Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 : Halogen

2 102 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 13:50

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƢỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT - KIỂM TRA HÓA 10 BÀI THI: HÓA 10 CƠ BẢN (Thời gian làm bài: 45 phút) MÃ ĐỀ THI: QT3 Họ tên thí sinh: SBD: Câu 1: Trong nhóm Halogen, từ Flo đến Iot bán kính ngun tử: A khơng thay đổi B tăng dần C giảm dần D biến đổi khơng theo qui luật Câu 2: Cấu hình electron lớp halogen là: A ns2np4 B ns2np5 C ns2np6 D (n-1)d10ns2np5 Câu 3: Dãy axit sau đƣợc xếp theo thứ tự tính axit giảm dần? A HI, HCl, HBr, HF B HF, HCl HBr, HI C HI, HBr, HCl, HF D HBr, HI, HF, HCl Câu 4: Chọn đáp án sai: A Các nguyên tử halogen có khả thu thêm electron phản ứng hóa học B Các nguyên tử halogen tạo hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực với hiđro C Phân lớp electron nguyên tử halogen có electron D Tất nguyên tố halogen có số oxi hóa -1 hợp chất Câu 5: Liên kết hóa học phân tử halogen là: A Liên kết cộng hóa trị không cực C Liên kết cho nhận B Liên kết cộng hóa trị có cực D Liên kết ion Câu 6: Cho 0,075 mol Halogen X2 tác dụng vừa đủ với kim loại Đồng thu đƣợc 10,125 gam CuX2 Nguyên tố X là: A Flo (19) B Clo (35,5) C Brom (80) D Iot (127) Câu 7: Dung dịch X chứa 1,03 gam muối Natri halogenua Cho lƣợng dƣ dung dịch AgNO3 vào dung dịch X thấy xuất 1,88 gam kết tủa Tên gọi halogen muối là: A Flo (19) B Clo (35,5) C Brom (80) D Iot (127) Câu 8: Chọn câu đúng? A Ở điều kiện thƣờng, khí clo khơng có màu C Phân tử clo có tính thăng hoa B Cl2 khí độc D Clo tan nhiều nƣớc Câu 9: Công thức chất có tên gọi clorua vơi A CaOCl2 B CaCl2 C NaClO D KClO3 Câu 10: Dãy đƣợc xếp theo thứ tự giảm dần số oxi hóa Clo (từ trái qua phải) là: A HClO; HClO2; HClO3; HClO4 B KClO4 ; KClO3; KClO; KCl C NaClO2; HClO4 ; CaOCl2; NaCl D KClO3; KClO2; KCl; KClO Câu 11: Chọn câu đúng? A Cả NaClO HClO dung dịch có tính oxi hóa mạnh B Dẫn khí CO2 qua dung dịch chứa CaOCl2 dƣ khơng thu đƣợc kết tủa C Clorua vơi khơng có tính tẩy màu D Hợp chất chứa oxi clo bền với nhiệt Câu 12: Phản ứng không chứng minh tính oxi hóa clo hợp chất chứa oxi clo là:  KCl + 3/2O2 A KClO3  C CaOCl2 + CO2 + H2O → HClO + CaCO3 + CaCl2 t0 B NaClO + 2HCl → NaCl + Cl2 + H2O D 2HClO → 2HCl + O2 Câu 13: Cho 23,7gam KMnO4 phản ứng hết với dung dịch HCl đặc dƣ thu đƣợc V lít khí Cl2 (đktc) Giá trị V: A 3,36 lít B 6,72 lít C 8,40 lít D 5,60 lit Câu 14: Cho luồng khí clo dƣ tác dụng với 9,2 gam kim loại sinh 23,4 gam muối kim loại hoá trị I Muối kim loại hoá trị I : A LiCl B KCl C NaCl D RbCl Câu 15: Hai miếng sắt có khối lƣợng 2,8 gam Một miếng cho tác dụng với Cl2 miếng tác dụng với dung dịch HCl.Tổng khối lƣợng muối Clorua thu đƣợc là: A 14,475 gam B 16,475 gam C 17,475 gam D 15,575 gam Câu 16: Cho phản ứng sau: 2HCl + CuO → CuCl2 + H2O 2HCl + Fe → FeCl2 + H2 Nguyễn Quốc Trung Trang 1/2- Mã Đề QT3  2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O 14HCl + K2Cr2O7  2HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2 + H2O 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O to Số phản ứng HCl thể tính axit là: A B C D Câu 17: Axit HCl phản ứng đƣợc với tất chất dãy sau đây? A Cu, CuO, Ca(OH)2,AgNO3 B NaBr(dd), NaI(dd), NaOH(dd) C ZnO, Na2CO3, Ba(OH)2 D Fe, Ag, O2, MnO2, KClO3 Câu 18: Cho phản ứng: NaX(rắn) + H2SO4 (đậm đặc) →NaHSO4 + HX(khí) Các hiđro halogenua (HX) điều chế theo phản ứng là: A HCl, HBr HI B HF HCl C HBr HI D HF, HCl, HBr HI Câu 19: A it halogenhidric có tính khử mạnh là: A HF B HI D HBr C HCl Câu 20: Kim loại tác dụng với HCl Cl2 không cho hợp chất là: A Mg B Fe C Zn D Al Câu 21: Sản phẩm đầy đủ phản ứng dung dịch HCl dung dịch KMnO4 là: A KCl + MnCl2 + H2O B Cl2 + MnCl2 + KOH C Cl2 + KCl + MnO2 D Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O Câu 22: Hoà tan 9,14 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al lƣợng vừa đủ dung dịch HCl đƣợc 7,84 lít khí H2 (đktc) 2,54 gam rắn Y dung dịch Z Cô cạn dung dịch Z thu đƣợc khối lƣợng muối khan là: A 31,45 gam B 33,25 gam C 39,9 gam D 33,99 gam Câu 23: Hồ tan 11,2 lít khí HCl (đktc) vào m gam dung dịch HCl 16% thu đƣợc dung dịch HCl 20% Giá trị m A 36,5 B 182,5 C 365,0 D 224,0 Câu 24: Hoà tan hoàn toàn 3,9 gam hỗn hợp Mg Al dung dịch HCl dƣ Sau phản ứng thấy khối lƣợng dung dịch tăng thêm 3,5 gam so với ban đầu Số mol a it tham gia phản ứng : A 0,8 mol B 0,08 mol C 0,04 mol D 0,4 mol Câu 25: Cho hỗn hợp muối MgCO3 CaCO3 tan dung dịch HCl vừa đủ tạo 3,36 lít khí (đktc) Số mol muối cacbonat ban đầu là: A 0,1 mol B 0,15 mol C 0,2 mol D 0,3 mol Câu 26: Dung dịch dung dịch a it sau không đƣợc chứa bình thuỷ tinh? A HCl B H2SO4 C HNO3 D HF Câu 27: Có dung dịch KF, KCl, KBr, KI đựng lọ bị nhãn Nếu dùng dung dịch AgNO3 nhận biết đƣợc: A dung dịch B dung dịch C dung dịch D dung dịch Câu 28: Trong muối NaCl có lẫn NaBr NaI Để loại hai muối khỏi NaCl ngƣời ta có thể: A Sục từ từ khí Cl2 dƣ vào dung dịch sau cạn dung dịch B Tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc C Tác dụng với Br2 dƣ sau cạn dung dịch D Tác dụng với AgNO3 sau nhiệt phân kết tủa Câu 29: Cho đơn chất F2; Cl2; Br2; I2 Chất có nhiệt độ sơi cao là: A F2 B Cl2 C Br2 D I2 Câu 30: Cho lƣợng dƣ dung dịch AgNO3 tác dụng với 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaF 0,05M NaCl 0,2M Khối lƣợng kết tủa thu đƣợc : A 2,65 gam B 2,72 gam C 2,87 gam D 2,93 gam Cho Fe=56; Cu=64; Mg=24; Al=27; Rb=85; K=39; Ag=108; Mn=55; Li=7; Na=23; N=14; O=16; Nguyễn Quốc Trung Trang 2/2- Mã Đề QT3 ... 1 8: Cho phản ứng: NaX(rắn) + H2SO4 (đậm đặc) →NaHSO4 + HX(khí) Các hiđro halogenua (HX) điều chế theo phản ứng l : A HCl, HBr HI B HF HCl C HBr HI D HF, HCl, HBr HI Câu 1 9: A it halogenhidric có... khử mạnh l : A HF B HI D HBr C HCl Câu 2 0: Kim loại tác dụng với HCl Cl2 không cho hợp chất l : A Mg B Fe C Zn D Al Câu 2 1: Sản phẩm đầy đủ phản ứng dung dịch HCl dung dịch KMnO4 l : A KCl + MnCl2... sau nhiệt phân kết tủa Câu 2 9: Cho đơn chất F2; Cl2; Br2; I2 Chất có nhiệt độ sơi cao l : A F2 B Cl2 C Br2 D I2 Câu 3 0: Cho lƣợng dƣ dung dịch AgNO3 tác dụng với 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 : Halogen, Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 : Halogen

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn