Công thức giải nhanh H2SO4

1 112 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 13:49

CÁC CƠNG THỨC TÍNH NHANH GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM H2SO4  Cơng thức : o Tính khối lượng muối sunfat thu hòa tan hết hỗn hợp kim loại (trước hiđro) H2SO4(loãng) tạo H2 : m = mhh + 96.n H  Công thức : o Tìm kim loại cho m (gam) kim loại(trước hiđro) tác dụng H2SO4 (lỗng) giải phóng H2 : M= m.a 2.n H (a= số oxi hóa thấp kim loại = số e kim loại nhường = hóa trị thấp kim loại )  Công thức 3: o Đặc điểm phản ứng : Kim loại (trừ Au ,Pt) + H2SO4 đặc (nóng)  Muối sunfat + Sản phẩm khử + H2O (Al , Fe không phản ứng với H2SO4 đặc nguội ) (kim loại có số oxi hóa cao) Sản phẩm khử Qúa trình 6 4 6 S O42  2e  S O2 SO2 S O42  6e  S S 6 2 S O42  8e  H S H2 S Số mol H2SO4 môi trường Số mol H2SO4 oxi hóa Số mol H2SO4 phản ứng Số mol SO2 Số mol SO2 Số mol SO2 Số mol S Số mol S Số mol S Số mol H2S Số mol H2S Số mol H2S  Công thức 4: o Khối lượng muối sunfat (m) thu cho hỗn hợp kim loai tác dụng H2SO4 (đặc,nóng) tạo sản phẩm khử : m = mhhkl + 96.n SO2 ; o m = mhhkl + 96.3.n S ; m = mhhkl + 96.4.n H S Khối lượng muối sunfat (m) thu cho hỗn hợp kim loai tác dụng H2SO4 (đặc,nóng) tạo hỗn hợp sản phẩm khử : m = mhhkl + 96  ne (nhan )  Cơng thức : o Tìm kim loại cho m (gam) kim loại tác dụng H2SO4 (đặc,nóng) tạo sản phẩm khử : M= m.a 2.n SO2 ; M= m.a 6.n S ; M= m.a 8.n H S M= m.a (6  x).n x S (a= số oxi hóa cao kim loại = số e kim loại nhường = hóa trị cao kim loại ) ( x=0 Sản phẩm khử S) (x=+4 Sản phẩm khử SO2 ) ( x=-2 Sản phẩm khử H2S)  Công thức : o (Số mol e trao đổi : Số mol sản phẩm khử = 2) hay (Số mol mol H2SO4 : Số mol e trao đổi = 1) => Sản phẩm khử SO2 o (Số mol e trao đổi : Số mol sản phẩm khử = 6) hay (Số mol mol H2SO4 : Số mol e trao đổi = 2/3) => Sản phẩm khử S o (Số mol e trao đổi : Số mol sản phẩm khử = 8) hay (Số mol mol H2SO4 : Số mol e trao đổi = 5/8) => Sản phẩm khử H2S  Công thức : o Tính khối lượng m (gam) muối sunfat thu hòa tan hết m(gam) hỗn hợp oxit kim loại H2SO4(loãng) : m = moxit + 80 n H SO4  Công thức : o Khối lượng m (gam)muối thu hòa tan hết mhh(gam)Fe ,FeO , Fe2O3,Fe3O4 H2SO4 (đặc,nóng) tạo 1sản phẩm khử: m= 400 (m hh  16.n SO2 ) 160 ; m= 400 (mhh  64.n H S ) 160 ; m = 400 (mhh  48.nS ) 160 ( hỗn hợp Fe ,FeO , Fe2O3,Fe3O4 không thiết phải đủ chất ) o Khi nung m(gam) Fe khơng khí , cho mhh(gam) hỗn hợp chất thu vào H2SO4 (đặc,nóng) tạo sản phẩm khử : m= 56 (mhh  16.n SO2 ) 80 ;m= 56 (mhh  64.n H S ) 80 ; m = 56 (mhh  48.nS ) 80
- Xem thêm -

Xem thêm: Công thức giải nhanh H2SO4, Công thức giải nhanh H2SO4