CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC: LỰC VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT NIUTƠN

29 72 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 13:11

Việc sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với các hình thức tổ chức dạy học. Tuỳ theo mục tiêu, nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể mà có những hình thức tổ chức thích hợp như học cá nhân, học nhóm; học trong lớp, học ở ngoài lớp... Cần chuẩn bị tốt về phương pháp đối với các giờ thực hành để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao hứng thú cho người học.Một trong những biện pháp nhằm phát triển toàn diện năng lực của người học đó là việc giáo viên xây dựng các chuyên đề, chủ đề dạy học trong đó thiết kế tiến trình dạy học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh.Bên cạnh đó như chúng ta biết lực là một phần rất quan trọng trong cuộc sống, chúng luôn luôn tồn tại xung quanh, rất gần gũi với chúng ta và lực cũng là một trong những nội dung chính trong chương II – Vật lí 10. Do đó tôi đã chọn chuyên đề “Xây dựng chuyên đề dạy học “lực và các định z SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ……………… TRƯỜNG THPT ……………  BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC “LỰC VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN” THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Người thực hiện: ………… Chức vụ: Giáo viên Trường: THPT ………… LỤC NămMỤC học 2018 - 2019 PHẦN A MỞ ĐẦU …………………………………… Trang 1 Lý chọn chuyên đề………………………………………………… Mục đích chuyên đề ………………………… Nhiệm vụ nghiên cứu……………………………………………… Phương pháp nghiên cứu……………………………………… Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu …………………………………………………………… PHẦN B NỘI DUNG.………………………… I CƠ SỞ LÍ LUẬN sinh …………………………………… Quy trình xây dựng học theo chủ đề thiết kế hoạt động dạy học ………… Kỹ thuật tổ chức hoạt động học học Vận dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực dạy mơn Vật lí ………………………………………………………………………… 3.1 Cách xây dựng lực chuyên biệt cách cụ thể hóa lực 5 chung ……………………………………………………………………………… 3.2 Cách xây dựng lực chuyên biệt dựa đặc thù môn học …………… II XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỂ “LỰC VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT NIUTON” ………………………………………………………… Xác định vấn đề cần giải chuyên đề…………………………… Chuẩn kiến thức, kỹ số lực phát triển…………… 2.1 7 Kiến thức………………………… 2.2 Kỹ năng…………………………………………………… 2.3 Thái độ………………………… 2.4 Năng lực định hướng hình thành phát triển cho học sinh ………………… Tổ chức hoạt động học sinh………………………………………………… 3.1 Hướng dẫn chung …………………………………………………………… 3.2 Tiết : Tìm hiểu lực, quy tắc tổng hợp phân tích lực Điều kiện cân chất điểm ……………………………………………………………… 3.3 Tiết : Tìm hiểu nội dụng định luật I, II Niu – tơn ………………………… 10 3.4 Tiết : Tìm hiểu nội dụng định luật III Niu – tơn Vận dụng ……………… 12 Vận dụng, tìm tòi mở rộng …………………………………………………… 14 Câu hỏi kiểm tra đánh giá chuyên đề ………………………………………… 16 PHIẾU HỌC TẬP SỐ ………………………………………………………… 17 PHIẾU HỌC TẬP SỐ ………………………………………………………… 21 22 PHIẾU HỌC TẬP SỐ ………………………………………………………… 23 CÂU HỎI TRỊ CHƠI « ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ » …………………………… PHẦN C : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………………… TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 26 27 ………………………… PHẦN A MỞ ĐẦU Lý chọn chuyên đề Đổi phương pháp dạy học thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học, nghĩa từ chỗ quan tâm đến việc HS học đến chỗ quan tâm HS vận dụng qua việc học Để đảm bảo điều đó, phải thực chuyển từ phương pháp dạy học theo lối "truyền thụ chiều" sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất Tăng cường việc học tập nhóm, đổi quan hệ giáo viên - học sinh theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển lực xã hội Bên cạnh việc học tập tri thức kỹ riêng lẻ môn học chuyên môn cần bổ sung chủ đề học tập tích hợp liên mơn nhằm phát triển lực giải vấn đề phức hợp Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động người học, hình thành phát triển lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm thơng tin ), sở trau dồi phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo tư Có thể chọn lựa cách linh hoạt phương pháp chung phương pháp đặc thù môn học để thực Tuy nhiên dù sử dụng phương pháp phải đảm bảo nguyên tắc “Học sinh tự hồn thành nhiệm vụ nhận thức với tổ chức, hướng dẫn giáo viên” Việc sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với hình thức tổ chức dạy học Tuỳ theo mục tiêu, nội dung, đối tượng điều kiện cụ thể mà có hình thức tổ chức thích hợp học cá nhân, học nhóm; học lớp, học lớp Cần chuẩn bị tốt phương pháp thực hành để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao hứng thú cho người học Một biện pháp nhằm phát triển toàn diện lực người học việc giáo viên xây dựng chuyên đề, chủ đề dạy học thiết kế tiến trình dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh Bên cạnh biết lực phần quan trọng sống, chúng luôn tồn xung quanh, gần gũi với lực nội dung chương II – Vật lí 10 Do tơi chọn chun đề “Xây dựng chuyên đề dạy học “lực định luật Niuton” theo hướng phát triển lực người học” Mục đích chuyên đề Qua việc xây dựng tiến trình dạy học chuyên đề theo hướng phát triển lực người học từ hình thành phát triển lực tự học học sinh góp phần nâng cao chất lượng hiệu học Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh - Thiết kế giảng dạy chuyên đề: Lực định luật Niuton - Xây dựng hệ thống câu hỏi tập theo định hướng phát triển lực học sinh Phương pháp nghiêm cứu - Nghiên cứu sở lý luận - Nghiên cứu chương trình Vật lí 10 - Nghiên cứu thực tiễn Đối tượng nghiên cứu - Chuyên đề lực định luật Niuton - Vật lý 10 - Học sinh lớp 10 – trường THPT Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc Phạm vi nghiên cứu - Chương trình vật lí 10, tập chung vào chương Động lực học chất điểm PHẦN B NỘI DUNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN Kỹ thuật tổ chức hoạt động học học sinh Mỗi học bao gồm hoạt động học theo tiến trình sư phạm phương pháp dạy học tích cực sử dụng Mỗi hoạt động học sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức thực theo bước sau: (1) Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng phù hợp với khả học sinh, thể yêu cầu sản phẩm mà học sinh phải hồn thành thực nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích hứng thú nhận thức học sinh; đảm bảo cho tất học sinh tiếp nhận sẵn sàng thực nhiệm vụ (2)Thực nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác với thực nhiệm vụ học tập; phát kịp thời khó khăn học sinh có biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; khơng có học sinh bị "bỏ quên" (3) Báo cáo kết thảo luận: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung học tập kĩ thuật dạy học tích cực sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo luận với nội dung học tập; xử lí tình sư phạm nảy sinh cách hợp lí (4) Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập: nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết thực nhiệm vụ ý kiến thảo luận học sinh; xác hóa kiến thức mà học sinh học thông qua hoạt động Quy trình xây dựng học theo chủ đề thiết kế hoạt động dạy học Một học lựa chọn thực nhằm phát triển lực học sinh cần thực theo cấu trúc thống thường xuyên cập nhật, điều chỉnh Các bước để xây dựng học thiết kế hoạt động học gồm: Bước Lựa chọn chủ đề học; xác định vấn đề cần giải học Yêu cầu Căn vào chuẩn kiến thức, kĩ chương trình, nội dung sách giáo khoa mơn Vật lí mơn học Khoa học tự nhiên có liên quan ứng dụng kĩ thuật, tượng, trình thực tiễn, tổ/nhóm chun mơn xác định nội dung kiến thức liên quan với thể số bài/tiết hành (thường chương), từ xây dựng thành học theo chủ đề chung mơn học Trường hợp có nội dung kiến thức liên quan đến nhiều môn học, tổ chuyên môn liên quan lựa chọn nội dung để thống xây dựng học theo chủ đề liên môn Vấn đề cần giải loại sau: - Vấn đề tìm kiếm, xây dựng kiến thức (khái niệm vật lí, Lựa chọn nội dung, xây dựng học; xác định nội dung hoạt động học Xác định mục tiêu đầu cho học Mô tả mức độ yêu cầu kiểm tra, đánh giá Biên soạn câu hỏi/bài tập/nhiệm vụ học tập Thiết kế tiến trình dạy học định luật vật lí, ứng dụng kĩ thuật vật lí) - Vấn đề kiểm nghiệm, tìm hiểu kiến thức vật lí (khái niệm, định luật, thuyết vật lí ứng dụng kĩ thuật vật lí) - Vấn đề tìm kiếm, xây dựng, kiểm nghiệm ứng dụng kiến thức vật lí vào đời sống Căn vào tiến trình sư phạm phương pháp dạy học tích cực sử dụng để xác định chuỗi hoạt động học cho học sinh: từ tình xuất phát, dự kiến nhiệm vụ học tập cụ thể tương ứng với hoạt động học học sinh bao gồm hoạt động lí thuyết thực nghiệm, thực lớp nhà Trên sở xác định nội dung cần thiết để cấu thành chủ đề Lựa chọn nội dung học từ bài/tiết sách giáo khoa môn học hoặc/và mơn học có liên quan để xây dựng học Dựa vào chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hành hoạt động học dự kiến tổ chức cho học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, từ xác định mục tiêu lực phẩm chất hình thành cho học sinh học xây dựng Xác định mô tả mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) loại câu hỏi/bài tập sử dụng để kiểm tra, đánh giá lực phẩm chất học sinh dạy học Căn vào nội dung chủ đề lựa chọn, dựa trình độ có học sinh, mục tiêu lực xác định để biên soạn nhiệm vụ học tập, câu hỏi/bài tập cụ thể theo mức độ yêu cầu mô tả để sử dụng trình tổ chức hoạt động dạy học kiểm tra, đánh giá, luyện tập theo học xây dựng Thiết kế tiến trình dạy học học theo giai đoạn dạy học giải vấn đề thành hoạt động học cụ thể tổ chức cho học sinh thực lớp nhà Trong chuỗi hoạt động học, đặc biệt quan tâm xây dựng tình xuất phát Các hoạt động tiến trình dạy học thể tiến trình sư phạm phương pháp dạy học lựa chọn Vận dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực dạy môn Vật lí: Để áp dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực,trước hết giáo viên chủ động xác định lực chung chuyên biệt môn Vật lý cấp THPT 3.1 Cách xây dựng lực chuyên biệt cách cụ thể hóa lực chung - Nhóm lực làm chủ phát triển thân: lực tự học,năng lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực quản lý - Nhóm lực quan hệ xã hội: lực giao tiếp, lực hợp tác - Nhóm lực cơng cụ : lực sử dụng CNTT, lực sử dụng ngôn ngữ, lực tính tốn 3.2 Cách xây dựng lực chun biệt dựa đặc thù môn học - Chia nhỏ lực: lực giải quyết, lực hợp tác vấn đề, lực thực nghiệm, lực quan sát,năng lực tự học,năng lực sáng tạo… thành lực thành phần - Chỉ thao tác liên quan đến lực thành phần, mà thao tác nhận biết đưa báo rõ ràng mức độ chất lượng thao tác * Nhóm NLTP liên quan đến sử dụng kiến thức Vật lý (ký hiệu: K) - K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí bản, phép đo, số vật lí - K2: Trình bày mối quan hệ kiến thức vật lí - K3: Sử dụng kiến thức vật lí để thực nhiệm vụ học tập - K4: Vận dụng (giải thích, dự đốn, tính tốn, đề giải pháp, đánh giá giải pháp …) kiến thức vật lí vào tình thực tiễn * Nhóm NLTP phương pháp (tập trung vào lực thực nghiệm lực mơ hình hóa (P1->P9)) - P1: Đặt câu hỏi kiện vật lí - P2: mô tả tượng tự nhiên ngơn ngữ vật lí quy luật vật lí tượng - P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lí thơng tin từ nguồn khác để giải vấn đề học tập vật lí - P4: Vận dụng tương tự mơ hình để xây dựng kiến thức vật lí - P5: Lựa chọn sử dụng cơng cụ tốn học phù hợp học tập vật lí - P6: điều kiện lí tưởng tượng vật lí - P7: đề xuất giả thuyết; suy hệ kiểm tra - P8: xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết thí nghiệm rút nhận xét - P9: Biện luận tính đắn kết thí nghiệm tính đắn kết luận khái qt hóa từ kết thí nghiệm * Để đánh giá thành phần thơng qua q trình biện luận kết thí nghiệm Nhóm NLTP trao đổi thông tin (X1->X8) - X1: trao đổi kiến thức ứng dụng vật lí ngơn ngữ vật lí cách diễn tả đặc thù vật lí - X2: phân biệt mơ tả tượng tự nhiên ngôn ngữ đời sống ngơn ngữ vật lí (chun ngành) - X3: lựa chọn, đánh giá nguồn thông tin khác - X4: mô tả cấu tạo nguyên tắc hoạt động thiết bị kĩ thuật, công nghệ - X5: Ghi lại kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) - X6: trình bày kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) cách phù hợp - X7: thảo luận kết công việc vấn đề liên quan góc nhìn vật lí - X8: tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí * Nhóm lực thành phần liên quan đến cá thể (từ C1->C6) - C1: Xác định trình độ có kiến thức, kĩ năng, thái độ cá nhân học tập vật lí - C2: Lập kế hoạch thực kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lí nhằm nâng cao tŕnh độ thân - C4: so sánh đánh giá - khía cạnh vật lí- giải pháp kĩ thuật khác mặt kinh tế, xã hội môi trường - C3: vai trò (cơ hội) hạn chế quan điểm vật lí đối trường hợp cụ thể mơn Vật lí ngồi mơn Vật lí - C5: sử dụng kiến thức vật lí để đánh giá cảnh báo mức độ an tồn thí nghiệm, vấn đề sống công nghệ đại - C6: nhận ảnh hưởng vật lí lên mối quan hệ xã hội lịch sử Các thành phần lực C3, C5 C6 thể tổ chức đánh giá HS II XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỂ “LỰC VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT NIUTON” Xác định vấn đề cần giải chuyên đề Chuyên đề nằm chương trình vật lý 10, sau em học xong chương I – Động học chất điểm Chuyên đề làm rõ nội dung kiến thức: - Khái niệm véc tơ lực - Quy tắc tổng hợp phân tích lực Điều kiện cân chất điểm - Định luật I Niu-tơn quán tính - Định luật II Niu-tơn mối liên hệ quán tính khối lượng - Định luật III Niu-tơn Lực phản lực Nội dung kiến thức nói thể sách giáo khoa Vật lí 10- gồm tiết (bài 9, 10) sách giáo khoa vật lí 10 – nâng cao tiết (bài 13, 14, 15, 16) Nội dung kiến thức, kĩ chuyên đề xoay quanh vấn đề lực có ảnh hưởng đến tính chất chuyển động vật? vật tương tác với theo quy luật nào? Do gộp nội dung học thành chyên đề “lực định luật Niuton” với thời lượng dự kiến tiết Chuẩn kiến thức, kỹ số lực phát triển 2.1 Kiến thức: - Phát biểu định nghĩa lực nêu lực đại lượng vectơ - Nêu quy tắc tổng hợp phân tích lực - Phát biểu điều kiện cân chất điểm tác dụng nhiều lực - Nêu qn tính vật nêu số ví dụ quán tính - Phát biểu định luật I Niu-tơn - Nêu mối quan hệ lực, khối lượng gia tốc thể định luật II Niu-tơn viết hệ thức định luật - Phát biểu định luật III Niu-ton viết hệ thức định luận - Nêu đặc điểm lực phản lực 2.2 Kỹ : - Vận dụng quy tắc tổng hợp phân tích lực để giải số tập đơn giản - Giải thích số ứng dụng thực tế dựa quy tắc tổng hợp phân tích lực - Vận dụng mối liên hệ khối lượng mức quán tính để giải thích số tượng thường gặp đời sống kĩ thuật - Vận dụng định luật II Niu-tơn để giải số tập - Chỉ điểm đặt lực phản lực Phân biệt cặp lực với cặp lực cân - Vận dụng định luật II III Niu-ton để giải tập, giải thích tượng liên quan sống 2.3 Thái độ: - Bồi dưỡng cho học sinh đức tính: cần cù, cẩn thận, hợp tác chia với bạn bè thông tin cần thiết cho cơng việc , qua bồi dưỡng cho học sinh tình u khoa học vật lý nói riêng sống nói chung 2.4 Năng lực định hướng hình thành phát triển cho học sinh - Bảng mơ tả lực phát triển chủ đề Nhóm Năng lực thành phần Mơ tả mức độ thực chuyên thành Chuyển giao nhiệm vụ Tiến hành lại thí nghiệm dây treo buộc vào nặng treo vào giá đỡ Quan sát số tượng người gương cung, nặng đặt bàn, quan sát thí nghiệm hoạt động Thực Chia nhóm thực nhiệm vụ sau nhiệm vụ Nhiệm vụ 1: Quan sát người gương cung, nặng đặt bàn cho biết vật tác dụng lên mũi tên làm mũi tên bay đi, nặng đặt bàn vật giữ giữ để khơng rơi xuống Nhiệm vụ 2: Sau học sinh treo vật, kéo căng dây cung quan sát, giáo viên đặt câu hỏi - Nêu đặc điểm lực tổng hợp, từ suy đặc điểm lực tổng hợp vật trạng thái cân bằng? Nhiệm vụ 3: Từ số hình ảnh tổng hợp lực, ta phân tích ngược lại thay lực hai hay nhiều lực tác dụng đồng thời Báo cáo, - Nêu điều kiện cân chất điểm thảo luận - Nêu định nghĩa phân tích lực - Nhận xét khác biệt phân tích lực tổng hợp lực Kết luận - Nêu điều kiện cân chất điểm Nhận +… = định - Nắm khái niệm phân tích lực.: Phân tích lực Hợp thức thay lực hai hay nhiều lực có tác dụng hóa kiến giống hệt lực thức - Nhận xét khác biệt phân tích lực tổng hợp lực K1,K2 K1, k2 P1, P2, X1, X5 P3 K1, K2, K3, P1, P2 3.3 Tiết 2: Tìm hiểu nội dung định luật I, II Niu-tơn 3.3.1 Hoạt động 1: Tìm hiểu định luật I Niuton - Chuẩn bị phương tiện cần thiết: Hai máng nghiêng, có máng nghiêng thay đổi góc nghiêng, vật hình cầu (hoặc sử dụng máy chiếu làm thí nghiệm mơ phỏng) - Tiến trình thực hoạt động: STT Bước Mô tả cụ thể hoạt động Năng lực hình thành Chuyển -Từ ví dụ xe đạp học sinh: làm để xe P1, P7 giao nhiệm chuyển động? Khi xe chuyển động, vụ muốn dừng lại ta phải làm gì? -Lực có phải ngun nhân trì chuyển động khơng? - Đọc sgk thí nghiệm lịch sử Galile - Phát phiếu học tập số cho nhóm u cầu 12 hồn thành câu hỏi phiếu Thực - Giáo viên làm thí nghiệm vật chuyển động nhiệm vụ máng nghiêng giảm dần góc nghiêng để rút nhận xét trình chuyển động vật yếu tố ảnh hưởng đến chuyển động (Nếu chuẩn bị dụng cụ) -Nếu ta loại bỏ hồn tồn lực cản (ma sát) vật chuyển động nào? Báo cáo, Học sinh thảo luận nhóm thời gian phút, thảo luận đưa kết luận ban đầu: Nếu khơng có ma sát vật chuyển động thẳng mãi Kết luận -Giáo viên hợp thức hóa phát biểu định luật I Niuhoặc Nhận tơn: Nếu định -ƯD: Tại vận động viên chạy 100m Hợp thức đến đích chạy thêm qng đường hóa kiến dừng lại? Từ rút khái niệm qn tính vật thức [K3, P6] [X5,X6,X7 , C2, P9] [K1, K4] K3, 3.3.2 Hoạt động 2: Tìm hiểu định luật II Niu - tơn - Chuẩn bị phương tiện cần thiết: Máng ngang, vật nặng, dây nối, ròng rọc - Tiến trình thực hoạt động: STT Bước Mơ tả cụ thể hoạt động Năng lực hình thành Chuyển giao Hoàn thiện câu hỏi số số phiếu hoc P1, P2, P3, nhiệm vụ: tập số X3, X6; - Giáo viên * Đẩy vật nặng mặt sàn nằm ngang, so K4 tạo tình sánh gia tốc vật trường hợp sau: có vấn đề - Khi có người đẩy có nhiểu người tình đẩy khối lượng vật không đổi cụ thể - Số lượng người đẩy vật không đổi: vật tăng khối lượng giảm khối lượng *Từ rút gia tốc vật phụ thuộc vào đại lượng vật lý nào? Phụ thuộc nào? Thực Học sinh thảo luận nhóm bàn thời gian phút C1, C2 trả lời câu hỏi nhiệm vụ Báo cáo, thảo -Đại diện nhóm trình bày kết nhóm K1, K2, P3 luận (Nhóm sau khơng trình bày trùng với nhóm trước) -Các nhóm khác nghe, phản hồi tích cực Kết luận Giáo viên hợp thức hóa kiến thức yêu cầu học +K1, K2, Nhận định sinh phát biểu định luật II Niu-tơn K3, K4 13 Hợp thức hay hóa kiến thức Nếu vật chịu nhiều lực tác dụng , , … + + +… - Giáo viên mở rộng: Hãy áp dụng định luật II Niuton viết biểu thức trọng lực vật đưa đặc điểm trọng lực? 3.3.3 Hoạt động 3: Tìm hiểu khối lượng mức qn tính - Mục tiêu hoạt động: đưa mối quan hệ khối lượng mức qn tính - Tiến trình thực hoạt động: STT Bước Mô tả cụ thể hoạt động Năng lực hình thành Chuyển giao - Tại xe máy, ô tô, hay tàu hỏa nhiệm vụ: chuyển động với tốc độ nhau, cần dừng lại chúng lại cần thời gian nhiều khác nhau? - Hãy phân tích ví dụ để chứng tỏ rằng: Vật có khối lượng lớn mức qn tính lớn Thực -Học sinh thảo luận nhóm thời gian phút C1, C2 nhiệm vụ Báo cáo, thảo -Đại diện nhóm trình bày kết nhóm K1, K2, P3 luận (Nhóm sau khơng trình bày trùng với nhóm trước) -Các nhóm khác nghe, phản hồi tích cực Kết luận Khối lượng đại lượng đặc trưng cho mức quán K1, K2, Nhận định tính vật K3, K4 Hợp thức hóa kiến thức 3.4 Tiết 3: Tìm hiểu nội dung định luật III Niu – tơn Vận dụng 3.4.1 Hoạt động 1: Tìm hiểu định luật III Niuton - Chuẩn bị phương tiện cần thiết: lực kế, số hình ảnh clip mô - Mục tiêu hoạt động: +Cần nắm nội dung định luật Niuton - Tiến trình thực hoạt động: STT Bước Mô tả cụ thể hoạt động Năng lực hình thành Chuyển giao - HS quan sát số hình ảnh liên quan đến K1, K2 nhiệm vụ tương tác vật (có hình ảnh) Hồn thiện câu hỏi phiếu học tập số - Giáo viên giao lực kế để học sinh xác định độ lớn hai lực tương tác Thực Chia nhóm thực nhiệm vụ sau K1, k2, k3 nhiệm vụ Nhiệm vụ 1: Quan sát hình ảnh nhận xét P1, P2, P3 14 Báo cáo, thảo luận tương tác hai vật X1, X5 Nhiệm vụ 2: Bố trí thí nghiệm để xác định độ lớn lực tương tác hai vật Nhiệm vụ 3:Thực thí nghiệm để rút nhận xét lực tương tác hai vật - Nhận xét kết thu từ thí nghiệm P3, P4, X1, - Đưa nội dung định luật X5, C1 Kết luận - Nắm nội dung định luật Nhận định = Hợp thức hóa kiến thức K1, K2, K3, K4 3.4.2 Hoạt động 2: Tìm hiểu lực phản lực - Chuẩn bị phương tiện cần thiết: lực kế, số hình ảnh clip mơ - Mục tiêu hoạt động: Nắm khái niệm lực phản lực, đặc điểm lực phản lực - Tiến trình thực hoạt động: STT Bước Mơ tả cụ thể hoạt động Năng lực hình thành Chuyển giao Tại đá bóng vào tường, bóng K1, K2 nhiệm vụ bật ngược trở lại tường đứng n? Điều có trái với định luật III Niu-tơn hay không? (Xem Clip) Thực - Xem vi deo mô K1, k2, k3 nhiệm vụ - Thí nghiệm lực kế tương tác với P1, P2, P3 - Thảo luận nhóm X1 Báo cáo, thảo - Trình bày kết (nhóm sau khơng nói trùng P3, P4, X1, luận với nhóm trước) X5, C1 - Thảo luận, phản hồi tích cực Kết luận - Nêu khái niệm lực phản lực K1, K2, K3 Nhận định - Các đặc điểm lực phản lực Hợp thức hóa + Lực phản lực ln xuất kiến thức đồng thời + Lực phản lực giá, độ lớn ngược chiều + Lực phản lực không cân chúng tác dụng vào hai vật khác 3.4.3 Hoạt động 3: Hệ thống hóa kiến thức giải tập vận dụng - Mục tiêu hoạt động: Hệ thống hóa tồn kiến thức chun đề vận dụng giải tập - Tiến trình thực hoạt động STT Bước Mô tả cụ thể hoạt động Năng lực hình thành 15 Chuyển giao nhiệm - Chia lớp thành nhóm giao nhiệm vụ: vụ + Nhóm 1: Tóm tắt kiến thức lực quy tắc tổng hợp phân tích lực + Nhóm 2: Tóm tắt kiến thức định luật I Niuton + Nhóm 3: Tóm tắt kiến thức định luật II Niuton + Nhóm 4: Tóm tắt kiến thức định luật III Niuton Gợi ý Hs sử dụng đồ tư bảng để trình bày - Cho Hs chơi trò đuổi hình bắt chữ nhằm củng cố học Thực nhiệm - Thảo luận nhóm vụ - Lập đội chơi Báo cáo, thảo luận - Trình bày kết nhóm trước lớp - Thảo luận, phản hồi tích cực Kết luận Nhận - Hệ thống hóa kiến thức chuyên đề định Hợp thức - Tham gia trò chơi tích cực hóa kiến thức Vận dụng, tìm tòi mở rộng: (giao cho HS tìm hiểu nhà nộp lại báo cáo) - Mục tiêu: + Học sinh tìm hiểu tác dụng lực đời sống hàng ngày + Học sinh tìm ý nghĩa định luật Niuton ý nghĩa to lớn định luật ngành Vật lí - Tổ chức hoạt động: Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời số câu hỏi liên quan đến thực tiễn: + Tại nhiều người kéo vật nặng kéo pháo, kéo gỗ cần phải có người bắt nhịp hò dơ? + Tại cẩu hàng người ta pahir dùng nhiều sợi dây buộc vào vật? + Trong dân gian có câu nói “vụng chẻ, khỏe nêm”, em hiểu câu nói này? + Tại chạy mà chân bị vấp tồn thân bị lao phía trước? + Tại máy bay phải chạy quãng đường dài đường băng cất cánh được? + Tại cá bơi nước? chim bay được? + Nhờ lực mà người đứng chạy nhảy được? + Tìm hiểu ý nghĩa định luật Niu tơn tầm quan trọng định luật ngành khoa học nói chung ngành Vật lí nói riêng Giáo viên: Hướng dẫn HS thực nhiệm vụ yêu cầu nộp sản phẩm học tập Gợi ý số trang Wed: http://vnexpress.net/photo/khoa-hoc/y-nghia-cua-dinh-luat-vat-ly-doi-voi-van-dong-vienolympic-3454207.html https://ybox.vn/gia-vi/triet-ly-cuoc-song-tu-3-dinh-luat-cua-newton-1928 http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/100_khám_phá_khoa_học_vĩ_đại_nhất_trong_lịch_s ử/11 https://hoc24.vn/ly-thuyet/bai-8-su-phat-trien-cua-ki-thuat-khoa-hoc-van-hoc-va-nghe-thuanthe-ki-xvii-xix.1504/ 16 Câu hỏi kiểm tra đánh giá chuyên đề NHẬN BIẾT Câu 1: Qn tính gì, đặc trưng đại lượng vật lý nao? Lấy ví dụ tính quán tính vật [K1, K2,] Câu 2: Phát biểu viết biển thức định luật II Niutown? [K1] Câu 3: Phát biểu viết hệ thức định luật III Niutown? [K1] Câu 4: Nêu đặc điểm cặp “lực phản lực“ tương tác vật? [K1] THÔNG HIỂU Câu 1: Nếu tăng độ lớn lực lên gấp đơi gia tốc vật tăng hay giảm lần? Vì sao? Biết khối lượng vật khơng thay đổi [K3, P2] Câu 2: Một vật có khối lượng 50 kg hút Trái đất lực bao nhiêu? Vì sao? [K3, P2] Câu 3: Từ định luật II Niu tơn ta suy ra: m = F/a Có h/s nhận xét rằng: khối lượng vật tỷ lệ thuận với lực tác dụng tỷ lệ nghịch với gia tốc vật Em cho biết nhận xét khơng? Vì sao? [K3, P3, P5, C3, X6, X7] Câu 4: So sánh giống khác cặp lực cân cặp lực trực đối? [K1,K2, K3,P2] Câu 5: Một vật nằm yên mặt bàn nằm ngang Tại khẳng định bàn tác dụng lực lên nó? [K1, P9, P2, X6] Câu 6: Vẽ đồ thị biểu diễn phụ thuộc gia tốc vào lực tác dụng vào vật, khối lượng vật không đổi? [K2, P5, P3] Câu 7: Ghép nội dung cột bên trái với nội dung tương ứng cột bên phải để thành câu có nội dung [K1, K2, K3, P3] Quán tính a) lực cân Lực làm cho vật chuyển động b) lực cản chậm dần dừng lại gọi Các lực tác dụng vào vật mà vật c) lực khơng cân đứng yên hay chuyển động thẳng lực Các lực tác dụng vào vật d) tính chất vật có xu hướng chống chuyển động có gia tốc lại thay đổi vận tốc Câu 8: Ghép nội dung cột bên trái với nội dung tương ứng cột bên phải để thành câu có nội dung đúng.[K1, K2, K3, P3] Lực lại lực khử a) nguyên nhân làm thay đổi vận tốc một phần lực khác vật chuyển động 17 ngược hướng gọi Đơn vị lực Lực Khối lượng Trọng lực b) lực Trái Đất tác dụng vào vật gần mặt đất c) hợp lực d) niutơn đ) đại lượng đặc trưng cho mức quán tính vật VẬN DỤNG Câu 1: Một vật khối lượng m = 8,0kg trượt xuống mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc m/s2 Lực gây gia tốc cho vật có độ lớn bao nhiêu? [K3, P5, X6, X7] Câu 2: Trong tai nạn giao thông, ô tô tải đâm vào ô tô chạy ngược chiều Ơ tơ chịu lực lớn hơn? Ơ tô thu gia tốc lớn hơn? Hãy giải thích? [K4, P3, P5, X1, X6, X7, C5, C6] Câu 3: Một bóng khối lượng 400 g nằm yên mặt đất Một cầu thủ đá bóng với lực 250N Thời gian chân tác dụng vào bóng 0,02s Hỏi tốc độ bóng bay đi? [P5, X6, X7] Câu 4: Tại tham gia giao thông, lại trọng xử lý tình từ xa? [K4, C3, P2, X1, C6] Câu 5: Từ tình sống hàng ngày đặt câu hỏi có liên quan đến qn tính? [P1, K1, K2, K4] Câu 6: Hãy nêu phương án để hạn chế tối đa hậu nhảy từ cao xuống Giải thích? [K4] Câu 8: Cho lực đồng quy đồng phẳng có độ lớn F1 = F2 = 10N F3 = 4N hợp với trục Ox góc 0o, 120o, -120o a) Tìm hợp lực lực cân hệ lực b) Xét trường hợp F3 = 10N [K3, P5, X5] Câu 9: Một vật khối lượng 2kg giữ yên mặt phẳng nghiêng o không ma sát nhờ dây hình vẽ Cho góc nghiêng   30 Tính lực căng dây áp lực vật lên mặt phẳng nghiêng Cho g = 10m/s2 [K3, P5, X5] 18 VẬN DỤNG CAO Câu 1: Từ tượng va chạm bóng vào tường, xây dựng toán xác định gia tốc vật thời gian va chạm lực vật tác dụng lên vật khác thời gian va chạm? [X6, K4, P4] Câu 2: Từ dụng cụ: vật nặng khối lượng 50g, sợi dây mảnh không dãn, thước đo góc Hãy thiết kế phương án đo gia tốc xe ô tô? [K4, P8, P7, P5, X3] Câu 3: Quan sát hình bên, cho biết hình ảnh nói hoạt động gì? Để qua sơng an tồn em học sinh nên làm nào? Giải thích sao? [K4, X3] Câu 4: Hình ảnh bên mơ tả hoạt động gì? Em cho biết lực làm cho Cano chuyển động? Giải thích? [K4, P3] Câu 5: Cho vật khối lượng m1 = 500 g vật khối lượng m2 chưa biết, lò xo nhẹ, đồng hồ bấm giây, thước đo độ dài có độ chia nhỏ đến mm Em nêu phương án xác định khối lượng vật m2 [K4, P8] Câu 6: Hai cha di chuyển kiện hàng xe cải tiến đường nằm ngang Biết người kéo véc tơ lực chếch lên so với phương ngang góc  , đẩy véc tơ lực chếch xuống so với phương ngang góc  , độ lớn lực cha tác dụng lên xe F1, F2 (F1>F2,    ) Hai người di chuyển kiện hàng cách: - Cha kéo, đẩy - Cha đẩy, kéo Hỏi cách làm di chuyển kiện hàng có lợi hơn? Vì sao? [K1, K4, P5, X4] 19 PHIẾU HỌC TẬP SỐ Nhiệm vụ 1: Nhắc lại khái niệm lực THCS: Lực gì, điểm đặt, giá lực, đơn vị lực Nhiệm vụ 2: Quan sát người giương cung, cho biết: vật tác dụng vào cung làm cung biến dạng? Vật tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bay đi? Nhiệm vụ 3: Sau học sinh treo vật quan sát, giáo viên đặt câu hỏi - Những lực tác dụng lên vật? - Các lực vật gây ra? 20 PHIẾU HỌC TẬP SỐ Nhiệm vụ 1: Quan sát hình ảnh nhận xét khái niệm tổng hợp lực Trong trường hợp dùng tàu có cơng suất lớn để kéo xà lan có khơng? Nếu lực tàu kéo lực tàu kéo có quan hệ với nào? Nhiệm vụ 2: Lực đại lượng véc tơ Vậy lực có tính chất tính chất cộng véc tơ không? Làm để kiểm chứng điều hay sai? Nhiệm vụ 3: - Bố trí thí nghiệm tổng hợp lực theo hướng dẫn SGK, giáo viên - Tiết hành thí nghiệm (Giáo viên hướng dẫn cần) 21 PHIẾU HỌC TẬP SỐ Xét trường hợp sau: a) b) Quan sát trường hợp đây, đưa nhận xét giải thích: a trường hợp vật đứng yên? b Trường hợp vật chuyển động thẳng đều? Cho trường hợp chuyển động sau: So sánh trường hợp a) b), chuyển động trường hợp có gia tốc lớp hơn? Giải thích? - Trường hợp hai xe (a), (b) khối lượng r r F1  F2 a) ` b) - Trường hợp xe (a) có khối lượng lớn xe (b) chịu lực kéo a) b) Đẩy vật nặng mặt sàn nằm ngang, so sánh gia tốc vật trường hợp sau: - Khi có người đẩy có nhiểu người đẩy khối lượng vật không đổi - Số lượng người đẩy vật không đổi: vật tăng giảm khối lượng Từ rút gia tốc vật phụ thuộc vào đại lượng vật lý nào? Quan sát hình ảnh tương tác hai vật: - Hãy nhận xét tương tác hai vật? - Hãy nhận xét phương, chiều độ lớn lực hai vật tác dụng lên nhau? 22 CÂU HỎI TRỊ CHƠI “ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ” (Củng cố học) - Mục đích: + Giúp học sinh ghi nhớ kiến thức chuyên đề + Cung cấp thêm thơng tin nhà Vật lí tiếng ISAAC NEWTON - Hình thức: Chia lớp thành đội, đội gồm em Một em làm công tác tổ chức (bấm máy tính), em lại lớp làm khán giả NỘI DUNG CÂU HỎI STT CÂU HỎI ĐÁP ÁN Định luật nói tính chất qn tính ? Định luật I Niu - tơn Đơn vị lực kí hiệu gì? N Dụng cụ dùng để đo độ lớn lực? Lực kế Hai lực tồn đồng thời vật tương tác gọi ? Lực phản lực Phép thay hai hay nhiều lực tác dụng đồng Tổng hợp lực 23 thời vào vật lực gọi là? Nếu vật chuyển động nhiên Vật tiếp tục chuyển động lực tác dụng lên vật vật chuyển thẳng động ? Điểm đặt trọng lực gọi ? Trọng tâm Lực hút Trái Đất lên vật gọi gì? Trọng lực 10 - Cặp lực trực đối: tác dụng lên vật Điểm khác biệt cặp lực trực đối cặp lực - Cặp lực trực đối cân bằng: trực đối cân gì? tác dụng lên vật Một lực sĩ kéo co với cậu bé So sánh lực Theo định luật Newton: mà lực sĩ tác dụng lên cậu bé lực mà cậu bé hai lực tác dụng lên lực sĩ Từ Đây nhà bác học nào? ISAAC NEWTON khóa - Sinh: tháng 1năm 1643; Mất 31 tháng năm 1727 - Làm việc đại học Cambridge, Hội Hoàng gia Anh - Nghiên cứu: Tơn giáo; Vật lý; Tốn học; Thiên văn học; Triết học tự nhiên; Giả kim thuật - Luận thuyết ơng Các Ngun lý Tốn học Triết học Tự nhiên xuất năm 1687, mô tả vạn vật hấp dẫn định luật Newton, coi tảng học cổ điển, thống trị quan niệm vật lý, khoa học suốt kỷ Ông cho chuyển động vật thể mặt đất vật thể bầu trời bị chi phối định luật tự nhiên giống nhau; cách thống Định luật Kepler chuyển động hành tinh lí thuyết ơng trọng lực, ơng loại bỏ hoàn toàn Thuyết nhật tâm theo đuổi cách mạng khoa học Trong học, Newton đưa nguyên lý bảo tồn động lượng (bảo tồn qn tính) Trong quang học, ông khám phá tán sắc ánh sáng, giải thích việc ánh sáng trắng qua lăng kính trở thành nhiều màu Trong toán học, Newton với Gottfried Leibniz phát triển phép tính vi phân tích phân Ông đưa nhị thức 24 Newtontổng quát PHẦN C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: - Trong khuân khổ chuyên đề, thiết kế bước giảng dạy phát triển lực cho học sinh đưa số câu hỏi gắn liền với thực tiễn - Tác giã triển khai thực giảng dạy lớp thống kê kết quả, qua khẳng định phương pháp đổi đạt hiệu cao - Do kinh nghiệm thân hạn chế nên chắn chun đề nhiều thiếu sót, tơi mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô nhằm để học hỏi thêm kinh nghiệm q báu góp phần nâng cao tính khả thi cho chuyên đề Kiến nghị: - Các tổ nhóm chun mơn cần có trao đổi để đưa chuyên đề dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh - Cần xây dựng ngân hàng câu hỏi đề kiểm tra theo theo định hướng phát triển lực 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Vật lí 10 (CB, NC), NXB Giáo dục Tài liệu tập huấn phương pháp kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học mơn Vật lí, Bộ giáo dục đào tạo Tài liệu tập huấn xây dựng thực kế hoạch giáo dục định hướng phát triển lực học sinh tổ chức hoạt động giáo dục nhà trường gắn với sản xuất , kinh doanh địa phương, Bộ giáo dục đào tạo Trang web: http://thuvienvatly.com 26 ... lực chuyên biệt cách cụ thể hóa lực 5 chung ……………………………………………………………………………… 3.2 Cách xây dựng lực chuyên biệt dựa đặc thù môn học …………… II XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỂ “LỰC VÀ CÁC ĐỊNH... triển thân: lực tự học,năng lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực quản lý - Nhóm lực quan hệ xã hội: lực giao tiếp, lực hợp tác - Nhóm lực công cụ : lực sử dụng CNTT, lực sử dụng ngơn ngữ, lực tính... tính tốn 3.2 Cách xây dựng lực chuyên biệt dựa đặc thù môn học - Chia nhỏ lực: lực giải quyết, lực hợp tác vấn đề, lực thực nghiệm, lực quan sát,năng lực tự học,năng lực sáng tạo… thành lực thành
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC: LỰC VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT NIUTƠN, CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC: LỰC VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT NIUTƠN, Phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………………...

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn