 lit khí H2 Mặt khác, hồ tan hồn tồn hỗn hợp kim loại vào m gam dung dịch H2SO4 98% , vừa đủ , đun nóng thu 13,44 lít SO2 Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn a Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu ? b Tính m gam dd H2SO4 98% dùng Bài Hỗn hợp A chứa Mg Cu Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HCl dư lượng khí khơng màu thu 2,24 lit đktc Cũng lượng hỗn hợp đem hòa tan dung dịch H2SO4 đặc(dư) lượng SO2 thu 4,48 lit (đktc) a Viết phương trình hóa học xảy b.Tính m gam Bài Hỗn hợp B chứa Fe Cu Cho m gam hỗn hợp B tác dụng với dung dịch HCl dư lượng khí không màu thu 3,36 lit đktc Cũng lượng hỗn hợp đem hòa tan dung dịch H2SO4 đặc(dư) lượng SO2 thu 8,4 lít (đktc) a Viết phương trình hóa học xảy b Tính m gam Bài 10 Hỗn hợp B chứa Al Cu Cho m gam hỗn hợp B tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng dư lượng khí khơng màu thu 3,36 lit đktc Cũng lượng hỗn hợp đem hòa tan dung dịch H2SO4 đặc(dư) lượng SO2 thu 8,4 lít (đktc) a Viết phương trình hóa học xảy b Khối lượng kim loại hỗn hợp B c Tính m gam Bài 11 Cho hỗn hợp X gồm 14,4 gam Cu CuO tác dụng với dung dịch H 2SO4 đặc, nóng, dư thu 6,4 g SO2 a Viết phương trình phản ứng xảy b Tính thành phần phần trăm kim loại có hỗn hợp X c Cho tồn khí SO2 thu vào 100ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch A Tính khối lượng muối thu được? Bài 12 Cho 10,8 gam hỗn hợp Fe CuO vào H2SO4 đặc nóng thu 1,68 lít khí đktc a Viết ptpư xảy b Tính % khối lượng Fe, CuO c Dẫn tồn lượng khí vào 100ml dung dịch KOH 1M Tính khối lượng muối thu sau phản ứng Bài 13 Cho 20,8 gam hoãn hợp Cu CuO tác dụng vừa đủ dung dòch H2SO4 đặc, nóng 80% thu 4,48 lit khí (đkc) a Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp? b.Tính khối lượng dung dòch H2SO4 80% cần dùng c Dẫn tồn lượng khí sinh vào 150 ml dung dịch Ca(OH)2 1M Tính khối lượng muối khan thu sau phản ứng Bài 14 Cho 3,2 gam hỗn hợp Cu CuO tác dụng vừa đủ dung dòch H2SO4 đặc, nóng 98% thu 0,672 lit khí (đkc) a Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp? b.Tính khối lượng dung dòch H2SO4 98% cần dùng c Dẫn tồn lượng khí sinh vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M Tính khối lượng muối khan thu sau phản ứng Bài 15 Cho 5,8 gam hỗn hợp Fe,Cu vào dd H2SO4 đặc nóng thu 3,08 lít SO2 đkc dd A a Tính % m Fe b.Dẫn khí thu vào 100ml dd Ca(OH)2 1,5M Tính khối lượng muối tạo thành Bài 16 Cho 18,8 gam hỗn hợp rắn A gồm Fe FeO vào H2SO4 đặc nóng dư thu Vml khí đktc Cũng lượng rắn A cho vào dung dịch H2SO4 lỗng dư thu 1,12 lít khí đkc a Tính V b Tính % khối lượng Fe FeO hỗn hợp ban đầu Bài 17 Cho 48 gam hỗn hợp rắn A gồm Fe FeO vào H2SO4 đặc nóng dư thu V lít khí đkc Cũng lượng rắn A cho vào dung dịch H2SO4 lỗng dư thu 13,44 lít khí đktc a Tính V b Tính % khối lượng Fe FeO hỗn hợp ban đầu Bài 17B Cho 57,6 gam hỗn hợp rắn A gồm Fe Fe 3O4 vào H2SO4 đặc nóng dư thu V lít khí đkc Cũng lượng rắn A cho vào dung dịch H2SO4 lỗng dư thu 4,48 lít khí H2 đktc a Tính V b Tính % khối lượng Fe Fe3O4 hỗn hợp ban đầu Bài 18 Cho 18 gam hỗn hợp rắn A gồm Cu Fe 3O4 vào H2SO4 đặc nóng dư thu Vml khí đkc Cũng lượng rắn A cho vào dung dịch H2SO4 loãng thu 6,4 gam chất rắn B a Tính V b Tính % khối lượng Cu c Tính khối lượng muối sunfat tạo thành Bài 19 Cho 61,6 gam hỗn hợp rắn X gồm Cu FeO vào H2SO4 đặc nóng dư thu Vml khí đkc Cũng lượng rắn X cho vào dd H2SO4 loãng thu 25,6 gam chất rắn Y a Tính V b Tính % khối lượng FeO c Tính khối lượng muối sunfat tạo thành Bài 20 Cho 36 gam hỗn hợp rắn X gồm Cu Fe vào H2SO4 đặc nóng dư thu Vml khí đkc Cũng lượng rắn A cho vào dd H2SO4 loãng thu 19,2 gam chất rắn B a Tính V b Tính % khối lượng Fe c Tính khối lượng muối sunfat tạo thành Bài 21 Cho 17,2 gam hỗn hợp Fe Fe3O4 vào dd H2SO4 đặc nóng thu 3,92 lít SO2 đktc dung dịch A a Tính % mFe b Dẫn khí thu vào 100ml dd Ca(OH)2 1,5M Tính khối lượng muối tạo thành c Tính khối lượng muối sunfat thu sau phản ứng Bài 22 Cho 12,8 gam hỗn hợp Fe FeO vào dd H2SO4 đặc nóng thu 4,48 lít SO2 đktc dung dịch A a Tính % mFe b Dẫn khí thu vào 100ml dung dịch NaOH 3M Tính khối lượng muối tạo thành c Tính khối lượng muối sunfat thu sau phản ứng Bài 23 Cho 27,2 gam hỗn hợp FeO Cu vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu 6,72 lít SO2 đktc dung dịch A a Tính % khối lượng Cu hỗn hợp b Dẫn khí thu vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M Tính khối lượng muối tạo thành c Tính khối lượng muối sunfat thu sau phản ứng Bài 24 Cho 10,38 gam hỗn hợp gồm Fe, Al Ag chia làm phần nhau: - Phần 1: Tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu 2,352 lit (đkc) - Phần 2: Tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu 2,912lit khí SO2 (đkc) Tính khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu ĐS: mFe = 3,36 gr ; mAl = 2,7 gr ; mAg = 4,32 gr Bài 25 Cho 29,4 gam hỗn hợp gồm Fe, Al Cu chia làm phần nhau: - Phần 1: Tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu 5,6 lit (đkc) - Phần 2: Tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu 17,92 lit khí SO2 (đkc) Tính khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu ĐS: mFe = 5,6 ; mAl = 2,7 ; mAg = 6,4 Bài 26 Cho 28,2 gam hỗn hợp X bao gồm Fe, Mg Ag - Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu 6,72 lit (đkc) - Tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu 10,08 lit khí SO2 (đkc) Tính khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu ĐS: mFe = 8,4 ; mAl = 3,6 ; mAg = 16,2 Bài 27 Cho 8,3 g hỗn hợp A gồm kim loại Đồng, Nhôm Magiê tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 20% (lỗng) Sau phản ứng chất khơng tan B thu 5,6 lít khí (đkc) Hồ tan hồn tồn B H 2SO4 đặc, nóng, dư; thu 1,12 lít khí SO2 (đkc) a Tính % số mol kim loại hỗn hợp A b Tính C% chất có dung dịch B, biết lượng H2SO4 phản ứng vừa đủ Bài 28 Hòa tan 11,5 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al vào dung dịch HCl thu 5,6 lít khí(đkc) Phần khơng tan cho vào H2SO4 đặc,nóng thu 2,24 lít khí(đkc) Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp Bài 29 Hoà tan 29,4 g hh Al, Cu, Mg vào dung dịch HCl dư tạo 11,2 lít khí đktc Phần không tan cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đđ tạo 6,72 lít khí SO2 đkc a Xác định % khối lượng kim loại hỗn hợp Bài 30 Cho 8,9g hỗn hợp Zn, Mg tan hồn tồn H 2SO4 đặc nóng thu dung dịch X 0,1 mol SO2 ; 0,01 mol S ; 0,005 mol H2S Tính khối lượng kim loại hỗn hợp? Bài 31 Cho m gam Zn tan vào H 2SO4 đặc nóng th 6,72 lít hỗn hợp hai khí H 2S SO2 (đktc) có tỉ khối so với H 24,5 a Tính số mol khí hỗn hợp? b Tính giá trị m? c Tính khối lượng muối tạo thành dung dịch sau phản ứng? Bài 32 Cho 11g hỗn hợp Al, Fe tan hoàn toàn H 2SO4 đặc nóng thu 4,032 lít hỗn hợp hai khí H 2S, SO2 có tỉ khối so với H2 24,5 dung dịch X, a Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp? Bài 33 Cho 4,5g kim loại R tan hoàn toàn H 2SO4 đặc nóng thu 2,24 lít hỗn hợp SO 2, H2S có tỉ khối so với H2 24,5 dung dịch X Tìm kim loại R tính khối lượng muối tạo thành dung dịch sau phản ứng? Bài 34 Cho 1,44g kim loại R tan hồn tồn H 2SO4 đăc nóng thu 0,672 lít hỗn hợp SO 2, H2S có tỉ khối so với H2 27 Tìm kim loại R tính khối lượng muối tạo thành dung dịch sau phản ứng? ... lít khí Giá trị m là: A 3,2 B 2,7 C 5,4 D 10,8 Dạng 2.1 Bài tập axit Sunfuric (H2SO4) : Bài 1: Cho 11,2 gam Fe tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch H2SO4 aM Sau phản ứng thu m gam muối khan V lít... ứng với 300ml dung dịch H2SO4 2M Xác định khối lượng muối khan thu sau phản ứng A 25,65 B 68,4 C 33,375 B 23,356 Dạng 2.2 Bài tập hỗn hợp kim loại tác dụng với H2SO4 Bài 1: Hoà tan 6,75 gam hỗn... dd H2SO4 98% dùng Bài Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp kim loại Fe Al vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư ) thu 11,2 lit khí H2 Mặt khác, hoà tan hoàn toàn hỗn hợp kim loại vào m gam dung dịch H2SO4
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập phân dạng lưu huỳnh và H2SO4, Bài tập phân dạng lưu huỳnh và H2SO4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn