Đề trắc nghiệm kiểm tra môn Hóa lớp 10 học kì II

14 80 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 13:56

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT - THI HKII - KHỐI 10 BÀI THI THỬ HÓA 10 CB (Thời gian làm bài: 45 phút) MÃ ĐỀ THI: 001 Họ tên thí sinh: .SBD: Câu 1: Tính oxi hóa halogen giảm dần theo thứ tự sau: (theo chiều từ trái sang phải) A F2, Cl2, Br2, I2 B Cl2, Br2, I2, F2 C I2, Br2, Cl2, F2 D F2, Cl2, I2, Br2 Câu 2: Phương pháp để điều chế khí F2 công nghiệp là: A Dùng chất khử mạnh khử ion F- dung dịch CaF2 B Dùng Cl2 đẩy flo khỏi dung dịch muối NaF C Điện phân hỗn hợp KF HF thể lỏng ( nhiệt độ nóng chảy 700C) D Dùng I2 đẩy flo khỏi dung dịch muối KF Câu 3: Cho phương trình phản ứng điều chế iot sau: H2SO4đ + 8HI  H2S + 4I2 + 2H2O ( ) 2FeCl3 + 2HI  2FeCl2 + I2 + 2HCl ( ) KClO3 + 6HI  3I2 Cl2 + 2HI  2HCl + KCl + 3H2O (3) + I2 (4) Vai trò HI phản ứng là: A Chất khử B Chất bị khử C Axit mạnh D Chất tạo môi trường Câu 4: Cho chất Fe (1), FeCl2 (2) , KMnO4 (3), FeS (4), Ba(NO3)2 (5) Những chất tác dụng với dung dịch HCl là: A (1), (3), (4) B (1),(4),(5) C (1),(2),(4),(5) D (1),(2),(3),(4),(5) Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng sau: ( Mỗi mũi tên phương trình phản ứng ) AgNO3  HCl  X → NaCl  Y ↓ KClO3  X, Y là: A KCl, KNO3 B KCl, AgCl C Cl2, AgCl D O2, AgCl Câu 6: Cho 3,2 gam đơn chất halogen X2 tác dụng với Ca đun nóng, dư thu gam muối X A Flo B Clo C Iot D Brom Câu 7: Cho 2,24 lít ( đktc) hỗn hợp X gồm khí HCl Cl2 qua dung dịch KI dư, thu 2,54 gam iot Phản ứng hoàn toàn Thành phần phần trăm theo số mol khí X : A 20% 80% B 90% 10% C 82,23% 17,77% D 50% 50% Câu 8: Nung nóng 3,42 gam hỗn hợp gồm Mg, Cu, Al với lượng dư O2 đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam chất rắn X Cần dùng 400 ml dung dịch HCl 0,5M để phản ứng hết với X Giá trị m là: A 6,62 B 5,02 C 4,22 D 9,82 Câu 9: Phát biểu sau khơng nói khả phản ứng oxi? A O2 phản ứng trực tiếp với hầu hết kim loại B O2 phản ứng trực tiếp với tất phi kim C O2 tham gia vào trình cháy, gỉ, hô hấp D Những phản ứng mà O2 tham gia phản ứng oxi hoá - khử Câu 10: Chỉ nội dung sai A O3 dạng thù hình O2 B O3 tan nhiều nước O2 C O3 oxi hoá tất kim loại Mã đề thi 001 - Trang số : D Ở điều kiện thường, O2 khơng oxi hố Ag O3 oxi hoá Ag thành Ag2O Câu 11: Cho 5,6lit hỗn hợp gồm oxi ozon phản ứng vừa đủ với 13,44lit hỗn hợp khí gồm CO H2 có tỉ khối so với hiđro 7,5 % thể tích oxi hỗn hợp ban đầu là: (biết thể tích khí đo đktc) A 40% B 60% C 50% D 75% Câu 12: Tính chất hóa học dung dịch H2S là: A Có tính axit mạnh C có tính oxi hóa Câu 13: Cho phản ứng sau : (1) S + O2 SO2 ; B Tính axit yếu,tính khử mạnh D có tính khử (2) S + H2 H2S ; (3) S + 3F2 SF6 ; (4) S + 2K K2S S đóng vai trò chất khử phản ứng nào? A (1) B (3) C (2) (4) Câu 14: Khí H2S không tác dụng với chất sau đây? A dung dịch CuCl2 B khí Cl2 C dung dịch KOH D (1) (3) D dung dịch FeCl2 Câu 15: Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên phương trình phản ứng):  dd X  dd Y  dd Z NaOH   Fe(OH)   Fe (SO )3   BaSO Các dung dịch X, Y, Z lần lượtlà: A FeCl3, H2SO4(đặc, nóng), BaCl2 C FeCl3, H2SO4(đặc, nóng), Ba(NO3)2 B FeCl2, H2SO4(đặc, nóng), BaCl2 D FeCl2, H2SO4(loãng), Ba(NO3)2 Câu 16: Cho 6,72 lit khí H2S (đktc) qua dung dịch chứa 18g NaOH thu muối gì? (S=32,H=1, O=16, Na=23) A NaHS Na2S B NaHS C Na2S D NaH Câu 17: Cho m gam hỗn hợp X gồm Zn S vào bình khơng có khơng khí, nung bình sau thời gian thu chất rắn A Hòa tan chất rắn A dung dịch HCl dư thu 8,96 lít (đktc) khí B 9,6 gam chất rắn D không tan Biết tỉ khối B so với hiđro Hiệu suất phản ứng tạo thành chất rắn A A 30% B 45% C 50% D 75% Câu 18: Cho 22 gam hỗn hợp Al, Fe phản ứng hồn tồn với H2SO4 đặc nóng dư thu 8,064 lít hỗn hợp hai khí SO2 H2S (đktc) có tỉ khối so với H2 24,5 dung dịch A Tính % khối lượng Al hỗn hợp ban đầu? A 49,09% B 33,33% C 43,33% D 50,91% Câu 19: Chọn câu sai H2SO4? A S H2SO4 có số oxi hóa +6 C H2SO4 đặc khơng có tính axit B Có liên kết H - O phân cực D H2SO4 đặc có tính háo nước Câu 20: Chọn câu đúng? A H2SO4 chất lỏng, không màu, sánh dầu, không bay B H2SO4 98% có D= 1,84 g/cm3; nhẹ nước C H2SO4 đặc không hút ẩm nên không dùng làm khơ khí ẩm D H2SO4 đặc tan nước toả nhiều nhiệt Câu 21: Hiện tượng xảy cho Cu tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư là: A Cu tan hết, dung dịch thu có màu xanh, khơng có khí B Cu khơng tan hết, dung dịch thu có màu xanh, có khí C Cu tan hết, dung dịch thu có màu xanh, có khí mùi hắc thoát D Cu tan hết, dung dịch thu có màu xanh, có khí khơng mùi Câu 22: Từ m gam S điều chế 39,2 gam dung dịch H2SO4 49% Biết hiệu suất trình 80% Giá trị m Mã đề thi 001 - Trang số : A 6,272 B 7,84 C 3,136 D 5,0176 Câu 23: Cho 18 gam kim loại M tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu 3,36 lít khí SO2 đktc 6,4 gam S dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu số gam muối khan là: A 75 gam B 90 gam C 96 gam D 86,4 gam Câu 24: Một phản ứng thuận nghịch đạt đến trạng thái cân nào? A Phản ứng thuận kết thúc B Phản ứng nghịch kết thúc C Tốc độ phản ứng thuận nghịch D Nồng độ chất tham gia phản ứng chất sản phẩm phản ứng Câu 25: Chọn câu đúng? Nếu tăng diện tích bề mặt chất phản ứng hệ dị thể A Tốc độ phản ứng giảm B Tốc độ phản ứng tăng C Nhiệt độ phản ứng giảm D Nhiệt độ phản ứng tăng Câu 26: Trong hệ phản ứng trạng thái cân 2SO2 (k) + O2 (k) ↔ 2SO3 (k) (∆H < 0) Cân chuyển dịch theo chiều thuận A Giảm nồng độ SO2 B Tăng nồng độ SO2 C Tăng nhiệt độ Câu 27: Cu kim loại tác dụng với chất chất sau? A Khí Cl2 B Dung dịch KOH đặc C Dung dịch H2SO4 D Giảm nồng độ O2 D Dung dịch HCl Câu 28: Trong công nghiệp, người ta tổng hợp NH3 theo phương trình hố học: N2 (k) + 3H2 (k) ↔ 2NH3 (k) Biết tốc độ phản ứng tính theo biểu thức: v = k.[N2].[H2]3 Khi tăng nồng độ H2 lên lần (giữ nguyên nồng độ khí nitơ nhiệt độ phản ứng) tốc độ phản ứng tăng lên lần? A B C D 16 Câu 29: Có bốn chất khí: HCl, HBr, HI O2 đựng bốn ống nghiệm riêng biệt Thuốc thử dùng để phân biệt ống nghiệm là: A Q tím B Phenolphtalein C Dung dịch AgNO3 D dung dịch NaCl Câu 30: Thuốc thử để nhận biết ba dung dịch đựng ba ống nghiệm riêng biệt: NaCl, BaCl2, HCl loãng là: A Dung dịch KNO3 B Dung dịch AgNO3 C Dung dịch Na2CO3 D Q tím Cho: H = 1; O = 16; S = 32; Cl = 35,5, Br = 80; I = 127; F = 19; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Zn = 65; Fe = 56; Al = 27;Cu = 64 - Hết - Mã đề thi 001 - Trang số : Mã đề thi 001 - Trang số : SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT - THI HKII - KHỐI 10 BÀI THI THỬ HÓA 10 CB (Thời gian làm bài: 45 phút) MÃ ĐỀ THI: 002 Họ tên thí sinh: SBD: Câu 1: Cấu hình electron lớp ngồi ion halogenua là: A ns2np4 B ns2np6 C ns2np5 D ns2np3 Câu 2: Cho bốn đơn chất F2 ; Cl2 ; Br2 ; I2 Chất có nhiệt độ sôi cao : A F2 B Cl2 C Br2 D I2 Câu 3: Axit clohiđric tác dụng với tất chất sau ? A Na2CO3 , Ca, AgNO3,CuO B H2, Na, MnO2, Cu C HBr, CaCO3, NaBr, NaNO3 D BaO, Fe, NH3 , AgCl Câu 4: Ứng dụng sau Cl2 ? A Sát trùng nước sinh hoạt B Sản xuất kali clorat, nước Gia-ven, clorua vôi C Sản xuất thuốc trừ sâu 666, axit sunfuric D Tẩy trắng sợi, giấy, vải Câu 5: Tính oxi hóa halogen biến đổi theo dãy sau đây? A Cl > Br > F > I B Br > Cl > F > I C I > Br > Cl > F D F > Cl > Br > I Câu 6: Cho chuỗi phản ứng: KMnO4 + (A)  X2 ↑+ (B) + (C) + H2O (C) + H2O → X2 ↑ + (D) + (I) X2 + (D)  (A) X2 + (I)  (C) + (E) + H2O Các chất A, X2 , C, D, E là: A HCl, Cl2, MnCl2, H2, KCl C HCl, Cl2, KCl, H2, KClO B HBr, Br2, KBr, H2, KBrO D HF, F2, KF, H2, KFO Câu 7: Cho dung dịch riêng biệt: dung dịch HCl, dung dịch NaCl, dung dịch K2SO3 Để phân biệt dung dịch thuốc thử cần dùng thuốc thử sau đây? A dung dịch AgNO3 B dung dịch Na2CO3 C dung dịch NaOH D dung dịch KI + hồ tinh bột Câu 8: Hiện tượng xảy thí nghiệm bên là: A Có khí màu vàng sinh ra, đồng thời có kết tủa B Chỉ có khí màu vàng thoát C Chất rắn MnO2 tan dần D Có khí màu vàng sinh ra, đồng thời MnO2 tan dần Câu 9: Cho 6,72 lít clo (đktc) tác dụng với 5,6 gam Fe nung nóng lấy chất rắn thu hồ vào nước khuấy khối lượng muối dung dịch thu là: (Cho Fe = 56; Cl = 35,5) A 38,10 gam B 16,25 gam C 32,50 gam D 25,40 gam Câu 10: Cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với hỗn hợp gồm 0,1 mol NaF 0,1 mol NaCl Khối lượng kết tủa tạo thành là: (Cho Ag = 108; Na = 23; N = 14; O= 16; F = 19; Cl = 35,5) A 10,8 gam B 14,35 gam C 21,6 gam D 27,05 gam Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 25,12 gam hỗn hợp Mg, Al, Fe dung dịch HCl dư thu 13,44 lít khí H2 (đktc) m gam muối Giá trị m là: (Cho Mg = 24; Al = 27; Fe = 56; Cl = 35,5; H = 1) A 67,72 B 46,42 C 68,92 D 47,02 Câu 12: Cho 15,92 gam hỗn hợp NaX NaY (X, Y halogen hai chu kỳ liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư thu 28,67 gam kết tủa Công thức muối : (Cho Na = 23; F= 19; Cl = 35,5; Br = 80; I = 127) A NaCl NaBr B NaBr NaI C NaF NaCl D NaF NaCl NaBr NaI Câu 13: Anion X2- có cấu hình electron lớp ngồi 3s23p6 Nguyên tố X là: A O B F C S D Cl Câu 14: Oxi tác dụng với tất chất nhóm ? A K, Mg, Cl2 B Na, I2, N2 C Mg, Al, N2 D Ca, Au, S Câu 15: Cách điều chế oxi phòng thí nghiệm là: A điện phân nước có hòa tan H2SO4 B nhiệt phân hợp chất giàu oxi, bền nhiệt C chưng cất phân đoạn khơng khí lỏng D nhiệt phân nước Câu 16: Chọn câu sai: A 90% lượng lưu huỳnh khai thác dùng để sản xuất H2SO4 B Oxi có vai trò định sống người động vật C Trong đời sống, người ta dùng ozon để sát trùng nước sinh hoạt D Khơng khí chứa lượng nhỏ ozon (dưới phần triệu theo thể tích) gây ngộ độc Câu 17: Hiện tượng xảy dẫn từ từ đến dư SO2 vào dung dịch brom là: A Dung dịch brom bị màu B Xuất kết tủa màu vàng C Dung dịch brom có màu xanh D Khơng tượng + O2 , xt, t + H2O + Cu  D   A Biết dung dịch chứa D làm q tím hóa Câu 18: Cho sơ đồ phản ứng sau: A  B  đỏ.Chất A là: A SO2 B H2S C SO3 D S Câu 19: Thuốc thử phân biệt hai chất khí riêng biệt SO2 H2S là: A Dung dịch Br2 B Dung dịch NaOH C Dung dịch Ba(OH)2 D Dung dịch H2SO4 loãng Câu 20: Chọn câu đúng? A Cả O2 O3 phản ứng với Ag điều kiện thường B O2 O3 oxi hóa S điều kiện thích hợp C S, H2SO4 có tính khử D Cả H2SO4 lỗng đặc oxi hóa Cu Câu 21: Cho 8,7 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu, Al, phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu 3,2 gam chất rắn không tan, dung dịch X 4,48 lít khí B (đktc) Thành phần % khối lượng kim loại là: (Cho Cu = 64; Al = 27; Fe = 56; S = 32; H = 1; O = 16) A 32,18%, 36,78%, 31,03% B 30,18%, 36,78%, 31,03% C 31,18%, 36,78%, 31,03% D 36,79%, 36,78%,32,18% Câu 22: Hấp thu hoàn toàn 5,6 lít khí SO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch NaOH M Khối lượng muối thu sau phản ứng là: (Cho Na = 23; S = 32; O = 16; H = 1) A 24,5 gam B 18,9 gam C 10,4 gam D 29,3 gam Câu 23: Hòa tan hoàn toàn 9,6 gam kim loại M vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu dung dịch X 3,36 lít khí SO2 đktc (sản phẩm khử nhất) Kim loại M là: A Mg (24) B Cu (64) C Al (27) D Fe (56) Câu 24: Chia 6,7 gam hỗn hợp X gồm Fe, Al Cu chia làm phần nhau: - Phần 1: tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu 2,352 lít khí H2 (đktc) - Phần 2: tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu 2,8 lít khí SO2 (đktc) Thành phần % khối lượng Fe X là: (Cho Fe = 56; Al = 27; Cu = 64) A 83,58% B 40,30% C 9,55% D 50,15% Câu 25: Tốc độ phản ứng : A Độ biến thiên nồng độ chất phản ứng đơn vị thời gian B Độ biến thiên nồng độ sản phẩm phản ứng đơn vị thời gian C Độ biến thiên nồng độ chất phản ứng sản phẩm phản ứng đơn vị thời gian D Độ biến thiên nồng độ chất phản ứng đơn vị thời gian Câu 26: Một cân hóa học đạt : A Nhiệt độ phản ứng không đổi B Tốc độ phản ứng thuận = tốc độ phản ứng nghịch C Nồng độ chất phản ứng = nồng độ sản phẩm D Khơng có phản ứng xảy dù có thêm tác động yếu tố bên : nhiệt độ, nồng độ, áp suất Câu 27: Sự chuyển dịch cân : A Phản ứng trực chiều thuận B Chuyển từ trạng thái cân thành trạng thái cân khác C Phản ứng trực chiều nghịch D Phản ứng tiếp tục xảy chiều thuận chiều nghịch Câu 28: Các yếu tố ảnh hưởng đến cân hoá học là: A nồng độ, nhiệt độ chất xúc tác C nồng độ, nhiệt độ áp suất B nồng độ, áp suất diện tích bề mặt D áp suất, nhiệt độ chất xúc tác Câu 29: Cho phản ứng sau: HI(k) , H >0 ⇆ H2(k) + I2(r) ⇆ 2NO(k) + O2(k) NO2 (k) , H
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề trắc nghiệm kiểm tra môn Hóa lớp 10 học kì II, Đề trắc nghiệm kiểm tra môn Hóa lớp 10 học kì II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn