Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Đối Với Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng TMCP Đông Á Chi Nhánh Thành Phố Huế

90 66 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:29

MỤC LỤC PHẦN I LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đề Tài 2.1 Mục đích chung 2.2 Mục đích cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết Cấu Của Đề Tài PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khách hàng cá nhân vai trò khách hàng cá nhân phát triển NHTM 1.1.1 Khái niệm khách hàng cá nhân Ngân Hàng Thương Mại 1.1.2 Đặc điểm khách hàng cá nhân Ngân Hàng Thương Mại 1.1.3 Vai trò khách hàng cá nhân Ngân Hàng Thương Mại 1.2 Hoạt Động Cho Vay Đối Với Khách Hàng Cá Nhân 1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 1.2.2 Đặc điểm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 1.2.3 Vai trò hoạt động cho vay khách hàng cá nhân a Đối với kinh tế b Đối với khách hàng cá nhân c Đối với Ngân Hàng 10 1.2.4 Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân 11 1.3 Hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 13 1.3.1 Khái niệm hiệu hoạt động cho vay KHCN 13 1.3.2 Sự cần thiết việc nâng cao hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 13 1.3.3 Các tiêu Đánh giá hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 15 a Chỉ tiêu định tính 15 b Chỉ tiêu định lượng 17 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 21 a Các nhân tố khách quan 21 b Các nhân tố chủ quan 22 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á - CHI NHÁNH TP.HUẾ 26 2.1 Khái quát Ngân Hàng TMCP Đông Á – Chi Nhánh TP.Huế 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP Huế 27 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế 28 a Tình hình huy động vốn 28 b Tình hình sử dụng vốn 34 c Về Kết kinh doanh Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế 41 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế 43 2.2.1 Quy trình cho vay KHCN Tại Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế 43_Toc7872504 2.2.2 Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế 45 a Tình hình doanh số cho vay khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế 45 b Tình hình dư nợ cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh TP.Huế 47 c Doanh số thu nợ cho vay khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế 52 2.3 Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Thực Trạng Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế 54 2.3.1 Lợi Nhuận Từ Hoạt Động Cho Vay KHCN Tại Ngân Hàng TMCP Đông Á Chi Nhánh TP.Huế 54 2.3.2 Đánh giá mức độ hài lòng KHCN Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP Huế 55 2.3.3 Nợ hạn nợ xấu 58 2.3.4 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng 61 2.3.5 Khả bù đắp rủi ro cho vay KHCN 62 2.3.6 Vòng quay vốn cho vay 63 2.4 Đánh giá chung tình hình cho vay khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP Huế 64 2.4.1 Kết đạt 64 2.4.2 Hạn chế hoạt động cho vay KHCN 66 2.4.3 Nguyên nhân gây hạn chế hoạt động cho vay KHCN 68 a Nguyên nhân khách quan 68 b Nguyên nhân chủ quan 69 CHƯƠNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THUƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á - CHI NHÁNH TP.HUẾ 71 3.1 Định hướng phát triển chung hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh TP.Huế 71 3.2 Định hướng hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh TP.Huế 72 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh TP.Huế 73 3.3.1 Xác lập chiến lược hoạt động cho vay KHCN giai đoạn 73 3.3.2 Nâng cao hiệu công tác thu thập xử lý thông tin KHCN 74 3.3.3 Nâng cao hiệu thẩm định dự án, phương án xem xét cho vay KHCN 75 3.3.4 Thực phân tán rủi ro cho vay KHCN 76 3.3.5 Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động cho vay KHCN 77 3.3.6 Nâng cao công tác xử lý giải dứt điểm nợ xấu 78 3.3.7 Nâng cao trình độ, hướng tới đồng hóa chất lượng cán tín dụng 79 PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 KẾT LUẬN 81 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 81 2.1 Kiến Nghị Với Ngân hàng Nhà Nước 81 2.2 Kiến Nghị với Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung CBTD Cán tín dụng DPRR Dự phòng rủi ro KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp HĐQT Hội đồng quản trị NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng SME Doanh nghiệp vừa nhỏ TCKT Tổ chức kinh tế TSĐB Tài sản đảm bảo TCTD Tổ chức tín dụng DongA Bank Ngân hàng TMCP Đông Á DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn Ngân Hàng TMCP Đơng Á - Chi Nhánh TP Huế giai đoạn 2016 – 2018 29 Bảng 2.2 Tổng dư nợ cho vay Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế giai đoạn 2016 - 2018 36 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế giai đoạn 2016 -2018 41 Bảng 2.4 Doanh Số Cho Vay KHCN Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh TP.Huế giai đoạn 2016-2018 46 Bảng 2.5 Tình hình dư nợ cho vay KHCN Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh TP.Huế giai đoạn 2016-2018 48 Bảng 2.6 Tình hình thu nợ KHCN Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế 52 Bảng 2.7 Tình hình lợi nhuận Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế 54 Bảng 2.8 Thống kê kết khảo sát mức độ hài lòng KHCN vay vốn Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế 57 Bảng 2.9 Tình hình dư nợ hạn nợ xấu cho vay KHCN giai đoạn 2016-2018 59 Bảng 2.10 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro cho vay khách hàng cá nhân 61 Bảng 2.11 Hệ số khả bù đắp rủi ro cho vay khách hàng cá nhân 62 Bảng 2.12 Vòng quay vốn cho vay khách hàng cá nhân 63 DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Sơ Đồ 2.1 Sơ Đồ Bộ Máy Tổ Chức Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế 27 Biểu đồ 2.1 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động Ngân Hàng TMCP Đông Á Chi Nhánh TP.Huế giai đoạn 2016 – 2018 30 Biểu đồ 2.2 Tình hình huy động vốn Theo kỳ hạn Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế giai đoạn 2016 -2018 32 Biểu Đồ 2.3 Tình hình huy động vốn theo loại tiền tệ Ngân Hàng TMCP Đông Á Chi Nhánh TP.Huế giai đoạn 2016 - 2018 .33 Biểu Đồ 2.4 Tình hình huy động vốn theo đối tượng Ngân Hàng TMCP Đông Á Chi Nhánh TP.Huế giai đoạn 2016 – 2018 34 Biểu đồ 2.5 Tổng dư nợ cho vay Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhanh TP.Huế giai đoạn 2016 - 2018 37 Biểu đồ 2.6 Tình hình sử dụng vốn vay Ngân Hàng TMCP Đơng Á - Chi Nhánh TP.Huế giai đoạn 2016 – 2018 38 Biểu đồ 2.7 Kết kinh doanh Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhanh TP.Huế giai đoạn 2016 -2018 42 Sơ đồ 2.2 Quy trình cho vay KHCN Tại Ngân Hàng TMCP Đơng Á - Chi nhánh TP.Huế Err or! Bookmark not defined Biểu đồ 2.8 Dư nợ cho vay phân theo kỳ hạn KHCN Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế giai đoạn 2016 -2018 50 Biểu đồ 2.9 Dư nợ cho vay theo TSĐB KHCN Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế giai đoạn 2016 – 2018 51 Biểu đồ 2.10 Doanh số thu nợ cho vay KHCN Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế giai đoạn 2016 – 2018 53 Biểu đồ 2.11 Tình hình lợi nhuận hoạt động cho vay KHCN Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế giai đoạn 2016 - 2018 55 Biểu đồ 2.12 Vòng quay vốn vay KHCN Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế giai đoạn 2016 – 2018 .63 PHẦN I LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngân hàng trung gian tài chính, kênh dẫn vốn quan trọng cho toàn kinh tế Trong môi trường cạnh tranh ngày gay gắt,việc hoàn thiện mở rộng hoạt động hướng phương châm cho Ngân hàng tồn phát triển Trong hoạt động Ngân hàng có hoạt động cho vay hoạt động quan trọng hàng đầu, trở thành hai nhiệm vụ ngân hàng Đây nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu Ngân Hàng nước từ trước tới có lãi cho vay bù đắp lại chi phí phát sinh ngân hàng chi phí trung gian, chi phí quản lý, chi phí dự trữ Có thể thấy, thực trạng Ngân Hàng thường trọng cho vay khách hàng doanh nghiệp mà chưa quan tâm đến cho vay khách hàng cá nhân Theo dự báo chuyên gia Ngân Hàng, thị phần khách hàng cá nhân ngày phát triển có vài trò khơng phần quan trọng so với khách hàng doanh nghiệp Trong thực tế, Ngân Hàng hồn tồn khai thác phân khúc thị trường đầy tiềm nhu cầu khách hàng cá nhân vốn để sản xuất kinh doanh, đầu tư nhà ở, phương tiện lại, cải thiện sống to lớn Ngoài ra, hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mang lại thu nhập cho Ngân Hàng, giúp Ngân Hàng phân tán rủi ro, bắt kịp xu hướng kinh doanh bán lẻ ngành Ngân hàng Thế Giới nâng cao vị cạnh tranh Thực tế, năm qua, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Đông Á – Chi Nhánh TP.Huế đáp ứng phần nhu cầu vốn từ phía KHCN không ngừng mở rộng cho vay Tuy nhiên, không thuộc khối bán lẻ nên mở rộng hoạt động cho vay đối tượng này, vướng mắc, rủi ro khơng thể tránh khỏi Do đó, Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh TP.Huế nhiều e ngại cho vay KHCN Hoạt động cho vay KHCN chưa tương xứng với tiềm Ngân Hàng, nhiều lúng túng việc triển khai hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng Vì vậy, nâng cao hiệu cho vay KHCN vấn đề cấp thiết, liên quan đến kế hoạch mở rộng thị trường KHCN tác động tới lợi nhuận, tăng trưởng, cân đối, an tồn hoạt động tín dụng Ngân hàng Xuất phát từ quan điểm thực trạng cho vay Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh TP.Huế KHCN, em chọn đề tài: “ Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Đối Với Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh Thành Phố Huế ” làm đề tài Chuyên Đề tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Đề Tài 2.1 Mục đích chung Chuyên đề phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay KHCN, từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay KHCN Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh Thành Phố Huế 2.2 Mục đích cụ thể - Phân tích sở lý luận chung hiệu hoạt động cho vay khách hang cá nhân ngân hàng thương mại - Đánh giá cách tổng quát, có hệ thống hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu : Hiệu hoạt động cho vay - Phạm vi nghiên cứu : Hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế Trong giai đoạn năm 2016 - 2018 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu , Chuyên Đề kết hợp sử dụng phương pháp thu thập thông tin, thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp từ nguồn liệu sơ cấp thứ cấp nhằm giải mối quan hệ lý luận thực tiễn hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Kết Cấu Của Đề Tài Nội dung gồm chương : Chương 1: Cơ sở lý luận chung hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân Hàng Thương Mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh hiệu hoạt động cho vay Khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khách hàng cá nhân vai trò khách hàng cá nhân phát triển NHTM 1.1.1 Khái niệm khách hàng cá nhân Ngân Hàng Thương Mại Theo định số: 1627/2001/QĐNHNN, KHCN hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác, đó: - Cá nhân cơng dân Việt Nam phải có lực pháp luật lực hành vi dân Đối với khách hàng cá nhân nước phải có lực pháp luật dân lực hành vi dân theo quy định pháp luật nước mà cá nhân cơng dân, pháp luật nước ngồi Bộ Luật Dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, văn pháp luật khác Việt Nam quy định điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết tham gia quy định - Hộ gia đình: cư trú (thường trú, tạm trú) địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) nơi NHTM đóng trụ sở Đại diện cho hộ gia đình để giao dịch với NHTM cho vay chủ hộ người đại diện hộ; chủ hộ người đại diện phải có đủ lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân - Tổ hợp tác: Hoạt động theo điều 120 Bộ luật dân Đại diện tổ hợp tác phải có đủ lực pháp luật dân lực hành vi dân 1.1.2 Đặc điểm khách hàng cá nhân Ngân Hàng Thương Mại Mỗi khách hàng có đặc điểm khác khả năng, sở thích, mong muốn, định hướng kỳ vọng, từ có yêu cầu khác sản phẩm dịch vụ KHCN Ngân Hàng có nhiều đặc điểm khác biệt cần ý : Số lượng khách hàng cá nhân lớn KHCN phân khúc thị trường có số lượng khách hàng tiềm đông đảo dân số Việt Nam năm 2013 90 triệu khách hàng nên tờ trình thẩm định khách hàng thường trình bày sn sẻ theo khn mẫu có sẵn chứa đựng thơng tin có lợi cho khách hàng khơng nêu điểm mấu chốt dẫn đến định cho vay hay không cho vay CBTD không nhạy bén kiểm tra cụ thể kỹ lưỡng dẫn đến gây tổn thất cho Chi Nhánh + Sự phân cơng CBTD thiếu hợp lý: Hiện nay, Chi nhánh, phụ thuộc vào lực kinh nghiệm, CBTD phân công lượng khách hàng cụ thể, thuộc nhiều lĩnh vực khác Việc CBTD phụ trách nhiều đối tượng khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực khác dẫn đến hạn chế kết thẩm định cho vay Hơn nữa, khối lượng hồ sơ vay phải xét duyệt q nhiều khơng có thời gian đọc kỹ tờ thẩm định nhân viên tín dụng nên người xét duyệt dễ bị chấp nhận điều kiện nhân viên tín dụng mà định xét duyệt cho vay + Công nghệ thông tin Chi nhánh trình độ cán hạn chế Mặc dù, năm 2017-2018 Ngân Hàng TMCP Đông Á tư McKinsery triển khai áp dụng hệ thống tiên tiến như: Quy trình luân chuyển hồ sơ tín dụng tự động (ECM), Hệ thống cảnh báo sớm EWS, hệ thống quản lý tín nhiệm định tính QCA, đo lường rủi ro định lượng PV01 Tuy nhiên, Chi nhánh chưa xây dựng sở liệu thống nhất, nhân viên có trình độ xử lý để áp dụng hiệu phương pháp định lượng đại - Nguyên nhân từ phía khách hàng + KHCN sử dụng vốn sai mục đích: Trong thực tế khơng KHCN sử dụng vốn vay vào mục đích đầu tư ngành nghề bất hợp pháp không phù hợp với điều kiện hợp đồng tín dụng ký hay khơng trả nợ hạn cho Chi nhánh gây nên khoản nợ hạn Nhiều KHCN có tượng dây dưa, chần chừ việc trả nợ cho Chi nhánh, gây nên ảnh hưởng không tốt với Chi nhánh, làm tăng rủi ro cho vay 70 CHƯƠNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THUƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á - CHI NHÁNH TP.HUẾ 3.1 Định hướng phát triển chung hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh TP.Huế Hướng đến mục tiêu chung Ngân Hàng TMCP Đông Á trở thành “Ngân hàng tốt doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam” đông thời ngân hàng Việt Nam áp dụng đầy đủ chuẩn mực quốc tế, Chi nhánh TP.Huế thiết lập định hướng giai đoạn tới theo định hướng phát triển chung toàn Ngân hàng Để thực tốt nhiệm vụ kinh doanh mà Ngân Hàng TMCP Đơng Á tin tưởng giao phó đồng thời tuân thủ nghiêm quy định NHNN, Ban lãnh đạo Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh TP.Huế đề kế hoạch, nhiệm vụ phương hướng hoạt động năm 2019 sau: Mục đích: Duy trì, phát triển mảng hoạt động mạnh Chi Nhánh bên cạnh mở rộng mảng hoạt động cá nhân Mục tiêu: Hoàn thành tiêu kinh doanh mà Ngân Hàng TMCP Đông Á giao phó.Cụ thể: ● Tăng trưởng dư nợ tín dụng: 20%/năm, dư nợ ngắn hạn tăng 30% ● Huy động vốn tăng trưởng 35%/năm ● Tỷ lệ nợ hạn trì 1%, tỷ lệ nợ xấu trì 0.5% Nhằm đạt mục tiêu đề ra, nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện: Tăng trưởng thêm dư nợ tín dụng tầm kiểm sốt, đảm bảo an toàn hiệu quả; trọng tăng dư nợ tín dụng ngắn hạn để tìm đầu cho nguồn vốn huy động, tránh ứ đọng vốn Mở rộng phạm vi cho vay đến nhiều thành phần kinh tế xã hội, đặc biệt đối tượng KHDN vừa nhỏ KHCN – đối tượng khách hàng tiềm Chi Nhánh cụ thể ưu tiên thẩm định, duyệt vay tăng hạn mức cho vay khách hàng sản xuất kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiêu dùng có tình hình tài lành mạnh, có lịch sử vay, trả nợ tốt, tạo tín nhiệm Chi nhánh 71 3.2 Định hướng hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh TP.Huế Hướng tới mục tiêu trở thành Chi nhánh chủ chốt hệ thống, hoạt động cho vay KHCN xem mảng quan trọng việc hoàn thiện hoạt động kinh doanh Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh TP.Huế Vì lý trên, Chi nhánh đề số định hướng cụ thể hoạt động cho vay KHCN sau: Chi nhánh định hướng phát triển cho vay KHCN toàn diện tất sản phẩm cho vay với phương pháp quản lý khoa học nhằm hạn chế cho vay đầu chiếm dụng vốn bất hợp lí Việc mở rộng cho vay KHCN bao gồm mở rộng đối tượng cho vay, hình thức cho vay, địa bàn cho vay Đi đôi với việc mở rộng nâng cao chất lượng, hiệu dịch vụ (giảm thời gian chờ xét duyệt, thời gian phục vụ nhân viên, tăng tỷ lệ giao dịch thành cơng ) đảm bảo an tồn chất lượng tín dụng (tỷ lệ nợ hạn 5%) Tỷ lệ nợ hạn phát sinh tổng dư nợ hạn tăng thêm không 1% Chi nhánh đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng với tiêu chí an toàn, thuận tiện, chất lượng cạnh tranh Củng cố thị trường, tăng cường đa dạng hoá sở khách hàng việc kết nối chặt chẽ với khách hàng thân thiết, quảng bá thông tin khu vực tiềm để tiếp cận KHCN giới thiệu sản phẩm cho vay triển khai Chi Nhánh Chi Nhánh chủ động nâng cao hiệu hoạt động khả quản trị hệ thống quy mô mạng lưới ngày mở rộng Đầu tư thiết lập chuẩn hoá hệ thống quản trị toàn diện như: Hệ thống quản trị rủi ro, quản trị tài chính; cải tổ cấu tổ chức nhân sự, xây dựng tiêu Đánh giáchất lượng hoạt động theo chuẩn mực quốc tế phận kiểm soát nội để giảm rủi ro cho chi nhánh Ngân Hàng TMCP Đông Á – Chi Nhánh TP.Huế tập trung đầu tư phát triển nhóm KHCN có thu nhập từ trung bình trở lên sản phẩm ngân hàng bán lẻ Chi Nhánh nhận định thị trường tiềm tương lai cần phải đầu tư mạnh nhằm trước đón đầu hội phát triển sản phẩm tiện ích cao áp dụng tối đa công nghệ thông tin đầu homebanking, internet banking 72 Về dài hạn, chi Nhánh chủ trương cân đối nguồn vốn huy động trung dài hạn để mở rộng tín dụng trung dài hạn, tăng trưởng tín dụng cách phù hợp ngắn hạn dài hạn Tuy nhiên, huy động vốn trung dài hạn dễ nên công tác cân đối vốn quản lí khoản phải thật tốt để giảm thiểu rủi ro cho chi nhánh 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh TP.Huế 3.3.1 Xác lập chiến lược hoạt động cho vay KHCN giai đoạn KHCN mảnh đất hứa để Ngân Hàng khai thác tiềm nhu cầu thực tế KHCN dịch vụ, sản phẩm ngân hàng tương lai Đánh giálà có xu hướng phát triển cao Chính lẽ đó, việc xác lập chiến lược hoạt động cho vay KHCN cần thiết nay, chiến lược Chi Nhánh tập trung vào hoạt động cho vay KHDN Chiến lược kim nam hỗ trợ Chi Nhánh xác định định hướng mục tiêu điều phối nguồn lực hiệu quả; giúp Chi nhánh đón đầu nhu cầu KHCN vốn chủ động việc thay đổi cấu, tăng tỷ trọng cho vay KHCN Trong chiến lược, Chi nhánh cần xác định Đánh giárõ ràng thực trạng hoạt động cho vay KHCN triển khai Chi Nhánh Đánh giácác yếu tố môi trường vĩ mơ (Kinh tế, Xã hội, Chính trị – Luật pháp ); mơi trường ngành Ngân Hàng (thị trường, tình hình cạnh tranh, khách hàng ); xem xét nguồn lực bên trong, Đánh giánăng lực nội Chi Nhánh; xác định đe doạ hội hoạt động cho vay KHCN từ đưa vấn đề cần giải tận dụng hội mà Chi Nhánh có Sau có nhìn tổng quan tình hình, Chi Nhánh cần cụ thể hóa việc đưa định hướng tiếp cận KHCN theo đối tượng KHCN cụ thể, loại sản phẩm cho vay KHCN để phù hợp với tình hình giai đoạn bắt nhịp xu hướng tiêu dùng, sử dụng sản phẩm tài KHCN Chiến lược cần nhấn mạnh tầm quan trọng việc chủ động theo dõi bám sát KHCN có quan hệ tín dụng với Chi Nhánh; từ đó, Chi Nhánh dễ dàng 73 nắm bắt nhu cầu vốn sản xuất, nhu cầu tiêu dùng đáp ứng kịp thời cho KHCN; đảm bảo an tồn, hiệu cho hoạt động tín dụng, cho vay KHCN Chi Nhánh Bên cạnh đó, Chi Nhánh cần tập trung Đánh giátài KHCN để phân loại khách hàng thành mức ưu tiên khác nhau, hình thành danh sách khách hàng tiềm lâu năm để đề chiến lược chăm sóc khách hàng hợp lý, tạo điều kiện mở rộng cho vay tương lai Đẩy mạnh phát triển hoạt động bán chéo sản phẩm , dịch vụ tiền gửi, hỗ trợ toán, chuyển tiền, thẻ Chi nhánh đến KHCN sử dụng vốn vay hiệu quả, trả nợ hạn nhằm nâng cao doanh số dịch vụ đồng thời hỗ trợ KHCN sử dụng sản phẩm cho vay hiệu Chi nhánh cần cải thiện quy trình tiếp nhận nhu cầu ban đầu khách hàng, quy trình hồn thiện thủ thục, đề nghị vay vốn CBTD cần hướng dẫn, hỗ trợ thơng tin cho KHCN loại hồ sơ cần thiết để hồn thiện hồ sơ nhanh chóng, đầy đủ, xác; tối thiểu thời gian chờ xét duyệt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho đề nghị vay vốn khả thi Chia tách danh mục hệ thống báo cáo quản lý KHCN KHDN để theo dõi KHCN riêng biệt tập trung; thiết lập hệ thống quản lý thông tin KHCN vừa để hỗ trợ cán tín dụng cơng tác thẩm định vừa để chăm sóc KHCN sau vay vốn xử lý vấn đề vướng mắc khách hàng cách kịp thời hiệu 3.3.2 Nâng cao hiệu công tác thu thập xử lý thơng tin KHCN Hệ thống thơng tin tín dụng có vai trò quan trọng ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động cho vay KHCN Thông tin đầy đủ xác sở cho việc thẩm định cho vay đạt kết cao Ngược lại thông tin không đầy đủ phiến diện dẫn đến định sai lầm tính khả thi dự án, từ đưa đến định đầu tư sai lầm Chính vậy, thơng tin để Đánh giáKHCN phải thường xuyên cập nhật khai thác tối đa nguồn Thực tế Chi Nhánh Hồn Kiếm, thơng tin đóng vai trò định để Chi Nhánh định cho KHCN vay hay khơng Thơng tin tín dụng Chi 74 Nhánh thu thập thông qua ba nguồn thông tin: thứ qua khách hàng cung cấp, thứ hai qua cán tín dụng điều tra hệ thống thông tin liên ngân hàng thứ ba từ nguồn khác Quản lý nguồn thông tin đầu vào thứ cách xây dựng, tổ chức tốt trình thu thập, xử lý, tổng hợp, khai thác thông tin từ khâu tiếp nhận nhu cầu hướng dẫn làm thủ tục, đề nghị vay cho KHCN; bố trí cán có kinh nghiệm hoạt động tín dụng, tư tốt Khảo sát tình hình thực tế KHCN thu thập số liệu, thông tin xung quanh KHCN để so sánh, đối chiếu Vì thơng tin từ nguồn KHCN cung cấp nhiều thiếu xác khách hàng có sai sót, nhầm lẫn chủ ý khách hàng; nên ngồi kênh thơng tin từ khách hàng Chi nhánh cần ý tới kênh thơng tin bên ngồi thu thập xung quanh KHCN xin vay, CBTD khơng nên dựa hồn tồn vào thơng tin KHCN cung cấp mà phải nắm bắt xử lý thơng tin vấn đề liên quan đến phương án, dự án xin tài trợ từ nhiều nguồn nhiều chiều khác Ngoài thu thập, Chi Nhánh nên tổ chức lưu trữ thông tin KHCN dựa việc sử dụng phần mềm ứng dụng tin học để xác khoa học Đây trở thành để Đánh giáchính xác KHCN vay vốn, làm sở tham khảo cho lần Đánh giásau, nâng cao khả năng, tốc độ xử lý, định cho vay Chi Nhánh 3.3.3 Nâng cao hiệu thẩm định dự án, phương án xem xét cho vay KHCN Như trình bày, thực tế Chi Nhánh thiếu sót định thẩm định dự án, phương án xem xét cho vay KHCN Trong thẩm định khâu quan trọng nhất, đóng vai trò định đến an tồn hiệu khoản vay Chi Nhánh nên tách quy trình thẩm định KHCN khỏi quy trình chung với KHDN vừa nhỏ để thiết lập quy trình thẩm định hợp lý, khoa học riêng cho KHCN CBTD cần thẩm định đầy đủ xác dựa phương pháp thẩm định khoa học kết hợp với kinh nghiệm tín dụng thực tiễn riêng CBTD nguồn thông tin đáng tin cậy 75 Việc thẩm định dự án tiến hành theo nhiều phương pháp khác tuỳ thuộc vào nội dung dự án xin vay KHCN cần xem xét Để nâng cao hiệu thẩm định khoản vay phải thực thẩm định kỹ lưỡng vấn đề sau: - Thẩm định tư cách pháp lý, đạo đức KHCN - Phân tích, Đánh giátình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh khả tài khách hàng - Thẩm định phương án vay vốn, mục đích vay nguồn trả nợ khách hàng - Thẩm định điều kiện vay vốn - Thẩm định tài sản bảo đảm: + Thẩm định tính chất pháp lý tài sản bảo đảm; + Định giá tài sản bảo đảm theo quy định Chi Nhánh; + Đề xuất thực biện pháp quản lý tài sản bảo đảm phù hợp với quy định Chi Nhánh; + Đảm bảo điều khoản Hợp đồng bảo đảm tiền vay cam kết (công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm, mua bảo hiểm chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm cho Chi Nhánh có rủi ro xảy ra…) phải đầy đủ bảo đảm quyền lợi cho Chi Nhánh 3.3.4 Thực phân tán rủi ro cho vay KHCN Nguyên lý kinh tế học đại nguyên tắc đầu tư “không bỏ tất trứng vào giỏ” Điều sở cho giải pháp thực phân tán rủi ro cho hoạt động cho vay KHCN Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế Chi Nhánh cần mở rộng thực đa dạng hóa danh mục cho vay, khách hàng vay phương thức cho vay Cụ thể: - Đa dạng danh mục cho vay: Thơng qua việc đa dạng hóa, rủi ro tồn danh mục cho vay so với rủi ro khoảng cho vay nhờ phân tán mức rủi ro tập trung khoảng Đa dạng hóa danh mục thực khơng việc phân chia thành loại cho vay khác mà Chi Nhánh nên xem xét thật kĩ nhân tố khác 76 ngành nghề, khu vực kinh tế, tiềm phát triển KHCN Chi Nhánh không nên tập trung tài trợ vốn nhiều cho ngành nghề, khu vực kinh doanh mà nên tỏa rộng tìm kiếm thêm khách hàng tiềm ngành nghề, khu vực kinh doanh mới, có triển vọng - Đa dạng phương thức cho vay: Đa dạng hóa phương thức nhằm linh hoạt hóa hoạt động cho vay KHCN Nếu trước đây, Chi Nhánh thường hướng KHCN vào phương thức như: cho vay lần cho vay theo hạn mức tín dụng để đảm bảo an toàn cho hoạt động cho vay Chi Nhánh theo giải pháp đa dạng phương thức cho vay: Chi Nhánh nên cho vay KHCN theo phương thức thỏa thuận KHCN Chi Nhánh để tìm phương thức phù hợp Lợi ích tạo thuận lợi chủ động cho KHCN trình vay vốn; thứ hai tạo lợi cạnh tranh giảm thiểu phần rủi ro cho Chi Nhánh 3.3.5 Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động cho vay KHCN Đối với NHTM, hoàn tất giải ngân hoàn thành chặng đầu quy trình cho vay Một quy trình cho vay hồn chỉnh khách hàng trả nợ ngân hàng tất toán hồ sơ Với mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động cho vay KHCN Chi Nhánh cần trọng hạn chế thấp rủi ro phát sinh đề biện pháp xử lý kịp thời vay có vấn đề Kết thúc giai đoạn giải ngân cho vay, CBTD phải thường xuyên theo dõi, kiểm sốt q trình sử dụng vốn vay khách hàng sau Nghiệp vụ cần trọng nhằm phát sớm, kịp thời vấn đề phát sinh đưa biện pháp xử lý thích hợp với tình hình Để hồn thành nghiệp vụ này, CBTD phải thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện khách hàng dịp họ đên ngân hàng trả nợ, hỏi thăm qua điện thoại hay đến thăm trực tiếp…để tận dụng hội tìm hiểu trình tiến độ sử dụng vốn khách hàng Bên cạnh đó, gặp gỡ trao đổi giúp CBTD Đánh giá được: 77 Thứ nhất, tinh thần trách nhiệm KHCN nợ vay ngân hàng qua việc họ có lảng tránh gặp gỡ, có nhiệt tình trao đổi với CBTD vấn đề có liên quan đến vay, có nhãng việc trả nợ hay khơng? Thứ hai, Đánh giákhả trả nợ, khả tốn thời khách hàng, kiểm tra xem có nguyên nhân cá biệt làm cho khả trả nợ khách hàng bị giảm sút không? Thứ ba, Đánh giálại giá trị thực tế TSĐB nợ vay, xem giá trị có đủ để thu hồi nợ hay không xảy trường hợp khách hàng vay khả tốn Các thơng tin ln biến động phụ thuộc vào tình hình KHCN riêng nên cán cần thường xuyên cập nhật dạng báo cáo biên làm việc chỗ kèm hồ sơ vay vốn Kiểm sốt q trình sử dụng vốn KHCN với ý thức trách nhiệm cao cách tốt giúp CBTD quản lý tồn diện vay phát xử lý kịp thời khoản vay có vấn đề Ngồi ra, kiểm sốt đồng thời hạn chế rủi ro đạo đức từ phía khách hàng q trình vay vốn; từ đó, góp phần đẩy mạnh hiệu hoạt động cho vay KHCN Chi Nhánh 3.3.6 Nâng cao công tác xử lý giải dứt điểm nợ xấu Một vấn đề mà Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế cần ưu tiên hàng đầu xử lý giải dứt điểm nợ xấu KHCN Chi Nhánh Chi nhánh cần có biện pháp tức thời mạnh tay để giải dứt điểm tình trạng Chi Nhánh cần thiết lập tiến trình giải nợ xấu cụ thể phổ biến cho cán toàn Chi Nhánh thực Tiến trình giúp cho việc xử lý giải nợ xấu thực theo lộ trình rõ ràng khơng gây đột ngột hay khó khăn trở ngại trình thu hồi nợ cho cán tín dung Chi nhánh xem xét tạm khoanh nợ cũ cho KHCN có nợ xấu nguyên nhân bất khả kháng ảnh hưởng thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt phải có khả trả nợ cần vốn thực để khơi phục sản xuất, 78 Đối với KHCN có khả trả nợ mà cố tình chây ì, khơng muốn trả nợ hạn Chi nhánh cần phối hợp với quyền, quan pháp luật để có biện pháp mạnh tay nhằm xử lý nghiêm minh, làm gương cho KHCN khác Đối với KHCN vay vốn sản xuất có hàng tồn kho nhiều chưa tiêu thụ để quay vòng vốn trả nợ Chi nhánh tận dụng quan hệ Chi Nhánh, giới thiệu đơn vị mua hàng, hỗ trợ KHCN giải hàng tồn, sớm thu hồi vốn để trả nợ Chi nhánh Đối với nợ xấu, nhân viên Chi nhánh cần Đánh giáthực trạng dư nợ cách thường xuyên thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán KHCN vay vốn sản xuất thông qua kê bảng lương KHCN vay tiêu dùng Chi Nhánh cần theo dõi, xác định xử lý nợ xấu tiềm ẩn, nợ xấu phát sinh qua xác định CBTD có vấn đề trình độ đạo đức, xác định nợ xấu tiềm ẩn thuộc khách hàng đơn vị Ưu tiên tăng cường khoản vay có tài sản đảm bảo: Các khoản vay KHCN có nhiều tài sản đảm bảo kèm đồng nghĩa Chi Nhánh đảm bảo việc khách hàng thực nghĩa vụ trả nợ tương lai Điều hồn tồn có lợi cho Chi Nhánh việc giảm thiểu rủi ro tín dụng nâng cao kết hoạt động cho vay KHCN cuối 3.3.7 Nâng cao trình độ, hướng tới đồng hóa chất lượng cán tín dụng Con người yếu tố quan trọng hàng đầu việc cung ứng dịch vụ sản phẩm NHTM Chính lẽ đó, đảm bảo đội ngũ cán công nhân viên chất lượng, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh ngân hàng vấn đề Chi Nhánh nên quan tâm đầu tư Thứ nhất, Chi Nhánh cần coi trọng chất lượng từ công tác tuyển dụng cán đầu vào Điều đòi hỏi q trình tuyển dụng, Đánh giá phải diễn minh bạch, khách quan công Nội dung thi phải đáp ứng mục tiêu lựa chọn người có lực thực sự, sàng lọc, loại bỏ ứng viên thiếu lực 79 Thứ hai, chi nhánh cần áp dụng số hóa lao động ( KPI ) phù hợp với cán nhằm cân áp lực cường độ cơng việc , giúp cán tín dụng làm việc hiệu có thời gian nâng cao lực, kiến thức cho thân Thứ ba, Chú trọng đào tạo Chi Nhánh nên cử cán có lực đào tạo nâng cao nghiệp vụ nhằm tạo điều kiện cho cá nhân phát triển tồn diện hướng tới đồng hóa chất lượng cán tín dụng Chi Nhánh Các chương trình đào tạo cần tập trung phát triển kỹ giao tiếp, thuyết trình, kỹ làm việc nhóm; kỹ lắng nghe, ứng xử nhằm phát triển đội ngũ cán nhân viên Chi Nhánh có phong cách chun nghiệp, động lợi ích khách hàng Ngồi ra, Chi Nhánh tự tổ chức khóa đào tạo nội bộ, trao đổi kinh nghiệm, thảo luận phòng ban chi nhánh Đẩy mạnh cơng tác cơng đồn, buổi giao lưu họp mặt văn hóa Ban Lãnh Đạo nhân viên để nâng cao văn hóa doanh nghiệp , tạo liên kết giữ chân cán giỏi , có tâm huyết với chi nhánh 80 PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Hoạt động cho vay KHCN ngày đóng vai trò quan trọng hệ thống sản phẩm cho vay ngân hàng lại chưa đạt hiêu mong đợi Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn ngân hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế, chuyên đề em hoàn thành số nội dung sau : Thứ nhất, khái quát lý luận chung hoạt động cho vay KHCN, cần thiết hiệu cho vay KHCN , nhân tố ảnh hưởng tiêu Đánh giá hiệu cho vay KHCN Thứ hai, Đánh giá Đánh giá thực trạng cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế năm gần Từ rút kết đạt hạn chế tồn nguyên nhân Thứ ba, chuyên đề đưa giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động cho vay KHCN chi nhánh TP.Huế đề xuất số kiến nghị với chi nhánh , Ngân hàng Nhà Nước Chính Phủ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 2.1 Kiến Nghị Với Ngân hàng Nhà Nước Về Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật : Hiện hệ thống Luật tổ chức tín dụng Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành năm 2016 chưa đủ tính cập nhật nhiều điều khoản chưa thực phù hợp với tình hình kinh tế Vì vậy, cần thiết phải hồn thiện hệ thống quy chế quản lý biện pháp thận trọng lĩnh vực ngân hàng theo hướng phù hợp với nguyên tắc thị trường cam kết mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh sở bước tạo sân chơi bình đẳng, loại bỏ rào cản gia nhập thị trường tiếp cận dị ch vụ ngân hàng NHNN cần trọng việc rà soát, sửa đổi bổ sung ban hành văn liên quan đến hoạt động cho vay NHTM theo hướng thơng thống, linh hoạt, đơn giản thật hiệu thủ tục, điều kiện, quy trình cho vay KHCN, đưa chế cho vay KHCN khác với loại hình doanh nghiệp khác, giảm thiểu thời gian thẩm định cho vay hợp lý 81 Về Nâng Cao Chất Lượng Thông Tin : Hiện thông tin khách hàng lưu trữ TCTD hạn chế, chia sẻ thơng tin ngân hàng khơng có cạnh tranh hoạt động Đối với TCTD kênh khai thác thông tin khách hàng chủ yếu từ trung tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC), việc tìm thơng tin từ quan thuế, hải quan, kiểm tốn, cơng an, địa nhà đất thực tế đơn giản Vậy nên, NHNN cần xây dựng hệ thống sở liệu giao dịch bảo đảm thống toàn quốc nhằm thực tốt việc cung cấp thơng tin Ngồi ra, NHNN cần phối hợp với quan như: Bộ Tư pháp, Tổng cục thống kê, Tổng cục địa chính, quan đăng ký giao dịch bảo đảm để xây dựng kho liệu tập trung hoàn thiện quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý, cung cấp, khai thác sử dụng hệ thống thông tin NHNN cần phát triển hệ thống thông tin liên ngân hàng : Hiện với phát triển vũ bão cơng nghệ thơng tin việc ứng dụng công nghệ đại vào hệ thống thông tin Ngân Hàng điều tất yếu giúp cho NHTM nước bắt kịp phát triển với NHTM giới Đặc biệt, Việt Nam có nhiều ngân hàng nước ngồi thâm nhập vào nước ta với vốn công nghệ cao buộc NHTM nước phải chủ động nâng cao hệ thống thông tin để nâng cao cạnh tranh Để hỗ trợ NHTM nước, NHNN cần đầu tư phát triển hệ thống thông tin liên ngân hàng giúp cho ngân hàng thương mại nước cập nhập thông tin thị trường liên ngân hàng cách nhanh chóng nắm bắt nhanh hội kinh doanh phát triển mặt 2.2 Kiến Nghị với Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế Lãnh đạo Chi nhánh phải thường xuyên phổ biến văn quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động cho vay, bảo đảm tiền vay, văn NHNN, Ngân Hàng TMCP Đông Á đến các bộ, nhân viên Chi Nhánh, đặc biệt cán tín dụng để cập nhật thơng tin thống cho họ; bên cạnh phải thường xuyên tổ chức họp nội định kỳ để nắm bắt kịp thời khó khăn vướng mắc hoạt động cho vay KHCN để từ có chỉnh lý kịp thời Chi Nhánh cần tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nhân lực cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên Chi Nhánh nhằm đáp ứng tốt đa nhu cầu khách hàng 82 nói chung KHCN nói riêng Bên cạnh đó, Chi nhánh nên thường xuyên tạo điều kiện cho chuyên viên có thêm điều kiện tham gia vào khóa học nghiệp vụ, nâng cao hiệu công việc Chi nhánh cần sớm nghiên cứu xây dựng mô hình lượng hóa cụ thể mức độ rủi ro KHCN mơ hình định lượng để xác định giới hạn cho vay sở mức độ rủi ro KHCN để nâng cao hiệu cho vay KHCN cuối Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP.Huế nên có sách hỗ trợ cho phòng giao dịch quyền việc triển khai loại hình tín dụng cá nhân mới, triển khai thống tồn hệ thống quy trình, mẫu biểu, loại sản phẩm…Bên cạnh cần tiếp tục mở rộng mạng lưới, hoạt động marketing, tuyển dụng thêm nhiều cán phù hợp với vị trí Chi Nhánh cần tiến hành tổ chức theo dõi Phân Tích, Đánh giá định kì vay, tình hình hoạt động tín dụng cá nhân theo mốc thời gian định để qua phát xử lí hiệu vay có dấu hiệu suy giảm khả tốn, nợ xấu Ngồi phát triển phòng Đánh giárủi ro tín dụng để qua làm giảm khả rủi ro cho chi nhánh Huế, tháng 04 năm 2019 Sinh viên Nguyễn Viết Dũng 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO ● PGS TS Mai Văn Bạn (2009), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Tài ● TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê ● Học viện ngân hàng (2016), Giáo trình tiền tệ ngân hàng, NXB Thống kê ● Ngân hàng Nhà nước (2001), Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng ● Ngân hàng Nhà nước (2005), Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ● Ngân hàng Nhà nước (2007), Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ● Ngân hàng Nhà nước (2017), Thông tư số 14/2017/TT-NHNN quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa USD tổ chức, cá nhân tổ chức tín dụng ● Ngân hàng Nhà nước (2017), Thông tư số 20/2017/TT-NHNN quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt cá nhân với tổ chức tín dụng ● Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1999), Nghị định 178/1999/NĐ-CP bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng ● Ngân hàng TMCP Đông Á Việt Nam - Chi nhánh Huế (2016, 2017, 2018), Báo cáo tài ● Website: https://www.DongAbank.com.vn/ 84 ... nợ cho vay khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP .Huế 52 2.3 Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Thực Trạng Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng TMCP Đông Á. .. phát từ quan điểm thực trạng cho vay Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh TP .Huế KHCN, em chọn đề tài: “ Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Đối Với Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng TMCP. .. ngân hàng thương mại - Đánh giá cách tổng quát, có hệ thống hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi Nhánh TP .Huế - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Đối Với Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng TMCP Đông Á Chi Nhánh Thành Phố Huế, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Đối Với Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng TMCP Đông Á Chi Nhánh Thành Phố Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn